1. Co oznacza zmiana ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Co oznacza zmiana ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach?"

Transkrypt

1 1. Co oznac zmiana ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach? Parlament RP na wniosek rządu w dniu 1 lipca 2011 roku znowelizował ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowa ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2012 r., a po okresie przejściowym od dnia 01 lipca 2013 r. będzie obowiązywała w pełnym wymiarze na terytorium całego kraju. Obliguje ona samorządy do przejęcia odpowiedzialności odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz właściwe gospodarowanie nimi, przez co rozumie się przede wszystkim odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, a także organizowanie punktów selektywnego zbierania. W ramach przyjętych rozwiąń mieszkańcy miasta Częstochowa będą płacić jedną stawkę opłaty system gospodarowania odpadami komunalnymi ustaloną w drodze uchwały (rada gminy określi niższe stawki opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny). Gmina będzie zobowiąna pewnić dobrze zorganizowaną selektywną zbiórkę odpadów oraz punkt odbioru odpadów problemowych, a powstające odpady komunalne będą przekazywane do instalacji regionalnej zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Nasi mieszkańcy nie będą musieli poszukiwać najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów, to gmina Miasto Częstochowa wrze umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych z firmą wyłonioną w ramach przetargu. Snowni Państwo obowiązkiem właściciela nieruchomości, będzie uczestnictwo w systemie zorganizowanym przez gminę - liczymy na Państwa pomoc w ramach konsultacji społecznych. 2. Szczegółowe cele znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wynikają z dań gminy i obowiązków właściciela nieruchomości 1) Zadania gminy: a) uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, b) zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których mieszkują mieszkańcy, c) możliwość zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie mieszkują mieszkańcy, d) wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania i odbierania takich frakcji odpadów komunalnych jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegających biodegradacji, e) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, f) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, g) wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów komunalnych,

2 h) prowadzenie właściwego systemu monitorowania - nadzoru postępowania z odpadami komunalnymi równo przez właścicieli nieruchomości jaki i przedsiębiorców, i) działania informacyjne i edukacyjne w kresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, j) właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym obowiązek kierowania odpadów komunalnych na instalacje regionalne (RiPOK) zgodnie z WPGO, etc. 2) Obowiązki właściciela nieruchomości a) ponoszenie na rzecz gminy opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi, b) złożenie rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi (w razie niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji samodzielnie wytyczy w drodze decyzji wysokość opłaty), c) posiadanie pojemnika na odpady i utrzymywanie go w należytym stanie sanitarnym i technicznym, d) przestrzeganie sad zbierania odpadów komunalnych w tym ich selektywnej zbiórki zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości (projekt w łącznikach), e) wypowiedzenie z dniem 1 lipca 2013 r. umowy z firmą wywozową (odpowiednio wcześniej - zgodnie z okresem wypowiedzenia na umowie), etc. 3. W przypadku nieruchomości mieszkałych, opłata gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: 1) liczby mieszkańców mieszkujących daną nieruchomość, albo 2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 3) powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. ustawy, 4) rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego (decydujmy razem, którą metodę popieramy łączona ankieta). 4. Wady i lety proponowanych metod: 1) ilości zużytej wody z danej nieruchomości: - oszczędnie wody przez użytkowników, - pewnienie proporcjonalności wyliczenia opłaty, - metoda weryfikowalna istnieje ba danych, - miara, którą, trudno ominąć podatnikowi - korzystna w przypadku gmin o dużych sezonowych zmianach ilości osób w nich przebywających oraz wynajmu lokali np. studentom, - pewnienie proporcjonalności wyliczenia opłaty. - metoda możliwa do wprowadzenia wyłącznie w gminach gdzie 100 % budynków jest opomiarowanych, z uwagi na brak opomiarowana wszystkich nieruchomości zmus do stosowania metody miesnej, - nie ma związku z sadą nieczyszcjący płci, - niżenia ilości zużytej wody (magnesy itp.), możliwe przekłamania liczników, kradzież wody, - awarie systemu wodociągowego ( niekontrolowany wyciek wody opomiarowanej), - w okresie długotrwałej suszy wzrost zużycia wody o 25-30%,

3 - utrudnienie rozliczenia poboru wody na węzłach grupowych budowa wysoka. 2) liczby mieszkańców mieszkujących daną nieruchomość: - metoda pewnia rzeczywiste wyliczenie opłaty, - jest tożsama z sadą nieczyszcjący płaci. - problem z ustaleniem liczby osób przebywających w danej nieruchomości (np. wynajmujący stancje, nie meldowani) i jej weryfikacja, - nieszczelność systemu ilość mieszkańców możliwa do zweryfikowania wyłącznie na podstawie deklaracji wysokości opłaty, niżona liczba mieszkańców ( bez meldunków, wynajmujących stancje) spowoduje zwiększenie wysokości opłaty, - zmieniająca się liczba mieszkańców przebywających w danej nieruchomości (migracje, zgony, urodzenia, małżeństwa), - od 2014 roku znika obowiązek meldunkowy, możliwe będzie tylko przybliżone określenie liczby mieszkańców, - ustawa nie określa definicji mieszkańca mieszkującego daną nieruchomość oraz definicji mieszkania, - dodatkowe ewidencje i kontrole celem weryfikacji deklaracji (wzrost liczby trudnionych pracowników), - wyższe niż przy innych metodach koszty funkcjonowania systemu. 3) powierzchni lokalu mieszkalnego: - możliwość weryfikacji danych w rejestrze gruntów i budynków, - łatwy do określenia wymiar opłaty i jej egzekucja, - metoda stabilna rdko będą składane deklaracje korygujące, jasność i przejrzystość w nalicniu opłaty. - nie ma związku z sadą nieczyszcjący płaci, - metoda ta nie pewnia wyliczenia opłaty proporcjonalnej do ilości wytwarnych odpadów, - stanowi duże obciążenie dla osób samotnych jmujących duże powierzchnie, - nie ma wytycznych, które wskazywałyby sposób wyliczenia

4 powierzchni mieszkaniowej (brak definicji). 4) jedną stawka opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego: - mniejsze koszty utrzymania systemu - nie ma precyzyjnej definicji (mniej pracowników do weryfikacji), gospodarstwa domowego (odwołanie - rdkość składania deklaracji m. in. do definicji GUS), korygujących, łatwiejszy sposób - metoda nie daje możliwości ustalenia wymiar i egzekwowanie proporcjonalnego wyliczenia opłaty, opłaty, część osób mieszkuje na stałe - możliwość weryfikacji danych w ogródkach działkowych, domkach w rejestrze gruntów i budynków, - łatwość nalicnia opłaty, stopnia windykacji stabilność. letniskowych, w budynkach będących w trakcie budowy, - nie ma nic wspólnego z ilością wytwarnych odpadów na nieruchomości. 5. Opłata gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, z pobranych opłat gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 3) obsługi administracyjnej tego systemu. 5. PAMIĘTAJ! - weź udział w konsultacjach społecznych, wybierz metodę, sam decyduj nie pozwól decydować innym, - twoim obowiązkiem jest uczestnictwo w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, - właściwe gospodarowanie odpadami odpowiedzialna będzie gmina tak decydował Parlament RP, - pełne wprowadzenie systemu w Częstochowie nastąpi 1 lipca 2013 r., - od 1 lipca 2013 r. nie będziesz podpisywał umowy na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcą, - właściwie postępuj z odpadami komunalnymi zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości (projekt w łączniku), - dzięki tobie znikną nielegalne wysypiska, więcej odpadów trafi do nowoczesnej instalacji regionalnej,

5 - oddaj odpady komunalne posegregowane do specjalnie zorganizowanych punktów, - zorganizujmy system gospodarowania odpadami komunalnymi razem.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Rzeszów, dnia 3 lipca 2014 r. Stan realizacji przetargów Podpisana umowa z

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie: Jest to konsekwencja zmiany po podziale nowego art. 4a na art. 4a i art.4b.

Uzasadnienie: Jest to konsekwencja zmiany po podziale nowego art. 4a na art. 4a i art.4b. Miasto Gdańsk wnosi następujące uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali z marca 2014 r. Proponowaną, nową

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała Nr XXIV / 120 / 2012 Rady Gminy Mietków z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 885 UCHWAŁA NR XXX/685/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 UCHWAŁA Nr 467/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik nr 1do Uchwały Nr XXI/200/12 Rady Gminy Korczyna z dnia 11 grudnia 2012 r. POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 1 P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 z XLIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 lutego 2013r. o godz.12.00 w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.kos.gdyńskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do siwz Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Miasto Szczecin I. Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 1 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Formularz DO-1 1. PESEL/REGON DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW 1 Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, pola ciemne wypełnia Urząd, wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 1. Numer PESEL/REGON 2. Numer dokumentu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 9 maja 2013 r. Renata Tubisz

WYROK z dnia 9 maja 2013 r. Renata Tubisz Sygn. akt: KIO 981/13 Sygn. akt: KIO 912/13 WYROK z dnia 9 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Członkowie: Izabela Kuciak Renata Tubisz Protokolant: Agata

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 19 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo