Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi PL 0801

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801"

Transkrypt

1 Defensor PH27/PH27A Nawilżacze Adiabatyczne Instrukcja obsługi PL 0801

2

3 Spis treści 1 Wstęp Na początek Uwagi dotyczące instrukcji obsługi 4 2 Bezpieczeństwo 6 3 Przegląd produktu Wersje urządzenia Konstrukcja urządzenia Panel sterowania Identyfikacja urządzenia Opis funkcjonalny/tryby pracy Opcje Akcesoria Skład standardowej dostawy 12 4 Uruchomienie Rozpakowanie urządzenia i sprawdzenie kompletności dostawy Transport i składowanie urządzenia Wybór lokalizacji Podłączyć zasilanie wodne (tylko PH27A) Przygotowanie urządzenia do działania 16 5 Działanie Napełnianie zbiornika wody (tylko PH27) Włączanie i wyłączanie urządzenia Przegląd menu użytkownika Ustawienia urządzenia (w normalnym trybie pracy) Ustawianie wymaganego poziomu wilgotności Ustawianie biegu wentylatora Wybór tryby pracy (Tryb nawilżania) Aktywacja i dezaktywacja sygnalizacji dźwiękowej Wywoływanie poziomu programatora czasowego Wybór języka Działanie zaprogramowane Wywoływanie poziomu programatora czasowego Aktywacja/Dezaktywacja pracy w zaprogramowanym typie Ustawianie czasu Ustawianie czasu startu i programu pracy Blokowanie/odblokowywanie klawiatury 27 6 Konserwacja Czasookresy konserwacji Prace konserwacyjne Rozkładanie urządzenia Czyszczenie Uwagi dotyczące środków czyszczących Ponowne złożenie urządzenia Resetowanie komunikatu o wymianie filtra 34 7 Usuwanie usterek Komunikaty zdarzeń Ostrzeżenia Komunikaty awarii Co, jeśli...? Uwagi dotyczące usuwania usterek 38 8 Zakończenie eksploatacji/złomowanie Zakończenie eksploatacji Złomowanie/Recykling 39 9 Specyfikacja urządzenia Dodatek Schemat okablowania Lista części zamiennych PH Lista części zamiennych PH27A 44

4 1 Wstęp 1.1 Na początek Dziękujemy za zakup urządzenia nawilżająco-oczyszczającego powietrze typu Defensor PH27/ PH27A. Nawilżacz Defensor PH27/PH27A wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i spełnia wszelkie znane standardy bezpieczeństwa. Mimo to należy pamiętać o tym, że niepoprawna eksploatacja nawilżacze Defensor PH27 może doprowadzić do zniszczenia mienia, a nawet stanowić zagrożenie dla ludzi. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy nawilżacza Defensor PH27 /PH27A należy zapoznać się i stosować się do instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej dokumentacji jak i w osobnych instrukcjach dotyczących wyposażenia dodatkowego stosowanego razem z nawilżaczem. Jeżeli macie Państwo pytania lub wątpliwości, które nie zostały wyjaśnione w niniejszej dokumentacji, lub zostały wyjaśnione w niewystarczającym stopniu, to prosimy o bezpośredni kontakt z najbliższym biurem Swegon Sp. z o.o. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. 1.2 Uwagi dotyczące instrukcji obsługi Ograniczenia Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest nawilżacze powietrza Defensor PH27 oraz PH27A. Elementy wyposażenia dodatkowego są opisane w stopniu wystarczającym dla poprawnej eksploatacji. Więcej informacji na temat akcesoriów należy szukać w instrukcjach dedykowanych do tych urządzeń. Zakres niniejszej instrukcji ogranicza się do instalacji, uruchomienia, eksploatacji, konserwacji oraz eliminacji drobnych usterek nawilżacza Defensor PH27 i przeznaczona jest dla osób posiadających kwalifikacje odpowiednie do przedstawionego zakresu prac i czynności. Instrukcja ta jest rozszerzana o różne osobne instrukcje (np. instrukcje do wyposażenia opcjonalnego). Gdy jest to konieczne to w instrukcji tej znajdują się odpowiednie odnośniki do takich dokumentacji.

5 Symbole wykorzystywane w instrukcji UWAGA! Hasłem UWAGA oznaczone są uwagi, których zignorowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub do jego niepoprawnej pracy. OSTRZEŻENIE! Słowo OSTRZEŻENIE stosowane razem z ogólnie znanym znakiem ostrzegawczym odnoszą się do instrukcji bezpieczeństwa, których zignorowanie może stwarzać niebezpieczeństwo dla ludzi i samego urządzenia. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Hasło NIEBEZPIECZEŃSTWO stosowane w połączeniu z ogólnie znanym znakiem graficznym oznacza instrukcje, których zignorowanie może skutkować niebezpieczeństwem utraty zdrowia, a nawet życia ludzi. Przechowywanie dokumentacji Prosimy o przechowywanie tej instrukcji w bezpiecznym, ale łatwodostępnym miejscu. W przypadku przekazania urządzenia nowemu właścicielowi, należy jednocześnie przekazać niniejszą dokumentację. Jeżeli instrukcja ulegnie zniszczeniu lub zostanie zgubiona można wtedy zwrócić się o kopię tej dokumentacji do najbliższego biura firmy Swegon Sp. z o.o. Wersje językowe Instrukcja ta jest dostępna w wielu wersjach językowych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w każdym biurze firmy Swegon Sp. z o.o. Prawa autorskie i prawa do powielania Niniejsza instrukcja objęta jest prawem autorskim. Przekazywanie dokumentacji, jej druk (lub jej części) jak również inne jej wykorzystywanie do publikacji bez pisemnej zgody producenta jest zabronione. Naruszenie praw autorskich jest przestępstwem i może być podstawą do roszczeń odszkodowawczych ze strony producenta. Producenta zastrzega sobie prawo do pełnego wykorzystania swoich praw patentowych.

6 2 Bezpieczeństwo Zasady ogólne Każda osoba, która zamierza obsługiwać nawilżacz Defensor PH27/PH27A musi zapoznać się z niniejszą instrukcją i zrozumieć jej treść przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac. Znajomość i zrozumienie zawartości dokumentacji jest podstawowym wymogiem, które chroni personel przed wszelkimi potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowej obsługi oraz zapewnia bezawaryjną i bezpieczną eksploatację. Wszelki ideogramy, znaki i oznaczenia powinny zostać przymocowane do jednostki i utrzymywane w dobrym stanie zapewniającym ich dobrą widoczność i czytelność. Kwalifikacje personelu Wszelkie prace opisane w niniejszej dokumentacji (instalacja, eksploatacja, konserwacja i.t.p.) mogą być wykonywane jedynie przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje zatwierdzone przez właściciela. Ze względów bezpieczeństwa wszelkie pracy wychodzące poza zakres opisany niniejszej dokumentacji mogą być wykonywane jedynie przez Serwis Swegon. Zakłada się, że wszystkie osoby obsługujące nawilżacz Defensor PH27/PH27A są zaznajomione i przestrzegają zasad BHP. Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności intelektualnej oraz fizycznej oraz przez osoby nieposiadające doświadczenia w pracy z tego rodzaju urządzeniami, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem Nawilżacz powietrza Defensor PH27/PH27A przeznaczony jest wyłącznie do oczyszczania i nawilżania powietrza w określonych warunkach (patrz rozdział 9 Specyfikacja urządzenia ). Jakiekolwiek inne wykorzystanie urządzenia bez pisemnej zgody producenta uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem i może być niebezpieczne. Zgodna z przeznaczeniem eksploatacja wymaga stosowania się do wszystkich instrukcji zawartych w niniejszej dokumentacji (w szczególności instrukcji bezpieczeństwa).

7 Potencjalne zagrożenie ze strony urządzenia Defensor PH27/PH27A zasilany jest z instalacji elektrycznej. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Gdy urządzenie jest otwarte może dojść do kontaktu z częściami będącymi pod napięciem. Dotknięcie części będących pod napięciem elektrycznym stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia człowieka. Zapobieganie: Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac nawilżacz Defensor PH27/PH27A powinien zostać odłączony (wyłączony wyłącznikiem na urządzeniu, odłączony od zasilania, zawór wodny powinien zostać zamknięty) oraz zabezpieczony przed nieumyślnym włączeniem. Źle konserwowane urządzenia mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia. OSTRZEŻENIE! W przypadku niedostatecznej konserwacji nawilżacza Defensor PH27/PH27A w wodzie może dojść do rozwoju niebezpiecznych drobnoustrojów, które mogą wpływać na jakość powietrza w pomieszczeniu. Zapobieganie: Nawilżacz Defensor PH27/PH27A musi być czyszczony w regularnych odstępach czasu zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 6 Konserwacja. Prace konserwacyjne powinny być wykonane poprawnie, a mata nawilżająca i filtry powinny być wymieniane regularnie po upływie określonego dla nich czasu pracy. Kable zasilające Z kablami zasilającymi należy obchodzić się ostrożnie: chronić je przed kontaktem z ostrymi krawędziami, nie załamywać i nie blokować. Nigdy nie należy wyciągać wtyczki ciągnąc za kabel. Wtyczkę dotykać tylko suchymi dłońmi. Kabel ułożyć tak, aby nie zagradzał dojść do innych elementów. Główny kabel zasilający podłączać tylko do gniazda z uziemieniem. Wszelkie stosowane przedłużacze muszą być również wyposażone w linię uziemiającą. Postępowanie w przypadku niebezpieczeństwa Jeżeli dalsza bezpieczna praca urządzenia Defensor PH27/PH27A nie jest możliwa urządzenie należy niezwłocznie odłączyć od zasilania (wyciągnąć wtyczkę) i zabezpieczyć przed nieumyślnym włączeniem. Sytuacja taka może zaistnieć w przypadku, gdy: nawilżacz Defensor PH27/PH27A jest uszkodzony nawilżacz Defensor PH27/PH27A pracuje niepoprawnie w przypadku rozszczelnienia podłączeń wodnych w przypadku, gdy uszkodzony jest kabel zasilający Osoby obsługujące nawilżacz Defensor PH27/PH27A muszą zgłaszać wszelkie modyfikacje urządzenia, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy. Zabronione modyfikacje urządzenia Jakiekolwiek modyfikacje nawilżacza Defensor PH27/PH27A wymagają pisemnej zgody producenta. Dozwolone jest stosowanie jedynie firmowych części zamiennych i elementów eksploatacyjnych, które są dostępne w firmie Swegon Sp. z o.o.

8 3 Przegląd produktu 3.1 Wersje urządzenia Nawilżacz Defensor PH27/PH27A dostępny jest w dwóch wersjach: PH27: wersja z wbudowanym zbiornikiem wody PH27A: wersja przygotowana do podłączenia do instalacji wodnej Obydwie wersje standardowo wyposażone są w filtr powietrza oraz matę nawilżającą, czyli w zestaw do pracy jako nawilżacz (praca zimowa). 3.2 Konstrukcja urządzenia PH Kratka wylotowa 2 Wentylator 3 Mata nawilżająca z węglem aktywnym 4 Obrotowy bęben nawilżający 5 Taca 6 Filtr standardowy lub filtr Quattro 7 Kratka wlotowa powietrza Wózek ze zbiornikiem wody 9 Panel obsługowy z wyświetlaczem 10 Tabliczka znamionowa 11 3-żyłowy główny kabel zasilający 12 Wyłącznik pływakowy 13 Elektrody jonizujące 14 Wyłącznik bezpieczeństwa

9 PH27A Kratka wylotowa 2 Wentylator 3 Mata nawilżająca z węglem aktywnym 4 Obrotowy bęben nawilżający 5 Taca 6 Filtr standardowy lub filtr Quattro 7 Kratka wlotowa powietrza 8 Wózek ze zbiornikiem wody 9 Panel obsługowy z wyświetlaczem Tabliczka znamionowa 11 3-żyłowy główny kabel zasilający 12 Wyłącznik pływakowy 13 Elektrody jonizujące 14 Wyłącznik bezpieczeństwa 15 Filtr wody 16 Zawór wlotowy 17 Podłączenie wody 3.3 Panel sterowania ESC Enter I / Wyświetlacz 2 Klawisz <ESC> 3 Klawisze strzałek 4 Sygnalizator alarmu 5 <I/0> klawisz (Wł./Wył) 6 Klawisz <Enter>

10 Identyfikacja urządzenia Dane identyfikacyjne urządzenia można znaleźć na tabliczce znamionowej (jej umiejscowienie pokazano na schemacie): Oznaczenie typu Numer seryjny miesiąc/rok Napięcie zasilania Dopuszczalne ciśnienie wody (tylko PH27A) Walter Meier (Climate International) Ltd Pfäffikon PH27 XXXXXXX AC V / Hz max. 148 W Inlet pressure = bar Pobór mocy Pole z oznaczeniem certyfikatów Made in Switzerland 3.5 Opis funkcjonalny/tryby pracy Opis funkcjonalny Wentylator (1) pobiera powietrza z dwóch stron poprzez filtr wstępny (2) lub filtr Quattro. Po przejściu przez bęben nawilżający, powietrze oczyszczone kierowane jest do kratki wylotowej (5) i wprowadzane jest do pomieszczenia. Nawilżacz przez cały czas mierzy aktualną wilgotność powietrza w pomieszczeniu za pomocą wbudowanego czujnika wilgotności i porównuje zmierzoną wartość z wartością zadaną. Jeżeli wartość bieżąca (np. 40 %) jest mniejsza od wartości zadanej (np. 45 %) bęben nawilżający (3) zaczyna się obracać. Mata nawilżająca jest zanurzana w wodzie w tacy (4) i nasącza się wodą. Powietrze przepływające przez bęben absorbuje wilgoć. Filtr zatrzymuje cząstki o wielkości 100 µm. Jeżeli nawilżacz Defensor PH27/PH27A wyposażony jest w filtr Quattro to zatrzymywane są cząstki o wielkości nawet 0.1 µm. Dodatkowo filtr Quattro, który wyposażony jest w warstwę węgla aktywnego, eliminuje nieprzyjemne zapachy. Poziom wody w tacy jest regulowany przez zawór w zbiorniku wody (Defensor PH27) kontrolowany jest przez zawór dolotowy wody (Defensor PH27A).

11 11 Dwie elektrody jonizujące zapobiegają formowaniu się kamienia i rozwojowi bakterii w tacy oraz na bębnie nawilżającym. Elektrody jonizujące są aktywne od momentu włączenia nawilżacza Defensor PH27/PH27A. Tryby pracy Nawilżacz Defensor PH27/PH27A może być wykorzystywany w następujących trybach pracy: Praca w trybie nawilżania powietrza W trybie nawilżania powietrza wentylator oraz bęben nawilżający pracują tylko wtedy gdy bieżąca wartość wilgotności powietrza jest niższa od wartości zadanej. Uwaga: jeżeli wilgotność powietrza utrzymuje się na zbyt niskim poziomie przez dłuższy okres czasu wtedy wentylator należy przełączyć na większą prędkość obrotową. Praca w trybie oczyszczania powietrza wraz z nawilżaniem W tym trybie pracy wentylator pracuje w cały czas. Bęben nawilżający włączany jest tylko wtedy gdy bieżąca wartość wilgotności jest niższa od wartości zadanej. Praca w trybie oczyszczania powietrza bez nawilżania W trybie tym wentylator pracuje bez przerwy. Bęben nawilżający pozostaje wyłączony. 3.6 Opcje Higrostat radiowy Higrostat bezprzewodowy może być wykorzystany zamiast higrostatu wbudowanego. Maksymalny zasięg transmisji w otwartych przestrzeniach wynosi 25 m Uwaga: zarówno higrostat jak i elementy odbiornika sygnału mogą być instalowane jedynie przez Serwis Swegon. Czujnik wycieku Zestaw elementów dla nawilżacza Defensor PH27/PH27A, który rozszerza go o czujnik przecieku. Jeżeli czujnik wcieku wykryje wyciek wody, wtedy zamykany jest zawór wlotowy (tylko PH27A) i wyświetlany jest komunikat alarmu. Uwaga: Czujnik wycieku może być instalowany i konfigurowany jedynie przez serwis firmy Swegon Sp. z o.o. Defensor PH27 Defensor PH27A

12 Akcesoria Zestaw zimowy (przeznaczony do nawilżania powietrza) Zestaw ten jest przeznaczony do zimowego trybu pracy. Zestaw składa się z: Mata nawilżająca pokryta węglem aktywnym Filtr standardowy Zestaw letni (przeznaczony do oczyszczania powietrza) Zestaw ten jest przeznaczony do pracy w lecie. Zestaw składa się z: Mata nawilżająca pokryta węglem aktywnym Filtr Quattro Zawór z filtrem Z261 Zawór ten jest stosowany jako zawór odcinający na linii doprowadzającej wodę. (tylko PH27A) Defensor PH27 Defensor PH27A 3.8 Skład standardowej dostawy Nawilżacz Defensor PH27/PH27A dostarczany jest w kartonowym opakowaniu (B: 800 mm x H: 680 mm x T: 520 mm, ciężar transportowy: 38 kg), w formie gotowej do pracy. W zakres standardowej dostawy wchodzą: Nawilżacz Defensor PH27 lub PH27A, wyposażony w zimowy zestaw filtrów (filtr, mata nawilżająca pokryta węglem aktywnym) oraz w ewentualne, zamówione jednocześnie opcje. Wąż do napełniania zbiornika o długości ok. 1,2 m (tylko PH27) Przewód doprowadzający wodę zakończony złączką 3/4" o długości ok. 0,3 m (tylko PH27A) Instrukcja obsługi Zamówione akcesoria takie jak wyszczególnione w rozdziale 3.7 pakowane są osobno.

13 13 4 Uruchomienie 4.1 Rozpakowanie urządzenia i sprawdzenie kompletności dostawy Rozpakowanie urządzenia Otworzyć opakowanie i wyjąć urządzenie wraz z akcesoriami. Sprawdzić kompletność dostawy (standardowa dostawa patrz rozdz. 3.8). W przypadku braku któregoś z zamówionych elementów prosimy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym oddziałem Swegon. Urządzenia należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne należy niezwłocznie zgłaszać do najbliższego oddziału firmy Swegon Sp. z o.o. Opakowanie Oryginalne opakowanie nawilżacza Defensor PH27/PH27A zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa podczas transportu. Prosimy o zachowanie oryginalnego opakowania na wypadek potrzeby odesłania urządzenia do producenta. Zawsze należy stosować się do lokalnych przepisów dotyczących gospodarki odpadami w przypadku wyrzucania opakowani. 4.2 Transport i składowanie urządzenia Transport Nawilżacz Defensor PH27/PH27A wyposażony jest w kółka umożliwiające łatwe jego przemieszczanie. Jeżeli istnieje konieczność uniesienia urządzenia do góry w celu jego przestawienia w inne miejsce należy skorzystać z pomocy drugiej osoby (ciężar pustego nawilżacza wynosi: 33 kg). Uwaga! W celu zabezpieczenia przez zalaniem należy upewnić się, że przemieszczane urządzenie jest opróżnione z wody. Składowanie Urządzenie można składować w bezpiecznym miejscu zapewniającym następujące warunki: temperatura w pomieszczeniu: C wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu: %

14 Wybór lokalizacji Podczas wyboru lokalizacji dla nawilżacza Defensor PH27/PH27A należy brać pod uwagę następujące czynniki: min. 150 mm min. 100 mm min. 150 mm min. 400 mm Urządzenie musi być usytuowane na stabilnej poziomej powierzchni, jeżeli to możliwe w łatwodostępnym miejscu (patrz minimalne odległości). Gniazdo zasilające powinno być zlokalizowane blisko urządzenia. W celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza należy zwrócić uwagę, aby nie postawić urządzenia w ograniczonych przestrzeniach wnęk, zamkniętych korytarzach, czy też za zasłonami, i.t.p. Na urządzeniu nie wolno stawiać żadnych przedmiotów (ograniczenie wydajności). Należy upewnić się czy strumień powietrza nie został skierowany na przeszkody (słupy, ściany, meble i.t.p.) lub też na zimne ściany zewnętrzne (niebezpieczeństwo kondensacji). Ciągłe nasłonecznienie urządzenia jest niekorzystne i może zakłócić pracę wbudowanego czujnika wilgotności. Z tego powodu należy chronić urządzenie przed ciągłym działaniem promieniowania słonecznego. Urządzenia nie wolno umieszczać w niebezpiecznych pomieszczeniach lub w pomieszczeniach, w których może dojść do zachlapania wodą.

15 15 Po usytuowaniu urządzenia: Zablokować kółka odblokowane zablokowane Zdjąć tylną kratkę wlotową powietrza tak jak to pokazano poniżej (na czas dostawy kabel zasilający jest chowany za kratką wlotową powietrza). Następnie ponownie zamontować kratkę wlotową. 4.4 Podłączyć zasilanie wodne (tylko PH27A) Woda powinna być podłączona przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z ilustracją poniżej. Parametry instalacji muszą spełniać podane wymagania. Uwaga! Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących włączania się do sieci wody pitnej. Zawór z filtrem (wyposażenie Z261 ) ø 10/6 mm Woda pitna bez dodatków: Dopuszczalne ciśnienie wody: bar Dopuszczalna temperatura wody: C Rurka wodna ø 10/6 mm ze złączką R 3/4" Podłączenie ø 10 mm

16 Przygotowanie urządzenia do działania W celu przygotowania urządzenia do pracy należy: PH27: napełnić zbiornik wodą (patrz rozdział 5.1) PH27A: otworzyć zawór na linii zasilającej w wodę. Podłączyć nawilżacz do zasilania elektrycznego. UWAGA! UWAGA! Należy upewnić się, że dostępne napięcie zasilania odpowiada wymaganemu przez urządzenie (patrz tabliczka znamionowa), w przeciwnym razie nie wolno podłączać nawilżacza Defensor PH27/PH27A do zasilania! Nawilżacz Defensor PH27/PH27A może być podłączony jedynie do instalacji z uziemieniem. Nigdy nie należy podłączać urządzenia do gniazda bez uziemienia. Defensor PH27/PH27A jest teraz gotowy do uruchomienia. W następnym rozdziale znajdują się szczegółowe informacje na temat działania urządzenia.

17 17 5 Działanie 5.1 Napełnianie zbiornika wody (tylko PH27) 1 W celu podtrzymania onitoringu 2 urządzenia podczas napełniania, nie wyłączać jednostki ani nie wyciągać wtyczki z kontaktu! Rozłożyć chłonną tkaninę pod nawilżaczem. Jeżeli nie zostanie zwolniony zaczep (krok 3), wózek pozostaje w nawilżaczu w pozycji otwartej. 3 Zimna woda bez dodatków Ważne! Dokręcić nakrętkę przed postawieniem zbiornika! Po ponownym zamontowaniu zbiornika poczekać przy urządzeniu do czasu przerwania sygnału dźwiękowego. 1.

18 Włączanie i wyłączanie urządzenia Włączanie urządzenia Nacisnąć przycisk <O/I>. Urządzenie wczyta nastawy, które były ustawione podczas ostatniego wyłączenia. Po zakończeniu zapala się wyświetlacz. Wygląd panelu nawilżacza Defensor PH27/PH27A zależy od tego czy pracuje w trybie Normalnym czy w trybie Automatycznym. PH27 Mo 12:32 Act 38% N2 Oznaczenie urządzenia PH27 Dzień tygodnia (widoczny tylko w trybie pracy zaprogramowanej) Format: Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So, Ni Godzina (widoczny tylko w trybie pracy zaprogramowanej) Format: gg:mm Bieg wentylatora 1, 2, 3, 4 lub A (praca automatyczna) Uwaga: W przypadku, gdy aktywny jest tryb nawilżania a wentylator ustawiony jest na pracę automatyczną A, wentylator będzie sterowany w zależności od różnicy pomiędzy wilgotnością zmierzoną a wilgotnością zadaną. W przypadku, gdy funkcja nawilżania nie jest aktywna pozycja A odpowiada nastawie 1. Tryb pracy N: Nawilżanie powietrza (Tryb nawilżania) C: Oczyszczanie powietrza z nawilżaniem _: Oczyszczanie powietrza bez nawilżania Bieżąca wartość wilgotności względnej % Uwaga: Bieżąca wartość wilgotności jest wyświetlana zawsze (nawet w trybie pracy oczyszczania powietrza). W obydwu trybach pracy wentylator startuje z ok. jednominutowym opóźnieniem. Dopóki wentylator nie wystartuje wskaźnik trybu pracy i biegu wentylatora migają. Jeżeli po włączeniu urządzenia zostanie wyświetlony komunikat ostrzeżenia lub błędu należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 7. Wyłączanie urządzenia Nacisnąć przycisk <O/I>. Przed wyłączeniem zostaną zachowane bieżące nastawy pracy.

19 Przegląd menu użytkownika Poniższy diagram stanowi przegląd menu nawilżacza Defensor PH27/PH27A. Po włączeniu urządzenia znajdujemy się na poziomie użytkownika. Poziom użytkownika Z poziomu użytkownika można zdefiniować nastawy do pracy w trybie normalnym (patrz rozdział 5.4). Poziom programatora czasowego Z poziomu programatora czasowego można zdefiniować oraz uaktywnić programy pracy automatycznej (patrz rozdział 5.5) PH27 Act 38% N2 Zegar WI. Nastawa 42% Czas Po 12:00 Bieg wentylatora 1 Poniedzialek 1 18:00 45% N3 Tryb nawilzania Nawilzac Poniedzialek 2 --:-- 45% N0 Sygnalizator WI. Niedziela 1 --:-- 45% N0 Zegar Ustaw Niedziela 2 22:00 45% N0 Jezyk Polski

20 Ustawienia urządzenia (w normalnym trybie pracy) Ustawianie wymaganego poziomu wilgotności Wyświetlacz trybu standardowego Nastawa 45% (patrz rozdz ) modyfikacja Nastawa Nowa wartosc Nastawa Poprzednia wart. potwierdzenie rezygnacja Nastawa 45% %rh Uwaga: Zadana wartość wilgotności może być modyfikowana tylko wtedy, gdy dezaktywowany zostanie tryb pracy wg. programatora czasowego (patrz rozdz. 5.5). Zakres nastawy: Nastawa fabryczna: %rh 45 %rh Uwagi dotyczące nastawy: Optymalna nastawa zależy od wielu czynników. dla mieszkań zalecana jest nastawa na poziomie %. Uwaga: Nowe urządzenie albo urządzenie, w którym właśnie wymieniono matę nawilżającą wymaga trochę czasu zanim osiągnie swoją maksymalną wydajność. Związane jest to z tym, że mata nawilżająca jest w pełni nasączona wodą dopiero po kilku dniach. Maksymalna wydajność jest osiągana po ok. tygodniu pracy. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że wydajność nawilżacza zależy od parametrów powietrza w pomieszczeniu.

21 Ustawianie biegu wentylatora (patrz rozdz ) Bieg wentylatora 1 (patrz rozdz ) modyfikacja Bieg wentylatora Nowa wartosc Bieg wentylatora Poprzednia wart. potwierdzenie rezygnacja Bieg wentylatora 1 1, 2, 3, 4 lub A Uwaga: Bieg wentylatora może być modyfikowany tylko wtedy, gdy dezaktywowany zostanie tryb pracy wg. programatora czasowego (patrz rozdz. 5.5). Dostępne nastawy: Nastawa fabryczna: 1 1, 2, 3, 4 lub A (praca automatyczna) Uwagi dotyczące nastawy: Bieg wentylatora powinien zostać dobrany w zależności od trybu pracy i kubatury pomieszczenia. Poniższa tabela przedstawia optymalny wybór biegu wentylatora. Bieg wentylatora max. kubatura pomieszczenia w m 3 do oczyszczania powietrzan Ilość wymian max. kubatura pomieszczenia w m 3 do nawilżania powietrza A W trybie pracy automatycznej bieg wentylatora jest dobierany automatycznie w zależności od wielkości różnicy pomiędzy zadaną wartością wilgotności a bieżącą, zmierzoną wartością. Praca automatyczna jest możliwa tylko w trybie nawilżania powietrza. Jeżeli nawilżanie jest nieaktywne pozycja A odpowiada nastawie 1. Do oczyszczania powietrza zalecane są następujące wielkości recyrkulacji powietrza: Obciążenie normalne: 1 2 mocno zanieczyszczone powietrze (np. pyłem, dymem, etc.): 3 4

22 Wybór tryby pracy (Tryb nawilżania) (patrz rozdz ) Tryb nawilzania Nawilzac modyfikacja Tryb nawilzania Nowa wartosc potwierdzenie Tryb nawilzania Nawilzac (patrz rozdz ) Tryb nawilzania Poprzednia wart. rezygnacja Nawilżac, Czyscic, Wyl. Uwaga: Tryb nawilżania może być modyfikowany tylko wtedy, gdy dezaktywowany zostanie tryb pracy wg. programatora czasowego (patrz rozdz. 5.5). Dostępne nastawy: Nastawa fabryczna: Nawilżanie (nawilżanie powietrza), Czyscic (oczyszczanie powietrza z nawilżaniem) and Wyl. (oczyszczanie powietrza bez nawilżania) Nawilżanie Uwagi dotyczące nastawy: Wybór trybu pracy nawilżacza zależy od tego czy Defensor PH27/ PH27A ma pracować jako nawilżacz, czy też ma nawilżać powietrze jednoczesnie je filtrując, czy też ma pracować tylko jako filtr powietrza, bez konieczności nawilżania powietrza. W przypadku, gdy Defensor PH27/PH27A ma pracować tylko w trybie filtracji powietrza, wtedy należy opróżnić zbiornik wody i tacę Aktywacja i dezaktywacja sygnalizacji dźwiękowej (patrz rozdz ) Sygnalizator Wyl. modyfikacja Sygnalizator Nowa wartosc potwierdzenie Sygnalizator Wyl. (patrz rozdz ) Sygnalizator Poprzednia wart. rezygnacja WI. lub Wyl. Dostępne nastawy: Nastawa fabryczna: WI. (brzęczyk włączony) lub Wyl. (brzęczyk wyłączony) Wyl. Uwagi dotyczące nastawy: Uwagi dotyczące nastawy: Jeżeli sygnalizacja dźwiękiem jest aktywna wtedy nawilżacz będzie powiadamiał dźwiękiem o zaistniałym alarmie.

23 Wywoływanie poziomu programatora czasowego (patrz rozdz ) Zegar Ustaw Wywołanie poziomu programatora czasowego Opuszczenie poziomu programatora czasowego Zegar WI. (patrz rozdz ) Szczegółowe informacje na temat ustawień programatora czasowego znajdują się w rozdziale 5.5 Działanie zaprogramowane Wybór języka (patrz rozdz ) Jezyk Polski Wyświetlacz trybu standardowego modyfikacja Jezyk Nowa wartosc Jezyk Poprzednia wart. potwierdzenie rezygnacja Jezyk Polski German, English, French, Dutch, Italian, Polski Dostępne nastawy: Nastawa fabryczna: German, English, French, Dutch, Italian, Polski W zależności od kraj Uwagi dotyczące nastawy: Po potwierdzeniu nastawy następuje natychmiastowe przełączenie na wybrany język.

24 Działanie zaprogramowane Działanie nawilżacza Defensor PH27/PH27A może być kontrolowane przez odpowiednio ustawione programy. Pozwalają one na takie zaprogramowanie nawilżacza, aby w odpowiednim czasie pracował w zadanym trybie przy odpowiednim biegu wentylatora. W znacznym stopniu ułatwia to dopasowanie nawilżacza Defensor PH27/PH27A do konkretnych wymagań (np. dopasowanie do czasu otwarcia muzeum czy biura). Każdy program składa się z punktu startowego (Dzień tygodnia i godzina), z wartości nastawy wilgotności, trybu pracy oraz biegu wentylatora. Każdy indywidualny program może mieć dwa punkty startowe dziennie. W trybie pracy wg. zadanego programu pozostaje on aktywny do czasu aktywacji kolejnego programu (w tym lub następnych dniach). Przykład: Poniedzialek 1 : 45% N0 Poniedzialek 2 : 45% N0 Wtorek 1 06:00 45% N3 Wtorek 2 : 45% N0 Sroda 1 : 45% N0 Sroda 2 18:00 40% C1 Czwartek 1 : 45% N0 Czwartek 2 : 45% N0 Piatek 1 06:00 45% NA Piatek 2 : 45% N0 Sobota 1 : 45% N0 Sobota 2 12:00 45% N0 Niedziela 1 : 45% N0 Niedziela 2 : 45% N0 Sobota 2 Wtorek 1 Sroda 2 Piatek 1 Sobota 2 Wyl. Nastawa 45% Nawilżac Bieg wentiylatora 3 Nastawa 40% Czscic Bieg wentiylatora 1 Nastawa 45% Nawilżac Bieg wentiylatora A Wyl. 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek Sobota Niedziela Ustawienie programu oraz jego aktywacja dokonywana jest z poziomu programatora czasowego Zegar level Wywoływanie poziomu programatora czasowego Będąc w trybie użytkownika wywołać tryb programatora (patrz rozdz ). Z poziomu programatora: można aktywować lub dezaktywować pracę wg. zadanego programu (patrz rozdz ) można ustawić Dzień tygodnia i godzinę (patrz rozdz ) można zdefiniować indywidualne programy pracy wraz z punktami startowymi (patrz rozdz ) Uwaga: Jeżeli w trybie programatora przez pewien czas nie zostanie naciśnięty żaden klawisz to wyświetlacz wróci do trybu standardowego.

25 Aktywacja/Dezaktywacja pracy w zaprogramowanym typie (patrz rozdz ) Zegar WI. (patrz rozdz ) modyfikacja Zegar Nowa wartosc Zegar Poprzednia wart. potwierdzenie rezygnacja Zegar WI. WI./Wyl. Dostępne nastawy: Nastawa fabryczna: WI. (praca zaprogramowana aktywna) lub Wyl. (praca zaprogramowana nieaktywna) Wyl. Uwagi dotyczące nastawy: Jeżeli aktywna jest praca zaprogramowana wtedy nawilżacz pracuje zgodnie z zegarem Defensor PH27/PH27A i odpowiednimi programami(patrz rozdz ). Jeżeli nie ustawiono żadnych programów wtedy jednostka pracuje tak jak w trybie normalnym Ustawianie czasu (patrz rozdz ) Czas Po 12:00 (patrz rozdz ) modyfikacja Czas Nowa wartosc Czas Poprzednia wart. potwierdzenie rezygnacja Czas Po 12:00 patrz Uwagi dotyczące nastawy Dostępne nastawy: Nastawa fabryczna: --- Dzień tygodnia (Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So, Ni) Godzina (Format: gg) Minuty (Format: mm) Uwagi dotyczące nastawy: Bieżący dzień tygodnia oraz czas są punktem odniesienia dla programów czasowych. Jeżeli nastawy te są złe, wtedy czas działania programów również jest nieprawidłowy. Po wywołaniu trybu edycji należy ustawić bieżący dzień tygodnia oraz czas. Każdą daną zatwierdzić klawiszem <Enter>. Uwaga: Jeżeli nawilżacz Defensor PH27/PH27A straci ustawienie daty i godziny w wyniku braku zasilania, wtedy wskaźnik czasu (--:--) na wyświetlaczu miga.

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI MODEL: MX-B382 CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu i korzystać z niej, gdy zajdzie konieczność. Uwaga! Aby całkowicie odłączyć

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Pompa insulinowa Swiss made Termin handlowy oraz logotyp Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. a ich wykorzystanie przez firmę Roche jest objęte licencją. Inne nazwy

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Na dysku startowym znajdziesz próbną (testową) wersję programu Microsoft Office Outlook 2007, którą możesz zainstalować w swoim komputerze i używać

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo