Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne"

Transkrypt

1 Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie w Urzdzie dowolnej sprawy w formie elektronicznej od momentu jej zarejestrowania na odpowiednim stanowisku pracy do momentu jej zakoczenia. 3. Obieg dokumentów przychodzcych odbywa si winien w całoci w formie dokumentów cyfrowych: od chwili zeskanowania dokumentu w odpowiedniej komórce organizacyjnej (np. kancelarii) a do przekazania kopii elektronicznej dokumentu na wskazane stanowisko pracy. 4. System powinien wspiera równie obieg dokumentów papierowych m.in. poprzez moliwo nanoszenia biecej informacji o miejscu przechowywania danego dokumentu i dodawania odwzorowania cyfrowego dowolnego dokumentu papierowego. 5. W przypadku przesyłek papierowych, dla których nie wykonuje si odwzorowania cyfrowego system musi posiada moliwo rejestracji w sposób przyjty w urzdzie. Opis takiej przesyłki w postaci metadanych i informacji o miejscu przechowywania nonika musi by przechowywany w systemie. 6. Obieg dokumentów wychodzcych odbywa si winien w sposób analogiczny, od chwili utworzenia dokumentu przy pomocy aplikacji biurowej / zeskanowania dokumentu w odpowiedniej komórce organizacyjnej do momentu ostatecznej dekretacji i podpisania dokumentu przez osob uprawnion podpisem cyfrowym, lub tradycyjnym po wydrukowaniu go na wskazanych stanowiskach pracy. 7. System musi umoliwi biece monitorowanie realizacji spraw w sposób terminowy i zgodny ze zdefiniowan procedur pracy. 8. System musi zapewni pełn kontrol nad obiegiem informacji (korespondencji, faksów, poczty elektronicznej, polece słubowych, plików tekstowych, zarzdze wewntrznych) w oparciu o instrukcj kancelaryjn, jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcj archiwaln. 9. System musi umoliwi przenoszenie danych zawartych w swoich bazach dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonego stosownie do wymaga Ustawy z dn r. o dostpie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz z pón. zm.), oraz umoliwi prowadzenie spraw w sposób zapewniajcy spełnienie wymaga Ustawy z dn r o podpisie elektronicznym. (Dz.U. z 2001 r Nr 130 poz z pón. zm.) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dn r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z pón. zm.). 10. System musi umoliwi przenoszenie do swoich baz, danych z Elektronicznej Skrzynki Podawczej zgodnie z rozporzdzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn r., w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dorczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U Nr 200, poz. 1651). 11. System musi uwzgldni ograniczenia i zasoby Urzdu (np. etaty, budet). Jego pełna funkcjonalno nie moe by uzaleniona od zwikszenia nakładów (np. zatrudnienia dodatkowych pracowników). System, po jego wdroeniu, nie moe powodowa wydłuenia czasu pracy uytkowników w stosunku do czasu przeznaczanego na konkretne czynnoci obecnie (rejestracja pisma w kancelarii, stworzenie pisma, obieg druków wewntrznych, itp.). Czas reakcji (odpowiedzi) systemu na działania uytkownika nie moe przekracza 5 sekund. 12. Poziom skomplikowania systemu powinien by niski, a jego obsługa intuicyjna. Strona 1/18

2 13. System zapewni musi: a. pełnienie dla wybranych adresów poczty elektronicznej funkcjonalno klienta poczty, umoliwia równie import do systemu wybranych maili z rónych klientów poczty elektronicznej, b. moliwo dodawania zastpstw na kilku poziomach: przez pracownika (wówczas nadawanie zastpstw powinno by raportowane kierownictwu), przez kierownika, przez administratora merytorycznego i administratora głównego, c. informowanie kto i jak czynno wykonał i w czyim zastpstwie jeli takie zastpstwo nadano, d. mechanizm przejcia spraw w przypadku odejcia z pracy lub zmiany zakresu czynnoci pracownika, e. wersjonowanie zmian w strukturze organizacyjnej zmiany odnosz si tylko do nowych dokumentów, spraw itp., f. przechodzenie po polach w ramach widoku, szablonu lub rejestru za pomoc klawisza TAB (konfigurowalna kolejno przechodzenia), g. moliwo wykonywania operacji seryjnych np. rejestracji (takie funkcje jak: dodaj nastpne z takimi danymi, zapisz dane, powiel dane), h. mechanizm podgldu pisma do akceptacji, które musi zawiera wszystkie dane, adne dane nie mog by ukrywane, i. podgld zeskanowanego pisma włczany/wyłczany cały czas podgld ma zawiera elementy nawigacji po zestawie zeskanowanych pism (w ramach jednej sprawy) zeskanowane i pierwotnie elektroniczne razem, j. moliwo wszczcia sprawy bez pisma przychodzcego, na podstawie pisma pierwotnie elektronicznego, notatki słubowej itp., k. mechanizm notatek prywatnych i publicznych do sprawy, do pisma, l. konieczno potwierdzenia otrzymania odwzorowania pisma lub/i papierowego oryginału poprzez wybór odpowiedniej opcji w systemie, m. mechanizm blokowanie moliwoci otwarcia pisma wówczas przegldanie tylko metryczki pisma/sprawy sprawy poufne lub zastrzeone, n. mechanizm blokowania moliwoci wydruku dla okrelonych kategorii dokumentów i/lub osób, o. histori pokazujca kto dokument pobrał na dysk, kto go drukował, kto przegldał, kto wykonał dany raport równie z opcj rezygnacji z monitorowania czci czynnoci, p. personalizacj ustawie interfejsu dla pojedynczego uytkownika, q. budow formularzy, rejestrów z poziomu graficznego interfejsu wraz z warunkami walidacji pól (WYSWIG), r. tworzenie rejestrów i spisów z poziomu graficznego interfejsu z moliwoci korzystania z pól istniejcych w systemie, s. dostosowanie interfejsu poprzez midzy innymi: mapowanie pól mechanizm mapowania okrelony z góry jak i edytowalny, blokowanie pól, usuwanie pól, dodawanie pól i ich etykiet, Strona 2/18

3 t. wyszukiwanie z mechanizmem filtrowania wyników, jeli dane s prezentowane w tabeli to sortowanie po kolumnach lub/i za pomoc okien dialogowych, u. moliwo dodawania inicjałów referenta do znaku sprawy (po kropce po roku sprawy), v. tworzenia podteczek w sposób przyjty w urzdzie, w. mechanizm sprawdzania danych w słownikach pod wzgldem np. dublujcych si danych wane w przypadku dodawania danych klientów, adresatów itp., x. mechanizm pilnujcy zmian w słownikach zmiana wartoci słownikowej musi wpływa tylko (z zasady) na nowe dokumenty, y. posiada róne rodzaje słowników: otwarte, zamknite, uczce si, definiowane przez administratora technicznego, z. mechanizmy usuwania dokumentów nieewidencjonowanych. 2. Wymagania w zakresie obiegu spraw i dokumentów 1. System musi udostpnia mechanizmy dla obiegu spraw i dokumentów, w tym moliwo tworzenia i modyfikacji cieki przetwarzania: a. w ramach systemu musi zosta przekazane narzdzie umoliwiajce Zamawiajcemu samodzielne definiowanie nowych oraz modyfikacj zdefiniowanych w ramach wdroenia procesów, b. narzdzie powinno udostpnia dla realizacji swoich zada interfejs graficzny, o intuicyjnej obsłudze przez uytkowników. c. narzdzie powinno umoliwia dokonanie sprawdzenia formalnej poprawnoci definicji procesu, d. narzdzie wykorzystane do realizacji obiegu powinno udostpnia nastpujce moliwoci kształtowania cieki przetwarzania: i. moliwo tworzenia przepływów sekwencyjnych, ii. moliwo tworzenia przepływów równoległych, iii. moliwo tworzenia przepływów alternatywnych, iv. moliwo tworzenia podprocesów i wielokrotnego ich wykorzystania, v. moliwo tworzenia grup decyzyjnych z głosowaniem decyzji. 2. System musi udostpnia mechanizmy dla obiegu spraw i dokumentów, w tym moliwo monitorowania sprawy: a. automatyczne łczenie dokumentów (w tym wszelkich pism, notatek) w sprawy np. na podstawie znaku sprawy, b. moliwo dodawania dowolnych załczników: prezentacji, filmów, zdj, stron WWW, nagra, maili itp., c. moliwo automatycznego dołczania UPO, (Urzdowego Powiadczenia Odbioru generowanego przez epuap) d. moliwo sprawdzenia aktualnego stanu sprawy, e. automatyczne informowanie odpowiedzialnych osób o zakoczeniu okrelonego etapu obsługi sprawy, f. moliwo ledzenia wstecznego sposobu załatwiania sprawy (daty, dane, dokumenty), Strona 3/18

4 g. moliwo kontroli czasu załatwiania sprawy, w tym: i. przypominanie o niebezpieczestwie upływu terminu załatwienia sprawy, ii. alarmowanie przełoonych o upływaniu terminu załatwienia sprawy (eskalacja), iii. moliwo definiowania alternatywnej cieki przetwarzania sprawy w razie niebezpieczestwa jej przeterminowania. h. oprócz limitów czasowych dla spraw okrelanych automatycznie lub nadawanych podczas rejestracji/dekretacji musi istnie moliwo rozrónienia limitów w dniach roboczych i dniach kalendarzowych w zalenoci od ustawie lub potrzeb (zgodnie z przepisami dla danych typów spraw), i. oprócz informacji o miejscu przechowywania papierowej wersji pisma (skład chronologiczny), które nie zostało wskanowane do systemu (ze wzgldu na format, wielko) system musi pozwala na rejestracj informacji o nonikach informatycznych, które s przechowywane w składzie informatycznych noników (instytucja moe mie wicej ni jeden skład), j. moliwoci o jakich mowa w powyszych punktach powinny by dostpne dla: i. całej sprawy, ii. pojedynczego zadania w sprawie, iii. zdefiniowanej grupy zada. 3. System musi mie moliwo przekazywania alarmów za pomoc: a. powiadomie przekazywanych w ramach realizowanego systemu, (np. informacje na pulpicie operatora), b. powiadomie przekazywanych za pomoc System musi udostpnia moliwo współpracy z repozytorium dokumentów w tym: a. moliwo automatycznego uruchamiania procesu obsługi dokumentu po dołczeniu nowego dokumentu do repozytorium, b. moliwo automatycznego uruchamiania procesu obsługi dokumentu po dołczeniu nowej wersji dokumentu do repozytorium, c. moliwo automatycznego uruchamiania procesu obsługi dokumentu po usuniciu dokumentu z repozytorium. 5. Rodzaj uruchamianych procesów o których mowa w powyszych punktach System powinien uzalenia od: a. rodzaju (klasy) dokumentu, b. wartoci zmiennych opisujcych dokument (atrybutów dokumentu), c. rodzaju zdarzenia w repozytorium (dodanie, modyfikacja wersji, usunicie). 6. System musi udostpnia moliwo prowadzenia analiz, w tym: a. posiada wbudowane raporty umoliwiajce podstawow analiz statystyczn prowadzonych spraw, b. umoliwia rozbudow systemu raportowania. 7. System musi zapewnia selektywny dostp do danych procesu oraz zwizanych z procesem Strona 4/18

5 dokumentów. 8. System musi umoliwia przypisanie do wykonywania poszczególnych kroków osób i grup uytkowników. 9. System musi umoliwia osobom uprawnionym dynamiczn zmian przypisania: a. System musi zapewni moliwo pełnienia wicej ni jednej roli dla uytkownika bez koniecznoci przelogowywania si np. pracownik sekretariatu i archiwista zakładowy (ta sama osoba) 10. Uytkownik powinien posiada prawa dostpu do dokumentów ograniczone do uprawnie zdefiniowanych dla repozytorium dokumentów. 11. W poszczególnych krokach powinien istnie dostp jedynie do danych i dokumentów jakie dla tego kroku okrelono przy definiowaniu procesu. 12. Inne wymagania dla systemu obiegu spraw i dokumentów: a. moliwo definiowania dynamicznych struktur danych, b. zdefiniowane schematy przetwarzania dla danego procesu powinny by: i. wersjonowane, ii. przechowywane w repozytorium, iii. separowane od przechowywania danych procesu. 13. System musi zapewni oznaczanie pism take za pomoc kodów kreskowych. 3. Wymagania w zakresie procesów 1. System zapewni obsług procesów podstawowych (grupa I), stosowanych w kadym urzdzie (tj. wymagajcych niewielkiego dostosowania procesów standardowych przez Wykonawc) procesów: a. korespondencja wchodzca b. korespondencja wychodzca c. obieg dokumentów finansowo-ksigowych d. upowanienia e. zamówienia publiczne ( w tym zamówienia poniej 14 tys. Euro) f. wnioski o dostp do informacji publicznej g. skargi i wnioski h. absencje i urlopy pracownicze i. delegacje krajowe i zagraniczne j. przemieszczanie majtku k. obsługa wniosków o podjcie kontroli l. zatrudnienie/zwolnienie pracownika m. organizacja narad, szkole i konferencji 2. System zapewni obsług procesów dedykowanych (grupa II) wynikajcych ze specyfiki Urzdu: a. GIW: Strona 5/18

6 b. WITD c. APKr i. działalno ustawowa (kontrolna); ii. działalno zwizana z funkcjonowaniem instytucji (niekontrolna). 1.. wskazane w pkt 1 oraz: i. działalno ustawowa (kontrolna); ii. działalno zwizana z funkcjonowaniem instytucji (niekontrolna). i. działalno ustawowa kontrolna, edukacyjna, wydawnicza, usługowa; ii. działalno zwizana z funkcjonowaniem instytucji. iii. W obydwu działaniach podstaw do odpowiedniej jakoci realizacji zada jest praca z informacj czyli jej gromadzenie, przetwarzanie, wyszukiwanie itp. (take informacji przechowywanej w postaci dokumentu papierowego). 3. Zamawiajcy oczekuje, e w czasie analizy przedwdroeniowej zidentyfikowane zostan wszystkie procesy, ale szczegółowo zostan opracowane i zautomatyzowane procesy z grupy I oraz wybrane elementy procesów z grupy II. Za jako i kompletno przeprowadzonych analiz odpowiada Wykonawca.. 4. Zamawiajcy oczekuje, ze procesy z grupy II powinny by moliwe do realizacji w Systemie, ale bez ich automatyzacji. Automatyzacja procesów grupy II odbdzie si w czasie okresu gwarancyjnego z uwzgldnieniem dowiadcze wynikajcych z obsługi procesów grupy I. 5. Analiza procesów musi by sporzdzona w postaci opisu słownego, ilustrowanego rysunkami/wykresami/obrazami ekranów oprogramowania. Dokument ma by sporzdzony w takiej formie, aby umoliwi jego zrozumienie przez osoby nie znajce adnej formalnej metody (notacji) modelowania procesów. 4. Wymagania w zakresie obsługi pracowników zdalnych 1. System musi zapewni bezpieczny dostp do Systemu dla pracowników znajdujcych si w innych lokalizacjach Urzdu oraz jednostek terenowych Urzdu. 2. System musi zapewni bezpieczne mechanizmy pracy zdalnej dla uprawnionych pracowników Urzdu z wykorzystaniem: a. urzdze mobilnych i sieci publicznej, b. urzdze stacjonarnych znajdujcych si w innych lokalizacjach Urzdu z wykorzystaniem sieci publicznej. 3. System musi umoliwia pracownikom zdalnym prac w trybie offline nad sprawami przez nich prowadzonymi, moliwo zapisu dokumentów oraz automatycznej synchronizacji po uzyskaniu dostpu przez uytkownika w trybie online. Praca offline pracowników zdalnych oznacza prac nad sprawami bez aktywnego połczenia z działajcym systemem, w tym take lokalne zapisywanie efektów tej pracy oraz automatyczne synchronizowanie zmian w momencie nawizania połczenia z systemem w trybie online. 5. Wymagania w zakresie obsługi interesantów (klientów zewntrznych) Urzdu 1. System musi posiada moliwo: a. kontroli przez klienta stanu realizacji sprawy na kadym etapie jej biegu (ledzenie toku sprawy) oraz szybkiego kontaktu z pracownikami Urzdu (w celu np. przekazania Strona 6/18

7 dodatkowych informacji niezbdnych do właciwego prowadzenia sprawy), b. monitorowania stanu sprawy po numerze z elektronicznego potwierdzenia złoenia wniosku, c. monitorowania danej sprawy wraz z nazwiskiem referenta / nr identyfikacyjnym referenta np. przez pracowników punktu informacyjnego, sekretariatu i innych pracowników Urzdu. d. rozbudowy o dodatkowe moduły oraz wprowadzania zmian. 2. Informacje o stanie realizacji spraw powinny by udostpniane np. w Biuletynie Informacji Publicznej. 6. Wymagania w zakresie systemu portalowego 1. Portal musi si składa z czci publicznej (widocznej w Internecie) oraz czci intranetowej (widocznej jedynie w danym Urzdzie i jego jednostkach terenowych) połczony w jedn logiczn cało. 2. System portalowy umoliwi musi: a. organizacj pracy grupowej, b. wspóln prac nad dokumentami z zachowaniem mechanizmów ich wersjonowania, c. publikacj dokumentów, d. podpisywanie dokumentów. 3. System portalowy zapewni musi: a. narzdzia umoliwiajce prost i intuicyjn publikacj treci w formacie HTML w trybie WYSIWYG, bez koniecznoci znajomoci jzyka HTML i innej wiedzy technicznej przez autorów treci, b. wersjonowanie treci stron portalu, działajce automatycznie przy wprowadzaniu kolejnych modyfikacji przez edytorów treci, c. zastosowanie procesów zatwierdzania zawartoci przed publikacj, tzn. moliwo zdefiniowania przynajmniej dwóch poziomów uprawnie edytorów (edytor i zatwierdzajcy), przy czym treci publikowane przez edytorów musz uzyska pozytywn akceptacj zatwierdzajcego przed udostpnieniem jej wszystkim uytkownikom portalu, d. moliwo budowania hierarchicznej struktury stron portalu z prostym przenoszeniem stron i sekcji w ramach struktury nawigacji, e. automatyczne tworzenie nawigacji na stronach portalu, odwzorowujce obecn hierarchi, f. automatyczne generowanie mapy stron portalu (breadcrump), g. moliwo zarzdzania poszczególnymi obszarami portalu osobom nietechnicznym, pełnicym rol edytorów bd administratorów merytorycznych, tak, by nie było konieczne angaowanie zespołu IT w proces zarzdzania treci portalu, h. definiowanie uprawnie uytkowników niezalenie do poszczególnych sekcji i stron portalu, zarówno uprawnie do odczytu zawartoci, jak i edycji oraz publikacji (róni edytorzy zawartoci portalu w zalenoci od jego czci). Definiowanie uprawnie powinno by dostpne dla administratorów merytorycznych poszczególnych obszarów Strona 7/18

8 portalu w sposób niezaleny od pracowników działu IT, i. automatyczne dołczanie do publikowanych stron informacji o autorze (edytorze) i dacie publikacji, j. moliwo personalizacji i filtrowania treci w portalu w zalenoci od roli lub innych atrybutów pracownika (np. stanowiska, komórki organizacyjnej), k. moliwo wykorzystania portalu, jako standardowego interfejsu uytkownika dla wszystkich posiadanych aplikacji składajcych si na System, l. mechanizmy wymiany danych z innymi systemami, w tym z centralnymi systemami administracji publicznej, 4. W zakresie mechanizmów wyszukiwania istnie musi: a. pełnotekstowe indeksowanie zawartoci intranetu w zakresie rónych typów treci publikowanych w portalu, tj. stron portalu, dokumentów tekstowych (w szczególnoci dokumentów XML), b. centralny mechanizm wyszukiwania treci dostpny dla uytkowników portalu, c. opcja wyszukiwania zaawansowanego, np. wyszukiwanie wg typów treci, autorów, dat publikacji, d. moliwo budowania wielu wyszukiwarek w rónych czciach portalu, słucych do przeszukiwania okrelonych obszarów portalu wg zadanych kryteriów, np. wg typów dokumentów, e. moliwo definiowania słownika słów wykluczonych (czsto uywanych), f. moliwo tworzenia linków sponsorowanych, prezentowanych wysoko w wynikach wyszukiwania w zalenoci od słów wpisanych w zapytaniu, g. podwietlanie w wynikach wyszukiwania odnalezionych słów kluczowych zadanych w zapytaniu, h. przedstawianie w wynikach duplikatów plików, i. statystyki wyszukiwanych fraz. 5. System portalowy musi by zintegrowany z widoczn na zewntrz internetow stron podmiotow (BIP) oraz stron WWW Urzdu. 6. Szata graficzna serwisu BIP musi spełnia standardy W3C, zachowujc formatowanie przyjte do publikacji serwisów BIP wg projektu ogólnopolskiej strony internetowej BIP 7. Szablon stron bdzie zgodny z punktami kontrolnymi o priorytecie 1 i 2, okrelonymi w ramach Wytycznych dotyczcych Dostpnoci Treci Internetowych 1.0 (WCAG 1.0) Inicjatywy Dostpnoci do Sieci (WAI) opracowanej przez World Wide Web Consortium (W3C), 8. Zachowane bdzie wsparcie dla urzdze mobilnych (MDA, PDA, Tablet PC itp.), które mog obsługiwa strony WWW. 9. Obsługa informacji w BIP musi by zgodna z obowizujcymi w tym zakresie wymogami ustawowymi. 10. Dostp do intranetowego systemu portalowego dla uprawnionych pracowników Urzdu musi by moliwy lokalnie w Urzdzie oraz z dowolnego miejsca poprzez Internet. 11. System intranetowy nie moe by dostpny dla nieuprawnionych uytkowników. Strona 8/18

9 7. Wymagania w zakresie serwisu WWW i BIP 1. Wymagania ogólne: a. Wykonawca zapewni odpowiedni interfejs po stronie aplikacji i dostosuje rodowisko aplikacji do infrastruktury zapewnionej przez Urzd. b. rodowisko pracy: i. GIW: ii. WITD: iii. APKr: 1. System operacyjny serwera: Linux 2. Serwer WWW: Apache2 3. Oprogramowanie aplikacyjne: PHP5 4. Oprogramowanie bazodanowe: MySQL wersja System operacyjny serwera: MS Windows Server Serwer WWW: IIS Oprogramowanie bazodanowe: MS SQL Server 2005 lub 2008 x64 1. System operacyjny serwera: Linux. 2. Serwer WWW: Apache2 3. Oprogramowanie aplikacyjne: PHP5 4. Oprogramowanie bazodanowe: MySQL wersja 5. c. Serwis ma mie budow modułow z moliwoci łatwej rozbudowy funkcjonalnej jak i ilociowej. d. Serwis ma zapewni: i. optymalizacj kodu pod ktem prdkoci wywietlania si strony (objtoci kodu), ii. optymalizacj kodu pod ktem wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe (metatagi, hierarchia nagłówków), iii. optymalizacj treci pod ktem przystpnoci dla uytkownika: uwypuklenie elementów istotnych, rozrónienie elementów odrbnych logicznie, iv. zgodno kodu z rekomendacj W3C HTML 4.01 oraz jego weryfikacj przy pomocy narzdzi udostpnionych przez W3C pod adresami i e. Strona BIP musi spełnia wymagania rozporzdzenia regulujcego wymogi techniczne wobec stron Biuletynu informacji Publicznej. 2. Wygld serwisu: a. GIW: i. Punktem wyjcia dla projektu jest istniejca obecnie strona GIW ( Przewiduje si jednak potrzeb przebudowy strony, aby zwikszy jej funkcjonalno i czytelno. Strona 9/18

10 b. WITD: c. APKr: ii. Wymagane jest opracowanie szaty graficznej strony, wersji angielskiej wybranych czci strony. Projekt ma uwzgldnia moliwo powikszenia zakresu witryny w przyszłoci, m.in. o dalsze wersje jzykowe. i. Serwis ma by zaprojektowany od podstaw i ma by zintegrowany ze stron BIP WITD. ii. Wymagane jest opracowanie strony w jzyku polskim oraz w wersjach jzykowych: angielskiej i niemieckiej. Projekt ma równie uwzgldnia moliwo powikszenia w przyszłoci zakresu serwisu m.in. o kolejne wersje jzykowe. i. Punktem wyjcia dla projektu jest istniejca obecnie strona APKr ( z utrzymaniem podobnej tonacji kolorystycznej i ozdobnych elementów graficznych, nawizujcych do materiałów archiwalnych przechowywanych przez Urzd. Przewiduje si jednak potrzeb przebudowy mapy strony, aby zwikszy jej funkcjonalno i czytelno. ii. Wymagane jest opracowanie szaty graficznej strony dla osób niedowidzcych, wersji angielskiej. Projekt ma uwzgldnia moliwo powikszenia zakresu witryny w przyszłoci, m.in. o dalsze wersje jzykowe. iii. Zaprojektowanie architektury informacji wraz z klarown struktur serwisu zgodnie z ponisz list działów: Lp Menu główne Podmenu Podmenu II Informacje 1 inf. ogólne organizacja prawo komunikaty wydarzenia/kronika programy/projekty dzieje 2 Zasób archiwalny inf. ogólne bazy danych 3 Udostpnianie materiałów zasady czytelnie 4 archiwalnych Nadzór nad archiwami zakładowymi 5 Akta osobowe i płacowe Wystawy on-line 6 7 Odziały zamiejscowe i ekspozytury formularze inf. ogólne formularze Baza Nadzór ewentualny podział tematyczny wg wystaw Bochnia Nowy Targ Strona 10/18 inf. ogólne dzieje zasób nadzór archiwalny inf. ogólne dzieje

11 8 Wydawnictwa Edukacja, e-learning 9 Nowy Scz Tarnów Nowy Targ Spytkowice Kursy i szkolenia Edukacja zasób nadzór archiwalny inf. ogólne dzieje zasób nadzór archiwalny inf. ogólne dzieje zasób nadzór archiwalny inf. ogólne inf. ogólne lekcje historii, pokazy edukacja w sieci (e-learning) 10 Cennik 11 Jak załatwi spraw 12 Zamówienia publiczne 13 Kontakt 14 Ciekawe miejsca w sieci 15 Mapa strony 3. Projekt graficzny musi łczy w cało róne elementy strony (aktualnoci, artykuły, galerie, materiały multimedialne, sekcj download, stałe informacje itp.), ma by charakterystyczny i łatwo rozpoznawalny. 4. Nazwa serwisu WWW Urzdu ma by zaprojektowana w formie logotypu, który bdzie rozpowszechniany równie poza serwisem. 5. Serwis ma posiada uyteczn i intuicyjn typografi. 6. Serwis ma posiada do 5 formularzy zintegrowanych ze stron słucych wysłaniu okrelonych informacji przez internautów do Urzdu. 7. Najwaniejsze funkcje dostpne dla uytkownika maj by udostpnione za pomoc unikatowej i oryginalnej ikonografii. 8. Wykonawca, przedstawi projekt graficzny strony głównej serwisu w wersji polskiej, projekt ten po akceptacji, bd wniesionych przez Urzd uwagach zostanie zmodyfikowany i wdroony. Urzd udostpni pliki graficzne ze swojego zasobu do przygotowania graficznego projektu strony. 9. Funkcjonalno strony serwisu WWW: a. Szablon stron bdzie zgodny z punktami kontrolnymi o priorytecie 1 i 2, okrelonymi w ramach Wytycznych dotyczcych Dostpnoci Treci Internetowych 1.0 (WCAG 1.0) Inicjatywy Dostpnoci do Sieci (WAI) opracowanej przez World Wide Web Consortium (W3C). Strona ma si charakteryzowa zminimalizowanym czasem załadowania. b. Serwis ma zapewni obsług przegldarek zgodnie z zapisami Załcznika Nr 2 Wymagania niefunkcjonalne. c. Serwis ma działa niezawodnie w stosowanych powszechnie systemach operacyjnych (oraz starszych wersjach). Strona 11/18

12 d. Serwis ma by zoptymalizowany do rozdzielczoci 1024x728, brak skalowania w przypadku gdy uytkownik uywa wikszej rozdzielczoci. e. Sewris ma zapewni kodowanie polskich znaków wg standardu UTF-8. f. Z poziomu czytelnika publikowanych w formie artykułu treci ma by moliwo: i. zmiany wielkoci tekstu (pomniejszenie/powikszenie czcionki), ii. wydruku, iii. wygenerowania pliku pdf z moliwoci zapisania na dysku komputera, iv. cignicia pliku do pobrania, jeeli jest załczony do artykułu, v. wysłania treci em w formie funkcji Wylij znajomym wysyłanie do znajomego bezporednio ze stron WWW, rekomendacji z informacj o istnieniu danej podstrony. g. Serwis ma zapewni zastosowanie przyjaznych linków, które maj ułatwi uytkownikom odnalezienie si w serwisie, jak równie posługiwanie si linkami, np. h. Administrator ma mie moliwo przeszukiwania zawartoci systemu według rónych kryteriów: nazwy pliku, tytułu, daty, godziny, ID artykułu i. Serwis ma zapewni istnienie wyszukiwarki umoliwiajcej Uytkownikowi przeszukiwanie serwisu zarówno proste, jak i zaawansowane z uwzgldnieniem operatorów logicznych OR i AND, wyszukiwania dokładnego wyraenia ujtego w cudzysłów, nieuwzgldniania wielkoci liter w szukanym wyraeniu. j. Serwis ma zapewni moliwo wysyłania newsletter a/biuletynu zarówno w formacie HTML jak i PDF do wydruku. k. Serwis ma zapewni mechanizm umoliwiajcy wywietlenie zaprojektowanej przez Wykonawc informacji o czasowej niedostpnoci serwisu z powodów technicznych oraz uwzgldnienie moliwoci zdefiniowania własnej informacji. l. Serwis ma zapewni automatyczne tworzenie mapy serwisu. m. Serwis ma zapewni mechanizm automatycznej archiwizacji dokumentów z okrelonym czasem publikacji i moliwoci korzystania z archiwum. Administrator ma mie moliwo decyzji (oraz jej zmiany) dotyczcej przedłuenia czasu publikacji, automatycznej archiwizacji lub usunicia artykułów. n. Serwis ma zapewni odtwarzanie elementów multimedialnych z poziomu strony odtwarzacz audio i video (wykorzystywany okazjonalnie, domylne pliki wideo bd przechowywane na kanale Youtube albo na innym serwerze) oraz aplikacja do przegldania obrazów cyfrowych i prezentacji. o. Serwis ma zapewni moliwo wykorzystania na stronie interaktywnego mechanizmu geolokalizacji (np. Google maps, umoliwiajcego lokalizacj dowolnych obiektów oraz zajmowanych przez Urzd. 10. Narzdzia administracyjne systemu CMS: a. Panel Administracyjny i dokumentacja maj by w jzyku polskim. b. System ma realizowa swoje zadania przy uyciu przyjaznego i łatwego w obsłudze interfejsu. Strona 12/18

13 c. System CMS ma by przystosowany do obsługiwania nieograniczonej iloci nazwanych uytkowników, czyli odrbnych kont w systemie. d. Narzdzia administracyjne maj by dostosowane do specyfiki i potrzeb serwisu oraz wymaga Urzdu, a najczciej powtarzane czynnoci administracyjne powinny by zautomatyzowane. Maj te umoliwia dalsz rozbudow serwisu po zakoczeniu prac nad wdroeniem bdcym przedmiotem umowy midzy stronami. e. Nawigacja z poziomu administratora ma bazowa na widoku strony, a nie wyłcznie na strukturze drzewiastej. f. Publikacja materiału (artykułu, galerii jak i nowej zawartoci w menu) na stronie bdzie moliwa w maksymalnie 12 klikni od zalogowania. g. Czas od publikacji zmian do ich uwidocznienia na stronie nie moe przekroczy 2 minut. h. Moliwo podgldu zdj oraz wygldu edytowanych stron przed ich opublikowaniem. i. Moliwo zmiany koncepcji graficznej strony poprzez wprowadzanie do systemu szablonów graficznych, przy czym CMS nie powinien narzuca adnych ogranicze kompozycyjnych. j. Moliwo tworzenia szablonów stron w zakresie strukturalnym, tj. rozmieszczenie poszczególnych elementów na stronie oraz w zakresie graficznym, tj. odpowiednie uporzdkowanie obiektów graficznych na stronie (obsługa tworzenia szablonu moe zakłada pewien poziom wiedzy informatycznej Administratora Systemu), k. Tworzenie i zarzdzanie repozytorium plików dostp do plików umieszczanych na stronie WWW, tj. moliwo dodawania nowych, usuwania zbdnych plików, ukrywania, a take podmiany plików, które powinny by gromadzone w sposób pozwalajcy na swobodne ich przegldanie, katalogowanie i sortowanie, l. Wstawianie czystego kodu HTML: i. wstawianie i edycja tekstu, ii. wstawianie i edycja tabel, iii. dodawanie plików i obiektów z prezentacjami przygotowanymi z wykorzystaniem technologii Flash (z moliwoci definiowania ich wywietlania), iv. dodawanie oraz prezentacja zdj i plików multimedialnych. m. Moduł edycyjny ma umoliwia, co najmniej: i. dodawanie, zmian lub usuwanie elementów treci strony, ii. pogrubienie, pochylenie i podkrelenie tekstu, iii. zmian wielkoci, koloru i kroju czcionki, iv. zmian wielkoci interlinii, v. wyrodkowanie, wyjustowanie, wyrównanie do prawej lub lewej strony, vi. wklejenie bez formatowania, vii. stworzenie listy numerowanej i punktowanej, viii. cofnicie ostatniej operacji, ix. wstawienie, edycj i usunicie hiperłcza, Strona 13/18

14 x. wstawienie w tekst grafiki, moliwo ustawienia jej wzgldem tekstu, xi. wstawienie linii poziomej i ustalenie jej właciwoci (gruboci, koloru, stylu), xii. wstawienie tekstu w formie indeksu górnego lub dolnego, xiii. wyszukanie w tekcie, xiv. edycj w ródle dokumentu, xv. wstawianie elementów zewntrznych (np. aplikacji do przegldania obrazów cyfrowych i prezentacji, odtwarzacz audio video, Youtube). n. Przyznawanie uprawnie dostpu na zrónicowanych poziomach: i. Administratora systemu CMS osob odpowiedzialn za zarzdzanie całym systemem, w tym tworzenie, edytowanie, usuwanie, publikowanie treci, grafik, załczników, działów, podstron, dodawanie i usuwanie uytkowników i nadawanie im praw dostpu, ii. Redaktora osob odpowiedzialn za tworzenie, edytowanie, usuwanie, publikowanie treci, grafik, załczników, iii. Edytora osob odpowiedzialn za tworzenie, edytowanie, usuwanie, grafik, załczników bez prawa ich publikacji, iv. Czytelnika osob majc dostp po autoryzacji do przegldania wszystkich artykułów (łcznie z sekcjami ukrytymi) bez moliwoci ich edycji i publikacji v. Gocia - osob majc dostp bez autoryzacji do przegldania wszystkich artykułów bez moliwoci ich edycji i publikacji (bez sekcji ukrytych) o. Dostp do Panelu Administracyjnego z poziomu przegldarki internetowej (w tym obsługa rónych przegldarek internetowych). p. Moliwo bezpiecznej autoryzacji osób uprawnionych, logujcych si do niego przy pomocy przegldarki internetowej. q. Moliwo równoczesnej obsługi przez minimum trzy osoby. r. Blokowanie moliwoci edycji fragmentu danej strony w czasie, kiedy inna osob ju j edytuje. s. Obsługa wersjonowania kady tekst na poziomie administracyjnym powinien zawiera informacje o osobie, czasie i zmianach wprowadzonych w tekcie. Z poziomu czytelnika serwisu ma by widoczna tylko informacja o ostatniej aktualizacji. t. Opcja samodzielnego tworzenia działów i struktury serwisu oraz zmiany kolejnoci wywietlania działów w menu. Ma te istnie moliwo ukrycia działu tak, eby istniał w strukturze, ale nie był widoczny na stronie. u. Opcja ustawienia kolejnoci wywietlania tekstów na stronie. v. System ma automatycznie zmienia rozmiar zdj do miniatury przy minimalnej (niewidocznej dla uytkownika) stracie jakoci. w. System ma mie moliwo kadrowania edytowanego zdjcia po wgraniu dowolnego zdjcia system umoliwia wybranie kadru, a nastpnie zmienia rozmiar do formatu zdefiniowanego w layoucie strony x. Moliwo tworzenia statystyk: jako narzdzie statystyczne system moe wykorzystywa bezpłatne usługi np. Google Analytics. Tworzenie statystyk zarówno dla całej strony Strona 14/18

15 WWW, jak i poszczególnych jej działów i podstron powinno zawiera informacje o aktywnoci zewntrznej i wewntrznej, w szczególnoci: i. Aktywno zewntrzna: 1. ilo wej na stronie, 2. ilo indywidualnych uytkowników, 3. rodzaj uywanej przegldarki, 4. lokalizacja uytkowników na podstawie adresu IP, 5. inne. ii. Aktywno wewntrzna dane dotyczce aktywnoci administratorów i redaktorów oraz innych osób z zespołu redaktorskiego (kada strona powinna mie swoj histori edycji). y. Naley przewidzie moliwo wygenerowania zestawienia statystycznego dla wybranego okresu: dzie, tydzie, miesic, rok. z. Automatyczne udostpnianie strony WWW w wersji angielskiej jeli internauta wchodzi na stron spoza terenu Polski na podstawie numerów IP. aa. Publikowanie treci o zadanej wczeniej dacie i godzinie. bb. Po dodaniu pliku audiowizualnego do artykułu bdzie si on wywietlał na stronie w postaci playera lub jako plik do pobrania. cc. Moliwo dodania jako plik do pobrania dokumentów w formatach: DOC, XLS, RTF, TXT, PDF, PPS, MP3, WMV, AVI, MPEG, GIF, JPG oraz pochodnych. dd. Inne dodatkowe elementy w ramach aplikacji, jeli Wykonawca uzna, e ich wprowadzenie jest konieczne do sprawnego uytkowania systemu zarzdzania treci lub e ich wprowadzenie wzbogaci ofert serwisu. ee. Moliwo samodzielnej wymiany banerów przez redaktora na poziomie CMS. ff. CMS ma korzysta z modułu o funkcjonalnoci URL Rewriter. gg. Niezawodny, automatyczny system archiwizowania strony WWW wraz z opublikowanymi informacjami i udostpnionymi za jej porednictwem plikami oraz tworzenia kopii na nonikach zewntrznych. hh. Niezawodny, automatyczny system archiwizowania serwisu WWW wraz z opublikowanymi informacjami i udostpnionymi za jej porednictwem plikami oraz tworzenia kopii na nonikach zewntrznych. 11. Bezpieczestwo: a. Bezpieczestwo funkcjonowania systemu zapewnione zostanie przez logowanie, ochron danych, hierarchizacj dostpu, hierarchi uprawnie, szyfrowanie, ochron danych osobowych w przypadku stworzenia elektronicznych biuletynów informacyjnych (newsletter a). System zapewni niezbdne zabezpieczenia przed nieuprawnionymi zmianami na stronach, przekierowaniami, atakami oraz zapewni zabezpieczenie danym znajdujcym si na serwerze przed moliwoci wykradzenia. Zapewni moliwo bezpiecznej autoryzacji osób uprawnionych, logujcych si do niego przy pomocy przegldarki internetowej. b. Wymagania szczegółowe: Strona 15/18

16 12. Prawa autorskie: i. Dostp poprzez szyfrowane połczenie SSL. ii. Zapewnienie obsługi certyfikatów dostpnych dla przegldarek, w tym X.509 V3. iii. Zapewniona moliwo wyboru poziomu bezpieczestwa haseł wykorzystywanych przez uytkowników za pomoc: 1. wymuszanie minimalnej długoci hasła, 2. wymuszanie uywania silnych haseł (hasła odporne na typowe ataki np. atak słownikowy), 3. wymuszanie czasu ycia hasła, 4. automatycznego blokowania konta po ustalonej iloci nieudanych prób logowania ( z informacj o zdarzeniu do administratora oraz uytkownika którego dotyczy), 5. zabezpieczenie CAPCHA przy logowaniu. iv. System bdzie posiadał rejestr wszystkich prób uwierzytelnienia, w którym bd gromadzone i przechowywane ponisze informacje: 1. pełna data z godzin, 2. nazwa konta, które zostało poddane uwierzytelnieniu, 3. adres IP, z którego wykonywane było uwierzytelnienie, 4. nazwa domenowa adresu, z którego wykonywane było uwierzytelnienie, 5. rezultat uwierzytelnienia (powodzenie/niepowodzenie). 6. System bdzie posiadał rejestr modyfikacji (z opcj segregowania według daty i godziny, uytkowników, rodzaju operacji itd.) dowolnej strony serwisu WWW od momentu wprowadzenia jej do systemu, w którym bd gromadzone i przechowywane, co najmniej ponisze informacje: 7. pełna data z godzin modyfikacji, 8. wszystkie operacje przeprowadzone na elementach strony, 9. nazwa uytkownika, który dokonał zmian, 10. krótki opis operacji (np. publikowanie, modyfikacja, cofanie publikacji, itp.). v. System bdzie zabezpieczony w sposób, który zwiksza jego odporno na róne rodzaje ataków, ze szczególnym uwzgldnieniem ataków SQL Injections, Crosssite scripting (XSS) i Cross Site Request Forgery (CSRF). a. Prawa autorskie do serwisu, dokumentacji oraz licencje CMS i cało zastosowanego oprogramowania (równie zainstalowanego na serwerze na potrzeby rozwizania) zostanie przekazana na Urzd. Szczegóły zostan uwzgldnione w umowie midzy stronami. b. Wykonawca wyrazi zgod i zobowie si wzgldem zamawiajcego do ograniczenia korzystania z przyznanych mu, na mocy art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskich praw osobistych do autorstwa dzieła, w szczególnoci poprzez nieujawnienie swojego autorstwa na wykonanym i udostpnionym Strona 16/18

17 osobom trzecim utworze. 8. Wymagania w zakresie obiegu umów i dokumentów ksigowych 1. System zapewni musi: a. przyjcie i rejestracj dokumentu ksigowego, b. wstpn weryfikacj przez właciw komórk, c. zatwierdzenie merytoryczne: i. opis faktury (właciwy pracownik), ii. zatwierdzenie (wewntrzn właciwy pracownik / osoba koordynujca proces wydatków w jednostce wewntrznej), iii. weryfikacj pod wzgldem finansowo-ksigowym, iv. zatwierdzenie (Dyrektor Urzdu), v. opłat obsług i rejestracj informacji o płatnoci. 9. Wymagania w zakresie obsługi archiwum zakładowego 1. System musi posiada moduł zapewniajcy funkcjonowanie archiwum zakładowego (obsługa: przekazywania dokumentacji przez komórki organizacyjne do archiwum zakładowego, wypoyczania dokumentów, brakowania, wycofywania dokumentacji itd.), w tym: a. moliwo prowadzenia wszystkich form ewidencji wymaganych przez obowizujce przepisy (np. wykaz spisów zdawczo-odbiorczych, rejestr udostpniania, procedura brakowania, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum pastwowego), b. automatyczne tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych z prowadzonych przez poszczególnych referentów spisów spraw, c. moliwo przekazywania dokumentacji poszczególnych stanowisk w działach, d. moliwo nadzorowania przez archiwist zakładowego spisów zdawczo-odbiorczych na etapie ich tworzenia wraz z moliwoci dodawania uwag, e. moliwo przekazania paczki archiwalnej do ADE (wraz z prezentacj moliwoci systemu na przykładowej paczce archiwum wygenerowanej przez System), f. moliwo zamawiania materiałów do wypoyczenia, wypoyczania on-line, rejestracja wypoycze, wgldu do akt, g. moliwo edytowania istniejcych spisów zdawczo-odbiorczych, spisów dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia, spisów materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum pastwowego i innej ewidencji, h. moliwo tworzenia i dodawania spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji, która nie została wprowadzona do systemu. 10. Wymagania w zakresie współpracy z Elektroniczn Skrzynk Podawcz Urzdu oraz epuap 1. System musi zapewni składanie pism i wniosków w formie elektronicznej (za porednictwem aktywnych formularzy), opatrzonych podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub niekwalifikowanym z wykorzystaniem: a. GIW: platformy epuap, b. WITD: platformy epuap, c. APKr: platformy epuap oraz portalu Wrota Małopolski. Strona 17/18

18 2. System musi zawiera repozytorium elektronicznych formularzy, zgodnych w formie i kształcie z formularzami udostpnianymi i przyjmowanymi przez Urzd w wersji papierowej, umoliwiajce wybór właciwego formularza w celu złoenia dokumentu do Urzdu w wersji elektronicznej. Zamawiajcy akceptuje moliwo wykorzystania epuap w zakresie repozytorium 3. System musi przeprowadza walidacj danych podawanych przez interesanta podczas wypełniania elektronicznych formularzy w celu zagwarantowania poprawnoci oraz kompletnoci wprowadzonych danych. 4. Na podstawie poprawnie wypełnionego elektronicznego formularza, system musi generowa dokument w formacie PDF, umoliwia drukowanie i zapisanie go na dysku lokalnym. 5. Przewiduje si kilka podstawowych scenariuszy, w których bd wykorzystywane interfejsy do systemu epuap: a. przesłanie formularza elektronicznego z systemu epuap do Urzdu, b. przesłanie formularza elektronicznego z Urzdu do epuap, c. wykorzystanie usług infrastrukturalnych epuap w tym np. do obsługi formularza/dokumentu, d. autoryzacja uytkownika, e. rejestracja/modyfikacja usługi, f. utworzenie/modyfikacja profilu Urzdu, g. dostp do danych rejestrów centralnych. Strona 18/18

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej WORTAL Państwowej Inspekcji Pracy po stronie INTRANETOWEJ powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Dokumentacja uytkownika e-urzd Wojewódzki Wersja dokumentacji 1.00.01 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Niniejsza dokumentacja powstała w wyniku realizacji umowy nr TBD-SPO/Z4/2/06/414/TBD/06 z

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budetu pastwa Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj Dla ułatwienia pracy wydrukuj ponisz instrukcj Do pracy z formularzami mona uywa przegldarek Internet Explorer 7, 8, 9, Firefox, Opera i Chrome w najnowszych wersjach. UWAGA! nie mona zakłada 2 lub wicej

Bardziej szczegółowo

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Przegld urzdowych geoportalilskich na tle wybranych geoportali polskich Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Geoportal - definicja Geoportal - witryna internetowa, zapewniajca dostp

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Nazwa stanowiska Obsada stanowiska Tytuł słubowy - Informatyk Powiatowy - Maciej Duniec

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA Aby zostać Redaktorem portalu i mieć możliwość publikacji swoich artykułów należy wykonać krok 1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Wymagania niefunkcjonalne 1. Zgodno z przepisami prawa w szczególno ci

Wymagania niefunkcjonalne 1. Zgodno z przepisami prawa w szczególno ci Wymagania niefunkcjonalne 1. Zgodno z przepisami prawa 1. System musi by dostosowany do przepisów prawa polskiego, w szczególnoci by zgodny z nastpujcymi aktami prawnymi: a. Ustaw z dnia 14 lipca 1983

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005 4CMSystem Podrcznik uytkownika Stworzone przez grup 4proweb.net Strona projektu: http://cms.4proweb.net Realizacja projektu: 2004 2005 Programista, administrator Marcin Iwaniec, miwaniec@4proweb.net Autor

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku prowadzenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy i Miasta w Pelplinie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do Zaproszenia Nr zamówienia: MZK/02/2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zakupionej usługi Wykonawca realizuję zaprojektowanie i wdrożenie interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdroenie Systemu Elektronicznej Obsługi Urzdu tj. systemu zapewniajcego zarzdzanie

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdroenie Systemu Elektronicznej Obsługi Urzdu tj. systemu zapewniajcego zarzdzanie 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdroenie Systemu Elektronicznej Obsługi Urzdu tj. systemu zapewniajcego zarzdzanie dokumentami elektronicznymi podpisywanymi podpisem kwalifikowanym,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

OFERTA Biuletynu. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

OFERTA Biuletynu. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego OFERTA Biuletynu Informacji Oferta handlowa Publicznej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego 1 Rzeszów, 30.11.2011r. Szanowni Państwo, Biuletyn Informacji Publicznej rozwijamy od ponad 7 lat. Wśród kilkuset

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK

Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK Anita Wierzejska, Geodeta Powiatowy, Starostwo Powiatowe w Piasecznie Dariusz Ciela, Kierownik Sprzeday ds. Kluczowych Klientów, Intergraph Polska

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP 1. Architektura Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) 1.1. Oprogramowanie musi posiadać architekturę trójwarstwową,

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Załącznik do Zarządzenia Nr 183.195.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 grudnia 2015 r. PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Urząd Gminy Wiązowna 1/7 Spis treści: I. OKREŚLENIA UŻYTE W PROCEDURZE.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO

INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 25/07 Wójta Gminy Michałowo z dnia 15 czerwca 2007r. INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO 1. Wstp

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa Załącznik nr 2 do Umowy Nr... z dnia. 2012 r. Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa 1. Utworzenie i uruchomienie strony internetowej Projektu (serwisu/systemu zarządzania treścią) Utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji MUNSOL Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. warstwa prezentacji, obejmująca interfejsy użytkownika klienta WWW, warstwa danych, zawierająca serwer bazy danych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. warstwa prezentacji, obejmująca interfejsy użytkownika klienta WWW, warstwa danych, zawierająca serwer bazy danych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 7 do siwz 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu EZD w Urzędzie Gminy w Stężycy 2. Zamówienie obejmie w szczególności: 1) Wdrożenie systemu,

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny sklepu: Ogólnie

Opis funkcjonalny sklepu: Ogólnie Opis funkcjonalny sklepu: Ogólnie Nieograniczona ilość produktów oraz kategorii w sklepie Nieograniczona ilość kategorii i podkategorii produktów W pełni indywidualny design graficzny sklepu Ergonomia

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Asystent Książka Korespondencji 2015 MAX - licencja 1 rok

Asystent Książka Korespondencji 2015 MAX - licencja 1 rok Dane aktualne na dzień: 01-07-2016 17:00 Link do produktu: http://www.galeosoft.pl/asystent-ksiazka-korespondencji-2015-max-licencja-1-rok-p-1475.html Asystent Książka Korespondencji 2015 MAX - licencja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy wykonania strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.1

System Comarch OPT!MA v. 17.1 System Comarch OPT!MA v. 17.1 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o.

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o. STRONA GŁÓWNA ` Usługa earchiwizacja.pl przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Wykorzystuje zasadę przetwarzania danych w chmurze. Pozwala to na dostęp do własnej bazy dokumentów

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

System Wniosków DWZ AGH

System Wniosków DWZ AGH System Wniosków DWZ AGH Maurycy Ornat, Aes Grave 25 marca 2012 Plan 1 Wprowadzenie Po co jest system Bezpieczeństwo 2 Panel klienta Rejestracja i logowanie Widok panelu klienta Składanie wniosków 3 Panel

Bardziej szczegółowo

F8WEB WDR Integracja z epuap - Instrukcja Użytkownika

F8WEB WDR Integracja z epuap - Instrukcja Użytkownika LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. I Cel zamówienia Celem zamówienia jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Kurs komputerowy, Program szkolenia poziom C Klik@j bez barier-profesjonalne kursy komputerowe w Wielkopolsce, nr RPWP.08.02.

Kurs komputerowy, Program szkolenia poziom C Klik@j bez barier-profesjonalne kursy komputerowe w Wielkopolsce, nr RPWP.08.02. Kurs komputerowy, Program szkolenia poziom C Klik@j bez barier-profesjonalne kursy komputerowe w Wielkopolsce, nr RPWP.08.02.00-30-0234/15 1. INFORMACJA: a. Pojęcia związane z Internetem i. podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna na Zintegrowany System Zarządzania Stroną Firmy.

Oferta specjalna na Zintegrowany System Zarządzania Stroną Firmy. Toruń, dn. 05.03.2008 Oferta specjalna na Zintegrowany System Zarządzania Stroną Firmy. Oferta jest skierowana wyłącznie do klientów firmy WPP24 i portalu Płońsk24.pl. Oferta ma zasięg lokalny, skorzystać

Bardziej szczegółowo