Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi PL 0801

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801"

Transkrypt

1 Defensor PH27/PH27A Nawilżacze Adiabatyczne Instrukcja obsługi PL 0801

2

3 Spis treści 1 Wstęp Na początek Uwagi dotyczące instrukcji obsługi 4 2 Bezpieczeństwo 6 3 Przegląd produktu Wersje urządzenia Konstrukcja urządzenia Panel sterowania Identyfikacja urządzenia Opis funkcjonalny/tryby pracy Opcje Akcesoria Skład standardowej dostawy 12 4 Uruchomienie Rozpakowanie urządzenia i sprawdzenie kompletności dostawy Transport i składowanie urządzenia Wybór lokalizacji Podłączyć zasilanie wodne (tylko PH27A) Przygotowanie urządzenia do działania 16 5 Działanie Napełnianie zbiornika wody (tylko PH27) Włączanie i wyłączanie urządzenia Przegląd menu użytkownika Ustawienia urządzenia (w normalnym trybie pracy) Ustawianie wymaganego poziomu wilgotności Ustawianie biegu wentylatora Wybór tryby pracy (Tryb nawilżania) Aktywacja i dezaktywacja sygnalizacji dźwiękowej Wywoływanie poziomu programatora czasowego Wybór języka Działanie zaprogramowane Wywoływanie poziomu programatora czasowego Aktywacja/Dezaktywacja pracy w zaprogramowanym typie Ustawianie czasu Ustawianie czasu startu i programu pracy Blokowanie/odblokowywanie klawiatury 27 6 Konserwacja Czasookresy konserwacji Prace konserwacyjne Rozkładanie urządzenia Czyszczenie Uwagi dotyczące środków czyszczących Ponowne złożenie urządzenia Resetowanie komunikatu o wymianie filtra 34 7 Usuwanie usterek Komunikaty zdarzeń Ostrzeżenia Komunikaty awarii Co, jeśli...? Uwagi dotyczące usuwania usterek 38 8 Zakończenie eksploatacji/złomowanie Zakończenie eksploatacji Złomowanie/Recykling 39 9 Specyfikacja urządzenia Dodatek Schemat okablowania Lista części zamiennych PH Lista części zamiennych PH27A 44

4 1 Wstęp 1.1 Na początek Dziękujemy za zakup urządzenia nawilżająco-oczyszczającego powietrze typu Defensor PH27/ PH27A. Nawilżacz Defensor PH27/PH27A wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i spełnia wszelkie znane standardy bezpieczeństwa. Mimo to należy pamiętać o tym, że niepoprawna eksploatacja nawilżacze Defensor PH27 może doprowadzić do zniszczenia mienia, a nawet stanowić zagrożenie dla ludzi. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy nawilżacza Defensor PH27 /PH27A należy zapoznać się i stosować się do instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej dokumentacji jak i w osobnych instrukcjach dotyczących wyposażenia dodatkowego stosowanego razem z nawilżaczem. Jeżeli macie Państwo pytania lub wątpliwości, które nie zostały wyjaśnione w niniejszej dokumentacji, lub zostały wyjaśnione w niewystarczającym stopniu, to prosimy o bezpośredni kontakt z najbliższym biurem Swegon Sp. z o.o. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. 1.2 Uwagi dotyczące instrukcji obsługi Ograniczenia Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest nawilżacze powietrza Defensor PH27 oraz PH27A. Elementy wyposażenia dodatkowego są opisane w stopniu wystarczającym dla poprawnej eksploatacji. Więcej informacji na temat akcesoriów należy szukać w instrukcjach dedykowanych do tych urządzeń. Zakres niniejszej instrukcji ogranicza się do instalacji, uruchomienia, eksploatacji, konserwacji oraz eliminacji drobnych usterek nawilżacza Defensor PH27 i przeznaczona jest dla osób posiadających kwalifikacje odpowiednie do przedstawionego zakresu prac i czynności. Instrukcja ta jest rozszerzana o różne osobne instrukcje (np. instrukcje do wyposażenia opcjonalnego). Gdy jest to konieczne to w instrukcji tej znajdują się odpowiednie odnośniki do takich dokumentacji.

5 Symbole wykorzystywane w instrukcji UWAGA! Hasłem UWAGA oznaczone są uwagi, których zignorowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub do jego niepoprawnej pracy. OSTRZEŻENIE! Słowo OSTRZEŻENIE stosowane razem z ogólnie znanym znakiem ostrzegawczym odnoszą się do instrukcji bezpieczeństwa, których zignorowanie może stwarzać niebezpieczeństwo dla ludzi i samego urządzenia. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Hasło NIEBEZPIECZEŃSTWO stosowane w połączeniu z ogólnie znanym znakiem graficznym oznacza instrukcje, których zignorowanie może skutkować niebezpieczeństwem utraty zdrowia, a nawet życia ludzi. Przechowywanie dokumentacji Prosimy o przechowywanie tej instrukcji w bezpiecznym, ale łatwodostępnym miejscu. W przypadku przekazania urządzenia nowemu właścicielowi, należy jednocześnie przekazać niniejszą dokumentację. Jeżeli instrukcja ulegnie zniszczeniu lub zostanie zgubiona można wtedy zwrócić się o kopię tej dokumentacji do najbliższego biura firmy Swegon Sp. z o.o. Wersje językowe Instrukcja ta jest dostępna w wielu wersjach językowych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w każdym biurze firmy Swegon Sp. z o.o. Prawa autorskie i prawa do powielania Niniejsza instrukcja objęta jest prawem autorskim. Przekazywanie dokumentacji, jej druk (lub jej części) jak również inne jej wykorzystywanie do publikacji bez pisemnej zgody producenta jest zabronione. Naruszenie praw autorskich jest przestępstwem i może być podstawą do roszczeń odszkodowawczych ze strony producenta. Producenta zastrzega sobie prawo do pełnego wykorzystania swoich praw patentowych.

6 2 Bezpieczeństwo Zasady ogólne Każda osoba, która zamierza obsługiwać nawilżacz Defensor PH27/PH27A musi zapoznać się z niniejszą instrukcją i zrozumieć jej treść przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac. Znajomość i zrozumienie zawartości dokumentacji jest podstawowym wymogiem, które chroni personel przed wszelkimi potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowej obsługi oraz zapewnia bezawaryjną i bezpieczną eksploatację. Wszelki ideogramy, znaki i oznaczenia powinny zostać przymocowane do jednostki i utrzymywane w dobrym stanie zapewniającym ich dobrą widoczność i czytelność. Kwalifikacje personelu Wszelkie prace opisane w niniejszej dokumentacji (instalacja, eksploatacja, konserwacja i.t.p.) mogą być wykonywane jedynie przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje zatwierdzone przez właściciela. Ze względów bezpieczeństwa wszelkie pracy wychodzące poza zakres opisany niniejszej dokumentacji mogą być wykonywane jedynie przez Serwis Swegon. Zakłada się, że wszystkie osoby obsługujące nawilżacz Defensor PH27/PH27A są zaznajomione i przestrzegają zasad BHP. Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności intelektualnej oraz fizycznej oraz przez osoby nieposiadające doświadczenia w pracy z tego rodzaju urządzeniami, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem Nawilżacz powietrza Defensor PH27/PH27A przeznaczony jest wyłącznie do oczyszczania i nawilżania powietrza w określonych warunkach (patrz rozdział 9 Specyfikacja urządzenia ). Jakiekolwiek inne wykorzystanie urządzenia bez pisemnej zgody producenta uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem i może być niebezpieczne. Zgodna z przeznaczeniem eksploatacja wymaga stosowania się do wszystkich instrukcji zawartych w niniejszej dokumentacji (w szczególności instrukcji bezpieczeństwa).

7 Potencjalne zagrożenie ze strony urządzenia Defensor PH27/PH27A zasilany jest z instalacji elektrycznej. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Gdy urządzenie jest otwarte może dojść do kontaktu z częściami będącymi pod napięciem. Dotknięcie części będących pod napięciem elektrycznym stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia człowieka. Zapobieganie: Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac nawilżacz Defensor PH27/PH27A powinien zostać odłączony (wyłączony wyłącznikiem na urządzeniu, odłączony od zasilania, zawór wodny powinien zostać zamknięty) oraz zabezpieczony przed nieumyślnym włączeniem. Źle konserwowane urządzenia mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia. OSTRZEŻENIE! W przypadku niedostatecznej konserwacji nawilżacza Defensor PH27/PH27A w wodzie może dojść do rozwoju niebezpiecznych drobnoustrojów, które mogą wpływać na jakość powietrza w pomieszczeniu. Zapobieganie: Nawilżacz Defensor PH27/PH27A musi być czyszczony w regularnych odstępach czasu zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 6 Konserwacja. Prace konserwacyjne powinny być wykonane poprawnie, a mata nawilżająca i filtry powinny być wymieniane regularnie po upływie określonego dla nich czasu pracy. Kable zasilające Z kablami zasilającymi należy obchodzić się ostrożnie: chronić je przed kontaktem z ostrymi krawędziami, nie załamywać i nie blokować. Nigdy nie należy wyciągać wtyczki ciągnąc za kabel. Wtyczkę dotykać tylko suchymi dłońmi. Kabel ułożyć tak, aby nie zagradzał dojść do innych elementów. Główny kabel zasilający podłączać tylko do gniazda z uziemieniem. Wszelkie stosowane przedłużacze muszą być również wyposażone w linię uziemiającą. Postępowanie w przypadku niebezpieczeństwa Jeżeli dalsza bezpieczna praca urządzenia Defensor PH27/PH27A nie jest możliwa urządzenie należy niezwłocznie odłączyć od zasilania (wyciągnąć wtyczkę) i zabezpieczyć przed nieumyślnym włączeniem. Sytuacja taka może zaistnieć w przypadku, gdy: nawilżacz Defensor PH27/PH27A jest uszkodzony nawilżacz Defensor PH27/PH27A pracuje niepoprawnie w przypadku rozszczelnienia podłączeń wodnych w przypadku, gdy uszkodzony jest kabel zasilający Osoby obsługujące nawilżacz Defensor PH27/PH27A muszą zgłaszać wszelkie modyfikacje urządzenia, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy. Zabronione modyfikacje urządzenia Jakiekolwiek modyfikacje nawilżacza Defensor PH27/PH27A wymagają pisemnej zgody producenta. Dozwolone jest stosowanie jedynie firmowych części zamiennych i elementów eksploatacyjnych, które są dostępne w firmie Swegon Sp. z o.o.

8 3 Przegląd produktu 3.1 Wersje urządzenia Nawilżacz Defensor PH27/PH27A dostępny jest w dwóch wersjach: PH27: wersja z wbudowanym zbiornikiem wody PH27A: wersja przygotowana do podłączenia do instalacji wodnej Obydwie wersje standardowo wyposażone są w filtr powietrza oraz matę nawilżającą, czyli w zestaw do pracy jako nawilżacz (praca zimowa). 3.2 Konstrukcja urządzenia PH Kratka wylotowa 2 Wentylator 3 Mata nawilżająca z węglem aktywnym 4 Obrotowy bęben nawilżający 5 Taca 6 Filtr standardowy lub filtr Quattro 7 Kratka wlotowa powietrza Wózek ze zbiornikiem wody 9 Panel obsługowy z wyświetlaczem 10 Tabliczka znamionowa 11 3-żyłowy główny kabel zasilający 12 Wyłącznik pływakowy 13 Elektrody jonizujące 14 Wyłącznik bezpieczeństwa

9 PH27A Kratka wylotowa 2 Wentylator 3 Mata nawilżająca z węglem aktywnym 4 Obrotowy bęben nawilżający 5 Taca 6 Filtr standardowy lub filtr Quattro 7 Kratka wlotowa powietrza 8 Wózek ze zbiornikiem wody 9 Panel obsługowy z wyświetlaczem Tabliczka znamionowa 11 3-żyłowy główny kabel zasilający 12 Wyłącznik pływakowy 13 Elektrody jonizujące 14 Wyłącznik bezpieczeństwa 15 Filtr wody 16 Zawór wlotowy 17 Podłączenie wody 3.3 Panel sterowania ESC Enter I / Wyświetlacz 2 Klawisz <ESC> 3 Klawisze strzałek 4 Sygnalizator alarmu 5 <I/0> klawisz (Wł./Wył) 6 Klawisz <Enter>

10 Identyfikacja urządzenia Dane identyfikacyjne urządzenia można znaleźć na tabliczce znamionowej (jej umiejscowienie pokazano na schemacie): Oznaczenie typu Numer seryjny miesiąc/rok Napięcie zasilania Dopuszczalne ciśnienie wody (tylko PH27A) Walter Meier (Climate International) Ltd Pfäffikon PH27 XXXXXXX AC V / Hz max. 148 W Inlet pressure = bar Pobór mocy Pole z oznaczeniem certyfikatów Made in Switzerland 3.5 Opis funkcjonalny/tryby pracy Opis funkcjonalny Wentylator (1) pobiera powietrza z dwóch stron poprzez filtr wstępny (2) lub filtr Quattro. Po przejściu przez bęben nawilżający, powietrze oczyszczone kierowane jest do kratki wylotowej (5) i wprowadzane jest do pomieszczenia. Nawilżacz przez cały czas mierzy aktualną wilgotność powietrza w pomieszczeniu za pomocą wbudowanego czujnika wilgotności i porównuje zmierzoną wartość z wartością zadaną. Jeżeli wartość bieżąca (np. 40 %) jest mniejsza od wartości zadanej (np. 45 %) bęben nawilżający (3) zaczyna się obracać. Mata nawilżająca jest zanurzana w wodzie w tacy (4) i nasącza się wodą. Powietrze przepływające przez bęben absorbuje wilgoć. Filtr zatrzymuje cząstki o wielkości 100 µm. Jeżeli nawilżacz Defensor PH27/PH27A wyposażony jest w filtr Quattro to zatrzymywane są cząstki o wielkości nawet 0.1 µm. Dodatkowo filtr Quattro, który wyposażony jest w warstwę węgla aktywnego, eliminuje nieprzyjemne zapachy. Poziom wody w tacy jest regulowany przez zawór w zbiorniku wody (Defensor PH27) kontrolowany jest przez zawór dolotowy wody (Defensor PH27A).

11 11 Dwie elektrody jonizujące zapobiegają formowaniu się kamienia i rozwojowi bakterii w tacy oraz na bębnie nawilżającym. Elektrody jonizujące są aktywne od momentu włączenia nawilżacza Defensor PH27/PH27A. Tryby pracy Nawilżacz Defensor PH27/PH27A może być wykorzystywany w następujących trybach pracy: Praca w trybie nawilżania powietrza W trybie nawilżania powietrza wentylator oraz bęben nawilżający pracują tylko wtedy gdy bieżąca wartość wilgotności powietrza jest niższa od wartości zadanej. Uwaga: jeżeli wilgotność powietrza utrzymuje się na zbyt niskim poziomie przez dłuższy okres czasu wtedy wentylator należy przełączyć na większą prędkość obrotową. Praca w trybie oczyszczania powietrza wraz z nawilżaniem W tym trybie pracy wentylator pracuje w cały czas. Bęben nawilżający włączany jest tylko wtedy gdy bieżąca wartość wilgotności jest niższa od wartości zadanej. Praca w trybie oczyszczania powietrza bez nawilżania W trybie tym wentylator pracuje bez przerwy. Bęben nawilżający pozostaje wyłączony. 3.6 Opcje Higrostat radiowy Higrostat bezprzewodowy może być wykorzystany zamiast higrostatu wbudowanego. Maksymalny zasięg transmisji w otwartych przestrzeniach wynosi 25 m Uwaga: zarówno higrostat jak i elementy odbiornika sygnału mogą być instalowane jedynie przez Serwis Swegon. Czujnik wycieku Zestaw elementów dla nawilżacza Defensor PH27/PH27A, który rozszerza go o czujnik przecieku. Jeżeli czujnik wcieku wykryje wyciek wody, wtedy zamykany jest zawór wlotowy (tylko PH27A) i wyświetlany jest komunikat alarmu. Uwaga: Czujnik wycieku może być instalowany i konfigurowany jedynie przez serwis firmy Swegon Sp. z o.o. Defensor PH27 Defensor PH27A

12 Akcesoria Zestaw zimowy (przeznaczony do nawilżania powietrza) Zestaw ten jest przeznaczony do zimowego trybu pracy. Zestaw składa się z: Mata nawilżająca pokryta węglem aktywnym Filtr standardowy Zestaw letni (przeznaczony do oczyszczania powietrza) Zestaw ten jest przeznaczony do pracy w lecie. Zestaw składa się z: Mata nawilżająca pokryta węglem aktywnym Filtr Quattro Zawór z filtrem Z261 Zawór ten jest stosowany jako zawór odcinający na linii doprowadzającej wodę. (tylko PH27A) Defensor PH27 Defensor PH27A 3.8 Skład standardowej dostawy Nawilżacz Defensor PH27/PH27A dostarczany jest w kartonowym opakowaniu (B: 800 mm x H: 680 mm x T: 520 mm, ciężar transportowy: 38 kg), w formie gotowej do pracy. W zakres standardowej dostawy wchodzą: Nawilżacz Defensor PH27 lub PH27A, wyposażony w zimowy zestaw filtrów (filtr, mata nawilżająca pokryta węglem aktywnym) oraz w ewentualne, zamówione jednocześnie opcje. Wąż do napełniania zbiornika o długości ok. 1,2 m (tylko PH27) Przewód doprowadzający wodę zakończony złączką 3/4" o długości ok. 0,3 m (tylko PH27A) Instrukcja obsługi Zamówione akcesoria takie jak wyszczególnione w rozdziale 3.7 pakowane są osobno.

13 13 4 Uruchomienie 4.1 Rozpakowanie urządzenia i sprawdzenie kompletności dostawy Rozpakowanie urządzenia Otworzyć opakowanie i wyjąć urządzenie wraz z akcesoriami. Sprawdzić kompletność dostawy (standardowa dostawa patrz rozdz. 3.8). W przypadku braku któregoś z zamówionych elementów prosimy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym oddziałem Swegon. Urządzenia należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne należy niezwłocznie zgłaszać do najbliższego oddziału firmy Swegon Sp. z o.o. Opakowanie Oryginalne opakowanie nawilżacza Defensor PH27/PH27A zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa podczas transportu. Prosimy o zachowanie oryginalnego opakowania na wypadek potrzeby odesłania urządzenia do producenta. Zawsze należy stosować się do lokalnych przepisów dotyczących gospodarki odpadami w przypadku wyrzucania opakowani. 4.2 Transport i składowanie urządzenia Transport Nawilżacz Defensor PH27/PH27A wyposażony jest w kółka umożliwiające łatwe jego przemieszczanie. Jeżeli istnieje konieczność uniesienia urządzenia do góry w celu jego przestawienia w inne miejsce należy skorzystać z pomocy drugiej osoby (ciężar pustego nawilżacza wynosi: 33 kg). Uwaga! W celu zabezpieczenia przez zalaniem należy upewnić się, że przemieszczane urządzenie jest opróżnione z wody. Składowanie Urządzenie można składować w bezpiecznym miejscu zapewniającym następujące warunki: temperatura w pomieszczeniu: C wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu: %

14 Wybór lokalizacji Podczas wyboru lokalizacji dla nawilżacza Defensor PH27/PH27A należy brać pod uwagę następujące czynniki: min. 150 mm min. 100 mm min. 150 mm min. 400 mm Urządzenie musi być usytuowane na stabilnej poziomej powierzchni, jeżeli to możliwe w łatwodostępnym miejscu (patrz minimalne odległości). Gniazdo zasilające powinno być zlokalizowane blisko urządzenia. W celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza należy zwrócić uwagę, aby nie postawić urządzenia w ograniczonych przestrzeniach wnęk, zamkniętych korytarzach, czy też za zasłonami, i.t.p. Na urządzeniu nie wolno stawiać żadnych przedmiotów (ograniczenie wydajności). Należy upewnić się czy strumień powietrza nie został skierowany na przeszkody (słupy, ściany, meble i.t.p.) lub też na zimne ściany zewnętrzne (niebezpieczeństwo kondensacji). Ciągłe nasłonecznienie urządzenia jest niekorzystne i może zakłócić pracę wbudowanego czujnika wilgotności. Z tego powodu należy chronić urządzenie przed ciągłym działaniem promieniowania słonecznego. Urządzenia nie wolno umieszczać w niebezpiecznych pomieszczeniach lub w pomieszczeniach, w których może dojść do zachlapania wodą.

15 15 Po usytuowaniu urządzenia: Zablokować kółka odblokowane zablokowane Zdjąć tylną kratkę wlotową powietrza tak jak to pokazano poniżej (na czas dostawy kabel zasilający jest chowany za kratką wlotową powietrza). Następnie ponownie zamontować kratkę wlotową. 4.4 Podłączyć zasilanie wodne (tylko PH27A) Woda powinna być podłączona przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z ilustracją poniżej. Parametry instalacji muszą spełniać podane wymagania. Uwaga! Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących włączania się do sieci wody pitnej. Zawór z filtrem (wyposażenie Z261 ) ø 10/6 mm Woda pitna bez dodatków: Dopuszczalne ciśnienie wody: bar Dopuszczalna temperatura wody: C Rurka wodna ø 10/6 mm ze złączką R 3/4" Podłączenie ø 10 mm

16 Przygotowanie urządzenia do działania W celu przygotowania urządzenia do pracy należy: PH27: napełnić zbiornik wodą (patrz rozdział 5.1) PH27A: otworzyć zawór na linii zasilającej w wodę. Podłączyć nawilżacz do zasilania elektrycznego. UWAGA! UWAGA! Należy upewnić się, że dostępne napięcie zasilania odpowiada wymaganemu przez urządzenie (patrz tabliczka znamionowa), w przeciwnym razie nie wolno podłączać nawilżacza Defensor PH27/PH27A do zasilania! Nawilżacz Defensor PH27/PH27A może być podłączony jedynie do instalacji z uziemieniem. Nigdy nie należy podłączać urządzenia do gniazda bez uziemienia. Defensor PH27/PH27A jest teraz gotowy do uruchomienia. W następnym rozdziale znajdują się szczegółowe informacje na temat działania urządzenia.

17 17 5 Działanie 5.1 Napełnianie zbiornika wody (tylko PH27) 1 W celu podtrzymania onitoringu 2 urządzenia podczas napełniania, nie wyłączać jednostki ani nie wyciągać wtyczki z kontaktu! Rozłożyć chłonną tkaninę pod nawilżaczem. Jeżeli nie zostanie zwolniony zaczep (krok 3), wózek pozostaje w nawilżaczu w pozycji otwartej. 3 Zimna woda bez dodatków Ważne! Dokręcić nakrętkę przed postawieniem zbiornika! Po ponownym zamontowaniu zbiornika poczekać przy urządzeniu do czasu przerwania sygnału dźwiękowego. 1.

18 Włączanie i wyłączanie urządzenia Włączanie urządzenia Nacisnąć przycisk <O/I>. Urządzenie wczyta nastawy, które były ustawione podczas ostatniego wyłączenia. Po zakończeniu zapala się wyświetlacz. Wygląd panelu nawilżacza Defensor PH27/PH27A zależy od tego czy pracuje w trybie Normalnym czy w trybie Automatycznym. PH27 Mo 12:32 Act 38% N2 Oznaczenie urządzenia PH27 Dzień tygodnia (widoczny tylko w trybie pracy zaprogramowanej) Format: Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So, Ni Godzina (widoczny tylko w trybie pracy zaprogramowanej) Format: gg:mm Bieg wentylatora 1, 2, 3, 4 lub A (praca automatyczna) Uwaga: W przypadku, gdy aktywny jest tryb nawilżania a wentylator ustawiony jest na pracę automatyczną A, wentylator będzie sterowany w zależności od różnicy pomiędzy wilgotnością zmierzoną a wilgotnością zadaną. W przypadku, gdy funkcja nawilżania nie jest aktywna pozycja A odpowiada nastawie 1. Tryb pracy N: Nawilżanie powietrza (Tryb nawilżania) C: Oczyszczanie powietrza z nawilżaniem _: Oczyszczanie powietrza bez nawilżania Bieżąca wartość wilgotności względnej % Uwaga: Bieżąca wartość wilgotności jest wyświetlana zawsze (nawet w trybie pracy oczyszczania powietrza). W obydwu trybach pracy wentylator startuje z ok. jednominutowym opóźnieniem. Dopóki wentylator nie wystartuje wskaźnik trybu pracy i biegu wentylatora migają. Jeżeli po włączeniu urządzenia zostanie wyświetlony komunikat ostrzeżenia lub błędu należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 7. Wyłączanie urządzenia Nacisnąć przycisk <O/I>. Przed wyłączeniem zostaną zachowane bieżące nastawy pracy.

19 Przegląd menu użytkownika Poniższy diagram stanowi przegląd menu nawilżacza Defensor PH27/PH27A. Po włączeniu urządzenia znajdujemy się na poziomie użytkownika. Poziom użytkownika Z poziomu użytkownika można zdefiniować nastawy do pracy w trybie normalnym (patrz rozdział 5.4). Poziom programatora czasowego Z poziomu programatora czasowego można zdefiniować oraz uaktywnić programy pracy automatycznej (patrz rozdział 5.5) PH27 Act 38% N2 Zegar WI. Nastawa 42% Czas Po 12:00 Bieg wentylatora 1 Poniedzialek 1 18:00 45% N3 Tryb nawilzania Nawilzac Poniedzialek 2 --:-- 45% N0 Sygnalizator WI. Niedziela 1 --:-- 45% N0 Zegar Ustaw Niedziela 2 22:00 45% N0 Jezyk Polski

20 Ustawienia urządzenia (w normalnym trybie pracy) Ustawianie wymaganego poziomu wilgotności Wyświetlacz trybu standardowego Nastawa 45% (patrz rozdz ) modyfikacja Nastawa Nowa wartosc Nastawa Poprzednia wart. potwierdzenie rezygnacja Nastawa 45% %rh Uwaga: Zadana wartość wilgotności może być modyfikowana tylko wtedy, gdy dezaktywowany zostanie tryb pracy wg. programatora czasowego (patrz rozdz. 5.5). Zakres nastawy: Nastawa fabryczna: %rh 45 %rh Uwagi dotyczące nastawy: Optymalna nastawa zależy od wielu czynników. dla mieszkań zalecana jest nastawa na poziomie %. Uwaga: Nowe urządzenie albo urządzenie, w którym właśnie wymieniono matę nawilżającą wymaga trochę czasu zanim osiągnie swoją maksymalną wydajność. Związane jest to z tym, że mata nawilżająca jest w pełni nasączona wodą dopiero po kilku dniach. Maksymalna wydajność jest osiągana po ok. tygodniu pracy. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że wydajność nawilżacza zależy od parametrów powietrza w pomieszczeniu.

21 Ustawianie biegu wentylatora (patrz rozdz ) Bieg wentylatora 1 (patrz rozdz ) modyfikacja Bieg wentylatora Nowa wartosc Bieg wentylatora Poprzednia wart. potwierdzenie rezygnacja Bieg wentylatora 1 1, 2, 3, 4 lub A Uwaga: Bieg wentylatora może być modyfikowany tylko wtedy, gdy dezaktywowany zostanie tryb pracy wg. programatora czasowego (patrz rozdz. 5.5). Dostępne nastawy: Nastawa fabryczna: 1 1, 2, 3, 4 lub A (praca automatyczna) Uwagi dotyczące nastawy: Bieg wentylatora powinien zostać dobrany w zależności od trybu pracy i kubatury pomieszczenia. Poniższa tabela przedstawia optymalny wybór biegu wentylatora. Bieg wentylatora max. kubatura pomieszczenia w m 3 do oczyszczania powietrzan Ilość wymian max. kubatura pomieszczenia w m 3 do nawilżania powietrza A W trybie pracy automatycznej bieg wentylatora jest dobierany automatycznie w zależności od wielkości różnicy pomiędzy zadaną wartością wilgotności a bieżącą, zmierzoną wartością. Praca automatyczna jest możliwa tylko w trybie nawilżania powietrza. Jeżeli nawilżanie jest nieaktywne pozycja A odpowiada nastawie 1. Do oczyszczania powietrza zalecane są następujące wielkości recyrkulacji powietrza: Obciążenie normalne: 1 2 mocno zanieczyszczone powietrze (np. pyłem, dymem, etc.): 3 4

22 Wybór tryby pracy (Tryb nawilżania) (patrz rozdz ) Tryb nawilzania Nawilzac modyfikacja Tryb nawilzania Nowa wartosc potwierdzenie Tryb nawilzania Nawilzac (patrz rozdz ) Tryb nawilzania Poprzednia wart. rezygnacja Nawilżac, Czyscic, Wyl. Uwaga: Tryb nawilżania może być modyfikowany tylko wtedy, gdy dezaktywowany zostanie tryb pracy wg. programatora czasowego (patrz rozdz. 5.5). Dostępne nastawy: Nastawa fabryczna: Nawilżanie (nawilżanie powietrza), Czyscic (oczyszczanie powietrza z nawilżaniem) and Wyl. (oczyszczanie powietrza bez nawilżania) Nawilżanie Uwagi dotyczące nastawy: Wybór trybu pracy nawilżacza zależy od tego czy Defensor PH27/ PH27A ma pracować jako nawilżacz, czy też ma nawilżać powietrze jednoczesnie je filtrując, czy też ma pracować tylko jako filtr powietrza, bez konieczności nawilżania powietrza. W przypadku, gdy Defensor PH27/PH27A ma pracować tylko w trybie filtracji powietrza, wtedy należy opróżnić zbiornik wody i tacę Aktywacja i dezaktywacja sygnalizacji dźwiękowej (patrz rozdz ) Sygnalizator Wyl. modyfikacja Sygnalizator Nowa wartosc potwierdzenie Sygnalizator Wyl. (patrz rozdz ) Sygnalizator Poprzednia wart. rezygnacja WI. lub Wyl. Dostępne nastawy: Nastawa fabryczna: WI. (brzęczyk włączony) lub Wyl. (brzęczyk wyłączony) Wyl. Uwagi dotyczące nastawy: Uwagi dotyczące nastawy: Jeżeli sygnalizacja dźwiękiem jest aktywna wtedy nawilżacz będzie powiadamiał dźwiękiem o zaistniałym alarmie.

23 Wywoływanie poziomu programatora czasowego (patrz rozdz ) Zegar Ustaw Wywołanie poziomu programatora czasowego Opuszczenie poziomu programatora czasowego Zegar WI. (patrz rozdz ) Szczegółowe informacje na temat ustawień programatora czasowego znajdują się w rozdziale 5.5 Działanie zaprogramowane Wybór języka (patrz rozdz ) Jezyk Polski Wyświetlacz trybu standardowego modyfikacja Jezyk Nowa wartosc Jezyk Poprzednia wart. potwierdzenie rezygnacja Jezyk Polski German, English, French, Dutch, Italian, Polski Dostępne nastawy: Nastawa fabryczna: German, English, French, Dutch, Italian, Polski W zależności od kraj Uwagi dotyczące nastawy: Po potwierdzeniu nastawy następuje natychmiastowe przełączenie na wybrany język.

24 Działanie zaprogramowane Działanie nawilżacza Defensor PH27/PH27A może być kontrolowane przez odpowiednio ustawione programy. Pozwalają one na takie zaprogramowanie nawilżacza, aby w odpowiednim czasie pracował w zadanym trybie przy odpowiednim biegu wentylatora. W znacznym stopniu ułatwia to dopasowanie nawilżacza Defensor PH27/PH27A do konkretnych wymagań (np. dopasowanie do czasu otwarcia muzeum czy biura). Każdy program składa się z punktu startowego (Dzień tygodnia i godzina), z wartości nastawy wilgotności, trybu pracy oraz biegu wentylatora. Każdy indywidualny program może mieć dwa punkty startowe dziennie. W trybie pracy wg. zadanego programu pozostaje on aktywny do czasu aktywacji kolejnego programu (w tym lub następnych dniach). Przykład: Poniedzialek 1 : 45% N0 Poniedzialek 2 : 45% N0 Wtorek 1 06:00 45% N3 Wtorek 2 : 45% N0 Sroda 1 : 45% N0 Sroda 2 18:00 40% C1 Czwartek 1 : 45% N0 Czwartek 2 : 45% N0 Piatek 1 06:00 45% NA Piatek 2 : 45% N0 Sobota 1 : 45% N0 Sobota 2 12:00 45% N0 Niedziela 1 : 45% N0 Niedziela 2 : 45% N0 Sobota 2 Wtorek 1 Sroda 2 Piatek 1 Sobota 2 Wyl. Nastawa 45% Nawilżac Bieg wentiylatora 3 Nastawa 40% Czscic Bieg wentiylatora 1 Nastawa 45% Nawilżac Bieg wentiylatora A Wyl. 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek Sobota Niedziela Ustawienie programu oraz jego aktywacja dokonywana jest z poziomu programatora czasowego Zegar level Wywoływanie poziomu programatora czasowego Będąc w trybie użytkownika wywołać tryb programatora (patrz rozdz ). Z poziomu programatora: można aktywować lub dezaktywować pracę wg. zadanego programu (patrz rozdz ) można ustawić Dzień tygodnia i godzinę (patrz rozdz ) można zdefiniować indywidualne programy pracy wraz z punktami startowymi (patrz rozdz ) Uwaga: Jeżeli w trybie programatora przez pewien czas nie zostanie naciśnięty żaden klawisz to wyświetlacz wróci do trybu standardowego.

25 Aktywacja/Dezaktywacja pracy w zaprogramowanym typie (patrz rozdz ) Zegar WI. (patrz rozdz ) modyfikacja Zegar Nowa wartosc Zegar Poprzednia wart. potwierdzenie rezygnacja Zegar WI. WI./Wyl. Dostępne nastawy: Nastawa fabryczna: WI. (praca zaprogramowana aktywna) lub Wyl. (praca zaprogramowana nieaktywna) Wyl. Uwagi dotyczące nastawy: Jeżeli aktywna jest praca zaprogramowana wtedy nawilżacz pracuje zgodnie z zegarem Defensor PH27/PH27A i odpowiednimi programami(patrz rozdz ). Jeżeli nie ustawiono żadnych programów wtedy jednostka pracuje tak jak w trybie normalnym Ustawianie czasu (patrz rozdz ) Czas Po 12:00 (patrz rozdz ) modyfikacja Czas Nowa wartosc Czas Poprzednia wart. potwierdzenie rezygnacja Czas Po 12:00 patrz Uwagi dotyczące nastawy Dostępne nastawy: Nastawa fabryczna: --- Dzień tygodnia (Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So, Ni) Godzina (Format: gg) Minuty (Format: mm) Uwagi dotyczące nastawy: Bieżący dzień tygodnia oraz czas są punktem odniesienia dla programów czasowych. Jeżeli nastawy te są złe, wtedy czas działania programów również jest nieprawidłowy. Po wywołaniu trybu edycji należy ustawić bieżący dzień tygodnia oraz czas. Każdą daną zatwierdzić klawiszem <Enter>. Uwaga: Jeżeli nawilżacz Defensor PH27/PH27A straci ustawienie daty i godziny w wyniku braku zasilania, wtedy wskaźnik czasu (--:--) na wyświetlaczu miga.

Defensor PH15/PH15A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2531444 PL 0801

Defensor PH15/PH15A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2531444 PL 0801 Defensor PH15/PH15A Nawilżacze Adiabatyczne Instrukcja obsługi 2531444 PL 0801 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Na początek 4 1.2 Uwagi dotyczące instrukcji obsługi 4 2 Bezpieczeństwo 6 3 Przegląd produktu 8

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 ROZDZIAŁ 1 Zasady bezpieczeństwa 1.1. Wstęp Niniejszy rozdział zawiera zasady bezpieczeństwa. System

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA PUH 610

ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA PUH 610 ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA PUH 610 Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed włączeniem urządzenia i zachowanie jej na przyszłość. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W czasie używania

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Od Autora Urządzenie skonstruowałem w wersji z panelem na kablu, aby można było w łatwy sposób pozbyć się całego galimatiasu kabli występujących w trakcie

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania EVO

Moduł zdalnego sterowania EVO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania EVO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje zaawansowane funkcje regulacyjne. EDYCJA: A Kod: D-LBR756

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima

Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima 1. Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UE Producent: Jasopels A / S Tel. +45 76 94 35 00 Adres: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Urządzenie: Jasopels

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu Nr produktu 000103696

Licznik prądu Nr produktu 000103696 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu Nr produktu 000103696 Strona 1 z 8 3. Zawartość opakowania Tuż po rozpakowaniu sprawdź zawartość opakowania licznika prądu. Sprawdź tez czy sam licznik jest w dobrym stanie.

Bardziej szczegółowo