dla wskazanych pracowników Zamawiającego,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla wskazanych pracowników Zamawiającego,"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usług związanych z Platformą Stanowienia Prawadla Biura Sejmiku (PSP) w ramach zadania "Urządfunkcjonalny administrator informacji" projektu pn. Nowoczesne formy organizacji, standardowi komunikacji w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego obejmujące: 1) zakupniewyłącznej licencji Platformy Stanowienia Prawa dla Biura Sejmiku zwanej dalej PSP, 2) wykonanie, przystosowanie, dostarczenieiwdrożeniepsp w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego, 3) przeprowadzenie warsztatów z zakresu stanowienia dobrego prawa w oparciu o PSP dla wskazanych pracowników Zamawiającego, 4) świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego oraz asysty technicznej dla PSP, na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Strona 1 z 24

2 Spis treści: 1 Postanowienia ogólne Platforma Stanowienia Prawa (PSP) Wdrożenie PSP Przeprowadzenie warsztatów z obsługi PSP Świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego dla PSP Świadczenie usługi asysty technicznej dla PSP Strona 2 z 24

3 1 Postanowienia ogólne 1.1 Cel realizacji projektu Celem realizacji projektu jest stworzenie i wdrożenie elektronicznej, dedykowanej platformy stanowienia prawa (PSP) dla Biura Sejmiku Województwa Lubuskiego zarządzanej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (UMWL). PSP będzie przejrzysty i zorganizowany według określonych zasad,wyposażony w dodatkowe narzędzia usprawniające pracę nad dokumentami i tekstami aktów prawnych oraz usprawni pracę administracyjną. PSP przyspieszy proces legislacji oraz dla każdego z procesowanych aktów prawnych udostępni pełny obraz przebiegu poszczególnych jego etapówwrazzewskazaniem wszystkich uczestników tego procesu oraz ich roli i odpowiedzialności w tym procesie. W efekcie wdrożenia wzrośnie wydajność Urzędu, a czas potrzebny na wprowadzenie niezbędnych zmian w formie uchwały ulegnie skróceniu. 1.2 Miejsce realizacji dostaw i usług Dostawy i usługi realizowane będą w siedzibie głównej Zamawiającego. 1.3 Wymagania prawne Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej oraz usług urzędowych realizowanych drogą elektroniczną (e-usług). Oferowane rozwiązania muszą być zgodne w szczególności z następującymi przepisami oraz ich późniejszymi zmianami: 1) Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 2) Instrukcja kancelaryjna obowiązująca u Zamawiającego; 3) Ustawa o podpisie elektronicznym ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r.; 4) Ustawa o archiwach ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (tekst jednolity Dz. U. 97 z 16 maja 2006 r. poz. 673); 5) Szczegółowy sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. nr 206 poz. 1518); Strona 3 z 24

4 6) Niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. nr 206 poz. 1517); 7) Wymagania techniczne formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. nr 206 poz. 1519); 8) Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ustawa z dnia 17 lutego 2005 w sprawie informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64 poz. 656); 9) Warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dostarczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. nr 200 poz. 1651); 10) Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. nr 212 poz. 1766); 11) Minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. nr 214 poz. 1781); 12) Udostępnianie danych z rejestrów publicznych rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz. U. nr 205 poz. 1692); 13) Ewidencja systemów teleinformatycznych rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia i trybu udostępniania danych minimalnych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów publicznych (Dz. U. nr 200 poz. 1655); 14) Sporządzanie i doręczenie pism elektronicznych do klienta rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. nr 227 poz. 1664); 15) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926); Strona 4 z 24

5 16) Warunki techniczne dla systemów, w których przetwarzane są dane osobowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych; 17) Zalecenia GIODO wymagania dotyczące struktur baz danych osobowych oraz funkcjonalności zarządzających nimi aplikacji (w świetle ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.); 18) O publikowaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych O publikowaniu aktów normatywnych i publikowaniu niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. nr 190 poz z dnia 22 września 2005 r.); 19) Ustawa o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.; 20) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; 21) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1517), 22) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1518), 23) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1519). 24) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 1.4 Wymagania w zakresie zarządzania i dokumentacji projektu 1) Współpraca Zamawiającego z Wykonawcą będzie prowadzona zgodnie z KartąProjektu, która wytworzy Wykonawca a zaakceptuje Zamawiający w zakresie dotyczącym: a) produktów projektu i zakresu projektu b) osób funkcyjnych i ich uprawnień, c) komunikacji w projekcie, Strona 5 z 24

6 2) W razie audytu lub kontroli realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym, a w szczególności w celu przygotowania niezbędnych dokumentów dla instytucji kontrolujących. 1.5 Definicje Ustala się znaczenie następujących pojęć stosowanych w SIWZ: 1) Administrator Systemowy wyznaczona przez Zamawiającegoosoba mająca uprawnienia do zmian w całym Systemie; 2) Administrator Lokalny wyznaczona przez Zamawiającegoosoba mająca uprawnienia do zmian w Systemie w zakresie jednostek organizacyjnych Zamawiającego, do których uzyskała uprawnienia; 3) Aktualizacja rozumiana jest jako dostarczenie i instalowanie nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego lub jego poszczególnych modułów. Aktualizacja obejmuje udzielenie lub zapewnienie Zamawiającemu licencji na korzystanie z nowych wersji Oprogramowania w ramach wynagrodzenia objętego Umową; 4) Asysta Techniczna świadczona przez Wykonawcę usługa polegająca na asystowaniu i bieżącym wsparciu pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji Systemu; 5) Awaria -stan niesprawności sprzętu teleinformatycznego uniemożliwiający jego funkcjonowanie, powodujący jego unieruchomienie; 6) Baza Produkcyjna baza danych Zamawiającego projektu bieżąco eksploatowana do celów operacyjnych; 7) Baza Testowa aktualna kopia Bazy Produkcyjnej Zamawiającego, służąca do przeprowadzania testów akceptacyjnych, weryfikowania problemów i testowania łatek serwisowych; 8) Baza Szkoleniowa baza Zamawiającego, służąca do podnoszenia umiejętności użytkowników Oprogramowania Aplikacyjnego; 9) Błąd Oprogramowania niepoprawne działanie Oprogramowania, tzn. sytuacja, w której zachowanie Oprogramowania albo wynik działania jest odmienny od zamierzonego określonego w Dokumentacji Użytkowej Oprogramowania, które nie jest spowodowaneniezgodnym z Dokumentacją działaniem Użytkownika Końcowego. W przypadku, gdy powyższa dokumentacja nie opisuje danej sytuacji, Strony przyjmują odwołanie się do wymagań funkcjonalnych określonych w dokumentacji przetargowej.błędy Oprogramowania dzielą się na: Błędy Drobne, Błędy Poważne i Błędy Krytyczne; 10) Błąd Drobny każdy inny błąd niebędący Błędem Poważnym ani Błędem Krytycznym; 11) Błąd Poważny - błąd Oprogramowania, dla którego istnieje alternatywny sposób wykonania operacji w Oprogramowaniu (istnieje możliwość obejścia); Strona 6 z 24

7 12) Błąd Krytyczny błąd Oprogramowania, dla którego nie ma alternatywnego sposobu wykonania operacji w Oprogramowaniu (nie istnieje możliwość obejścia); 13) Dzień Roboczy dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych; 14) Dokumentacja Techniczna zawiera co najmniej opis struktury bazy danych, opis zabezpieczeń, opis konfiguracji, opis interfejsów, opis czynności administracyjnych, instrukcje konfiguracji serwera bazy danych Systemu, procedury archiwizacji bazy danych oraz procedur przywracania konfiguracji, opis konfiguracji środowiska Systemowego; 15) Dokumentacja Użytkowa dokument napisany w językuzrozumiałym dla docelowego użytkownika, opisujący sposób wykorzystania funkcji Oprogramowania w trakcie jego eksploatacji; 16) Dokumentacja Wdrożeniowa - dokumentacja powstająca w trakcie realizacji Wdrożenia, obejmująca opis procesu dostosowania Oprogramowania do wymagań Zamawiającego (opis konfiguracji i parametryzacji Oprogramowania), opis interfejsów, opis zaimplementowanych procesów; 17) Godziny Robocze godziny zegarowe w Dniu Roboczym pomiędzy 8:00 a 16:00 18) Grupa Pracowników grupa osób wskazanych przez Zamawiającego w ilości nie mniejszej niż ) Help Desk- wyznaczona grupa osób Wykonawcyodpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego oraz skuteczne ich rozwiązywanie. 20) Internetowy System Obsługi Help Desk(skrót: ISOHD) - system internetowy prowadzony przez Wykonawcę i udostępniony Zamawiającemu, stanowiący rejestr zgłoszeń serwisowych i podstawowe narzędzie do zarządzania realizacją zgłoszenia. 21) Kierownik ProjektuWykonawcy- osoba z ramienia Wykonawcy uprawomocniona do jego reprezentowania w zakresie realizacji przedmiotu Umowy odpowiedzialna za jej prawidłową realizację; 22) Kierownik ProjektuZamawiającego (Kierownik Projektu)- osoba z ramienia Zamawiającego uprawomocniona do jego reprezentowania w zakresie realizacji Umowy odpowiedzialna za jej prawidłową realizację; 23) Licencja - oznacza udzieloną na mocy umowy licencję niewyłączną, to jest taką, która może być przez licencjodawcę udzielona w tym samym lub innym zakresie również innej osobie lub podmiotowi; 24) Modyfikacja zmiana kodu źródłowego Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego, dokonana przez Wykonawcę w ramach wykonywania obowiązków wynikających z realizacji zamówienia; 25) Okienko serwisowe czas wyznaczony na zgłaszanie Błędów Oprogramowania oraz Awarii. Okienko serwisowe obowiązuje w Dni Robocze w Godzinach Roboczych; Strona 7 z 24

8 26) Oprogramowanie Oprogramowanie Aplikacyjne lub Oprogramowanie Osób Trzecich; 27) Oprogramowanie Aplikacyjne standardowe Oprogramowanie Wykonawcy wraz z Modyfikacjami Wykonawcy; 28) Oprogramowanie Osób Trzecich - oprogramowanie komputerowe inne niż Oprogramowanie Aplikacyjne, wchodzące w skład Systemu z wyłączeniem Oprogramowania Narzędziowego oraz Oprogramowania Systemowego; 29) Oprogramowanie Narzędziowe Oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania lub zarządzania zainstalowanymi urządzeniami lub do usprawniania i modyfikowania Oprogramowania Systemowego potrzebne do działania Systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści SIWZ; 30) Oprogramowanie Systemowe odpowiednie Oprogramowanie realizujące funkcje niezbędne do uruchomienia i działania urządzeń, na których zostało zainstalowane; 31) Poprawne działanie Systemu oznacza zgodność działania funkcji użytkowych Systemu z ich opisem zawartym w Dokumentacji Użytkowej, a przy braku opisu, zgodność z przepisami lub intuicyjnym rozumieniem; 32) Projekt - projekt Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ; 33) Przegląd Gwarancyjny czynności kontrolno-konserwacyjne wykonane przez Wykonawcę w ramach serwisu gwarancyjnego mające na celu utrzymanie Systemu w sprawności; 34) Ryczałt-pula godzin asysty technicznej do wykorzystania przez Zamawiającego; 35) Serwis Techniczny - służby techniczne Wykonawcy realizujące czynności związane z serwisem gwarancyjnym; 36) SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w Postępowaniu; 37) System system informatyczny udostępniający funkcjonalność oferowaną przez Wykonawcę, na który składają się w szczególności Oprogramowanie oraz Oprogramowania Narzędziowe; 38) Użytkownik Końcowy - użytkownik bezpośrednio eksploatujący funkcje Systemu; 39) Wdrożenie - całokształt prac wykonanych przez Wykonawcę w celu umożliwienia samodzielnej eksploatacji Oprogramowania przez pracowników Zamawiającego; 40) Zadanie wydzielona część przedmiotu zamówienia wyszczególniona w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 1.6 Rozwiązania równoważne Zamawiający dopuszcza równoważność rozwiązań: 1) wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Strona 8 z 24

9 Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne oraz nie obniżą standardów określonych w SIWZ. 2) w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia, oprogramowanie, instalacje, materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do elementów opisanych w SIWZ, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji, których dotyczy. 3) wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne elementy muszą: a. posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w SIWZ, b. zapewniać pełną kompatybilność sprzętową i programową z rozwiązaniami określonymi w SIWZ, c. posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. Strona 9 z 24

10 2 Platforma Stanowienia Prawa (PSP) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu Licencji na korzystanie z PSPw tym Oprogramowania Aplikacyjnego oraz niezbędnego do jego działania Oprogramowania Narzędziowego. Licencja zostanie udzielona na czas nieokreślony dla nieograniczonej liczby użytkowników końcowych. System Platforma Stanowienia Prawa (PSP) do obsługi Biura Sejmiku spełnia poniższe funkcjonalności/wymogi: 2.1 Wymagania techniczne 1. architektura trójwarstwowa: aplikacja, baza, klient 2. obsługa przez przeglądarkę internetową - min. Internet Explorer 7.0 lub nowsza, Firefox 3.6 lub nowsza, 3. praca pod kontrolą systemu Windows XP lub nowszego w zakresie stacji klienckiej, 4. system wieloużytkownikowy i wielodostępny, 5. obsługa Systemu bez ograniczenia ilości licencji/użytkowników. 6. praca w oparciu o relacyjną bazę danych. Ze względu na możliwość dalszego rozwoju System powinien umożliwiać pracę z wykorzystaniem zarówno komercyjnej jak i bezpłatnej bazy danych, 7. poprawne działanie na komercyjnym serwerze baz danychms SQL Server 2008 R2 lub bezpłatnej bazie danych: MySQL lub PostgreSQL, 8. migracja danych pomiędzy bazami danych tj. komercyjna ->bezpłatna oraz bezpłatna -> komercyjna, nie może powodować utraty żadnej części danych 9. ze względu na bezpieczeństwo danych, wszystkie dane przetwarzane przez System powinny być przechowywane w bazie danych i chronione przez mechanizmy zabezpieczeń silnika bazy danych. 10. możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych. Dostarczone narzędzia powinny posiadać możliwość definiowania harmonogramów automatycznego wykonywania kopii. Sposób obsługi mechanizmu powinien być szczegółowo opisany w Dokumentacji Użytkowej dla administratorów 11. możliwość konfiguracji interfejsów komunikacyjnych, aby były one dostępne poprzez standardowy protokół HTTP oraz poprzez szyfrowany protokół HTTPS zgodnie Strona 10 z 24

11 ze standardem SSL. Wybór oraz skonfigurowanie typu połączenia powinno być możliwe przez Zamawiającego bez potrzeby ingerencji ze strony Wykonawcy. 2.2 Wymagania funkcjonalne w zakresie administrowania i uwierzytelniania użytkowników 1. administracja kontami użytkowników z panelu www poziomy uprawnień: administrator systemowy, administrator lokalny, użytkownik, gość 3. wyodrębniony moduł administracyjny z dostępem jedynie dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami, 4. dostęp do modułu administracyjnego powinien być zdefiniowany przynajmniej w postaci dwóch ról: administracji systemowej oraz administracji lokalnej, 5. użytkownik posiadający uprawnienia do administracji systemowej będzie mógł zmieniać wszystkie parametry Systemu, 6. moduł administracyjny musi umożliwiać zarządzanie słownikami Systemowymi, w zakresie dodawania, usuwania oraz modyfikacji wpisów w słownikach, 7. uniemożliwienie usuwania oraz edycji wpisów niezbędnych do prawidłowego działania Systemu, 8. w przypadku usuwania wpisów ze słownika, nie może zostać naruszona integralność bazy danych. Usuwanie wpisów słownika powinno być logiczne (poprzez ustawienie odpowiedniej flagi). Dopuszcza się usuwanie fizyczne pozycji słownikowych jedynie w przypadku, gdy dana pozycja słownika nie została jeszcze wykorzystana w Systemie przez użytkowników, 9. logowanie do Systemu na podstawie identyfikatora i hasła, 10. integracja uwierzytelniania logowania z usługą Active Directory Zamawiającego, 11. możliwość logowania się użytkowników nie zdefiniowanych w Active Directory, 12. System musi być wyposażony w mechanizm wymuszenia zmiany hasła co określony okres czasu. System powinien sprawdzać złożoność hasła zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych. 2.3 Wymagania funkcjonalne w zakresie obsługi 1. system obsługi działalności Biura Sejmiku UMWL, 2. dostęp do FTP wskazanego przez Administratora Systemowego np. dla radnych spoza sieci LAN Urzędu. Konieczna możliwość wykonania synchronizacji ręcznej tj. wykonywanej przez Administratorów systemu pomiędzy bazą systemu a plikami FTP, Strona 11 z 24

12 3. zarządzanie: dietami, kadencjami, funkcjami, danymi kontaktowymi, klubami (dodawanie, edycja, drukowanie), 4. możliwość skutecznego wysyłania z Systemu grupowych SMSów przez wskazaną bramkę tj. adres oraz aplet zewnętrzny np. Komunikacja w oparciu o panel www, API oraz zdefiniowane e. Wdrożenie powinno uwzględniać pakiet min SMSów do wykorzystania w okresie 1 roku od dnia wdrożenia. 5. listy obecności na posiedzeniach: wydruki 6. wykaz radnych dla każdej kadencji uwzględniający zmiany i historię zmian podczas kadencji 7. dane radnych: imię, nazwisko, zdjęcie, funkcja, umieszczanie linków 8. dostarczanie/udostępnianie radnym dokumentów w wersji elektronicznej (PDF) np. na najbliższą sesję/komisję w wersji zaakceptowanej przez Biuro Sejmiku 9. porządki obrad na najbliższą sesję / komisję oraz terminy obrad komisji 10. przygotowanie dokumentów na sesję; dokumenty przekazywane przez Zarząd pod obrady sesji, które musza trafić do merytorycznej komisji lub bezpośrednio na sesję 11. obieg uchwał Wydział Obsługi Posiedzeń Zarządu, po akceptacji dokumentu przez Zarząd Województwa, przekazuje skan dokumentu lub jego wersję papierową do sekretariatu Biura Sejmiku (BS), który przekazuje w wersji zeskanowanej dokument do właściwej komisji merytorycznej Sejmiku (minimum do jednej, maksymalnie do wszystkich komisji) w celu zaopiniowania oraz do materiałów sesyjnych. Po zaopiniowaniu materiałów projekt trafia na sesję. Na każdym etapie powinien dokument być opatrzony właściwym statusem. a) Wydział Obsługi Posiedzeń Zarządu (status dokumentu: dokument w toku) b) Sekretariat BS (status dokumentu: dokument w toku) c) Biuro Sejmiku (status dokumentu: dokument w toku) d) Komisja (jedna lub kilka) lub dokumenty na sesję (status dokumentu: dokument w toku) e) Dokumenty na sesję (status dokumentu: dokument zaopiniowany) Strona 12 z 24

13 12. dokumenty w toku Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy a) Sejmik rozpoczyna pracę na finalnych wersjach dokumentów (projektach uchwał, sprawozdaniach, informacjach, itp.) zaakceptowanych przez Zarząd i dostarczonych do Biura Sejmiku przez Wydział ds. Posiedzeń Zarządu w wersji drukowanej lub jako PDF. b) Pierwszym etapem pracy jest nadanie projektom uchwał numerów druków i zeskanowanie ich oraz pozostałych dostarczonych dokumentów. W przypadku dostania dokumentu w formie PDF,istnieje możliwość edytowania go, by nadać mu stosowny numer. Po powstaniu bazy dokumentów istnieje opcja: dodaj dokument do porządku obrad sesji, dodaj dokument do porządku obrad komisji (z wyszczególnieniem wszystkich komisji). W ten sposób automatycznie tworzone są porządki obrad. Dane muszą być widoczne na wydrukowanym dokumencie tj. występują dwa scenariusze: ingerencja w dokument otrzymany w wersji PDF (wymaga oprogramowania pod stronie Zamawiającego), skanowanie dokumentu papierowego z naniesionym (wpisanym) numerem druku. c) System na podstawie składu Sejmiku i komisji generuje automatycznie listę obecności (z możliwością zmiany daty i miejsca posiedzenia) - w systemie dostępne są edytowalne formularze list (np. listę parlamentarzystów czy zapraszanych gości). 13. projekty uchwał w toku: a) wszystkie uchwały muszą zostać przekazane do podpisu Przewodniczącemu. Można zaproponować opcję: uchwała przekazana do podpisu. b) podpisane uchwały przekazywane są do organów nadzoru: finansowe do RIO, pozostałe do LUW - opcja: Przekaż do 14. przypisanie każdego dokumentu do określonej komisji przez Biuro Sejmiku 15. załączniki do tworzonych uchwał: doc, docx, xls, xlsx, pdf, jpg 16. obsługa interpelacji i zapytań z podziałem na sesje i zgłaszających radnych możliwość filtrowania sesje/radni - możliwość zamieszczania zeskanowanych zapytań i odpowiedzi na zapytania oraz interpelacji do wglądu dla radnych 17. archiwum dokumentów z podziałem na poszczególne sesje oraz dodatkową informacją np. dokument był przedmiotem obrad czy tylko komisji, dokumenty nie włączone do sesji z określonego powodu, 18. System z perspektywy radnego: a) edytowalny wzór delegacji. Strona 13 z 24

14 b) edytowalny druk interpelacji. c) edytowalny druk do usprawiedliwienia. 19. Dodatkowo: a) edytowalna baza z danymi radnych aktualnej i poprzednich kadencji b) przydatne linki c) wyszukiwarka/archiwum umożliwiająca przeszukiwanie dokumentów. d) drukowalna i edytowalna baza zasłużonych dla województwa lubuskiego i honorowych obywateli e) wszystkie dokumenty edytowalne na poziomie administratora i użytkownika, drukowalne, zakładka np. więcej f) radni poruszają się tylko w obszarze, w którym mogą przeglądać dokumenty na sesje/komisje g) system rozpoznaje dokumenty i załączniki we wszystkich popularnych formatach np. docx, PDF, JPG, xlix h) dostęp do systemu z LAN i Internetu. Strona 14 z 24

15 3 Wdrożenie PSP W ramach niniejszego zadania należy wykonać,przystosować, dostarczyć i wdrożyć PSPna podstawie wymagań Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy w ramach tego zadania należy: 1) przeprowadzenie analizy obejmującą identyfikację wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale 2 procesów/funkcjonalności związanych z obsługą w Systemie. 2) zaimplementowanie w Systemie procesów/funkcjonalności, o których mowa w pkt.1, 3) skonfigurowanie trzech baz danych w Systemie: Szkoleniowa, Testowa i Produkcyjna w sposób umożliwiający jednoczesną pracę w trzech środowiskach klient-serwer opartych o wskazane rodzaje baz, 4) ustalenie i wprowadzenie parametrów startowych Systemu niezbędnych do rozpoczęcia eksploatacji, w tym: a) strukturę organizacyjną, b) rejestry, rodzaje i właściwości ewidencjonowanych obiektów. c) wymagania infrastruktury w tym: wydajność serwera, rodzaj systemu serwerowego, sposób i tryb przeprowadzania archiwizacji danych. 5) zainstalowanie i skonfigurowanie Oprogramowania Narzędziowego oraz Oprogramowania na infrastrukturze sprzętowej Zamawiającego zapewniające Poprawne Działanie Systemu, 6) stworzenie szczegółowego harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym i przeprowadzenie prac wdrożeniowych w trybie i terminach w nim określonych, 7) dostarczenie licencji wraz nośnikiem instalacyjnym serwera bazy danych MS SQL Server 2008 R2 (licencja na procesor), 8) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej (format PDF) następującej dokumentacji wdrożonejpsp: a) Dokumentacja Techniczna, b) Dokumentacja Użytkowa, c) Dokumentacja Wdrożeniowa. Strona 15 z 24

16 4 Przeprowadzenie warsztatów z obsługi PSP W ramach niniejszego zadania należy przeprowadzić warsztaty z obsługi PSPdla nie mniej niż całejgrupypracowników Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy w ramach tego zadania należy: 1) przeprowadzenie warsztatówdla całej Grupy Pracowników w zakresie obsługi dostarczonego Oprogramowania,w tym dla Administratorów Systemowych oraz Administratorów Lokalnych w zarządzaniu/administracją Systemu, zgodnie z harmonogramemzaakceptowanym przez Zamawiającego, 2) za pisemną zgodą Zamawiającego dopuszczalna jest modyfikacja harmonogramu; 3) zapewnienie wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej, 4) przygotowanie i wydruk zaakceptowanej przez Zamawiającego DokumentacjiUżytkowej na potrzeby warsztatów oraz przekazanie przedmiotowych materiałów dla każdego uczestnika w wersji papierowej, 5) pełnienie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad przebiegiem warsztatów, 6) opatrzenie materiałów wymaganymi logotypami oraz napisami: a) Logotyp Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Logo Lubuskie Warte Zachodu; b) tytuł projektu Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ; c) informacja: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej; 7) oznaczanie pozostałych materiałów, dokumentacji zgodnie z wytycznymi wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia; 8) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu listy obecności uczestników warsztatówpo ich zakończeniu; 9) sporządzenie i przekazanie uczestnikom warsztatów zaświadczeń o ich ukończeniu, 10) dokumentowanie przeprowadzonych warsztatów zgodnie z wymogami Zamawiającego, 11) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu raportu w terminie 5 dni roboczych po zakończeniuwarsztatów. Raport będzie zawierał opis merytoryczny, opinię i wnioski treneraoraz wykonany będzie w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej Strona 16 z 24

17 12) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o występujących trudnościach w realizacji usług, 13) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi wykonywane przez podwykonawców, 14) zapewnienie cateringu podczas każdegodniawarsztatów: a) kawa rozpuszczalna, herbata, mleko do kawy, b) woda mineralna gazowanai niegazowana w ilości 0.5litra na osobę, c) soki w ilości 0.25 litra na osobę, d) kanapki i dwa rodzaje owoców (np. jabłka i banany) po 15 szt. z każdego gatunku, e) ciastka kruche - 3 rodzaje w ilości 1kg. f) filiżanki, kubeczki, serwetki dla każdego uczestnika warsztatów, Catering powinien być podawany co najmniej 15 min. przed rozpoczęciem zajęć i dostępny podczas warsztatów oraz odświeżany i uzupełniany w przerwie. 15) zapewnienie, aby warsztatyzostały przeprowadzane (w siedzibie Zamawiającego) na sprzęcie (w tym stanowiskach komputerowych) dostarczonym i skonfigurowanym przez Wykonawcę. 16) zapewnienie dostatecznej ilości stanowisk komputerowych lub notebooków do celów realizacjiwarsztatów jedno stanowisko na dwóch uczestników; 17) Wykonawca zobowiązany jest ustalić termin warsztatów z Zamawiającym minimum na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Strona 17 z 24

18 5 Świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego dla PSP 5.1 Serwis gwarancyjny oraz wsparcie użytkowników 1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na PSP i zobowiązuje się świadczyć serwis gwarancyjny dotyczący Oprogramowania. 2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za Błędy Oprogramowania oraz usunięcie Błędów Oprogramowania ujawnionych w okresie świadczenia serwisu gwarancyjnego. 3) Przegląd Gwarancyjny Systemuobejmuje: a) kontrolę integralności i spójności baz danych PSP, b) doprowadzenie do integralnych i spójnych baz danych PSP, c) kontrolę i poprawę konfiguracji PSP. 4) Wyznaczeni pracownicy Zamawiającego w przypadku wystąpienia Błędu Oprogramowania wypełniają i wysyłają w ISOHDformularz zgłoszenia wystąpienia Błędu Oprogramowania. Zgłoszenie może być wysyłane w Okienku Serwisowym. W przypadku wysłania zgłoszenia poza Okienkiem Serwisowym czas zgłoszenia liczony jest od godziny rozpoczęcia kolejnego Okienka Serwisowego. 5) Czas zgłoszenia Błędu Oprogramowania / Awarii liczy się od czasu przesłania poprawnie i kompletnie przekazanego formularza zgłoszenia wystąpienia Błędu Oprogramowana. 6) W szczególnych przypadkach pracownik Zamawiającego w przypadku wystąpienia Błędu Oprogramowania może przesłać Wykonawcy zgłoszenie faksem lub em. 7) Wykonawca potwierdza w ciągu 4 godzin roboczych w czasie Okienka Serwisowego na formularzu przyjęcie Błędu Oprogramowania oraz jego klasyfikację. Potwierdzenie zostanie wysłane przez Wykonawcę do zgłaszającego oraz Zamawiającego w formie faksu lub wiadomości . 8) Błąd Oprogramowania musi być opisany przez zgłaszającego w sposób umożliwiający odtworzenie błędu w środowisku wzorcowym Wykonawcy. Jeżeli odtworzenie błędu nie będzie możliwe w środowisku wzorcowym Wykonawca zdiagnozuje błąd w środowisku Zamawiającego, a termin opisany w punkcie 8 może ulec wydłużeniu o 4 godziny robocze. 9) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia Błędów Oprogramowania w następujących terminach licząc od chwili zgłoszenia błędu: a) w przypadku wystąpienia Błędu Krytycznego usunięcie jego nastąpi w ciągu 2 dni roboczych, Strona 18 z 24

19 b) w przypadku wystąpienia Błędu Poważnego usunięcie jego nastąpi w ciągu 4 dni roboczych, c) w przypadku wystąpienia Błędu Drobnego usunięcie jego nastąpi w ciągu 10 dni roboczych. 10) Czas usunięcia Błędów Oprogramowania odnosi się do Oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę w ramach Postępowania, dla którego Wykonawca posiada możliwość prawną i techniczną ingerencji w kod źródłowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za usuwanie Błędów Oprogramowania wynikających z nieprawidłowego (niezgodnego z Dokumentacją Użytkową) działania Oprogramowania. 11) Wykonawca zobowiązany jest do wspierania Zamawiającego w zakresie rozwiązywania problemów związanych z błędami w działaniu Oprogramowania Narzędziowego, na które Wykonawca przekazał Zamawiającemu licencje firm trzecich. 12) Jeżeli w wyniku zastosowania przez Wykonawcę wszelkich działań, Wykonawca stwierdzi, że zgłoszenie Błędu Oprogramowania było bezzasadne, wówczas Zamawiający po wcześniejszym ustaleniu kosztów z Wykonawcą może odpłatnie zlecić wykonanie naprawy. 13) Usunięcie Błędu Oprogramowania oznacza przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego nowej wersji Oprogramowania lub poprawki, lub rekonfiguracji Oprogramowania oraz usunięcie skutków błędu. 14) Wykonawca nie będzie zobowiązany do usunięcia Błędów Oprogramowania spowodowanych obsługą Oprogramowania niezgodnie z Dokumentacją Użytkową orazbłędów Oprogramowania spowodowanych działaniem osób trzecich, za których działania Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności. 15) W uzasadnionych przypadkach terminy usunięcia Błędów Oprogramowania, o których mowa w pkt. 9 mogą zostać przedłużone za porozumieniem Przedstawicieli Stron. O zmianie terminów usunięcia Błędów Oprogramowania Wykonawca poinformuje Zamawiającego em. 16) W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do: a) nieodpłatnego dostarczania nowych wersji lub uaktualnienia Oprogramowania w przypadku nastąpienia zmiany w obowiązującym prawodawstwie, wymagającej nowszej wersji lub uaktualnienia Oprogramowania, b) instalację nowych wersji lub uaktualnień Oprogramowania w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, c) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w zakresie zainstalowanej nowej wersji lub uaktualnień Oprogramowania: telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną poprzez zapewnienie uprawnionym pracownikom Zamawiającego dostępu do Help Desk Wykonawcy w zakresie niezbędnym do użytkowania Systemu, Strona 19 z 24

20 d) usprawnianie obsługi Systemu poprzez wprowadzanie autorskich udoskonaleń w technologii i funkcjonalności Oprogramowania, e) informowania Zamawiającego o dostępnych aktualizacjach i poprawkach Oprogramowania. 17) Wraz z instalacją nowych wersji,uaktualnień i poprawek Oprogramowania Zamawiający uzyskuje licencję do otrzymanej aktualizacji na warunkach określonych w Umowie. 18) Wymagania techniczne dotyczące zdalnego dostępu Wykonawcy do Systemu na potrzeby serwisu oprogramowania: a) połączenie za pomocą VPN, b) ograniczenie liczby adresów IP, z jakich może być nawiązane połączenie zdalne. 5.2 Realizacja serwisu gwarancyjnego 1) Serwis gwarancyjny ma być realizowany przez Serwis Techniczny Wykonawcy. 2) SerwisTechniczny odpowiada za: a) komunikację formalną z Zamawiającym, b) monitorowanie zgłoszeń, c) raportowanie i prowadzenie oficjalnego rejestru zgłoszeń, d) merytoryczne aspekty obsługi zgłoszeń w tym komunikację ze zgłaszającym prowadzoną w ramach analizy zgłoszenia oraz dokonanie odpowiednich napraw usuwających Błędy Oprogramowania lub Awarie 3) W celu poprawnej realizacji serwisu gwarancyjnego SerwisTechniczny ma działać w oparciu o ISOHD, którego zadaniem jest: a) przyjmowanie zgłoszeń o Błędach Oprogramowania i Awariach zgodnie z określoną procedurą oraz potwierdzenie ich przyjęcia, b) informowanie Kierownika Projektu o zagrożonych i przekroczonych terminach realizacji wszystkich czynności objętych reżimem serwisowym, c) raportowanie stanu realizacji zgłoszeń gwarancyjnych w podziale na kategorie i obsługiwane Systemy, d) informowanie autorów zgłoszeń oraz Kierownika Projektu o zmianach statusów zgłoszeń. 5.3 Obsługa zgłoszeń Błędów Oprogramowania Zamawiający wymaga, aby obsługa zgłoszeń Błędów Oprogramowania była realizowania zgodnie z poniżej określoną procedurą: Strona 20 z 24

21 1) Zgłoszenia dokonywane są na formularzach zgłoszenia w ISOHD. Formularz wypełniony on-line na stronie trafia bezpośrednio do ISOHD. 2) W szczególnych przypadkach zgłoszenie może zostać wysłane przez fax lub . 3) Zgłoszenia dokonywane em lub przez fax wprowadzane są do systemu przez Wykonawcę. 4) Zgłoszenia dokonywane on-line trafiają wprost do systemu Help Desk a dalsza obsługa zgłoszeń ma być realizowana w systemie Help Desk. 5) Zmiany terminów realizacji uzgadniane są ze zgłaszającym bezpośrednio przez zespoły realizujących swoje zgłoszenia. Zmiany terminów realizacji mają być wprowadzane do Help Desku. 6) Każde zgłoszenie jest jednoznacznie identyfikowane numerem nadawanym przez Serwis. 7) Wykonawca potwierdza przyjęcie zgłoszenia do realizacji lub odrzuca zgłoszenie informując o tym zgłaszającego oraz Zamawiającego. 8) Akceptacja lub odrzucenie zgłoszenia musi zostać potwierdzone przez Wykonawcę w ciągu 4 godzin roboczych od momentu wpłynięcia zgłoszenia od zgłaszającego. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji musi zawierać klasyfikację zgłoszenia. Odrzucenie zgłoszenie musi zostać przez Wykonawcę uzasadnione. 9) Jeżeli odtworzenie Błędu Oprogramowania nie będzie możliwe w środowisku wzorcowym, Wykonawca zdiagnozuje błąd w środowisku Zamawiającego, ale termin opisany powyżej ulega wydłużeniu o 1 dzień roboczy. 10) Realizacja zgłoszenia oznacza przekazanie przez Wykonawcę do zgłaszającego Błąd Oprogramowania, nowej wersji Oprogramowania lub poprawki lub rekonfiguracji Oprogramowania oraz usunięcie skutków błędu wraz z powiadomieniem em pozostałych użytkowników o błędzie i udostępnienie im poprawionej wersji Oprogramowania.Serwis wpisuje do ISOHDsposób, w jaki zgłoszenia zostało zrealizowane. 11) Monitorowanie obsługi zgłoszenia odbywa się w ISOHD. 12) W ramach monitorowania obsługi zgłoszenia Serwis zapewni informowanie em o zagrożonych i przekroczonych terminach realizacji oraz dostęp on-line do aktualnego rejestru zgłoszeń dla Kierownika Projektu. Strona 21 z 24

22 6 Świadczenie usługi asysty technicznej dla PSP 6.1 Warunki ogólne 1) Celem świadczenia usług Asysty technicznej jest bezpłatne wsparcie techniczne w używaniu Oprogramowania, do którego Zamawiający uzyskał licencję na podstawie Postępowania. Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę osób uprawnionych ze strony Zamawiającego do korzystania z asysty technicznej. 2) Wykonawca zobowiązany jest świadczyć bezpłatną asystę techniczną przez uzgodniony w Umowie okres. 3) Przedmiotem usługi asysty technicznej świadczonej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego jest: a) gotowość do świadczenia konsultacji telefonicznych, b) gotowość do świadczenia zdalnej pomocy użytkownikom Systemu poprzez szyfrowane połączenia do komputera użytkownika za zgodą i pod nadzorem Zamawiającego, c) gotowość do ewentualnego uruchomienia niezbędnej i koniecznej obsługi danych poprzez szyfrowane kanały dostępowe pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, d) wykonania dodatkowych, a nieprzewidzianych w SIWZ funkcjonalności w systemie, po zaakceptowaniu przez obie strony warunków realizacji (w tym pracochłonności), e) każdorazowa usługa realizacji asysty technicznej prowadzona jest na podstawie zlecenia usługi oraz zakończona protokołem zdawczo-odbiorczym opisującym czas trwania usługi i jej zakres. 4) W ramach okresu asysty technicznej Zamawiający będzie miał do wykorzystania uzgodnioną w Umowie ilość roboczogodzin Ryczałtu przeznaczonych na: a) świadczenie konsultacji telefonicznych oraz zdalnej pomocy użytkownikom, b) realizację zleconych przez Zamawiającego dowolnych modyfikacji lub rozszerzeń Oprogramowania. 5) Wartość zleceń modyfikacji lub rozszerzeń Oprogramowania, wyrażona w roboczogodzinach, będzie ustalana w porozumieniu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą przed rozpoczęciem ich realizacji i będzie sukcesywnie pomniejszać wielkość Ryczałtu aż do jej wyczerpania. 6) W celu zmniejszenia ilości niezasadnych zgłoszeń w zakresie świadczenia konsultacji telefonicznych: a) Wykonawca zobowiązany jest do założenia i prowadzenia zbiorów często zadawanych pytań i odpowiedzi na nie (FAQ), mające na celu udzielenie danemu użytkownikowi Systemu pomocy bez konieczności angażowania do tego jakichkolwiek osób. Strona 22 z 24

23 b) Pracownicy Zamawiającego zobowiązani będą do zapoznania się z ich treścią przed wysłaniem zgłoszenia. 6.2 Konsultacje 1) ISOHD Wykonawcy musi zapewnić funkcjonalność umożliwiającą zgłaszanie przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego zapotrzebowania na konsultacje telefoniczne poprzez formularz na stronie internetowej ISOHD. 2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp do konsultantów dla wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego w wymiarze dostosowanym do zapotrzebowania na konsultacje. 3) Dane kontaktowe w zakresie konsultacji dla poszczególnych Systemów tj. adres i nr faksu Wykonawca ma umieścić na stronie internetowej ISOHD. Dostęp do nich ma być możliwy po zalogowaniu się na stronę przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 4) Konsultacje telefoniczne będą realizowane na podstawie żądań otrzymanych poprzez ISOHD.Konsultanci Wykonawcy będą kontaktować się w Godzinach Roboczych z osobami zgłaszającymi zapotrzebowania. 5) Po zakończeniu konsultacji, Konsultanci ze strony Wykonawcy zobowiązani są do zarejestrowania w ISOHD informacji na temat zakresu przeprowadzonych prac/czynności oraz nakładu pracy. Zarejestrowany czas pracy poświęcony na konsultacje będzie sukcesywnie pomniejszać wielkość Ryczałtu aż do jej wyczerpania. 6.3 Wprowadzanie modyfikacji lub rozszerzeń Oprogramowania 1) ISOHD musi zapewnić funkcjonalność umożliwiającą zgłaszanie przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego wniosków o wprowadzenie modyfikacji lub rozszerzeń Oprogramowania poprzez formularz na stronie ISOHD. 2) Wniosek musi zawierać, co najmniej: a) Wnioskodawcę modyfikacji / rozszerzenia Oprogramowania po stronie Zamawiającego b) Oczekiwany termin wdrożenia modyfikacji / rozszerzenia Oprogramowania c) Opis oczekiwanej modyfikacji / rozszerzenia w postaci: określenia organizacyjnego znaczenia zmiany, obszaru organizacyjnego, którego zmiana ma dotyczyć, definicji oczekiwanego zachowania Oprogramowania po wprowadzeniu modyfikacji / rozszerzenia w obszarze, którego zmiana ma dotyczyć, uwarunkowań, jakie Wykonawca powinien uwzględnić podczas projektowania i realizacji modyfikacji / rozszerzenia. Strona 23 z 24

24 d) Osobę reprezentującą Zamawiającego, z którą będą prowadzone robocze konsultacje w celu zdefiniowania dokładnego zakresu modyfikacji, wynikającej z niej niezbędnych prac modernizacyjnych Oprogramowania oraz jej pracochłonności. 3) Konsultant Wykonawcy kontaktuje się ze wskazaną osobą reprezentującą Zamawiającego w celu doprecyzowania wymagań i innych istotnych elementów dotyczących oczekiwanej modyfikacji / rozszerzenia. Konsultant Wykonawcy opracowuje koncepcję realizacji modyfikacji / rozszerzenia. Koncepcja musi być szczegółowa i uwzględniać wszystkie parametry (wymagania i ograniczenia) dostarczone przez Zamawiającego. 4) Opracowana przez Wykonawcę koncepcja przekazywana jest do osoby reprezentującej Zamawiającego oraz Kierownika Projektu celem weryfikacji zakresu proponowanej modyfikacji / rozszerzenia. Osoba reprezentująca Zamawiającego potwierdza zgodność spisanej koncepcji z rzeczywistym zapotrzebowaniem lub zgłasza do niej uwagi. 5) Konsultant Wykonawcy po uzyskaniu przez Kierownika Projektu potwierdzenia zgodności koncepcji z wymaganiami, opracowuje kosztorys wykonania modyfikacji / rozszerzenia. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany zaproponować termin rozpoczęcia prac i związany z nim termin realizacji. 6) Obie strony uzgadniają ostateczną zawartość wniosku modyfikacji / rozszerzenia, które powinno składać się z: a) precyzyjnie określonego zakresu prac, b) pracochłonności, c) kryteriów odbioru, d) terminu realizacji. 7) Podstawą rozpoczęcia prac przez Wykonawcę jest otrzymanie od Kierownika Projektu podpisanego uzgodnionego wniosku modyfikacji / rozszerzenia. 8) Po zakończeniu realizacji modyfikacji / rozszerzenia Oprogramowania i odebraniu jej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zarejestrowania w ISOHD informacji na temat zrealizowania wniosku oraz pracochłonności. Zarejestrowana pracochłonność będzie sukcesywnie pomniejszać wielkość Ryczałtu aż do jej wyczerpania Strona 24 z 24

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO, WSPARCIA UśYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO, WSPARCIA UśYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO, WSPARCIA UśYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Serwis gwarancyjny oraz wsparcie uŝytkowników Help Desk 1. Wykonawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy 1. Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 4 do SiWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr1do zapytania ofertowego znak: OWŚVI.7245.3.1.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie pt.: Dostawa i wdrożenie oprogramowania informatycznego do sporządzania sprawozdań z realizacji

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nasz znak OR.272.15.2014 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego na potrzeby projektu pn. Urzędy na miarę potrzeb i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zasady ogólne 1. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru Produktu, ma obowiązek załączyć kompletną Dokumentację, w tym (jeśli dotyczy)

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ Załącznik nr 1 do OPZ Procedura usuwania wad w oprogramowaniu 1. Na potrzeby niniejszego załącznika Strony ustalają następujące definicje: Kategoryzacja Wad, Kategoria Wady Administrator Systemu Kategoryzacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres rzeczowy

Szczegółowy zakres rzeczowy Szczegółowy zakres rzeczowy I. Zamówienie obejmuje: 1. Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych systemów grzewczych zgodnie z pkt. II. 1. 2. Opracowanie bazy danych źródeł niskiej emisji zgodnie z pkt.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa )

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) zawarta na podstawie art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP 1. Architektura Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) 1.1. Oprogramowanie musi posiadać architekturę trójwarstwową,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.: E/004/17 Załącznik A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.: Abonament, obsługa oraz wsparcie techniczne systemu SAP Pakiet A Zakup usługi SAP Enterprise Support (abonament) 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

POKL.02.03.03-00-007/12-00

POKL.02.03.03-00-007/12-00 Dotyczy wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na wybór wykonawcy do opracowania oraz wdrożenia platformy e-learningowej z funkcjonalnościami portalu internetowego w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert Sygnatura postępowania: BZP/31/DRI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 8 lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów.

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Stosownie do art. 139 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Niniejsze szczegółowe informacje odnoszą się do informacji przekazywanych do Bankowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Strona 1 z 10 Spis treści 1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia... 3 1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 186 /2014 PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 4 grudnia 2014r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 186 /2014 PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 4 grudnia 2014r. P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Wojska Polskiego 22 A-0000-52/14 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 186 /2014 PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 4 grudnia 2014r. W sprawie ustalenia Zasad postępowania

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 04/12/2012

Aktualizacja: 04/12/2012 Aktualizacja: 04/12/2012 Pytanie 1: Czy do oferty mam dołączyć umowę, która stanowi jeden z załączników zapytania ofertowego? W treści zapytania jest mowa o podpisaniu jakiegoś oświadczenia, że Oferent

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ) dotyczący postępowania na zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem pomiędzy systemem ZSRK,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROTEKT Ul. Starorudzka 9 93-403 Łódź tel. (042) 680 20 83 fax. (042) 680 20 93 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie komputerowego systemu do: INTERNETOWEGO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. 132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania Na podstawie art. 38j

Bardziej szczegółowo

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy z dnia r. Szczegółowe warunki i zasady świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu gwarancyjnego. 1. Definicje Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

Oferta konsultacyjnowdrożeniowa

Oferta konsultacyjnowdrożeniowa Oferta konsultacyjnowdrożeniowa Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) i Świadczeń Wychowawczych (SW) na poziomie Wojewody Zamawiający Urząd Wojewódzki (właściwy) Wykonawca Sygnity S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 Łebkowski Kopczyński Warszawa, 3.11.2014 Radcowie Prawni s.j. ul. Filtrowa 77/45 02-032 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Łebkowski Kopczyński sp.j. ul. Filtrowa 77/45, 02-032 Warszawa

Bardziej szczegółowo

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa, 2 października 2015 r. DEPARTAMENT NADZORU, KONTROLI I ORGANIZACJI SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ NG-KiSZ.2611.6.2015 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

i częstotliwość tworzenia kopii, zasady sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz dokonywania przeglądów i konserwacji systemów.

i częstotliwość tworzenia kopii, zasady sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz dokonywania przeglądów i konserwacji systemów. 1 i częstotliwość tworzenia kopii, zasady sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz dokonywania przeglądów i konserwacji systemów. W związku z tym, że system informatyczny przetwarzający dane osobowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Urząd Gminy Kęty Dokument Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Sporządził Sprawdził Zatwierdził Volvox Consulting Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego ( Umowa ) zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w.., ul., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt)

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt) Załącznik Nr 6 do siwz UMOWA (projekt) zawarta w dniu... r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie 21-200, ul. Kościelna 136, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji MUNSOL Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

System Wniosków DWZ AGH

System Wniosków DWZ AGH System Wniosków DWZ AGH Maurycy Ornat, Aes Grave 25 marca 2012 Plan 1 Wprowadzenie Po co jest system Bezpieczeństwo 2 Panel klienta Rejestracja i logowanie Widok panelu klienta Składanie wniosków 3 Panel

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: oprogramowanie Kategoria obejmuje niezbędne oprogramowanie dla uruchomienia i optymalnego wykorzystania komputera. Dostarczamy systemy operacyjne, pakiety biurowe,

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo