Beneficjent projektu: Lider projektu - Powiat Krasnostawski Partnerzy - Gmina Fajsławice, Gmina Łopiennik Górny, Gmina Piaski, Gmina Zakrzew

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Beneficjent projektu: Lider projektu - Powiat Krasnostawski Partnerzy - Gmina Fajsławice, Gmina Łopiennik Górny, Gmina Piaski, Gmina Zakrzew"

Transkrypt

1 Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Beneficjent projektu: Lider projektu - Powiat Krasnostawski Partnerzy - Gmina Fajsławice, Gmina Łopiennik Górny, Gmina Piaski, Gmina Zakrzew Komitet Sterujący: Przewodniczący Komitetu: JANUSZ SZPAK Starosta Krasnostawski Członkowie: KRZYSZTOF GAŁAN - Zastępca Wójta Gminy Fajsławice JAN KUCHTA Wójt Gminy Łopiennik Górny MARCIN NAJDA Sekretarz Gminy Piaski TEODORA ZARĘBA Wójt Gminy Zakrzew Zespół projektowy: Koordynator projektu EWA GAJEWSKA - Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Specjalista ds. zamówień publicznych PIOTR DUDEK - Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Specjalista ds. finansowych IWONA MONIAKOWSKA - Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Specjalista ds. organizacyjnych AGNIESZKA NOŻYŃSKA - OSUCH Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości MARTA KORSZLA Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Koordynatorzy lokalni: JACEK KĘCIK Urząd Gminy Fajsławice KAROL STĘPLOWSKI Urząd Gminy Łopiennik Górny TERESA KAWECKA Urząd Miejski Piaski MARIUSZ WIDOMSKI Urząd Gminy Zakrzew

2 TEODORA ZARĘBA Wójt Gminy Zakrzew JANUSZ SZPAK Starosta Krasnostawski P rojekt pn. Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim oraz Gminach Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew jest konsekwencją uczestnictwa naszych samorządów w projekcie systemowym pn.,,przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą, w ramach którego wypracowano zakres koniecznych usprawnień zarządczych w celu poprawy jakości świadczonych usług przez nasze urzędy. Działania zawarte w projekcie dotyczą obszarów istotnych z punktu widzenia poprawy funkcjonowania urzędów i obsługi klientów. Pozostajemy w przekonaniu, że realizacja projektu przyczyni się do profesjonalizacji naszej działalności, a wdrożone rozwiązania podniosą jakość i zwiększą dostęp do usług publicznych. TADEUSZ CHRUŚCIEL Wójt Gminy Fajsławice JAN KUCHTA Wójt Gminy Łopiennik Górny RYSZARD SICZEK Burmistrz Piask

3 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Projekt pn. Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim oraz Gminach Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew nr POKL /12, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. 1. Czas trwania projektu : Lider projektu: Powiat Krasnostawski. 3. Partnerzy projektu: Gmina Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski, Zakrzew. 4. Grupa docelowa projektu: W ramach projektu przewidziano wsparcie dla Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, 4 urzędów gmin: Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski, Zakrzew, oraz 18 jednostek organizacyjnych (Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, Dom Pomocy Społecznej w Surhowie, Dom Pomocy Społecznej w Bończy, Muzeum Regionalne, Młodzieżowy Dom Kultury, Powiatowa Biblioteka Publiczna, Zarząd Dróg Powiatowych, Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza, Specjalistyczny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, I Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagiełły w Krasnymstawie, II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Krasnymstawie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce). Łącznie wsparciem zostanie objętych 176 pracowników wyżej wymienionych jednostek. CELE PROJEKTU Celem głównym projektu jest poprawa standardów zarządzania o wzrost jakości świadczonych usług publicznych przez 5 jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego w oparciu o przeprowadzoną samoocenę metodą CAF. Cele szczegółowe: wdrożenie usprawnień zarządczych w 5 urzędach administracji samorządowej w wybranych segmentach ich działalności, wzrost kompetencji personelu 5 urzędów administracji samorządowej oraz 18 jednostek organizacyjnych starostwa powiatowego poprzez udział w szkoleniach ogólnych, specjalistycznych i studiach podyplomowych, wzmocnienie zdolności 5 jst w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych, podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do usług publicznych świadczonych przez 5 urzędów administracji samorządowej.

4 CHARAKTER OFEROWANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE PROJEKT ZAKŁADA REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ: WDROŻENIE USPRAWNIEŃ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA Realizacja STRATEGICZNEGO zadania ma na celu: wdrożenie systemu zarządzania kompetencjami pracowników w tym badania satysfakcji i motywacji wśród wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie i urzędów gmin Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew w następującej formule: na początku pozwalające ustalić stan wyjściowy, określić braki i obszary wymagające usprawnień oraz na końcu realizacji projektu pozwalające ustalić stopień poprawy satysfakcji i motywacji pracowników po wdrożeniu usprawnień zarządczych. Badania zostaną przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań, a wyniki zostaną opracowane przez wykonawcę. W ramach zadania zaplanowano również przeprowadzenie profesjonalnego audytu finansowego pozwalającego na ocenę racjonalności wydatkowania środków budżetowych w gminie Łopiennik Górny co przełoży się na zwiększenie efektywności zarządzania finansami publicznymi.

5 SZKOLENIA OGÓLNE I SPECJALISTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW W ramach projektu przewidziano szereg szkoleń, których tematyka i zakres został dostosowany do wymogów stawianych pracownikom na konkretnych stanowiskach i potrzeb zidentyfi kowanych w trakcie samooceny. ochrona informacji niejawnych i danych osobowych warsztaty dla pracowników kancelarii tajnych i niejawnych finanse i rachunkowość w JST podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych kadry i płace prawo pracy instrukcja kancelaryjna i KPA prawo budowlane i planowanie przestrzenne wycena nieruchomości gospodarka nieruchomościami prawo geodezyjne i kartograficzne prawo ochrony środowiska gospodarka odpadami w świetle ustawy o odpadach proces rejestracji pojazdów w świetle przepisów KPA ustawa o kierujących pojazdami i prawo o ruchu drogowym ustawa o publicznym transporcie zbiorowym prawo zamówień publicznych public relations i marketing w JST certyfikowany administrator IT Pro ścieżka MCTS + MCITP z 6 egzaminami Microsoft profesjonalna obsługa klienta, obsługa klienta przez telefon, radzenie sobie z trudnym klientem zarządzanie czasem i stresem PRINCE2 Foundation / Practitioner Legislacja samorządowa przygotowywanie aktów prawnych, obsługa Rady Gminy Księgowość podatkowa, windykacja podatków i opłat, pomoc publiczna, wymiar podatków, podatek akcyzowy, podatek VAT dostęp do informacji publicznej organizacje pozarządowe, pożytek publiczny, wolontariat elektroniczny obieg dokumentów audyt i kontrola zarządcza przygotowywanie i realizacja projektów unijnych zarządzanie kryzysowe księgowość w projektach UE kontrola i rozliczanie dotacji UE w jednostkach samorządu terytorialnego ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

6 ocena oddziaływania na środowisko, decyzje środowiskowe przepisy BHP prowadzenie archiwum ewidencja działalności gospodarczej warsztaty Adobe Photoshop funkcjonowanie USC, ewidencja ludności postępowanie w zakresie łowiectwa prawo wodne gospodarka wodno-ściekowa odnawialne źródła energii prawo oświatowe Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF Zarządzanie instytucjami publicznymi obsługa zaktualizowanego systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla pracowników SP w Krasnymstawie SZKOLENIA JĘZYKOWE, OGÓLNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE: obsługa komputera i oprogramowania biurowego język angielski STUDIA PODYPLOMOWE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW Prawo zamówień publicznych Bezpieczeństwo i higiena pracy Zarządzanie projektami Zarządzanie oświatą Fundusze europejskie w samorządzie terytorialnym Finanse i rachunkowość Rejestracja stanu cywilnego Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce Menedżer ds. odnawialnych źródeł energii Funkcjonowanie rad nadzorczych Archiwistyka System podatkowy

7 WDROŻENIE USPRAWNIEŃ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I PRZEBIEGU PROCESÓW W Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie zostanie opracowany i wdrożony interaktywny system zarządzania powiatowym zespołem geodezyjnym oraz uaktualniony system elektronicznego obiegu dokumentów, który obejmie wdrożenie aktualizacji do posiadanego systemu oraz docelowe przejście na nowa technologię relacyjnych baz danych. Przełoży się to na usprawnienie procesu obiegu dokumentów i skrócenie czasu podejmowania decyzji i wydawania aktów administracyjnych. Dla Urzędu Gminy Łopiennik Górny zostanie wykonana interaktywna mapa gminy baza punktów adresowych i danych przestrzennych i wektorowych pozwoli na ułatwienie lokalizacji poszczególnych nieruchomości i działek oraz przełoży się na usprawnienie działań związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Mapa będzie dostępna na stronie internetowej Gminy. W Gminie Zakrzew wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi urzędu. System będzie składał się z połączonych wspólnymi bazami danych modułów tematycznych, co bezpośrednio przełoży się na oszczędność czasu, zapewnienie terminowości wykonywania prac oraz bezpieczeństwo danych. Ponadto w ramch zadania, dla każdego urzędu zaangażowanego w realizację projektu zostaną zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe oraz wdrożone usługi doradcze, co pozwoli na usprawnienie przebiegu procesów, skrócenie czasu podejmowanych decyzji i wydawania aktów administracyjnych, zwiększy bezpieczeństwo danych i ułatwi mieszkańcom dostęp do usług publicznych.

8 POPRAWA JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA I ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG PUBLICZNYCH W Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, Urzędzie Gminy Łopiennik Górny, Urzędzie Gminy Zakrzew zostaną utworzone punkty obsługi klienta. Pomieszczenia przeznaczone na te punkty zostaną wyremontowane, wyposażone w funkcjonalne meble oraz zakupiony sprzęt komputerowy i biurowy. W celu poprawy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej członków partnerstwa, wprowadzenia nowych, wyższych standardów obsługi interesantów zostaną opracowane i wdrożone systemy jednolitej identyfikacji wizualnej urzędów zawierające następujące elementy: logotyp, księga standardów CI, projekty akcydensów (papier firmowy, wizytówki, identyfikatory, koperty, ulotki, broszury, album, plakaty, banery czy witacze). We wszystkich urzędach biorących udział w projekcie tj. Starostwie Powiatowym, Urzędach Gminy: Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew będą przeprowadzone konsultacje i zostaną wprowadzone nowe usługi epuap. Ponadto zostanie wykonany system sms-owego powiadamiania klientów w Gminie Piaski w zakresie bieżących informacji dotyczących Gminy, tj. m.in. informacji o sesjach Rady Miejskiej i komisjach problemowych, ostrzeżeniach meteorologicznych i hydrologicznych, wydarzeniach kulturalnych, imprezach, prowadzonych inwestycjach, terminach płacenia podatków. REALIZACJĘ PONOWNEJ SAMOOCENY METODĄ CAF Po zakończeniu realizacji projektu zostanie przeprowadzona ponowna samoocena prowadzona metodą CAF która pozwoli na określenie, czy realizacja projektu zakończyła się sukcesem i czy wskazane luki lub braki w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego zostały zniwelowane.

9 OCZEKIWANY EFEKT REALIZACJI PROJEKTU Podniesienie kompetencji pracowników wydających decyzje administracyjne z zakresu KPA, legislacji, przepisów szczegółowych; Wyposażenie pracowników w narzędzia wspomagające stanowienie prawa miejscowego (oprogramowanie specjalistyczne); Zapewnienie usług doradczych konsultacji z ekspertami, które pozwolą na aktualizację kluczowych aktów o charakterze wewnętrznym. POPRAWA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI WYNIKA BEZPOŚREDNIO Z ZAŁOŻEŃ SO CAF. EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA ZOSTANIE OSIĄGNIĘTA PRZEZ: wdrożenie systemów zarządzania kompetencjami pracowników (ciągłe doskonalenie kadr) podniesienie poziomu satysfakcji i motywacji pracowników (usprawnienia komunikacji wewnętrznej) poprawę dostępu do usług publicznych i zwiększenie satysfakcji klientów (usprawnienia komunikacji zewnętrznej) wzrost zinformatyzowania większości procesów (zakup licencji, szkolenia) wprowadzenie nowych usług epuap przeprowadzenie ponownej SO CAF i osiągnięcie poprawy wyników WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU: dostarczenie usług, których realizacja bez wsparcia z EFS byłaby niemożliwa lub znacznie odłożona w czasie dostarczenie usług wysokiej jakości, które bez wsparcia z EFS nie zostałyby wdrożone przez Partnerów projektu

10 PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ FAJSŁAWICE Fajsławice 107 tel. (81) fax. (81) POWIAT KRASNOSTAWSKI Krasnystaw ul. Sobieskiego 3 tel. (82) fax. (82) ŁOPIENNIK GÓRNY Łopiennik Górny tel. (82) (82) tel. kom.: fax: (82) PIASKI Piaski ul. Lubelska 77 tel. (82) fax. (81) ZAKRZEW Zakrzew Zakrzew 26 tel. (84) fax. (84)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie

INFORMATOR. projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMATOR projektu Procesy,

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszym Biuletynem Informacyjnym Naszego projektu Przede Wszystkim Jakość.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszym Biuletynem Informacyjnym Naszego projektu Przede Wszystkim Jakość. 1 Nr1/2012 Biuletyn informacyjny projektu: Przede Wszystkim Jakość poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników Szanowni

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PROGRAM AKTYWNOŚCI SAMORZĄDOWEJ PAS INNOWACYJNE NARZĘDZIE USPOŁECZNIONEGO PROCESU MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dariusz Wróbel Burmistrz Opola Lubelskiego. Partner projektu: URZĄD MIEJSKI w Opolu Lubelskim, www.opolelubelskie.pl

Dariusz Wróbel Burmistrz Opola Lubelskiego. Partner projektu: URZĄD MIEJSKI w Opolu Lubelskim, www.opolelubelskie.pl Opole Lubelskie stawia na jakość ten tytuł projektu realizowanego w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim mówi praktycznie wszystko. Działania w nim zawarte to z pewnością bardzo istotne elementy w naszej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1. Raport o stanie miasta Gliwice

Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1. Raport o stanie miasta Gliwice Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1 Raport o stanie miasta Gliwice za okres 2010 30.06.2014 wersja rozszerzona Raport o stanie miasta Gliwice za okres 2010 30.06.2014 Spis Treści 1. Gliwice

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work) Konsultant ds. oceny końcowej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH KASZUBY CZTERECH KULTUR NA OBSZARZE POWIATU BYTOWSKIEGO

STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH KASZUBY CZTERECH KULTUR NA OBSZARZE POWIATU BYTOWSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH KASZUBY CZTERECH KULTUR NA OBSZARZE POWIATU BYTOWSKIEGO BYTÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo