Referat. Od zarządzania informacją do zarządzania wiedzą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Referat. Od zarządzania informacją do zarządzania wiedzą"

Transkrypt

1 Referat Sesja: CEO w firmie zorientowanej projektowo Od zarządzania informacją do zarządzania wiedzą Streszczenie W referacie została podjęta próba przedstawienia kilku kluczowych kwestii związanych z zarządzaniem: informacją, dokumentacją oraz wiedzą, których znaczenie wydaje się istotne dla teorii i praktyki zarządzania projektami. Referat prezentuje punkt widzenia autora i jako taki może stać się podstawą do dyskusji. Kult informacji Początek XXI wieku postawił przed menedżerami w tym zarządzającymi projektami nowy wymóg bycia interdyscyplinarnym specjalistą posiadającym pełny ogląd rzeczywistości i podejmującym decyzje trafne i na czas. Wynika to z powstawania systemu hiperspołeczeństwa, którego imperatywami są: totalizacja pracy, rozumiana jako maksymalne wykorzystanie czasu aktywności ludzi do zwiększenia wydajności i jakości oraz ciągły wzrost wymagań kompetencyjnych wobec ludzi. W tej sytuacji nikt nie może uciec od obowiązku wykonywania przyjętych na siebie zadań i sprawowanych funkcji ani zdjąć z siebie ciężaru odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy i decyzje. Co czynić, żeby nie popełnić w takiej sytuacji błędu i być skutecznym w swojej aktywności? Wydaje się rzeczą oczywistą, że w pierwszym rzędzie trzeba zapewnić sobie dostęp do właściwych, wiarygodnych, odpowiednich do danej sytuacji i dostarczonych we właściwym czasie informacji. W tym momencie pojawia się istotny problem, bowiem ilość dostępnych informacji osiągnęła niespotykaną dotychczas wielkość według raportu Rozszerzający się cyfrowy wszechświat: prognoza wzrostu ilości informacji na świecie do 2010 r. cyfrowe zasoby informacyjne na świecie miały w 2006 r. wielkość 161 mld gigabajtów, czyli 161 eksabajtów. Jest to około trzy miliony razy więcej informacji od tych zawartych we wszystkich napisanych do tej pory książkach. Analitycy firmy IDC opracowujący raport prognozują, że przez najbliższe cztery lata ilość informacji w formie cyfrowej wzrośnie ponad sześciokrotnie i osiągnie wielkość 988 eksabajtów (co odpowiadać będzie corocznemu przyrostowi o 57%). Dostępne technologie informatyczne dają możliwość zapisu, gromadzenia i przetwarzania teoretycznie nieograniczonej ilości informacji. 1

2 W tym stanie rzeczy istotne jest opracowanie systemu informacyjnego dla potrzeb firmy oraz projektów realizowanych wewnątrz niej lub wykonywanych przez nią na zewnątrz. System ma akredytować informacje dostarczając tylko istotnych dla realizacji strategii i rozwoju. System informacyjny tworzą informacje, często bardzo cenne, przetwarzane w firmie, wiedza o jej wnętrzu i otoczeniu rynkowym. System informacyjny jest strukturą, która umożliwia opisanie tych danych i uchwycenie powiązań między nimi. Tworzenie takiego systemu wymaga innowacyjności aby nie tylko opisać istniejącą rzeczywistość ale przede wszystkim przewidzieć obszary, które będą strategiczne w dalszej działalności a następnie dokonać jego informatyzacji. Nasza strategia rynkowa powinna wyznaczać reguły przetwarzania danych w tym systemie. Jeżeli chcemy być najlepsi w swoim segmencie rynku, musimy być najlepiej poinformowani: przetwarzać informacje szybko i bez błędów. Kluczowym warunkiem jest to, aby system IT przetwarzał nasze informacje, a nie to, co zaproponują nam dostawcy rozwiązań. Formalizacja procesów biznesowych z rozpisanymi szczegółowo zadaniami i funkcjami wszystkich ich uczestników nie jest łatwa - ze względu na dużą rolę czynnika ludzkiego. Jest jednak konieczna dla sprawnego przeprowadzenia procesu informatyzacji. Dostępne na rynku rozwiązania informatyczne z grupy Master Data Management (MDM) dają możliwość ujednolicenia głównych danych i informacji wykorzystywanych w całej firmie (dane referencyjne = dane kluczowe). Zapewniają narzędzia do konsolidacji i centralnego zarządzania danymi kluczowymi tak aby każdy użytkownik biznesowy miał dostęp do "jednej wersji prawdy", do takich samych, jednolitych, spójnych informacji. Kluczowe obszary, które składają się na zarządzanie danymi referencyjnymi to: zarządzanie jakością informacji - zapewnienie, by informacje kluczowe były aktualne, zgodne z rzeczywistością, spójne i dostępne na czas w skali całej organizacji, zarządzanie identyfikacją - umiejętność jednoznacznego rozpoznania danego produktu lub osoby, niezależnie od systemu czy procesu biznesowego, w którym uczestniczy; zapobieganie duplikacji informacji, grupowanie danych - łączenie produktów lub osób w grupy i hierarchie, pozwalające na realizację bardziej złożonych procesów i analiz, wzbogacanie danych - działania polegające na wykorzystaniu różnorodnych źródeł zewnętrznych do uzupełnienia danych istniejących w przedsiębiorstwie o nowe informacje, istotne z punktu widzenia realizowanych procesów biznesowych, mechanizmy synchronizacji i zarządzania procesami - zapewnienie synchronizacji zarządzania informacją z zarządzaniem procesami; pozwala na uporządkowanie i optymalizację przepływu danych oraz realizacji procesów biznesowych w skali całego przedsiębiorstwa. 2

3 Równocześnie z rozwiązaniami typu MDM dostępne są rozwiązania typu System Obsługi Procesów, które są implementacją informatyczną idei zarządzania procesowego. Umożliwiają one tworzenie elektronicznych postaci obsługi procesów informacyjnych towarzyszących procesom gospodarczym w firmie. Przykładowy schemat ideowy tego typu prezentuje zamieszczona poniżej rycina nr 1. Ryc. 1 Schemat ideowy Systemu Obsługi Procesów ProcEnt firmy ZETO S.A. W ramach tego systemu stworzono wzorcowe procesy występujące we wszystkich przedsiębiorstwach: System Obsługi Kontraktów obsługa procesu ofertowania w firmie; od przyjmowania zapytania od klienta poprzez przeprowadzenie uzgodnień oraz tworzenia i modyfikacji ofert w ramach całej firmy do zbierania informacji o rozstrzygnięciu; System Obsługi Zamówień i Umów obsługa procesu realizacji wygranych kontraktów oraz nadzór nad realizacją kontraktu; System Zarządzania Dokumentacją obsługa procesu związanego z zarządzaniem dokumentacją (ISO); System Zarządzania Zadaniami obsługa procesów jednoetapowych, jednorazowych; System Zarządzania Relacjami z Klientem (CRM) pakiet do zarządzania kontaktami i relacjami z klientami. 3

4 Konfiguracje przedstawionych rozwiązań informatycznych są elastyczne i umożliwiają wprowadzanie indywidualnych rozwiązań zgodnie z oczekiwaniami klienta. Systemy dostarczające informacji zarządczej są wyposażane w rozwinięte aplikacje analityczne i wizualizacyjne umożliwiające prezentacje kluczowych wskaźników efektywności działania przedsiębiorstwa KPI (Key Performance Indicators). Dobrze zaprojektowany system informacyjny z wykorzystaniem najlepszych narzędzi informatycznych zapewnia menedżerom pełny przekrój istotnych danych do podjęcia decyzji. Ekrany urządzeń wykorzystywanych przez menedżera powinny pełnić rolę kokpitu menedżerskiego (management dashboard) pozwalającego na wizualizację danych w postaci podobnej do pulpitów sterowniczych, dostarczając informację w pełni dostosowaną do ich zadań oraz obowiązków. Powinny być tak zaprojektowane, aby na pierwszy "rzut oka" dostarczać istotne informacje. Dla menedżera ważny jest również zróżnicowany dostęp aby korzystając z urządzeń mobilnych, takich jak notebook, palmtop czy telefon komórkowy, w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu miał zagwarantowany dostęp do informacji zawartych w różnych raportach systemu. Rozwiązaniem informatycznym pozwalającym zrealizować taki indywidualny pulpit roboczy użytkownika pełniący rolę kokpitu menedżera jest portal korporacyjny. Rozwiązanie to umożliwia integrację rozproszonych zasobów informacyjnych i aplikacyjnych firmy oraz udostępnia je w sposób bezpieczny i uwzględniający specyficzne potrzeby poszczególnych pracowników. Dostęp do potrzebnych programów za pomocą portalu wyklucza potrzebę instalacji ich na wszystkich stanowiskach użytkowników. Dostęp do informacji staje się teoretycznie nieograniczony. Informatyzacja umożliwia zastępowanie wielu funkcji umysłowych pracą maszynową oraz tworzenie coraz doskonalszych narzędzi do bardziej efektywnej obróbki zasobów informacyjnych. Daleko idąca integracja sposobów wykorzystania technik informacyjnych z obowiązującymi regułami biznesu powoduje, że techniki te przestają już być traktowane jako zewnętrzne wobec ludzkich potrzeb analitycznych narzędzia ich zaspokajania, a stają się niezbędnym składnikiem sposobu funkcjonowania we współczesnym świecie. Otaczają nas wirtualne sklepy, organizacje, przedsiębiorstwa i wirtualna rzeczywistość VR (virtual reality). Komunikacja face to face wypierana jest przez komunikacje interface to interface. Kompleksowa informatyzacja powoduje upowszechnienie automatyzmów reakcji na zdarzenia we wszystkich niemalże dziedzinach życia. Algorytmiczna natura środków IT sprawia, że coraz więcej decyzji podejmowanych jest automatycznie, bezrefleksyjnie, tylko i wyłącznie na gruncie przesłanek i danych z systemów informatycznych. Na algorytmiczny schematyzm podejmowania decyzji szczególnie narażeni są menedżerowie, również ci zarządzający projektami, którzy nieustannie wykorzystują informatyczne przetwarzanie danych w swojej pracy. Wynika to z konieczności podejmowania ważnych decyzji w coraz krótszym czasie, coraz częściej natychmiast. Ranga informacji we współczesnej cywilizacji wynika z technologii jej przetwarzania i udostępniania. Został stworzony imperatyw stałego 4

5 nadążania za pojawiającymi się informacjami. Powstał wszechogarniający kult informacji. Dokument informacja szczególnej rangi W dyktacie nadążania za nowymi informacjami coraz mniej uwagi poświęca się szczególnemu nośnikowi kluczowych informacji dokumentowi. Mimo coraz mniejszego przywiązywania wagi do jego istnienia jest on podstawą opisu rzeczywistości działalności firmy oraz jej wyniku. W realiach społeczeństwa opartego na rozwiązaniach informatycznych świat materialnego obiegu dokumentów zderza się z wirtualną rzeczywistością przepływu dokumentów w systemie IT. W tym stanie rzeczywistości identyfikujemy dokument i dokument elektroniczny. Dla porządku rozważania zostaje przyjęta następująca identyfikacja słów dokument i dokument elektroniczny : dokument - przedmiot stwierdzający określone okoliczności, fakty, stany, itp. (Słownik języka polskiego) dokument elektroniczny - dokument istniejący w postaci elektronicznej, dostępny za pośrednictwem techniki komputerowej (PN-ISO 690-2). Warto sobie uświadomić kilka istotnych cech charakteryzujących dokument w wersji materialnej i w wersji elektronicznej. W sferze biznesowej dokument tradycyjnie przybiera postać papierową. Najczęściej daje się wyróżnić oryginał oraz kopie. Oryginał jest zatwierdzany w specyficzny, charakterystyczny dla danego podmiotu sposób. Z układu, estetyki oraz formy prezentowania treści dokumentu można pozyskać cenne informacje o podmiocie, który go utworzył. Analizy takich informacji może dokonać tylko człowiek włączając swoją wiedzę i inteligencję. Dokument elektroniczny wyróżnia brak różnic między kopią a oryginałem oraz możliwość udostępnienia w całości lub części bez ograniczeń czasu, miejsca i ilości zaraz po wytworzeniu. Kluczowy problem to wiarygodność powstałego dokumentu rozwiązywany przy pomocy podpisu elektronicznego. W rzeczywistości biznesowej w obiegu znajdują się dokumenty i dokumenty elektroniczne. W większości firm oba rodzaje dokumentów dotyczące całokształtu jej działania a w szczególności: współpracy z klientami, dostawcami, dokumenty wewnętrzne znajdują się w wielu miejscach: na twardych dyskach dyrektorów, w skrzynkach mailowych pracowników, w segregatorach księgowych i w sekretariatach. Część dokumentów z poprzednich okresów znajduje się w archiwum. Jednakże wiedza ta nie jest dostępna dla wszystkich, nie jest wystarczająco opisana i skategoryzowana. Dość trudno jest też do niej dotrzeć. Aby zapewnić sprawność działania firmy koniecznym stało się wprowadzenie jednolitego systemu obiegu dokumentów uwzględniającego specyfikę obu rodzajów dokumentu. Obieg dokumentów definiuje postępowanie z dokumentami wpływającymi do firmy oraz wypływającymi na zewnątrz firmy. System obiegu dokumentów nadaje użytkownikom dokumentu odpowiednich uprawnień, porządkuje wewnętrzne procesy biznesowe. Jest newralgicznym elementem dobrej komunikacji wewnątrz 5

6 firmy. Dobra komunikacja wewnątrz firmy zwiększa zaangażowanie pracowników i zmniejsza ich opór wobec zmian. Stanowi podstawę zasadniczych funkcji organizacji, takich jak sprawowanie kontroli, motywowanie oraz informowanie. Uznając priorytetową rolę dokumentów w efektywnym funkcjonowaniu firm, w XX wieku, zaczęła się rozwijać nowa dyscyplina określana w języku angielskim records management, w tłumaczeniu na język polski jako zarządzanie dokumentacją. Zgodnie z definicją normy ISO :2001 records management (zarządzanie dokumentacją) jest to ta część zarządzania, która jest odpowiedzialna za właściwą i systematyczną kontrolę przyjmowania, obiegu, przechowywania, wykorzystywania i przekazywania dokumentacji, włączając w to procesy gromadzenia i zachowania prawnych i informacyjnych świadectw działalności instytucji. Właściwy system zarządzania dokumentacją w przedsiębiorstwie powinien doprowadzić do sytuacji w której każdy dokument byłby: aktualny, dostępny dla użytkownika, zmieniany w odpowiedni i zaplanowany sposób, kontrolowany ze względu na: dostęp do niego, rozpowszechnianie, przeglądy i sposób postępowania z dokumentami, które wyszły z użycia, archiwizowany w sposób bezpieczny a jednocześnie zapewniający dostęp do dokumentu osobom uprawnionym. Istnieje wiele różnorodnych narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie dokumentacją od prostych na poziomie sekretariatu po złożone na poziomie całej firmy lub korporacji. Rozwiązania klasy EDM/DMS - Electronic Document Managment / Document Managment System - bazują na uporządkowaniu wszystkich dokumentów funkcjonujących w przedsiębiorstwie oraz dowolnych procesów z nimi powiązanych. Dają możliwość stworzenia jednolitego i centralnego archiwum, które gromadzi całą wypracowaną przez lata wiedzę, nie tylko zapewnia szybki i łatwy dostęp do posiadanych zasobów, ale również chroni firmę przed utratą ważnych informacji. Przepływ dokumentów stał się bardziej skuteczny. Dostęp do dokumentów i modyfikacje mogą być precyzyjnie kontrolowane. Informacje o nowych dokumentach są szybko przesyłane dzięki mechanizmowi subskrypcji. Digitalizacja dokumentów oznacza także znaczne oszczędności przestrzeni biurowej. Z badań wynika, że przeciętne biuro składa się w jednej trzeciej z przestrzeni dla ludzi, w jednej trzeciej z przejść i w jednej trzeciej z powierzchni używanej do składowania i przechowywania. Trzeba pamiętać, że koszt przechowywania to nie tylko zajmowane przez dokumenty miejsce, ale również koszt materiałów wykorzystywanych do ich wytworzenia. W rezultacie otrzymujemy istotne obniżenie kosztów stałych firmy. Skuteczne zarządzanie dokumentami i procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie stało się jednym z kluczowych elementów umożliwiających 6

7 szybszy rozwój firmy oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa wobec innych podmiotów działających na rynku. Zarządzanie wiedzą nowa rzeczywistość W połowie lat 90-tych XX wieku po sukcesach firm na płaszczyźnie budowania baz danych, systemów informacyjnych i systemów zarządzania dokumentacją wspartych narzędziami informatycznymi z wielkim entuzjazmem przyjęto koncepcję zarządzania wiedzą. Entuzjaści rozwiązań informatycznych ogłosili zaistnienie kreatywnego wytwarzania wiedzy w sposób maszynowy według schematu agregacji: przetwarzanie danych przetwarzanie informacji przetwarzanie wiedzy. Systemy zarządzania informacją i dokumentacją oprogramowane inteligentnymi agentami i systemami eksperckimi miały w procesach automatycznego, algorytmicznego i heurystycznego przetwarzania dać nową wiedzę. W praktyce otrzymano nowej generacji kontekstowe bazy danych zawierające informacje zweryfikowane, uporządkowane kontekstowo, podane w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie wiedzę deklaratywną. Tworzą one cenną bazę dla rozwoju wiedzy lecz wiedzy jako takiej nie stanowią. Wiedza jest atrybutem człowieka. Stanowi efekt idei oraz zrozumienia rzeczywistości, z którą człowiek się styka. Wiedza ma charakter złożonego, nieliniowego zjawiska emergentnego, co oznacza, że pojawia się jako nowe i niespodziewane zjawisko, którego istota nie wynika z jego przyczyny. Wiedza - określenie Mądrość Ludzie WIEDZA Informacje (kontekst danych) Komputery, Systemy IT Dane (surowe fakty) Ryc. 2. Określenie wiedzy za Informatyka w zarządzaniu Z. Szyjewski 7

8 Rycina nr 2 w sposób obrazowy przedstawia wiedzę jako efekt ludzkiej inteligencji a nie wytworu systemów IT. Znany niemiecki teoretyk systemów Niklas Luhmann definiuje wiedzę jako "oczekiwania, które mogą być zweryfikowane, gdy pojawią się dowody na to, że nie mamy racji". Z kolei Alvin Toffler wymienia cztery charakterystyczne cechy odróżniające wiedzę od pozostałych, tradycyjnych zasobów: dominacja - wiedza zajmuje priorytetowe miejsce wśród pozostałych zasobów, ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania każdej firmy; niewyczerpalność - oznacza, że wartość zasobów wiedzy nie zmniejsza się, gdy jest przekazywana; eksperci i specjaliści rozwijający kreatywne zdolności, umiejętności pracowników twierdzą, że po wykonaniu zadania przekazana wiedza pomimo "sprzedania" nie tylko pozostanie u usługodawcy, ale dodatkowo zostanie rozwinięta o nowe elementy zdobyte w trakcie procesu nauczania; symultaniczność - wiedza może być w tym samym czasie wykorzystywana przez wiele osób, w wielu miejscach jednocześnie; posiadając wiedzę, nie mamy prawa na jej wyłączność, chyba że na nią składają się patenty, wzory użytkowe itd.; nieliniowość - brak jednoznacznej korelacji pomiędzy wielkością zasobów wiedzy a korzyściami wynikającymi z tego faktu. Ashok Jashapara określa wiedzę patrząc od strony praktycznej jako informację użytkową, która dzieli się na jawną (deklaratywną) typu wiem co lub wiem że i ukrytą (inteligencję wiedzę proceduralną) typu wiem jak. Można przyjąć jako pewnik, że nie istnieje jedna, powszechnie akceptowana definicja wiedzy. Z powyższego wynika, że także różnorodne są definicje i koncepcje zarządzania wiedzą (knowledge management). Kilka przykładów: zarządzanie wiedzą - efektywny proces uczenia się związany z poszukiwaniem, eksploatowaniem i upowszechnianiem ludzkiej wiedzy (jawnej i ukrytej), wykorzystujący odpowiednie technologie i środowisko kulturowe, którego celem jest wzrost kapitału intelektualnego oraz sprawności organizacji (Ashok Jashapara Zarządzanie wiedzą 2006) zarządzanie wiedzą - system zaprojektowany, aby pomóc przedsiębiorstwom w zdobywaniu, analizowaniu, wykorzystywaniu wiedzy w celu podejmowania szybszych, mądrzejszych i lepszych decyzji, dzięki czemu mogą one osiągnąć przewagę konkurencyjną (Cap Gemini Ernest & Young) zarządzanie wiedzą - systematyczna i zorganizowana próba wykorzystania wiedzy wewnątrz organizacji, tak aby przetworzyć jej umiejętności gromadzenia i wykorzystywania wiedzy na efekty rynkowe (BearingPoint Inc.) 8

9 zarządzanie wiedzą - sztuka przetwarzania informacji i aktywów intelektualnych w trwałą wartość dla klientów i pracowników organizacji (PricewaterhouseCoopers) Zarządzanie wiedzą można również przedstawić jako ciągły cykl, co obrazuje. rycina nr 3. CYKL ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Ryc.3 Cykl zarządzania wiedzą na podstawie Zarządzanie wiedzą Ashok Jashapara Z kolei N. Dixton, przedstawia zarządzanie wiedzą jako modele transferu wiedzy: transfer szeregowy - zespół wykonuje zadanie, a następnie powtarza je w innym kontekście tworzących wiedzę i użytkujących, wiedza jest ta sama; bliski transfer - transfer wiedzy między zespołami wykonującymi różne zadania w podobnych lokalizacjach, ale innych kontekstach; dominują tu działania rutynowe; daleki transfer - przekazywanie wiedzy ukrytej o zadaniach nierutynowych z jednego zespołu do innego, dotyczy ekspertów; transfer strategiczny - transfer złożonej wiedzy pomiędzy zespołami oddzielonymi w czasie i przestrzeni; implementacja wiedzy dotyczy dużych części systemu; transfer ekspertów - przekazanie wiedzy typu know how. 9

10 Wspólną cechą przedstawionych koncepcji jest to, że w zarządzaniu wiedzą dąży się do ułatwiania przepływu wiedzy, tak aby decyzje i działania były podejmowane z wykorzystaniem całej dostępnej wiedzy. Jednocześnie musi zostać zapewniona ochrona firmy przed utratą własności intelektualnej. Zarządzanie wiedzą posiada dwa bieguny. Jednym biegunem jest wiedza jawna gromadzona przez firmy w zasobach danych, drugim biegunem jest wiedza ukryta inteligencja pracowników. We współczesnym świecie firmy rozpoczęły wyścig o pozyskanie jak największych i najlepszych jakościowo obu zasobów wiedzy. Dotychczasowe formuły zarządzania zasobami informacyjnymi i zasobami ludzkimi powoli się wyczerpują. Wkracza zmiana perspektywy myślenia oraz nowy sposób patrzenia na procesy i zjawiska wiedzotwórcze. Dzieją się one dynamicznie na styku informatyki i dziedzin życia, w których ma ona coraz liczniejsze zastosowania. Przewagę na rynku osiągnie ta firma, która pozyska najlepsze zasoby wiedzy ukrytej, pracowników o dużym potencjale inteligencji i potrafi zapewnić im warunki do wielopłaszczyznowego rozwoju. Podsumowanie Na naszych oczach i z naszym udziałem dokonują się wielkie przełomy na drodze rozwoju cywilizacji. Pierwszy to proces zastępowania siły biologicznych mięśni mocą maszyn, automatów i robotów. Drugi to zastąpienie przetwarzania danych czy informacji w ludzkim mózgu przetwarzaniem maszynowym, co wiąże się głównie z wynalazkiem komputera i jego oprogramowaniem. Kolejnym przełomem jest kreatywne wytwarzanie wiedzy przy wykorzystaniu coraz doskonalszych narzędzi informatycznych. Zapewne tuż przed nami kreatywne przetwarzanie inteligencji. Dane nam jest żyć, tworzyć i pracować w ciekawych czasach. Postscriptum Zafascynowany najnowszą wiedzą stykam się z rzeczywistością polskich firm o wielkości mikro i małych przedsiębiorstw (zgodnie z wytycznymi UE), z którymi na co dzień współpracuję. Ta rzeczywistość to olbrzymi brak wiedzy o zarządzaniu i zarządzaniu projektami. Brak ten potęgowany nie wystarczającym kapitałem na wprowadzanie zmian i nowych rozwiązań, intuicyjność działań rynkowych, stanowią matnię rozwoju tych firm a jednocześnie wielkie wyzwanie dla menedżerów na dostarczenie adekwatnych rozwiązań, które umożliwiłyby pokonanie matni. Adam Balicki autor 10

11 Literatura: W. M. Grudzewski, I. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w organizacjach, e-mentor, 1/2005 A. Jashapara Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2006 N. Luhmann Die Wirtschaft der Gesellschaft, (Frankfurt/M. 1988) S. P. Robbins Zasady zachowania w organizacji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001 E. Tierney Doskonalenie komunikacji między ludzkiej na 101 sposobów, IFC PRESS Kraków 2000 E. Tierney 30 minut dla skutecznej komunikacji, Wydawnictwo KOS, Katowice 1998 A.Toffler Trzecia Fala, Warszawa, PIW, 1997 (pierwsze wydanie pełne) A.Toffler Rewolucyjne bogactwo, Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań 2007 P. Virilio Bomba informacyjna, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006 J. Wheeler Moc innowacyjnego myślenia, Wydawnictwo AMBER, Warszawa 2001 Biznes t.1 Zarządzanie firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2007 Zasoby internetowe:

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

ROLA WIEDZY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

ROLA WIEDZY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE ROLA WIEDZY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE Tomasz Poskrobko Podyplomowe Studia Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego ROLA WIEDZY W PROCESIE ZMIAN CYWILIZACYJNYCH Rozwinięte państwa Świata przeżywają

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania Właśnie tak pracuję. Wykonuję zadania. HumanWORK włącza je w procesy przepływu pracy i obiegu dokumentów. Planuję zadania. HumanWORK przekazuje je we

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi Struktura prezentacji Czym jest wiedza? Zarządzanie wiedzą wybrane definicje Dlaczego warto zarządzać wiedzą? Zarządzanie wiedzą w

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Aspekty upowszechniania informacji

Aspekty upowszechniania informacji Aspekty upowszechniania informacji 1.Komunikacja międzyludzka informacje teoretyczne Mały słownik języka polskiego podaje, że: komunikować oznacza podać coś do wiadomości; przekazywać jakąś informację,

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Case studies - doświadczenia, dobre praktyki. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Case studies - doświadczenia, dobre praktyki. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Case studies - doświadczenia, dobre praktyki Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów O mnie Od 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk projektant rozwiązań Od 1998 2004 doradca

Bardziej szczegółowo

IV Opis przedmiotu zamówienia:

IV Opis przedmiotu zamówienia: IV Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest na zakup eksperckiej usługi informatycznej w ramach której Zamawiający będzie miał zapewniony dostęp, przez okres jednego roku (tj. 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI Opis programu 1. Opis programu W dzisiejszych czasach prawidłowe funkcjonowanie firmy w dużym stopniu uzależnione jest od sprawności wymiany

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza System e-kontrola Zarządcza Agenda O firmie IBT Wybrani klienci i partnerzy Koncepcja Systemu e-kz Założenia Systemu e-kz Funkcjonalności Systemu e-kz Przykładowe ekrany Systemu e-kz Przedstawienie firmy

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO.

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. Krzysztof Matuszewski, Dyrektor Zarządzający, Bank Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Jolanta Przyłuska Dział Zarządzania Wiedzą IMP Łódź Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Założenia modelu dostarczenia wartości z budowy inteligentnego miasta

Założenia modelu dostarczenia wartości z budowy inteligentnego miasta Założenia modelu dostarczenia wartości z budowy inteligentnego miasta Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką SGH Agenda prezentacji 1 2 3 4 Definicyjne ujęcie inteligentnego miasta Czym jest model dostarczania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Doradztwo i analiza Paperless

Doradztwo i analiza Paperless Doradztwo i analiza Paperless Jak efektywnie przeprowadzić projekt optymalizacyjny? Pomożemy Ci odpowiedzieć na to pytanie. Od czego zacząć usprawnienia?, W jakim zakresie jesteśmy w stanie zoptymalizować

Bardziej szczegółowo

DO CELU PROWADZI TRAFFIC TOMTOM NAJSZYBCIEJ TOMTOM TRAFFIC PROWADZI DO CELU SZYBCIEJ

DO CELU PROWADZI TRAFFIC TOMTOM NAJSZYBCIEJ TOMTOM TRAFFIC PROWADZI DO CELU SZYBCIEJ TOMTOM TRAFFIC PROWADZI DO CELU SZYBCIEJ TomTom to wiodący dostawca usług informujących o ruchu drogowym. Firma TomTom monitoruje, przetwarza i dostarcza informacje o ruchu drogowym z wykorzystaniem opracowanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Ontologie, czyli o inteligentnych danych

Ontologie, czyli o inteligentnych danych 1 Ontologie, czyli o inteligentnych danych Bożena Deka Andrzej Tolarczyk PLAN 2 1. Korzenie filozoficzne 2. Ontologia w informatyce Ontologie a bazy danych Sieć Semantyczna Inteligentne dane 3. Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. bezpieczeństwo informacji w organizacji

ISO 27001. bezpieczeństwo informacji w organizacji ISO 27001 bezpieczeństwo informacji w organizacji Czym jest INFORMACJA dla organizacji? DANE (uporządkowane, przefiltrowane, oznaczone, pogrupowane ) Składnik aktywów, które stanowią wartość i znaczenie

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Wiedza i inwestycje. Polski lider rynku ERP. Biznesowe partnerstwo

Wiedza i inwestycje. Polski lider rynku ERP. Biznesowe partnerstwo Wiedza i inwestycje Doświadczenie, jakie zdobyliśmy w trakcie realizacji kolejnych projektów wdrożeniowych jest kapitałem, który pomnażamy inwestując w rozwój firmy i produktów. W oparciu o zaawansowane

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo