Organizacja pracy biurowej 341[02].Z1.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacja pracy biurowej 341[02].Z1.02"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Agnieszka Rozwadowska Organizacja pracy biurowej 341[02].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

2 Recenzenci: mgr Alicja Musioł mgr Renata Zmysłowska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Katarzyna Maćkowska Konsultacja: mgr Andrzej Zych Korekta: mgr Joanna Fundowicz Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[02].Z1.02 Wykonywanie prac biurowych zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik ekonomista. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Wymagania wstępne 6 3. Cele kształcenia 7 4. Materiał nauczania Biuro w strukturze organizacyjnej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.2. Informacja w pracy biurowej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.3. Instrukcja kancelaryjna Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.4. Łączność organizacyjna Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.5. Korespondencja w sprawach osobowych, finansowych, z kontrahentami przedsiębiorstwa, instytucjami finansowymi, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.6. Dokumenty informacyjne Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.7. Pisma handlowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.8. Dokumenty oferty pracy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów

4 4.9. Wizerunek pracownika biurowego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Organizacja stanowiska pracy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Środki techniczne pracy biurowej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 5. Sprawdzian osiągnięć Literatura

5 1. WPROWADZENIE Poradnik ten będzie Ci pomocny w przygotowaniu do użytkowania nowoczesnych urządzeń biurowych, organizowaniu stanowiska pracy oraz opanowaniu umiejętności redagowania i sporządzania różnego rodzaju pism. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania, pigułkę wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści, ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań. Pozytywny wynik sprawdzianu potwierdzi, że dobrze pracowałeś podczas lekcji i że nabrałeś wiedzy i umiejętności z zakresu tej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. W podrozdziałach Materiał nauczania treści kształcenia zostały omówione w sposób ogólny. Podany zasób wiadomości powinien być wystarczający do osiągnięcia celów kształcenia niniejszej jednostki modułowej, ale możesz poszerzyć wiadomości o wskazaną literaturę. Materiał nauczania podzielono na następujące części: 1. Biuro w strukturze organizacyjnej 2. Informacja w pracy biurowej 3. Instrukcja kancelaryjna 4. Łączność organizacyjna 5. Korespondencja w sprawach osobowych, finansowych, z kontrahentami przedsiębiorstwa, instytucjami finansowymi, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego. 6. Dokumenty informacyjne 7. Pisma handlowe 8. Dokumenty oferty pracy 9. Wizerunek pracownika biurowego 10. Organizacja stanowiska pracy 11. Środki techniczne pracy biurowej Cztery pierwsze podrozdziały poświęcono roli i znaczeniu pracy biurowej, sekretariatu. Przedstawiają, jaką funkcję w pracy biurowej i w całej działalności firmy zajmuje informacja, a także opisują czynności związane z przyjęciem, gromadzeniem i przechowywaniem pism, ich obiegiem wewnątrz jednostki oraz typowe zadania sekretarki. Znaczna część poradnika to tematy poświęcone korespondencji w sprawach osobowych, finansowych, z kontrahentami przedsiębiorstwa, instytucjami finansowymi, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Uwzględniono także podział pism ze względu na sposób ich redagowania. Treści dotyczące elementów składowych i zasad redagowania pism bardziej szczegółowo omówiono w poradniku do jednostki modułowej 341[01]O1.03 Wykonywanie prac biurowych. Ponadto trzy ostatnie podrozdziały zawierają ogólne zasady organizacji stanowiska pracy oraz wizerunku pracownika biurowego. 4

6 Z podrozdziałem Pytania sprawdzające możesz zapoznać się przed przystąpieniem do poznawania treści materiału, poznając wymagania wynikające z potrzeb zawodu, a po przyswojeniu wskazanych treści, odpowiadając na te pytania sprawdzisz stan swojej gotowości do wykonywania ćwiczeń. Możesz także sprawdzić stan swojej wiedzy, która będzie Ci potrzebna do wykonywania ćwiczeń po zapoznaniu się z materiałem nauczania. Zamieszczone w poradniku ćwiczenia mają na celu wyrobienie nawyku rzetelności, dokładności i systematyczności w pracy umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu pracy w sekretariacie. Po wykonaniu ćwiczeń masz możliwość sprawdzenia poziomu swoich postępów, odpowiadając na pytania podane w podrozdziale Sprawdzian postępów. W tym celu powinieneś zakreślić odpowiedzi, wstawiając X w miejscu pod słowem: TAK jeżeli twoja odpowiedź na pytanie jest prawidłowa, NIE jeżeli twoja odpowiedź na pytanie jest niepoprawna. Zakreślenia pod zapisem NIE wskazują luki w 0Twojej wiedzy i informują zarazem, jakich treści jeszcze nie poznałeś. Musisz do nich powrócić. Poznanie przez Ciebie wszystkich wiadomości o pracy w biurze będzie stanowiło dla nauczyciela podstawę przeprowadzenia sprawdzianu poziomu przyswojonych wiadomości i ukształtowanych umiejętności. W tym celu nauczyciel posłuży się zestawem zadań testowych zawierających różnego rodzaju zadanie. W rozdziale 5 jest zamieszczony przykład takiego testu. Rozwiązanie testu będzie stanowić dla Ciebie trening przed sprawdzianem zaplanowanym przez nauczyciela. 5

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, posługiwać się podstawową terminologią z zakresu technologii informacyjnej, korzystać z różnych źródeł informacji, korzystać z technologii informacyjnej, określać stanowiska pracy biurowej, wykonywać prace biurowe zgodnie z zasadami bhp, obsługiwać biurowe urządzenia techniczne, sporządzać pisma w różnych układach graficznych, przedstawiać ogólne zasady redagowania pism, sporządzać pisma metodą mnemotechniczną. 6

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: określić znaczenie pracy biurowej w przedsiębiorstwie, przedstawić typowe czynności wykonywane na stanowisku sekretarki, scharakteryzować rolę biura w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, określić rolę informacji w pracy biurowej, przedstawić charakterystyczne cechy informacji użytecznej, określić kierunki przepływu informacji, określić strukturę informacji, wyjaśnić pojęcie instrukcji kancelaryjnej, przedstawić zagadnienia regulowane instrukcją kancelaryjną, scharakteryzować elementy składowe instrukcji kancelaryjnej, podać definicję systemu kancelaryjnego, przedstawić rodzaje systemów kancelaryjnych, scharakteryzować systemy kancelaryjne, podać definicję narady, podać przykłady zebrań, zdefiniować zebranie, określić obowiązki sekretarki podczas organizacji narad, zebrań, przedstawić cechy dobrze sformułowanego pisma, podać rodzaje pism, przedstawić typy blankietów korespondencyjnych, omówić układ pisma w stylu polskim, omówić układ pisma w stylu zachodnioeuropejskim, określić zasady adresowania kopert, posłużyć się edytorem tekstu przy sporządzaniu korespondencji, prowadzić korespondencję w sprawach osobowych i finansowych, prowadzić korespondencję z kontrahentami oraz instytucjami finansowymi, prowadzić korespondencję z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, określić istotę i elementy składowe protokołu, sporządzić protokół, scharakteryzować pisma informacyjne, sporządzać pisma informacyjne, określić istotę pism handlowych, scharakteryzować typowe pisma handlowe, sporządzić typowe pisma handlowe, przedstawić elementy składowe curriculum vitae i listu motywacyjnego, skonstruować curriculum vitae i list motywacyjny, określić wizerunek pracownika biurowego, zorganizować stanowisko pracy do realizacji typowych prac biurowych zgodnie z zasadami ergonomii, podać podstawowe wyposażenie sekretariatu, wykorzystać w pracy środki techniczne i materiały biurowe. 7

9 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1 Biuro w strukturze organizacyjnej Materiał nauczania Pod pojęciem struktury organizacyjnej firmy rozumie się jej wewnętrzną budowę oraz współzależność i powiązania komórek organizacyjnych. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa struktura organizacyjna obejmuje odpowiednio komórki organizacyjne, piony i wydziały. Struktura powinna być przedstawiona w postaci schematu, opisu i regulaminu organizacyjnego. Regulamin organizacyjny powinien określać: strukturę organizacyjną i zakres działania komórek organizacyjnych, wymagane kwalifikacje na poszczególne stanowiska, warunki pracy, rzeczowy wykaz akt. Struktura wskazuje wzajemne powiązania między komórkami organizacyjnymi a kierownictwem. Każdą strukturę charakteryzują inne zakresy podporządkowania, hierarchia, czy inne parametry. Przedsiębiorca sam musi wypracować właściwą strukturę organizacyjną, dostosowaną do potrzeb i zadań przedsiębiorstwa. Nie ma uniwersalnej, dobrej dla wszystkich struktury organizacyjnej. Każdy pracownik biurowy powinien jak najszybciej zapoznać się ze strukturą organizacyjną i regulaminem organizacyjnym swojej firmy, co pozwoli mu na określenie jego przełożonych i podwładnych oraz wskaże drogi przepływu informacji w firmie. Jeśli sekretariat ma właściwie spełniać rolę centrum, to osoby w nim zatrudnione powinny być dobrze zorientowane w źródłach informacji, jej ważności, terminowości. Od lat dosyć pogardliwie mówi się o biurokracji. Tymczasem nie wynaleziono innego sposobu zarządzania firmą, niż powierzenie pracy osobom wyspecjalizowanym w jej wykonywaniu, poprzez stworzenie komórek organizacyjnych, a następnie wytworzenie między nimi powiązań i zależności. W ten sposób powstaje struktura każdej jednostki organizacyjnej. Na strukturę każdej firmy składają się zarówno komórki o charakterze merytorycznym jak i usługowym. Sekretariat należy do tych drugich. Dzięki rytmicznemu dostarczeniu informacji do wszystkich innych komórek, sekretariat pozwala firmie żyć i rozwijać się. Szybkość przepływu informacji zależy w dużym stopniu od znajomości struktury organizacyjnej firmy, gdyż wszystkie jej komórki mogą być nadawcami i odbiorcami informacji. Sekretarka dobrze zorientowana w strukturze firmy będzie szybko i sprawnie operować każdą informacją ponieważ: zna schemat organizacyjny firmy, nazwy komórek, ich symbole, a także nazwiska i imiona osób zajmujących stanowiska w hierarchii, jest nieoceniona przy łączeniu rozmów telefonicznych, pozwala to bowiem unikać mylnych lub niepotrzebnych połączeń, znajomość struktury organizacyjnej pozwoli na sprawny obieg dokumentów. Sekretarka, która nie musi zastanawiać się nad zarejestrowaniem pisma i oznaczeniem go np. symbolem komórki organizacyjnej lub wpisaniem osoby, do której je skierowano, umożliwia sprawne działanie biura, a zarazem całej firmy, 8

10 znajomość struktury organizacyjnej firmy ułatwi kierowanie wychodzących pism do podpisu przez właściwe osoby, znajomość struktury pozwoli na rozpoznanie dokumentów, mimo pozornego ich podobieństwa, np. protokołu zarządu, protokołu walnego zgromadzenia czy protokołu rady nadzorczej, kierowanie ruchem telefonicznym i osobowym przez sekretarkę znającą organizację firmy stworzy wrażenie niezwykłej dbałości o interesy firmy, kontrahentów, klientów, pracowników i interesantów. Sekretariaty firm i instytucji działających w różnych dziedzinach różnią się między sobą. Inaczej będzie wyglądała struktura przedsiębiorstwa państwowego a inaczej spółki akcyjnej, a zatem inne będą również obowiązki sekretariatu tych instytucji. Tak, więc forma prawna przedsiębiorstw będzie w pewnym stopniu rzutowała na specyfikę pracy w sekretariacie. Praca na stanowisku sekretarki zmieniła się znacząco wraz z trwającą od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. informatyzacją biur i wprowadzeniem nowych technik. Osoba zatrudniona na stanowisku sekretarki wykonuje zazwyczaj następujące czynności: łączy rozmowy telefoniczne z pracownikami oraz odpowiada na zapytania, w tym także odbiera i wysyła faksy; odbiera pocztę, segreguje, przekazuje informacje o zarządzeniach i odpowiada na bieżące zapytania pocztowe, odpowiada za wysyłanie poczty; pisze na komputerze, tworząc zestawienia, co wymaga obliczeń opartych na gromadzonych przez nią dokumentach, np. formularzach programów biurowych; wyszukuje informacje na żądanie pracowników w Internecie, informatorach, książkach teleadresowych; kseruje i przygotowuje materiały dla poszczególnych pracowników; gromadzi zamówienia i rozlicza dostawy materiałów biurowych; prowadzi sprawozdawczość finansową z zakresu delegacji służbowych, opisuje i przekazuje do działu księgowego faktury; dba o czystość stanowiska pracy oraz wystrój sekretariatu; zajmuje się wystrojem wnętrza i tablicami informacyjnymi; przygotowuje napoje oraz poczęstunek dla gości; obsługuje interesantów, kieruje ich do właściwych osób lub umawia spotkania, odpowiada na zapytania Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie znaczenie odgrywa praca biurowa w przedsiębiorstwie? 2. Jaką rolę pełni biuro w przedsiębiorstwie? 3. Co należy do obowiązków pracownika biurowego? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Scharakteryzuj pięć czynników przemawiających za tym, aby uznać pracę biurową za niezwykle ważną w firmie. 9

11 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) korzystając z dostępnej literatury, podać pięć czynników podkreślających znaczenie sekretariatu w firmie, 2) pogrupować te czynniki w hierarchii od najbardziej do najmniej istotnych, 3) zapisać wybrane czynniki na kolorowych kartkach: czerwonych, pomarańczowych, żółtych, zielonych, niebieskich i przypiąć na tablicę według wzoru: kartka czerwona czynniki najbardziej istotne, karteczka pomarańczowa czynniki, które stawiasz na miejscu drugim, 4) przypiąć kartki na tablicy, 5) omówić schemat z pomocą nauczyciela. Wyposażenie stanowiska pracy: kartki w pięciu kolorach, pisaki, masa mocująca, literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) określić znaczenie pracy biurowej w przedsiębiorstwie? 2) przedstawić typowe czynności wykonywane na stanowisku sekretarki? 3) scharakteryzować rolę biura w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa? Tak Nie 10

12 4.2. Informacja w pracy biurowej Materiał nauczania Informacja to wiadomość o procesach, czynnościach i zjawiskach zachodzących w otaczającej rzeczywistości. Służy ona do poszerzania wiedzy o danym problemie i jest podstawą do podejmowania prawidłowej decyzji. Informacja ma szczególne znaczenie, jest niezbędna do wykonywania pracy, także pracy w sekretariacie, często określanym jako centrum informacji. Informacja jest głównym produktem i celem pracy biurowej. Wszystkie czynności biurowe wiążą się z przyjmowaniem, gromadzeniem, opracowywaniem lub przechowywaniem informacji. Do najważniejszych czynności biurowych należą: przyjmowanie informacji wpływającej z zewnątrz, obieg informacji wewnątrz podmiotu gospodarczego, opracowanie, czyli rejestrowanie, przetwarzanie i dostarczanie informacji dla kierownictwa, gromadzenie informacji, wysyłanie informacji na zewnątrz. System informacji powinien być projektowany wraz ze strukturą organizacyjną. W fazie projektowania systemu informacji ważne jest określenie: treści i celów informacji, rodzaju nośników informacji, pracowników odpowiedzialnych za zbieranie i przetwarzanie informacji, odbiorcy, obiegu informacji, techniki przetwarzania. Aby informacje powstające w biurze mogły być użyteczne, powinny one być: rzetelne i dokładne, wyczerpujące, jasno i zrozumiale przedstawione, szybko i terminowo dostarczone właściwemu odbiorcy, dostępne. Kierunki przepływu informacji mogą być następujące: ku górze od wykonawców do kierownika, ku dołowi od kierownika do wykonawców, poziome między wykonawcami. Struktura informacji obejmuje: treść informacji, nośnik informacji, symbol lub nazwę za pomocą której informacja jest utrwalana, sposób przenoszenia. Zapotrzebowanie na informacje jest olbrzymie. Zdobywa się je bezpośrednio w danym biurze albo wykorzystuje się w tym celu wyspecjalizowane firmy, np. konsultingowe lub marketingowe. Informacje przechowywane są w bazie danych firmy, najczęściej w formie zapisów na dyskietkach lub płytach CD, ale także w notebookach, notatnikach. Niektóre informacje są po prostu rejestrowane w pamięci pracowników, to jest jednak najbardziej zawodne. Okazuje się, że żadne biuro nie jest w stanie istnieć bez informacji. 11

13 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co to jest i do czego służy informacja? 2. Jakie znaczenie pełni informacja w pracy biurowej? 3. Jakie cechy powinna spełniać informacja użyteczna? 4. W jakich kierunkach może przepływać informacja? 5. Co składa się na strukturę informacji? 6. Jakie są źródła informacji? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij zdania: A. Informacja jest głównym... i... pracy biurowej. B.... często określa się mianem... informacji, bo przecież nigdzie indziej z taką częstotliwością nie przetwarza się informacji. C. Informacje zdobywa się bezpośrednio w danym biurze albo wykorzystuje się wyspecjalizowane firmy, np.... lub... D. Informacja to... o procesach, czynnościach i zjawiskach zachodzących w danej rzeczywistości. E. Żadne biuro nie jest w stanie istnieć bez... Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie zdania, 2) wykropkowane pola uzupełnić. Wyposażenie stanowiska pracy: ćwiczenie, literatura zgodnie z punktem 6 Poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zdefiniować pojęcie informacji? 2) przedstawić znaczenie informacji w pracy biurowej? 3) scharakteryzować informację użyteczną? 4) określić kierunki przepływu informacji? 5) określić strukturę informacji? 6) nazwać źródła informacji? 12

14 4.3. Instrukcja kancelaryjna Materiał nauczania Instrukcja kancelaryjna to zbiór przepisów wewnętrznych, regulujących sposób wykonywania przez wszystkie ogniwa organizacyjne przedsiębiorstwa czynności związanych z obiegiem pism oraz tryb formalnego postępowania z pismami i aktami. Wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej powinno być poprzedzone wstępnymi rozwiązaniami organizacyjnymi. Należą do nich: ustalenie zasad racjonalnego obiegu pism w przedsiębiorstwie, przyjęcie określonego systemu kancelaryjnego, opracowanie wykazu akt. Instrukcja kancelaryjna reguluje następujące zagadnienia: zasady obiegu pism, zasady przyjętego systemu kancelaryjnego, czynności sekretariatu w zakresie przyjmowania i wysyłania pism, tryb przesyłania i doręczania pism wewnątrz przedsiębiorstwa, tryb przeglądania i przydzielania pism do załatwienia, tryb rejestracji i znakowania pism, dopuszczalne formy załatwiania spraw, zakres aprobaty wstępnej i uprawnienia do podpisu, zasady terminowania i kontroli załatwiania spraw, zasady przechowywania akt bieżących oraz tryb przekazywania akt do składnicy. Instrukcja kancelaryjna dzieli się na trzy części: 1) postanowienia wstępne (cel instrukcji, wyjaśnienie stosowanych pojęć, zasady obiegu pism I podziału akt), 2) przepisy szczegółowe dotyczące trybu postępowania z pismami i aktami (przyjmowanie pism, otwieranie, sprawdzanie, rozdzielanie i doręczanie, przeglądanie i znakowanie pism, aprobata, podpisy pism, wysyłanie), 3) przepisy specjalne (postępowanie w przypadkach szczególnych, terminowanie spraw, kontrola załatwienia) (E. Stefaniak-Piasek: Technika pracy biurowej, część 2. WSiP, Warszawa 2003, s ). Do instrukcji załącza się również schemat obiegu pism, wykaz akt oraz wzory stosowanych w obiegu pieczątek, druków i formularzy. Sposób wykonywania czynności związanych z przyjęciem pism, ich opracowaniem, obiegiem wewnątrz jednostki organizacyjnej, wysyłką oraz przechowywaniem akt spraw załatwionych ustalony instrukcją kancelaryjną nazywamy systemem kancelaryjnym. Można wyróżnić dwa systemy kancelaryjne: dziennikowy i bezdziennikowy. System dziennikowy opiera się na ciągłej rejestracji dokumentów w danym roku kalendarzowym: sekretariat rejestruje pismo w dzienniku kancelaryjnym zapisuje datę pisma wpływającego, od kogo wpłynęło, treść otrzymanej korespondencji, komu korespondencję przydzielono), po zarejestrowaniu sekretariat przesyła pismo za pokwitowaniem do komórki organizacyjnej, gdzie jest powtórnie rejestrowane w dzienniku tej komórki, pismo przekazywane jest dalej referentowi za pokwitowaniem (referent załatwia sprawę i rejestruje w dzienniku komórki organizacyjnej), komórka organizacyjna przekazuje za pokwitowaniem pismo do sekretariatu w celu wysłania go do adresata, 13

15 sekretariat rejestruje wysyłane pismo w dzienniku korespondencji (do kogo wysłano, datę wysłania, treść załatwianej korespondencji). System kancelaryjny dziennikowy jest prosty, lecz bardzo pracochłonny i hamuje sprawny obieg dokumentów. Jego zaletą jest możliwość kontroli pisma w każdej fazie załatwienia sprawy. System ten może być prowadzony komputerowo i wtedy upraszcza się czynności ewidencyjne. Prowadzi się rejestr komórek organizacyjnych, do których skierowano pismo do merytorycznego załatwienia, co ułatwia odszukanie tego dokumentu. Następnie uzupełnia się informację o terminie i formie ostatecznego załatwienia. System ten jest zazwyczaj stosowany w małych instytucjach. W systemie dziennikowym kancelaria lub sekretariat rejestruje: pocztę zwykłą w dzienniku korespondencyjnym i zaopatruje ją w pieczątkę wpływu, wpływ faksów w odrębnym dzienniku, które również zaopatruje w pieczątkę wpływu, faktury, rachunki i noty nadesłane do zapłaty w oddzielnym rejestrze. System kancelaryjny bezdziennikowy zrywa z rejestracją w dziennikach kancelaryjnych. W systemie tym nie rejestruje się pojedynczych pism, lecz załatwione sprawy. Kolejność wykonywania czynności jest następująca: sekretariat przyjmuje wpływy nie rejestrując ich. W polu na blankiecie korespondencyjnym umieszcza pieczątkę wpływu i wypełnia ją, przekazuje dokument do komórki organizacyjnej, kierownik komórki organizacyjnej przydziela pismo referentowi w celu załatwienia sprawy, referent rejestruje otrzymane pismo w spisie spraw dołączonych do teczki. Spis spraw jest formularzem zawierającym: rok, imię i nazwisko załatwiającego, symbol komórki organizacyjnej, symbol teczki, tytuł teczki według wykazu akt, krótką treść sprawy, do kogo wpłynęło, znak pisma, datę wszczęcia sprawy i ostatecznego załatwienia. Referent po załatwieniu sprawy, przekazuje pismo do sekretariatu w celu ekspedycji pisma do adresata. Kopie pism załatwiających sprawę oraz oryginały pism przesyłanych przechowuje referent. System bezdziennikowy jest mniej pracochłonny. Obieg pisma jest szybszy niż w systemie dziennikowym. Nie prowadzi się dziennika rejestrującego pisma wpływające i wychodzące, tylko na podstawie wykazu akt nadaje się pismom znak liczbowy i kieruje do danej komórki organizacyjnej. Pisma rejestruje się na druku spis spraw. Nowoczesną metodą rejestracji pism jest system rejestracji komputerowej. Stosowanie tego rodzaju rejestracji upraszcza czynności ewidencyjne i eliminuje zbędne. Zostają zarejestrowane komórki organizacyjne, do których skierowano pismo w celu jego załatwienia, co ułatwia odszukanie pisma. Później wpisuje się informacje o tym, kiedy i w jaki sposób sprawa zostanie załatwiona Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co to jest instrukcja kancelaryjna? 2. Co reguluje instrukcja kancelaryjna? 3. Co to jest system kancelaryjny? 4. Jakie są rodzaje systemów kancelaryjnych? 5. Jakie są różnice pomiędzy systemem dziennikowym a systemem bezdziennikowym? 14

16 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Ustal wewnętrzny obieg informacji: rząd I w systemie dziennikowym, rząd II w systemie bezdziennikowym, dla przedstawionej sytuacji: W dniu r. wpłynęło do sekretariatu Dyrektora Naczelnego ZS Nr 5 w Poznaniu pismo z Fundacji Talent pismo informacyjne o odbywającej się w dn października olimpiadzie o tematyce ogólnoekonomicznej dla uczniów szkół dla dorosłych. Prześlij w ciągu pięciu dni listę uczniów chętnych do wzięcia udziału w olimpiadzie. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się dokładnie z ćwiczeniem, 2) ustalić wewnętrzny obieg informacji w podanym systemie. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1. zdefiniować instrukcję kancelaryjną? 2. omówić elementy składowe i funkcje instrukcji kancelaryjnej? 3. zdefiniować system kancelaryjny? 4. scharakteryzować system dziennikowy? 5. scharakteryzować system bezdziennikowy? Tak Nie 15

17 4.4. Łączność organizacyjna Materiał nauczania W każdej firmie przygotowywane są narady. Systematycznie przeprowadzane spotkania ze współpracownikami są środkiem ułatwiającym koordynowanie spraw przedsiębiorstwa, niezawodnym instrumentem sprawnego kierowania działalnością podwładnych oraz zarządzania. Zebranie to spotkanie kilku lub większej liczby osób, organizowane w celu wypowiadania poglądów, udzielania porad oraz podejmowania decyzji. Na podstawie obserwacji można stwierdzić, że narady, konferencje czy spotkania zabierają dyrektorowi najwięcej czasu. Jednak są one potrzebne, gdyż dobrze zorganizowane zebranie może przynieść wiele pożytku w postaci zachęty do wysiłku, podniesienia kultury współpracy. Zebrania różnią się między sobą. Różnice te wynikają z celów oraz doboru i liczby uczestników. Bywają spotkania małe, złożone z kilku lub nawet kilkunastu osób bądź też liczne, w których uczestniczą wszyscy pracownicy albo delegaci, przedstawiciele zainteresowanych resortów, specjaliści. Spośród wielu form zebrań można wyróżnić: odprawę bierze w niej udział stosunkowo mała liczba osób, przełożony przekazuje pilne informacje i polecenia wymagające szybkiej realizacji; odprawy trwają krótko i stosunkowo często; naradę zebranie pracowników zatrudnionych w wydziale, biurze, departamencie lub jakieś innej jednostce organizacyjnej; celem narady jest przedyskutowanie aktualnych problemów występujących w pracy oraz ustalenie trybu ich rozwiązania i środków realizacji; seminarium forma szkolenia mająca na celu zapoznanie pracowników z nowymi technologiami, systemami pracy, przepisami; szkolenie to polega na dyskusji, której podstawą jest uprzednio przestudiowana lektura, kierowaną przez prelegenta; sympozjum spotkanie specjalistów z określonej dziedziny, którego celem jest wymiana poglądów na wybrane problemy naukowe i zawodowe. Oprócz powyższych można wymienić jeszcze: posiedzenia, konferencje, spotkania z indywidualnym interesantem, spotkania towarzyskie. O wynikach zebrania decyduje przede wszystkim jego treść, a więc referat, dyskusja i postanowienia. Liczy się również sposób jego przeprowadzenia. Oczekiwane efekty zależą zatem od dobrego zaplanowania, przygotowania i zaprezentowania głównego tematu spotkania. Dlatego też rola sekretariatu sprowadza się tutaj do skutecznej organizacji tych zebrań. Powinny one być dokładnie przemyślane i we właściwym czasie rozwiązane. Im liczniejsze zebranie tym staranniejszych wymaga zabiegów. Szczegółowe informacje można uzyskać od przełożonego, jednak i co do aranżacji miejsca często pozostawia on wolną rękę sekretarce. A zatem obowiązkiem sekretarki jest: ustalenie celu planowanej konferencji bądź narady i jej tematykę, określenie ilości referatów i koreferatów, ustalenie terminu i miejsca zebrania, porządku obrad, godziny otwarcia i zakończenia, określenie sposobu wykorzystania wyników narady, dokonanie kalkulacji finansowych i zdecydowanie, z jakich źródeł będą pokrywane te wydatki, zapewnienie obsługi technicznej, zawiadomienie odpowiednich osób o terminie, miejscu narady oraz tematyce, 16

18 poinformowanie zainteresowanych, jakie materiały należy przygotować i dostarczyć szefowi, dopilnowanie, by uczestnicy potwierdzili swoją obecność, zadbanie o poczęstunek podczas spotkania Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są obowiązki sekretarki przy organizacji narad, zebrań i konferencji? 2. Jakie znasz rodzaje zebrań? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 W grupach sporządź szczegółowy plan zorganizowania: grupa 1 konferencji grupa 2 narady członków zarządu grupa 3 spotkania ze strategicznym kontrahentem, grupa 4 posiedzenia kierowników działów. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z zadaniem, 2) sporządzić szczegółowy plan zorganizowania podanej kategorii. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Połącz formy zebrań z właściwym sobie opisem. narada odprawa seminarium A B C bierze w niej udział stosunkowo mała liczba osób, przełożony przekazuje pilne informacje i polecenia wymagające szybkiej realizacji spotkanie specjalistów z określonej dziedziny, którego celem jest wymiana poglądów na wybrane problemy naukowe i zawodowe zebranie pracowników zatrudnionych w wydziale, biurze, departamencie lub jakieś innej jednostce organizacyjnej; celem przedyskutowania aktualnych problemów występujących w pracy oraz ustalenie trybu ich rozwiązania i środków realizacji 17

19 sympozjum Sposób wykonania ćwiczenia D forma szkolenia mająca na celu zapoznanie pracowników z nowymi technologiami, systemami pracy, przepisami; szkolenie to polega na dyskusji, dla której podstawą jest uprzednio przestudiowana lektura, kierowaną przez prelegenta Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) dokładnie zapoznać się z treścią ćwiczenia, 2) połączyć formy zebrań z właściwym opisem. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) nazwać rodzaje zebrań? 2) określić obowiązki sekretarki przy organizacji zebrań? Tak Nie 18

20 4.5. Korespondencja w sprawach osobowych, finansowych, z kontrahentami przedsiębiorstwa, instytucjami finansowymi, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego Materiał nauczania Spośród wielu zadań wchodzących w zakres obowiązków sekretariatu ważne miejsce zajmuje prowadzenie korespondencji. Zajęcie to wymaga nie tylko znajomości poruszanej problematyki i technologii, ale i odpowiedniej formy pisma, szaty graficznej oraz zasad savoir-vivre. Korespondencję biurową można podzielić na: wewnętrzną (służącą do porozumiewania się wewnątrz przedsiębiorstwa), zewnętrzną (stanowiącą więź między przedsiębiorstwem a otoczeniem; wpływająca i wychodząca). W zależności od sposobu redagowania pisma można podzielić na: przewodnie krótka informacja dołączana do niezrozumiałych dokumentów, listy grzecznościowe mogą to być gratulacje, podziękowania, kondolencje, itp., informacyjne zaliczamy do nich: listy reklamowe, zawiadomienia, komunikaty, notatki, sprawozdania, protokoły, podania, prośby, postanowienia, decyzje, transakcyjne pociągają za sobą określone skutki prawne, np. zamówienie, manipulacyjne np. z obietnicami o wygranej. Ze względu na formę można m.in. podzielić pisma sporządzane na: blankietach specjalnych, blankietach wysyłanych z okazji świąt i rocznic, blankietach korespondencyjnych. W korespondencji biurowej najczęściej korzysta się z blankietów określonych Polską Normą PN-76/HP Norma ta obecnie jest tylko zalecana, nie jest już obowiązkowa. Powszechne użycie komputerów spowodowało pewne modyfikacje w zalecanych układach blankietów (tabela 1) (E. Stefaniak-Piasek: Technika pracy biurowej, część 2. WSiP, Warszawa 2003, s. 40). Tab. 1 Typy blankietów korespondencyjnych TY P ODMIANA UKŁAD FORMAT NAZWA BLANKIETU BB1 pionowy A4 blankiet bezkopertowy, BB BB2 pionowy A5 oszczędnościowy BU1 pionowy A4 BU BU2 pionowy A5 BU3 poziomy A5 BZ1 pionowy A4 BZ BZ2 pionowy A5 BZ3 poziomy A5 BR1 pionowy A4 BR BR2 pionowy A5 Źródło: opracowanie własne. blankiet uproszczony blankiet zwykły blankiet reklamowy ZASTOSOWANIE służy do przesyłania nietajnej korespondencji zewnętrznej bez używania kopert blankiet o uproszczonym układzie graficznym, ograniczonych nadrukach stałych blankiet powszechnie stosowany o typowym układzie graficznym blankiet o poszerzonym polu nagłówkowym dla celów reklamowych Pisma można redagować w stylu polskim, zgodnym formalnie z najbardziej popularnym blankietem BZ1, posiadającym stałe elementy w określonych miejscach. 19

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. I. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. Postanowienia ogólne 1 Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad postępowania przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku Na podstawie statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa postanawia się: Zatwierdzić 1 Instrukcję

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA I ZAKRES TREŚCI

TEMATYKA I ZAKRES TREŚCI TEMATYKA I ZAKRES TREŚCI PRACOWNIA EKONOMICZNA na podstawie programu nr 3[]/MEN/.5. Klasa I TE 1. Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi i pso Zakres podstawowy Zakres ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Notatka dotycząca obiegu pism w przedsiębiorstwie

Notatka dotycząca obiegu pism w przedsiębiorstwie Notatka dotycząca obiegu pism w przedsiębiorstwie 1. Znaczenie i zasady prawidłowego obiegu pisma Olbrzymie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej, ma obieg dokumentacji.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM.

ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 09/04 Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 18 lutego 2004r. Zasady podpisywania pism, obiegu dokumentów i używania pieczęci w Urzędzie. ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. główny efekt pracy biurowej

INFORMACJA. główny efekt pracy biurowej INFORMACJA główny efekt pracy biurowej Praca biurowa Zespół czynności technicznych występujących w procesie obiegu informacji, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania i zarządzania firmą. Informacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do Zarządzenia Kanclerza UG nr 11/K/11 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad postępowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej

Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej na podstawie art. 33 pkt. 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ

WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ SEMESTR I LP Zagadnienie Umiejętności 1 Planowanie pracy własnej i zespołu. Struktura organizacyjna jednostki. Zasady komunikacji interpersonalnej. 2 Organizowanie stanowisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE

INSTRUKCJA KANCELARYJNA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE INSTRUKCJA KANCELARYJNA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE Spis treści I. Postanowienia ogólne II. Przyjmowanie i obieg korespondencji III. Przeglądanie i przekazywanie korespondencji IV. Wewnętrzny obieg

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ Załącznik nr 1 Do Zarządzenia 03/2011 Z dnia 27.01.2011r. Kierownika ZGC SUM INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej Instrukcją, określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie : wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Gminy w Chojnicach Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA -Załącznik nr 1 do Decyzji nr 232/10 KWP we Wrocławiu z dn. 18.06.2010 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA w sprawie tworzenia, ewidencjonowania oraz przechowywania dokumentów jawnych w komórkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja biurowa i jej rodzaje. Opracowała: Natalia Leszczyńska III HT

Dokumentacja biurowa i jej rodzaje. Opracowała: Natalia Leszczyńska III HT Dokumentacja biurowa i jej rodzaje Opracowała: Natalia Leszczyńska III HT Dokument biurowy - to każde pismo, notatka, protokół, sprawozdanie, zestawienie liczbowe sporządzone w toku pracy biurowej lub

Bardziej szczegółowo

Zasady redagowania pism w korespondencji biurowej

Zasady redagowania pism w korespondencji biurowej Zasady redagowania pism w korespondencji biurowej Korespondencja biurowa jest waŝną i nieodłączną częścią pracy biurowej. KaŜdy pracownik biurowy, niezaleŝnie od zajmowanego stanowiska, redaguje w czasie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r. GMINY ŁYSKI ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Łyski Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINSTRACJI

TECHNIK ADMINSTRACJI TECHNIK ADMINSTRACJI Symbol zawodu 334306 PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia uczeń ( słuchacz) powinien umieć : określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym

ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe,

PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe, PROGRAM NAUCZANIA Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe, Wojciech Jodłowski Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2013 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie Instrukcji Obiegu Korespondencji w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2013 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie Instrukcji Obiegu Korespondencji w Urzędzie Gminy Lyski ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2013 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie Instrukcji Obiegu Korespondencji w Urzędzie Gminy Lyski Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Ostrołęce Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Urząd Miejski w Ostrołęce Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Ostrołęka, 2006 07-07 Urząd Miejski w Ostrołęce Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Prezydent Miasta Ostrołęki zatrudni w Referacie Obsługi Urzędu Miejskiego w Ostrołęce na stanowisko podinspektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 83/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 28 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 83/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN w sprawie stosowania systemu rejestracji i obiegu dokumentów REJESTR BOI w Urzędzie Miasta Szczecin. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r.

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r. Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W LICEUM PROFILOWANYM O PROFILU USŁUGOWO GOSPODARCZYM klasa II

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W LICEUM PROFILOWANYM O PROFILU USŁUGOWO GOSPODARCZYM klasa II STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W LICEUM PROFILOWANYM O PROFILU USŁUGOWO GOSPODARCZYM klasa II MODUŁ: ADMINISTROWANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUGOWYM BLOKI TEMATYCZNE: 1. Komputeropisanie i korespondencja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word 1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości 1. Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia: nagłówek, stopka, przypis. 2. Uczeń potrafi wymienić dwie zasadnicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY NR 1 W ŁODZI

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY NR 1 W ŁODZI REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY NR 1 W ŁODZI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1. Celem Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie

Instrukcja kancelaryjna w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie Instrukcja kancelaryjna w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (DZ. U. NR 223 poz. 1458) zarządzam co następuje :

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (DZ. U. NR 223 poz. 1458) zarządzam co następuje : ZARZADZENIE nr 0152/3/09 DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w SANDOMIERZU Z DNIA 09.01.2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.05.145.1217 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej instrukcją, określa zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Lekcja 8, 9 i 10 Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Konspekt lekcji Poczta elektroniczna Temat: Poczta elektroniczna Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: Uczeń powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306 1. PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE SŁUCHACZ PO REALIZACJI PRAKTYK POTRAFI: zidentyfikować źródła prawa wymienić

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Asystent sekretariatu

Pakiet aplikacyjny. Asystent sekretariatu Pakiet aplikacyjny Stanowisko: Nr referencyjny: ADM/2014/01 Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: List do kandydatów Szczegóły jak przesyłać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 9/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy doręczaniu korespondencji Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU. Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres praw, obowiązków, kompetencji

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i przedmiotowy system oceniania

Plan wynikowy i przedmiotowy system oceniania Plan wynikowy i przedmiotowy system oceniania Przedmiot: Pracownia ekonomiczna Klasa I Technikum Ekonomiczne Opracowano na podstawie programów nauczania: 341[02]/MEN/2008.05.20 (technik ekonomista) Podręcznik:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna w Szkole Podstawowej. im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie

Instrukcja kancelaryjna w Szkole Podstawowej. im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie Załącznik do zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 10/2010 r. z dnia 22 listopada 2010 r. Instrukcja kancelaryjna w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r.

Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 110 Służba Kontrwywiadu Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 14/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU), kierującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie im. Haliny Konopackiej

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie im. Haliny Konopackiej Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie im. Haliny Konopackiej WYDZIAŁ ADMINISTRACJI DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. Imię i nazwisko studenta:... 2. Nr albumu:... 3. Rok i tryb studiów:....

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz reklamacji

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz reklamacji Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 02/09/2011 z dnia 30.09.2011 r. Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz reklamacji Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiot skargi Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2012 STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie obiegu korespondencji i wysyłania pism

ZARZĄDZENIE NR 33/2012 STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie obiegu korespondencji i wysyłania pism ZARZĄDZENIE NR 33/2012 STAROSTY LUBIŃSKIEGO r. w sprawie obiegu korespondencji i wysyłania pism Na podstawie 6 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubinie podjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI SEMESTR II - PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI SEMESTR II - PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Plac Rynek 8 Starachowice Tel. (41) 2747024 starachowice@zak.edu.pl PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI SEMESTR II - PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZAS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Kuratorium Oświaty w Gdańsku

REGULAMIN przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Kuratorium Oświaty w Gdańsku Załącznik do zarządzenia Nr 31 /2009 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10.11.2009 r. REGULAMIN przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Podręcznik dla technikum i szkół policealnych prezentujący treści z zakresu organizacji i

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) 1) )Niepotrzebne skreślić. Wszędzie tam gdzie występuje 1) ) należy odnieść się do polecenia Niepotrzebne skreślić. 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W OPOKA TFI S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W OPOKA TFI S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W OPOKA TFI S.A. Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Reklamacja... 3 4. Złożenie i przyjęcie reklamacji... 3 5. Rozpatrzenie reklamacji...

Bardziej szczegółowo

Opis stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy Opis stanowiska pracy Załącznik nr 1.1. NAZWA ORGANIZACJI 1.2. AKTUALNE STANOWISKO PRACY 1.3. OPIS STANOWISKA PRACY 1.4 Stanowisko pracy pośrednio nadzorujące 1.5 Stanowisko pracy bezpośrednio nadzorujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kancelaryjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi

Instrukcja Kancelaryjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi Nr 8/2012 z dnia 15 października 2012 r. Instrukcja Kancelaryjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi 1 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia. Harmonogram szkolenia zawodowego: Pracownik biurowy z elementami kadr grupa I. Termin realizacji: 30.10.2013 20.12.

Harmonogram szkolenia. Harmonogram szkolenia zawodowego: Pracownik biurowy z elementami kadr grupa I. Termin realizacji: 30.10.2013 20.12. Harmonogram szkolenia Harmonogram szkolenia zawodowego: Pracownik biurowy z elementami kadr grupa I Termin realizacji: 30.10.2013 20.12.2013 Miejsce realizacji: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Hajnówce,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 33. ZARZĄDZENIE Nr 29 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 7 maja 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 33. ZARZĄDZENIE Nr 29 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 7 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 33 ZARZĄDZENIE Nr 29 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie organizacji oraz regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 REGULAMIN PRACY komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne na przeszkolenie specjalistyczne Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin pracy, zwany dalej regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODNOSZĄCE POZIOM BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODNOSZĄCE POZIOM BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODNOSZĄCE POZIOM BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM nr 1 im JANA PAWŁA II w Ząbkach I. Identyfikacja osób wchodzących

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK-III.431.13.2013 Kielce, 27.05.2013 Pan Ryszard Pazera Wójt Gminy Masłów Pan Sylwester Wojtyna Przewodniczący Rady Gminy Masłów Wystąpienie pokontrolne Kontrolę problemową

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG Załącznik do Zarządzenia Nr 120.Z.16.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 maja 2016r. PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Zarząd jest stałym organem prowadzącym sprawy i reprezentującym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu 1

PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu 1 Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu 1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2012/2013 Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. AZTEC International Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (TEKST JEDNOLITY) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. AZTEC International Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (TEKST JEDNOLITY) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AZTEC International Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (TEKST JEDNOLITY) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej AZTEC International z siedzibą w Poznaniu zwanej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Rozpatrywanie skarg i wniosków Strona: 1 OPIS POSTĘPOWANIA Podstawa prawna: Dział VIII Skargi i Wnioski z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zwany dalej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 10/2013 z dn. 23.09.2013 r. MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH INSTRUKCJA KANCELARYJNA Siedlce, 23.09.2013 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Instrukcja kancelaryjna określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KAZACHSTAŃSKIEJ MŁODZIEŻY BARS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KAZACHSTAŃSKIEJ MŁODZIEŻY BARS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KAZACHSTAŃSKIEJ MŁODZIEŻY BARS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Ustawy o stowarzyszeniach, Statutu,

Bardziej szczegółowo

1 Sposób przygotowania i zwoływania posiedzeń Zarządu

1 Sposób przygotowania i zwoływania posiedzeń Zarządu ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu Zarządu POLMAN S.A. Wewnętrzny Regulamin Pracy Zarządu Spółki POLMAN S.A. 1 Sposób przygotowania i zwoływania posiedzeń Zarządu 1.1. Obsługę kancelaryjną Zarządu Spółki prowadzi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 30 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 30 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2013 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK EKONOMISTA 341[02] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej "Regulaminem") określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A. I. PRZEDMIOT REGULAMINU. II. III. IV. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów ecard S.A. (dalej: ECARD)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Urząd Miasta Szczecin Wydział Sportu pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. + 48 91 42 45 175, fax: + 48 91 42 20 059 sport@um.szczecin.pl www.szczecin.pl WS 2 SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) )

Bardziej szczegółowo

RODZAJE PISM PISMA TYPOWE TECHNIKA BIUROWA

RODZAJE PISM PISMA TYPOWE TECHNIKA BIUROWA RODZAJE PISM PISMA TYPOWE TECHNIKA BIUROWA PISMA DZIELIMY NA Pisma typowe Korespondencja w sprawach osobowych - Związane z poszukiwaniem pracy - Związane z zatrudnieniem - Związane z rozwiązaniem stosunku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379 zarządzenie nr 48 prezesa rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści WZORY PISM, UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW W JĘZYKU POLSKIM, ANGIELSKIM I NIEMIECKIM Rozdział I. Pisma handlowe... 19 1. Pismo wysyłane pocztą... 19 1.1. Układ graficzny wysyłanego pocztą

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/ 5 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/ 5 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 120/ 5 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Procedury obiegu dokumentów i spraw w Systemie Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Pracownik zastępuje w pracy podczas wszystkich nieobecności: a) Dyrektora Biura Rady Miasta Krystynę Flis.

1. Pracownik zastępuje w pracy podczas wszystkich nieobecności: a) Dyrektora Biura Rady Miasta Krystynę Flis. Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Biura Rady Miasta Urzędu Miasta Olsztyn Znak: BRM.II Zakres czynności pracownika obowiązuje od dnia Imię i Nazwisko pracownika Ewa Parys-Wiercińska Stanowisko

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu...

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 INFORMACJE IDENTYFIKUJĄCE DOKUMENT PRZEDMIOT ANALIZY PRZEDMIOT ANALIZY INNE CECHY DOKUMENTU

Wykład 4 INFORMACJE IDENTYFIKUJĄCE DOKUMENT PRZEDMIOT ANALIZY PRZEDMIOT ANALIZY INNE CECHY DOKUMENTU PRZEDMIOT ANALIZY Wykład 4 ANALIZA DOKUMENTÓW DOKUMENTY ORGANIZACJI są sformalizowanym odzwierciedleniem zachodzących w niej procesów realnych, decyzji i działań, a w ich wyniku zmian majątkowych, organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo