GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR"

Transkrypt

1 POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR GU-X36JR

2 A. Informacje dla użytkowników (prywatne gospodarstwa domowe) dotyczące usuwania odpadów Uwaga: Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Oznacza to, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. Dla tego typu produktów istnieje odrębny system zbiórki odpadów.. W krajach Unii Europejskiej Uwaga: Jeśli chcą Państwo usunąć to urządzenie, prosimy nie używać zwykłych pojemników na śmieci! Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać oddzielnie, zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi odpowiedniego przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Po wdrożeniu przepisów unijnych w Państwach Członkowskich prywatne gospodarstwa domowe na terenie krajów UE mogą bezpłatnie* zwracać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów. W niektórych krajach* można bezpłatnie zwrócić stary produkt do lokalnych punktów sprzedaży detalicznej pod warunkiem, że zakupią Państwo podobny nowy produkt. *) W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Jeśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest wyposażony w baterie lub akumulatory, należy je usunąć oddzielnie, zgodnie z wymogami lokalnych przepisów. Jeśli ten produkt zostanie usunięty we właściwy sposób, pomogą Państwo zapewnić, że odpady zostaną poddane przetworzeniu, odzyskowi i recyklingowi, a tym samym zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby mieć miejsce na skutek niewłaściwej obróbki odpadów. 2. Kraje pozaunijne Jeśli chcą Państwo pozbyć się produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi i uzyskać informacje na temat prawidłowej metody usunięcia produktu. B. Informacje dla użytkowników biznesowych dotyczące usuwania odpadów.. W krajach Unii Europejskiej W przypadku gdy produkt używany jest do celów handlowych i zamierzają go Państwo usunąć: Należy skontaktować się z dealerem firmy SHARP, który poinformuje o możliwości zwrotu wyrobu. Być może będą Państwo musieli ponieść koszty zwrotu i recyklingu produktu. Produkty niewielkich rozmiarów (i w małych ilościach) można zwrócić do lokalnych punktów zbiórki odpadów. 2. Kraje pozaunijne Jeśli chcą Państwo usunąć ten produkt, należy skontaktować się z władzami lokalnymi i uzyskać informacje na temat prawidłowej metody jego usunięcia. Pb Bateria dostarczona wraz z produktem może zawierać śladowe ilości ołowiu. W krajach Unii Europejskiej: Przekreślony pojemnik na odpady oznacza, że zużytych baterii nie należy wyrzucać do pojemników z odpadami domowymi! Dla zużytych baterii istnieją oddzielne systemy zbiórki, które zapewnią prawidłowe przetwarzanie i odzysk zgodnie z obowiązującym prawem. Szczegóły na temat systemów zbiórki otrzymają Państwo u lokalnych władz. W Szwajcarii: Zużyte baterie można zwrócić w punkcie sprzedaży. Kraje pozaunijne: W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat prawidłowej metody pozbycia się zużytych baterii, proszę o kontakt z władzami lokalnymi. PL

3 POLSKI SPIS TREŚCI Opis obsługi ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... PL-2 NAZWY CZĘŚCI... PL-3 OBSŁUGA PRZY POMOCY STEROWNIKA ŚCIENNEGO... PL-4 WŁĄCZANIE i WYŁĄCZANIE... PL-5 Sterowanie wentylatorem...pl-5 Ustawienie temperatury...pl-5 Ustawienie trybu SWING...PL-6 Ustawienie trybu pracy...pl-6 Ustawienie TIMERA...PL-7 Wskaźnik temperatury zewnętrznej...pl-7 Zaprogramowanie zakresu regulacji...pl-8 Ustawienie pamięci...pl-9 Informacje o usterkach...pl-9 OBSŁUGA PRZY POMOCY PILOTA... PL-0 Nazwy i funkcje przycisków...pl- Wkładanie baterii...pl- Praca w trybie COOL... PL-2 Praca w trybie HEAT... PL-2 Praca w trybie DRY... PL-3 Automatyczny tryb pracy... PL-3 Praca w trybie FAN... PL-4 Operacje sterowane zegarem (TIMER)... PL-4 Praca w trybie SLEEP... PL-5 OPTYMALNE WARUNKI PRACY... PL-5 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW... PL-6 CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE... PL-7 POLSKI Opis czynności instalacyjnych Uwagi dotyczące instalacji... PL-20 Instalacja jednostki wewnętrznej... PL-20 Przygotowanie instalacji elektrycznej... PL-25 Instalacja panelu... PL-26 Instalacja jednostki zewnętrznej... PL-28 Wybór miejsca i sposób instalacji sterownika ściennego... PL-30 Instalacja elektryczna... PL-3 Rozruch testowy... PL-32 Kontrola po zakończeniu instalacji... PL-33 Dodatek...PL-33 Przed przystąpieniem do korzystania z klimatyzatora prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. PL-

4 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI URZĄDZENIA Nie należy ciągnąć za kabel zasilający ani go deformować. Ciągnięcie i niewłaściwe korzystanie z kabla może spowodować uszkodzenie urządzenia i porażenie prądem osób znajdujących się w pobliżu. Nie wolno przez dłuższy czas pozostawać w strumieniu powietrza wylatującego bezpośrednio z klimatyzatora, ponieważ mogłoby to mieć negatywny wpływ na stan zdrowia. Jeśli w klimatyzowanym pomieszczeniu mają przebywać noworodki, małe dzieci, osoby starsze, obłożnie chore lub niepełnosprawne, należy się upewnić, że temperatura w pomieszczeniu jest dla nich odpowiednia. Do klimatyzatora nie wolno wprowadzać żadnych przedmiotów, ponieważ mogłyby zostać wyrzucone przez pracujące z dużą prędkością wewnętrzne wentylatory i spowodować zranienie osób znajdujących się w pobliżu. Klimatyzator należy prawidłowo uziemić. Przewodu uziemiającego nie wolno podłączać do rur gazowych ani wodociągowych, instalacji odgromnikowej ani przewodu uziemiającego linii telefonicznej. Nieodpowiednie uziemienie może spowodować porażenie prądem. Jeśli praca klimatyzatora w jakikolwiek sposób odbiega od normy (np. wyczuwalny jest zapach spalenizny), należy natychmiast wyłączyć klimatyzator i odłączyć go od sieci elektrycznej. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących kabli zasilających. Użycie nieodpowiedniego kabla mogłoby spowodować przegrzewanie gniazdka, wtyczki i kabla, a nawet doprowadzić do pożaru. Użyty kabel musi być zgodny z zaleceniami producenta. Wymianę może przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany pracownik serwisu. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI URZĄDZENIA Należy od czasu do czasu otwierać okno lub drzwi, żeby przewietrzyć pomieszczenie, zwłaszcza jeśli pracują w nim urządzenia gazowe. Nieodpowiednia wentylacja może spowodować brak świeżego powietrza. Nie wolno naciskać przycisków mokrymi rękoma, ponieważ mogłoby to spowodować porażenie prądem. Ze względów bezpieczeństwa, jeśli klimatyzator ma pozostawać przez dłuższy czas nieużywany, należy go wyłączać głównym wyłącznikiem. Należy regularnie kontrolować mocowanie wspornika urządzenia zewnętrznego, żeby upewnić się, że jest ono prawidłowe i nie ma ryzyka odpadnięcia. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów ani samemu stawać na urządzeniu zewnętrznym. Przedmiot lub osoba mogłyby spaść, powodując wypadek. Opisywany klimatyzator jest przeznaczony do eksploatacji w pomieszczeniach mieszkalnych lub biurach. Nie należy używać go w pomieszczeniach przeznaczonych do chowu zwierząt ani szklarniach. Na klimatyzatorze nie wolno ustawiać naczyń z wodą. Przedostanie się wody do wnętrza urządzenia mogłoby spowodować uszkodzenie izolacji i porażenie prądem. Nie wolno blokować otworów wlotowych ani wylotowych urządzenia. Mogłoby to doprowadzić do obniżenia wydajności urządzenia lub inne problemy. Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub czyszczenia należy bezwzględnie przerwać pracę urządzenia i wyłączyć je głównym wyłącznikiem sieciowym. Wentylator pracujący we wnętrzu klimatyzatora mógłby spowodować obrażenia. Klimatyzator należy chronić przed bezpośrednim działaniem wody, ponieważ mogłaby ona spowodować porażenie prądem lub uszkodzić urządzenie. Opisywane urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci lub osoby niedołężne bez dozoru. Dzieci nie wolno pozostawiać w pobliżu urządzenia bez opieki, żeby się upewnić, że nie będą go wykorzystywać do zabawy. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI, DEMONTAŻU I NAPRAW Nie wolno próbować instalować, demontować i naprawiać klimatyzatora samodzielnie. Nieodpowiednie postępowanie mogłoby spowodować porażenie prądem, wyciek wody, pożar itp. W sprawie instalacji, demontażu lub naprawy klimatyzatora należy porozumieć się ze sprzedawcą urządzenia lub przedstawicielem autoryzowanego serwisu. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE USTAWIENIA I INSTALACJI Klimatyzator należy podłączyć do źródła zasilania o odpowiednim napięciu i częstotliwości. Użycie źródła zasilania o nieodpowiednim napięciu lub częstotliwości może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia a nawet pożaru. Urządzenia nie należy instalować w miejscach, w których możliwy jest wyciek łatwopalnego gazu, ponieważ mogłoby to spowodować wybuch. Urządzenie należy instalować w pomieszczeniach o minimalnej ilości kurzu, dymu i wilgoci w powietrzu. Rurkę odpływową należy poprowadzić w sposób zapewniający odpowiednie odprowadzanie kondensatu. W przeciwnym razie woda mogłaby się gromadzić w pomieszczeniu, na meblach itp. Zależnie od miejsca instalacji, należy się upewnić, że został zastosowany wyłącznik zasilania lub bezpiecznik różnicowy, żeby zapobiec porażeniu prądem. PL-2

5 NAZWY CZĘŚCI Jednostka wewnętrzna Urządzenie odprowadzające kondensat (wbudowane) Rurka odprowadzająca kondensat POLSKI Prowadnica powietrza (wylot powietrza) Wylot powietrza Filtr. powietrza Instalacja rurowa przewodząca czynnik chłodzący Przewód elektryczny Kratka wlotu powietrza Pilot zdalnego sterowania Jednostka zewnętrzna GU-X8JR/GU-X24JR Rurka przewodząca czynnik chłodzący Wylot powietrza Wlot powietrza GU-X36JR Rurka przewodząca czynnik chłodzący Wylot powietrza Wlot powietrza Wylot powietrza PL-3

6 OBSŁUGA PRZY POMOCY STEROWNIKA ŚCIENNEGO OSTRZEŻENIE: Nie wolno instalować sterownika ściennego w miejscu narażonym na działanie wody. Nie należy stukać, wstrząsać, szarpać ani często otwierać sterownika ściennego Informacje o usterkach 2 Wskaźnik ustawień TIMERA 3 Wskaźnik prędkości wentylatora (AUTO, HIGH, MEDIUM, LOW) 4 Wskaźnik DEFROST 5 Wskaźnik SAVE 6 Wskaźnik ustawionej temperatury 7 Wskaźnik temperatury otoczenia 8 Wskaźnik trybu pracy (COOL, DRY, FAN, HEAT, AUTO) 9 Wskaźnik SWING 0 Wskaźnik SLEEP Przycisk MODE 2 Przycisk zmiany temperatury (zwiększanie wskazań) 3 Przycisk zmiany temperatury (zmniejszanie wskazań) 4 Przycisk FAN 5 Przycisk SWING 6 Przycisk TIMER 7 Przycisk ON/OFF 8 Okienko odbiornika sygnału PL-4

7 WŁĄCZANIE i WYŁĄCZANIE Nacisnąć przycisk ON/OFF, żeby włączyć klimatyzator. Ponowne naciśnięcie przycisku ON/OFF spowoduje wyłączenie klimatyzatora. POLSKI Sterowanie wentylatorem (Dodatkowe informacje widoczne są na rysunku.) Naciskając przycisk FAN zmienić prędkość wentylatora. LOW (mała) MEDIUM (średnia) HIGH (duża) AUTO W trybie DRY prędkość wentylatora zostanie automatycznie ustawiona na LOW. Ustawienie temperatury Nacisnąć przycisk zmiany temperatury : żeby zwiększyć temperaturę : żeby zmniejszyć temperaturę (Naciśnięcie przycisku jeden raz spowoduje zmianę ustawionej temperatury o C.) UWAGA: Funkcja blokowania przycisków Nacisnąć równocześnie i przytrzymać przycisk przycisk i przez 5 sekund. Na wskaźniku ustawionej temperatury wyświetli się napis EE i wszystkie przyciski zostaną zablokowane. Żeby anulować funkcję blokowania przycisków, należy równocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk i przycisk przez 5 sekund. Zakres zmiany temperatury Tryb HEAT/COOL/DRY: od 6 C do 30 C Tryb FAN/AUTO: temperatury nie można ustawić PL-5

8 OBSŁUGA PRZY POMOCY STEROWNIKA ŚCIENNEGO Ustawienie trybu SWING Nacisnąć przycisk SWING. Wyświetli się napis SWING i prowadnice powietrza zaczną się poruszać. Żeby zatrzymać ruch prowadnic, należy ponownie nacisnąć przycisk SWING. Napis SWING zniknie. Ustawienie trybu pracy Naciskając przycisk MODE, wybrać żądany tryb pracy. COOL DRY FAN HEAT AUTO Tryb COOL Ustawiona temperatura musi być niższa niż temperatura w pomieszczeniu. Jeśli ustawiona temperatura jest wyższa od temperatury w pomieszczeniu, klimatyzator nie będzie chłodził pomieszczenia. Będzie pracował jedynie wentylator. Tryb DRY Wentylator będzie pracował z małą prędkością w określonym zakresie temperatury. W tym trybie wydajność osuszania jest lepsza niż w trybie COOL, a zużycie energii mniejsze. Tryb HEAT Ustawiona temperatura musi być wyższa niż temperatura w pomieszczeniu. Jeśli ustawiona temperatura jest niższa od temperatury w pomieszczeniu, funkcji ogrzewania nie będzie można uruchomić. Tryb AUTO Urządzenie automatycznie ustawi tryb pracy w zależności od temperatury otoczenia. Jeśli w trybie ogrzewania temperatura zewnętrzna jest niska a wilgotność powietrza wysoka, na jednostce zewnętrznej pojawi się szron. Wydajność ogrzewania będzie mniejsza. W takim przypadku urządzenie automatycznie rozpocznie odszranianie, a na sterowniku ściennym wyświetli się napis DEFROST. PL-6

9 Ustawienie TIMERA Jeśli urządzenie nie pracuje, można ustawiać rozpoczęcie operacji sterowanej zegarem. Jeśli urządzenie pracuje, można ustawiać zakończenie operacji sterowanej zegarem. Zakres ustawienia TIMERA wynosi od 0,5 godziny do 24 godzin. Nacisnąć przycisk TIMER. Na wyświetlaczu będzie pulsował napis TIMER. 2 Nacisnąć przycisk ( ) lub ( ), żeby zwiększyć lub zmniejszyć ustawiony czas. 3 Ponownie nacisnąć przycisk TIMER. Uruchomi się operacja sterowana zegarem. Klimatyzator rozpocznie odliczanie upływającego czasu. Żeby anulować ustawienia TIMERA, należy nacisnąć przycisk TIMER. POLSKI UWAGA: Jeśli po ustawieniu operacji sterowanej zegarem układ zabezpieczający wyłączy klimatyzator lub zdarzy się awaria, na wskaźniku czasu wyświetli się kod zabezpieczenia lub błędu, przycisku TIMER nie można użyć, ale poprzednio ustawiony czas wciąż jest dostępny. Wskaźnik temperatury zewnętrznej W normalnych warunkach wyświetlany jest napis ENV i informacja o temperaturze w pomieszczeniu. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk SWING przez 5 sekund. Wyświetli się napis OUT ENV. Na wyświetlaczu na 0 sekund pojawi się informacja o temperaturze zewnętrznej, a następnie będzie wyświetlana informacja o temperaturze w pomieszczeniu. PL-7

10 OBSŁUGA PRZY POMOCY STEROWNIKA ŚCIENNEGO Zaprogramowanie zakresu regulacji Żeby uruchomić menu zaprogramowania zakresu regulacji (SAVE), należy nacisnąć i przytrzymać przyciski FAN i ( ) przez 5 sekund, gdy klimatyzator jest wyłączony. Zostaną wyświetlone napisy SAVE i COOL. (Przy pierwszym ustawieniu zostanie wyświetlana wartość początkowa: 26). Na wskaźniku ustawionej temperatury zostanie wyświetlony dolny limit zakresu temperatury, a ustawiona wartość temperatury będzie pulsowała. Przy pomocy przycisków ( ) i ( ) ustawić dolny limit zakresu temperatury (zakres ustawienia: 6-30). Nacisnąć przycisk ON/OFF, żeby zatwierdzić ustawienie. Przy pomocy przycisków ( ) i ( ) ustawić górny limit zakresu temperatury (zakres ustawienia: 6-30). Ustawiona wartość zostanie wyświetlona na wskaźniku temperatury otoczenia. Nacisnąć przycisk ON/OFF, żeby zatwierdzić ustawienie. Nacisnąć przycisk MODE, żeby zakończyć zaprogramowanie zakresu regulacji w trybie COOL i DRY, a następnie przełączyć na zaprogramowanie zakresu regulacji w trybie HEAT. Zostaną wyświetlone napisy SAVE i HEAT. Po zakończeniu ustawień należy nacisnąć i przytrzymać przyciski FAN i ( ) przez 5 sekund, żeby zamknąć menu zaprogramowania zakresu regulacji (SAVE). Jeśli interfejs SAVE został otwarty, system zareaguje na naciśnięcie przycisku w ciągu 20 sekund. Jeśli w tym czasie nie zostanie wykonana żadna operacja, menu zostanie zamknięte, a na wyświetlaczu pojawią się informacje, typowe dla standardowego trybu pracy klimatyzatora. Po zakończeniu powyższych ustawień zostanie wyświetlony napis SAVE. Nie jest możliwe wybranie temperatury przekraczającej zaprogramowany zakres regulacji. Na przykład: jeśli dolny limit zakresu temperatury w trybie chłodzenia jest ustawiony na 23 C a górny limit na 27 C, przy pomocy sterownika ściennego lub pilota można wybierać temperaturę w trybie chłodzenia tylko pomiędzy 23 C a 27 C. Żeby anulować zaprogramowanie zakresu regulacji, należy nacisnąć i przytrzymać przyciski FAN i ( ) przez 5 sekund przy wyłączonym klimatyzatorze. Dane poprzedniego ustawienia nie zostaną usunięte i przy następnym zaprogramowaniu zakresu regulacji zostaną przyjęte za początkowe ustawienia temperatury. UWAGA: Górny limit zakresu temperatury nie może być niższy od dolnego limitu. Jeśli wartość górnego limitu zostanie ustawiona na niższą niż wartość dolnego limitu zakresu temperatury, system domyślnie przyjmie wyższą temperaturę za górny limit, a niższą za dolny limit. Jeśli zostaną ustawione jednakowe wartości dla górnego i dolnego limitu zakresu temperatury, system może pracować tylko przy tej temperaturze w odpowiednim trybie. Zaprogramowanie zakresu regulacji zostanie zapamiętane po odłączeniu zasilania klimatyzatora. Po ponownym włączeniu zasilania zaprogramowany zakres regulacji jest wciąż aktywny. Jeśli jest ustawiony tryb SAVE, tryby SLEEP i AUTO nie będą dostępne. PL-8

11 Ustawienie pamięci Jeśli klimatyzator jest wyłączony, nacisnąć i przytrzymać przycisk MODE przez 0 sekund, żeby przełączyć na ustawione wartości i zdecydować czy ustawienia trybu pracy urządzenia lub ustawienie wyłączenia mają zostać zapamiętane na wypadek wystąpienia przerwy w zasilaniu. Jeśli wskaźnik ustawionej temperatury wyświetla 0, oznacza to że ustawienia trybu pracy urządzenia lub ustawienie wyłączenia zostały zapamiętane na wypadek wystąpienia przerwy w zasilaniu; 02 oznacza, że ustawienia trybu pracy urządzenia lub ustawienie wyłączenia nie zostały zapamiętane. Nacisnąć przycisk ON/OFF, żeby zapisać ustawione wartości i zakończyć ustawienia. Nawet jeśli przycisk ON/OFF nie został naciśnięty, system zapamięta ustawione wartości, zakończy ustawienia po 0 sekundach i powróci do normalnego trybu wyświetlania przy wyłączonym klimatyzatorze. POLSKI Informacje o usterkach W przypadku usterki podczas pracy klimatyzatora na wyświetlaczu sterownika ściennego będzie pulsował napis. ERROR i pojawi się również kod błędu. W przypadku kilku usterek na sterowniku ściennym kolejno są wyświetlane kody błędów. Dwie cyfry oznaczają szczegółowy kod błędu. Definicje kodów błędów: Kod błędu Usterka E0 Usterka pompy wodnej E Zabezpieczenie kompresora przed wysokim ciśnieniem E2 Wewnętrzne zabezpieczenie kompresora przed zamarzaniem E3 Zabezpieczenie kompresora przed niskim ciśnieniem E4 Zabezpieczenie kompresora przed rozprężeniem powietrza wywołującym wzrost temperatury E5 Zabezpieczenie kompresora przed przeciążeniem E6 Usterka przesyłania E8 Zabezpieczenie wentylatora jednostki wewnętrznej E9 Zabezpieczenie przepływu wody F0 Usterka czujnika otoczenia w jednostce wewnętrznej przy przewodzie powrotu powietrza F Usterka czujnika ewaporatora F2 Usterka czujnika skraplacza F3 Usterka czujnika otoczenia w jednostce zewnętrznej F4 Usterka czujnika rozprężania powietrza F5 Usterka czujnika otoczenia na wyświetlaczu FF Błąd komunikacji ze sterownikiem EE Blokada przycisków (nie oznacza to usterki) PL-9

12 OBSŁUGA PRZY POMOCY PILOTA Nazwy i funkcje przycisków UWAGA: Należy się upewnić, że pomiędzy odbiornikiem sygnału a pilotem nie znajdują się żadne przedmioty. Pilota nie należy pozostawiać w miejscach silnie nasłonecznionych ani w pobliżu kaloryfera. Urządzenie i pilota należy chronić również przed wilgocią i wstrząsami, ponieważ mogłyby one spowodować odbarwienie obudowy lub uszkodzenie. Przycisk SWING Należy nacisnąć, żeby ustawiać i zatrzymywać prowadnice powietrza. SWING AUTO FAN OPER AIR Przycisk FAN Należy nacisnąć, żeby AUTO FAN zmienić prędkość wentylatora. TIMER ON/OFF HR. Przycisk TEMP. Należy nacisnąć, żeby ustawić odpowiednią temperaturę. Przycisk MODE Należy nacisnąć, żeby ustawić tryb pracy. AUTO MODE ON/OFF Przycisk ON/OFF Należy nacisnąć, żeby rozpocząć lub zatrzymać działanie klimatyzatora. - tryb COOL - tryb DRY - tryb FAN - tryb HEAT Okienko odbiornika sygnału Okienko odbiornika sygnału PL-0

13 Nazwy i funkcje przycisków (należy otworzyć osłonę) SWING FAN OPER AUTO TIMER ON/OFF AIR HR. Przycisk SLEEP Naciśnięciem tego przycisku można ustawić lub anulować pracę w trybie SLEEP. POLSKI SLEEP AIR LIGHT HUMID TIMER ON TIMER OFF ANION SAVE MODE ON/OFF Przycisk TIMER OFF Przy działającym klimatyzatorze nacisnąć przycisk TIME OFF, ustawić OFF TIMER w zakresie od 0 do 24 godzin, żeby urządzenie wyłączyło się automatycznie. Przycisk TIMER ON Przy wyłączonym klimatyzatorze nacisnąć przycisk TIME ON, ustawić ON TIMER w zakresie od 0 do 24 godzin, żeby urządzenie włączyło się automatycznie. UWAGA: Niektóre przyciski sterownika ściennego, które nie są dostępne w tym klimatyzatorze, nie zostały opisane powyżej. Wkładanie baterii 2 3 Zdjąć osłonę pojemnika na baterie w spodniej części pilota. Włożyć dwie baterie typu R03 (AAA) i nacisnąć przycisk ACL. Założyć z powrotem osłonę pojemnika na baterie. ACL 2 3 UWAGA: Należy wymieniać zawsze obydwie baterie równocześnie, zwracając uwagę, by były one tego samego typu. Jeśli urządzenie ma pozostawać przez dłuższy czas nieużywane, należy wyjąć baterie z pilota. Zasięg pilota wynosi około 0 metrów. PL-

14 OBSŁUGA PRZY POMOCY PILOTA Praca w trybie COOL SWING FAN OPER SLEEP AIR LIGHT HUMID TIMER ON TIMER OFF ANION SAVE MODE ON/OFF Nacisnąć przycisk ON/OFF. Naciskając przycisk MODE, wybrać 2 tryb COOL ( ). Nacisnąć przycisk SWING. Prowad- powietrza zaczną się ustawiać 3nice i zatrzymają po ponownym naciśnięciu przycisku. Naciskając przycisk FAN wybrać pręd- wentylatora. 4kość Przyciskami ustawienia temperatury 5 wybrać żądaną temperaturę. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa od ustawionej, kompresor zatrzyma się i tylko wentylator jednostki wewnętrznej będzie pracował. Temperaturę można zmieniać w zakresie od 6 C do 30 C. Praca w trybie HEAT SWING FAN OPER SLEEP AIR LIGHT HUMID TIMER ON TIMER OFF ANION SAVE MODE ON/OFF Nacisnąć przycisk ON/OFF. 2Naciskając przycisk MODE, wybrać tryb HEAT ( ). Nacisnąć przycisk SWING. Prowadnice powietrza zaczną się ustawiać 3 i zatrzymają po ponownym naciśnięciu przycisku. 4 5 Naciskając przycisk FAN wybrać prędkość wentylatora. Przyciskami ustawienia temperatury wybrać żądaną temperaturę. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od ustawionej, kompresor i wentylator jednostki zewnętrznej zatrzymają się, będzie pracował tylko wentylator jednostki wewnętrznej. Temperaturę można zmieniać w zakresie od 6 C do 30 C. PL-2

15 Praca w trybie DRY SWING SLEEP LIGHT FAN OPER AIR HUMID 3 4 Nacisnąć przycisk ON/OFF. 2Naciskając przycisk MODE, wybrać tryb DRY ( ). Nacisnąć przycisk SWING. Prowadnice powietrza zaczną zmieniać położe- 3 nie i zatrzymają po ponownym naciśnięciu przycisku. 4 Przyciskami ustawienia temperatury wybrać żądaną temperaturę. POLSKI TIMER ON TIMER OFF ANION SAVE MODE ON/OFF 2 Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa od ustawionej, kompresor oraz wentylatory jednostki wewnętrznej i zewnętrznej zatrzymają się. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa lub wyższa o 2 C od ustawionej, klimatyzator pracuje w trybie osuszania. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od ustawionej, klimatyzator pracuje w trybie COOL. Temperaturę można zmieniać w zakresie od 6 C do 30 C. Automatyczny tryb pracy SWING FAN OPER AUTO Nacisnąć przycisk ON/OFF. 2Naciskając przycisk MODE, wybrać tryb AUTO. SLEEP AIR LIGHT HUMID TIMER ON TIMER OFF ANION SAVE MODE ON/OFF 2 Urządzenie automatycznie ustawi tryb pracy,, w zależności od temperatury w pomieszczeniu. W trybie AUTO standardowa temperatura wynosi 26 C w trybie COOL, 24 C w trybie DRY i 20 C w trybie HEAT. PL-3

16 OBSŁUGA PRZY POMOCY PILOTA Praca w trybie FAN SWING FAN OPER 3 Nacisnąć przycisk ON/OFF. 2Naciskając przycisk MODE, wybrać tryb FAN ( ). 3 Naciskając przycisk FAN wybrać prędkość wentylatora - HIGH (dużą), MEDIUM (średnią) lub LOW (małą). SLEEP AIR LIGHT HUMID TIMER ON TIMER OFF ANION SAVE MODE ON/OFF 2 Operacje sterowane zegarem (TIMER) SWING FAN OPER TIMER HR. SLEEP AIR LIGHT HUMID TIMER ON TIMER OFF ANION SAVE Przy wyłączonym klimatyzatorze nacisnąć przycisk TIMER ON, ustawić ON TIMER w zakresie od 0 do 24 godzin, żeby urządzenie włączyło się automatycznie. Przy działającym klimatyzatorze nacisnąć przycisk TIMER OFF, ustawić 2 OFF TIMER w zakresie od 0 do 24 godzin, żeby urządzenie wyłączyło się automatycznie. MODE ON/OFF 2 PL-4

17 Praca w trybie SLEEP SWING FAN OPER 3 Nacisnąć przycisk ON/OFF. 2Naciskając przycisk MODE, wybrać tryb, lub. 3 Naciskając przycisk SLEEP, wybrać tryb SLEEP. POLSKI SLEEP AIR LIGHT HUMID TIMER ON TIMER OFF ANION SAVE MODE ON/OFF 2 Jeśli podczas chłodzenia lub osuszania ustawiony jest tryb SLEEP, ustawiona temperatura wzrasta o C w ciągu godziny i o 2 C w ciągu 2 godzin. Jeśli podczas ogrzewania ustawiony jest tryb SLEEP, ustawiona temperatura maleje o C w ciągu godziny i o 2 C w ciągu 2 godzin. Wentylator jednostki wewnętrznej pracuje z małą prędkością. OPTYMALNE WARUNKI PRACY USTAWIĆ ODPOWIEDNIĄ TEMPERATURĘ W POMIESZCZENIU. Należy prawidłowo wyregulować temperaturę w pomieszczeniu, żeby zapewnić dogodne warunki. NIE WOLNO UMIESZCZAĆ POD JEDNOSTKĄ WEWNĘTRZNĄ NICZEGO, CO NIE MOŻE ULEC ZAMOCZENIU. Z jednostki wewnętrznej może kapać woda, jeśli wilgotność w pomieszczeniu przekracza 80% lub w przypadku zatkania otworu odpływowego. JEŚLI KLIMATYZATOR MA PRZEZ DŁUŻSZY CZAS POZOSTAWAĆ NIEUŻYWANY, NALE- ŻY GO ODŁĄCZAĆ OD SIECI ELEKTRYCZNEJ Jednostka wewnętrzna zużywa niewielką ilość energii, nawet jeśli jest wyłączona. NALEŻY UNIKAĆ BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA PROMIENI SŁONECZNYCH I PRZE- CIĄGÓW Zasłonięcie okien podczas chłodzenia spowoduje zmniejszenie zużycia energii. Podczas chłodzenia okna i drzwi w pomieszczeniu powinny być zamknięte. PL-5

18 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Ostrzeżenie Jeśli praca klimatyzatora w jakikolwiek sposób odbiega od normy (np. wyczuwalny jest zapach spalenizny), należy natychmiast wyłączyć klimatyzator i odłączyć go od sieci elektrycznej. Klimatyzatora nie wolno naprawiać samodzielnie. Nieprawidłowa naprawa może spowodować pożar. Należy skontaktować się z centrum serwisowym. Jeśli klimatyzator działa nieprawidłowo, przed wezwaniem serwisu należy sprawdzić następujące punkty. Objawy Przyczyna Proponowane rozwiązanie Klimatyzator nie działa Odwrotnie podłączona faza lub uszkodzony bezpiecznik Należy zmienić fazę lub wymienić bezpiecznik Wyłączone zasilanie Urządzenie wznowi pracę po przywróceniu zasilania Luźna wtyczka Należy podłączyć wtyczkę Wyczerpane baterie pilota Należy wymienić baterie Zbyt duża odległość pilota od urządzenia Klimatyzatorem należy sterować przy pomocy pilota z odległości nieprzekraczającej 0 m Niespodziewane przerwanie pracy urządzenia Zablokowane wloty i wyloty powietrza Należy odblokować wloty i wylotu powietrza Jeśli klimatyzator nie schładza (lub nie Zablokowane wloty i wyloty powietrza Należy odblokować wloty i wylotu powietrza ogrzewa) pomieszczenia w wystarczającym Nieprawidłowe ustawienie temperatury Należy zapoznać z opisem na stronie 5 stopniu Mała prędkość wentylatora Należy zapoznać z opisem na stronie 5 Nieprawidłowy kierunek przepływu powietrza Należy zapoznać z opisem na stronie 6 Otwarte okno lub drzwi Należy zamknąć je Bezpośrednie działanie promieni słonecznych Należy zasunąć zasłony lub żaluzje W pomieszczeniu znajduje się dodatkowe źródło ciepła lub przebywa zbyt wiele osób Filtr powietrza jest zabrudzony lub zablokowany Należy wyczyścić filtr Zaistnienie opisanych poniżej warunków nie oznacza uszkodzenia klimatyzatora. Objawy Problem Przyczyna Klimatyzator nie działa Przy ponownym uruchomieniu Jest to zabezpieczenie wewnętrznych mechanizmów. Przed ponownym uruchomieniem klimatyzatora należy odczekać 3 minuty. Po włączeniu zasilania Należy odczekać minutę Wydobywa się para Podczas chłodzenia Powietrze w pomieszczeniu zostało szybko schłodzone i pojawiło się zamglenie Jednostka zewnętrzna Po wyłączeniu Kompresor wytwarza ciepło przygotowując jest gorąca się do ponownego uruchomienia Odgłosy Podczas uruchamiania klimatyzatora słychać brzęczenie Jest to dźwięk emitowany przez rozpoczynający pracę termostat, który uciszy się po minucie Podczas pracy klimatyzatora słychać przepływającą wodę Jest to spowodowane przez czynnik chłodzący przepływający wewnątrz jednostki Słychać odgłos szu, gdy klimatyzator się włącza/wyłącza lub w podczas odszraniania.. Jest to odgłos czynnika chłodzącego spowodowany zatrzymaniem przepływu lub zmianą przepływu Ciągły cichy odgłos sza jest słyszalny podczas chłodzenia lub wyłączania się klimatyzatora. Słychać odgłos podczas pracy pompy odprowadzającej Podczas pracy klimatyzatora lub po jej zakończeniu Odgłos jest spowodowany tarciem panelu słychać trzaski przedniego i rozszerzaniem lub pocieraniem innych części na skutek zmiany temperatury Z klimatyzatora wydostaje Urządzenie pozostawało przez dłuższy czas nieużywane Kurz nagromadzony w urządzeniu jest się kurz wydmuchiwany na zewnątrz Przykre zapachy Podczas pracy urządzenia Przykre zapachy pochodzące z dywanów lub mebli, które przedostały się do wnętrza klimatyzatora, mogą być emitowane z klimatyzatora PL-6

19 CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE Ostrzeżenie Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odłączyć kabel zasilający od gniazdka w ścianie lub odciąć dopływ prądu zewnętrznym wyłącznikiem. Sposób czyszczenia filtra powietrza Otworzyć kratkę wlotu powietrza. Odkręcić dwa wkręty. Przesunąć równocześnie oba pokrętła, jak na rysunku, a następnie powoli pociągnąć je do dołu. Wkręty POLSKI Wyjąć filtr powietrza. Przesunąć pokrętła na tyle kratki wlotu powietrza na zewnątrz i wyjąć filtr. Następnie wyjąć trzy filtry powietrza. Wyczyścić filtr powietrza. Usunąć kurz przy pomocy odkurzacza. Jeśli filtr jest nadal brudny, należy go wypłukać w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Przed ponowną instalacją należy wysuszyć filtr w zacienionym miejscu. Do czyszczenie filtra nie wolno używać gorącej wody. Nie wolno suszyć filtra nad ogniem. Kratkę wlotu powietrza powinien otwierać wykwalifikowany pracownik. Zainstalować ponownie filtry. Zainstalować trzy filtry na filtrze powietrza, a następnie umocować filtr powietrza do kratki wlotu powietrza zawieszając go do wystającej części powyżej kratki. Założyć filtr przesuwając pokrętło na tyle kratki wlotu powietrza do wewnątrz. Zamknąć kratkę wlotu powietrza. (Postępując według punktu.) PL-7

20 CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE Sposób czyszczenia kratki wlotu powietrza Otworzyć kratkę wlotu powietrza. (Postępując według punktu opisu Sposób czyszczenia filtra powietrza.) Wyjąć filtr powietrza. (Postępując według punktu 2 opisu Sposób czyszczenia filtra powietrza.) Wyjąć kratkę wlotu powietrza. Uchylić kratkę wlotu powietrza pod kątem 45, a następnie unieść. Umyć wodą. Jeśli kratka wlotu powietrza jest bardzo zabrudzona, należy użyć miękkiej szczoteczki i łagodnego detergentu. Otrzeć z wody i suszyć w zacienionym miejscu. Do czyszczenie kratki wlotu powietrza nie wolno używać gorącej wody. Umocować kratkę wlotu powietrza. (Postępując według punktu 3.) Umocować filtr powietrza. (Postępując według punktu 4 opisu Sposób czyszczenia filtra powietrza.) Zamknąć kratkę wlotu powietrza. (Postępując według punktu.) Wymiana filtra powietrza Otworzyć kratkę wlotu powietrza. (Postępując według punktu opisu Sposób czyszczenia filtra powietrza.) 2 Wyjąć filtr powietrza. Po odkręceniu należy wyjąć filtry powietrza. 3 Rozpakować i włożyć nową wkładkę antyelektrostatyczną, a następnie umocować na filtrze powietrza. 4 Umocować filtr powietrza. (Postępując według punktu 4 opisu Sposób czyszczenia filtra powietrza.) PL-8

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Projektor LCD NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2009 Wydanie pierwsze, kwiecień 2009 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB W niektórych krajach moduł USB

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI MODEL: MX-B382 CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu i korzystać z niej, gdy zajdzie konieczność. Uwaga! Aby całkowicie odłączyć

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo