KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006)"

Transkrypt

1 Strona 1 z 6 PKT 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRODUCENTA Jeżeli data aktualizacji widnieje powyżej, to znaczy że ta karta charakterystyki spełnia wymagania polskiego prawa. PRODUKT Opis produktu: Olej mineralny z dodatkami Kod produktu: Produktu chemicznego Przeznaczenie: Olej przemysłowe IDENTYFIKACJA FIRMY Producent: PARAMO, a. s. Přerovská Pardubice Czechy Dystrybutor: MTK MORION SP. Z O.O. ul. Narutowicza Wieliczka Tel: +(48) Polska PKT 2 Nr alarmowy 24h (TRINS) +(420) Informacje o produkcie +(420) , IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej o Substancjach i Preparatach Niebezpiecznych. Produkt ten nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 201, poz. 1674),(oznakowanie opakowań jedn. - patrz pkt 15). WPŁYW / ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA Produkt praktycznie nietoksyczny. Nadmierna ekspozycja na produkt może powodować podrażnienie oczu i skóry oraz podrażnienie układu oddechowego. Przypadkowy wysokociśnieniowy wtrysk pod skórę może spowodować poważne skutki zdrowotne. PKT 3 SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH PKT 4 Brak składników klasyfikowanych jako niebezpieczne. PIERWSZA POMOC WDYCHANIE Wyprowadzić osoby poszkodowane na świeże powietrze w celu uniknięcia dalszej ekspozycji. Osoby udzielające pierwszej pomocy muszą unikać narażenia na działanie produktu. Stosować właściwe środki ochrony układu oddechowego. W przypadku wystąpienia trudności w oddychaniu, zawrotów głowy, nudności lub utraty przytomności wezwać natychmiast pomoc medyczną. W przypadku zatrzymania oddechu zastosować wspomaganie oddechu lub sztuczne oddychanie metodą usta-usta. ZANIECZYSZCZENIE SKÓRY Zanieczyszczoną skórę umyć dokładnie wodą z mydłem. Jeżeli produkt wniknie pod skórę lub do innych części ciała należy niezwłocznie powiadomić lekarza, który jest w stanie określić stan chorego i podjąć odpowiednie postępowanie lekarskie. Leczenie należy podjąć w każdym przypadku, jeśli początkowe objawy są minimalne i niezauważalne. Podjęcie leczenia w ciągu krótkiego czasu znacząco wpłynie na zmniejszenie skutków zatrucia. ZANIECZYSZCZENIE OCZU Przemywać dokładnie pod czystą, bieżącą wodą. Jeżeli wystąpi podrażnienie, wezwać lekarza.

2 Strona 2 z 6 POŁKNIĘCIE Zwykle nie jest konieczna pierwsza pomoc. Należy wezwać pomoc medyczną przy utrzymującym się uczuciu dyskomfortu. PKT 5 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU ŚRODKI GAŚNICZE Zalecane środki gaśnicze: Stosować: proszki gaśnicze, piany gaśnicze, piasek, CO 2, mgłę wodna. Nieodpowiednie środki gaśnicze: Bezpośredni strumień wody. PROCEDURA GASZENIA POŻARU Instrukcje dot. gaszenia pożaru: Zarządzić ewakuację zagrożonego pożarem terenu. Zapobiegać przedostaniu się wycieku oraz środków gaśniczych z wodą gaśniczą włącznie do wód gruntowych, ujęć wody pitnej i kanalizacji. W pomieszczeniach zamkniętych strażacy muszą stosować specjalne wyposażenie ochronne tzn. kombinezony ochronne, hełmy z osłoną twarzy, rękawice i obuwie ochronne oraz aparaty oddechowe z niezależnym źródłem powietrza. Użyć strumienia wody, by schłodzić powierzchnie wystawione na działanie ognia. Zagrożenia pożarem: Mgły olejowe pod ciśnieniem mogą wytworzyć łatwopalną mieszaninę. Szczególne zagrożenia ze strony produktów spalania: Dymy, pary, Produkty spalania niecałkowitego, Tlenki węgla PKT 6 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA PROCEDURY POWIADAMIANIA W przypadku wycieku należy powiadomić odpowiednie władze, zgodnie z obowiązującymi przepisami. POSTĘPOWANIE Z ZANIECZYSZCZENIEM Zanieczyszczenie gruntu: Odciąć wyciek, jeżeli pozwalają na to względy bezpieczeństwa. Wypompować lub zebrać przy użyciu odpowiedniego absorbentu. Zanieczyszenie wody: Odciąć wyciek, jeżeli pozwalają na to względy bezpieczeństwa. Niezwłocznie ograniczyć wyciek za pomocą barier tamujących. Powiadomić o wycieku innych przewoźników. Zebrać z powierzchni lub zastosować odpowiedni absorbent. Zasięgnąć porady eksperta w sprawie doboru odpowiedniego absorbentu. Wytyczne dot. działań prewencyjnych oparte są na założeniach, że przeprowadzane są w typowych warunkach ukształtowania terenu. Jeżeli warunki geograficzne (wiatr, temp., opady atm.) różnią się od przyjętych należy uwzględnić je przy wyborze odpowiednich działań prewencyjnych. W tym celu należy skonsultować się z lokalnymi organami. Uwaga: lokalne przepisy mogą nakazywać lub ograniczać określone działania prewencyjne. Zawsze postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Duży wyciek: wykopać rów lub tamę, żeby zebrać wyciek i następnie zutylizować produkt. Zapobiec przedostaniu się do wód powierzchniowych i gruntowych, kanałów, piwnic i nisko położonych, zamkniętych pomieszczeń. PKT 7 POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM I JEGO MAGAZYNOWANIE POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM Stosować środki ochrony osobistej. Stosować środki zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej. Nie opróżniać kanalizacji. WARUNKI MAGAZYNOWANIA Przechowywać we właściwie oznakowanych, fabrycznych, zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu. Zawsze używać pojemników wykonanych z materiałów analogicznych jak oryginalne opakowania. Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do rozlania. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła. Nie składować z substancjami utleniającymi oraz łatwopalnymi.

3 Strona 3 z 6 PKT 8 KONTROLA NARAŻENIA ORAZ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Wartości graniczne narażenia: Obowiązujące w Polsce najwyższe dopuszczalne stężenie (mg/m 3 ) w środowisku pracy: Nr CAS Składnik NDS (mg/m 3 ) NDSCh (mg/m 3 ) - oleje mineralne faza ciekła aerozolu 5 10 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZALECENIA OGÓLNE Środki ochrony osobistej oraz niezbędne środki monitoringu zagrożeń zależą od rzeczywistych warunków narażenia. Celem uzyskania max. ograniczenia narażenia i zapewnienia odp. ochrony osobistej należy wziąć pod uwagę następujące zalecenia: Brak szczególnych zaleceń dotyczących normalnych warunków eksploatacji (zg. z przeznaczeniem produktu) poza zapewnieniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia. OCHRONA OSOBISTA Środki ochrony osobistej należy dobierać w zależności od rzeczywistych warunków ekspozycji typu m.in. czasu narażenia, stężenia, zapewnionej wentylacji pomieszczenia. Rekomendacje dotyczące stosowania środków ochrony osobistej opracowano dla typowych warunków eksploatacji. PKT 9 Ochrona dróg oddechowych: Nie wymagana, w przypadku ryzyka mgły olejowej należy stosować maskę oddechową z pochłaniaczem par związków organicznych i cząstek Ochrona rąk: Stosować rękawice ochronne z kauczuku lub PCV. Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieosłonięte części ciała. Ochrona oczu: Okulary ochronne w szczelnej obudowie. Ogólne środki ochrony i higieny: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Zanieczyszczone ubranie wymienić. Po pracy wymyć powierzchnię ciała oraz oczyścić środki i elementy ochrony osobistej. Nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać leków podczas pracy. Zagrożenie ślizganiem się po zanieczyszczonym preparatem podłożu. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE INFORMACJE OGÓLNE Stan skupienia/ Postać: Ciecz Kolor: Zielono-Brązowy Zapach: Typowy Próg zapachu: Nie określono CHARAKTERYSTYKA FIZ-CHEMICZNA (W ZAKRESIE ZDROWIA/ BEZPIECZEŃSTWA / OCHRONY ŚROD.) Gęstość względna (w 15 C): 925 kg/m 3 Temperatura zapłonu [Metoda]: > 280 C [ EN ISO 2592] Granice wybuchowości par w powietrzu (w przybliżeniu % obj. w powietrzu): DOLNA: Nie określono GÓRNA: Nie określono Temperatura samozapłonu: > 410 C Temperatura wrzenia / Zakres: Nie określono Gęstość par (Powietrze = 1): Nie określono Ciśnienie par: < 0,01 kpa w 20 C ph: Nie dotyczy Współ. podziału (n-oktanol/woda): Nie dotyczy Rozpuszczalność w wodzie: Nierozpuszczalny w wodzie Lepkość kin. w 100 C: mm 2 /s INNE INFORMACJE Temperatura krzepnięcia: Nie określono Temperatura topnienia: Nie dotyczy Temperatura płynięcia: < +6 C

4 Strona 4 z 6 PKT 10 STABILNOŚĆ ORAZ REAKTYWNOŚĆ STABILNOŚĆ: Produkt jest stabilny w standardowych aplikacjach. WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ: Bardzo wysoka temperatura. Wysokoenergetyczne źródła zapłonu. MATERIAŁY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ: Silne utleniacze. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU: Produkt nie ulega rozkładowi w temperaturach otoczenia. NIEBEZPIECZNA REAKCJA POLIMERYZACJI: Nie występuje. PKT 11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Toksyczność ostra LD 50 (doustnie, szczur) > 2000 mg/kg LD 50 (skóra, królik) > 2000 mg/kg WDYCHANIE - Praktycznie nietoksyczny. Na podstawie oszacowanych danych dla składników produktu. POŁKNIĘCIE - Praktycznie nietoksyczny. Dane oparto na podst. badań reprezentatywnych formulacji. SKÓRA - Praktycznie nietoksyczny. Dane oparto na podst. badań reprezentatywnych formulacji. OCZY - Może powodować łagodne, krótkotrwałe podrażnienie oczu. Dane oparto na podst. badań reprezentatywnych formulacji. Następstwa opóźnione i chroniczne: Działanie uczulające: Nie dotyczy. Działanie rakotwórcze: Nie dotyczy. Działanie mutagenne: Nie dotyczy. Działanie szkodliwe na rozrodczość: Nie dotyczy. Działanie narkotyczne: Nie dotyczy. PKT 12 INFORMACJE EKOLOGICZNE Podane informacje oparto na podstawie danych dotyczących produktu, jego poszczególnych składników oraz reprezentatywnych formulacji. EKOTOKSYCZNOŚĆ Produkt Nie wykazuje działania szkodliwego na organizmy wodne. MOBILNOŚĆ Mała mobilność w glebie. Część składników może penetrować do wód gruntowych. Stopień biodegradacyjności: Olej łatwo nie ulega biodegradacji. Bioakumulacyjność: Składniki preparatu ulegają procesom degradacji środowiskowej. Stopień zagrożenia wód: Mały. Rozlewa się cienką warstwą na powierzchni wody. PKT 13 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Metody unieszkodliwiania: Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.62 poz. 628) z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206) Zawartość opakowania wg: Rodzaju: Opakowania wg: Rodzaju: Opakowania z tworzyw sztucznych. Rodzaju: Opakowania z metalu.

5 Strona 5 z 6 Sposób likwidacji: Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów. PKT 14 INFORMACJE O TRANSPORCIE LĄDOWY (ADR/RID): Nie regulowany przepisami dotyczącymi transportu lądowego. ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA (ADNR): Brak regulacji dla transportu żeglugą śródlądową MORSKI (IMDG): Nie regulowany przepisami dotyczącymi transportu drogą morską (IMPG) LOTNICZY (IATA): Nie regulowany przepisami dotyczącymi transportu powietrznego PKT 15 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej o Substancjach i Preparatach Niebezpiecznych. Produkt ten nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 201, poz. 1674). OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH: Nie klasyfikowany. Symbol: nie Znak ostrzegawczy: nie Zawiera: Nie odnosi się R-zdanie: S-zdanie: 24/ PKT 16 INNE INFORMACJE 16.1 R-zdanie i S-zdanie R-zdanie: nie S-zdanie: S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. S 27 Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. S 61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki Przepisy prawa Unii Europejskiej i polskiego prawa: Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE. L. 396 z dnia 30 grudnia 2006 r., str , ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r., Nr 11, poz. 84 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r., Nr 75, poz. 493 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r., Nr 199, poz ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r., Nr 229, poz ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

6 Strona 6 z 6 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi. ZMIANY - OD CZASU OSTATNIEJ AKTUALIZACJI (/LUB UTWORZENIA KARTY): Brak danych o zmianach w dokumencie Wszystkie Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opracowane są przez PARAMO, a.s. w oparciu o bieżący stan wiedzy i podane są w dobrej wierze jako rzetelne i prawdziwe w chwili tworzenia karty. Karta charakterystki zawiera informacje nt. zastosowania produktu. Warunki stosowania i przydatność produktu do poszczególnych zastosowań pozostają pod kontrolą użytkownika. Odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spoczywa na użytkowniku. Odpowiedzialność za niewłaściwe posługiwanie się produktem (m.in. magazynowanie, zastosowanie i przepakowywanie) i konsekwencje z tego wynikające spada na użytkownika. Osoby posługujące się produktem i stosujące produkt powinny zostać w należyty sposób poinformowane i otrzymać właściwe instrukcje postępowania z produktem. Dokonywanie zmian w karcie charakterystyki przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione. Wykorzystywanie lub przekazywanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w jakiejkolwiek innej formie niż forma tu przedstawiona jest surowo zabronione. Kartę charakterystyki należy zawsze powielać tylko w całości.

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67 Data wydania: 04.10.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Nazwa producenta: SCREW FIX Nr ref.: 08-172 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa: 1.1. Nazwa handlowa: Kod wyrobu: Środek flokulacyjny CH701xx 1.2. Zastosowanie preparatu:

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji: 04.07.2012 Strona/stron 1/9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa CLIM SPRAY TRUCKS

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo