Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi PL 0801

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801"

Transkrypt

1 Defensor PH27/PH27A Nawilżacze Adiabatyczne Instrukcja obsługi PL 0801

2

3 Spis treści 1 Wstęp Na początek Uwagi dotyczące instrukcji obsługi 4 2 Bezpieczeństwo 6 3 Przegląd produktu Wersje urządzenia Konstrukcja urządzenia Panel sterowania Identyfikacja urządzenia Opis funkcjonalny/tryby pracy Opcje Akcesoria Skład standardowej dostawy 12 4 Uruchomienie Rozpakowanie urządzenia i sprawdzenie kompletności dostawy Transport i składowanie urządzenia Wybór lokalizacji Podłączyć zasilanie wodne (tylko PH27A) Przygotowanie urządzenia do działania 16 5 Działanie Napełnianie zbiornika wody (tylko PH27) Włączanie i wyłączanie urządzenia Przegląd menu użytkownika Ustawienia urządzenia (w normalnym trybie pracy) Ustawianie wymaganego poziomu wilgotności Ustawianie biegu wentylatora Wybór tryby pracy (Tryb nawilżania) Aktywacja i dezaktywacja sygnalizacji dźwiękowej Wywoływanie poziomu programatora czasowego Wybór języka Działanie zaprogramowane Wywoływanie poziomu programatora czasowego Aktywacja/Dezaktywacja pracy w zaprogramowanym typie Ustawianie czasu Ustawianie czasu startu i programu pracy Blokowanie/odblokowywanie klawiatury 27 6 Konserwacja Czasookresy konserwacji Prace konserwacyjne Rozkładanie urządzenia Czyszczenie Uwagi dotyczące środków czyszczących Ponowne złożenie urządzenia Resetowanie komunikatu o wymianie filtra 34 7 Usuwanie usterek Komunikaty zdarzeń Ostrzeżenia Komunikaty awarii Co, jeśli...? Uwagi dotyczące usuwania usterek 38 8 Zakończenie eksploatacji/złomowanie Zakończenie eksploatacji Złomowanie/Recykling 39 9 Specyfikacja urządzenia Dodatek Schemat okablowania Lista części zamiennych PH Lista części zamiennych PH27A 44

4 1 Wstęp 1.1 Na początek Dziękujemy za zakup urządzenia nawilżająco-oczyszczającego powietrze typu Defensor PH27/ PH27A. Nawilżacz Defensor PH27/PH27A wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i spełnia wszelkie znane standardy bezpieczeństwa. Mimo to należy pamiętać o tym, że niepoprawna eksploatacja nawilżacze Defensor PH27 może doprowadzić do zniszczenia mienia, a nawet stanowić zagrożenie dla ludzi. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy nawilżacza Defensor PH27 /PH27A należy zapoznać się i stosować się do instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej dokumentacji jak i w osobnych instrukcjach dotyczących wyposażenia dodatkowego stosowanego razem z nawilżaczem. Jeżeli macie Państwo pytania lub wątpliwości, które nie zostały wyjaśnione w niniejszej dokumentacji, lub zostały wyjaśnione w niewystarczającym stopniu, to prosimy o bezpośredni kontakt z najbliższym biurem Swegon Sp. z o.o. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. 1.2 Uwagi dotyczące instrukcji obsługi Ograniczenia Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest nawilżacze powietrza Defensor PH27 oraz PH27A. Elementy wyposażenia dodatkowego są opisane w stopniu wystarczającym dla poprawnej eksploatacji. Więcej informacji na temat akcesoriów należy szukać w instrukcjach dedykowanych do tych urządzeń. Zakres niniejszej instrukcji ogranicza się do instalacji, uruchomienia, eksploatacji, konserwacji oraz eliminacji drobnych usterek nawilżacza Defensor PH27 i przeznaczona jest dla osób posiadających kwalifikacje odpowiednie do przedstawionego zakresu prac i czynności. Instrukcja ta jest rozszerzana o różne osobne instrukcje (np. instrukcje do wyposażenia opcjonalnego). Gdy jest to konieczne to w instrukcji tej znajdują się odpowiednie odnośniki do takich dokumentacji.

5 Symbole wykorzystywane w instrukcji UWAGA! Hasłem UWAGA oznaczone są uwagi, których zignorowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub do jego niepoprawnej pracy. OSTRZEŻENIE! Słowo OSTRZEŻENIE stosowane razem z ogólnie znanym znakiem ostrzegawczym odnoszą się do instrukcji bezpieczeństwa, których zignorowanie może stwarzać niebezpieczeństwo dla ludzi i samego urządzenia. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Hasło NIEBEZPIECZEŃSTWO stosowane w połączeniu z ogólnie znanym znakiem graficznym oznacza instrukcje, których zignorowanie może skutkować niebezpieczeństwem utraty zdrowia, a nawet życia ludzi. Przechowywanie dokumentacji Prosimy o przechowywanie tej instrukcji w bezpiecznym, ale łatwodostępnym miejscu. W przypadku przekazania urządzenia nowemu właścicielowi, należy jednocześnie przekazać niniejszą dokumentację. Jeżeli instrukcja ulegnie zniszczeniu lub zostanie zgubiona można wtedy zwrócić się o kopię tej dokumentacji do najbliższego biura firmy Swegon Sp. z o.o. Wersje językowe Instrukcja ta jest dostępna w wielu wersjach językowych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w każdym biurze firmy Swegon Sp. z o.o. Prawa autorskie i prawa do powielania Niniejsza instrukcja objęta jest prawem autorskim. Przekazywanie dokumentacji, jej druk (lub jej części) jak również inne jej wykorzystywanie do publikacji bez pisemnej zgody producenta jest zabronione. Naruszenie praw autorskich jest przestępstwem i może być podstawą do roszczeń odszkodowawczych ze strony producenta. Producenta zastrzega sobie prawo do pełnego wykorzystania swoich praw patentowych.

6 2 Bezpieczeństwo Zasady ogólne Każda osoba, która zamierza obsługiwać nawilżacz Defensor PH27/PH27A musi zapoznać się z niniejszą instrukcją i zrozumieć jej treść przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac. Znajomość i zrozumienie zawartości dokumentacji jest podstawowym wymogiem, które chroni personel przed wszelkimi potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowej obsługi oraz zapewnia bezawaryjną i bezpieczną eksploatację. Wszelki ideogramy, znaki i oznaczenia powinny zostać przymocowane do jednostki i utrzymywane w dobrym stanie zapewniającym ich dobrą widoczność i czytelność. Kwalifikacje personelu Wszelkie prace opisane w niniejszej dokumentacji (instalacja, eksploatacja, konserwacja i.t.p.) mogą być wykonywane jedynie przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje zatwierdzone przez właściciela. Ze względów bezpieczeństwa wszelkie pracy wychodzące poza zakres opisany niniejszej dokumentacji mogą być wykonywane jedynie przez Serwis Swegon. Zakłada się, że wszystkie osoby obsługujące nawilżacz Defensor PH27/PH27A są zaznajomione i przestrzegają zasad BHP. Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności intelektualnej oraz fizycznej oraz przez osoby nieposiadające doświadczenia w pracy z tego rodzaju urządzeniami, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem Nawilżacz powietrza Defensor PH27/PH27A przeznaczony jest wyłącznie do oczyszczania i nawilżania powietrza w określonych warunkach (patrz rozdział 9 Specyfikacja urządzenia ). Jakiekolwiek inne wykorzystanie urządzenia bez pisemnej zgody producenta uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem i może być niebezpieczne. Zgodna z przeznaczeniem eksploatacja wymaga stosowania się do wszystkich instrukcji zawartych w niniejszej dokumentacji (w szczególności instrukcji bezpieczeństwa).

7 Potencjalne zagrożenie ze strony urządzenia Defensor PH27/PH27A zasilany jest z instalacji elektrycznej. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Gdy urządzenie jest otwarte może dojść do kontaktu z częściami będącymi pod napięciem. Dotknięcie części będących pod napięciem elektrycznym stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia człowieka. Zapobieganie: Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac nawilżacz Defensor PH27/PH27A powinien zostać odłączony (wyłączony wyłącznikiem na urządzeniu, odłączony od zasilania, zawór wodny powinien zostać zamknięty) oraz zabezpieczony przed nieumyślnym włączeniem. Źle konserwowane urządzenia mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia. OSTRZEŻENIE! W przypadku niedostatecznej konserwacji nawilżacza Defensor PH27/PH27A w wodzie może dojść do rozwoju niebezpiecznych drobnoustrojów, które mogą wpływać na jakość powietrza w pomieszczeniu. Zapobieganie: Nawilżacz Defensor PH27/PH27A musi być czyszczony w regularnych odstępach czasu zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 6 Konserwacja. Prace konserwacyjne powinny być wykonane poprawnie, a mata nawilżająca i filtry powinny być wymieniane regularnie po upływie określonego dla nich czasu pracy. Kable zasilające Z kablami zasilającymi należy obchodzić się ostrożnie: chronić je przed kontaktem z ostrymi krawędziami, nie załamywać i nie blokować. Nigdy nie należy wyciągać wtyczki ciągnąc za kabel. Wtyczkę dotykać tylko suchymi dłońmi. Kabel ułożyć tak, aby nie zagradzał dojść do innych elementów. Główny kabel zasilający podłączać tylko do gniazda z uziemieniem. Wszelkie stosowane przedłużacze muszą być również wyposażone w linię uziemiającą. Postępowanie w przypadku niebezpieczeństwa Jeżeli dalsza bezpieczna praca urządzenia Defensor PH27/PH27A nie jest możliwa urządzenie należy niezwłocznie odłączyć od zasilania (wyciągnąć wtyczkę) i zabezpieczyć przed nieumyślnym włączeniem. Sytuacja taka może zaistnieć w przypadku, gdy: nawilżacz Defensor PH27/PH27A jest uszkodzony nawilżacz Defensor PH27/PH27A pracuje niepoprawnie w przypadku rozszczelnienia podłączeń wodnych w przypadku, gdy uszkodzony jest kabel zasilający Osoby obsługujące nawilżacz Defensor PH27/PH27A muszą zgłaszać wszelkie modyfikacje urządzenia, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy. Zabronione modyfikacje urządzenia Jakiekolwiek modyfikacje nawilżacza Defensor PH27/PH27A wymagają pisemnej zgody producenta. Dozwolone jest stosowanie jedynie firmowych części zamiennych i elementów eksploatacyjnych, które są dostępne w firmie Swegon Sp. z o.o.

8 3 Przegląd produktu 3.1 Wersje urządzenia Nawilżacz Defensor PH27/PH27A dostępny jest w dwóch wersjach: PH27: wersja z wbudowanym zbiornikiem wody PH27A: wersja przygotowana do podłączenia do instalacji wodnej Obydwie wersje standardowo wyposażone są w filtr powietrza oraz matę nawilżającą, czyli w zestaw do pracy jako nawilżacz (praca zimowa). 3.2 Konstrukcja urządzenia PH Kratka wylotowa 2 Wentylator 3 Mata nawilżająca z węglem aktywnym 4 Obrotowy bęben nawilżający 5 Taca 6 Filtr standardowy lub filtr Quattro 7 Kratka wlotowa powietrza Wózek ze zbiornikiem wody 9 Panel obsługowy z wyświetlaczem 10 Tabliczka znamionowa 11 3-żyłowy główny kabel zasilający 12 Wyłącznik pływakowy 13 Elektrody jonizujące 14 Wyłącznik bezpieczeństwa

9 PH27A Kratka wylotowa 2 Wentylator 3 Mata nawilżająca z węglem aktywnym 4 Obrotowy bęben nawilżający 5 Taca 6 Filtr standardowy lub filtr Quattro 7 Kratka wlotowa powietrza 8 Wózek ze zbiornikiem wody 9 Panel obsługowy z wyświetlaczem Tabliczka znamionowa 11 3-żyłowy główny kabel zasilający 12 Wyłącznik pływakowy 13 Elektrody jonizujące 14 Wyłącznik bezpieczeństwa 15 Filtr wody 16 Zawór wlotowy 17 Podłączenie wody 3.3 Panel sterowania ESC Enter I / Wyświetlacz 2 Klawisz <ESC> 3 Klawisze strzałek 4 Sygnalizator alarmu 5 <I/0> klawisz (Wł./Wył) 6 Klawisz <Enter>

10 Identyfikacja urządzenia Dane identyfikacyjne urządzenia można znaleźć na tabliczce znamionowej (jej umiejscowienie pokazano na schemacie): Oznaczenie typu Numer seryjny miesiąc/rok Napięcie zasilania Dopuszczalne ciśnienie wody (tylko PH27A) Walter Meier (Climate International) Ltd Pfäffikon PH27 XXXXXXX AC V / Hz max. 148 W Inlet pressure = bar Pobór mocy Pole z oznaczeniem certyfikatów Made in Switzerland 3.5 Opis funkcjonalny/tryby pracy Opis funkcjonalny Wentylator (1) pobiera powietrza z dwóch stron poprzez filtr wstępny (2) lub filtr Quattro. Po przejściu przez bęben nawilżający, powietrze oczyszczone kierowane jest do kratki wylotowej (5) i wprowadzane jest do pomieszczenia. Nawilżacz przez cały czas mierzy aktualną wilgotność powietrza w pomieszczeniu za pomocą wbudowanego czujnika wilgotności i porównuje zmierzoną wartość z wartością zadaną. Jeżeli wartość bieżąca (np. 40 %) jest mniejsza od wartości zadanej (np. 45 %) bęben nawilżający (3) zaczyna się obracać. Mata nawilżająca jest zanurzana w wodzie w tacy (4) i nasącza się wodą. Powietrze przepływające przez bęben absorbuje wilgoć. Filtr zatrzymuje cząstki o wielkości 100 µm. Jeżeli nawilżacz Defensor PH27/PH27A wyposażony jest w filtr Quattro to zatrzymywane są cząstki o wielkości nawet 0.1 µm. Dodatkowo filtr Quattro, który wyposażony jest w warstwę węgla aktywnego, eliminuje nieprzyjemne zapachy. Poziom wody w tacy jest regulowany przez zawór w zbiorniku wody (Defensor PH27) kontrolowany jest przez zawór dolotowy wody (Defensor PH27A).

11 11 Dwie elektrody jonizujące zapobiegają formowaniu się kamienia i rozwojowi bakterii w tacy oraz na bębnie nawilżającym. Elektrody jonizujące są aktywne od momentu włączenia nawilżacza Defensor PH27/PH27A. Tryby pracy Nawilżacz Defensor PH27/PH27A może być wykorzystywany w następujących trybach pracy: Praca w trybie nawilżania powietrza W trybie nawilżania powietrza wentylator oraz bęben nawilżający pracują tylko wtedy gdy bieżąca wartość wilgotności powietrza jest niższa od wartości zadanej. Uwaga: jeżeli wilgotność powietrza utrzymuje się na zbyt niskim poziomie przez dłuższy okres czasu wtedy wentylator należy przełączyć na większą prędkość obrotową. Praca w trybie oczyszczania powietrza wraz z nawilżaniem W tym trybie pracy wentylator pracuje w cały czas. Bęben nawilżający włączany jest tylko wtedy gdy bieżąca wartość wilgotności jest niższa od wartości zadanej. Praca w trybie oczyszczania powietrza bez nawilżania W trybie tym wentylator pracuje bez przerwy. Bęben nawilżający pozostaje wyłączony. 3.6 Opcje Higrostat radiowy Higrostat bezprzewodowy może być wykorzystany zamiast higrostatu wbudowanego. Maksymalny zasięg transmisji w otwartych przestrzeniach wynosi 25 m Uwaga: zarówno higrostat jak i elementy odbiornika sygnału mogą być instalowane jedynie przez Serwis Swegon. Czujnik wycieku Zestaw elementów dla nawilżacza Defensor PH27/PH27A, który rozszerza go o czujnik przecieku. Jeżeli czujnik wcieku wykryje wyciek wody, wtedy zamykany jest zawór wlotowy (tylko PH27A) i wyświetlany jest komunikat alarmu. Uwaga: Czujnik wycieku może być instalowany i konfigurowany jedynie przez serwis firmy Swegon Sp. z o.o. Defensor PH27 Defensor PH27A

12 Akcesoria Zestaw zimowy (przeznaczony do nawilżania powietrza) Zestaw ten jest przeznaczony do zimowego trybu pracy. Zestaw składa się z: Mata nawilżająca pokryta węglem aktywnym Filtr standardowy Zestaw letni (przeznaczony do oczyszczania powietrza) Zestaw ten jest przeznaczony do pracy w lecie. Zestaw składa się z: Mata nawilżająca pokryta węglem aktywnym Filtr Quattro Zawór z filtrem Z261 Zawór ten jest stosowany jako zawór odcinający na linii doprowadzającej wodę. (tylko PH27A) Defensor PH27 Defensor PH27A 3.8 Skład standardowej dostawy Nawilżacz Defensor PH27/PH27A dostarczany jest w kartonowym opakowaniu (B: 800 mm x H: 680 mm x T: 520 mm, ciężar transportowy: 38 kg), w formie gotowej do pracy. W zakres standardowej dostawy wchodzą: Nawilżacz Defensor PH27 lub PH27A, wyposażony w zimowy zestaw filtrów (filtr, mata nawilżająca pokryta węglem aktywnym) oraz w ewentualne, zamówione jednocześnie opcje. Wąż do napełniania zbiornika o długości ok. 1,2 m (tylko PH27) Przewód doprowadzający wodę zakończony złączką 3/4" o długości ok. 0,3 m (tylko PH27A) Instrukcja obsługi Zamówione akcesoria takie jak wyszczególnione w rozdziale 3.7 pakowane są osobno.

13 13 4 Uruchomienie 4.1 Rozpakowanie urządzenia i sprawdzenie kompletności dostawy Rozpakowanie urządzenia Otworzyć opakowanie i wyjąć urządzenie wraz z akcesoriami. Sprawdzić kompletność dostawy (standardowa dostawa patrz rozdz. 3.8). W przypadku braku któregoś z zamówionych elementów prosimy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym oddziałem Swegon. Urządzenia należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne należy niezwłocznie zgłaszać do najbliższego oddziału firmy Swegon Sp. z o.o. Opakowanie Oryginalne opakowanie nawilżacza Defensor PH27/PH27A zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa podczas transportu. Prosimy o zachowanie oryginalnego opakowania na wypadek potrzeby odesłania urządzenia do producenta. Zawsze należy stosować się do lokalnych przepisów dotyczących gospodarki odpadami w przypadku wyrzucania opakowani. 4.2 Transport i składowanie urządzenia Transport Nawilżacz Defensor PH27/PH27A wyposażony jest w kółka umożliwiające łatwe jego przemieszczanie. Jeżeli istnieje konieczność uniesienia urządzenia do góry w celu jego przestawienia w inne miejsce należy skorzystać z pomocy drugiej osoby (ciężar pustego nawilżacza wynosi: 33 kg). Uwaga! W celu zabezpieczenia przez zalaniem należy upewnić się, że przemieszczane urządzenie jest opróżnione z wody. Składowanie Urządzenie można składować w bezpiecznym miejscu zapewniającym następujące warunki: temperatura w pomieszczeniu: C wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu: %

14 Wybór lokalizacji Podczas wyboru lokalizacji dla nawilżacza Defensor PH27/PH27A należy brać pod uwagę następujące czynniki: min. 150 mm min. 100 mm min. 150 mm min. 400 mm Urządzenie musi być usytuowane na stabilnej poziomej powierzchni, jeżeli to możliwe w łatwodostępnym miejscu (patrz minimalne odległości). Gniazdo zasilające powinno być zlokalizowane blisko urządzenia. W celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza należy zwrócić uwagę, aby nie postawić urządzenia w ograniczonych przestrzeniach wnęk, zamkniętych korytarzach, czy też za zasłonami, i.t.p. Na urządzeniu nie wolno stawiać żadnych przedmiotów (ograniczenie wydajności). Należy upewnić się czy strumień powietrza nie został skierowany na przeszkody (słupy, ściany, meble i.t.p.) lub też na zimne ściany zewnętrzne (niebezpieczeństwo kondensacji). Ciągłe nasłonecznienie urządzenia jest niekorzystne i może zakłócić pracę wbudowanego czujnika wilgotności. Z tego powodu należy chronić urządzenie przed ciągłym działaniem promieniowania słonecznego. Urządzenia nie wolno umieszczać w niebezpiecznych pomieszczeniach lub w pomieszczeniach, w których może dojść do zachlapania wodą.

15 15 Po usytuowaniu urządzenia: Zablokować kółka odblokowane zablokowane Zdjąć tylną kratkę wlotową powietrza tak jak to pokazano poniżej (na czas dostawy kabel zasilający jest chowany za kratką wlotową powietrza). Następnie ponownie zamontować kratkę wlotową. 4.4 Podłączyć zasilanie wodne (tylko PH27A) Woda powinna być podłączona przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z ilustracją poniżej. Parametry instalacji muszą spełniać podane wymagania. Uwaga! Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących włączania się do sieci wody pitnej. Zawór z filtrem (wyposażenie Z261 ) ø 10/6 mm Woda pitna bez dodatków: Dopuszczalne ciśnienie wody: bar Dopuszczalna temperatura wody: C Rurka wodna ø 10/6 mm ze złączką R 3/4" Podłączenie ø 10 mm

16 Przygotowanie urządzenia do działania W celu przygotowania urządzenia do pracy należy: PH27: napełnić zbiornik wodą (patrz rozdział 5.1) PH27A: otworzyć zawór na linii zasilającej w wodę. Podłączyć nawilżacz do zasilania elektrycznego. UWAGA! UWAGA! Należy upewnić się, że dostępne napięcie zasilania odpowiada wymaganemu przez urządzenie (patrz tabliczka znamionowa), w przeciwnym razie nie wolno podłączać nawilżacza Defensor PH27/PH27A do zasilania! Nawilżacz Defensor PH27/PH27A może być podłączony jedynie do instalacji z uziemieniem. Nigdy nie należy podłączać urządzenia do gniazda bez uziemienia. Defensor PH27/PH27A jest teraz gotowy do uruchomienia. W następnym rozdziale znajdują się szczegółowe informacje na temat działania urządzenia.

17 17 5 Działanie 5.1 Napełnianie zbiornika wody (tylko PH27) 1 W celu podtrzymania onitoringu 2 urządzenia podczas napełniania, nie wyłączać jednostki ani nie wyciągać wtyczki z kontaktu! Rozłożyć chłonną tkaninę pod nawilżaczem. Jeżeli nie zostanie zwolniony zaczep (krok 3), wózek pozostaje w nawilżaczu w pozycji otwartej. 3 Zimna woda bez dodatków Ważne! Dokręcić nakrętkę przed postawieniem zbiornika! Po ponownym zamontowaniu zbiornika poczekać przy urządzeniu do czasu przerwania sygnału dźwiękowego. 1.

18 Włączanie i wyłączanie urządzenia Włączanie urządzenia Nacisnąć przycisk <O/I>. Urządzenie wczyta nastawy, które były ustawione podczas ostatniego wyłączenia. Po zakończeniu zapala się wyświetlacz. Wygląd panelu nawilżacza Defensor PH27/PH27A zależy od tego czy pracuje w trybie Normalnym czy w trybie Automatycznym. PH27 Mo 12:32 Act 38% N2 Oznaczenie urządzenia PH27 Dzień tygodnia (widoczny tylko w trybie pracy zaprogramowanej) Format: Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So, Ni Godzina (widoczny tylko w trybie pracy zaprogramowanej) Format: gg:mm Bieg wentylatora 1, 2, 3, 4 lub A (praca automatyczna) Uwaga: W przypadku, gdy aktywny jest tryb nawilżania a wentylator ustawiony jest na pracę automatyczną A, wentylator będzie sterowany w zależności od różnicy pomiędzy wilgotnością zmierzoną a wilgotnością zadaną. W przypadku, gdy funkcja nawilżania nie jest aktywna pozycja A odpowiada nastawie 1. Tryb pracy N: Nawilżanie powietrza (Tryb nawilżania) C: Oczyszczanie powietrza z nawilżaniem _: Oczyszczanie powietrza bez nawilżania Bieżąca wartość wilgotności względnej % Uwaga: Bieżąca wartość wilgotności jest wyświetlana zawsze (nawet w trybie pracy oczyszczania powietrza). W obydwu trybach pracy wentylator startuje z ok. jednominutowym opóźnieniem. Dopóki wentylator nie wystartuje wskaźnik trybu pracy i biegu wentylatora migają. Jeżeli po włączeniu urządzenia zostanie wyświetlony komunikat ostrzeżenia lub błędu należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 7. Wyłączanie urządzenia Nacisnąć przycisk <O/I>. Przed wyłączeniem zostaną zachowane bieżące nastawy pracy.

