ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w Woli Osowińskiej. REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Informatycznego ZAWÓD : TECHNIK INFORMATYK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w Woli Osowińskiej. REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Informatycznego ZAWÓD : TECHNIK INFORMATYK"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w Woli Osowińskiej REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Informatycznego ZAWÓD : TECHNIK INFORMATYK Wola Osowińska 2010

2 SPIS TREŚCI 1. Cele i zadania praktyki zawodowej 3 2. Regulamin przebiegu praktyki zawodowej 4 3. Program praktyki zawodowej Szczegółowe kryteria oceniania Instrukcja prowadzenia dzienniczka Wzór karty oceny pracy praktykanta Wzór umowy Karta przebiegu praktyki zawodowej Protokół z kontroli praktyki zawodowej 17 2

3 CELE I ZADANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ Praktyka zawodowa ma na celu: 1. Pogłębiać i rozszerzać wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne uzyskane na zajęciach szkolnych. 2. Charakteryzować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz służb informatycznych w przedsiębiorstwie. 3. Rozróżniać rodzaj działalności przedsiębiorstwa. 4. Organizować własne stanowisko pracy w zakresie przetwarzania informacji. 5. Dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego dla różnych zastosowań. 6. Testować i serwisować sprzęt komputerowy. 7. Projektować ulotkę reklamową przedsiębiorstwa. 8. Rozbudowywać i udoskonalać zestaw komputerowy poprzez wymianę elementów. 9. Posługiwać się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. 10. Zbierać dane dla systemów przetwarzania informacji. 11. Korzystać z zasobów sieci komputerowych LAN, MAN, WAN. 12. Nadzorować pracę lokalnej sieci komputerowej. 13. Organizować i wykonywać prace w zakresie usług informatycznych dla użytkowników lub zleceniodawców. 14. Administrować bazami danych i systemami przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie. 15. Projektować bazy danych na użytek przedsiębiorstwa. 16. Administrować bazami danych i systemami przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie informatycznym. 17. Przedstawiać zweryfikowane i przetworzone dane w sposób graficzny. 18. Posługiwać się terminologią zawodową w języku angielskim. 19. Korzystać z instrukcji i literatury w języku angielskim. 3

4 REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ W TECHNIKUM INFORMATYCZNYM W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Praktyka zawodowa ma na celu umożliwić uczniowi pogłębienie wiadomości teoretycznych uzyskanych na zajęciach szkolnych oraz nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie technika informatyka. 2. Praktyka zawodowa jest realizowana w zakładzie pracy, który w oparciu o program praktyki, może zagwarantować jej realizację oraz na podstawie jednakowo brzmiącej umowy zawartej pomiędzy Zespołem Szkół Rolniczych a Zakładem Pracy. 3. Praktykant powinien otrzymać program praktyki zawodowej /zał. 1/ przed rozpoczęciem realizacji zadań w miejscu praktyki. 4. W kształceniu technika informatyka przewiduje się praktykę zawodową w trzech modułach: Orientacyjna liczba Lp. Nazwa jednostki modułowej godzin na realizację 1. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 6 przeciwpożarowej i ochrony środowiska 2. Organizacja działalności gospodarczej 6 i administracyjnej przedsiębiorstwa 3. Realizacja zadań w warunkach zakładu pracy 48 Razem W czasie przebiegu praktyki zawodowej praktykanta obowiązują następujące ustalenia: 1) praktykant w czasie odbywania praktyki jest nadal uczniem szkoły i podlega zarówno regulaminowi zakładowemu jak i szkolnemu. 2) praktykanci odbywaja praktyki 6 godzin dziennie. 3) praktyczna nauka zawodu nie może być organizowana w systemie zmianowym, 4) praktykant ma obowiązek zapoznania się z programem praktyki zawodowej. 5) praktykant podejmuje pracę punktualnie / nie należy spóźniać się, ani opuszczać dni pracy /. 6) wszystkie nieobecności usprawiedliwione, potwierdzone wiarygodnym zwolnieniem lekarskim lub potwierdzone przez opiekuna praktyk muszą być odrobione. 7) każdy opuszczony dzień praktyki bez usprawiedliwienia spowoduje zastosowanie sankcji dyscyplinarnych, od braku zaliczenia praktyki do skreślenia z listy słuchaczy włącznie. 8) w miejscu praktyki obowiązuje wysoka kultura bycia. 9) ubiór praktykanta określi kierownik praktyk w zależności od wymogów zakładu pracy. 10) uczniowi, który z przyczyn usprawiedliwionych nie został klasyfikowany na koniec roku szkolnego (z powodu praktyki), szkoła (opiekun praktyk) organizuje w zakładach pracy zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania. 11) praktykant prowadzi starannie i systematycznie dziennik praktyk, według instrukcji zawartej w załączniku nr 3. 12) po zakończeniu praktyki uczeń składa dzienniczek praktyk u zakładowego opiekuna praktyk lub kierownika zakładu, w celu wystawienia opinii o pracy 4

5 i zachowaniu praktykanta. Wzór karty pracy i zachowania praktykanta przedstawia zał. nr 4. Wpisu oceny w dzienniczku dokonuje się na str ) wszystkie sprawy sporne, które mogą mieć miejsce w czasie trwania praktyki zawodowej, zarówno pracodawca jak i praktykanci kierują osobiście do szkolnego opiekuna praktyk lub telefonicznie pod nr tel ) w czasie odbywania praktyki zawodowej przeprowadzane będą kontrole przez opiekuna praktyk i upoważnionych nauczycieli. Podczas kontroli szczególną uwagę zwraca się na : a) punktualność rozpoczęcia pracy ( spóźnienia, opuszczone dni), b) wygląd zewnętrzny praktykanta, c) realizację programu praktyki, d) bieżące i staranne prowadzenie dzienniczka praktyk, e) zainteresowanie wykonywaną pracą ( samodzielność i pracowitość), f) zastosowanie w praktyce wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych uzyskanych w szkole, 15) ocena końcowa z praktyki zawodowej obejmuje: a) ocenę zakładowego opiekuna praktyk ( wystawiona na karcie zał. nr 4 ) b) ocenę za prowadzenie dzienniczka praktyk z uwzględnieniem wniosków zawartych w protokołach kontroli praktyki, wystawioną przez szkolnego opiekuna praktyk ( wpisana w dzienniczku praktyk na str. 3 ) 16) oceny z praktyki zawodowej muszą być wpisane w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen. 5

6 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 1 1. Cele kształcenia 1. Pogłębiać i rozszerzać wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne uzyskanych na zajęciach szkolnych. 2. Charakteryzować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz służb informatycznych w przedsiębiorstwie. 3. Rozróżniać rodzaj działalności przedsiębiorstwa. 4. Organizować własne stanowisko pracy w zakresie przetwarzania informacji. 5. Dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego dla różnych zastosowań. 6. Testować i serwisować sprzęt komputerowy. 7. Projektować ulotkę reklamową przedsiębiorstwa. 8. Rozbudowywać i udoskonalać zestaw komputerowy poprzez wymianę elementów. 9. Posługiwać się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. 10. Zbierać dane dla systemów przetwarzania informacji. 11. Korzystać z zasobów sieci komputerowych LAN, MAN, WAN. 12. Nadzorować pracę lokalnej sieci komputerowej. 13. Organizować i wykonywać prace w zakresie usług informatycznych dla użytkowników lub zleceniodawców. 14. Administrować bazami danych i systemami przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie. 15. Projektować bazy danych na użytek przedsiębiorstwa. 16. Administrować bazami danych i systemami przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie informatycznym. 17. Przedstawiać zweryfikowane i przetworzone dane w sposób graficzny. 18. Posługiwać się terminologią zawodową w języku angielskim. 19. Korzystać z instrukcji i literatury w języku angielskim. 2. Wykaz jednostek modułowych. Lp. Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację 1. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 6 ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 2. Organizacja działalności gospodarczej 6 i administracyjnej przedsiębiorstwa 3. Realizacja zadań w warunkach zakładu pracy 48 Razem 60 6

7 JEDNOSTKA MODUŁOWA 1 Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: - zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, - rozróżniać strukturę organizacyjno usługową przedsiębiorstwa informatycznego, - zastosować przepisy, regulamin i zasady określające obowiązki pracownika przedsiębiorstwa, - zidentyfikować przepływ informacji w przedsiębiorstwie, - przedstawić strukturę pracy i organizacji stanowiska informatycznego, - przedstawić zasady współpracy w zespole dla uzyskania założonego celu. 2. Materiał nauczania Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Struktura organizacyjno- usługowa przedsiębiorstwa informatycznego. Przepisy, regulaminy i zasady określające obowiązki pracowników przedsiębiorstwa, prawna ochrona pracy. Schemat przepływu informacji w przedsiębiorstwie. Struktura pracy i organizacja stanowiska informatycznego. Zasady współpracy w zespole. 3.Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki Program jednostki modułowej zawiera ogólne informacje dotyczące przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, z jakimi powinien zostać zapoznany praktykant po przyjściu do zakładu pracy. Treści programowe zawarte w jednostce metodycznej powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Podczas realizacji zagadnień ujętych w jednostce, wskazane jest zwrócenie szczególnej uwagi na : zapoznanie ucznia ze specyficzną strukturą organizacyjną zakładu pracy, w którym odbywa praktykę, przepisami i regulaminami jakie obowiązują na określonym stanowisku, ergonomią stanowiska pracy, jego estetyką. Ważne jest również uświadomienie konieczności przestrzegania zasad etyki podczas współpracy z zespołem pracowniczym 4. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia z zakresu programu jednostki modułowej dokonuje opiekun praktyk zawodowych na podstawie obserwacji czynności wykonywanych przez ucznia podczas realizacji zadań oraz dzienniczka praktyk. W procesie oceniania szczególną uwagę należy zwrócić na: - przestrzeganie dyscypliny pracy, - samodzielność podczas wykonywania pracy, - jakość wykonanej pracy, - przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Na zakończenie realizacji programu jednostki modułowej, opiekun praktyki powinien wpisać w dzienniczku praktyk opinię o pracy i postępach ucznia oraz ocenę końcową. 7

8 JEDNOSTKA MODUŁOWA 2 Organizacja działalności gospodarczej i administracyjnej przedsiębiorstwa 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: - określić strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa i charakter jego działalności, - wskazać miejsce i znaczenie prac informatycznych w działalności przedsiębiorstwa, - uporządkować elementy przetwarzania informacji; dane wejściowe, obieg dokumentów, wprowadzenie danych, - wyjaśnić zakres prowadzenia prac w przedsiębiorstwie, - obsłużyć programy do gromadzenia, przekazywania i przetwarzania informacji. - zastosować zasady administrowania systemami informatycznymi i archiwizacją danych. 2. Materiał nauczania. Zapoznanie ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa i charakterem jego działalności. Określenie miejsca i znaczenia prac informatycznych w działalności przedsiębiorstwa. Przetwarzanie informacji: dane wejściowe, obieg dokumentów. Określenie zakresu prowadzenia prac w przedsiębiorstwie. Gromadzenie i przekazywanie informacji przeznaczonych do przetwarzania Administrowanie systemami informatycznymi i archiwizacja danych. 3. Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki Treści programowe jednostki modułowej mają na celu zapoznanie ucznia z prowadzeniem dokumentacji przedsiębiorstwa jego obiegiem, strukturą organizacyjną i administrowaniem przedsiębiorstwem. Przewidziana programem praktyka powinna odbywać się na stanowiskach, na których w przyszłości może pracować technik informatyk. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu powinien zwrócić uwagę na zagadnienia związane z przetwarzaniem informacji, zakresem prac prowadzonych w przedsiębiorstwie, zasadami administrowania przedsiębiorstwem i archiwizacją danych. 4. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia z zakresu programu jednostki modułowej dokonuje opiekun praktyk zawodowych na podstawie obserwacji czynności wykonywanych przez ucznia podczas realizacji zadań oraz dzienniczka praktyk. W procesie oceniania szczególna uwagę należy zwrócić na: - przestrzeganie dyscypliny pracy, - samodzielność podczas wykonywania pracy, - jakość wykonanej pracy, - przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Na zakończenie realizacji programu jednostki modułowej, opiekun praktyki powinien wpisać w dzienniczku praktyk opinię o pracy i postępach ucznia oraz ocenę końcową. 8

9 JEDNOSTAK MODUŁOWA 3 Realizacja zadań w warunkach zakładu pracy 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: - dokonać konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania, - zaplanować proces gromadzenia i kontroli danych, - przetworzyć i wykorzystać wyniki, - zainstalować i uruchomić systemy oprogramowania użytkowego, właściwe dla profilu przedsiębiorstwa - zastosować sprzęt komputerowy w przedsiębiorstwie, - wykorzystać oprogramowanie użytkowe i systemy w przedsiębiorstwie. 2. Materiał nauczania Konfigurowanie sprzętu komputerowego w przedsiębiorstwie. Montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa. Wykorzystywanie oprogramowania użytkowego i systemowego w przedsiębiorstwie. Ochrona danych, programów i procesów przetwarzania oraz struktura danych dla przetwarzanego zadania. Wykonywanie i stosowanie oprogramowania użytkowego w przedsiębiorstwie. Instalowanie i uruchamianie aplikacji użytkowych oraz systemów operacyjnych, właściwych dla przedsiębiorstwa. 3. Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki Realizacja treści programowych jednostki modułowej ma na celu ukształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Przed rozpoczęciem praktyki należy opracować jej harmonogram. Realizacja praktyki zawodowej będzie zależeć od działalności przedsiębiorstwa. Można ją odbywać wszędzie tam, gdzie niezbędna jest wiedza informatyczna w zakresie instalowania i uruchamiania programów, a także uruchamiania, prowadzenia i uaktualniania baz danych, systemów oprogramowania użytkowego dla różnych zastosowań.. Dlatego też daje się możliwość swobody w dobieraniu zagadnień tematycznych stosownie do możliwości przedsiębiorstwa. Jeżeli praktyka będzie odbywać się w przedsiębiorstwach zajmujących się użytkowaniem, dystrybucją sprzętu komputerowego, czy punktach serwisowych sprzętu komputerowego, uczeń powinien możliwość konfigurowania stanowiska komputerowego, sieci. W tym przypadku uczeń powinien mieć także możliwość testowania i diagnozowania sprzętu, jego rozbudowywania i udoskonalania przez wymianę elementów. Należy jednak mieć na uwadze zrealizowanie w jak największym stopniu założonych w jednostce modułowej celów kształcenia 4. Propozycje metod sprawdzenia i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia. Praktyka ma na celu ukazanie rzeczywistych możliwości zastosowań informatyki i organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Opiekun praktyki w zakładzie powinien być pracownik mający profesjonalne kwalifikacje. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk, w którym odnotowuje datę, tematy wykonywanych prac, opis czynności oraz sposób w jaki został rozwiązany napotkany problem. Zapis powinien być przejrzysty, czytelny i potwierdzony podpisem prowadzącego praktykę zawodową. Praktyka jest zaliczana na podstawie sprawozdania ( dzienniczka praktyk ) i egzaminu sprawdzającego wiadomości i umiejętności uzyskane podczas praktyki. Zaliczenie modułu praktyki zawodowej jest warunkiem ukończenia przez ucznia procesu kształcenia. 9

10 Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA TECHNIK INFORMATYK PRAKTYKA ZAWODOWA Na końcowa ocenę z praktyki zawodowej mają wpływ: a) ocena wystawiona przez zakładowego opiekuna praktyk, Lp. Ocena Wiadomości i umiejętności 1. Celujący Zasób wiadomości szerszy niż wymagania programu praktyk. Samodzielne posługiwanie się wiedzą dla celów praktycznych. Wysoka kultura osobista. Przestrzeganie dyscypliny pracy ( punktualność). Umiejętność pracy w zespole. 2. Bardzo dobry Zasób wiedzy zgodny z wymaganiami programu praktyk, umożliwiający samodzielna prace w poszczególnych działach. Wysoka kultura osobista. Przestrzeganie dyscypliny pracy ( punktualność ). 3. Dobry Stosowanie wiedzy z zakresu programu praktyk w sytuacjach praktycznych inspirowanych przez opiekuna. Życzliwość i komunikatywność. Przestrzeganie dyscypliny pracy, pracowitość. Umiejętność pracy w zespole. 4. Dostateczny Stosowanie wiedzy dla celów praktycznych przy pomocy opiekuna w niektórych sytuacjach. Życzliwość i komunikatywność. Staranie się przestrzegania dyscypliny pracy ( brak spóźnień ). 5. Dopuszczający Nieznajomość nawet podstawowego materiału programu praktyk. Wiadomości luźno zestawione umożliwiające dalszą naukę. Stosowanie wiedzy w praktyce jedynie przy pomocy opiekuna. Wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego. Stara się przestrzegać dyscypliny pracy. 6. Niedostateczny Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy w praktyce. Trudności w posługiwaniu się terminami związanymi z wykonywanym zawodem. Nie przestrzeganie dyscypliny pracy. Brak zainteresowania wykonywaną pracą. 10

11 b) ocena wystawiona przez szkolnego opiekuna praktyk Lp. Ocena Wiadomości i umiejętności 1. Celujący Nienaganne zachowanie na praktyce. Pochwały od zakładowego opiekuna praktyk. Starannie i na bieżąco prowadzony dzienniczek praktyk z licznymi notatkami, schematami i załącznikami zgodnie z tematyką praktyk. 2. Bardzo dobry Nienaganne zachowanie na praktyce. Starannie i na bieżąco prowadzony dzienniczek praktyk z notatkami, schematami, załącznikami zgodnymi z tematyką praktyk 3. Dobry Dobre zachowanie na praktyce. Starannie i na bieżąco prowadzony dzienniczek praktyk. 4. Dostateczny Poprawne zachowanie na praktyce ( sporadyczne uwagi dotyczące zachowania ). Na bieżąco prowadzony dzienniczek praktyk 5. Dopuszczający Poprawne zachowanie na praktyce ( uwagi dotyczące zachowania i dyscypliny pracy ). Mało starannie prowadzony dzienniczek praktyk. 6. Niedostateczny Nieodpowiednie zachowanie na praktyce ( liczne uwagi dotyczące zachowania i dyscypliny pracy ).Nie prowadzenie dzienniczka praktyk. 11

12 Załącznik nr 3 INSTRUKCJA PROWADZENIA DZIENNICZKA PRAKTYK TECHNIK INFORMATYK PRAKTYKA ZAWODOWA 1. Dzienniczek praktyk stanowi podstawowy dokument zaliczenia praktyki i należy go prowadzić zgodnie z poniższymi ustaleniami. 2. Praktykant zakłada dzienniczek praktyk w zeszycie formatu A-5 w kratkę, który prowadzi przez okres odbywania praktyki 3. Na stronie pierwszej dzienniczka umieszcza się następujące informacje: Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej TECHNIKUM INFORMATYCZNE /Pieczęć szkoły/ DZIENNICZEK PRAKTYK Imię i nazwisko praktykanta... Rok rozpoczęcia nauki w szkole... Opiekun szkolny praktyki... Opiekun zakładowy praktyk... Data rozpoczęcia praktyki... Data ukończenia praktyki... Wola Osowińska

13 4. Na stronie trzeciej przygotowuje zestawienie ocen z praktyki zawodowej według poniższego wzoru: Nazwa działu Termin praktyki Ocena zakładowego opiekuna praktyki / z działu/ Ocena prowadzenia dzienniczka Ocena końcowa.. 5. Stronę piątą tytułuje: TEMATY PRAKTYKI ZAWODOWEJ Prowadzi notatki z kolejnych dni pracy na praktyce według przykładu: Dział: Stanowisko obsługi klienta Czynności: 1) Zapoznanie się ze stanowiskiem pracy, specyfiką działu 2) Zapoznanie się z zadaniami, rodzajem wykorzystywanego oprogramowania 3) Obsługa klienta ( posługiwanie się oprogramowaniem typu baza danych ) 4) Własne spostrzeżenia Należy wpisać kilka zdań zwiazanych z własnymi spostrzeżeniami o tej pracy, a dalej szczegółowe rozwinięcie jednego lub dwóch punktów, zawartych w programie praktyki. Każdy dzienny zapis w dzienniczku powinien być potwierdzony podpisem osoby, która w danym dniu prowadziła szkolenie praktyczne 6. Do dzienniczka praktyk można wklejać ilustracje i wzory dokumentów związane tematycznie z wykonywanymi czynnościami w danym dniu. 7. Dzienniczek należy prowadzić bardzo starannie, czytelnie i systematycznie. Istotne sprawy powinny być podkreślone. 8. W ostatnim dniu praktyki należy jeszcze raz przejrzeć i ewentualnie uzupełnić zapisy w dzienniczku. 9. Po zakończeniu praktyki dzienniczek, należy złożyć u zakładowego opiekuna praktyk w celu wystawienia przez niego opinii o pracy i sprawowaniu praktykanta ( zał. nr 4 ) oraz dokonania wpisu oceny w dzienniczku na stronie W pierwszym dniu po praktyce, praktykant składa dzienniczek praktyk u szkolnego opiekuna praktyk. 13

14 Załącznik nr 4 KARTA OCENY PRACY PRAKTYKANTA 1. Opinia wystawiona w oparciu o charakterystykę kwalifikacyjną technika informatyka oraz ocena realizacji przez niego programu praktyki zawodowej 2. Na podstawie powyższego praktykant... / imię i nazwisko / otrzymuje ocenę /pieczęć zakładu pracy/ / pieczęć szkoły/ /podpis zakładowego opiekuna/ 14

15 UMOWA O PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU REALIZOWANĄ W FORMIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ Zawarta w dniu....pomiędzy Zespołem Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej reprezentowanym przez mgr inż. Beatę Żurawską-Polkowską- Dyrektora Szkoły z jednej strony, a... / nazwa, adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania/ reprezentowanego przez... / imię i nazwisko przedstawiciela zakładu pracy/ z drugiej strony, została umowa następującej treści: W roku szkolnym 2009/2010 zostaną skierowani do /nazwa, adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktykę/ uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych z klas Technikum Informatycznego w celu odbycia praktyki zawodowej w terminie r. do.. r. według poniższego wykazu: Zakład pracy zobowiązuje się: 1. do bezpłatnego szkolenia ucznia w w/w okresie 2. realizacji programu szkolenia zgodnie ze specjalnością zawodową 3. zapewnienia opieki wychowawczej 4. stosowania się do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sprortu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. nr 113, poz.988) oraz regulaminu praktyk Po zakończeniu praktyki zawodowej zakład pracy potwierdza jej odbycie w prowadzonej przez ucznia dokumentacji praktyki wraz z oceną wyników uzyskanych przez ucznia. Okres ważności umowy ustala się na czas od... r. do r. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron (podpis dyrektora szkoły) (podpis i pieczęć zakładu pracy)..., dnia... 15

16 KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE : TECHNIK INFORMATYK 1. Imię i nazwisko Miejsce i termin odbywania praktyki zawodowej Imię i nazwisko zakładowego opiekuna praktyk Ocena zakładowego opiekuna praktyk *) / podpis zakładowego opiekuna praktyk i pieczęć zakładu/ 5. Ocena szkolnego opiekuna praktyk *) Ocena końcowa z praktyki zawodowej ustalona na podstawie średniej ocen cząstkowych /podpis opiekuna szkolnego praktycznej nauki zawodu/ *) Skala ocen: (6) celujący, (5) bardzo dobry, (4) dobry, (3) dostateczny, (2) dopuszczający, (1) niedostateczny 16

17 PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRAKTYKI ZAWODOWEJ w... / nazwa zakładu pracy/ przeprowadzonej w dniu... przez / imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko/ w obecności Pana(i)... Kontrola dotyczyła następujących uczniów: Lp. Imię i nazwisko Klasa Uwagi 1. Realizacja programu praktyk zawodowych Organizacja praktyk zawodowych Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy: Tematyka zajęć w dniu kontroli: 5. Kontakt opiekuna praktyk zawodowych ze szkołą: Zalecenia i wnioski pod adresem przedsiębiorstwa ( zakładu i opiekunów ): 7. Czas pracy: Uwagi do planu zajęć praktykanta : / podpis zakładowego opiekuna praktyk/ / podpis szkolnego opiekuna praktyk / 17

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik informatyk biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK 333107 Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, 95-011 Bratoszewice, Plac Staszica 14 tel. 42/719 89 83, faks 42/719 66 77 2 I. DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi.

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo