Instrukcja obsługi FCA 15. Klimatyzatory ewaporacyjne FCA 15 T FCA 15 B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi FCA 15. Klimatyzatory ewaporacyjne FCA 15 T FCA 15 B"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi FCA 15 PL Klimatyzatory ewaporacyjne FCA 15 T FCA 15 B

2 1. Przedmowa/Instrukcje bezpieczeństwa Dziękujemy za wybranie klimatyzatora ewaporacyjnego FCA firmy Munters. Przed rozpoczęciem uŝytkowania naleŝy dokładnie zapoznać się z niniejszymi instrukcjami i przechowywać je dla późniejszego odniesienia. Rzeczywisty produkt moŝe nieco róŝnić się od pokazanego w Instrukcji ze względu na ciągłe doskonalenie. Zmiany te nie wpływają jednaj na wydajność zakupionego produktu. OSTRZEśENIE! Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych słowem OSTROśNIE moŝe spowodować zagroŝenia, obraŝenia osobiste oraz zniszczenie mienia, za co nie ponosi odpowiedzialności producent urządzenia. W trakcie instalacji i uruchomienia naleŝy przestrzegać wymagań technicznych, prawnych, zdrowotnych i bezpieczeństwa obowiązujących w danym państwie. Klimatyzatory ewaporacyjne nie są przeznaczone do uŝytku przez dzieci oraz osoby o obniŝonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych, bądź nieposiadających doświadczenia i wiedzy, chyba Ŝe są pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Zalecane warunki robocze: Temperatura otoczenia: C Względna wilgotność otoczenia: 85% Ciśnienie atomsferyczne: mbar Temperatura wody: 45 C Ciśnienie wody: bar Urządzenia nie naleŝy instalować w pobliŝu źródeł ognia lub ciepła. NaleŜy upewnić się, czy przewody wodne i połączenia są szczelne, aby zapobiec wyciekom i niebezpiecznym sytuacjom. JeŜeli powietrze jest bardzo zanieczyszczone, naleŝy wówczas rozwaŝyć zainstalowanie dodatkowej siatki filtracyjnej, aby zabezpieczyć panele ewaporacyjne. NaleŜy zastosować prawidłowe bezpieczniki, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu lub poŝarom. W szczególnych zastosowaniach wymagających dokładnego sterowania wilgotnością i temperaturą naleŝy skorzystać z usług profesjonalnych doradców. 2. Zasada działania i zastosowania Klimatyzatory ewaporacyjne firmy Munters są wydajnymi, przyjaznymi dla środowiska oraz oszczędnymi produktami. Urządzenia te działają na zasadzie chłodzenia ewaporacyjnego i wykorzystują wysokiej wydajności wkłady chłodzące jako elementy powodujące parowanie. Wentylator nawiewa ciepłe powietrze przez panele ewaporacyjne. Woda podawana przez pompę przepływa od góry do dołu paneli wyparnych. Ciepło jest przekazywane przez powietrze do wody, powodując parowanie wody i chłodzenie powietrza. Woda jest automatycznie uzupełniana, kiedy obniŝa się jej poziom w zbiorniku do minimalnego poziomu. Do przykładów zastosowań naleŝą: - przemysł wytwórczy (maszynowy, tekstylny, chemiczny, itp.), - przemysł przetwórczy (lakierowanie, powlekanie, platerowanie, wykańczanie, gotowanie, spoŝywczy, itp.) - obiekty handlowe (salony, sklepy, galerie, itp.) - obiekty (poczekalnie, sale konferencyjne, szkoły, szpitale, obiekty sportowe, itp.) 3. Instrukcje obsługi 3.1 Panel sterowania (Rys. 1) W przypadku nieprawidłowej pracy naleŝy skontaktować się z profesjonalnym serwisantem. W celu uzyskania najlepszej wydajności chłodzenia naleŝy zapewnić odpowiednie wentylowanie chłodzonego miejsca. Nie naleŝy umieszczać przedmiotów, obciąŝeń, itp. na górze urządzenia, aby zapobiec zagroŝenim lub uszkodzeniom. Nie naleŝy obsługiwać urządzenia bez załoŝonych osłon, paneli lub pokryw. Przed rozpoczęciem serwisowania, konserwacji lub naprawy naleŝy odłączyć zasilanie. JeŜeli przewód zasilania jest uszkodzony, wówczas jego wymianę musi przeprowadzić producent, serwisant lub wykwalifikowany elektryk.

3 funkcji chłodzenia jonizatora powietrza wahania powietrza niskiego poziomu wody: miga, kiedy jest niski poziom wody, pompa zatrzymuje się przeciąŝenia: miga, kiedy wentylator jest przeciąŝony. CHŁODZENIE: nacisnąć, aby włączyć tryb chłodzenia (pompa uruchomi się z ciągu 1 minuty) NAWIEW: nacisnąć, aby włączyć wentylator e) Czyszczenie części wewnętrznych Co 1-2 miesiące w zaleŝności od warunków roboczych: Wymontować wkładki chłodzące (Rys. 3). Odkręcić dwie śruby na górze wkładu chłodzącego. Przytrzymać kratkę nad wkładem chłodzącym i delikatnie go wyciągnąć, lekko pociągając w górę. prędkości nawiewu poziomu wody CZYSZCZENIE: nacisnąć, aby rozpocząć czyszczenie; trzymać wciśniety przez 3 sekundy, aby włączyć autoczyszczenie; nacisnąć ponownie, aby wyłączyć. ŚRUBA funkcji czyszczenia WAHANIE: Nacisnąć, aby włączyć tryb wahania. WYŁĄCZ: nacisnąć, aby zatrzymać urządzenie (przejść do trybu jałowego) MODELE Z REGULOWANĄ PRĘDKOŚCIĄ: nacisnąć, aby zwiększyć prędkość wentylatora nacisnąć, aby zmniejszyć prędkość wentylatora prędkości wentylatora Rys Ustawianie funkcji autoczyszczenia Urządzenie posiada funkcję auto-czyszczenia. Częstotliwość czyszczenia jest domyślnie ustawiona na co 3 godziny, ale istnieje moŝliwość regulacji od 3 do 8 godzin, ustawiając przełączniki na tablicy sterowniczej, jak pokazano na rysunku poniŝej (Rys. 2) Rys. 3 Wymontować górną osłonę i zespół rury wodnej (Rys. 4). Odkręcić śruby mocujące górną osłonę i ściągnąć osłonę. Odłączyć opaskę przewodu z rury zasilajacej i poluzować rury zasilajace. Wyciągnąć zespół rury wodnej. Górna osłona Śruba Zespół rury wodnej Opaska przewodu Rura zasilania wodą 3 godziny 4 godziny 5 godzin 6 godzin 7 godzin 8 godzin 4. Konserwacja a) Przed sezonem Sprawdzić obudowę i wloty, usunąć brud, pył, liście, itp. Rys. 2 b) Wymiana wody i czyszczenie przy regularnym uŝytkowaniu Codziennie nacisnąć przycisk CLEAN, aby zapobiec powstawaniu bakterii i nieprzyjemnych zapachów. c) Regularna konserwacja Codziennie sprawdzać panele i filtry, wyczyścić jeŝli są zablokowane lub zabrudzone. Czyszczenie rur wodnych (Rys. 5) Zdemontować rury wodne. Usunąć zanieczyszczenia z rur, sprawdzić pod kątem zablokowania i złoŝyć. Rys. 4 d) Konserwacja na zakończenie sezonu Wyłączyć zasilanie elektryczne i wodą na zakończenie sezonu letniego oraz zawsze, gdy urządzenie nie będzie uŝytkowane przez dłuŝszy okres czasu. Nacisnąć przycisk CLEAN, aby całkowicie spuścić wodę. Upewnić się, Ŝe w urządzeniu nie ma wody. Osłona rury wodnej Śruba mocująca Konstrukcja nośna Śruba mocująca ¾ cala głowica kątowa ¾ cala głowica kątowa Złączka rury wodnej Rys. 5

4 Wyczyścić panel dolny i akcesoria (Rys. 6) Siatka filtrująca Wyczyścić spód Wyczyścić łopatki wentylatora Wyczyścić spód mięką szmatką lub szczotką. Wytrzeć łopatki miękką szmatką. Nie przemieścić brudu z łopatek wentylatora do rur nawiewowych, Wyczyścić czujnik poziomu wody Zwrócić uwagę na brud na spodzie zaworu. Wyczyścić pompę wodną Zetrzeć brud na poziomie wody na pomocą miękkiej szmatki. Rys. 6 Wyczyścić zawór spustowy Za pomocą szczotki wyczyścić siatkę filtrującą Rys. 8 OSTRZEśENIE! Nie uŝywać wody pod ciśnieniem. Nie uŝywać Ŝrących detergentów (kwasowe lub alkaliczne). Wyczyścić filtr wodny (Rys. 9) Wyczyścić wkładki chłodzące i siatkę filtrującą (Rys. 7-8) Filtr Filter Rys. 9 Zdjąć tylną pokrywę. Wyczyścić wewnętrzną część filtra, usunąć drobiny brudu, itp. Zamontować tylną pokrywę. 5. Schemat połączeń Rys. 7 Umyć wkładkę spryskując ją wodą od wewnątrz na zewnątrz.

5 7. Przykłady i wytyczne do instalacji Silnik Instalacja wisząca (wersja T) Zasilanie Silnik BEZP.3A Linia zerowa Faza Linia Wygięty przewód nadmuchu (promień krzywizny jest dwa razy większy od przewodów nadmuchowych) Przyłącze do przewodów nadmuchu Linia wodna Zawór wlotowy Zawór wylotowy Wahanie nawiewu Pompa wodna Kołnierz Rama montaŝowa Platforma Trójnóg Ściana Instalacja wisząca (wersja B) 6. Specyfikacje techniczne Rama montaŝowa Zawieszenie przeciwwstrząsowe 15T 15B NatęŜenie przepływu m³/h [8850 cfm] m³/h [8850 cfm] Napięcie 400 V 3-fazy 50 Hz 230 V 3-fazy 60 Hz 400 V 3-fazy 50 Hz 230 V 3-fazy 60 Hz Moc znamionowa 1100 W 1100 W Prąd znamionowy 4.8 A 4.8 A Kolumna kątowa Połączyć przewody nadmuchowe lub bezpośrednio zainstalować regulowaną dyszę nadmuchową Syfon wodoszczelny Platforma Trójnóg Rura spustowa Filtr i wlot wody Wydajność parowania Pojemność zbiornika Wymiary ogólne (wys. szer. głęb.) CięŜar (bez/z wodą) Poziom hałasu na 3 m 85% 85% 25 l [6.5 gal] mm [ cali] kg [ funtów] 78 db(a) 25 l [6.5 gal] mm [ cali] kg [ funtów] 78 db(a) Wysokość zaleŝy od sytuacji na miejscu Ściana Śruba rozporowa 4-M8 Trójnóg Wygięty przewód nadmuchu (promień krzywizny jest dwa razy większy od przewodów nadmuchowych)

6 Instalacja na dachu z blachy (wersja B) Wytyczne dla przewodów powietrza (wersja B) Rura spustowa Wózek Filtr i wlot wody Śruba prosta Dachówka z blachy cynkowanej Syfon wodoszczelny Belka profilowana Kod kąta Zastrzał kątowy 50*50*5 Rura nadmuchowa o róŝnej średnicy Kołnierz łączący Połączenie śrubowe Przewód nadmuchowy Płyta z porami 50mm Zgięta rura nadmuchowa Trójnóg 50-oczkowa siatka nylonowa Bawełna wyciszająca 50 mm Schemat instalacji bawełny wyciszającej Instalacja na płaskim dachu betonowym (wersja B) Podpora Pokrywa wodoszczelna (dostosowywana) (Cement i cegła) Szczegółowe informacje dotyczące instalacji przeciwwstrząsowej Beton zbrojony Stopa przeciwstrząsowa Przewody Śruba M10 podkładka płaska Ø10 Kolumna kątowa

7 8. Wykrywanie i usuwanie usterek Problem Przyczyna Rozwiązanie 1. się nie świeci 1. Brak zasilania. 2. Przecięty przewód sygnałowy lub nieprawidłowe połączenie 3. Uszkodzona główna tablica sterownicza 4. Bezpiecznik jest przepalony. 5. Uszkodzony panel sterowania 1. Sprawdzić układ zasilania elektrycznego 2. Wymienić przewód, podłączyć prawidłowo 3. Wymienić główną płytę sterowniczą 4. Wymienić bezpiecznik 5. Wymienić panel sterowania 2. Nie moŝna sterować urządzeniem 3. Brak przepływu powietrza lub zbyt niski przepływ 4. Nie moŝna sterować prędkością wentylatora 5. Brak chłodzenia nawet przy pełnym zbiorniku wody 1. Zakłócenia układu zasilania 2. Zakłócenia w otoczeniu 3. Uszkodzony panel sterowania 4. Linia sterowana nie jest podłączona lub jest podłączona nieprawidłowo 1. Nieprawidłowe obroty wentylatora 2. Zablokowany wentylator 3. Stycznik silnika jest uszkodzony 4. Ekran wodny lub siatka jest zablokowana 5. Wentylator jest odkształocony 6. Uszkodzona główna tablica sterownicza 1. Uszkodzona główna tablica sterownicza 2. Uszkodzony panel sterowania 1. Wadliwa cewka 2. Uszkodzony zawór 3. Uszkodzona tablica sterownicza 1. Usunąć źródło zakłóceń 2. Usunąć źródło zakłóceń 3. Wymienić panel sterowania 4. Podłączyć prawidłowo 1. Zamienić fazy zasilania 2. Sprawdzić silnik, obejmę i wentylator 3. Sprawdzić i wymienić stycznik 4. Usunąć blokadę 5. Wymienić wentylator 6. Wymienić główną płytę sterowniczą 1. Wymienić główną płytę sterowniczą 2. Wymienić panel sterowania Sprawdzić, wymienić w razie potrzeby 6. Brak chłodzenia przy pustym zbiorniku wodu 7. Wyciek wody na zaworze spustowym 1. Brak wody w zbiorniku 2. Zablokowany zawór wlotowy 3. Uszkodzona tablica sterownicza 4. Uszkodzony czujnik poziomu 1. Uszkodzony zawór wlotowy 2. Uszkodzony zawór spustowy 3. Uszkodzona tablica sterownicza 4. Uszkodzony czujnik poziomu 8. Urządzenie nie wyłącza się 1. Uszkodzony panel sterowania 2. Uszkodzona tablica sterownicza 3. Uszkodzony stycznik 9. Wyciek wody z przewodów powietrznych 1. Wycieki ze zbiornika wody 2. Nieuszczelnione przewody nawiewu 3. Ekran wodny lub filtr jest zablokowana 10. Nadmierny poziom hałasu 1. Zła konstrukcja przewodów powietrza 2. Zbyt mały wylot powietrza 3. Zniekształcone lub niewywaŝone łopatki wentylatora 4. ZuŜyte łoŝyska silnika 1. Sprawdzić zasilanie wodą i ciśnienie Sprawdzić, wymienić w razie potrzeby Sprawdzić, wymienić w razie potrzeby Sprawdzić, wymienić w razie potrzeby 1. Naprawić lub wymienić zbiornik wody 2. Uszczelnić prawidłowo 3. Sprawdzić, usunąć blokadę 1. Poprawić konstrukcję przewodu, zastosować izolację akustyczną 2. Zwiększyć wylot powietrza 3. Sprawdzić, wymienić wentylator w razie potrzeby 4. Wymienić

8 Munters Europe AB, HumiCool Division, Kung Hans Väg 8, P.O. Box 434, SE Sollentuna, Sweden. Telefon +46 (0) , Faks +46 (0) Munters Italy S.p.A., Strada Piani 2, IT Chiusavecchia, Italy. Telefon , Faks Australia Munters Pty Limited, Telefon , Faks , Austria poprzez organizację sprzedaŝy w Niemczech, Brazylia Munters Brasil Industria e Comercio Ltda, Telefon , Faks , Chiny Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co., Ltd., Telefon , Faks , Dania poprzez organizację sprzedaŝy w Szwecji, Finlandia Munters Oy, Telefon , Faks , Francja Munters France S.A., Telefon , Faks , Niemcy Munters Euroform GmbH, Telefon , Faks , Indonezja Munters, Telefon , Faks , Włochy Munters Italy S.p.A., Telefon , Faks , Japonia Munters K.K., Telefon , Faks , Królestwo Arabii Saudyjskiej i Środkowy Wschód Hawa Munters, c/o Hawa United Cooling Syst. Co. Ltd., Telefon , Faks , Korea Munters Korea Co,. Ltd, Telefon , Faks , Meksyk Munters Mexico Telefon , Faks , Norwegia poprzez organizację sprzędaŝy w Szwecji, Państwa południowej Afryki i Afryka Subsaharyjska Munters (Pty) Ltd, Telefon , Faks , Hiszpania Munters Spain S.A., Telefon , Faks , Szwecja Munters Europe AB, Telefon , Faks , Szwajcaria poprzez organizację sprzędaŝy w Niemczech, Tajlandia Munters (Thailand) Co. Ltd., Telefon , Faks , Wielka Brytania Munters Ltd, Telefon , Faks , USA Munters Corporation Fort Myers, Telefon , Faks , Munters Corporation Mason, Telefon , Faks , Eksport i Inne państwa, Munters, Telefon , Faks Munters zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach, ilościach, itp. ze względów produkcyjnych lub innych po publikacji.

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA STALOWY KOCIOŁ NA PALIWA STAŁE Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM PALIWA WĘGIEL EKO - GROSZEK, MIAŁ WĘGLOWY, DREWNO opcja dodatkowa, O MOCY 16-50 kw DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA WyposaŜenie: BRUCER ecomax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi A-dec 200

Instrukcja obsługi A-dec 200 Instrukcja obsługi A-dec 200 Fotel dentystyczny, konsoleta i blok spluwaczki, spluwaczka, lampa główna Prawa autorskie 2014 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma A-dec Inc. nie udziela żadnej gwarancji

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Zespół wodny Jøtul I 18 Zespół wodny Jøtul I 18 PL - Instrukcja montażu i obsługi 2 Wymiennik wodny Typ I Wymiennik wodny Typ II PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

CF 35, CF 40, CF 50, CF 60

CF 35, CF 40, CF 50, CF 60 _CF_35_60_PL.book Seite 1 Montag, 13. Februar 2012 9:48 09 CF 60 CF 50 CF 35 CF 40 CF 35, CF 40, CF 50, CF 60 PL Przenośna lodówka kompresorowa Instrukcja obsługi _CF_35_60_PL.book Seite 2 Montag, 13.

Bardziej szczegółowo

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 Spis treści 1 - Środki bezpieczeństwa... 2 - Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna... 3 - Specyfikacja techniczna... 4 - Wymiary... 5 - Instalacja...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

SAVE VTR 300/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001

SAVE VTR 300/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001 2013 Copyright Systemair AB Firma Systemair AB nie odpowiada za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Urządzenia recyrkulacyjne i nawiewne do ogrzewania oraz chłodzenia obiektów wielkokubaturowych.

Urządzenia recyrkulacyjne i nawiewne do ogrzewania oraz chłodzenia obiektów wielkokubaturowych. Urządzenia recyrkulacyjne i nawiewne do ogrzewania oraz chłodzenia obiektów wielkokubaturowych. Bezpieczeństwo Urządzenie recyrkulacyjne do ogrzewania wysokich pomieszczeń Urządzenie recyrkulacyjne do

Bardziej szczegółowo