JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 Rafał Cieślik Uniwersye Warszawski JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Wprowadzenie Noblisa Joseph E. Sigliz za jedną z pięciu głównych przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego uważa problem związany z manipulowaniem danymi finansowymi. Szczególnie negaywną rolę w ym zakresie przypisuje sysemowi moywacyjnemu oparemu na menedżerskich opcjach akcyjnych oraz wynikającemu z ego konflikowi ineresów. Taki sysem moywacyjny worzy bowiem podany grun dla kreaywnej rachunkowości lub wręcz oszukańczej rachunkowości jako sposobu podniesienia raingu przedsiębiorswa i w konsekwencji zwiększenia warości posiadanych opcji. Właściciel kapiału, opierając się na ak opracowanych informacjach sprawozdawczych, nieumyślnie kieruje się w swych decyzjach wirualną, a nie realną efekywnością i w konsekwencji saje się (niechcący) spekulanem rynkowym. Taki san rzeczy w dłuższej perspekywie wywiera dewasacyjny wpływ na gospodarkę, czego empirycznym dowodem jes właśnie obecny kryzys gospodarczy. Zakres ekonomicznych konsekwencji rynkowych manipulowania danymi finansowymi dokumenuje wiele opracowań zarówno eoreycznych, jak i empirycznych. Część z ych opracowań koncenruje swoją uwagę na syuacjach, w kórych skłonność do manipulowania wynikiem finansowym wydaje się silna. Doyczy o głównie okresów poprzedzających isone ransakcje giełdowe, w kórych obserwuje się niekorzysne dla danego przypadku różnice pomiędzy rzeczywisymi wynikami prezenowanymi przez daną spółkę a oczekiwaniami rynku. Jednym z akich przypadków jes wejście spółki na giełdę. Z badań prowadzonych przez S. Teoha, I. Welcha i T. Wonga wynikało, że ok. 62% badanych firm wprowadzających swoje akcje na giełdę wykazywało wyższy poziom inencjonalnych różnic memoriałowych (ang. abnormal accruals), niż firmy

2 Jakość zysku spółek IPO 61 wchodzące w skład próby konrolnej 1. Z badań ych wynikało również, że w roku wejścia na giełdę poziom inencjonalnych różnic memoriałowych był ponadprzecięnie wysoki, sanowił 4-5% akywów ogółem, j. ok. 25% do 50% ogólnej renowności akywów. Podobne wyniki zaobserwowano akże w okresach poprzedzających nową emisję akcji 2 oraz w okresach poprzedzających przejęcie spółki 3. Wyniki przyoczonego u badania wskazują ponado, że firmy, w kórych zauważalny jes wysoki poziom inencjonalnych różnic memoriałowych powodujących zwiększenie zysku w roku emisji akcji, prezenują znaczący spadek cen akcji w laach nasępnych. Konoacja ych wyników dla rynku kapiałowego jes aka, iż w okresie bezpośrednio poprzedzającym publiczną sprzedaż akcji lub w roku debiuu giełdowego menedżerowie zawyżają prezenowany w raporach finansowych zysk. Wykorzysują przy ym alernaywność wyborów i obszary swobody w zakresie księgowej wyceny komponenów kszałujących poziom zysku. Działania e mają na celu wzros ceny emisyjnej akcji. Jednakże nauralną konsekwencją zawyżania zysku w bieżącym okresie jes jego spadek w kolejnych laach 4. Fak en jes negaywnie odbierany przez rynek, co ma swoje odzwierciedlenie w niższej cenie akcji. Generalnie wyniki ych badań wskazują, iż niska jakość zysku, będąca wynikiem jego kreowania, wpływa pozyywnie na cenę akcji w krókim okresie. W dłuższej perspekywie wpływ en jes negaywny. Sąd celem niniejszego arykułu jes próba oceny jakości zysku spółek IPO na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie. Dodakowym celem arykułu jes sworzenie, poprzez formułowane wnioski i poglądy, podsawy do dyskusji na ema jakości zysku jako nowej kaegorii analiycznej oraz rozszerzenia zakresu przedmioowego radycyjnej analizy finansowej, obejmującej ocenę płynności, zadłużenia, renowności, efekywności wykorzysania mająku oraz pozycji przedsiębiorswa na rynku kapiałowym akże o ocenę jakościową zysku lub przynajmniej wprowadzenie odpowiedniego parameru w ramach doychczasowych obszarów S. Teoh, I. Welch, T.J. Wong, Earnings Managemen and he underperformance of seasoned equiy offering, Journal of Financial Economics 1998, No. 50, s S. Teoh, I. Welch, T.J. Wong, Earnings managemen and he long-run marke performance of Iniial Public Offerings, Journal of Finance 1998, No. 53, s M. Erickson, S. Wang, Earnings managemen by acquiring firms in sock-for-sock mergers, Journal of Accouning and Economics 1999, No. 27, s M.in. wcześniejsze uznanie przychodu powoduje wzros zysku w danym roku, jednakże obniży jego warość w roku nasępnym. Podobnie niższy odpis amoryzacyjny w pierwszych okresach wpływa dodanio na poziom zysku, jednakże w okresach dalszych nasępuje odwrócenie ego zjawiska.

3 62 Rafał Cieślik 1. Pojęcie jakość zysku Termin jakość zysku nie jes jeszcze powszechnie używanym, szczególnie w polskiej lieraurze, określeniem wskazującym na pewne ważne i pożądane cechy ej kaegorii. Jednakże nie jes pojęciem nowym. Zarówno w opracowaniach naukowych, jak i w lieraurze anglosaskiej koneks jakości zysku z reguły uożsamiany jes z pojęciem earnings qualiy, chociaż jak doąd nie zosała sformułowana jednoznaczna i ogólnie akcepowalna jego definicja 5. Problem związany z jednoznaczną egzegezą ego erminu wynika zarówno z celu oraz normaywnych aspeków funkcjonowania sysemu rachunkowości w różnych pańswach i różnych przedsiębiorswach, jak i szerokiego kręgu użykowników informacji finansowych, a co za ym idzie formułowania przez nich różnych oczekiwań w zakresie cech jakościowych, jakimi powinien charakeryzować się zysk. Kolejną przesłanką sanowiącą rudność inerpreacyjną w omawianym zakresie jes fak łączenia erminu jakość zysku z oceną jakości szeroko rozumianej informacji sprawozdawczej oraz fak uożsamiania ego erminu z pojęciem kreaywna rachunkowość. Analiza lieraurowa przedmiou pozwala wyróżnić pewien zesaw kryeriów oceny jakości zysku 6, kóry po przeprowadzeniu odpowiednich konsulacji oraz esów saysycznych mógłby sanowić insrumenarium ejże oceny. Z analizy ej jednoznacznie wynika, iż zesaw kryeriów wykorzysywanych do oceny jakości zysku pokrywa się z głównymi deerminanami użyeczności decyzyjnej danych księgowych określonymi w SFAC nr 2 7, j. wiarygodnością (ang. reliabiliy) oraz odpowiedniością (ang. relevance). W ramach opracowań idenyfikujących jakość zysku poprzez ocenę jego wiarygodności przedmioem oceny były różnice memoriałowe (ang. oal accruals), przy czym w ym przypadku jakość zysku uznawana była za synonim wysokiej wiarygodności ej części zysku księgowego, kóra nie ma pokrycia w zrealizowanych przepływach pieniężnych R. Cieślik, W. Szczęsny, Teoreyczne i prakyczne aspeky jakości zysku, w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, red. W. Szczęsny, J. Turyna, Wydawnicwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2009, s Ibid. Saemens of Financial Accouning Conceps (SFACs) No. 2 Jakościowe charakerysyki informacji worzonej w rachunkowości. P. Dechow, I. Dichev, The qualiy of accruals and earnings: he role of accrual esimaion errors, The Accouning Review 2002, No. 77(S), s ; J. Francis, R. LaFond, P. Olsson, K. Schipper, The marke pricing of accruals qualiy, Journal of Accouning and Economics 2005, No. 39(1), s

4 Jakość zysku spółek IPO 63 Z kolei w ramach opracowań, kóre koncenrowały się na odpowiedniości zysku dla procesu decyzyjnego (ang. relevance), jakość zysku była esymowana na podsawie oceny jego rwałości, czyli wysokiej zdolności do urzymania swojego poziomu w przyszłości 9. W lieraurze przedmiou można akże wskazać wiele opracowań empirycznych, kóre ocenę jakościową zysku realizowały przez idenyfikację obu ych deerminan jednocześnie, przy czym wiarygodność idenyfikowano poprzez jakość różnic memoriałowych, a odpowiedniość poprzez ocenę rwałości zysku 10 lub sopień jego wpływu na proces wyceny rynkowej spółki 11. Fak odmiennego podejścia do idenyfikowania jakości zysku w ramach wskazanych powyżej badań pozwala posawić wniosek, że indywidualna dla konkrenego badania meoda esymacji mogła być użya do bardzo wąskich celów wynikających z przedsawionych w badaniu założeń. Kiedy założenia badania i założenia meody esymacji pokrywały się ylko częściowo, żadne z przyoczonych u podejść nie dosarczało wszechsronnego pomiaru jakości zysku. Wynika z ego wpros, iż model esymacji jakości zysku musi być powiązany z celem badania, a o pozwala posawić wniosek, iż budowa jednego uniwersalnego wskaźnika ejże oceny jes w zasadzie niemożliwa. 2. Ocena jakości zysku spółek IPO analiza empiryczna Jak zosało wskazane powyżej, podsawową rudnością procesu budowy modelu oceniającego, szczególnie w konekście bardzo precyzyjnego określenia jego założeń, jes zdefiniowanie pojęcia jakość zysku. Dla porzeb niniejszego badania jakość zysku jes rakowana jako synonim wysokiej wiarygodności ej części zysku księgowego, kóra nie ma pokrycia w zrealizowanych przepływach pieniężnych. Definicja a opiera się na założeniu, że rachunkowość finansowa zgodnie z zasadą memoriałową ewidencjonuje wszyskie zdarzenia gospodarcze zarówno o charakerze niepieniężnym, jak i pieniężnym. Jednocześnie poziom niegoówkowy (memoriałowy) ych zdarzeń ma charaker uznaniowy, usalany jes na podsawie wyceny bilansowej. Wycena bilansowa prowadzona jes zgod- 9 S. Richardson, Earnings Qualiy and Shor Sellers, Accouning Horizons 2003, No. 17, s M. Lang, J.S. Raedy, M.H. Yeman, How represenaive are firms ha are cross-lised in he Unied Saes? An analysis of accouning qualiy, Journal of Accouning Research 2003, No. 41 (2), s S. Balsam, J. Krishnan, J.S. Yang, Audior Indusry Specializaion and Earnings Qualiy, Audiing 2003, No. 22 (2), s

5 64 Rafał Cieślik nie z wymogami prawnymi, kóre pozwalają wybierać alernaywne sposoby posępowania w ramach zw. praw wyboru oraz obszarów swobody. Taki sopień swobody pozwala menedżerom kreować obraz przedsiębiorswa, kierując się własnymi inencjami. Część finansisów wyraża wręcz pogląd, że im większa rozbieżność między zyskiem memoriałowym wygenerowanym w rakcie roku obroowego a nadwyżką środków pieniężnych z działalności operacyjnej (rozbieżność a określana jes w lieraurze przedmiou jako różnice memoriałowe, ang. oal accruals, TA), ym mniejsza wiarygodność obrazu firmy prezenowanego w sprawozdaniu finansowym 12. Dekompozycja a może być opisana za pomocą nasępujących równań: sąd Zn = CFO + TA, TA = Zn CFO, gdzie: Zn zysk neo w roku, CFO przepływy z działalności operacyjnej w roku, TA warość różnic memoriałowych w roku. Niesey, wielkość różnic memoriałowych prezenowanych przez jedną firmę nie może być wpros porównywana do warości ej kaegorii z la poprzednich bądź warości prezenowanych przez inne firmy. Wynika o z faku, że duże jednoski w sposób nauralny będą wykazywały wyższą warość TA w sosunku do firm małych. Sąd dla zachowania porównywalności danych w badaniu wykorzysano wskaźnik TATA prezenujący relację różnic memoriałowych do ogólnej warości akywów na począek badanego roku. Poziom akywów jes u więc wagą określającą skalę prowadzonej działalności, a warość z począku okresu wynika z założenia, że jeżeli jednoska manipuluje danymi, o może wpływać akże na poziom akywów bieżącego roku, nie może naomias manipulować warością akywów z roku poprzedniego. Opierając się na powyższej formule obliczeniowej oraz badaniach prowadzonych w ym zakresie na świecie, należy się spodziewać, iż średni poziom wskaźnika TATA oraz mediana wyliczone dla roku poprzedzającego wejście spółki na giełdę będą wyższe niż w pozosałych laach objęych badaniem. 12 R. Cieślik, Meody oceny wiarygodności sprawozdań finansowych w prakyce świaowej, w: Przedsiębiorczość. Aspeky finansowe i społeczne, red. W. Szczęsny, J. Turyna, S. Wymysłowski, Wydawnicwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2010, s. 130.

6 Jakość zysku spółek IPO 65 Dla powierdzenia posawionej ezy analizie poddano dane zaware w sprawozdaniach finansowych spółek debiuujących na Giełdzie Papierów Warościowych w Warszawie innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, dosawcy usług finansowych oraz spółki zagraniczne w laach Do próby włączono wszyskie dane dosępne w bazach ekonomicznych, Nooria, ineria.pl, wp.pl, bankier.pl. Osaecznie próba objęła 55 spółek, co w ramach okresu badawczego dało łącznie 225 przypadków analiycznych. Wyniki przeprowadzonego badania prezenuje abela 1. Dane opisowe dla wskaźnika TATA wyliczone dla spółek debiuujących na GPW w Warszawie w laach Tabela 1 Rok IPO+2 Rok IPO+1 Rok IPO Rok IPO-1 Rok IPO-2 TATA dodanie TATA ujemne Udział % TATA dodanie 30,9% 38,2% 52,7% 41,8% 34,5% TATA dodanie wyższe lub równe 10% Udział % TATA dodanie wyższe lub równe 10% 10,9% 12,7% 23,6% 23,6% 12,7% Warość średnia TATA -0,036-0,032 0,031 0,019-0,013 Mediana -0,043-0,023 0,001-0,018-0,047 Dane e jednoznacznie wskazują na dwa okresy, w kórych osiągane wyniki różnią się od pozosałych la objęych badaniem. W roku poprzedzającym wejście spółki na giełdę i w roku debiuu, czyli okresach isonych dla zwiększenia zaineresowania emisją akcji oraz ich wyceną na debiucie, poziom różnic memoriałowych jes najwyższy. Świadczy o ym zarówno warość średnia, jak i mediana. Wyniki e mogą zaem sugerować, iż w okresach ych wysępuje wyraźnie silniejsza, w sosunku do pozosałych la, endencja do zawyżania wyniku finansowego przez wykorzysanie meod księgowych. Ważną obserwacją jes akże znaczący wzros liczby przypadków, w kórych dodani poziom różnic memoriałowych przekracza warość 10% ogólnej sumy akywów. W roku IPO i w roku poprzednim liczba ych spółek jes prawie dwukronie większa. Jes o zaem kolejny argumen sugerujący, iż w ych laach skala zawyżania wyniku finansowego jes silniejsza. Wnioskowanie na ema jakości zysku na podsawie wskaźnika TATA, pomimo że jes sosowane w opracowaniach naukowych, uważa się za podejście uproszczone i w pewnych przypadkach może być nieuzasadnione. W prakyce badawczej częściej spoyka się rozwiązania dokonujące podziału ogólnej sumy różnic memoriałowych na część nieuznaniową, zw. operacyjne różnice memoriałowe (ang. normal accruals, NA) i część wynikającą z inencjonalnego działania menedżera, zw. inencjonalne różnice memoriałowe (ang. abnormal accruals, AA).

7 66 Rafał Cieślik Tu należy wyraźnie podkreślić, iż operacyjne różnice memoriałowe kszałowane są przez rozmiar prowadzonej działalności, naomias inencjonalne różnice memoriałowe są skukiem subiekywnych księgowych wyborów dokonywanych przez menedżera 13. Dekompozycja a może być opisana za pomocą nasępujących równań: Zn = CFO + TA, TA = NA + AA, Zn = CFO + NA + AA, gdzie: Zn zysk neo w roku, CFO przepływy z działalności operacyjnej w roku, TA warość różnic memoriałowych w roku, NA warość operacyjnych różnic memoriałowych w roku, AA warość inencjonalnych różnic memoriałowych w roku. Dokonanie akiego podziału na podsawie czyania sprawozdań nie jes jednak możliwe. Należy w ym celu wykorzysać jedną z kilku meod ilościowych opisanych i przeesowanych w opracowaniach świaowych 14. W ramach niniejszego badania dla oceny jakości zysku wykorzysano model Lindy DeAngelo 15. W modelu ym operacyjne różnice memoriałowe dla danego roku są równe warości ych różnic, kóre firma wykazała w roku poprzednim. Zaem wzros poziomu różnic memoriałowych w sosunku do roku poprzedniego, zgodnie z założeniami modelu, jes podsawą do swierdzenia wykorzysywania przez przedsiębiorswo niedozwolonych prakyk księgowych, a sama formuła obliczeniowa przedsawia się nasępująco: NA 1 =, A 2 TA gdzie: NA operacyjne różnice memoriałowe w roku, TA -1 warość różnic memoriałowych ogółem w roku -1, A -2 ogólna suma akywów w roku R. Cieślik, Meody oceny wiarygodności, op. ci., s Ibid. 15 L. DeAngelo, Accouning numbers as marke valuaions subsiues: A sudy of managemen buyous of public sockholders, The Accouning Review 1986, No. 61, s

8 Jakość zysku spółek IPO 67 Wykorzysując założenia modelu L. DeAngelo oraz opierając się na wynikach innych badań prowadzonych w ym zakresie na świecie można posawić ezę, iż w przypadku spółek IPO debiuujących na GPW w Warszawie średni poziom inencjonalnych różnic memoriałowych oraz mediana wyliczone dla roku poprzedzającego wejście spółki na giełdę będą wyższe niż w pozosałych laach objęych badaniem. Wyniki esu na poziom inencjonalnych różnic memoriałowych prezenuje abela 2. Dane e jednoznacznie wskazują, że w okresie poprzedzającym wejście spółki na giełdę poziom inencjonalnych różnic memoriałowych jes wyraźnie wyższy niż w laach kolejnych. Doyczy o zarówno warości średniej (3,2%), jak i mediany (3,6%). Wyniki e są zaem zgodne z rezulaami innych badań i powierdzają ezę o zawyżaniu przez spółki IPO wyniku finansowego w okresie poprzedzającym debiu giełdowy. Dane opisowe dla inencjonalnych różnic memoriałowych AA wyliczone dla spółek debiuujących na GPW w Warszawie w laach Tabela 2 Rok IPO+2 Rok IPO+1 Rok IPO Rok IPO-1 AA dodanie AA ujemne Udział % AA dodanie 45,5% 41,8% 58,2% 58,2% AA dodanie wyższe lub równe 10% Udział % AA dodanie wyższe lub równe 10% 16,4% 16,4% 25,5% 29,1% Warość średnia AA -0,004-0,063 0,012 0,032 Mediana -0,009-0,018 0,014 0,036 W okresie IPO-1 obserwujemy akże znaczący, bo blisko 80-procenowy, wzros liczby przypadków, w kórych dodani poziom inencjonalnych różnic memoriałowych przekracza warość 10% ogólnej sumy akywów. W okresie ym widoczny jes zaem bardzo wyraźny wzros liczby spółek, kóre w sposób agresywny poprawiają warość prezenowanego wyniku finansowego. Zgodnie z wnioskami wynikającymi z wielu opracowań empirycznych, agresywne kreowanie obrazu przedsiębiorswa odbija się w sposób negaywny na wynikach przyszłych. Najczęściej aką barierą jes okres dwóch la. Można zaem posawić ezę, że różnice pomiędzy warościami średnimi w roku IPO-1 i roku IPO+2 powinny być największe. Powierdza o analiza zawara w abeli 3. W przypadku spółek debiuujących w 2008 (po wyłączeniu przypadków eksremalnych, poziom AA powyżej 50% warości akywów) i 2011 roku różnica a jes saysycznie isona i zgodnie z założeniami esu nie może być uznana za przypadkową.

9 68 Rafał Cieślik Dane analizy saysycznej isoności różnic średnich prób zależnych dla spółek debiuujących na GPW w Warszawie w laach Tabela 3 Średnia Odch. sd N Różnica Odch. sd df p Debiu 2008 IPO +2-0, , IPO-1 0, , , , , , Debiu 2009 IPO +2 0, , IPO-1 0, , , , , , Debiu 2010 IPO +2-0, , IPO-1-0, , , , , , Debiu 2011 IPO +2-0, , IPO-1 0, , , , , , Podsumowanie W niniejszym opracowaniu meodologia oceny jakości zysku zosała opara na założeniu, że jednoska gospodarcza, wykorzysując prawa wyboru i obszary swobody zaware zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych regulacjach doyczących prawa bilansowego, jes w sanie kszałować poziom przychodów i koszów, nie jes naomias w sanie kreować przepływów pieniężnych. Wyniki badania opare na powyższym założeniu w sposób jednoznaczny pozwoliły wykazać, że średnia warość wskaźnika TATA oraz inencjonalnych różnic memoriałowych (AA) w okresie wejścia spółki na giełdę i w okresie poprzedzającym jes wyraźnie wyższa niż warość ych mierników obserwowana w pozosałych okresach objęych badaniem. Wyniki e są zgodne z eoreycznymi założeniami badania oraz z rezulaami innych badań prowadzonych w ym zakresie i sanowią empiryczny dowód na wykorzysywanie przez spółki debiuujące na GPW w Warszawie meod księgowych do inencjonalnego zawyżania wyników finansowych. Pomimo znalezienia empirycznych dowodów na kreowanie obrazu firmy zawarego w sprawozdaniu finansowym przez spółki IPO, waro wskazać na ograniczenia przyjęej meodologii badania. Oóż przyjęa meoda szacowania inencjonalnych różnic memoriałowych nie uwzględniania wpływu na ich poziom zmian rozmiarów prowadzonej działalności. Dodakowo w przypadku firm szybko się

10 Jakość zysku spółek IPO 69 rozwijających wysoki poziom dodanich różnic memoriałowych jes raczej nauralny, a przecież znaczną część spółek IPO możemy do ej kaegorii zaliczyć. Niemniej jednak obserwacje dokonane w ramach niniejszego badania sanowią pewien wkład w dyskusję na ema jakości informacji finansowej na polskim rynku kapiałowym i mogą sanowić przesłankę do dalszych badań w ym zakresie. Lieraura Balsam S., Krishnan J., Yang J.S., Audior Indusry Specializaion and Earnings Qualiy, Audiing 2003, No. 22 (2). Cieślik R., Meody oceny wiarygodności sprawozdań finansowych w prakyce świaowej, w: Przedsiębiorczość. Aspeky finansowe i społeczne, red. W. Szczęsny, J. Turyna, S. Wymysłowski, Wydawnicwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa Cieślik R., Szczęsny W., Teoreyczne i prakyczne aspeky jakości zysku, w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, red. W. Szczęsny, J. Turyna, Wydawnicwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa Cieślik R., Szczęsny W., Zysk księgowy jako czynnik asymerii informacji na rynku kapiałowym, w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczej: Teoria i prakyka budżeowania, red. W. Szczęsny, J. Turyna, Wydawnicwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa DeAngelo L., Accouning numbers as marke valuaions subsiues: A sudy of managemen buyous of public sockholders, The Accouning Review 1986, No. 61. Dechow P., Dichev I., The qualiy of accruals and earnings: he role of accrual esimaion errors, The Accouning Review 2002, No. 77(S). Erickson M., Wang S., Earnings managemen by acquiring firms in sock-for-sock mergers, Journal of Accouning and Economics 1998, No. 27. Francis J., LaFond R., Olsson P., Schipper K., The marke pricing of accruals qualiy, Journal of Accouning and Economics 2005, No. 39(1). Lang M., Raedy J.S., Yeman M.H., How represenaive are firms ha are cross-lised in he Unied Saes? An analysis of accouning qualiy, Journal of Accouning Research 2003, No. 41 (2). Richardson S., Earnings Qualiy and Shor Sellers, Accouning Horizons 2003, No. 17. Teoh S., Welch I., Wong T.J., Earnings managemen and he long-run marke performance of Iniial Public Offerings, Journal of Finance 1998, No. 53. Teoh S., Welch I., Wong T.J., Earnings managemen and he underperformance of seasoned equiy offering, Journal of Financial Economics 1998, No. 50.

11 70 Rafał Cieślik EARNINGS QUALITY OF IPO FIRMS ON THE EXAMPLE OF THE WARSAW STOCK EXCHANGE Summary The purpose of his paper is o empirically invesigae he earnings qualiy (EQ) of IPO companies on he Polish capial marke. The sudy included daa from financial saemens of companies ha became public hrough he IPO process on he WSE beween 2008 and In order o esimae EQ I used an approach based on measuremen of abnormal accruals. This sudy has shown ha he average magniude of he incomeincreasing abnormal accruals in he pre-ipo period was significanly higher han in he pos-ipo periods. This resul is consisen wih prior findings and he heoreical assumpions and provides an empirical evidence ha Polish firms managers engage in earnings managemen a he ime of he IPO.

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak),

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX Krzyszof Ćwikliński Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informayki i Finansów Kaedra Ekonomerii krzyszof.cwiklinski@ue.wroc.pl Daniel Papla Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu Dariusz Zawisza Opymalne sraegie inwesycyjne wobec ryzyka modelu Praca dokorska Insyu Maemayki Wydział Maemayki i Informayki Uniwersye Jagielloński Promoor: dr hab. Armen Edigarian KRAKÓW 1 Spis reści

Bardziej szczegółowo

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza Alkohol i podsawowa opieka zdrowona Program reningu w zakresie rozpoznawania i krókiej inerwencji Cele i zadania Plany sesji Noaki w le Dokumeny robocze Przeźrocza Tłumaczenie: Krzyszof Pacholik Redakcja

Bardziej szczegółowo

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek Nauka Zezwala się na korzysanie z arykułu na warunkach licencji Creaive Commons Uznanie auorswa 3.0 Równoległy algorym analizy sygnału na podsawie niewielkiej liczby próbek Pior Kardasz Wydział Elekryczny,

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Dudycz. Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Tadeusz Dudycz. Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Tadeusz Dudycz Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2013 Recenzenci Edward RADOSIŃSKI Henryk

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ JEJ EWOLUCJA W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDACH RACHUNKOWOŚCI

PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ JEJ EWOLUCJA W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDACH RACHUNKOWOŚCI Tomasz Lis Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ JEJ EWOLUCJA W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDACH RACHUNKOWOŚCI Wprowadzenie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-962-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-216-3

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-962-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-216-3 Ewa Walińska Zakład Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENCI Dorota Burzyńska, Dorota Czechowska, Joanna Działo, Marianna Greta Monika Marcinkowska,

Bardziej szczegółowo

Dynamika dezinwestycji funduszy private equity na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Dynamika dezinwestycji funduszy private equity na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 803 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66 (2014) s. 185 196 Dynamika dezinwestycji funduszy private equity na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje

Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje Piotr Adamczyk Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje Wstęp Zakup papierów wartościowych, obok lokat bankowych, walut, nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE POCHODNYCH INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZEZ POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA NOTOWANE NA GPW

WYKORZYSTANIE POCHODNYCH INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZEZ POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA NOTOWANE NA GPW Karol Klimczak WYKORZYSTANIE POCHODNYCH INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZEZ POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA NOTOWANE NA GPW W niniejszej pracy poddano badaniu dane z raportów rocznych za rok 2003 opublikowanych

Bardziej szczegółowo

Finansowe strategie giełdowe

Finansowe strategie giełdowe Lesław Pietrewicz* Finansowe strategie giełdowe Streszczenie Celem pracy jest analiza jednego z obszarów rozwijania strategii giełdowych przez przedsiębiorstwa, obejmującego decyzje finansowe. Na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII Seria Monograficzna nr 10 WIESŁAW KOSEK MACIEJ KALARUS Cenrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa WALDEMAR POPIŃSKI Główny Urząd Saysyczny Warszawa PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Iwetta Budzik-Nowodzińska Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Na wycenę wartości przedsiębiorstwa składa się wiele czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Kolejne centrum IC str. 6 n Kalendarz ProfiAuto str. 7. Twój doradca w warsztacie. Obecne regulacje prawne zwalniają właścicieli

Kolejne centrum IC str. 6 n Kalendarz ProfiAuto str. 7. Twój doradca w warsztacie. Obecne regulacje prawne zwalniają właścicieli Świa Kolejne cenrum IC sr. 6 n Kalendarz ProfiAuo sr. 7 mooryzacji Twój doradca w warszacie NR INDEKSU 382981 ISSN 1731-5468 www.swiamooryzacji.com.pl 11/2014 lisopad Technologie n Wyposażenie n Części

Bardziej szczegółowo

Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących

Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących L. Czerwonka, Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących, Przegląd Organizacji, Nr 10/2010, s. 33-36, ISSN-0137-7221. Leszek Czerwonka Katedra Mikroekonomii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXV - zeszyt 3-2003 BARBARA BĘDOWSKA-SÓJKA ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH I. WPROWADZENIE Nabywanie akcji własnych albo odkup akcji własnych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości

Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE Tom XV, Zeszyt 10, Część I, http://piz.san.edu.pl Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości Część I Redakcja: Mirosław Wypych, Paweł

Bardziej szczegółowo