MODEL GOSPODARKI POLSKIEJ ECMOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODEL GOSPODARKI POLSKIEJ ECMOD"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ PROJEKCJI MAKROEKONOMICZNYCH DAMS 25 KWIETNIA 2007 R. MODEL GOSPODARKI POLSKIEJ ECMOD WERSJA Z KWIETNIA 2007 R. 1 PODSUMOWANIE ZMIAN WPROWADZONYCH DO MODELU ECMOD OD MAJA 2005 R. DO KWIETNIA 2007 R. Model ECMOD sał się oficjalnym modelem prognosycznym NBP w maju 2005 r. Opublikowano wedy szczegółową specyfikację modelu 1. Od ego czasu model podlegał wielu zmianom związanym z akualizacjami oraz rozbudową, w celu poprawy właściwości prognosycznych. Poniżej przedsawiono w syneyczny sposób i chronologicznie najważniejsze zmiany, kóre wprowadzono do modelu w kolejnych rundach prognosycznych. 1.1 PROJEKCJA SIERPNIOWA 2005 R. W związku z rewizją danych o Rachunkach Narodowych za laa dokonano w lipcu 2005 r. reesymacji modelu, uwzględniając równocześnie dane za I kw r. W rakcie reesymacji równań nie zmieniono ich specyfikacji, z wyjąkiem równań imporu i eksporu (uwzględnienie relaywnych zmian cen w dynamice krókookresowej) oraz równania płac (rezygnacja z koncepcji dynamicznej homogeniczności). 1.2 PROJEKCJA STYCZNIOWA 2006 R. W grudniu 2005 r. model ECMOD zosał rozszerzony względem sierpniowej wersji modelu o równanie długookresowych sóp procenowych. Modyfikacja a wiązała się z porzebą uwzględnienia w równaniu inwesycji nie ylko króko-, ale akże długookresowej sopy procenowej, co wynika z faku, że część decyzji inwesycyjnych jes podejmowana przez przedsiębiorców właśnie w oparciu o poziom długookresowej sopy. W równaniu długookresowej sopy procenowej uwzględniono relację salda sekora finansów publicznych do PKB, dzięki czemu pojawił się dodakowy kanał wpływu sekora fiskalnego na sferę realną. Uwzględniony zosał również elemen konwergencji gospodarki 1 T. Fic, M. Kolasa, A. Ko, K. Murawski, M. Rubaszek, M. Tarnicka, Model gospodarki polskiej ECMOD, Maeriały i Sudia, Zeszy nr

2 polskiej do gospodarek ze srefy euro poprzez wpływ zagranicznej długookresowej sopy procenowej na sopę krajową. Dodanie do modelu równania długookresowej sopy procenowej umożliwiło również endogenizację koszów obsługi krajowego długu publicznego. Uwzględnienie dodakowego kanału w posaci wpływu sopy procenowej na koszy obsługi krajowego długu publicznego poprawiło własności symulacyjne modelu. 1.3 PROJEKCJA KWIETNIOWA 2006 R. W marcu 2006 r. dokonano kolejnej reesymacji modelu ECMOD, podczas kórej uwzględniono rewizję rachunków narodowych za laa oraz dodano nowe obserwacje do IV kw r. włącznie. Ponado, poza reesymacją, dokonano w modelu nasępujących zmian: Wprowadzono rozróżnienie pomiędzy pracującymi w i poza rolnicwem indywidualnym (na podsawie danych BAEL). W zmienionej wersji modelu równanie popyu na pracę nadal opiera się na pracujących ogółem. Pracujący poza rolnicwem uzyskiwani są poprzez odjęcie, od endogenicznie wyliczanych pracujących ogółem, egzogenicznie zadanych pracujących w rolnicwie. W przeciwieńswie do poprzedniej wersji modelu, w wersji zmienionej wydajność pracy i jednoskowe koszy pracy uzyskiwane są na podsawie pracujących poza rolnicwem a nie ogółu pracujących. Zmieniono definicję ooczenia zewnęrznego na srefę euro, Wielką Bryanię i USA z wagami odpowiednio 87,8%, 7,2% i 5,0% (poprzednio było o dziewięciu głównych parnerów handlowych Polski). 1.4 PROJEKCJA LIPCOWA 2006 R. Przed rundą prognosyczną z lipca 2006 r. nie wprowadzono do modelu zmian względem poprzedniej wersji. 1.5 PROJEKCJA PAŹDZIERNIKOWA 2006 R. We wrześniu 2006 r. dodano wydaki na akywną poliykę rynku pracy do równania pracujących (oraz odpowiednio do bloku fiskalnego). 2

3 1.6 PROJEKCJA STYCZNIOWA 2007 R. Napływ nowych danych od osaniej reesymacji modelu (marzec 2006 r.) spowodował konieczność wprowadzenia do modelu kilku korek, kóre podsumowano poniżej: Umocniono kurs równowagi poprzez przesunięcie średniookresowej ścieżki zewnęrznego kursu realnego oraz dwóch kursów wewnęrznych: w równaniu cen imporu oraz eksporu. Przesunięo średniookresowe ścieżki wolumenów eksporu i imporu zgodnie z obserwowanymi wzrosami dynamik eksporu i imporu od I kw r. Uwzględniając najnowsze dane, obniżono hisoryczne oszacowanie poziomu łącznej wydajności czynników produkcji (TFP). Koreka a miała w modelu wpływ na rynek pracy. Przesunięo sałą w relacji długookresowej w równaniu płac i deflaora PKB, dososowując ją do danych hisorycznych oraz zreesymowano równanie krókookresowe deflaora PKB. 1.7 PROJEKCJA KWIETNIOWA 2007 R. W marcu 2007 r., przed projekcją kwieniową, odbyła się ruynowa, coroczna reesymacja modelu ECMOD. Uwzględniono w niej dane do IV kw r. włącznie. Marcową reesymację wykorzysano do endogenizacji sopy bezrobocia NAWRU. Wprowadzenie ej zmiany implikowało zmianę posaci kilku równań modelu w szczególności równania opisującego płace. Koncepcja endogenicznego NAWRU zosała szczegółowo omówiona w publikacji auorswa K. Budnik, p. Non-acceleraing wage inflaion rae of unemploymen in Poland (wkróce jako NBP Working Paper). Endogenizacja sopy bezrobocia NAWRU wiązała się ze zmianami w specyfikacji modułu fiskalnego, dzięki czemu możliwa była rozbudowa sprzężeń pomiędzy zmiennymi fiskalnymi a pozosałymi segmenami modelu. Pozosałe ważniejsze zmiany obejmowały zasąpienie kapiału neo kapiałem bruo oraz zasąpienie mechanicznej formuły generującej zapasy esymowanym równaniem. Poza zmianami w specyfikacji modelu, przed reesymacją wprowadzono akże drobne zmiany w procesie przygoowywania danych. Od marca 2007 r. dane doyczące rachunków narodowych odsezonowywane są w sposób łączny, j. ak, aby po odsezonowaniu zachowane 3

4 były zależności bilansowe pomiędzy szeregami czasowymi. Wcześniej isniał problem z prognozowaniem błędu powsającego w wyniku odsezonowania. 4

5 2 RÓWNANIA MODELU STAN NA KWIECIEŃ 2007 R. Poniżej przedsawiono posać równań modelu po jego reesymacji w marcu 2007 r. Wersja a posłużyła do sporządzenia projekcji w kwieniu 2007 r. Zamieszczono jedynie e równania, kóre uległy isonym zmianom względem opublikowanej w maju 2005 r. wersji modelu, j. wszyskie równania behawioralne, nowe równania oraz isonie zmienione równania ożsamościowe. Sekor finansów publicznych pokazano w skróconej wersji. Zasosowano oznaczenia jak w publikacji z maja 2005 r., j. małymi lierami zaznaczono logarymy zmiennych, pod warościami szacowanych paramerów podano saysyki -Sudena. 2.1 SFERA REALNA PRACUJĄCY emp = 0,11( gdp 1,8 (1 0,50 ) lf 0,15 ( ( wage fp 1 1 0,0011 (( almp 0, 44 3,5 DUMMIES 0,68 emp 0,50 emp _ n / 0,68 ) _ n 3, ln(1 GLT _ CORP pgdp 0,32 k fp 0,31( gdp 2,2 ) ( unemp 1 ) / 0,68 fp _ TR 1 lf 1 1 / 0,68 ) ) pgdp 1 ) 1,45 ) ) R. 1 EMP liczba pracujących wg BAEL, GDP realny PKB, K kapiał bruo (przeskalowany do poziomu kapiału neo), TFP łączna wydajność czynników wywórczych, LF liczba osób akywnych zawodowo wg BAEL, WAGE_N nominalne płace bruo, GLT_CORP_TR sawka efekywna składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców, PGDP deflaor PKB, ALMP_N wydaki sekora finansów publicznych na akywną poliykę rynku pracy, UNEMP sopa bezrobocia wg BAEL, DUMMIES zmienne zerojedynkowe. 5

6 Skorygowane R 2 : 49% Auokorelacja składnika losowego: χ 2 (2)=0 (p=1,00) Normalność rozkładu składnika losowego: χ 2 (2)=0,77 (p=0,68) Próba: 1995Q4 2006Q4 SPOŻYCIE INDYWIDUALNE (GOSPODARSTW DOMOWYCH) conp = 0,0074 0,13(conp 0,28 ) 014, yd 0, , 3 7, 9 2, 5 3, 2 0, 9yd ( 1 0, 9 )wealh I_W 3MR_CPI DUMMIES 0, 0062 I_W 3MR_CPI R. 2 CONP spożycie indywidualne, YD dochód do dyspozycji gospodarsw domowych, WEALTH mająek, I_W3MR_CPI realna sopa procenowa (sopa WIBOR 3M deflowana wskaźnikiem inflacji CPI), DUMMIES zmienne zerojedynkowe. Skorygowane R 2 : 53% Auokorelacja składnika losowego: χ 2 (2)=2,5 (p=0,28) Normalność rozkładu składnika losowego: χ 2 (2)=3,2 (p=0,20) Próba: 1999Q1 2006Q4 DOCHÓD DO DYSPOZYCJI) YD_N = WAGEFUND_N (1 - GLT_EMP_TR ) GTR_RETIRED_N GTR_UNEMP_N GTR_RELIEF_N - GPIT_N - GLT_HC_N YD_REST_N 0,7 TRANSFERY_WPR YD_NO_N YD_WL_N - GOTAX_HH_N R. 3 YD_N dochód do dyspozycji, WAGEFUND_N fundusz płac, GLT_EMP_TR efekywna sawka składek na ubezpieczenie społeczne płacona przez pracowników, GTR_RETIRED_N ransfery z yułu ren i emeryur, GTR_UNEMP_N zasiłki dla bezrobonych, GTR_RELIEF_N ransfery z pomocy społecznej/opieki społecznej, GPIT_N podaek od dochodów osobisych, GLT_HC_N składka na ubezpieczenie zdrowone, 6

7 YD_REST_N pozosałe dochody do dyspozycji, TRANSFERY_WPR ransfery z UE przeznaczone na Wspólną Poliykę Rolną, YD_NO_N nadwyżka operacyjna sekora gospodarsw domowych, YD_WL_N nominalny dochód z własności w sekorze gospodarsw domowych, GOTAX_HH_N pozosałe podaki płacone przez gospodarswa domowe. DOCHÓD Z NADWYŻKI OPERACYJNEJ yd _ no _ n = 0,61 gdp _ n 0,86( yd _ no _ n 1 gdp _ n 1 1,35) R. 4 1,2 4,7 YD_NO_N nadwyżka operacyjna sekora gospodarsw domowych, GDP_N nominalny produk krajowy bruo. Skorygowane R 2 : 43% Auokorelacja składnika losowego: χ 2 (2)=1,3 (p=0,51) Normalność rozkładu składnika losowego: χ 2 (2)=0,20 (p=0,91) Próba: 1999Q4 2006Q4 DOCHODY Z WŁASNOŚCI yd _ wl _ n 2,98 gdp _ n = 0,034 1,4 10 ) DUMMIES ( I _ W 3M WEALTH ) 0,16( yd _ wl _ n 8 2,5 2,0 1,5 R. 5 YD_WL_N dochód z własności sekora gospodarsw domowych, I_W3M średnia kwaralna warość sopy WIBOR3M, WEALTH mająek, GDP_N nominalny produk krajowy bruo, DUMMIES zmienne zerojedynkowe. Skorygowane R 2 : 20% Auokorelacja składnika losowego: χ 2 (2)=0,79 (p=0,67) Normalność rozkładu składnika losowego: χ 2 (2)=0,26 (p=0,88) Próba: 1996Q2 2006Q4 7

8 finv NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE GDP = 0,33((1 0,68) 1,0 K 0,44 1 RUCC 0,093( FINACC FINACC 4 0,022) 0,28 finv ) 0,012 ( oil 0,43 1,7 0,47 finv 2,9 s _ usd _ pln pgdp 2 4,7) R. 6 FINV nakłady inwesycyjne, GDP realny PKB, K kapiał bruo (przeskalowany do poziomu kapiału neo), RUCC realny kosz kapiału, j. średnioerminowa realna sopa procenowa (średnia arymeyczna sopy WIBOR 3M deflowanej deflaorem PKB i renowności obligacji 5-lenich deflowanych celem inflacyjnym) skorygowana o deprecjację kapiału i sumę obciążeń podakowych przedsiębiorsw, FINACC udział dochodów do dyspozycji przedsiębiorsw 2 w narodowym dochodzie do dyspozycji, OIL ceny ropy, S_USD_PLN kurs USD/PLN, PGDP deflaor PKB. Skorygowane R 2 : 30% Auokorelacja składnika losowego: χ 2 (2)=0 (p=1,0) Normalność rozkładu składnika losowego: χ 2 (2)=39 (p=0,0) Próba: 1998Q2 2006Q4 ZAPASY sock = 0,48 sock 1 (1 0,48) gdp 0,16( sock 1 gdp 1 4,5 4,5 2,6 0,24) R. 7 STOCK poziom zapasów, GDP realny PKB. Skorygowane R 2 : 30% Auokorelacja składnika losowego: χ 2 (2)=2,0 (p=0,36) Normalność rozkładu składnika losowego: χ 2 (2)=3,0 (p=0,23) Próba: 1995Q3 2006Q4 2 Przez przedsiębiorswa rozumie się dwa sekory insyucjonalne wyróżniane w rachunkach narodowych: sekor przedsiębiorsw oraz sekor insyucji finansowych. 8

9 2.2 CENY I KOSZTY INFLACJA NETTO necpi (1 0,64)( p _ imp GGAM _ TR 0,29 cpi 2,7 = 0,74 dl 2 4 0,6 GEXT _ TR 0,087(1 0,64) ( p _ imp 1,6 2,9 0,055( necpi ( 1,7) ln(1 GTAR _ TR 0,087 0,64 ulcna 1,6 (1,89 0,64ulcna )) 0,35dl GTR _ GOODS _ TR GVAT _ TR ln(1 GTAR _ TR )) DUMMIES )) 0,27 necpi 1,9 R. 8 NETCPI indeks poziomu cen inflacji bazowej neo po wyłączeniu cen żywności oraz cen paliw, dl zmienna szuczna, kwanyfikująca szybszy wzros inflacji bazowej neo niż jej deerminan koszowych w próbie (od III kw r. usalona na sałym poziomie), ULCNA jednoskowe koszy pracy w całej gospodarce z wyłączeniem rolnicwa, ulcna = ln( 1 GLT _ CORP _ TR ) empna wage _ n gdp, GLT_CORP_TR składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę, EMPNA liczba pracujących poza rolnicwem, WAGE_N nominalne przecięne wynagrodzenie, GDP realny poziom PKB, P_IMP ceny imporu skorygowane o podaek imporowy (wysępował w połowie la dziewięćdziesiąych), GTAR_TR efekywna sawka celna, GVAT_TR efekywna sawka podaku VAT, GGAM_TR efekywna sawka podaku od gier, GEXT_TR efekywna sawka podaku akcyzowego, GTR_GOODS_TR udział doacji przedmioowych w bazie podakowej dla podaków pośrednich, CPI indeks cen konsumpcyjnych, DUMMIES zmienne zerojedynkowe. Skorygowane R 2 : 93% Auokorelacja składnika losowego: χ 2 (2)=1,5 (p=0,48) Normalność rozkładu składnika losowego: χ 2 (2)=22 (p=0,0) Próba: 1996Q2 2006Q4 9

10 DEFLATOR PKB pgdp = (1, )(1 0,29 0,48 0,05) 0,14( pgdp (1 0,64)( p _ imp 0,62 GGAM _ TR 3,31) 0,29 pgdp 2,3 2,3 3,4 ln(1 GTAR _ TR 0,84 GEXT _ TR 0,48 ulcna 3,4 2, 6 )) (0,84 GVAT _ TR 0,84 GTR _ GOODS _ TR 0,05 ( p _ imp 0,64ulcna ) ln(1 GTAR _ TR )) R. 9 PGDP deflaor PKB, ULCNA jednoskowe koszy pracy w całej gospodarce z wyłączeniem rolnicwa, ulcna = ln( 1 GLT _ CORP _ TR ) empna wage _ n gdp, GLT_CORP_TR składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę, EMPNA liczba pracujących poza rolnicwem, WAGE_N nominalne przecięne wynagrodzenie, GDP realny poziom PKB, GTAR_TR efekywna sawka celna, GVAT_TR efekywna sawka podaku VAT, GGAM_TR efekywna sawka podaku od gier, GEXT_TR efekywna sawka podaku akcyzowego, GTR_GOODS_TR udział doacji przedmioowych w bazie podakowej dla podaków pośrednich, P_IMP ceny imporu skorygowane o podaek imporowy (wysępował w połowie la dziewięćdziesiąych). Skorygowane R 2 : 45% Auokorelacja składnika losowego: χ 2 (2)=1,6 (p=0,44) Normalność rozkładu składnika losowego: χ 2 (2)=602 (p=0,0) Próba: 1995Q4 2006Q4 10

11 PŁACE wage_ n = 0,24 wage_ n 2,0 (1 0,24 0,19)( gdp emp ) 0,092( wage_ n 3,5 ln(1 GPIT _ TR 0,41( RR_ BENEFIT 0,13( 3,31 0,64 ulcna 2,3 2,0 1,5 (1 0,64)( p _ imp 0,62 GGAM _ TR DUMMIES 0,19 wage_ n ln(1 GLT _ EMP_ TR GLT _ HC _ TR 1,5 0,2 RR_ RELIEF pgdp ln(1 GTAR_ TR 0,84 GEXT _ TR 2 (1 0,24 0,19) cpi ) cpi2005 ) 1,3 UNEMP 2,0 1,5 ) 0,14 LR )) 0,84 GVAT _ TR 1,48 fp 0,84 GTR_ GOODS_ TR 6,40) ) R. 10 WAGE_N płace nominalne, CPI wskaźnik cen konsumpcyjnych, GDP realny PKB, EMP liczba pracujących wg BAEL, GLT_EMP_TR efekywna sawka składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracownika, CPI wskaźnik cen konsumpcyjnych; rok 2005 = 100, TFP produkywność czynników wywórczych, GPIT_TR efekywna sawka podaku PIT, GLT_HC_TR efekywna składka na ubezpieczenie zdrowone, UNEMP sopa bezrobocia BAEL, RR_BENEFIT - sopa zasąpienia dochodów z pracy zasiłkiem dla bezrobonych, RR_RELIEF - sopa zasąpienia dochodów z pracy świadczeniami z pomocy społecznej, LR - zmienna konrolująca; odseek umów na czas określony w umowach ogółem (na podsawie BAEL), DUMMIES zmienne zerojedynkowe, ULCNA jednoskowe koszy pracy w całej gospodarce z wyłączeniem rolnicwa, ulcna = ln( 1 GLT _ CORP _ TR ) empna wage _ n gdp, GLT_CORP_TR składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę, EMPNA liczba pracujących poza rolnicwem, WAGE_N nominalne przecięne wynagrodzenie, GDP realny poziom PKB, PGDP deflaor PKB, 11

12 P_IMP ceny imporu skorygowane o podaek imporowy (wysępował w połowie la dziewięćdziesiąych), GTAR_TR efekywna sawka celna, GVAT_TR efekywna sawka podaku VAT, GGAM_TR efekywna sawka podaku od gier, GEXT_TR efekywna sawka podaku akcyzowego, GTR_GOODS_TR - udział doacji przedmioowych w bazie podakowej dla podaków pośrednich. Skorygowane R 2 : 77% Auokorelacja składnika losowego χ 2 (2)=14 (p=0,00) Normalność składnika losowego χ 2 (2)=0,11 (p=0,94) Próba: 1997Q1-2006Q4 KURS WALUTOWY s _ neer = 0,30( s _ neer 0,56( gdp _ po 1,23( I _ W3MR _ PGDP pgdp gdp _ ex _ po I3MR _ EXT ( pgdp pgdp _ ex ) 0,26 ( gdp _ po pgdp _ ex NFA _ GDP gdp _ ex _ po ) 0,09 ( I _ W3MR _ PGDP I3MR _ EXT ) DUMMIES 0,26 3,1 0,38 ) 0,25 ) 9,03) R. 11 S_NEER nominalny efekywny kurs złoego, PGDP deflaor PKB, PGDP_EXT ceny zagraniczne, GDP_POT poencjalne PKB, GDP_EXT_POT ważone poencjalne PKB zagraniczne, NFA_GDP sosunek akywów zagranicznych neo do PKB, I_W3MR_PGDP realna sopa WIBOR 3M deflowana deflaorem PKB, I3MR_EXT realna zagraniczna sopa 3M deflowana zagranicznym deflaorem PKB, DUMMIES zmienne zerojedynkowe. Skorygowane R 2 : 12% Auokorelacja składnika losowego: χ 2 (2)=3,2 (p=0,20) Normalność rozkładu składnika losowego: χ 2 (2)=0,82 (p=0,66) Próba: 1996Q2-2006Q4 12

13 2.3 STOPY PROCENTOWE RÓWNANIE DŁUGOOKRESOWYCH STÓP PROCENTOWYCH GGR5Y = 0,26GGR5Y 1 2,1 (1 0,26)(0,76 0,43GGR5Y _ EUR 0,2 100 GSALDO _ GDP 25,5 GAP ) DUMMIES 2,6 3,2 14 (1 0,43) I _ W 3M 14 R. 12 GGR5Y- renowność polskich 5-lenich obligacji, GGR5Y_EUR- renowność 5-lenich obligacji benchmarkowych dla srefy euro, I_W3M - WIBOR 3M, GSALDO_GDP- relacja salda sekora finansów publicznych do PKB (średnia ruchoma z 4 kwarałów), GAP- luka popyowa, DUMMIES zmienne zerojedynkowe. Skorygowane R 2 : 97% Auokorelacja składnika losowego: χ 2 (2)=2, (p=0,23) Normalność rozkładu składnika losowego: χ 2 (2)=0,85 (p=0,65) Próba: 1999Q2-2005Q4 RÓWNANIE KRÓTKOOKRESOWYCH STÓP PROCENTOWYCH GGR1Y = 0,72( GGR1Y 0,96 I _ W3M ) 0,97 I _ W 3M DUMMIES 3,7 GGR1Y- renowność polskich bonów skarbowych 52-ygodniowych, I_W3M - WIBOR 3M, DUMMIES zmienne zerojedynkowe. 9,0 R. 13 Skorygowane R 2 : 70% Auokorelacja składnika losowego: χ 2 (2)=1,2 (p=0,55) Normalność rozkładu składnika losowego: χ 2 (2)=0,58 (p=0,75) Próba: 1999Q1-2006Q4 13

14 2.4 SEKTOR ZEWNĘTRZNY EKSPORT TOWARÓW I USŁUG ( gdp _ exp gdp _ po ) = 0,0023 0,19( gdp _ 1,53 0,011 TREND 1,5( gdp _ ex 1,8-1 gdp _ po 0,50( p _ exp 4,0 2,0 pgdp ) DUMMIES exp -1 )) gdp _ po R. 14 GDP_EXP ekspor owarów i usług w cenach sałych wg RN, GDP_POT poziom poencjalnego PKB, GDP_EXT ważony poziom PKB zagranicą, P_EXP deflaor eksporu wg RN, PGDP deflaor PKB, DUMMIES zmienne zerojedynkowe. Skorygowane R 2 : 17% Auokorelacja składnika losowego: χ 2 (2)=15 (p=0,00) Normalność rozkładu składnika losowego: χ 2 (2)=4,9 (p=0,085) Próba: 1996Q2-2006Q4 IMPORT TOWARÓW I USŁUG ( gdp _ imp 0,011 TREND 1,6 ln(0,4 FINV1 0,2 CONP 7,0 0,18 ( p _ imp _ noil 1,4 gdp _ po ) = 0,014 0,13( gdp _ imp 2,7 0,58( p _ imp _ noil 2,4 ln(1 GTAR _ TR 0,4 GDP _ EXP ) ln(1 GTAR _ TR ) pgdp ) gdp 1,63 ) pgdp ))) R. 15 GDP_IMP impor owarów i usług w cenach sałych wg RN, GDP_POT poencjalny PKB, GDP realny PKB, P_IMP_NOIL deflaor imporu wg RN skorygowany o zmiany cen ropy oraz o podaek imporowy (wysępował w połowie la 90.), PGDP deflaor PKB GTAR_TR efekywna sawka celna, FINV1 nakłady inwesycyjne, CONP spożycie indywidualne, 14

15 GDP_EXP wolumen eksporu. Skorygowane R 2 : 58% Auokorelacja składnika losowego: χ 2 (2)=2,1 (p=0,35) Normalność rozkładu składnika losowego: χ 2 (2)=0,39 (p=0,82) Próba: 1997Q1-2006Q4 DEFLATOR EKSPORTU ( p _ exp 0,32( pgdp _ ex 0,32 ( pgdp _ ex 3,8 pgdp ) = 0,21( p _ exp 2,2 s _ reer s _ reer pgdp 2,8 ) 0,56( gdp _ po pgdp ) 0,60 ( gdp _ po pgdp gdp _ po _ ex gdp _ ex _ po ) )) R. 16 P_EXP deflaor eksporu wg RN, PGDP deflaor PKB, PGDP_EXT ważony deflaor PKB zagranicą, S_REER realny efekywny kurs złoego, GDP_POT poencjalny PKB, GDP_EXT_POT ważony poencjalny PKB zagranicą. Skorygowane R 2 : 32% Auokorelacja składnika losowego: χ 2 (2)=0 (p=1) Normalność rozkładu składnika losowego: χ 2 (2)=7,6 (p=0,22) Próba: 1996Q3-2006Q4 DEFLATOR IMPORTU ( p _ imp _ noil 0,71( pgdp _ ex pgdp ) = 0,21( p _ imp _ noil 2,8 s _ reer pgdp pgdp ) 0,56( gdp _ po 6,8 gdp _ ex _ po )) R. 17 0,38( ( pgdp _ ex 3,5 s _ reer pgdp ) 0,56 ( gdp _ po 15 gdp _ ex _ po ) P_IMP_NOIL deflaor imporu skorygowany o zmiany cen ropy nafowej oraz cło i podaek imporowy, PGDP deflaor PKB, PGDP_EXT ważony deflaor PKB zagranicą, S_REER realny efekywny kurs złoego,

16 GDP_POT poencjalne PKB, GDP_EXT_POT ważone poencjalne PKB zagranicą. Skorygowane R 2 : 25% Auokorelacja składnika losowego: χ 2 (2)=0 (p=1) Normalność rozkładu składnika losowego: χ 2 (2)=16 (p=0,0) Próba: 1995Q2-2006Q4 2.5 SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH DOCHODY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (SFP) GINC_N = GPIT_N GLT_HC_N G_GLT (1 - G_FUS G_OFE ) (GLT_CORP_N GLT_EMP_N ) GTR_OFE_N GLT_FARM_N GCIT_N R. 18 GVAT_N GEXT_N GGAM_N GENV_N GOTAX_CORP_N GOTAX_HH_N GTAR_N CGNBP_N GINC_UE_N GPRIV_N GRT_N G_INC_N dochody sfp, GPIT_N wpływy z podaku od dochodów osobisych, GLT_HC_N wpływy ze składek na ubezpieczenie zdrowone, G_GLT udział dochodów własnych funduszy pańswowych w funduszu składkowym skorygowanym o składki na OFE (paramer umożliwiający obliczenie dochodów własnych funduszy na podsawie funduszu składek), G_FUS udział składek odprowadzanych do FUS w składkach na ubezpieczenia społeczne ogółem (paramer umożliwiający obliczenie udziału składek na FUS w składkach od pracowników i pracodawców), G_OFE udział dochodów z yułu składek OFE w składkach ogółem FUS (paramer umożliwiający obliczenie udziału składek do OFE w składkach FUS ogółem), GLT_CORP_N wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez pracodawców, GLT_EMP_N wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez pracowników, GTR_OFE_N składki na ubezpieczenie emeryalne odprowadzane do OFE, GLT_FARM_N wpływy ze składek emeryalno-renowych rolników FER/KRUS, GCIT_N wpływy z podaku dochodowego od przedsiębiorsw łącznie z dochodami samorządów z kary podakowej, GVAT_N wpływy z podaku od warości dodanej, GEXT_N wpływy z podaku akcyzowego, GGAM_N wpływy z podaku od gier, GENV_N dochody Funduszy Ochrony Środowiska oraz Funduszy Ochrony Grunów Rolnych, 16

17 GOTAX_CORP_N pozosałe podaki płacone przez przedsiębiorswa, GOTAX_HH_N pozosałe podaki płacone przez gospodarswa domowe, GTAR_N wpływy z ceł, CGNBP_N wpłaa z zysku NBP, GINC_UE_N kompensaa budżeowa z UE (w laach ), G_PRIV_N dochody z prywayzacji (w laach część będąca przychodami sfp), GRT_N pozosałe wpływy. WYDATKI SFP GEXP_N = GCE_N GTR_CORP_N GTR_GOODS_N GINV_N GTR_UNEMP_N GTR_RETIRED_N GTR_RELIEF_N GDS_FOR_N GDS_DOM_N GEXP_UE_N ALMP_N GRE_N GEXP_N wydaki sfp, GCE_N wydaki bieżące, GTR_CORP_N doacje podmioowe, GTR_GOODS_N doacje przedmioowe, GINV_N wydaki inwesycyjne, GTR_UNEMP_N zasiłki dla bezrobonych, GTR_RETIRED_N wydaki na emeryury, reny oraz świadczenia przedemeryalne, GTR_RELIEF_N ransfery z pomocy społecznej/opieki społecznej, GDS_FOR_N koszy obsługi długu zagranicznego, GDS_DOM_N koszy obsługi długu krajowego, GEXP_UE_N składka płacona do budżeu Unii Europejskiej, ALMP_N wydaki na akywną poliykę rynku pracy, GRE_N pozosałe wydaki. R

18 3 REAKCJA MODELU NA STANDARDOWE IMPULSY Poniżej przedsawiono porównanie własności symulacyjnych dwóch wersji modelu ECMOD: wersji z maja 2005 r. oraz wersji z kwienia 2007 r. Ponieważ obydwie wersje mają różne specyfikacje, nasąpiła konieczność modyfikacji definicji impulsów, ak aby wyniki uzyskane z obydwu wersji modelu były porównywalne. Z uwagi na odmienne definicje zadanych impulsów linie przedsawione poniżej różnią się od lini pokazanych w publikacji z maja 2005 r. 0.2 Impuls monearny - Inflacja 0.3 Impuls monearny - Wzros PKB odchylenie od rozw. bazowego w pp Kw ie.'07 Maj ' laa odchylenie od rozw. bazowego w pp Kw ie.'07 Maj ' laa Impuls zdefiniowany jes jako wzros sopy procenowej o 1 pk proc. na okres 8 kwarałów. Po ym okresie (j. od 9. kwarału) sopa procenowa usalana jes przy pomocy reguły poliyki monearnej (j. reguły Taylora). Reguła poliyki fiskalnej włączana jes w 9 roku symulacji. 2 Impuls kursowy - Inflacja 1.5 Impuls kursowy - Wzros PKB odchylenie od rozw. bazowego w pp Kw ie.'07 Maj '05 odchylenie od rozw. bazowego w pp Kwie.'07 Maj ' laa laa Impuls zdefiniowany jes jako 10% deprecjacja kursu waluowego na okres 8 kwarałów. Po ym okresie (j. od 9. kwarału) włączane jes równanie kursu waluowego. Symulację wykonano z włączoną regułą poliyki monearnej (j. regułą Taylora). Reguła poliyki fiskalnej włączana jes w 9 roku symulacji. 18

NECMOD. Prezentacja nowego modelu prognostycznego

NECMOD. Prezentacja nowego modelu prognostycznego NECMOD Prezenacja nowego modelu prognosycznego Kaarzyna Budnik, Michał Gresza, Michał Hulej, Marcin Kolasa, Karol Murawski, Michał Ro, Barosz Rybaczyk, Magdalena Tarnicka NBP, Warszawa 30 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 194. Model gospodarki polskiej ECMOD

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 194. Model gospodarki polskiej ECMOD MATERIA Y I STUDIA Zeszy nr 194 Model gospodarki polskiej ECMOD Taiana Fic, Marcin Kolasa, Adam Ko, Karol Murawski, Micha Rubaszek, Magdalena Tarnicka Warszawa, czerwiec 2005 r. Auorzy sà pracownikami

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Lipiec 2006 r.

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Lipiec 2006 r. Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD Lipiec 2006 r. Projekcja a prognoza Projekcja inflacji prognoza inflacji projekcja inflacji jest prognozą warunkową, tzn. pokazuje,

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 8.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Październik 2007 r.

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Październik 2007 r. Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD Październik 2007 r. Projekcja inflacji październik 2007 8 7 6 5 3 2 1 0-1 proc. 8 7 6 5 3 2 1 0-1 -2 0q1 0q3 05q1 05q3 06q1 06q3

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 POLITYKA PIENIĘŻNA POLITYKA FISKALNA

Wykład 3 POLITYKA PIENIĘŻNA POLITYKA FISKALNA Makroekonomia II Wykład 3 POLITKA PIENIĘŻNA POLITKA FISKALNA PLAN POLITKA PIENIĘŻNA. Podaż pieniądza. Sysem rezerwy ułamkowej i podaż pieniądza.2 Insrumeny poliyki pieniężnej 2. Popy na pieniądz 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2 Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak ( ) ( ) ( ) i E E E i r r = = = = = θ θ ρ ν φ ε ρ α * 1 1 1 ) ( R. popyu R. Fishera Krzywa Phillipsa

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.1.1 r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny 1 PAŹDZIERNIKOWA NA TLE PROJEKCJI CZERWCOWEJ Rozliczenie Zmiana

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD. Czerwiec 2008 r.

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD. Czerwiec 2008 r. Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Czerwiec 2008 r. Projekcja inflacji czerwiec 2008 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 proc. 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Kaedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Sposoby usalania płac w gospodarce Jednym z głównych powodów, dla kórych na rynku pracy obserwujemy poziom bezrobocia wyższy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKATU KOMISJI. zastępującego komunikat Komisji

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKATU KOMISJI. zastępującego komunikat Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.10.2014 r. COM(2014) 675 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do KOMUNIKATU KOMISJI zasępującego komunika Komisji Zharmonizowane ramy doyczące projeków planów budżeowych oraz informacji

Bardziej szczegółowo

Nowokeynesowski model gospodarki

Nowokeynesowski model gospodarki M.Brzoza-Brzezina Poliyka pieniężna: Neokeynesowski model gospodarki Nowokeynesowski model gospodarki Model nowokeynesowski (laa 90. XX w.) jes obecnie najprosszym, sandardowym narzędziem analizy procesów

Bardziej szczegółowo

Skala i efektywność antycyklicznej polityki fiskalnej w kontekście wstąpienia Polski do strefy euro

Skala i efektywność antycyklicznej polityki fiskalnej w kontekście wstąpienia Polski do strefy euro Skala i efekywność anycyklicznej poliyki fiskalnej w konekście wsąpienia Polski do srefy euro dr Michał Mackiewicz dr Pior Krajewski Uniwersye Łódzki Narodowy Bank Polski 14 maja 2008, Warszawa Cel projeku

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Październik 2006 r.

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Październik 2006 r. Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD Październik 2006 r. Projekcja a prognoza Projekcja inflacji prognoza inflacji projekcja inflacji jest prognozą warunkową, tzn. pokazuje,

Bardziej szczegółowo

Finanse. cov. * i. 1. Premia za ryzyko. 2. Wskaźnik Treynora. 3. Wskaźnik Jensena

Finanse. cov. * i. 1. Premia za ryzyko. 2. Wskaźnik Treynora. 3. Wskaźnik Jensena Finanse 1. Premia za ryzyko PR r m r f. Wskaźnik Treynora T r r f 3. Wskaźnik Jensena r [ rf ( rm rf ] 4. Porfel o minimalnej wariancji (ile procen danej spółki powinno znaleźć się w porfelu w a w cov,

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk Wykład 6 Badanie dynamiki zjawisk Krzywa wieża w Pizie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 y 4,9642 4,9644 4,9656 4,9667 4,9673 4,9688 4,9696 4,9698 4,9713 4,9717 4,9725 4,9742 4,9757 Szeregiem czasowym nazywamy

Bardziej szczegółowo

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD Parye sóp procenowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUD Marcin Gajewski Uniwersye Łódzki 4.12.2008 Parye sóp procenowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUD Niezabazpieczony UIP)

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 5. Polityka fiskalna. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 5. Polityka fiskalna. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak 1 MAKROEKONOMIA 2 Wykład 5. Poliyka fiskalna Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak 2 Plan wykładu 1. Budże rządu, finanse publiczne: definicje i liczby. 2. Ograniczenie budżeowe rządu. 3. Dług publiczny:

Bardziej szczegółowo

Reestymacja kwartalnego modelu gospodarki polskiej NECMOD 2012

Reestymacja kwartalnego modelu gospodarki polskiej NECMOD 2012 Reestymacja kwartalnego modelu gospodarki polskiej NECMOD 2012 Michał Greszta, Michał Hulej, Róża Lewińska, Anna Michałek, Paweł Pońsko, Bartosz Rybaczyk, Bastian Schulz Narodowy Bank Polski Lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

Reestymacja kwartalnego modelu gospodarki polskiej NECMOD 2011

Reestymacja kwartalnego modelu gospodarki polskiej NECMOD 2011 Reestymacja kwartalnego modelu gospodarki polskiej NECMOD 2011 Michał Greszta, Michał Hulej, Oskar Krzesicki, Róża Lewińska, Paweł Pońsko, Bartosz Rybaczyk, Magdalena Tarnicka Narodowy Bank Polski Lipiec

Bardziej szczegółowo

Michał Zygmunt, Piotr Kapusta Sytuacja gospodarcza w Polsce na koniec 3. kwartału 2013 r. Finanse i Prawo Finansowe 1/1, 94-97

Michał Zygmunt, Piotr Kapusta Sytuacja gospodarcza w Polsce na koniec 3. kwartału 2013 r. Finanse i Prawo Finansowe 1/1, 94-97 Michał Zygmun, Pior Kapusa Syuacja gospodarcza w Polsce na koniec 3. kwarału 013 r. Finanse i Prawo Finansowe 1/1, 94-97 014 94 Dodaek Kwaralny Syuacja gospodarcza w Polsce na koniec 3. kwarału 013 r.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. Makroekonomia II Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak

Inwestycje. Makroekonomia II Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak Inwesycje Makroekonomia II Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak CIASTECZOWY ZAWRÓT GŁOWY o akcja mająca miejsce w najbliższą środę (30 lisopada) na naszym Wydziale. Wydarzenie o związane jes z rwającym od

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk Wykład 6 Badanie dynamiki zjawisk TREND WYODRĘBNIANIE SKŁADNIKÓW SZEREGU CZASOWEGO 1. FUNKCJA TRENDU METODA ANALITYCZNA 2. ŚREDNIE RUCHOME METODA WYRÓWNYWANIA MECHANICZNEGO średnie ruchome zwykłe średnie

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD. Październik 2008 r.

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD. Październik 2008 r. Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Październik 8 r. 8 7 6 5 1-1 proc Projekcja inflacji październik 8 8 7 6 5 1-1 - - 5q1 5q 6q1 6q 7q1 7q 8q1 8q 9q1 9q 1q1 1q źródło:

Bardziej szczegółowo

Zerowe stopy procentowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR

Zerowe stopy procentowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR Zerowe sopy procenowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR 111 seminarium BRE-CASE Warszaw awa, 25 lisopada 21 Plan Wprowadzenie Hipoezy I, II, III i IV Próba (zgrubnej)

Bardziej szczegółowo

Polityka fiskalna. Makroekonomia II Joanna Siwińska-Gorzelak

Polityka fiskalna. Makroekonomia II Joanna Siwińska-Gorzelak Poliyka fiskalna Makroekonomia II Joanna Siwińska-Gorzelak Budże rządu Wydaki publiczne: Zakupy rządowe (G) zakupy dóbr i usług (również inwesycyjne) Płaności ransferowe (TR) zasiłki i inne płaności, za

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Kryzysy walutowe. Plan wykładu. 1. Spekulacje walutowe 2. Kryzysy I generacji 3. Kryzysy II generacji 4. Kryzysy III generacji

Wykład 5. Kryzysy walutowe. Plan wykładu. 1. Spekulacje walutowe 2. Kryzysy I generacji 3. Kryzysy II generacji 4. Kryzysy III generacji Wykład 5 Kryzysy waluowe Plan wykładu 1. Spekulacje waluowe 2. Kryzysy I generacji 3. Kryzysy II generacji 4. Kryzysy III generacji 1 1. Spekulacje waluowe 1/9 Kryzys waluowy: Spekulacyjny aak na warość

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone tabele z tekstu

Rozszerzone tabele z tekstu Rozszerzone tabele z tekstu Tabela III.1. Podstawowe dane o OFE w latach 2001-12. Wyszczególnienie Miara 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Członkowie 1,000 10637 10990 11463 11979

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia II. Plan

Makroekonomia II. Plan Makroekonomia II Wykład 5 INWESTYCJE Wyk. 5 Plan Inwesycje 1. Wsęp 2. Inwesycje w modelu akceleraora 2.1 Prosy model akceleraora 2.2 Niedosaki prosego modelu akceleraora 3. Neoklasyczna eoria inwesycji

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Luty 2008 r.

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Luty 2008 r. Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD Luty 2008 r. 1 Projekcja inflacji luty 2008 8 7 6 5 4 3 2 1 0 proc. 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 05q1 05q3 06q1 06q3 07q1 07q3 08q1 08q3 09q1

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia II POLITYKA FISKALNA. Plan. 1. Ograniczenie budżetowe rządu

Makroekonomia II POLITYKA FISKALNA. Plan. 1. Ograniczenie budżetowe rządu Makroekonomia II Wykład 6 POLITKA FISKALNA Wykład 6 Plan POLITKA FISKALNA. Ograniczenie budżeowe rządu. Obliczanie długu i deficyu.2 Sosunek długu do PK.3 Wypłacalność rządu.4 Deficy srukuralny i cykliczny

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 20.03.2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

Matematyka finansowa 20.03.2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Akuariuszy XXXVIII Egzamin dla Akuariuszy z 20 marca 2006 r. Część I Maemayka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minu 1 1. Ile

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa / marca Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Nawigator W którym miejscu cyklu jesteśmy?

Nawigator W którym miejscu cyklu jesteśmy? Sreszczenie Nawigaor W kórym miejscu cyklu jeseśmy? W październikowym Nawigaorze prezenujemy prognozy makroekonomiczne na 7 rok zbliżone do ych prezenowanych miesiąc emu. W konekście rewizji przez NBP

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 202, sr. 253 26 ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI Adam Waszkowski Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA NEOKLASYCZNEJ TEORII WZROSTU EKOLOGICZNIE UWARUNKOWANEGO W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU. Henryk J. Wnorowski, Dorota Perło

ZAŁOŻENIA NEOKLASYCZNEJ TEORII WZROSTU EKOLOGICZNIE UWARUNKOWANEGO W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU. Henryk J. Wnorowski, Dorota Perło 0-0-0 ZAŁOŻENIA NEOKLASYCZNEJ TEORII WZROSTU EKOLOGICZNIE UWARUNKOWANEGO W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU Henryk J. Wnorowski, Doroa Perło Plan wysąpienia Cel referau. Kluczowe założenia neoklasycznej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce Departament Polityki Makroekonomicznej Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 27 lutego 215 ul. Świętokrzyska 12-916 Warszawa tel.: +48 22 694 52 32 fax :+48 22 694 36 3 Prawa autorskie Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Reakcja banków centralnych na kryzys

Reakcja banków centralnych na kryzys Reakcja banków cenralnych na kryzys Andrzej Rzońca Warszawa, 18 lisopada 2011 r. Plan Podsawowa lekcja z kryzysu dla poliyki pieniężnej Jak wyglądała reakcja poliyki pieniężnej na kryzys? Dlaczego reakcja

Bardziej szczegółowo

Raport specjalny: Nr 7-8/2010 Finanse publiczne w Polsce potrzeba odważnych działań 9.07.2010

Raport specjalny: Nr 7-8/2010 Finanse publiczne w Polsce potrzeba odważnych działań 9.07.2010 Miesięcznik Makroekonomiczny Banku BPH Rapor specjalny: Nr 7-8/2010 Finanse publiczne w Polsce porzeba odważnych działań 9.07.2010 Prognozy króko i średnioerminowe W lipcowo-sierpniowym wydaniu Nawigaora

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY KOMISJI

DOKUMENT ROBOCZY KOMISJI RADA UNII ROPEJSKIEJ Bruksela, 23 maja 2007 r. (25.05) (OR. en) Międzyinsyucjonalny numer referencyjny: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 ADDENDUM 2 DO NOTY DO PUNKTU I/A Od: Sekrearia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW DYSKRECJONALNYCH INSTRUMENTÓW POLITYKI FISKALNEJ NA ZMIANY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW DYSKRECJONALNYCH INSTRUMENTÓW POLITYKI FISKALNEJ NA ZMIANY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Ryszard Barczyk ROZDZIAŁ 10 WPŁYW DYSKRECJONALNYCH INSTRUMENTÓW POLITYKI FISKALNEJ NA ZMIANY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. Wsęp Organy pańswa realizując cele poliyki sabilizacji koniunkury gospodarczej sosują

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE Janusz Sowiński, Rober Tomaszewski, Arur Wacharczyk Insyu Elekroenergeyki Poliechnika Częsochowska Aky prawne

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia II Polityka fiskalna

Makroekonomia II Polityka fiskalna Makroekonomia II Polityka fiskalna D R A D A M C Z E R N I A K S Z K O Ł A G Ł Ó W N A H A N D L O W A W W A R S Z A W I E K A T E D R A E K O N O M I I I I 2 MIERNIKI RÓWNOWAGI FISKALNEJ wykład I Co składa

Bardziej szczegółowo

Marża zakupu bid (pkb) Marża sprzedaży ask (pkb)

Marża zakupu bid (pkb) Marża sprzedaży ask (pkb) Swap (IRS) i FRA Przykład. Sandardowy swap procenowy Dealer proponuje nasępujące sałe sopy dla sandardowej "plain vanilla" procenowej ransakcji swap. ermin wygaśnięcia Sopa dla obligacji skarbowych Marża

Bardziej szczegółowo

Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Przeczytaj koniecznie!

Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Przeczytaj koniecznie! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Przeczyaj koniecznie! Jeseś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, jeśli: prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą na podsawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Analiza opłacalności inwestycji logistycznej Wyszczególnienie

Analiza opłacalności inwestycji logistycznej Wyszczególnienie inwesycji logisycznej Wyszczególnienie Laa Dane w ys. zł 2 3 4 5 6 7 8 Przedsięwzięcie I Program rozwoju łańcucha (kanału) dysrybucji przewiduje realizację inwesycji cenrum dysrybucyjnego. Do oceny przyjęo

Bardziej szczegółowo

Wykresy wachlarzowe projekcji inflacji i wzrostu PKB

Wykresy wachlarzowe projekcji inflacji i wzrostu PKB Wykresy wachlarzowe projekcji inflacji i wzrostu PKB Biuro Prognoz i Projekcji 8 grudnia 2008 r. 1 Plan prezentacji 1. Istotność dla polityki pieniężnej analizy niepewności prognoz/projekcji 2. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania

Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania Zadanie 1 Załóżmy, że w gospodarce ilość pieniądza rośnie w tempie 5% rocznie, a realne PKB powiększa się w tempie 2,5% rocznie. Ile wyniesie stopa inflacji w

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE mgr Żanea Pruska Ćwiczenia 2 Zadanie 1 Firma Alfa jes jednym z głównych dosawców firmy Bea. Ilość produku X, wyrażona w ysiącach wyprodukowanych i dosarczonych szuk firmie Bea,

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Stały czy płynny? Model PVEC realnego kursu walutowego dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej implikacje dla Polski

Stały czy płynny? Model PVEC realnego kursu walutowego dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej implikacje dla Polski Maeriały i Sudia nr 312 Sały czy płynny? Model PVEC realnego kursu waluowego dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej implikacje dla Polski Pior Kębłowski Maeriały i Sudia nr 312 Sały czy płynny? Model PVEC

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1 ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1 mgr inż. Żanea Pruska Maeriał opracowany na podsawie lieraury przedmiou. Zadanie 1 Firma Alfa jes jednym z głównych dosawców firmy Bea. Ilość produku X,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Wyższa Szkoła Markeingu i Zarządzania w Lesznie MATERIAŁY ROBOCZE NA ZAJĘCIA Z PRZEDMIOTU BIZNES PLAN Opracowali: dr Jacek Kowalewski mgr Kazimierz Linowski Leszno 2008 2 S P I S T R E Ś C I WPROWADZENIE.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2017 r. Poz. 13 UCHWAŁA NR 29/2017 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 2 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2017 r. Poz. 13 UCHWAŁA NR 29/2017 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 2 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 5 czerwca 2017 r. Poz. 13 UCHWAŁA NR 29/2017 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

METODA ZDYSKONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA ZDYSKONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH METODA ZDYSONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W meodach dochodowych podsawową wielkością, kóa okeśla waość pzedsiębioswa są dochody jakie mogą być geneowane z powadzenia działalności gospodaczej

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 15 Inflacja jako zjawisko monetarne: długookresowa krzywa Phillipsa

Makroekonomia 1 Wykład 15 Inflacja jako zjawisko monetarne: długookresowa krzywa Phillipsa Makroekonomia 1 Wykład 15 Inflacja jako zjawisko monearne: długookresowa krzywa Phillipsa Gabriela Grokowska Kaedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Prawo Okuna Związek między bezrobociem,

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6 8 września 005 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Pior Fiszeder Uniwersye Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Bankructwo państwa: teoria czy praktyka

Bankructwo państwa: teoria czy praktyka Bankrucwo pańswa: eoria czy prakyka Czy da się zapanować nad długiem publicznym? Maciej Biner Lenie Seminarium Ekonomiczne Czeszów 11 września 2011 Plan 1. Wprowadzenie do problemayki długu od srony księgowej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Lista 3

Zarządzanie ryzykiem. Lista 3 Zaządzanie yzykiem Lisa 3 1. Oszacowano nasępujący ozkład pawdopodobieńswa dla sóp zwou z akcji A i B (Tabela 1). W chwili obecnej Akcja A ma waość ynkową 70, a akcja B 50 zł. Ile wynosi pięciopocenowa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, kwietnia Perspektywy dla gospodarki: Deflator PKB

Bardziej szczegółowo

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku).

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Zadanie 1 Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Składniki PKB Wielkość (mld) Wydatki konsumpcyjne (C ) 300 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE Wnioskowanie saysyczne w ekonomerycznej analizie procesu produkcyjnego / WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE W EKONOMETRYCZNEJ ANAIZIE PROCESU PRODUKCYJNEGO Maeriał pomocniczy: proszę przejrzeć srony www.cyf-kr.edu.pl/~eomazur/zadl4.hml

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa / lipca Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp.

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 13 Naturalna stopa bezrobocia i krzywa Phillipsa

Makroekonomia 1 Wykład 13 Naturalna stopa bezrobocia i krzywa Phillipsa Makroekonomia Wykład 3 Nauralna sopa bezrobocia i krzywa hillipsa Gabriela Grokowska Kaedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Oryginalne badanie hillipsa A. W. hillips (LSE, 958: obserwacja empiryczna

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 17 marca 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja Oczekujemy przyspieszenia wzrostu produkcji przemysłowej w lutym do 6,1% r/r z

Bardziej szczegółowo

BEZRYZYKOWNE BONY I LOKATY BANKOWE ALTERNATYWĄ DLA PRZYSZŁYCH EMERYTÓW. W tym krótkim i matematycznie bardzo prostym artykule pragnę osiągnąc 3 cele:

BEZRYZYKOWNE BONY I LOKATY BANKOWE ALTERNATYWĄ DLA PRZYSZŁYCH EMERYTÓW. W tym krótkim i matematycznie bardzo prostym artykule pragnę osiągnąc 3 cele: 1 BEZRYZYKOWNE BONY I LOKATY BANKOWE ALTERNATYWĄ DLA PRZYSZŁYCH EMERYTÓW Leszek S. Zaremba (Polish Open Universiy) W ym krókim i maemaycznie bardzo prosym arykule pragnę osiągnąc cele: (a) pokazac że kupowanie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy

Makroekonomia 1 Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy Makroekonomia 1 Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy Dr Gabriela Grotkowska Plan wykładu 2. Rachunek dochodu narodowego w gospodarce zamkniętej i otwartej (SNA) Tożsamość

Bardziej szczegółowo

Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji

Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji Agnieszka Przybylska-Mazur * Meody badania wpływu zmian kursu waluowego na wskaźnik inflacji Wsęp Do oceny łącznego efeku przenoszenia zmian czynników zewnęrznych, akich jak zmiany cen zewnęrznych (szoki

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro Rozdział i. Srukura sekorowa finansowania wydaków na B+R w krajach srefy euro Rober W. Włodarczyk 1 Sreszczenie W arykule podjęo próbę oceny srukury sekorowej (sekor przedsiębiorsw, sekor rządowy, sekor

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 8

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 8 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze ćwiczenia 8 Wprowadzenie do części finansowej: Przypomnienie SNA, Bilans Płatniczy Tomasz Gajderowicz Agenda Eksperyment badawczy Mierniki wartości Dochodu Produktu

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kursowe a handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Polski

Ryzyko kursowe a handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Polski Ryzyko kursowe a handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Polski dr Łukasz Ambroziak dr Iwona Szczepaniak Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Jachranka, 23-25 listopada 2016 r. Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA Wpływ polityki stabilizacyjnej na przedsiębiorstwa ZAŁOŻENIA: 1. Mała gospodarka, analizowana w dwóch wariantach: Gospodarka zamknięta, Gospodarka otwarta.

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Ekonomiczny

Kwartalnik Ekonomiczny Kwartalnik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne kwietnia Boom-deflacja Prognozy średnioterminowe: Perspektywy dla wzrostu gospodarczego poprawiają się. Szacujemy, że dynamika PKB w q wyniosła, (vs., w

Bardziej szczegółowo

Modelowanie ryzyka kredytowego MODELOWANIE ZA POMOCA HAZARDU

Modelowanie ryzyka kredytowego MODELOWANIE ZA POMOCA HAZARDU Modelowanie ryzyka kredyowego MODELOWANIE ZA POMOCA PROCESU HAZARDU Mariusz Niewęgłowski Wydział Maemayki i Nauk Informacyjnych, Poliechniki Warszawskiej Warszawa 2014 hazardu Warszawa 2014 1 / 18 Proces

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I Ćwiczenia

Makroekonomia I Ćwiczenia Makroekonomia I Ćwiczenia Zajęcia 1 Karol Strzeliński 2014 Makroekonomia I Ćwiczenia Czym różni się makroekonomia od mikroekonomii? W mikroekonomii koncentrujemy się na próbach wyjaśnienia zjawisk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak Ocena wyników zarządzania porelem Analiza i Zarządzanie Porelem cz. 6 Dr Kaarzyna Kuziak Eapy oceny wyników zarządzania porelem: - (porolio perormance measuremen) - Przypisanie wyników zarządzania porelem

Bardziej szczegółowo