ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w Woli Osowińskiej. REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Informatycznego ZAWÓD : TECHNIK INFORMATYK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w Woli Osowińskiej. REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Informatycznego ZAWÓD : TECHNIK INFORMATYK"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w Woli Osowińskiej REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Informatycznego ZAWÓD : TECHNIK INFORMATYK Wola Osowińska 2010

2 SPIS TREŚCI 1. Cele i zadania praktyki zawodowej 3 2. Regulamin przebiegu praktyki zawodowej 4 3. Program praktyki zawodowej Szczegółowe kryteria oceniania Instrukcja prowadzenia dzienniczka Wzór karty oceny pracy praktykanta Wzór umowy Karta przebiegu praktyki zawodowej Protokół z kontroli praktyki zawodowej 17 2

3 CELE I ZADANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Praktyka zawodowa ma na celu: 1. Pogłębiać i rozszerzać wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne uzyskane na zajęciach szkolnych. 2. Charakteryzować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz służb informatycznych w przedsiębiorstwie. 3. Rozróżniać rodzaj działalności przedsiębiorstwa. 4. Organizować własne stanowisko pracy w zakresie przetwarzania informacji. 5. Dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego dla różnych zastosowań. 6. Testować i serwisować sprzęt komputerowy. 7. Projektować ulotkę reklamową przedsiębiorstwa. 8. Rozbudowywać i udoskonalać zestaw komputerowy poprzez wymianę elementów. 9. Posługiwać się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. 10. Zbierać dane dla systemów przetwarzania informacji. 11. Korzystać z zasobów sieci komputerowych LAN, MAN, WAN. 12. Nadzorować pracę lokalnej sieci komputerowej. 13. Organizować i wykonywać prace w zakresie usług informatycznych dla użytkowników lub zleceniodawców. 14. Administrować bazami danych i systemami przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie. 15. Projektować bazy danych na użytek przedsiębiorstwa. 16. Administrować bazami danych i systemami przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie informatycznym. 17. Przedstawiać zweryfikowane i przetworzone dane w sposób graficzny. 18. Posługiwać się terminologią zawodową w języku angielskim. 19. Korzystać z instrukcji i literatury w języku angielskim. 3

4 REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ W TECHNIKUM INFORMATYCZNYM W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Praktyka zawodowa ma na celu umożliwić uczniowi pogłębienie wiadomości teoretycznych uzyskanych na zajęciach szkolnych oraz nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie technika informatyka. 2. Praktyka zawodowa jest realizowana w zakładzie pracy, który w oparciu o program praktyki, może zagwarantować jej realizację oraz na podstawie jednakowo brzmiącej umowy zawartej pomiędzy Zespołem Szkół Rolniczych a Zakładem Pracy. 3. Praktykant powinien otrzymać program praktyki zawodowej /zał. 1/ przed rozpoczęciem realizacji zadań w miejscu praktyki. 4. W kształceniu technika informatyka przewiduje się praktykę zawodową w trzech modułach: Orientacyjna liczba Lp. Nazwa jednostki modułowej godzin na realizację 1. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 6 przeciwpożarowej i ochrony środowiska 2. Organizacja działalności gospodarczej 6 i administracyjnej przedsiębiorstwa 3. Realizacja zadań w warunkach zakładu pracy 48 Razem W czasie przebiegu praktyki zawodowej praktykanta obowiązują następujące ustalenia: 1) praktykant w czasie odbywania praktyki jest nadal uczniem szkoły i podlega zarówno regulaminowi zakładowemu jak i szkolnemu. 2) praktykanci odbywaja praktyki 6 godzin dziennie. 3) praktyczna nauka zawodu nie może być organizowana w systemie zmianowym, 4) praktykant ma obowiązek zapoznania się z programem praktyki zawodowej. 5) praktykant podejmuje pracę punktualnie / nie należy spóźniać się, ani opuszczać dni pracy /. 6) wszystkie nieobecności usprawiedliwione, potwierdzone wiarygodnym zwolnieniem lekarskim lub potwierdzone przez opiekuna praktyk muszą być odrobione. 7) każdy opuszczony dzień praktyki bez usprawiedliwienia spowoduje zastosowanie sankcji dyscyplinarnych, od braku zaliczenia praktyki do skreślenia z listy słuchaczy włącznie. 8) w miejscu praktyki obowiązuje wysoka kultura bycia. 9) ubiór praktykanta określi kierownik praktyk w zależności od wymogów zakładu pracy. 10) uczniowi, który z przyczyn usprawiedliwionych nie został klasyfikowany na koniec roku szkolnego (z powodu praktyki), szkoła (opiekun praktyk) organizuje w zakładach pracy zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania. 11) praktykant prowadzi starannie i systematycznie dziennik praktyk, według instrukcji zawartej w załączniku nr 3. 12) po zakończeniu praktyki uczeń składa dzienniczek praktyk u zakładowego opiekuna praktyk lub kierownika zakładu, w celu wystawienia opinii o pracy 4

5 i zachowaniu praktykanta. Wzór karty pracy i zachowania praktykanta przedstawia zał. nr 4. Wpisu oceny w dzienniczku dokonuje się na str ) wszystkie sprawy sporne, które mogą mieć miejsce w czasie trwania praktyki zawodowej, zarówno pracodawca jak i praktykanci kierują osobiście do szkolnego opiekuna praktyk lub telefonicznie pod nr tel ) w czasie odbywania praktyki zawodowej przeprowadzane będą kontrole przez opiekuna praktyk i upoważnionych nauczycieli. Podczas kontroli szczególną uwagę zwraca się na : a) punktualność rozpoczęcia pracy ( spóźnienia, opuszczone dni), b) wygląd zewnętrzny praktykanta, c) realizację programu praktyki, d) bieżące i staranne prowadzenie dzienniczka praktyk, e) zainteresowanie wykonywaną pracą ( samodzielność i pracowitość), f) zastosowanie w praktyce wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych uzyskanych w szkole, 15) ocena końcowa z praktyki zawodowej obejmuje: a) ocenę zakładowego opiekuna praktyk ( wystawiona na karcie zał. nr 4 ) b) ocenę za prowadzenie dzienniczka praktyk z uwzględnieniem wniosków zawartych w protokołach kontroli praktyki, wystawioną przez szkolnego opiekuna praktyk ( wpisana w dzienniczku praktyk na str. 3 ) 16) oceny z praktyki zawodowej muszą być wpisane w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen. 5

6 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 1 1. Cele kształcenia 1. Pogłębiać i rozszerzać wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne uzyskanych na zajęciach szkolnych. 2. Charakteryzować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz służb informatycznych w przedsiębiorstwie. 3. Rozróżniać rodzaj działalności przedsiębiorstwa. 4. Organizować własne stanowisko pracy w zakresie przetwarzania informacji. 5. Dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego dla różnych zastosowań. 6. Testować i serwisować sprzęt komputerowy. 7. Projektować ulotkę reklamową przedsiębiorstwa. 8. Rozbudowywać i udoskonalać zestaw komputerowy poprzez wymianę elementów. 9. Posługiwać się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. 10. Zbierać dane dla systemów przetwarzania informacji. 11. Korzystać z zasobów sieci komputerowych LAN, MAN, WAN. 12. Nadzorować pracę lokalnej sieci komputerowej. 13. Organizować i wykonywać prace w zakresie usług informatycznych dla użytkowników lub zleceniodawców. 14. Administrować bazami danych i systemami przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie. 15. Projektować bazy danych na użytek przedsiębiorstwa. 16. Administrować bazami danych i systemami przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie informatycznym. 17. Przedstawiać zweryfikowane i przetworzone dane w sposób graficzny. 18. Posługiwać się terminologią zawodową w języku angielskim. 19. Korzystać z instrukcji i literatury w języku angielskim. 2. Wykaz jednostek modułowych. Lp. Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację 1. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 6 ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 2. Organizacja działalności gospodarczej 6 i administracyjnej przedsiębiorstwa 3. Realizacja zadań w warunkach zakładu pracy 48 Razem 60 6

7 JEDNOSTKA MODUŁOWA 1 Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: - zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, - rozróżniać strukturę organizacyjno usługową przedsiębiorstwa informatycznego, - zastosować przepisy, regulamin i zasady określające obowiązki pracownika przedsiębiorstwa, - zidentyfikować przepływ informacji w przedsiębiorstwie, - przedstawić strukturę pracy i organizacji stanowiska informatycznego, - przedstawić zasady współpracy w zespole dla uzyskania założonego celu. 2. Materiał nauczania Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Struktura organizacyjno- usługowa przedsiębiorstwa informatycznego. Przepisy, regulaminy i zasady określające obowiązki pracowników przedsiębiorstwa, prawna ochrona pracy. Schemat przepływu informacji w przedsiębiorstwie. Struktura pracy i organizacja stanowiska informatycznego. Zasady współpracy w zespole. 3.Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki Program jednostki modułowej zawiera ogólne informacje dotyczące przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, z jakimi powinien zostać zapoznany praktykant po przyjściu do zakładu pracy. Treści programowe zawarte w jednostce metodycznej powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Podczas realizacji zagadnień ujętych w jednostce, wskazane jest zwrócenie szczególnej uwagi na : zapoznanie ucznia ze specyficzną strukturą organizacyjną zakładu pracy, w którym odbywa praktykę, przepisami i regulaminami jakie obowiązują na określonym stanowisku, ergonomią stanowiska pracy, jego estetyką. Ważne jest również uświadomienie konieczności przestrzegania zasad etyki podczas współpracy z zespołem pracowniczym 4. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia z zakresu programu jednostki modułowej dokonuje opiekun praktyk zawodowych na podstawie obserwacji czynności wykonywanych przez ucznia podczas realizacji zadań oraz dzienniczka praktyk. W procesie oceniania szczególną uwagę należy zwrócić na: - przestrzeganie dyscypliny pracy, - samodzielność podczas wykonywania pracy, - jakość wykonanej pracy, - przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Na zakończenie realizacji programu jednostki modułowej, opiekun praktyki powinien wpisać w dzienniczku praktyk opinię o pracy i postępach ucznia oraz ocenę końcową. 7

8 JEDNOSTKA MODUŁOWA 2 Organizacja działalności gospodarczej i administracyjnej przedsiębiorstwa 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: - określić strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa i charakter jego działalności, - wskazać miejsce i znaczenie prac informatycznych w działalności przedsiębiorstwa, - uporządkować elementy przetwarzania informacji; dane wejściowe, obieg dokumentów, wprowadzenie danych, - wyjaśnić zakres prowadzenia prac w przedsiębiorstwie, - obsłużyć programy do gromadzenia, przekazywania i przetwarzania informacji. - zastosować zasady administrowania systemami informatycznymi i archiwizacją danych. 2. Materiał nauczania. Zapoznanie ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa i charakterem jego działalności. Określenie miejsca i znaczenia prac informatycznych w działalności przedsiębiorstwa. Przetwarzanie informacji: dane wejściowe, obieg dokumentów. Określenie zakresu prowadzenia prac w przedsiębiorstwie. Gromadzenie i przekazywanie informacji przeznaczonych do przetwarzania Administrowanie systemami informatycznymi i archiwizacja danych. 3. Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki Treści programowe jednostki modułowej mają na celu zapoznanie ucznia z prowadzeniem dokumentacji przedsiębiorstwa jego obiegiem, strukturą organizacyjną i administrowaniem przedsiębiorstwem. Przewidziana programem praktyka powinna odbywać się na stanowiskach, na których w przyszłości może pracować technik informatyk. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu powinien zwrócić uwagę na zagadnienia związane z przetwarzaniem informacji, zakresem prac prowadzonych w przedsiębiorstwie, zasadami administrowania przedsiębiorstwem i archiwizacją danych. 4. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia z zakresu programu jednostki modułowej dokonuje opiekun praktyk zawodowych na podstawie obserwacji czynności wykonywanych przez ucznia podczas realizacji zadań oraz dzienniczka praktyk. W procesie oceniania szczególna uwagę należy zwrócić na: - przestrzeganie dyscypliny pracy, - samodzielność podczas wykonywania pracy, - jakość wykonanej pracy, - przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Na zakończenie realizacji programu jednostki modułowej, opiekun praktyki powinien wpisać w dzienniczku praktyk opinię o pracy i postępach ucznia oraz ocenę końcową. 8

9 JEDNOSTAK MODUŁOWA 3 Realizacja zadań w warunkach zakładu pracy 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: - dokonać konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania, - zaplanować proces gromadzenia i kontroli danych, - przetworzyć i wykorzystać wyniki, - zainstalować i uruchomić systemy oprogramowania użytkowego, właściwe dla profilu przedsiębiorstwa - zastosować sprzęt komputerowy w przedsiębiorstwie, - wykorzystać oprogramowanie użytkowe i systemy w przedsiębiorstwie. 2. Materiał nauczania Konfigurowanie sprzętu komputerowego w przedsiębiorstwie. Montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa. Wykorzystywanie oprogramowania użytkowego i systemowego w przedsiębiorstwie. Ochrona danych, programów i procesów przetwarzania oraz struktura danych dla przetwarzanego zadania. Wykonywanie i stosowanie oprogramowania użytkowego w przedsiębiorstwie. Instalowanie i uruchamianie aplikacji użytkowych oraz systemów operacyjnych, właściwych dla przedsiębiorstwa. 3. Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki Realizacja treści programowych jednostki modułowej ma na celu ukształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Przed rozpoczęciem praktyki należy opracować jej harmonogram. Realizacja praktyki zawodowej będzie zależeć od działalności przedsiębiorstwa. Można ją odbywać wszędzie tam, gdzie niezbędna jest wiedza informatyczna w zakresie instalowania i uruchamiania programów, a także uruchamiania, prowadzenia i uaktualniania baz danych, systemów oprogramowania użytkowego dla różnych zastosowań.. Dlatego też daje się możliwość swobody w dobieraniu zagadnień tematycznych stosownie do możliwości przedsiębiorstwa. Jeżeli praktyka będzie odbywać się w przedsiębiorstwach zajmujących się użytkowaniem, dystrybucją sprzętu komputerowego, czy punktach serwisowych sprzętu komputerowego, uczeń powinien możliwość konfigurowania stanowiska komputerowego, sieci. W tym przypadku uczeń powinien mieć także możliwość testowania i diagnozowania sprzętu, jego rozbudowywania i udoskonalania przez wymianę elementów. Należy jednak mieć na uwadze zrealizowanie w jak największym stopniu założonych w jednostce modułowej celów kształcenia 4. Propozycje metod sprawdzenia i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia. Praktyka ma na celu ukazanie rzeczywistych możliwości zastosowań informatyki i organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Opiekun praktyki w zakładzie powinien być pracownik mający profesjonalne kwalifikacje. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk, w którym odnotowuje datę, tematy wykonywanych prac, opis czynności oraz sposób w jaki został rozwiązany napotkany problem. Zapis powinien być przejrzysty, czytelny i potwierdzony podpisem prowadzącego praktykę zawodową. Praktyka jest zaliczana na podstawie sprawozdania ( dzienniczka praktyk ) i egzaminu sprawdzającego wiadomości i umiejętności uzyskane podczas praktyki. Zaliczenie modułu praktyki zawodowej jest warunkiem ukończenia przez ucznia procesu kształcenia. 9

10 Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA TECHNIK INFORMATYK PRAKTYKA ZAWODOWA Na końcowa ocenę z praktyki zawodowej mają wpływ: a) ocena wystawiona przez zakładowego opiekuna praktyk, Lp. Ocena Wiadomości i umiejętności 1. Celujący Zasób wiadomości szerszy niż wymagania programu praktyk. Samodzielne posługiwanie się wiedzą dla celów praktycznych. Wysoka kultura osobista. Przestrzeganie dyscypliny pracy ( punktualność). Umiejętność pracy w zespole. 2. Bardzo dobry Zasób wiedzy zgodny z wymaganiami programu praktyk, umożliwiający samodzielna prace w poszczególnych działach. Wysoka kultura osobista. Przestrzeganie dyscypliny pracy ( punktualność ). 3. Dobry Stosowanie wiedzy z zakresu programu praktyk w sytuacjach praktycznych inspirowanych przez opiekuna. Życzliwość i komunikatywność. Przestrzeganie dyscypliny pracy, pracowitość. Umiejętność pracy w zespole. 4. Dostateczny Stosowanie wiedzy dla celów praktycznych przy pomocy opiekuna w niektórych sytuacjach. Życzliwość i komunikatywność. Staranie się przestrzegania dyscypliny pracy ( brak spóźnień ). 5. Dopuszczający Nieznajomość nawet podstawowego materiału programu praktyk. Wiadomości luźno zestawione umożliwiające dalszą naukę. Stosowanie wiedzy w praktyce jedynie przy pomocy opiekuna. Wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego. Stara się przestrzegać dyscypliny pracy. 6. Niedostateczny Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy w praktyce. Trudności w posługiwaniu się terminami związanymi z wykonywanym zawodem. Nie przestrzeganie dyscypliny pracy. Brak zainteresowania wykonywaną pracą. 10

11 b) ocena wystawiona przez szkolnego opiekuna praktyk Lp. Ocena Wiadomości i umiejętności 1. Celujący Nienaganne zachowanie na praktyce. Pochwały od zakładowego opiekuna praktyk. Starannie i na bieżąco prowadzony dzienniczek praktyk z licznymi notatkami, schematami i załącznikami zgodnie z tematyką praktyk. 2. Bardzo dobry Nienaganne zachowanie na praktyce. Starannie i na bieżąco prowadzony dzienniczek praktyk z notatkami, schematami, załącznikami zgodnymi z tematyką praktyk 3. Dobry Dobre zachowanie na praktyce. Starannie i na bieżąco prowadzony dzienniczek praktyk. 4. Dostateczny Poprawne zachowanie na praktyce ( sporadyczne uwagi dotyczące zachowania ). Na bieżąco prowadzony dzienniczek praktyk 5. Dopuszczający Poprawne zachowanie na praktyce ( uwagi dotyczące zachowania i dyscypliny pracy ). Mało starannie prowadzony dzienniczek praktyk. 6. Niedostateczny Nieodpowiednie zachowanie na praktyce ( liczne uwagi dotyczące zachowania i dyscypliny pracy ).Nie prowadzenie dzienniczka praktyk. 11

12 Załącznik nr 3 INSTRUKCJA PROWADZENIA DZIENNICZKA PRAKTYK TECHNIK INFORMATYK PRAKTYKA ZAWODOWA 1. Dzienniczek praktyk stanowi podstawowy dokument zaliczenia praktyki i należy go prowadzić zgodnie z poniższymi ustaleniami. 2. Praktykant zakłada dzienniczek praktyk w zeszycie formatu A-5 w kratkę, który prowadzi przez okres odbywania praktyki 3. Na stronie pierwszej dzienniczka umieszcza się następujące informacje: Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej TECHNIKUM INFORMATYCZNE /Pieczęć szkoły/ DZIENNICZEK PRAKTYK Imię i nazwisko praktykanta... Rok rozpoczęcia nauki w szkole... Opiekun szkolny praktyki... Opiekun zakładowy praktyk... Data rozpoczęcia praktyki... Data ukończenia praktyki... Wola Osowińska

13 4. Na stronie trzeciej przygotowuje zestawienie ocen z praktyki zawodowej według poniższego wzoru: Nazwa działu Termin praktyki Ocena zakładowego opiekuna praktyki / z działu/ Ocena prowadzenia dzienniczka Ocena końcowa.. 5. Stronę piątą tytułuje: TEMATY PRAKTYKI ZAWODOWEJ Prowadzi notatki z kolejnych dni pracy na praktyce według przykładu: Dział: Stanowisko obsługi klienta Czynności: 1) Zapoznanie się ze stanowiskiem pracy, specyfiką działu 2) Zapoznanie się z zadaniami, rodzajem wykorzystywanego oprogramowania 3) Obsługa klienta ( posługiwanie się oprogramowaniem typu baza danych ) 4) Własne spostrzeżenia Należy wpisać kilka zdań zwiazanych z własnymi spostrzeżeniami o tej pracy, a dalej szczegółowe rozwinięcie jednego lub dwóch punktów, zawartych w programie praktyki. Każdy dzienny zapis w dzienniczku powinien być potwierdzony podpisem osoby, która w danym dniu prowadziła szkolenie praktyczne 6. Do dzienniczka praktyk można wklejać ilustracje i wzory dokumentów związane tematycznie z wykonywanymi czynnościami w danym dniu. 7. Dzienniczek należy prowadzić bardzo starannie, czytelnie i systematycznie. Istotne sprawy powinny być podkreślone. 8. W ostatnim dniu praktyki należy jeszcze raz przejrzeć i ewentualnie uzupełnić zapisy w dzienniczku. 9. Po zakończeniu praktyki dzienniczek, należy złożyć u zakładowego opiekuna praktyk w celu wystawienia przez niego opinii o pracy i sprawowaniu praktykanta ( zał. nr 4 ) oraz dokonania wpisu oceny w dzienniczku na stronie W pierwszym dniu po praktyce, praktykant składa dzienniczek praktyk u szkolnego opiekuna praktyk. 13

14 Załącznik nr 4 KARTA OCENY PRACY PRAKTYKANTA 1. Opinia wystawiona w oparciu o charakterystykę kwalifikacyjną technika informatyka oraz ocena realizacji przez niego programu praktyki zawodowej 2. Na podstawie powyższego praktykant... / imię i nazwisko / otrzymuje ocenę /pieczęć zakładu pracy/ / pieczęć szkoły/ /podpis zakładowego opiekuna/ 14

15 UMOWA O PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU REALIZOWANĄ W FORMIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ Zawarta w dniu....pomiędzy Zespołem Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej reprezentowanym przez mgr inż. Beatę Żurawską-Polkowską- Dyrektora Szkoły z jednej strony, a... / nazwa, adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania/ reprezentowanego przez... / imię i nazwisko przedstawiciela zakładu pracy/ z drugiej strony, została umowa następującej treści: W roku szkolnym 2009/2010 zostaną skierowani do /nazwa, adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktykę/ uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych z klas Technikum Informatycznego w celu odbycia praktyki zawodowej w terminie r. do.. r. według poniższego wykazu: Zakład pracy zobowiązuje się: 1. do bezpłatnego szkolenia ucznia w w/w okresie 2. realizacji programu szkolenia zgodnie ze specjalnością zawodową 3. zapewnienia opieki wychowawczej 4. stosowania się do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sprortu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. nr 113, poz.988) oraz regulaminu praktyk Po zakończeniu praktyki zawodowej zakład pracy potwierdza jej odbycie w prowadzonej przez ucznia dokumentacji praktyki wraz z oceną wyników uzyskanych przez ucznia. Okres ważności umowy ustala się na czas od... r. do r. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron (podpis dyrektora szkoły) (podpis i pieczęć zakładu pracy)..., dnia... 15

16 KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE : TECHNIK INFORMATYK 1. Imię i nazwisko Miejsce i termin odbywania praktyki zawodowej Imię i nazwisko zakładowego opiekuna praktyk Ocena zakładowego opiekuna praktyk *) / podpis zakładowego opiekuna praktyk i pieczęć zakładu/ 5. Ocena szkolnego opiekuna praktyk *) Ocena końcowa z praktyki zawodowej ustalona na podstawie średniej ocen cząstkowych /podpis opiekuna szkolnego praktycznej nauki zawodu/ *) Skala ocen: (6) celujący, (5) bardzo dobry, (4) dobry, (3) dostateczny, (2) dopuszczający, (1) niedostateczny 16

17 PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRAKTYKI ZAWODOWEJ w... / nazwa zakładu pracy/ przeprowadzonej w dniu... przez / imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko/ w obecności Pana(i)... Kontrola dotyczyła następujących uczniów: Lp. Imię i nazwisko Klasa Uwagi 1. Realizacja programu praktyk zawodowych Organizacja praktyk zawodowych Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy: Tematyka zajęć w dniu kontroli: 5. Kontakt opiekuna praktyk zawodowych ze szkołą: Zalecenia i wnioski pod adresem przedsiębiorstwa ( zakładu i opiekunów ): 7. Czas pracy: Uwagi do planu zajęć praktykanta : / podpis zakładowego opiekuna praktyk/ / podpis szkolnego opiekuna praktyk / 17

REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ

REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH Technikum Informatyczne im. Wincentego Witosa w Woli Osowińskiej REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZAWÓD : TECHNIK INFORMATYK Wola Osowińska SPIS TREŚCI 1. Cele i zadania praktyki

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk 1. Cele kształcenia charakteryzować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz służb informatycznych w przedsiębiorstwie,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OTMUCHOWIE UL. KRAKOWSKA 36 REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ W T ECHNIKUM

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OTMUCHOWIE UL. KRAKOWSKA 36 REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ W T ECHNIKUM ZESPÓŁ SZKÓŁ W OTMUCHOWIE UL. KRAKOWSKA 36 REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ W T ECHNIKUM OPRACOWANY W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA 312[01], T,4, SPI / MENiS /2004.05.18 ORAZ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ

REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ Praktyka zawodowa ma na celu umożliwić uczniowi pogłębienie wiadomości teoretycznych uzyskanych na zajęciach szkolnych oraz nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ

REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ Praktyka zawodowa ma na celu umożliwić uczniowi pogłębienie wiadomości teoretycznych uzyskanych na zajęciach szkolnych oraz nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - posługiwać się dokumentacją techniczną, dokumentacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM zawód technik informatyk (nr programu nauczania 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14)

REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM zawód technik informatyk (nr programu nauczania 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14) POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SOBÓTCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM UL. ŚWIĘTEGO JAKUBA 20 55 050 SOBÓTKA telefon / fax 71 31262300 www.pzs3.cba.pl REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK. Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. TECHNIKUM INFORMATYCZNE im. Wincentego Witosa. ...

DZIENNICZEK PRAKTYK. Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. TECHNIKUM INFORMATYCZNE im. Wincentego Witosa. ... Organizacja praktyk zawodowych: - znać normy jakości w produkcji komputerów osobistych, - przepisy BHP podczas wykonywania powierzonych zadań zawodowych, -przepisy dotyczące certyfikatu zgodności komputerów

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ . pieczęć szkoły DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia.... klasa rok szkolny odbytej w:... w terminie:......... pieczęć i podpis pieczęć i podpis zakładowego opiekuna praktyk szkolnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ.

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ. Załącznik nr 1 Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum w Błaszkach kształcących się w zawodzie technik informatyk biorących udział w projekcie Inwestycja w przyszłość współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ w Technikum nr 1 przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu Rok szkolny 2014/2015 1 Podstawy prawne 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM zawód technik obsługi turystycznej (nr programu nauczania 341[05]/MEN/2008.02.07)

REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM zawód technik obsługi turystycznej (nr programu nauczania 341[05]/MEN/2008.02.07) POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SOBÓTCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM UL. ŚWIĘTEGO JAKUBA 20 55 050 SOBÓTKA telefon / fax 71 31262300 www.pzs3.cba.pl REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM

Bardziej szczegółowo

Technikum Dziennik Praktyki Zawodowej

Technikum Dziennik Praktyki Zawodowej ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I M. K S. J A N U S Z A S T. P A S I E R B A ul. Gdańska 17, 83-110 TCZEW, tel. (0-58) 531 55 16, fax (0-58) 531 46 24 http://www.zse.tcz.pl e-mail: poczta@zse.tcz.pl Technikum

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ . pieczęć szkoły DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia.... klasa rok szkolny odbytej w:... w terminie:......... pieczęć i podpis pieczęć i podpis zakładowego opiekuna praktyk szkolnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ. AGENCJA ARTYSTYCZNO-REKLAMOWA PUNKT. Sieradz, ul.

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ. AGENCJA ARTYSTYCZNO-REKLAMOWA PUNKT. Sieradz, ul. Załącznik nr 1 Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum w Błaszkach kształcących się w zawodzie technik informatyk biorących udział w projekcie Inwestycja w przyszłość współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH dla uczniów klas technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH dla uczniów klas technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH dla uczniów klas technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe są organizowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ B. OCENA SZKOLNA:. pieczęć szkoły 1. Ocena zakładowego opiekuna praktyk: 2. Ocena za prowadzenie dzienniczka: DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia 3. Ocena końcowa. 2012/2013 klasa rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK EKONOMISTA 341[02] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK INFORMATYK NR PROGRAMU- 351203 ILOŚĆ GODZIN 160 MIEJSCE PRAKTYK - JEDNOSTKA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Program praktyk zakłada

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Technikum Mechaniczne nr 7 01-513 Warszawa ul. Felińskiego 13

Praktyki zawodowe Technikum Mechaniczne nr 7 01-513 Warszawa ul. Felińskiego 13 Praktyki zawodowe Technikum Mechaniczne nr 7 01-513 Warszawa ul. Felińskiego 13 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I. Postanowienia ogólne i cele praktyk zawodowych 1. Praktyka zawodowa jest jedną z form praktycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ IM. H. I K. GNOIŃSKICH W SIENNICY

REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ IM. H. I K. GNOIŃSKICH W SIENNICY Załącznik nr 14 do Statutu Zespołu Szkół w Siennicy Podstawa prawna: REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ IM. H. I K. GNOIŃSKICH W SIENNICY 1. Regulamin opracowany został zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno Kupieckich

Regulamin praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno Kupieckich Regulamin praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno Kupieckich Podstawa prawna: 1. rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244, poz. 1626). 2. rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PUŁAWACH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PUŁAWACH REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PUŁAWACH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe organizuje szkoła w miejscowości, w której znajduje się jej siedziba. 2. Praktyki odbywają się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Regulamin praktyk zawodowych 1 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2. CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH 3. OBOWIĄZKI UCZNIA 4. PRAWA UCZNIA 5. OBOWIĄZKI PRACODAWCY 6. KRYTERIA OCENIANIA Załącznik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik informatyk biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Zespół Szkół Mechanicznycych im. KEN w Poznaniu REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. WSTĘP 2. CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH 3. OBOWIĄZKI UCZNIA 4. PRAWA UCZNIA 5. OBOWIĄZKI PRACODAWCY 6. ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: 1. rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU dla Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

3.2. Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej

3.2. Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Technicznych w Ciechanowie im. Stanisława Płoskiego 1. WSTĘP Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] (Imię i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Kostrzynie nad Odrą PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU : Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ Załącznik nr 7 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ Podstawa prawna: 1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

Bardziej szczegółowo

w Zespole Szkół nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku

w Zespole Szkół nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku 1. WSTĘP REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH w Zespole Szkół nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku a) Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych CKZiU

Regulamin praktyk zawodowych CKZiU Regulamin praktyk zawodowych CKZiU Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r Dz.U. nr 244 poz. 1626 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe są organizowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCHZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W RADZIONKOWIE. opracowany na rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCHZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W RADZIONKOWIE. opracowany na rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCHZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W RADZIONKOWIE opracowany na rok szkolny 2013/2014 1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Załącznik Nr REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. 1. Niniejszy Regulamin praktyk zawodowych (zwany dalej Regulaminem) określa organizację i tok praktyk zawodowych oraz związane z nią prawa i obowiązki. 2. Podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH. Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH. Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 15/2015/2016 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. praktyk zawodowych dla uczniów Technikum ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TURKU

REGULAMIN. praktyk zawodowych dla uczniów Technikum ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TURKU REGULAMIN praktyk zawodowych dla uczniów Technikum ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TURKU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2004 nr 256 poz.2572). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH. w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH. w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie Podstawa prawna: REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK HANDLOWIEC 341[03] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie 1 Postanowienia wstępne 1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH W BYTOMIU

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH W BYTOMIU REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH W BYTOMIU Rozdział I Podstawy prawne. 1 Regulamin oparto na następujących aktach prawnych: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 25 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 25 WE WROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 25 WE WROCŁAWIU REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 25 WE WROCŁAWIU Wrzesień 2011 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Praktyki zawodowe to jedna z form przygotowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU dla Zespołu Szkół w Gdowie

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU dla Zespołu Szkół w Gdowie REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU dla Zespołu Szkół w Gdowie Opracowany na podstawie: art.70 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Załącznik nr 13 do Statutu Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH w Zespole Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu 1. WSTĘP a) Praktyka zawodowa jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK w JELENIEJ GÓRZE opracowany na rok szkolny 2009/2010

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK w JELENIEJ GÓRZE opracowany na rok szkolny 2009/2010 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK w JELENIEJ GÓRZE opracowany na rok szkolny 2009/2010 Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Organizowana

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W JANOWIE LUBELSKIM REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH UCZNIÓW TECHNIKUM

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W JANOWIE LUBELSKIM REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH UCZNIÓW TECHNIKUM ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W JANOWIE LUBELSKIM REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH UCZNIÓW TECHNIKUM 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2. CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH 3. OBOWIĄZKI UCZNIA 4. PRAWA UCZNIA 5. OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU (Załącznik nr 8 do Statutu Szkoły) Lublin 2012 1. Postanowienia ogólne 1. Zajęcia praktyczne praktycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktycznej nauki zawodu w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie

Regulamin praktycznej nauki zawodu w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie Regulamin praktycznej nauki zawodu w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ B. OCENA SZKOLNA:. pieczęć szkoły 1. Ocena zakładowego opiekuna praktyk: 2. Ocena za prowadzenie dzienniczka: DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia 3. Ocena końcowa. 2012/2013 klasa rok

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁ ZKót ZESPÓŁSZKÓŁ. w sprawie Regulaminu Praktyk Zawodowych w Zespole Szkół im Jana Pawła 11 w Zdzieszowicach

ZESPOŁ ZKót ZESPÓŁSZKÓŁ. w sprawie Regulaminu Praktyk Zawodowych w Zespole Szkół im Jana Pawła 11 w Zdzieszowicach ZESPÓŁSZKÓŁ im. Jana Pawta II ul. Góry św. Anny 21A Zarządzenie nr 10-2011/12 47-330 ZDZIESZOWICE tel./fax774844997,48 4459 7 k ł k'ł" J p ł d h NIP 7tJQ.1c:.ng.595 Dyre tora Zespo u Sz o 1m. ana aw a

Bardziej szczegółowo

zawodową w czasie ferii nie później niż 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.. DYSCYPLINA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

zawodową w czasie ferii nie później niż 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.. DYSCYPLINA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Na podstawie 24 pkt. 2 Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku wprowadza się Regulamin praktycznej nauki zawodu następującej treści: A. PRAKTYKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM NR 9 LOTNICZE IM. BOHATERÓW NARWIKU W WARSZAWIE, UL. GŁADKA 16 REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ OPRACOWANY W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA ORAZ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: INFORMATYKA

KIERUNEK: INFORMATYKA Załącznik Nr 6 do Regulaminu praktyk zawodowych studentów PWSZ w Płocku PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI KIERUNEK: INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1 Nr REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE: PRZEDMIOTOWY SYESTEM OCENIANIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRONIK 311[07] dla uczniów klasy III elektronicznej Technikum Nr 1 w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ . pieczęć szkoły DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia 2011/2012 klasa rok szkolny odbytej w: w terminie:.. pieczęć i podpis zakładowego opiekuna praktyk pieczęć i podpis szkolnego opiekuna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla uczniów TECHNIKUM Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla uczniów TECHNIKUM Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla uczniów TECHNIKUM Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie (Załącznik nr 9 do Statutu Szkoły) Lublin 2012 1. Postanowienia ogólne 1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH. Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH. Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu 1 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu 1.1. Regulamin określa warunki i tryb organizowania, zaliczenia praktycznej nauki zawodu w formie praktyk zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim 1. Praktyczna nauka zawodu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego organizowana jest w formie

Bardziej szczegółowo

Praktyka zawodowa 311[08] - technik elektryk. 01. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Praktyka zawodowa 311[08] - technik elektryk. 01. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska Praktyka zawodowa 311[08] - technik elektryk 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: posługiwać się dokumentacją techniczną, dokumentacją serwisową oraz instrukcjami

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK 333107 Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, 95-011 Bratoszewice, Plac Staszica 14 tel. 42/719 89 83, faks 42/719 66 77 2 I. DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNUK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH 341[07]

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH. w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu. 1 Podstawy prawne regulaminu

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH. w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu. 1 Podstawy prawne regulaminu REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu 1 Podstawy prawne regulaminu 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE Załącznik PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 dla uczniów klasy II Technikum Nr 1 w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego 7 05-400 Otwock tel. 22 779 30 70 email: sekretariat@nukleonik.pl www.nukleonik.pl Pieczęć Szkoły DZIENNIK PRAKTYK... Imię i nazwisko uczestnika... zawód......

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁ SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W KCYNI ul. Rynek 32 89-240 Kcynia tel./fax: 052-589-42-80, e-mail: zsskcynia@op.pl

ZESPOŁ SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W KCYNI ul. Rynek 32 89-240 Kcynia tel./fax: 052-589-42-80, e-mail: zsskcynia@op.pl Załącznik nr 11 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Kcyni ZESPOŁ SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W KCYNI ul. Rynek 32 89-240 Kcynia tel./fax: 052-589-42-80, e-mail: zsskcynia@op.pl 1. WSTĘP Zajęcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU organizowanej u pracodawców w formie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych dla uczniów Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów informatycznych dla zawodu technik informatyk I. CELE EDUKACYJNE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach opracowała i stosuje na zajęciach z informatyki p. mgr Ewa Wiak Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W INOWROCŁAWIU REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W INOWROCŁAWIU 1. Praktyczna nauka zawodu jest integralną częścią kształcenia w danym zawodzie. 2. Celem praktycznej

Bardziej szczegółowo

2. CELE PRAKTYK ZAWODOWYCH

2. CELE PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN KRAJOWYCH i ZAGRANICZNYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH w Zespole Niepublicznych Szkół Ponadgimnazjalnych w Zamościu 1. WSTĘP a) Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieŝy. Czas

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Nr 42 Technikum nr 8 im. Jana Karskiego Zasadnicza szkoła zawodowa nr 37 im. Jana Karskiego CLIV Liceum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK HOTELARSTWA NR PROGRAMU- 422402 ILOŚĆ GODZIN 160 Klasa II MIEJSCE PRAKTYK Obiekty i zakłady hotelarskie Modelowy program praktyk

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych zał. 12 Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 1.Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach przy ulicy Wylotowej 30 1.2 Zajęcia prowadzone w

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH/TECHNIKUM Nr2 im. Bolesława Chrobrego ul. M.Curie-Skłodowskiej 6 37-300 Leżajsk

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH/TECHNIKUM Nr2 im. Bolesława Chrobrego ul. M.Curie-Skłodowskiej 6 37-300 Leżajsk ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH/TECHNIKUM Nr2 im. Bolesława Chrobrego ul. M.Curie-Skłodowskiej 6 37-300 Leżajsk tel. 17 242-00-19 fax: 17 242-76-28 e-mail: sekretariat@zslchrobry.lezajsk.pl REGULAMIN PRAKTYCZEJ

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Przedstawione poniżej kryteria oceniania na zajęciach z Informatyki są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych realizowanych w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w

Regulamin praktyk zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych realizowanych w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Regulamin praktyk zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych realizowanych w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ w Technikum nr 1 przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu Rok szkolny 2012/2013 1 Podstawy prawne 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 1 1. Niniejszy Regulamin praktyk pedagogicznych (zwany dalej Regulaminem), określa organizację i tok praktyk

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW MECHANICZNYCH

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW MECHANICZNYCH Program stażu zawodowego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU Pracownia Praktyk Pedagogicznych 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39 tel. 61 835 52 03, tel./fax 61 835 52 06 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK HOTELARSTWA 341[04] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA 331403 Zespól Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich 95-015 Bratoszewice, Pl. Staszica 14 tel.42/719-89-83 fax 42/719-66-77 e-mail:zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Gimnazjum nr 11 w Gdyni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA mgr Bożena Bencer mgr Danuta Maliszewska Wymagania edukacyjne Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK EKONOMISTA NR PROGRAMU- 331403 ILOŚĆ GODZIN - 0 MIEJSCE PRAKTYK - JEDNOSTKA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Modelowy program praktyk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH W ZAWODACH EKONOMICZNYCH.

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH W ZAWODACH EKONOMICZNYCH. Załącznik nr 1 Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum w Błaszkach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach kształcących się w zawodzie technik ekonomista biorących udział w projekcie Inwestycja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR1 IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR1 IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR1 IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA 1. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC I WYMAGANIA EDUKACYJNE / OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA: W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo