GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR"

Transkrypt

1 POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR GU-X36JR

2 A. Informacje dla użytkowników (prywatne gospodarstwa domowe) dotyczące usuwania odpadów Uwaga: Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Oznacza to, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. Dla tego typu produktów istnieje odrębny system zbiórki odpadów.. W krajach Unii Europejskiej Uwaga: Jeśli chcą Państwo usunąć to urządzenie, prosimy nie używać zwykłych pojemników na śmieci! Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać oddzielnie, zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi odpowiedniego przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Po wdrożeniu przepisów unijnych w Państwach Członkowskich prywatne gospodarstwa domowe na terenie krajów UE mogą bezpłatnie* zwracać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów. W niektórych krajach* można bezpłatnie zwrócić stary produkt do lokalnych punktów sprzedaży detalicznej pod warunkiem, że zakupią Państwo podobny nowy produkt. *) W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Jeśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest wyposażony w baterie lub akumulatory, należy je usunąć oddzielnie, zgodnie z wymogami lokalnych przepisów. Jeśli ten produkt zostanie usunięty we właściwy sposób, pomogą Państwo zapewnić, że odpady zostaną poddane przetworzeniu, odzyskowi i recyklingowi, a tym samym zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby mieć miejsce na skutek niewłaściwej obróbki odpadów. 2. Kraje pozaunijne Jeśli chcą Państwo pozbyć się produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi i uzyskać informacje na temat prawidłowej metody usunięcia produktu. B. Informacje dla użytkowników biznesowych dotyczące usuwania odpadów.. W krajach Unii Europejskiej W przypadku gdy produkt używany jest do celów handlowych i zamierzają go Państwo usunąć: Należy skontaktować się z dealerem firmy SHARP, który poinformuje o możliwości zwrotu wyrobu. Być może będą Państwo musieli ponieść koszty zwrotu i recyklingu produktu. Produkty niewielkich rozmiarów (i w małych ilościach) można zwrócić do lokalnych punktów zbiórki odpadów. 2. Kraje pozaunijne Jeśli chcą Państwo usunąć ten produkt, należy skontaktować się z władzami lokalnymi i uzyskać informacje na temat prawidłowej metody jego usunięcia. Pb Bateria dostarczona wraz z produktem może zawierać śladowe ilości ołowiu. W krajach Unii Europejskiej: Przekreślony pojemnik na odpady oznacza, że zużytych baterii nie należy wyrzucać do pojemników z odpadami domowymi! Dla zużytych baterii istnieją oddzielne systemy zbiórki, które zapewnią prawidłowe przetwarzanie i odzysk zgodnie z obowiązującym prawem. Szczegóły na temat systemów zbiórki otrzymają Państwo u lokalnych władz. W Szwajcarii: Zużyte baterie można zwrócić w punkcie sprzedaży. Kraje pozaunijne: W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat prawidłowej metody pozbycia się zużytych baterii, proszę o kontakt z władzami lokalnymi. PL

3 POLSKI SPIS TREŚCI Opis obsługi ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... PL-2 NAZWY CZĘŚCI... PL-3 OBSŁUGA PRZY POMOCY STEROWNIKA ŚCIENNEGO... PL-4 WŁĄCZANIE i WYŁĄCZANIE... PL-5 Sterowanie wentylatorem...pl-5 Ustawienie temperatury...pl-5 Ustawienie trybu SWING...PL-6 Ustawienie trybu pracy...pl-6 Ustawienie TIMERA...PL-7 Wskaźnik temperatury zewnętrznej...pl-7 Zaprogramowanie zakresu regulacji...pl-8 Ustawienie pamięci...pl-9 Informacje o usterkach...pl-9 OBSŁUGA PRZY POMOCY PILOTA... PL-0 Nazwy i funkcje przycisków...pl- Wkładanie baterii...pl- Praca w trybie COOL... PL-2 Praca w trybie HEAT... PL-2 Praca w trybie DRY... PL-3 Automatyczny tryb pracy... PL-3 Praca w trybie FAN... PL-4 Operacje sterowane zegarem (TIMER)... PL-4 Praca w trybie SLEEP... PL-5 OPTYMALNE WARUNKI PRACY... PL-5 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW... PL-6 CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE... PL-7 POLSKI Opis czynności instalacyjnych Uwagi dotyczące instalacji... PL-20 Instalacja jednostki wewnętrznej... PL-20 Przygotowanie instalacji elektrycznej... PL-25 Instalacja panelu... PL-26 Instalacja jednostki zewnętrznej... PL-28 Wybór miejsca i sposób instalacji sterownika ściennego... PL-30 Instalacja elektryczna... PL-3 Rozruch testowy... PL-32 Kontrola po zakończeniu instalacji... PL-33 Dodatek...PL-33 Przed przystąpieniem do korzystania z klimatyzatora prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. PL-

4 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI URZĄDZENIA Nie należy ciągnąć za kabel zasilający ani go deformować. Ciągnięcie i niewłaściwe korzystanie z kabla może spowodować uszkodzenie urządzenia i porażenie prądem osób znajdujących się w pobliżu. Nie wolno przez dłuższy czas pozostawać w strumieniu powietrza wylatującego bezpośrednio z klimatyzatora, ponieważ mogłoby to mieć negatywny wpływ na stan zdrowia. Jeśli w klimatyzowanym pomieszczeniu mają przebywać noworodki, małe dzieci, osoby starsze, obłożnie chore lub niepełnosprawne, należy się upewnić, że temperatura w pomieszczeniu jest dla nich odpowiednia. Do klimatyzatora nie wolno wprowadzać żadnych przedmiotów, ponieważ mogłyby zostać wyrzucone przez pracujące z dużą prędkością wewnętrzne wentylatory i spowodować zranienie osób znajdujących się w pobliżu. Klimatyzator należy prawidłowo uziemić. Przewodu uziemiającego nie wolno podłączać do rur gazowych ani wodociągowych, instalacji odgromnikowej ani przewodu uziemiającego linii telefonicznej. Nieodpowiednie uziemienie może spowodować porażenie prądem. Jeśli praca klimatyzatora w jakikolwiek sposób odbiega od normy (np. wyczuwalny jest zapach spalenizny), należy natychmiast wyłączyć klimatyzator i odłączyć go od sieci elektrycznej. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących kabli zasilających. Użycie nieodpowiedniego kabla mogłoby spowodować przegrzewanie gniazdka, wtyczki i kabla, a nawet doprowadzić do pożaru. Użyty kabel musi być zgodny z zaleceniami producenta. Wymianę może przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany pracownik serwisu. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI URZĄDZENIA Należy od czasu do czasu otwierać okno lub drzwi, żeby przewietrzyć pomieszczenie, zwłaszcza jeśli pracują w nim urządzenia gazowe. Nieodpowiednia wentylacja może spowodować brak świeżego powietrza. Nie wolno naciskać przycisków mokrymi rękoma, ponieważ mogłoby to spowodować porażenie prądem. Ze względów bezpieczeństwa, jeśli klimatyzator ma pozostawać przez dłuższy czas nieużywany, należy go wyłączać głównym wyłącznikiem. Należy regularnie kontrolować mocowanie wspornika urządzenia zewnętrznego, żeby upewnić się, że jest ono prawidłowe i nie ma ryzyka odpadnięcia. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów ani samemu stawać na urządzeniu zewnętrznym. Przedmiot lub osoba mogłyby spaść, powodując wypadek. Opisywany klimatyzator jest przeznaczony do eksploatacji w pomieszczeniach mieszkalnych lub biurach. Nie należy używać go w pomieszczeniach przeznaczonych do chowu zwierząt ani szklarniach. Na klimatyzatorze nie wolno ustawiać naczyń z wodą. Przedostanie się wody do wnętrza urządzenia mogłoby spowodować uszkodzenie izolacji i porażenie prądem. Nie wolno blokować otworów wlotowych ani wylotowych urządzenia. Mogłoby to doprowadzić do obniżenia wydajności urządzenia lub inne problemy. Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub czyszczenia należy bezwzględnie przerwać pracę urządzenia i wyłączyć je głównym wyłącznikiem sieciowym. Wentylator pracujący we wnętrzu klimatyzatora mógłby spowodować obrażenia. Klimatyzator należy chronić przed bezpośrednim działaniem wody, ponieważ mogłaby ona spowodować porażenie prądem lub uszkodzić urządzenie. Opisywane urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci lub osoby niedołężne bez dozoru. Dzieci nie wolno pozostawiać w pobliżu urządzenia bez opieki, żeby się upewnić, że nie będą go wykorzystywać do zabawy. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI, DEMONTAŻU I NAPRAW Nie wolno próbować instalować, demontować i naprawiać klimatyzatora samodzielnie. Nieodpowiednie postępowanie mogłoby spowodować porażenie prądem, wyciek wody, pożar itp. W sprawie instalacji, demontażu lub naprawy klimatyzatora należy porozumieć się ze sprzedawcą urządzenia lub przedstawicielem autoryzowanego serwisu. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE USTAWIENIA I INSTALACJI Klimatyzator należy podłączyć do źródła zasilania o odpowiednim napięciu i częstotliwości. Użycie źródła zasilania o nieodpowiednim napięciu lub częstotliwości może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia a nawet pożaru. Urządzenia nie należy instalować w miejscach, w których możliwy jest wyciek łatwopalnego gazu, ponieważ mogłoby to spowodować wybuch. Urządzenie należy instalować w pomieszczeniach o minimalnej ilości kurzu, dymu i wilgoci w powietrzu. Rurkę odpływową należy poprowadzić w sposób zapewniający odpowiednie odprowadzanie kondensatu. W przeciwnym razie woda mogłaby się gromadzić w pomieszczeniu, na meblach itp. Zależnie od miejsca instalacji, należy się upewnić, że został zastosowany wyłącznik zasilania lub bezpiecznik różnicowy, żeby zapobiec porażeniu prądem. PL-2

5 NAZWY CZĘŚCI Jednostka wewnętrzna Urządzenie odprowadzające kondensat (wbudowane) Rurka odprowadzająca kondensat POLSKI Prowadnica powietrza (wylot powietrza) Wylot powietrza Filtr. powietrza Instalacja rurowa przewodząca czynnik chłodzący Przewód elektryczny Kratka wlotu powietrza Pilot zdalnego sterowania Jednostka zewnętrzna GU-X8JR/GU-X24JR Rurka przewodząca czynnik chłodzący Wylot powietrza Wlot powietrza GU-X36JR Rurka przewodząca czynnik chłodzący Wylot powietrza Wlot powietrza Wylot powietrza PL-3

6 OBSŁUGA PRZY POMOCY STEROWNIKA ŚCIENNEGO OSTRZEŻENIE: Nie wolno instalować sterownika ściennego w miejscu narażonym na działanie wody. Nie należy stukać, wstrząsać, szarpać ani często otwierać sterownika ściennego Informacje o usterkach 2 Wskaźnik ustawień TIMERA 3 Wskaźnik prędkości wentylatora (AUTO, HIGH, MEDIUM, LOW) 4 Wskaźnik DEFROST 5 Wskaźnik SAVE 6 Wskaźnik ustawionej temperatury 7 Wskaźnik temperatury otoczenia 8 Wskaźnik trybu pracy (COOL, DRY, FAN, HEAT, AUTO) 9 Wskaźnik SWING 0 Wskaźnik SLEEP Przycisk MODE 2 Przycisk zmiany temperatury (zwiększanie wskazań) 3 Przycisk zmiany temperatury (zmniejszanie wskazań) 4 Przycisk FAN 5 Przycisk SWING 6 Przycisk TIMER 7 Przycisk ON/OFF 8 Okienko odbiornika sygnału PL-4

7 WŁĄCZANIE i WYŁĄCZANIE Nacisnąć przycisk ON/OFF, żeby włączyć klimatyzator. Ponowne naciśnięcie przycisku ON/OFF spowoduje wyłączenie klimatyzatora. POLSKI Sterowanie wentylatorem (Dodatkowe informacje widoczne są na rysunku.) Naciskając przycisk FAN zmienić prędkość wentylatora. LOW (mała) MEDIUM (średnia) HIGH (duża) AUTO W trybie DRY prędkość wentylatora zostanie automatycznie ustawiona na LOW. Ustawienie temperatury Nacisnąć przycisk zmiany temperatury : żeby zwiększyć temperaturę : żeby zmniejszyć temperaturę (Naciśnięcie przycisku jeden raz spowoduje zmianę ustawionej temperatury o C.) UWAGA: Funkcja blokowania przycisków Nacisnąć równocześnie i przytrzymać przycisk przycisk i przez 5 sekund. Na wskaźniku ustawionej temperatury wyświetli się napis EE i wszystkie przyciski zostaną zablokowane. Żeby anulować funkcję blokowania przycisków, należy równocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk i przycisk przez 5 sekund. Zakres zmiany temperatury Tryb HEAT/COOL/DRY: od 6 C do 30 C Tryb FAN/AUTO: temperatury nie można ustawić PL-5

8 OBSŁUGA PRZY POMOCY STEROWNIKA ŚCIENNEGO Ustawienie trybu SWING Nacisnąć przycisk SWING. Wyświetli się napis SWING i prowadnice powietrza zaczną się poruszać. Żeby zatrzymać ruch prowadnic, należy ponownie nacisnąć przycisk SWING. Napis SWING zniknie. Ustawienie trybu pracy Naciskając przycisk MODE, wybrać żądany tryb pracy. COOL DRY FAN HEAT AUTO Tryb COOL Ustawiona temperatura musi być niższa niż temperatura w pomieszczeniu. Jeśli ustawiona temperatura jest wyższa od temperatury w pomieszczeniu, klimatyzator nie będzie chłodził pomieszczenia. Będzie pracował jedynie wentylator. Tryb DRY Wentylator będzie pracował z małą prędkością w określonym zakresie temperatury. W tym trybie wydajność osuszania jest lepsza niż w trybie COOL, a zużycie energii mniejsze. Tryb HEAT Ustawiona temperatura musi być wyższa niż temperatura w pomieszczeniu. Jeśli ustawiona temperatura jest niższa od temperatury w pomieszczeniu, funkcji ogrzewania nie będzie można uruchomić. Tryb AUTO Urządzenie automatycznie ustawi tryb pracy w zależności od temperatury otoczenia. Jeśli w trybie ogrzewania temperatura zewnętrzna jest niska a wilgotność powietrza wysoka, na jednostce zewnętrznej pojawi się szron. Wydajność ogrzewania będzie mniejsza. W takim przypadku urządzenie automatycznie rozpocznie odszranianie, a na sterowniku ściennym wyświetli się napis DEFROST. PL-6

9 Ustawienie TIMERA Jeśli urządzenie nie pracuje, można ustawiać rozpoczęcie operacji sterowanej zegarem. Jeśli urządzenie pracuje, można ustawiać zakończenie operacji sterowanej zegarem. Zakres ustawienia TIMERA wynosi od 0,5 godziny do 24 godzin. Nacisnąć przycisk TIMER. Na wyświetlaczu będzie pulsował napis TIMER. 2 Nacisnąć przycisk ( ) lub ( ), żeby zwiększyć lub zmniejszyć ustawiony czas. 3 Ponownie nacisnąć przycisk TIMER. Uruchomi się operacja sterowana zegarem. Klimatyzator rozpocznie odliczanie upływającego czasu. Żeby anulować ustawienia TIMERA, należy nacisnąć przycisk TIMER. POLSKI UWAGA: Jeśli po ustawieniu operacji sterowanej zegarem układ zabezpieczający wyłączy klimatyzator lub zdarzy się awaria, na wskaźniku czasu wyświetli się kod zabezpieczenia lub błędu, przycisku TIMER nie można użyć, ale poprzednio ustawiony czas wciąż jest dostępny. Wskaźnik temperatury zewnętrznej W normalnych warunkach wyświetlany jest napis ENV i informacja o temperaturze w pomieszczeniu. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk SWING przez 5 sekund. Wyświetli się napis OUT ENV. Na wyświetlaczu na 0 sekund pojawi się informacja o temperaturze zewnętrznej, a następnie będzie wyświetlana informacja o temperaturze w pomieszczeniu. PL-7

10 OBSŁUGA PRZY POMOCY STEROWNIKA ŚCIENNEGO Zaprogramowanie zakresu regulacji Żeby uruchomić menu zaprogramowania zakresu regulacji (SAVE), należy nacisnąć i przytrzymać przyciski FAN i ( ) przez 5 sekund, gdy klimatyzator jest wyłączony. Zostaną wyświetlone napisy SAVE i COOL. (Przy pierwszym ustawieniu zostanie wyświetlana wartość początkowa: 26). Na wskaźniku ustawionej temperatury zostanie wyświetlony dolny limit zakresu temperatury, a ustawiona wartość temperatury będzie pulsowała. Przy pomocy przycisków ( ) i ( ) ustawić dolny limit zakresu temperatury (zakres ustawienia: 6-30). Nacisnąć przycisk ON/OFF, żeby zatwierdzić ustawienie. Przy pomocy przycisków ( ) i ( ) ustawić górny limit zakresu temperatury (zakres ustawienia: 6-30). Ustawiona wartość zostanie wyświetlona na wskaźniku temperatury otoczenia. Nacisnąć przycisk ON/OFF, żeby zatwierdzić ustawienie. Nacisnąć przycisk MODE, żeby zakończyć zaprogramowanie zakresu regulacji w trybie COOL i DRY, a następnie przełączyć na zaprogramowanie zakresu regulacji w trybie HEAT. Zostaną wyświetlone napisy SAVE i HEAT. Po zakończeniu ustawień należy nacisnąć i przytrzymać przyciski FAN i ( ) przez 5 sekund, żeby zamknąć menu zaprogramowania zakresu regulacji (SAVE). Jeśli interfejs SAVE został otwarty, system zareaguje na naciśnięcie przycisku w ciągu 20 sekund. Jeśli w tym czasie nie zostanie wykonana żadna operacja, menu zostanie zamknięte, a na wyświetlaczu pojawią się informacje, typowe dla standardowego trybu pracy klimatyzatora. Po zakończeniu powyższych ustawień zostanie wyświetlony napis SAVE. Nie jest możliwe wybranie temperatury przekraczającej zaprogramowany zakres regulacji. Na przykład: jeśli dolny limit zakresu temperatury w trybie chłodzenia jest ustawiony na 23 C a górny limit na 27 C, przy pomocy sterownika ściennego lub pilota można wybierać temperaturę w trybie chłodzenia tylko pomiędzy 23 C a 27 C. Żeby anulować zaprogramowanie zakresu regulacji, należy nacisnąć i przytrzymać przyciski FAN i ( ) przez 5 sekund przy wyłączonym klimatyzatorze. Dane poprzedniego ustawienia nie zostaną usunięte i przy następnym zaprogramowaniu zakresu regulacji zostaną przyjęte za początkowe ustawienia temperatury. UWAGA: Górny limit zakresu temperatury nie może być niższy od dolnego limitu. Jeśli wartość górnego limitu zostanie ustawiona na niższą niż wartość dolnego limitu zakresu temperatury, system domyślnie przyjmie wyższą temperaturę za górny limit, a niższą za dolny limit. Jeśli zostaną ustawione jednakowe wartości dla górnego i dolnego limitu zakresu temperatury, system może pracować tylko przy tej temperaturze w odpowiednim trybie. Zaprogramowanie zakresu regulacji zostanie zapamiętane po odłączeniu zasilania klimatyzatora. Po ponownym włączeniu zasilania zaprogramowany zakres regulacji jest wciąż aktywny. Jeśli jest ustawiony tryb SAVE, tryby SLEEP i AUTO nie będą dostępne. PL-8

11 Ustawienie pamięci Jeśli klimatyzator jest wyłączony, nacisnąć i przytrzymać przycisk MODE przez 0 sekund, żeby przełączyć na ustawione wartości i zdecydować czy ustawienia trybu pracy urządzenia lub ustawienie wyłączenia mają zostać zapamiętane na wypadek wystąpienia przerwy w zasilaniu. Jeśli wskaźnik ustawionej temperatury wyświetla 0, oznacza to że ustawienia trybu pracy urządzenia lub ustawienie wyłączenia zostały zapamiętane na wypadek wystąpienia przerwy w zasilaniu; 02 oznacza, że ustawienia trybu pracy urządzenia lub ustawienie wyłączenia nie zostały zapamiętane. Nacisnąć przycisk ON/OFF, żeby zapisać ustawione wartości i zakończyć ustawienia. Nawet jeśli przycisk ON/OFF nie został naciśnięty, system zapamięta ustawione wartości, zakończy ustawienia po 0 sekundach i powróci do normalnego trybu wyświetlania przy wyłączonym klimatyzatorze. POLSKI Informacje o usterkach W przypadku usterki podczas pracy klimatyzatora na wyświetlaczu sterownika ściennego będzie pulsował napis. ERROR i pojawi się również kod błędu. W przypadku kilku usterek na sterowniku ściennym kolejno są wyświetlane kody błędów. Dwie cyfry oznaczają szczegółowy kod błędu. Definicje kodów błędów: Kod błędu Usterka E0 Usterka pompy wodnej E Zabezpieczenie kompresora przed wysokim ciśnieniem E2 Wewnętrzne zabezpieczenie kompresora przed zamarzaniem E3 Zabezpieczenie kompresora przed niskim ciśnieniem E4 Zabezpieczenie kompresora przed rozprężeniem powietrza wywołującym wzrost temperatury E5 Zabezpieczenie kompresora przed przeciążeniem E6 Usterka przesyłania E8 Zabezpieczenie wentylatora jednostki wewnętrznej E9 Zabezpieczenie przepływu wody F0 Usterka czujnika otoczenia w jednostce wewnętrznej przy przewodzie powrotu powietrza F Usterka czujnika ewaporatora F2 Usterka czujnika skraplacza F3 Usterka czujnika otoczenia w jednostce zewnętrznej F4 Usterka czujnika rozprężania powietrza F5 Usterka czujnika otoczenia na wyświetlaczu FF Błąd komunikacji ze sterownikiem EE Blokada przycisków (nie oznacza to usterki) PL-9

12 OBSŁUGA PRZY POMOCY PILOTA Nazwy i funkcje przycisków UWAGA: Należy się upewnić, że pomiędzy odbiornikiem sygnału a pilotem nie znajdują się żadne przedmioty. Pilota nie należy pozostawiać w miejscach silnie nasłonecznionych ani w pobliżu kaloryfera. Urządzenie i pilota należy chronić również przed wilgocią i wstrząsami, ponieważ mogłyby one spowodować odbarwienie obudowy lub uszkodzenie. Przycisk SWING Należy nacisnąć, żeby ustawiać i zatrzymywać prowadnice powietrza. SWING AUTO FAN OPER AIR Przycisk FAN Należy nacisnąć, żeby AUTO FAN zmienić prędkość wentylatora. TIMER ON/OFF HR. Przycisk TEMP. Należy nacisnąć, żeby ustawić odpowiednią temperaturę. Przycisk MODE Należy nacisnąć, żeby ustawić tryb pracy. AUTO MODE ON/OFF Przycisk ON/OFF Należy nacisnąć, żeby rozpocząć lub zatrzymać działanie klimatyzatora. - tryb COOL - tryb DRY - tryb FAN - tryb HEAT Okienko odbiornika sygnału Okienko odbiornika sygnału PL-0

13 Nazwy i funkcje przycisków (należy otworzyć osłonę) SWING FAN OPER AUTO TIMER ON/OFF AIR HR. Przycisk SLEEP Naciśnięciem tego przycisku można ustawić lub anulować pracę w trybie SLEEP. POLSKI SLEEP AIR LIGHT HUMID TIMER ON TIMER OFF ANION SAVE MODE ON/OFF Przycisk TIMER OFF Przy działającym klimatyzatorze nacisnąć przycisk TIME OFF, ustawić OFF TIMER w zakresie od 0 do 24 godzin, żeby urządzenie wyłączyło się automatycznie. Przycisk TIMER ON Przy wyłączonym klimatyzatorze nacisnąć przycisk TIME ON, ustawić ON TIMER w zakresie od 0 do 24 godzin, żeby urządzenie włączyło się automatycznie. UWAGA: Niektóre przyciski sterownika ściennego, które nie są dostępne w tym klimatyzatorze, nie zostały opisane powyżej. Wkładanie baterii 2 3 Zdjąć osłonę pojemnika na baterie w spodniej części pilota. Włożyć dwie baterie typu R03 (AAA) i nacisnąć przycisk ACL. Założyć z powrotem osłonę pojemnika na baterie. ACL 2 3 UWAGA: Należy wymieniać zawsze obydwie baterie równocześnie, zwracając uwagę, by były one tego samego typu. Jeśli urządzenie ma pozostawać przez dłuższy czas nieużywane, należy wyjąć baterie z pilota. Zasięg pilota wynosi około 0 metrów. PL-

14 OBSŁUGA PRZY POMOCY PILOTA Praca w trybie COOL SWING FAN OPER SLEEP AIR LIGHT HUMID TIMER ON TIMER OFF ANION SAVE MODE ON/OFF Nacisnąć przycisk ON/OFF. Naciskając przycisk MODE, wybrać 2 tryb COOL ( ). Nacisnąć przycisk SWING. Prowad- powietrza zaczną się ustawiać 3nice i zatrzymają po ponownym naciśnięciu przycisku. Naciskając przycisk FAN wybrać pręd- wentylatora. 4kość Przyciskami ustawienia temperatury 5 wybrać żądaną temperaturę. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa od ustawionej, kompresor zatrzyma się i tylko wentylator jednostki wewnętrznej będzie pracował. Temperaturę można zmieniać w zakresie od 6 C do 30 C. Praca w trybie HEAT SWING FAN OPER SLEEP AIR LIGHT HUMID TIMER ON TIMER OFF ANION SAVE MODE ON/OFF Nacisnąć przycisk ON/OFF. 2Naciskając przycisk MODE, wybrać tryb HEAT ( ). Nacisnąć przycisk SWING. Prowadnice powietrza zaczną się ustawiać 3 i zatrzymają po ponownym naciśnięciu przycisku. 4 5 Naciskając przycisk FAN wybrać prędkość wentylatora. Przyciskami ustawienia temperatury wybrać żądaną temperaturę. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od ustawionej, kompresor i wentylator jednostki zewnętrznej zatrzymają się, będzie pracował tylko wentylator jednostki wewnętrznej. Temperaturę można zmieniać w zakresie od 6 C do 30 C. PL-2

15 Praca w trybie DRY SWING SLEEP LIGHT FAN OPER AIR HUMID 3 4 Nacisnąć przycisk ON/OFF. 2Naciskając przycisk MODE, wybrać tryb DRY ( ). Nacisnąć przycisk SWING. Prowadnice powietrza zaczną zmieniać położe- 3 nie i zatrzymają po ponownym naciśnięciu przycisku. 4 Przyciskami ustawienia temperatury wybrać żądaną temperaturę. POLSKI TIMER ON TIMER OFF ANION SAVE MODE ON/OFF 2 Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa od ustawionej, kompresor oraz wentylatory jednostki wewnętrznej i zewnętrznej zatrzymają się. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa lub wyższa o 2 C od ustawionej, klimatyzator pracuje w trybie osuszania. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od ustawionej, klimatyzator pracuje w trybie COOL. Temperaturę można zmieniać w zakresie od 6 C do 30 C. Automatyczny tryb pracy SWING FAN OPER AUTO Nacisnąć przycisk ON/OFF. 2Naciskając przycisk MODE, wybrać tryb AUTO. SLEEP AIR LIGHT HUMID TIMER ON TIMER OFF ANION SAVE MODE ON/OFF 2 Urządzenie automatycznie ustawi tryb pracy,, w zależności od temperatury w pomieszczeniu. W trybie AUTO standardowa temperatura wynosi 26 C w trybie COOL, 24 C w trybie DRY i 20 C w trybie HEAT. PL-3

16 OBSŁUGA PRZY POMOCY PILOTA Praca w trybie FAN SWING FAN OPER 3 Nacisnąć przycisk ON/OFF. 2Naciskając przycisk MODE, wybrać tryb FAN ( ). 3 Naciskając przycisk FAN wybrać prędkość wentylatora - HIGH (dużą), MEDIUM (średnią) lub LOW (małą). SLEEP AIR LIGHT HUMID TIMER ON TIMER OFF ANION SAVE MODE ON/OFF 2 Operacje sterowane zegarem (TIMER) SWING FAN OPER TIMER HR. SLEEP AIR LIGHT HUMID TIMER ON TIMER OFF ANION SAVE Przy wyłączonym klimatyzatorze nacisnąć przycisk TIMER ON, ustawić ON TIMER w zakresie od 0 do 24 godzin, żeby urządzenie włączyło się automatycznie. Przy działającym klimatyzatorze nacisnąć przycisk TIMER OFF, ustawić 2 OFF TIMER w zakresie od 0 do 24 godzin, żeby urządzenie wyłączyło się automatycznie. MODE ON/OFF 2 PL-4

17 Praca w trybie SLEEP SWING FAN OPER 3 Nacisnąć przycisk ON/OFF. 2Naciskając przycisk MODE, wybrać tryb, lub. 3 Naciskając przycisk SLEEP, wybrać tryb SLEEP. POLSKI SLEEP AIR LIGHT HUMID TIMER ON TIMER OFF ANION SAVE MODE ON/OFF 2 Jeśli podczas chłodzenia lub osuszania ustawiony jest tryb SLEEP, ustawiona temperatura wzrasta o C w ciągu godziny i o 2 C w ciągu 2 godzin. Jeśli podczas ogrzewania ustawiony jest tryb SLEEP, ustawiona temperatura maleje o C w ciągu godziny i o 2 C w ciągu 2 godzin. Wentylator jednostki wewnętrznej pracuje z małą prędkością. OPTYMALNE WARUNKI PRACY USTAWIĆ ODPOWIEDNIĄ TEMPERATURĘ W POMIESZCZENIU. Należy prawidłowo wyregulować temperaturę w pomieszczeniu, żeby zapewnić dogodne warunki. NIE WOLNO UMIESZCZAĆ POD JEDNOSTKĄ WEWNĘTRZNĄ NICZEGO, CO NIE MOŻE ULEC ZAMOCZENIU. Z jednostki wewnętrznej może kapać woda, jeśli wilgotność w pomieszczeniu przekracza 80% lub w przypadku zatkania otworu odpływowego. JEŚLI KLIMATYZATOR MA PRZEZ DŁUŻSZY CZAS POZOSTAWAĆ NIEUŻYWANY, NALE- ŻY GO ODŁĄCZAĆ OD SIECI ELEKTRYCZNEJ Jednostka wewnętrzna zużywa niewielką ilość energii, nawet jeśli jest wyłączona. NALEŻY UNIKAĆ BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA PROMIENI SŁONECZNYCH I PRZE- CIĄGÓW Zasłonięcie okien podczas chłodzenia spowoduje zmniejszenie zużycia energii. Podczas chłodzenia okna i drzwi w pomieszczeniu powinny być zamknięte. PL-5

18 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Ostrzeżenie Jeśli praca klimatyzatora w jakikolwiek sposób odbiega od normy (np. wyczuwalny jest zapach spalenizny), należy natychmiast wyłączyć klimatyzator i odłączyć go od sieci elektrycznej. Klimatyzatora nie wolno naprawiać samodzielnie. Nieprawidłowa naprawa może spowodować pożar. Należy skontaktować się z centrum serwisowym. Jeśli klimatyzator działa nieprawidłowo, przed wezwaniem serwisu należy sprawdzić następujące punkty. Objawy Przyczyna Proponowane rozwiązanie Klimatyzator nie działa Odwrotnie podłączona faza lub uszkodzony bezpiecznik Należy zmienić fazę lub wymienić bezpiecznik Wyłączone zasilanie Urządzenie wznowi pracę po przywróceniu zasilania Luźna wtyczka Należy podłączyć wtyczkę Wyczerpane baterie pilota Należy wymienić baterie Zbyt duża odległość pilota od urządzenia Klimatyzatorem należy sterować przy pomocy pilota z odległości nieprzekraczającej 0 m Niespodziewane przerwanie pracy urządzenia Zablokowane wloty i wyloty powietrza Należy odblokować wloty i wylotu powietrza Jeśli klimatyzator nie schładza (lub nie Zablokowane wloty i wyloty powietrza Należy odblokować wloty i wylotu powietrza ogrzewa) pomieszczenia w wystarczającym Nieprawidłowe ustawienie temperatury Należy zapoznać z opisem na stronie 5 stopniu Mała prędkość wentylatora Należy zapoznać z opisem na stronie 5 Nieprawidłowy kierunek przepływu powietrza Należy zapoznać z opisem na stronie 6 Otwarte okno lub drzwi Należy zamknąć je Bezpośrednie działanie promieni słonecznych Należy zasunąć zasłony lub żaluzje W pomieszczeniu znajduje się dodatkowe źródło ciepła lub przebywa zbyt wiele osób Filtr powietrza jest zabrudzony lub zablokowany Należy wyczyścić filtr Zaistnienie opisanych poniżej warunków nie oznacza uszkodzenia klimatyzatora. Objawy Problem Przyczyna Klimatyzator nie działa Przy ponownym uruchomieniu Jest to zabezpieczenie wewnętrznych mechanizmów. Przed ponownym uruchomieniem klimatyzatora należy odczekać 3 minuty. Po włączeniu zasilania Należy odczekać minutę Wydobywa się para Podczas chłodzenia Powietrze w pomieszczeniu zostało szybko schłodzone i pojawiło się zamglenie Jednostka zewnętrzna Po wyłączeniu Kompresor wytwarza ciepło przygotowując jest gorąca się do ponownego uruchomienia Odgłosy Podczas uruchamiania klimatyzatora słychać brzęczenie Jest to dźwięk emitowany przez rozpoczynający pracę termostat, który uciszy się po minucie Podczas pracy klimatyzatora słychać przepływającą wodę Jest to spowodowane przez czynnik chłodzący przepływający wewnątrz jednostki Słychać odgłos szu, gdy klimatyzator się włącza/wyłącza lub w podczas odszraniania.. Jest to odgłos czynnika chłodzącego spowodowany zatrzymaniem przepływu lub zmianą przepływu Ciągły cichy odgłos sza jest słyszalny podczas chłodzenia lub wyłączania się klimatyzatora. Słychać odgłos podczas pracy pompy odprowadzającej Podczas pracy klimatyzatora lub po jej zakończeniu Odgłos jest spowodowany tarciem panelu słychać trzaski przedniego i rozszerzaniem lub pocieraniem innych części na skutek zmiany temperatury Z klimatyzatora wydostaje Urządzenie pozostawało przez dłuższy czas nieużywane Kurz nagromadzony w urządzeniu jest się kurz wydmuchiwany na zewnątrz Przykre zapachy Podczas pracy urządzenia Przykre zapachy pochodzące z dywanów lub mebli, które przedostały się do wnętrza klimatyzatora, mogą być emitowane z klimatyzatora PL-6

19 CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE Ostrzeżenie Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odłączyć kabel zasilający od gniazdka w ścianie lub odciąć dopływ prądu zewnętrznym wyłącznikiem. Sposób czyszczenia filtra powietrza Otworzyć kratkę wlotu powietrza. Odkręcić dwa wkręty. Przesunąć równocześnie oba pokrętła, jak na rysunku, a następnie powoli pociągnąć je do dołu. Wkręty POLSKI Wyjąć filtr powietrza. Przesunąć pokrętła na tyle kratki wlotu powietrza na zewnątrz i wyjąć filtr. Następnie wyjąć trzy filtry powietrza. Wyczyścić filtr powietrza. Usunąć kurz przy pomocy odkurzacza. Jeśli filtr jest nadal brudny, należy go wypłukać w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Przed ponowną instalacją należy wysuszyć filtr w zacienionym miejscu. Do czyszczenie filtra nie wolno używać gorącej wody. Nie wolno suszyć filtra nad ogniem. Kratkę wlotu powietrza powinien otwierać wykwalifikowany pracownik. Zainstalować ponownie filtry. Zainstalować trzy filtry na filtrze powietrza, a następnie umocować filtr powietrza do kratki wlotu powietrza zawieszając go do wystającej części powyżej kratki. Założyć filtr przesuwając pokrętło na tyle kratki wlotu powietrza do wewnątrz. Zamknąć kratkę wlotu powietrza. (Postępując według punktu.) PL-7

20 CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE Sposób czyszczenia kratki wlotu powietrza Otworzyć kratkę wlotu powietrza. (Postępując według punktu opisu Sposób czyszczenia filtra powietrza.) Wyjąć filtr powietrza. (Postępując według punktu 2 opisu Sposób czyszczenia filtra powietrza.) Wyjąć kratkę wlotu powietrza. Uchylić kratkę wlotu powietrza pod kątem 45, a następnie unieść. Umyć wodą. Jeśli kratka wlotu powietrza jest bardzo zabrudzona, należy użyć miękkiej szczoteczki i łagodnego detergentu. Otrzeć z wody i suszyć w zacienionym miejscu. Do czyszczenie kratki wlotu powietrza nie wolno używać gorącej wody. Umocować kratkę wlotu powietrza. (Postępując według punktu 3.) Umocować filtr powietrza. (Postępując według punktu 4 opisu Sposób czyszczenia filtra powietrza.) Zamknąć kratkę wlotu powietrza. (Postępując według punktu.) Wymiana filtra powietrza Otworzyć kratkę wlotu powietrza. (Postępując według punktu opisu Sposób czyszczenia filtra powietrza.) 2 Wyjąć filtr powietrza. Po odkręceniu należy wyjąć filtry powietrza. 3 Rozpakować i włożyć nową wkładkę antyelektrostatyczną, a następnie umocować na filtrze powietrza. 4 Umocować filtr powietrza. (Postępując według punktu 4 opisu Sposób czyszczenia filtra powietrza.) PL-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M812 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi APY-09CL Klimatyzator przenośny Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości klimatyzatora. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI EL-M711G EL-M710G OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A

SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A 1 SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI URUCHOMIENIA KLIMATYZATORA Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...3 Włączanie i wyłączanie jednostki...4 Nastawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA Kurtyna powietrzna została zaprojektowana aby umożliwić odseparowanie powietrza znajdującego się wewnątrz pomieszczenia od powietrza zewnętrznego, głównie przy otwartych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

POKOJOWY KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI

POKOJOWY KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI POKOJOWY KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GB-X18JR GB-X24JR GB-X36JR JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR A. Informacje dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB 500-28 Właściwości Zwarta konstrukcja Niewielki i zgrabny Duża siła ssania Wiele akcesoriów do różnorodnych zadań. Odkurzacz jest wyposażony w dwa rodzaje przystawek,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL 04308252) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE SERIA MHA, MHC, MHD, MHG, MTB Ze sterownikiem przewodowym KJR 12 Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji Instrukcja zawiera wiele cennych

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Modele APY-09CS i APY-12CS. Klimatyzatory przenośne. Instrukcja obsługi

Modele APY-09CS i APY-12CS. Klimatyzatory przenośne. Instrukcja obsługi Modele APY-09CS i APY-12CS Klimatyzatory przenośne Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości klimatyzatora. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

AY-AP9KR AE-A9KR AY-AP12KR AE-A12KR AY-AP18KR AE-A18KR AY-AP24KR AE-A24KR POKOJOWY KLIMATYZATOR TYPU SPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

AY-AP9KR AE-A9KR AY-AP12KR AE-A12KR AY-AP18KR AE-A18KR AY-AP24KR AE-A24KR POKOJOWY KLIMATYZATOR TYPU SPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI AY-AP9KR AY-APKR AY-AP8KR AY-APKR INDOOR UNIT UNITÀ INTERNA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ UNIDADE INTERIOR Ç ÜNİTE JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA OUTDOOR UNIT UNITÀ ESTERNA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ UNIDADE EXTERIOR DİŞ ÜNİTE JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Przenośny klimatyzator APM-12AC

Przenośny klimatyzator APM-12AC Przenośny klimatyzator APM-12AC Instrukcja obsługi Uwaga: Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Oznacza on, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY KLIMATYZATOR

PRZENOŚNY KLIMATYZATOR PRZENOŚNY KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli z serii TC-xx66 NEOSUN 20, 25 i 28 Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, zachowując ją na wypadek późniejszych wątpliwości. DANE TECHNICZNE Nr modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Przenośny klimatyzator APM-09CC

Przenośny klimatyzator APM-09CC Przenośny klimatyzator APM-09CC Instrukcja obsługi Uwaga: Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Oznacza on, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator przenośny APG-08A

Klimatyzator przenośny APG-08A Klimatyzator przenośny APG-08A Instrukcja obsługi Uwaga: Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Oznacza on, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO Model: KA1VA DOM BIANCO Sp z o.o. 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/720 11 98, 720 11 99 fax. 022/720 06 88 SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR z jednostką wewnętrzną przeznaczoną do instalacji na ścianie

KLIMATYZATOR z jednostką wewnętrzną przeznaczoną do instalacji na ścianie KLIMATYZATOR z jednostką wewnętrzną przeznaczoną do instalacji na ścianie ACH-12FC Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI Obsługa i konserwacja urządzenia Wskazówki dotyczące obsługi... 1 Wskazówki dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR I WENTYLATOR STOJĄCY

WENTYLATOR I WENTYLATOR STOJĄCY WENTYLATOR I WENTYLATOR STOJĄCY PL INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed użyciem urządzenia lub rozpoczęciem prac konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Model TCC-8057 TCC-9057 TCC-9057H Wydajność chłodzenia. 8500 BTU/hr 2.5KW. 8500BTU/hr - - 2.5KW Pobór mocy / natężenia w trakcie chłodzenia

Model TCC-8057 TCC-9057 TCC-9057H Wydajność chłodzenia. 8500 BTU/hr 2.5KW. 8500BTU/hr - - 2.5KW Pobór mocy / natężenia w trakcie chłodzenia SPECYFIKACJA Model TCC-8057 TCC-9057 TCC-9057H Wydajność chłodzenia 8500 BTU/hr 2.5KW 9000 BTU/hr 2.65KW 9000 BTU/hr 2.65KW Heating capacity 8500BTU/hr - - 2.5KW Pobór mocy / natężenia w trakcie chłodzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Włączenie pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy lub odłączenie baterii Krok 1 - Wyłączyć urządzenie, przyciskiem panelu (lampka ON wyłączona). Krok 2 - Przycisnąć przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 UWAGA! Nawilżacz ultradźwiękowy nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi bądź umysłowymi,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y KARTA KATALOGOWA Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną Modele: RM-3512-S/Y www.ferono.com info@ferono.com Wprowadzenie Kurtyna powietrzna montowana jest przy wejściach w supermarketach, teatrach, halach,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12

Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12 Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12 SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. INFORMACJE OGÓLNE...1 BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZENIA... 2 OPIS URZĄDZENIA... 3 OBSŁUGA URZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Przed przystąpieniem do montażu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i montażu ponieważ bezpieczne użytkowanie zależy od poprawnego zainstalowania

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA FD-2084 INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS URZĄDZENIA Przenośny osuszacz powietrza FD-2084 z dwoma zbiornikami na wodę jest doskonałym urządzeniem do osuszania powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBS UGI OKAP MODEL HDM 60 HDM 90 HDM 100

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBS UGI OKAP MODEL HDM 60 HDM 90 HDM 100 PL INSTRUKCJA INSTALACJI I OBS UGI OKAP MODEL HDM 60 HDM 90 HDM 100 OPIS Okap występuje w wersji filtrującej i jako wyciąg. W wersji filtrującej (rys.1) powietrze i para pobierane przez urządzenie są oczyszczane

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

USER'S MANUAL UNI ON/OFF SERIES ASCU-09A, ASCU-12A, ASCU-18A, ASCU-24A ASCU-36A, ASCU-42A, ASCU-48

USER'S MANUAL UNI ON/OFF SERIES ASCU-09A, ASCU-12A, ASCU-18A, ASCU-24A ASCU-36A, ASCU-42A, ASCU-48 USER'S MANUAL UNI ON/OFF SERIES ASCU-09A, ASCU-12A, ASCU-18A, ASCU-24A ASCU-36A, ASCU-42A, ASCU-48 1. OPERACJE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA. 1. Czas. 2. Prędkość wentylatora (Automatyczna, Szybko, Średnio,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL 04308086) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia należy

Bardziej szczegółowo