19 Przegląd menu użytkownika Poniższy diagram stanowi przegląd menu nawilżacza Defensor PH27/PH27A. Po włączeniu urządzenia znajdujemy się na poziomie użytkownika. Poziom użytkownika Z poziomu użytkownika można zdefiniować nastawy do pracy w trybie normalnym (patrz rozdział 5.4). Poziom programatora czasowego Z poziomu programatora czasowego można zdefiniować oraz uaktywnić programy pracy automatycznej (patrz rozdział 5.5) PH27 Act 38% N2 Zegar WI. Nastawa 42% Czas Po 12:00 Bieg wentylatora 1 Poniedzialek 1 18:00 45% N3 Tryb nawilzania Nawilzac Poniedzialek 2 --:-- 45% N0 Sygnalizator WI. Niedziela 1 --:-- 45% N0 Zegar Ustaw Niedziela 2 22:00 45% N0 Jezyk Polski

20 Ustawienia urządzenia (w normalnym trybie pracy) Ustawianie wymaganego poziomu wilgotności Wyświetlacz trybu standardowego Nastawa 45% (patrz rozdz ) modyfikacja Nastawa Nowa wartosc Nastawa Poprzednia wart. potwierdzenie rezygnacja Nastawa 45% %rh Uwaga: Zadana wartość wilgotności może być modyfikowana tylko wtedy, gdy dezaktywowany zostanie tryb pracy wg. programatora czasowego (patrz rozdz. 5.5). Zakres nastawy: Nastawa fabryczna: %rh 45 %rh Uwagi dotyczące nastawy: Optymalna nastawa zależy od wielu czynników. dla mieszkań zalecana jest nastawa na poziomie %. Uwaga: Nowe urządzenie albo urządzenie, w którym właśnie wymieniono matę nawilżającą wymaga trochę czasu zanim osiągnie swoją maksymalną wydajność. Związane jest to z tym, że mata nawilżająca jest w pełni nasączona wodą dopiero po kilku dniach. Maksymalna wydajność jest osiągana po ok. tygodniu pracy. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że wydajność nawilżacza zależy od parametrów powietrza w pomieszczeniu.

21 Ustawianie biegu wentylatora (patrz rozdz ) Bieg wentylatora 1 (patrz rozdz ) modyfikacja Bieg wentylatora Nowa wartosc Bieg wentylatora Poprzednia wart. potwierdzenie rezygnacja Bieg wentylatora 1 1, 2, 3, 4 lub A Uwaga: Bieg wentylatora może być modyfikowany tylko wtedy, gdy dezaktywowany zostanie tryb pracy wg. programatora czasowego (patrz rozdz. 5.5). Dostępne nastawy: Nastawa fabryczna: 1 1, 2, 3, 4 lub A (praca automatyczna) Uwagi dotyczące nastawy: Bieg wentylatora powinien zostać dobrany w zależności od trybu pracy i kubatury pomieszczenia. Poniższa tabela przedstawia optymalny wybór biegu wentylatora. Bieg wentylatora max. kubatura pomieszczenia w m 3 do oczyszczania powietrzan Ilość wymian max. kubatura pomieszczenia w m 3 do nawilżania powietrza A W trybie pracy automatycznej bieg wentylatora jest dobierany automatycznie w zależności od wielkości różnicy pomiędzy zadaną wartością wilgotności a bieżącą, zmierzoną wartością. Praca automatyczna jest możliwa tylko w trybie nawilżania powietrza. Jeżeli nawilżanie jest nieaktywne pozycja A odpowiada nastawie 1. Do oczyszczania powietrza zalecane są następujące wielkości recyrkulacji powietrza: Obciążenie normalne: 1 2 mocno zanieczyszczone powietrze (np. pyłem, dymem, etc.): 3 4

22 Wybór tryby pracy (Tryb nawilżania) (patrz rozdz ) Tryb nawilzania Nawilzac modyfikacja Tryb nawilzania Nowa wartosc potwierdzenie Tryb nawilzania Nawilzac (patrz rozdz ) Tryb nawilzania Poprzednia wart. rezygnacja Nawilżac, Czyscic, Wyl. Uwaga: Tryb nawilżania może być modyfikowany tylko wtedy, gdy dezaktywowany zostanie tryb pracy wg. programatora czasowego (patrz rozdz. 5.5). Dostępne nastawy: Nastawa fabryczna: Nawilżanie (nawilżanie powietrza), Czyscic (oczyszczanie powietrza z nawilżaniem) and Wyl. (oczyszczanie powietrza bez nawilżania) Nawilżanie Uwagi dotyczące nastawy: Wybór trybu pracy nawilżacza zależy od tego czy Defensor PH27/ PH27A ma pracować jako nawilżacz, czy też ma nawilżać powietrze jednoczesnie je filtrując, czy też ma pracować tylko jako filtr powietrza, bez konieczności nawilżania powietrza. W przypadku, gdy Defensor PH27/PH27A ma pracować tylko w trybie filtracji powietrza, wtedy należy opróżnić zbiornik wody i tacę Aktywacja i dezaktywacja sygnalizacji dźwiękowej (patrz rozdz ) Sygnalizator Wyl. modyfikacja Sygnalizator Nowa wartosc potwierdzenie Sygnalizator Wyl. (patrz rozdz ) Sygnalizator Poprzednia wart. rezygnacja WI. lub Wyl. Dostępne nastawy: Nastawa fabryczna: WI. (brzęczyk włączony) lub Wyl. (brzęczyk wyłączony) Wyl. Uwagi dotyczące nastawy: Uwagi dotyczące nastawy: Jeżeli sygnalizacja dźwiękiem jest aktywna wtedy nawilżacz będzie powiadamiał dźwiękiem o zaistniałym alarmie.

23 Wywoływanie poziomu programatora czasowego (patrz rozdz ) Zegar Ustaw Wywołanie poziomu programatora czasowego Opuszczenie poziomu programatora czasowego Zegar WI. (patrz rozdz ) Szczegółowe informacje na temat ustawień programatora czasowego znajdują się w rozdziale 5.5 Działanie zaprogramowane Wybór języka (patrz rozdz ) Jezyk Polski Wyświetlacz trybu standardowego modyfikacja Jezyk Nowa wartosc Jezyk Poprzednia wart. potwierdzenie rezygnacja Jezyk Polski German, English, French, Dutch, Italian, Polski Dostępne nastawy: Nastawa fabryczna: German, English, French, Dutch, Italian, Polski W zależności od kraj Uwagi dotyczące nastawy: Po potwierdzeniu nastawy następuje natychmiastowe przełączenie na wybrany język.

24 Działanie zaprogramowane Działanie nawilżacza Defensor PH27/PH27A może być kontrolowane przez odpowiednio ustawione programy. Pozwalają one na takie zaprogramowanie nawilżacza, aby w odpowiednim czasie pracował w zadanym trybie przy odpowiednim biegu wentylatora. W znacznym stopniu ułatwia to dopasowanie nawilżacza Defensor PH27/PH27A do konkretnych wymagań (np. dopasowanie do czasu otwarcia muzeum czy biura). Każdy program składa się z punktu startowego (Dzień tygodnia i godzina), z wartości nastawy wilgotności, trybu pracy oraz biegu wentylatora. Każdy indywidualny program może mieć dwa punkty startowe dziennie. W trybie pracy wg. zadanego programu pozostaje on aktywny do czasu aktywacji kolejnego programu (w tym lub następnych dniach). Przykład: Poniedzialek 1 : 45% N0 Poniedzialek 2 : 45% N0 Wtorek 1 06:00 45% N3 Wtorek 2 : 45% N0 Sroda 1 : 45% N0 Sroda 2 18:00 40% C1 Czwartek 1 : 45% N0 Czwartek 2 : 45% N0 Piatek 1 06:00 45% NA Piatek 2 : 45% N0 Sobota 1 : 45% N0 Sobota 2 12:00 45% N0 Niedziela 1 : 45% N0 Niedziela 2 : 45% N0 Sobota 2 Wtorek 1 Sroda 2 Piatek 1 Sobota 2 Wyl. Nastawa 45% Nawilżac Bieg wentiylatora 3 Nastawa 40% Czscic Bieg wentiylatora 1 Nastawa 45% Nawilżac Bieg wentiylatora A Wyl. 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek Sobota Niedziela Ustawienie programu oraz jego aktywacja dokonywana jest z poziomu programatora czasowego Zegar level Wywoływanie poziomu programatora czasowego Będąc w trybie użytkownika wywołać tryb programatora (patrz rozdz ). Z poziomu programatora: można aktywować lub dezaktywować pracę wg. zadanego programu (patrz rozdz ) można ustawić Dzień tygodnia i godzinę (patrz rozdz ) można zdefiniować indywidualne programy pracy wraz z punktami startowymi (patrz rozdz ) Uwaga: Jeżeli w trybie programatora przez pewien czas nie zostanie naciśnięty żaden klawisz to wyświetlacz wróci do trybu standardowego.

25 Aktywacja/Dezaktywacja pracy w zaprogramowanym typie (patrz rozdz ) Zegar WI. (patrz rozdz ) modyfikacja Zegar Nowa wartosc Zegar Poprzednia wart. potwierdzenie rezygnacja Zegar WI. WI./Wyl. Dostępne nastawy: Nastawa fabryczna: WI. (praca zaprogramowana aktywna) lub Wyl. (praca zaprogramowana nieaktywna) Wyl. Uwagi dotyczące nastawy: Jeżeli aktywna jest praca zaprogramowana wtedy nawilżacz pracuje zgodnie z zegarem Defensor PH27/PH27A i odpowiednimi programami(patrz rozdz ). Jeżeli nie ustawiono żadnych programów wtedy jednostka pracuje tak jak w trybie normalnym Ustawianie czasu (patrz rozdz ) Czas Po 12:00 (patrz rozdz ) modyfikacja Czas Nowa wartosc Czas Poprzednia wart. potwierdzenie rezygnacja Czas Po 12:00 patrz Uwagi dotyczące nastawy Dostępne nastawy: Nastawa fabryczna: --- Dzień tygodnia (Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So, Ni) Godzina (Format: gg) Minuty (Format: mm) Uwagi dotyczące nastawy: Bieżący dzień tygodnia oraz czas są punktem odniesienia dla programów czasowych. Jeżeli nastawy te są złe, wtedy czas działania programów również jest nieprawidłowy. Po wywołaniu trybu edycji należy ustawić bieżący dzień tygodnia oraz czas. Każdą daną zatwierdzić klawiszem <Enter>. Uwaga: Jeżeli nawilżacz Defensor PH27/PH27A straci ustawienie daty i godziny w wyniku braku zasilania, wtedy wskaźnik czasu (--:--) na wyświetlaczu miga.

Defensor PH15/PH15A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2531444 PL 0801

Defensor PH15/PH15A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2531444 PL 0801 Defensor PH15/PH15A Nawilżacze Adiabatyczne Instrukcja obsługi 2531444 PL 0801 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Na początek 4 1.2 Uwagi dotyczące instrukcji obsługi 4 2 Bezpieczeństwo 6 3 Przegląd produktu 8

Bardziej szczegółowo

Przenośny wodny nawilżacz powietrza Defensor PH15/PH27

Przenośny wodny nawilżacz powietrza Defensor PH15/PH27 Przenośny wodny nawilżacz powietrza Defensor PH15/PH27 NAWILŻACZ WODNY Z FUNKCJĄ OCZYSZCZANIA POWIETRZA, EKONOMICZNY, CICHY, ŁATWY W OBSŁUDZE www.swegon.pl Defensor PH15 Defensor PH27 Mata nawilżająca

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: 775010 v2-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Quick News Sprzedaż. Krótki przewodnik dla sterowania SC 30

Quick News Sprzedaż. Krótki przewodnik dla sterowania SC 30 Quick News Sprzedaż SCHWING GmbH Heerstraße 9 27 44653 Herne, Germany Phone +49 23 25 / 987-0 Fax +49 23 25 / 72922 info@schwing.de www.schwing.de Krótki przewodnik dla sterowania SC 30 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA Tech - 1 - ST-380 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

SILENT-100 CHZ DESIGN

SILENT-100 CHZ DESIGN SILENT-100 CHZ DESIGN 1 3 4 2 Fig.1 Fig.2 L L N Ls Fig.3 N Fig.4 L N L NLs ON 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 1 5 6 7 8 ON Fig.5 OFF CT-12/14 H 12 V 230 V 50Hz 50Hz LS LS N L TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L N SILENT-100

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C INSTRUKCJE AKO 14012, AKO 14023, AKO 14031, AKO 14112, AKO 14123 Opis ogólny: Elektroniczne termometry i termostaty do paneli, przeznaczone są do wyświetlania, sterowania i regulacji niskich lub wysokich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Wentylator stojący z pilotem 4w1

Wentylator stojący z pilotem 4w1 Wentylator stojący z pilotem 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stojącego wentylatora. Latem gwarantuje przyjemny klimat w pomieszczeniach mieszkalnych, może posłużyć również jako nawilżacz. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 Art. Nr 85 26 36 Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 www.conrad.pl Opis funkcjonowania Urządzenie alarmowe DIY-12 składa się z jednostki alarmowej z czujnikiem wstrząsowym, czujnika napięcia

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next

Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next System sekwencyjnego wtrysku gazu LS Next zapewnia pracę silnika na zasilaniu gazowym o porównywalnych

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru! Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj ją na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Instrukcja obsługi Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

Blue Box Microchiller

Blue Box Microchiller Blue Box Microchiller 2 Manual 001721A02 Issue 06.05 Replaces 20110901 Instrukcja obsługi Interfejs użytkownika Wyświetlacz posiada 3 zielone pola cyfr, (dodatkowo znak wartości -, oraz punkt dziesiętny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja obsługi

PL Instrukcja obsługi PL Instrukcja obsługi 1 Co powinno znajdować się w opakowaniu Element Ilość Uwagi Ramka do filtra 2 Filtr i wkłady Filtr 4 szt. Woreczek do przechowywania filtrów Filtr jednorazowy z ramką Filtr wiosenny

Bardziej szczegółowo

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki VALUE. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 UWAGA! Nawilżacz ultradźwiękowy nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi bądź umysłowymi,

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki.

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 4. Panel dotykowy Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 5. Widok tylnej strony Vibstand 2 Panel w części napędowej zawiera

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 1 S trona Nie zwijać kabla Upewnić się że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka Nie używać przedłużacza Upewnić się że wtyczka jest czysta Wyjąć wtyczkę po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i-r Light Sensor

Instrukcja i-r Light Sensor Instrukcja i-r Light Sensor Spis treści Informacje ogólne str. 3 Opis urządzenia str. 4 Funkcje str. 5 Procedury programowania str. 7 Wymiana baterii str. 9 Dane techniczne str. 10 2 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA GH09NB DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. Wersja programu 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL 04308179) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA PARAMETRÓW G914 do współpracy ze sterownikami G201, G202, G207 Wersja programu 00 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji

Bardziej szczegółowo