Twoja instrukcja użytkownika ZANUSSI FA623

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika ZANUSSI FA623 http://pl.yourpdfguides.com/dref/644785"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Uszkodzenia powstale podczas transportu Rozpakowujac urzadzenie prosimy sprawdzi czy nie jest ono uszkodzone. W razie watpliwoßci prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem. Znaczenie symboli pojawiajacych sie w instrukcji obslugi: Trójkat ostrzegawczy i ewentualne haslo (Uwaga!, Waqne!) oznacza informacje o szczególnym znaczeniu dla bezpieczenstwa i prawidlowego dzialania urzadzenia. Symbol ten oznacza dodatkowe instrukcje i praktyczne porady dotyczace uqytkowania urzadzenia. Zalecenia i informacje dotyczace oszczednego i ekologicznego korzystania z urzadzenia. Dbamy o ochrone ßrodowiska: uqywamy papieru z recyklingu. 22 Spis treßci Waqne informacje Skladowanie odpadów Ochrona ßrodowiska Dane techniczne Instalacja Blokady transportowe Podlaczenie do instalacji wodnej Poziomowanie Podlaczenie do sieci elektrycznej Konserwacja Obudowa Szuflada z dozownikiem ßrodków pioracych Filtr spustowy Filtr weqa doplywowego Awaryjne odpompowywanie wody Eksploatacja w niskich temperaturach Jeßli pralka nie dziala Panstwa nowa pralka Opis urzadzenia Szuflada z dozownikiem ßrodków pioracych Eksploatacja Panel sterowania Wskazówki dotyczace prania Sortowanie odzieqy Temperatura Przed wloqeniem bielizny Maksymalna waga wsadu Waga bielizny Usuwanie plam firodki piorace i dodatki Kolejnoß czynnoßci Tabele programów Miedzynarodowe symbole konserwacji odzieqy POLSKI Waqne informacje Poniqsze informacje sluqa bezpieczenstwu uqytkownika i otoczenia. Naleqy zapozna sie z nimi przed instalacja i rozpoczeciem uqytkowania urzadzenia. Instalacja Przed uruchomieniem urzadzenia naleqy usuna wszystkie elementy opakowania. Pralka lub teq znajdujace sie w jej pobliqu meble moga ulec powaqnemu uszkodzeniu, jeßli elementy ochronne zamontowane na czas transportu nie zostaly usuniete. Instrukcje znajda Panstwo w odpowiednim rozdziale. Przeróbek instalacji elektrycznej moqe dokona wylacznie uprawniony monter. Prace hydrauliczne zwiazane z instalacja urzadzenia moga by wykonywane tylko przez uprawnionego hydraulika. Po ustawieniu urzadzenia upewni sie, qe nie stoi ono na przewodzie zasilajacym. Jeßli pralka stoi na wykladzinie lub dywanie, naleqy zapewni swobodny przeplyw powietrza regulujac odpowiednio nóqki urzadzenia. Po zakonczeniu prania pozostawi drzwiczki uchylone. Przedluqymy w ten sposób trwaloß uszczelki i zapobiegniemy powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Przed otwarciem drzwiczek sprawdzi czy woda zostala odprowadzona. Jeßli woda pozostaje w bebnie, naleqy postepowa zgodnie z zaleceniami podanymi w odpowiednim rozdziale instrukcji. Po zakonczeniu prania wyja przewód elektryczny z gniazdka i zakreci zawór wody. Zasady bezpieczenstwa Napraw urzadzenia moqe dokona wylacznie uprawniony personel. Nieprawidlowe naprawy moga nieß powaqne zagroqenie. Skontaktowa sie z najbliqszym autoryzowanym serwisem. Nigdy nie wyciaga wtyczki z gniazdka ciagnac za przewód. W czasie prania w wysokiej temperaturze drzwiczki pralki nagrzewaja sie. Nie naleqy ich dotyka! Eksploatacja Urzadzenie jest przeznaczone do uqytku domowego. Nie naleqy uqywa go w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Pra wylacznie odzieq przeznaczona do prania automatycznego. Przestrzega wskazówek znajdujacych sie na metkach. Nie przeladowywa pralki. Stosowa sie do zalecen instrukcji obslugi. Sprawdzi czy kieszenie w pranej odzieqy sa puste. Monety, agrafki, ßrubki itp. moga powaqnie uszkodzi urzadzenie. Nie pra odzieqy poplamionej olejem, alkoholem metylowym, trójchloroetylenem itp. Po uqyciu podobnych substancji w celu wstepnego wywabienia plam, zaczeka aq ßrodek ulotni sie calkowicie. Dopiero wówczas umießci odzieq w pralce. Polecamy pranie drobnych ubran (skarpet, pasków itp.) w plóciennych woreczkach lub poszewkach. Zapobiegniemy dostaniu sie ubran pomiedzy beben i zbiornik. Uqywa ßrodków zmiekczajacych w iloßciach wskazanych przez producenta. Nadmierna iloß moqe zniszczy tkanine. 24 Bezpieczenstwo dziecka Dzieci czesto nie zdaja sobie sprawy z niebezpieczenstw, jakie niesie zabawa urzadzeniami elektrycznymi. Podczas pracy urzadzenia dzieci nie powinny znajdowa sie w jego pobliqu i bawi sie jego elementami sterujacymi. Czeßci opakowania (np. celofan, styropian), moga by groqne dla dzieci. Niebezpieczenstwo uduszenia! Przechowywa opakowanie z dala od dzieci. firodki piorace naleqy przechowywa w miejscu niedostepnym dla dzieci. Upewni sie, czy dziecko lub zwierze domowe nie znajduje sie w bebnie pralki. Jeßli przeznaczamy urzadzenie na zlom, naleqy odcia przewód elektryczny i zniszczy wtyczke wraz z czeßcia przewodu. Zdemontowa zamek drzwi, aby dzieci podczas zabawy nie mogly zatrzasna sie w pralce. Usuwanie odpadów Opakowanie Materialy oznaczone tym symbolem nadaja sie do ponownego wykorzystania. >PE<=polietylen >PS<=styropian >PP<=polipropylen Materialy te moga zosta poddane recyklingowi. Naleqy skladowa je w przeznaczonych do tego pojemnikach. Urzadzenie Korzysta z wyznaczonych skladowisk. Prosimy Panstwa o dbaloß o czystoß otoczenia! Ochrona ßrodowiska Przestrzeganie nastepujacych zalecen przyczyni sie do oszczednego gospodarowania woda i energia elektryczna oraz do ochrony ßrodowiska: Przecietnie zabrudzona odzieq moqe by prana bez prania wstepnego: zaoszczedzimy w ten sposób ßrodki piorace i wode, przyczyniajac sie zarazem do ochrony ßrodowiska. Pralka pracuje w sposób oszczedny, jeßli jest prawidlowo zaladowana. Za pomoca wstepnej recznej przepierki moqemy usuna plamy i zabrudzenia; w tym wypadku moqna nastawi pranie w niqszej temperaturze. Dozowa ßrodki piorace w zaleqnoßci od twardoßci wody, stopnia zabrudzenia oraz iloßci prania. 25 POLSKI Dane techniczne WYMIARY Wysokoß Szerokoß Glebokoß Bawelna Syntetyki Tkaniny delikatn Welna 85 cm 60 cm 60 cm 4,5 kg 2 kg 2 kg 1 kg max. 600 obrotów/min. MAKSYMALNY WSAD PREDKOfi WIROWANIA NAPIECIE MAKSYMALNY POBÓR MOCY MINIMALNE ZABEZPIECZENIE CIfiNIENIE WODY Min.

3 Max V/50 Hz 2100 W 10 A 5 N/cm2 80 N/cm2 Urzadzenie spelnia nastepujace normy EWG: 73/23/EWG z 19/02/73 (niskie napiecie) 89/336/EWG z 03/05/89 (kompatybilnoß elektromagnetyczna). 26 Instalacja Blokady transportowe Przed uruchomieniem urzadzenia naleqy usuna blokady transportowe postepujac zgodnie z poniqszymi wskazówkami. Radzimy zachowa wszystkie elementy i blokady, które moga sie przyda w razie transportu pralki. 1. Za pomoca klucza odkreci trzy ßruby z tylu urzadzenia. Podlaczenie do instalacji wodnej W pobliqu pralki powinny znajdowa sie: ZAWÓR ZIMNEJ WODY z gwintem 3/4", odplyw, zlew lub rury odplywowe zamontowane w ßcianie. -- kran nie doprowadza cieplej wody. -- woda jest czysta. W przeciwnym razie odkreci kran i usuna zanieczyszczenia, które mogly odloqy sie w rurach. Stala instalacja odplywowa zamontowana w ßcianie musi by sprawdzona przez hydraulika. P Poloqy pralke na tylnej ßciance i umießci jeden ze styropianowych katowników miedzy urzadzeniem a podloga. P0018 A AL013 Upewni sie, qe pralka nie przygniata gumowych weqy. 3. Wyja ostroqnie plastikowe torebki ochronne (lewa i prawa), ciagnac je do siebie i w strone ßrodka podstawy. P0021 A) Na koncówce weqa doplywowego zamocowa gumowa uszczelke (A) znajdujaca sie w plastikowej torebce wraz z urzadzeniem (Rys.6). Dokreci koncówke weqa do kranu, uwaqajac, by nie uszkodzi gwintu, nastepnie zakreci nakretke sprawdzajac czy nie ma wycieku wody. B) W razie potrzeby uregulowa pozycje weqa zwalniajac nakretke na koncówce z tylu pralki. C) Ponownie dokreci nakretke zapobiegajac ew. wyciekom. Odkreci kran, sprawdzi czy woda nie cieknie, wreszcie zakreci kran. D) Umießci waq odplywowy na krawedzi zlewu przy pomocy plastikowego kolanka (zapakowane osobno). Kolanko wprowadzi do wylotu weqa, tak aby nie moglo sie wysuna. Kolanko wyposaqone jest w uchwyt, który pozwala umocowa waq do ßciany, unieruchamiajac go i zapobiegajac zeßlinieciu sie. 1 2 AL009 P0001 P0002 P Postawi urzadzenie i usuna trzy plastikowe sworznie. 5. Zakry puste otwory zaßlepkami znajdujacymi sie w torebce z instrukcja obslugi. 27 POLSKI Przed zainstalowaniem upewni sie, qe: 1,5 m. Max. WAQNE: Najwyqszy punkt kolanka odplywowego powinien znajdowa sie cm. nad posadzka (odlegloß optymalna: cm). Naleqy uwaqa, by waq nie byl zagiety lub przygnieciony, a w konsekwencji zatkany. Waq odplywowy moqe by przedluqony, nie wiecej jednak niq o 1.5 m. ßrednica przedluqki musi by równa ßrednicy oryginalnego weqa. Upewni sie, qe weqe nie sa nadmiernie napiete. Podlaczenie do sieci elektrycznej Przed podlaczeniem do sieci upewni sie, qe: 1º. Parametry Panstwa instalacji elektrycznej odpowiadaja parametrom podanym na tabliczce znamionowej pralki (na tylnej ßciance urzadzenia). 2º. Licznik, bezpieczniki, przewody i gniazdko elektryczne sa w stanie znieß maksymalne obciaqenie podane na tabliczce znamionowej pralki. 3º. Gniazdko i wtyczka sa kompatybilne i nie wymagaja uqycia rozgaleziacza lub przedluqacza wielogniazdkowego. W razie koniecznoßci wymieni gniazdko. Zasady bezpiecznej eksploatacji urzadzenia elektrycznego wymagaja uziemienia. Wtyczka pralki wyposaqona jest w bolec uziemiajacy. Zalecamy upewni sie, qe gniazdko równieq jest uziemione. Producent nie ponosi qadnej odpowiedzialnoßci za szkody lub wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem zasad bezpieczenstwa. Poziomowanie Wypoziomowa pralke odkrecajac lub dokrecajac nóqki regulacyjne. Po wypoziomowaniu dokreci nakretki do podstawy pralki. Wlaßciwe wypoziomowanie zapobiegnie wibracjom, halasowi i przemieszczaniu sie pralki w czasie pracy. Wibracje sa w pewnym stopniu nieuniknione, zwlaszcza jeßli podloga jest drewniana, a przez to szczególnie na nie podatna. Prosimy poradzi sie firmy budowlanej. W miare moqnoßci umießci pralke na solidnym podloqu. P cm. Max. 60 cm. Min. Panstwa nowa pralka Panstwa nowe urzadzenie spelnia wszelkie nowoczesne standardy w zakresie skutecznego prania przy oszczednym zuqyciu wody, energii i ßrodków pioracych. Pokretlo regulacji temperatury pozwala wybra optymalna temperature prania. Opis urzadzenia 1 Szuflada z dozownikiem ßrodków pioracych 2 Tabela programów 3 Panel sterowania 4 Uchwyt drzwiczek 5 Drzwiczki filtra spustowego 6 N&oacut sie odbarwi w pierwszym praniu.naleqy upra je wczeßniej oddzielnie. Upewni sie, qe w ubraniach nie znajduja sie metalowe przedmioty (np. spinki do wlosów, agrafki, pinezki). Zapia poszewki, zamki blyskawiczne, haczyki i zatrzaski. Zawiaza tasiemki i paski. Trwalsze plamy usuna przed praniem. Szczególnie zabrudzone miejsca przemy specjalnym ßrodkiem lub pasta pioraca. Firanki pra z zachowaniem wszelkiej ostroqnoßci. Usuna qabki, tasiemki zawiaza w plóciennym woreczku. Usuwanie plam Uporczywych plam nie moqna niekiedy usuna woda i ßrodkiem pioracym. Zaleca sie wywabi je przed przystapieniem do prania. Krew: ßwieqe plamy przemy zimna woda. Zaschle plamy odmoczy przez noc w wodzie ze ßrodkiem pioracym, a nastepnie zmy je woda z mydlem. Farby olejne: zwilqy tkanine benzynowym rozpuszczalnikiem, poloqy ja na miekkiej czystej szmatce, przycisna szmatka plame. Czynnoß powtórzy kilkakrotnie. usuwa wybielaczem, dokladnie pluka (dot. tylko tkanin bialych i trwale barwionych). Tluszcz: lekko namydli i usunac wybielaczem (dot. tylko tkanin bialych i trwale barwionych). ßlady usuna przy pomocy wybielacza. ßlady usuna przy pomocy wybielacza. do komory oznaczonej symbolem. twardoßci wody wyraqa sie w tzw. "stopniach" twardoßci. jest wyposaqona w system wielokrotnego obiegu, umoqliwiajacy optymalne zuqycie koncentratu. Wla plynny ßrodek pioracy do komory dozownika oznaczonej symbolem tuq przed rozpoczeciem programu prania pralki. Wszelkie ßrodki zmiekczajace i wybielajace naleqy wla do komory dozownika oznaczonej symbolem przed rozpoczeciem programu prania pralki. 32 Stopien twardoßci wody Skala Stopien Charakterystyka Niemiecka dh Francuska T.H miekka ßrednia twarda bardzo twarda ponad 21 ponad 37 i Midzynarodowe symbole konserwacji odziey Ponisze symbole pojawiaj si na metkach odziey i pozwol Pastwu wybra programy najwlaciwsze dla pranej bielizny.

4 PRANIE ZASADNICZE Maksymalna temperatura prania 95 C PRANIE DELIKATNE Maksymalna temperatura prania 60 C Maksymalna temperatura prania 40 C Maksymalna temperatura prania 30 C Pra rcznie Nie pra CHLOROWANIE Wybielanie w zimnej wodzie Nie wybiela PRASOWA Prasowa w temperaturze maksymalnej 200 C Prasowa w temperaturze maksymalnej 150 C Prasowa w temperaturze maksymalnej 110 C Nie prasowa A Czyszczenie zwykle CZYCI CHEMICZNIE P Czyci nadchloranem, petrolem, czystym alkoholem R 111 i R 113 F Czyci petrolem, czystym alkoholem i R 113 Nie czyci chemicznie w wysokiej temperaturze w niskiej temperaturze SUSZY Suszy na plasko Suszy na sznurze Suszy przypite klipsami Suszy w suszarce Nie suszy w bbnowej suszarce bbnowej 33 POLSKI Wybór temperatury Kolejnoß czynnoßci Przed upraniem pierwszej partii odzieqy w nowej pralce, radzimy ustawi program dla bawelny na 60 C i wlaczy (bez wkladania bielizny), aby usuna ewentualne pozostaloßci fabryczne z bebna i zbiornika. Wsypa pól porcji ßrodka pioracego do komory prania zasadniczego i uruchomi pralke. Ustawi pokretlo na qadanej wartoßci. 80 R0032S 1. Wloqenie bielizny Otworzy drzwiczki. Umießci odzieq w bebnie, pojedynczo, rozmieszczajac w moqliwie luny sposób. Zamkna drzwiczki. 5. Wybór przycisków funkcji dodatkowych 6. Wybór programu i uruchomienie pralki Ustawi pokretlo regulacji programu na qadany program, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przed nacißnieciem przycisku On/off sprawdzi czy: P Dozowanie ßrodka pioracego Wysuna calkowicie szuflade z dozownikiem. Odmierzy za pomoca dozownika z miarka porcje ßrodka pioracego zgodnie z zaleceniami jego producenta. Wsypa do komory prania zasadniczego. Jeßli wybrano program z praniem wstepnym, naleqy wsypa ßrodek do odpowiedniej komory oznaczonej symbolem. Drzwiczki sa szczelnie zamkniete. Urzadzenie jest podlaczone do sieci. Kran doprowadzajacy wode jest odkrecony. Wieczko filtra spustowego jest dobrze dokrecone. Waq wylewowy jest umieszczony odpowiednio. Pociagna pokretlo regulacji programu do siebie. Zapali sie lampka kontrolna i rozpocznie sie program prania. B B 3. Dozowanie plynu zmiekczajacego W razie potrzeby wla plyn zmiekczajacy do komory ze znakiem, nie przekraczajac poziomu «MAX». R0033 R0033 B R0070 R Po zakonczeniu programu Pralka konczy program prania automatycznie. Lampka kontrolna zasilania gaßnie. Jeßli wybrano opcje program, który konczy sie pozostawieniem wody z ostatniego plukania w bebnie, naleqy odpompowa wode przed otwarciem drzwiczek. Nastawi program "P" (odpompowywanie) lub "G" (wirowanie). Przed otwarciem drzwiczek zaczeka kilka minut, aq zwolni sie blokada drzwi. Wyja pranie. Sprawdzi czy beben jest calkowicie opróqniony, qeby unikna uszkodzenia ubran pozostalych we wnetrzu pralki podczas kolejnego prania. Ubrania moga sie skurczy lub (w przypadku kolorów) przebarwi tkaniny biale. Zwolni wszystkie wcißniete uprzednio przyciski. Zakreci kran doprowadzajacy i wylaczy pralke z sieci. Zostawi drzwiczki otwarte, by przewietrzy pralke. 35 POLSKI Tabela programów Programy do prania bawelny i lnu Wsad: 4,5 kg Program Temp. Tkaniny Dodatkowe funkcje OPIS A BIALE Z PRANIEM WSTEPNYM, np. garderoba, poßciel, tkaniny lniane, bielizna, reczniki Pranie wstepne Pranie zasadnicze w temp C 4 cykle plukania - Wirowanie Pranie zasadnicze w temp C 4 cykle plukania - Wirowanie Pranie zasadnicze w temp C 4 cykle plukania - Wirowanie Pranie zasadnicze w temp C 4 cykle plukania - Wirowanie 4 cykle plukania Wirowanie B BIALE BEZ PRANIA WSTEPNEGO, np. Tkaniny lniane, poßciel, koszule, bielizna osobista TKANINY TRWALE BARWIONE, np. koszule, bluzki, tkaniny niestrzyqone, bielizna osobista TKANINY NIETRWALE BARWIONE Pranie lekko zabrudzone Program moqna stosowa do plukania recznie upranej bielizny B C D Plukanie ZIMNE F Zmiekczanie ZIMNE Program moqna stosowa do zmiekczania recznie upranej bielizny Oddzielne odwirowywanie bawelny i lnu. Zmiekczanie 1 cykl plukania Wirowanie Wirowanie G Dlugie wirowanie Zgodnie z dyrektywa UE 92/75, wartoßci zuqycia energii podane na tabliczce znamionowej dotycza programu prania wsadu 4,5 kg. odzieqy bawelnianej w temp. 60 C (program "B"). 36 Tabela programów Programy do prania syntetyków, tkanin mieszanych, delikatnych i welny Wsad: 2 kg, welna: 1 kg H SYNTETYKI Z PRANIEM WSTEPNYM, np. bielizna osobista, tkaniny barwione, koszule, bluzki SYNTETYKI BEZ PRANIA WSTEPNEGO, np. koszule, bluzki, tkaniny mieszane EKSPRES Pranie lekko zabrudzone (*) Pranie wstepne w temp. 30 C Pranie zasadnicze w temp C - 3 cykle plukania Odprowadzanie wody Pranie zasadnicze w temp C - 3 cykle plukania Odprowadzanie wody Pranie zasadnicze w temp C - 3 cykle plukania Odprowadzanie wody Pranie zasadnicze w temp C - 3 cykle plukania Odprowadzanie wody 3 cykle plukania Odprowadzanie wody J (*) K (*) (*) L WELNA M Plukanie ZIMNE Program moqna stosowa do plukania recznie upranej bielizny Program moqna stosowa do zmiekczania recznie upranej bielizny Program do odprowadzania wody (*) N Zmiekczanie P Odpompo wywanie wody (*) Zmiekczanie 1 cykl plukania Odprowadzanie wody Odprowadzanie wody, przy nieruchomym bebnie (*) Uqycie tego przycisku powoduje zatrzymanie wody w bebnie po zakonczeniu ostatniego plukania, zapobiegajac zmieciu sie bielizny, w wypadku gdy pozostaje ona przez dluqszy czas po zakonczeniu cyklu w bebnie. qeby odprowadzi wode, wybra program "G" (wirowanie) lub "P" (odpompowywanie). 37 POLSKI Program Temp. Tkaniny Dodatkowe funkcje OPIS Konserwacja 1. Obudowa My obudowe ciepla woda z dodatkiem lagodnego ßrodka czyszczacego. Opluka czysta woda i osuszy miekka szmatka. Waqne: Nie stosowa do czyszczenia obudowy spirytusu metylowego, rozpuszczalników itp. 3. Filtr spustowy Naleqy regularnie czyßci filtr spustowy, jeßli w pompie utkwily przedmioty takie jak guziki, agrafki, monety itp., lub jeßli zgromadzily sie tam wlókna powstale w wyniku prania okreßlonych tkanin w wysokiej temperaturze.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Wyciagna wtyczke pralki z gniazdka. W razie potrzeby poczeka, aq woda ostygnie. Otworzy drzwiczki filtra spustowego. Umießci pod filtrem naczynie na wode. Wyja weqyk spustowy, umießci go w naczyniu i odkreci korek. Gdy naczynie sie wypelni, zatka weqyk. Opróqni naczynie. Powtórzy czynnoß, aq do calkowitego opróqnienia pralki. 2. Szuflada z dozownikiem ßrodków pioracych Z czasem ßrodki piorace i zmiekczajace pozostawiaja osad w dozowniku. Czyßci szuflade co jakiß czas, zdejmujac ja z prowadnicy. Aby wyjac szuflade z pralki, nacisna przycisk w dolnym lewym rogu dozownika. Moqna zdemontowa górna czeß komory na plyn zmiekczajacy, co ulatwi czyszczenie. P1114 P1115 R0072 C0073 firodek pioracy moqe gromadzi sie równieq we wnece szuflady: naleqy ja czyßci, np. stara szczoteczka do zebów. filtr. weqa doplywowego Jeqeli pralka pobiera wode dluqej niq zwykle, naleqy sprawdzi czy filtr weqa doplywowego nie jest zatkany. Zakreci zawór doplywowy. Odkreci nakretke mocujaca weqa doplywowego. Wyja filtr z elektrozaworu i wyczyßci go za pomoca twardej szczotki. Wloqy filtr na jego poprzednie miejsce. Dokladnie zakreci nakretke mocujaca. 6. Eksploatacja w niskich temperaturach Jeqeli pralka zainstalowana jest w miejscu, gdzie temperatura moqe spaß poniqej 0 C, naleqy podja nastepujace dzialania: zakreci zawór doplywowy; w razie potrzeby poczeka, aq woda ostygnie; otworzy drzwiczki filtra spustowego; umießci pod filtrem naczynie na wode; wyja weqyk spustowy, umießci go w naczyniu i odkreci korek; gdy naczynie sie wypelni, zatka weqyk. Wsuna go we wlaßciwe miejsce i zamkna drzwiczki filtra spustowego. Usuniemy w ten sposób wode znajdujaca sie w pralce, zapobiegajac tworzeniu sie lodu a tym samym uszkodzeniu elementów urzadzenia. W razie ponownego uruchomienia pralki upewni sie, qe temperatura otoczenia wynosi powyqej 0 C. P0090 P Awaryjne odpompowywanie wody Jeßli pralka nie odprowadza wody (pompa wylewowa jest zablokowana, filtr lub waq wylewowy jest zatkany ), opróqni pralke w sposób nastepujacy: wyciagna wtyczke pralki z gniazdka; zakreci zawór doplywowy; w razie potrzeby poczeka, aq woda ostygnie; otworzy drzwiczki filtra spustowego; umießci pod filtrem naczynie na wode; wyja weqyk spustowy, umießci go w naczyniu i odkreci korek. Gdy naczynie sie wypelni, zatka weqyk. zakreci wieczko filtra zgodnie z ruchem wskazówek zegara, upewni sie, qe jest solidnie zamocowane; wyja weqyk spustowy we wlaßciwe miejsce i zamkna drzwiczki filtra spustowego. 39 POLSKI odlaczy pralke; Jeßli pralka nie dziala Problemy, które moga Panstwo rozwiaza we wlasnym zakresie. Problem Pralka nie wlacza sie: Przypuszczalny powód Drzwiczki nie sa szczelnie zamkniete. Pralka nie jest podlaczona do sieci / Prad nie dociera do gniazdka. Nastapilo spiecie w glównej instalacji. Pokretlo programatora jest niewlaßciwie ustawione lub galka pokretla nie zostala wyciagniete w celu uruchomienia programu prania. Pralka nie pobiera wody: Kran jest zakrecony. Waq doplywowy jest zgnieciony bad zgiety. Filtr weqa doplywowego jest zatkany. Drzwiczki sa niedomkniete. Pralka napelnia sie woda i natychmiast ja odprowadza: Pralka nie odprowadza wody i (lub) nie wiruje: Koncówka weqa wylewowego znajduje sie zbyt nisko. Zob. akapit dotyczacy odpompowywania wody. Waq wylewowy jest zgnieciony bad zgiety. Wybrano opcje bez wirowania. Odzieq jest niewlaßciwie rozmieszczona w bebnie. Filtr spustowy jest zatkany. Naleqy go wyczyßci. Wybrano opcje Rinse Hold lub bez wirowania. Wyciek wody: Zastosowano niewlaßciwy ßrodek pioracy (zbytnio sie pieni) uqyto jego zbyt duqej iloßci. Sprawdzi czy nie ma wycieków w okolicy mocowania weqa doplywowego do kranu. Dotkna weqa sprawdzajac czy nie jest wilgotny. Waq odplywowy jest uszkodzony. Sprawdzi czy wieczko filtra spustowego jest prawidlowo zakrecone. Niezadowalajace wyniki prania: Zbyt mala iloß lub niewlaßciwa jakoß ßrodków pioracych. Trwalszych plam nie usunieto recznie. Niewlaßciwy wybór temperatury. Przeladowanie pralki. Pralka wibruje lub halasuje: Nie usunieto opakowania i blokad transportowych. Nóqki urzadzenia nie sa wypoziomowane. Pranie nie jest równomiernie rozmieszczone w bebnie. W bebnie znajduje sie zbyt mala iloß odzieqy. Drzwiczki pralki nie otwieraja sie: 40 Program nie dobiegl konca. Blokada drzwi jest jeszcze aktywna, odczeka. W bebnie znajduje sie woda. Jeqeli usterki nie moqna usuna samodzielnie, wedlug podanych powyqej wskazówek, naleqy zglosi naprawe w autoryzowanym serwisie. Zglaszajac usterke naleqy poda model, numer seryjny i date kupna pralki. Mod..... Prod. No Ser. No Mod Prod. No P0042 Ser. No..... Przez drzwiczki pralki nie wida wody. Pralka, produkt najnowoczeßniejszej technologii, pracuje w sposób oszczedny i zuqywa niewiele wody. Pomimo tego wyniki prania sa znakomite! P1035UK 41 POLSKI.

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR IWM60 POLSKI 4 TÜRKÇE 29 POLSKI 4 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 5 Opis urządzenia 7 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 11 Codzienna

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR IWM60 POLSKI 4 TÜRKÇE 29 POLSKI 4 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 5 Opis urządzenia 7 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 11 Codzienna

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem. Należy zatem przestrzegać następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-64ST http://pl.yourpdfguides.com/dref/3875131

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-64ST http://pl.yourpdfguides.com/dref/3875131 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Gniazdko zasilania musi się znajdować w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.

Gniazdko zasilania musi się znajdować w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne. w HS233 HSG 1155 OSD[V4.393] Przed rozpoczęciem użytkowania monitora proszę uważnie przeczytać podręcznik użytkownika. Proszę zachować podręcznik, aby móc z niego skorzystać w przyszłości. To urządzenie

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Dokumentacja techniczno-ruchowa Zespoly podajace ZP-30/10/9, ZP-30/11/7 ZP-30/12 ZP3-/15, ZP-30/20/2 Dokumentacja techniczno-ruchowa 364-0-0-00-00-00-0-P 0349301069 OZAS Sp. z o.o. Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe ul. A. Struga

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI,

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI, PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ WOD ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE INSTRUKCJ UKCJA INSTALA ALACJI CJI, UŻYTK TKOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI 1 UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

LFF 8M121. RO Română. PL Polski. CS Česky

LFF 8M121. RO Română. PL Polski. CS Česky LFF 8M121 PL Polski Instrukcja obsługi ZMYWARKA - Spis treści Instrukcja obsługi, 1 Zalecenia i środki ostrożności, 2-3 Serwis Techniczny, 6 Karta produktu, 7 Instalacja, 9-10 Opis urządzenia, 11 Sól regeneracyjna

Bardziej szczegółowo