Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic"

Transkrypt

1 Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic

2 Prezentacja nr4 Rozlewy olejowe na akwenach wodnych Przygotował: kpt. mgr inż. Mateusz Caputa

3 Awaryjne rozlewy olejowe należą do najczęstszych przyczyn zanieczyszczenia środowiska wodnego na wodach śródlądowych, a walka z nimi przysparza niemałego problemu. Do udziału w tych zdarzeniach niezbędne jest użycie dużej ilości sił i środków m.in. jednostek ochrony przeciwpożarowej.

4 Olej rozlany na powierzchni akwenu, rozprzestrzenia się szybko tworząc duży obszar skażony, zagrażając tym samym całemu ekosystemowi wodnemu. Ponadto, rozlany na zbiornikach będących źródłami wody pitnej dla społeczeństwa, spowodować może jej zanieczyszczenie, a tym samym nie zdatność do spożycia.

5 Najważniejszymi zjawiskami wpływającymi na właściwości i zachowanie się oleju w wodzie są: odparowanie, rozprzestrzenianie się na powierzchni wody, emulgacja, biodegradacja, porywanie i przetłaczanie.

6

7 ODPAROWANIE Lotne składniki oleju zaczynają odparowywać natychmiast po przedostaniu się oleju do wody, Intensywność tego zjawiska zależy od: składu początkowego oleju, powierzchni plamy olejowej, temperatury wody i otoczenia, W naszych warunkach klimatycznych odparowuje przeciętnie od 20 do 40% rozlanego oleju, Niskie temperatury spowalniają odparowanie, burzliwy zaś nurt rzeczny przyspiesza ten proces, Odparowanie lekkich frakcji wpływa znacznie na zwiększenie lepkości pozostałego oleju, co znacznie utrudnia usuwanie go z wody.

8 ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ NA POWIERZCHNI WODY: Prędkość rozprzestrzeniania się oleju zależy od: lepkości oleju oraz warunków zewnętrznych (siła wiatru, prędkość nurtu, wielkość akwenu, występowanie falowania), Szacuje się, że prędkość przemieszczania się plamy olejowej na dużych akwenach wynosi ok. 2-3% prędkości wiatru,

9 Rozprzestrzenianie się plamy oleju w nurcie wąskiej rzeki

10 Rozprzestrzenianie się oleju na powierzchni szerokiej rzeki.

11 Mechanizm zatrzymania przepływającego oleju w rejonie grobli rzecznych.

12 EMULGACJA Olej po dostaniu się do środowiska wodnego ulega zmieszaniu z wodą, tworząc w większości przypadków emulsję olejowo-wodną, Emulsja ta jest dwuskładnikową stabilną mieszaniną zawierającą 10-80% wody (średnio w warunkach polskich rzek około 30%)

13 BIODEGRADACJA Olej w środowisku wodnym ulega biologicznemu rozkładowi przez mikroorganizmy, Stopień biologicznego rozkładu zależy od złożoności jego budowy chemicznej, dostępności pożywek (np. fosforu, tlenu, azotu) i właściwej temperatury, Przykładowo szybkość biologicznego rozkładu oleju wynosi 15g/m 3 na rok przy temperaturze 25 0 C (w Polsce jest ten rozkład znacznie wolniejszy)

14 PORYWANIE I PRZETŁACZANIE W przypadku porywania, mamy do czynienia ze zjawiskiem przedostania się cząstek oleju pod przeszkodą stałą (ma to miejsce gdy prędkość nurtu w stosunku do przeszkody stałej wynosi około 0,5 m/s)

15 Mechanizm zjawiska porywania oleju przez silny nurt pod zaporą

16 PORYWANIE I PRZETŁACZANIE Przetłaczanie oleju, występuje tylko w przypadkach, gdy warstwa zgromadzonego przy zaporze oleju jest większa od zanurzenia zapory przeciwolejowej

17 Mechanizm przetłaczania oleju pod zaporą.

18 Zwalczanie rozlewów olejowych na wodach powierzchniowych. Zbieranie, Dyspergowanie, Spalanie, Zatapianie.

19 Zbieranie oleju Najlepsza metoda pod względem ekologicznym. Wyróżniamy następujące fazy tej metody: - ograniczenie wielkości rozlewu, - usuwanie oleju z powierzchni wody, - gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej, - doczyszczanie powierzchni wody, - obróbka zebranego oleju.

20 Fazy metody zbierania oleju

21 Dyspergowanie Dyspergowanie jest to metoda chemicznego rozproszenia oleju w celu przyspieszenia procesu jego biologicznego rozkładu. Dyspergenty są środkami zwiększającymi napięcie powierzchniowe oleju, w wyniku czego jego ciągła warstwa ulega rozbiciu na nieograniczoną ilość kropel. Dawkowanie dyspergentów towarzyszyć musi mieszanie oleju z woda. Dyspergenty stanowią zagrożenie toksyczne dla środowiska. W połączeniu z olejem tworzą substancję bardziej szkodliwą niż sam olej. W Polsce metoda ta jest niedozwolona.

22 Spalanie na powierzchni wody Jest to metoda mająca znaczenie pomocnicze, Efektem końcowym jest pozostałość około 60% pierwotnej ilości oleju, która ma znacznie większą lepkość i jest biologicznie nie rozkładalna, Metoda ta stanowi duże zagrożenie pożarowe oraz silne zanieczyszczenie atmosfery, W małej skali może być pomocnicza przy radzeniu sobie z zaolejoną roślinnością wydobytą z wody lub przy budowie pola operacyjnego.

23 Zatapianie oleju Stosowanie tej metody ponosi za sobą poważne skutki ekologiczne. Olej wprawdzie znika z powierzchni wody, pozostając jednak w środowisku wodnym, tyle że w warstwie dennej. Prowadzi to do zniszczenia fauny i flory w pobliżu dna wywołując zachwianie równowagi biologicznej środowiska wodnego.

24 Inne metody Warto wspomnieć o metodzie polegającej na podawaniu w rejon awarii dużej ilości mikroorganizmów odżywiających się węglowodorami lub żelowaniu warstwy oleju na wodzie substancjami chemicznymi. Metody te okazały się nie tylko mało wydajne oraz kosztowne, ale również wywołały wiele kontrowersji na tle trudnych do oceny ubocznych skutków.

25 W przypadku jednostek ochrony przeciwpożarowej jedyną dozwoloną metodą ograniczania rozlewów olejowych jest zbieranie

26 Zbieranie oleju jest najbardziej rozpowszechnioną i najczęściej stosowaną przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz najlepszą pod względem ekologicznym ze znanych metod postępowania z substancjami ropopochodnymi znajdującymi się na powierzchni wody. Ocena taka wynika stąd, że jej stosowanie nie wywołuje żadnych ubocznych, szkodliwych dla środowiska skutków lub w znacznym stopniu je minimalizuje

27 Wyróżnia się następujące fazy tej metody: 1. FAZA I tj. Identyfikacja substancji ropopochodnej i ograniczenie wielkości i rozprzestrzeniania się rozlewu Celem działań zastępów ratownictwa chemicznoekologicznego w tej fazie jest rozpoznanie substancji ropopochodnej i przeciwdziałanie nadmiernemu rozpływaniu się plamy olejowej po powierzchni wody. Jednocześnie w celu łatwiejszego i skuteczniejszego wykonywania dalszych czynności ratowniczych wykonuje się równocześnie pogrubianie warstwy substancji ropopochodnych. Zadania te realizuje się przy pomocy różnego rodzaju zapór.

28 2. FAZA II tj. usuwanie oleju z powierzchni wody. Ta faza działań ratowniczych jednostek Państwowej Straży Pożarnej ma na celu usunięcie z powierzchni wody jak największej ilości substancji ropopochodnych. W wyniku emulgacji po kontakcie z wodą olej tworzy mieszaninę wodno-olejową. Urządzenia, służące do usuwania oleju z wody nie są w stanie odwrócić procesu emulgacji, dlatego olej zbierany jest razem z wodą, a urządzenia te nazywamy separatorami

29 3. FAZA III tj. gromadzenie mieszaniny wodno olejowej. Działania w tej fazie mają na celu zgromadzenie zebranej z powierzchni wody substancji ropopochodnej związanej w wyniku emulgacji z wodą na miejscu akcji ratowniczej. Najmniej kłopotliwym sposobem byłoby przetransportowanie zebranego oleju bądź emulsji wodno-olejowej do jednostek specjalistycznych, zajmujących się utylizacją takich odpadów. Często jednak takie rozwiązanie jest bardzo trudne, czasochłonne lub wręcz niemożliwe W takich sytuacjach należy zapewnić odpowiednio zabezpieczone miejsca oraz środki do składowania zebranej emulsji wodno-olejowej na terenie działań ratowniczych

30 4. FAZA IV tj. doczyszczanie powierzchni wody i linii brzegowej Zawsze pewna część substancji ropopochodnych znajdujących się na powierzchni wody nie zostanie wychwycona przez ustawione zapory lub nie zostanie zebrana przez urządzenia zbierające umieszczone w polu operacyjnym. Celem działań ratowników w tej fazie jest usunięcie tych cząstek plamy olejowej z wody oraz linii brzegowej. Najbardziej rozpowszechnioną metodą stosowaną w tym celu przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej jest sorpcja produktów przeróbki ropy naftowej przy użyciu sorbentów.

31 5. FAZA V tj. obróbka zebranego oleju. Sam fakt oczyszczenia środowiska wodnego z wycieku substancji ropopochodnych nie powoduje zakończenia akcji ratowniczej. Pozostaje kwestia odpowiedniego zabezpieczenia uzyskanych podczas akcji odpadów. Niekiedy staje się to nie lada problemem, a podjęte w tej fazie działania okazują się kontrowersyjne. Najprostszą metodą postępowania z zebranym olejem jest jego wywóz wraz z wodą na wylewisko gminne lub do rafinerii lub inne zakłady zajmujące się jego utylizacją.

32 FAZA I tj. identyfikacja substancji ropopochodnej i ograniczenie rozprzestrzeniania się rozlewu 1. Wybór Pola operacyjnego czyli miejsca ustawienia urządzeń zatrzymujących i zbierających substancję zanieczyszczającą, systemu separacyjnego i elementów zaplecza działań ratowniczych. Najkorzystniej jest zlokalizować pole operacyjne jak najbliżej miejsca, w którym znajduje się źródło rozlewu - pomoc w szybkim opanowaniu i zatrzymaniu czoła plamy olejowej. Jeżeli wyciek substancji ropopochodnych będzie duży wówczas konieczna może być budowa więcej niż 1 pola.często bardzo korzystnym rozwiązaniem jest usytuowanie pól operacyjnych na obu brzegach rzeki.

33 Kryteriami tego wyboru są: - usytuowanie w miejscu zwolnionego przepływu nurtu powierzchniowego - bezpieczny i wygodny dostęp do wody, z łatwym dostępem do miejsca zlokalizowania zaplecza działań ratowniczych - zapewnienie dostatecznej ilości miejsca na parkowanie, gromadzenie oleju i sprzętu i zaplecze techniczne - dobre połączenie z systemem dróg lokalnych. - dobry dostęp do zasilania energetycznego 2. Rozpoznanie substancji ropopochodnej tj. pobraniu próbek substancji która zanieczyściła akwen i przeprowadzeniu wstępnej analizy i badania dostępnymi metodami oraz sprzętem znajdującym się na samochodach Srchem

34 3. ocena aktualnych i spodziewanych warunków hydrologicznych tj.: - prędkość i kierunek przepływu nurtu powierzchniowego - wielkość falowania na akwenie - poziom lustra wody - rodzaj dna w miejscu przewidywanego wodowania zapór - rozmieszczenie stałych punktów przydatnych do mocowania odciągów zapór

35 4. Właściwy dobór zapory jest bardzo często czynnikiem decydującym o powodzeniu całej akcji - możliwość skomunikowania się z przeciwległym brzegiem

36 5. Określenie kąta ustawienia zapory

37 6. Określenie długości zapory jaką potrzebujemy

38 7. Rodzaje zapór i sposoby ich ustawienia Zapory elastyczne płaszczowe, Zapory elastyczne pneumatyczne, Zapory sztywne pomostowe, Zapory sorpcyjne, Zastawki.

39 Zapory elastyczne płaszczowe Konstrukcje pływające składające się z: pływaka, fartucha i balastu; Pływak wykonany jest ze styropianu, tworzyw piankowych lub elastycznych folii pęcherzykowych ; Fartuch zatrzymuje pogrubiona warstwę oleju przy możliwie jak największej prędkości nurtu; Balast utrzymuje pionowe ustawienie zapory; Długości odcinków zawierają się przeważnie w przedziale 4-15 m Ciężary jednostkowe od 0,5-1 kg/m (lekkie) do 10 kg/m (ciężkie);

40 Zapory elastyczne płaszczowe Stosowane do wód stojących lub wolno płynących (do około 0,3 m/s); Nadają się też dobrze do osłony powierzchniowych ujęć wody, nadbrzeżnych rezerwatów przyrody, itp..

41 Zapory elastyczne pneumatyczne Składają się z : pływaka, fartucha i balastu; Różnica polega ma zastosowaniu innego pływaka (elastyczna komora wypełniona powietrzem); Występują wersje lekkie (wys. płaszcza 30cm.), oraz ciężkie (do 100cm.); Odcinki mają długość od 15 do 100m; Napełnianie odbywa się przy użyciu dmuchaw; Ciężar jednostkowy to zapory tego typu wynosi od 0,5 do 5 kg/m; Obszar zastosowań, a także skuteczność zatrzymania oleju podobny jest do zapór płaszczowych.

42 Budowa typowej zapory elastycznej

43 Zapory sztywne pomostowe Główne elementy konstrukcyjne to: dwa sztywne pływaki o małym zanurzeniu, pomost łączący oraz łączniki i uszczelniacze między segmentami zapory; Charakterystyczne cechy: - możliwość ustawienia w nurcie rzecznym bez pomocy sprzętu pływającego, - potrójna bariera zapobiegająca przedostaniu się oleju poza zaporę, - możliwość przemieszczania ludzi i sprzętu po zaporze (do 500kg),

44 Budowa sztywnej zapory pomostowej

45 Zapory sztywne pomostowe Zastosowanie ma głównie przy budowach pól operacyjnych na rzekach o szybkim nurcie (2m/s), co umożliwia przeniesienie pomocniczego sprzętu na niedostępne tereny; Długość segmentu zapory wynosi zwykle 4m, szerokość podestu 1,5 do 2m. Maksymalna długość odcinka ustawionego w silnym nurcie nie powinna przekroczyć m;

46 Zapory sztywne pomostowe

47 Zapory sorpcyjne Wygląd zapory sorpcyjnej jednorazowej Pochłaniania oleje, ropę i inne produkty ropopochodne. Nie chłonie wody.

48 Zapora sorpcyjna Zapory te mają zastosowanie pomocnicze. Przeznaczenie: - doczyszczanie powierzchni wody z resztkowych ilości oleju, które przedostały się poza linię zapór elastycznych lub sztywnych, - wyłapywanie cienkich filmów olejowych pozostających w wodzie po zakończeniu akcji oczyszczającej i stanowiących długotrwałe skażenie, - ochrona powierzchniowych ujęć wody, linii brzegowej z chronioną roślinnością.

49 Zapory sorpcyjne Sorpcja oleju to zjawisko pochłaniania jego cząstek przez porowate ciało stałe. Cząstki oleju wnikają głęboko w mikrokanały i przyklejają się do ich ścianek. W czasie mrozów woda obecna w mikrokanałach zamarza i zapora traci swe sorpcyjne własności. Typowe sorbenty: - syntetyczne: wata pneumotermiczna, - naturalne: słoma. Chłonność sorbentów: - syntetycznych wynosi 1-3 kg oleju/kg sorbentów - Naturalnych 0,3 0,5 kg/kg. Zapory sorpcyjne jednorazowe mogą być łączone jednorazowa do odcinki do ok. 300m.

50 Zapory sorpcyjne Mechanizm wnikania oleju w zaporę sorpcyjną

51 Zapora sorpcyjna wielokrotnego użytku A otwarta komora sorpcyjna, B połączenie kolejnych segmentów.

52 Użycie balotów słomy do zatrzymania oleju na płytkim cieku wodnym

53 Zastawki Nie jest to konstrukcja pływająca. Następuje zatrzymanie oleju przy jednoczesnym przepuszczeniu wody. Zastosowanie: - rowy melioracyjne, - strumyki, - małe rzeczki szer. do 3m.

54 Zastawki Zastawka samoregulacyjna na rowy i małe cieki wodne

55 Ustawianie zastawki na ażurowym fundamencie w celu przepuszczenia nadmiaru wody spodem gdy przepustowość otworu jest wystarczająca gdy przepustowość otworu jest zbyt mała

56 Organizacja obszaru operacyjnego na jeziorze przepływowym

57 Obszar operacyjny gdy ciek wpływający do jeziora jest szybki (powyżej 0,5 m/s)

58 Schemat działań na jeziorze nieprzepływowym

59 Pole operacyjne na rzece wolno płynącej

60 Przykładowe pole operacyjne na rzece wolno płynącej schodkowe ustawianie zapór elastycznych

61 Przykład pola operacyjnego na rzece wolno płynącej

62 Pole operacyjne na rzece szybko płynącej

63 Wykorzystanie linii brzegowej do organizacji pól operacyjnych

64 Technologia ustawiania zapór Sposoby odrzucania napływającego oleju od ujęcia wody

65 Technologia ustawiania zapór Sposób wprowadzania zapór na nurt rzeczny

66 Zasady ustawiania zapór Efekt przemieszczenia kotwic (odciągów) w dobrze ustawionej zaporze pod wpływem silnego nurtu rzecznego

67 Technika ustawiania lekkich zapór płaszczowych w silnym nurcie rzecznym

68 Ustawienie zapory sztywnej w silnym nurcie rzecznym

69 Stanowiska do mycia zapór

70 FAZA II tj. usuwanie oleju z powierzchni wody 1. Dobór odpowiedniego separatora oleju W zależności od gęstości oleju jaki znajduje się w emulsji wodno olejowej, dobieramy trzy rodzaje separatorów tj.: - zbieracz sorpcyjny do substancji ropopochodnych średnich - zbieracz adhezyjny do substancji ropopochodnych średnich - zbieracz przelewowo pompowy do substancji ropopochodnych lekkich

71 Dobór separatora w zależności od gęstości oleju

72 Typowe rozwiązania pływających końcówek ssących

73 Zbieracze przelewowo-pompowe Zasada pracy przelewu w końcówce ssącej

74 Schemat działania i charakterystyka zbieracza sorpcyjnego Zbieracze sorpcyjne

75 Sposoby ustawienia zbieraczy oleju w zależności od zastosowanej zapory

76 Schemat działania i charakterystyka zbieracza adhezyjnego Zbieracze adhezyjne

77 Podajnik hydrauliczny z wirnikiem śrubowym zasada działania

78 FAZA III 1. gromadzenie mieszaniny wodno olejowej, tj. zgromadzenie zebranej z powierzchni wody substancji ropopochodnej związanej w wyniku emulgacji z wodą

79 FAZA IV 1. doczyszczanie powierzchni wody przy - zapór sorpcyjnych pomocy : - sorbentów lekkich - metody mechaniczne zbieranie przy użyciu sprzętu z samochodów Srchem

80 2. Doczyszczanie lini brzegowej, przy pomocy: - sorbentów lekkich - metody mechaniczne zbieranie przy użyciu sprzętu z samochodów Srchem

81 FAZA V 1. Wywóz zebranego oleju w odpowiednio do tego przystosowanych zbiornikach

82 2. Utylizacja oleju oraz emulsji wodno olejowej, w odpowiednich zakładach

83 Wyposażenie w sprzęt do walki z rozlewami olejowymi w JRG Pszczyna

84 Kontener na sorbenty i neutralizatory

85 Charakterystyka kontenera Kontener przeznaczony jest do magazynowania dużych ilości sorbentów i neutralizatorów używanych podczas likwidacji skutków katastrof chemicznych i ekologicznych zarówno na lądzie jak i na akwenach wodnych. Wyposażenie kontenera stanowią między innymi: dwa zbiorniki z tworzywa sztucznego o pojemności po 2000 litrów wyposażone w elektroniczne wskaźniki napełnienia, trzy elektryczne pompy beczkowe typu "Lutz" z wężami i armaturą do dystrybucji płynnych neutralizatorów, przedział na sypkie sorbenty wyposażony jest w przenośne pojemniki-kontenery wykonane z tworzywa PCV odpornego na działanie agresywnych substancji zamocowane na pomoście oraz na sześciu wózkach transportowych ułatwiających dostarczenie potrzebnych sorbentów na miejsce działań ratowniczych o ogólnej poj. 6,5m3, odkurzacz przemysłowy typu "WAP" do zbierania zużytych sorbentów, dwa opryskiwacze do usuwania skażeń olejowych, dwa ubrania kwaso-ługoodporne, sprzęt do wygrodzenia miejsca pracy w postaci taśmy ostrzegawczej znaków i pachołków, spalinowy agregat prądotwórczy o mocy 5 kw do zasilania urządzeń elektrycznych, oświetlenia i ładowania akumulatora oraz inny drobny sprzęt jak łopaty, miotły itp

86 Wyposażenie kontenera przeznaczone do usuwania rozlewów olejowych na wodzie: zapora sorbentowa QR-23 tzw. rękawy sorbentowe (worek z mocnej siatki wypełniony sorbentem, na zewnątrz której jest taśma nośna) do zastosowania na wodzie i powierzchni ziemi. Parametry: długość - 3 m., masa 3 kg. Ilość - 50 szt zapora sorbentowa QR-21 tzw. rękawy sorbentowe (worek z mocnej siatki wypełniony sorbentem, na zewnątrz której jest taśma nośna) do zastosowania na wodzie i powierzchni ziemi. Parametry: długość 1,5 m., masa 1,5 kg. Ilość - 20 szt Mata sorbentowa M-12 - dwa połączone rękawy, do zastosowania na wodzie, w studzienkach i odstojnikach. Parametry: długość - 1,2m, szerokość 0,6 m, grubość - 0,1 m, masa 2,5 kg. Ilość - 20 szt. Sorbent olejowy QL -sypki pływający po powierzchni wody, wchłania oleje mineralne i naturalne w szerokim zakresie gęstości. Nadaje się również na powierzchnie ziemi. Olejofilność - ok. 1500% masy własnej, hydrofilność do 1% masy własnej. Ilość - 24 worki po 10 kg tj. 240 kg.

87 Rękaw sorbentowy Damolin wypełniony polipropylenem, ma zastosowanie do usuwania skutków wycieków ropopochodnych z powierzchni wody i ziemi,nie łaczy się z wodą. Zdolność absorbcyjna do 30 - krotnej masy poliropylenu. Parametry: długość - 3 m, grubość - 12,5 cm. Ilość - 9 szt. Wstęga sorbcyjna Damolin 150 wykonana z włókien polipropylenowych, ma zastosowanie do usuwania skutków wycieków ropopochodnych z powierzchni wody i ziemi, nie łączy się z wodą. Zdolność absorbcyjna do 30 - krotnej masy polipropylenu. Parametry: długość -132 m, szerokość -96 cm, grubość-1 cm. Ilość - 1 rolka. Mini zapora Damolin 008 wypełniona polipropylenem, ma zastosowanie do usuwania skutków wycieków ropopochodnych z powierzchni wody i ziemi, nie łączy się z wodą. Zdolność absorbcyjna do 30 - krotnej masy poliropylenu. Parametry: długość - 2,4 m, grubość - 7,5 cm. Ilość 10 szt

88 Kontener przeciwpowodziowy

89 Podstawowe wyposażenie kontenera ze sprzętem przeciwpowodziowym. Łódź aluminiowa Quicksilver QS szt.2 Silnik zaburtowy Merkury 40 ML JET - szt. 2 Kamizelki asekuracyjne (kapok) - szt.32 Folia do uszczelniania wałów w rolce o szerokości 4m. - mb.200 Worki przeciwpowodziowe - szt.200 System zapór wodnych w odcinkach 10mb - 200mb Skafander do pracy w wodzie - 20szt. Spodnie do pracy w wodzie - szt.50 Szelki - uprząż bezpieczeństwa - szt. 4 Linki ratownicze - szt.5 Łopaty sztychówki - szt.50 Pochodnie parafinowe - szt.50 Bosak ciężki - szt. 4 Lina z kotwicą - szt. 2 Peleryna przeciw deszczowa z kapturem typu sztormiak MP-85/1 - szt.50 Rzutka - szt.10 Koło ratunkowe z liną - szt.5 Sprzęt oświetleniowy zabezpieczający oświetlenie terenu Race oświetleniowe i sygnalizacyjne

90 Wyrzutnia liny ratowniczej wraz z zestawem "Tetra Line Thower" - 2 kpl.

91

92

93 Separator oleju Shmitz Olsep Awas Separator oleju OLSEP AWAS na przyczepie firmy "Schmitz". Służy do zbierania i oddzielania olejów i innych cieczy ropopochodnych lekkich o ciężarze właściwym od 0,75 do 0,96 g/cm3, z mieszaniny wodno-olejowej.

94 W skład wyposażenia separatora wchodzą: 1) Zbiornik separacyjny o pojemności 3400l 2) Skimer powierzchniowy Shmitz OELA o wydajności 400l/min 3) Skimer kanałowy Shmitz OELA 4) Pompa perystaltyczna Shmitz MASTR-GP o wydajności 300l/min 5) Sprzęt pomocniczy m.in.: węże, klucze, łączniki itp.

95 1) Zbiornik separacyjny o pojemności 3400l Separator olejowy zbudowany jest z szeregu komór, przez które przepływa mieszanina wodno-olejowa lub jedna z tych cieczy w procesie oczyszczania. Zasada działania separatora opiera się na wykorzystaniu różnicy ciężarów właściwych wody i oleju. Przegląd komór separatora (wg. kolejności przepływu cieczy): Komora wielofunkcyjna ma za zadanie wyłapywanie" ciężkich zanieczyszczeń stałych oraz cięższych frakcji olejowych. Jest zakończona krawędzią przelewową, której pochylenie powoduje mniejsze turbulencje cieczy przy wypływie.

96 - Komora separacyjna następuje w niej główne, wstępne oddzielenie (grawitacyjne) wody od oleju. Komora koalescencyjna - odbywa się tu dokładne doczyszczanie wody. W tym celu wykorzystuje się dwa zjawiska: koalescencji hydraulicznej i przyczepnej (adhezyjnej). Komora odciągowa - gromadzi się w niej olej, który został zebrany z powierzchni komory separacyjnej z pomocą podciśnienia wytworzonego w komorze odciągowej wskutek opadającego poziomu cieczy. Zbiornik oleju - spełnia rolę magazynu odseparowanego oleju; jest zaopatrzony w dwa zawory: przelewowy i spustowy. Komory separatora łącza się ze sobą przy pomocy kanałów i szczelin.

97

98 2) Skimer powierzchniowy Shmitz OELA o wydajności 400l/min

99 3) Skimer kanałowy Shmitz OELA

100 4) Pompa perystaltyczna Shmitz MASTR-GP o wydajności 300l/min

101 5) Sprzęt pomocniczy m.in.: węże, klucze, łączniki itp.

102 Zapora płaszczowa

103 Przyczepa z zaporą parkanową o długości 100m w 5 odcinkach po 20 mb + ponton 2 os. z silnikiem

104 Łódź motorowa Romana 430, 6os. z silnikiem zaburtowym

105 Samochód Lekki Ratownictwa Chemicznego Mercedes Sprinter (SLRchem)

106 Lekki samochód ratownictwa chemicznego przeznaczony jest do działań mających na celu zlokalizowanie, uszczelnienie i niedopuszczenie do dalszego skażenia środowiska, zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu przyjazdu specjalistycznych zastępów ratownictwa chemicznego. Samodzielnie jest zdolny do podejmowania działań o małym zasięgu i niewielkiej ilości uwolnionego medium. Pojazd posiada sprzęt wykrywczy i pomiarowy jak również urządzenia do automatycznego pomiaru warunków atmosferycznych. A jego podstawowe wyposażenie to m.in..:

107 a) pierwszy poziom - agregat prądotwórczy oraz zestaw przedłużaczy w wykonaniu przeciwwybuchowym, 4 szt. aparatów nadciśnieniowych z butlami zapasowymi, pasy oraz korki pneumatyczne do uszczelniania studzienek oraz przewodów kanalizacyjnych, zestaw kluczy nie iskrzących b) drugi poziom - cztery ubrania gazoszczelne, ubrania przeciwochlapaniowe, maski nadciśnieniowe typu "Auer"oraz hełmy do pracy w ubraniach gazoszczelnych wyposażone w mikrofony,

108 c) trzeci poziom - ołki, pasty uszczelniające, poduszki do uszczelnień rozszczelnionych cystern, rękawice kwasoodporne i inny drobny sprzęt, rynny do odprowadzania wyciekających substancji. d) środkowa część pojazdu - pojemniki i zbiorniki na zbierane substancje ręczną pompą membranową z odpowiednimi wężami, detektor do wykrywania stężeń wybuchowych gazów palnych, apteczka pomocy przed lekarskiej, latarki w wykonaniu przeciwwybuchowym, zestaw rurek wskaźnikowych z pompką oraz urządzenie WAP działające na zasadzie odkurzacza do zbierania rozlanych cieczy oraz cząstek rtęci ze zbiornikiem o pojemności 50 litrów.

109

110 Założenie do ćwiczeń

111 Zbiornik wodny jezioro Goczałkowickie

112 Emisja substancji ropopochodnej (przepracowany olej silnikowy) poprzez spływ powierzchniowy z terenu miejscowości Łąka. Nieznany sprawca porzucił w strefie brzegowej (okolice styku z ul. Dąbrowskiego w Łące w odległości ok. 250 m od ujęcia wody w Łące) odpady przemysłowe (prawdopodobnie z warsztatu samochodowego) wśród których znajdowały się 2 beczki z przepracowanym olejem silnikowym. Nastąpił powierzchniowy spływ substancji do zbiornika. Porzucenie odpadów zostało zauważone przez pracownika GPW, który poinformował o powyższym fakcie Straż Miejską w Pszczynie a po oględzinach miejsca zdarzenia i stwierdzeniu wycieku substancji ropopochodnej również Państwową Straż Pożarną w Pszczynie. Wyciekający olej tworzy plamę, którą wiatr przesuwa w kierunku ujęcia wody w Goczałkowicach.

113 Zadania dla PSP JRG PSP Pszczyna zwodowanie łodzi w porcie GPW, sprawienie zapór płaszczowych od przyczółków ujęcia nr 3 oraz zapór doczyszczających, przygotowanie pola operacyjnego, sprawienie zbieracza, separatora, zebranie substancji, przekazanie do neutralizacji aplikacyjnie zabezpieczenie pozostałej w beczkach substancji, zabezpieczenie miejsca wycieku St. ds. Kwatermistrzowskich zapewnienie wyżywienia wg zasad obowiązujących podczas akcji długotrwałych; Rzecznik prasowy KP PSP w Pszczynie kontakt z lokalnymi środkami przekazu, informacja dla ludności;

114 Zadania dla PSP JRG PSP Pszczyna zwodowanie łodzi w porcie GPW, sprawienie zapór płaszczowych od przyczółków ujęcia nr 3 oraz zapór doczyszczających, przygotowanie pola operacyjnego, sprawienie zbieracza, separatora, zebranie substancji, przekazanie do neutralizacji aplikacyjnie zabezpieczenie pozostałej w beczkach substancji, zabezpieczenie miejsca wycieku St. ds. Kwatermistrzowskich zapewnienie wyżywienia wg zasad obowiązujących podczas akcji długotrwałych; Rzecznik prasowy KP PSP w Pszczynie kontakt z lokalnymi środkami przekazu, informacja dla ludności;

115 miejsce emisji ujęcie wody

116 separator pole operacyjne zapora płaszczowa Zapora doczyszczająca zanieczyszczenia

117 pole operacyjne zapora płaszczowa Zapora doczyszczająca

118 Miejsce zdarzenia Miejsce ustawienia separatora oleju

119 Zasady udzielania kwalifikowanej I pomocy w różnych przypadkach

120 Procedury postępowania: - rany kończyn - urazy i obrażenia klatki piersiowej - wstrząs - oparzenia termiczne - oparzenia chemiczne - podtopienia - zaburzenia krążeniowo-oddechowe w stanach nieurazowych - wychłodzenia - kobieta w widocznej ciąży w stanie zagrożenia życia i zdrowia - drgawki - porażenie prądem elektrycznym - zmiażdżenia

121 Wykorzystano: 1. Lipiński S. Skuteczne ratownictwo Verlag Dashofer, W-wa 2007r. 2. Materiały i zdjęcia SGSP 3. Przegląd Pożarniczy nr 6/99 Ratownictwo chemiczne 4. Materiały i zdjęcia KP PSP Pszczyna Materiały źródłowe producenta Schmitz Awas 7. Materiały i zdjęcia GPW 8. Marek Małaczyński "Nadzwyczajne zagrożenia środowiska", Kraków 1994r 9. E. Bądkowska A. Bądkowski "Zwalczanie awaryjnych skażeń wód powierzchniowych i gruntu" PPU EKOS Gdańsk 1989r

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Prezentacja nr 5 Ratownictwo wodne Przygotował: kpt. mgr inż. Mateusz Caputa Do działań ratowniczych wykonywanych przez PSP podczas zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Sprzęt do usuwania substancji niebezpiecznych dla środowiska POD KIERUNKIEM: KPT. MGR INŻ. JACEK SMYCZYŃSKI WYKONAŁ: MŁ.OGN.

Sprzęt do usuwania substancji niebezpiecznych dla środowiska POD KIERUNKIEM: KPT. MGR INŻ. JACEK SMYCZYŃSKI WYKONAŁ: MŁ.OGN. Sprzęt do usuwania substancji niebezpiecznych dla środowiska POD KIERUNKIEM: KPT. MGR INŻ. JACEK SMYCZYŃSKI WYKONAŁ: MŁ.OGN. JACEK MACKIEWICZ Rozlewy substancji ropopochodnych stanowią poważne zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL.

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa I Ochrony Ludności WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Jednym z głównych obszarów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Rola PSP w zakresie ochrony wód w d powierzchniowych przed skażeniami

Rola PSP w zakresie ochrony wód w d powierzchniowych przed skażeniami Rola PSP w zakresie ochrony wód w d powierzchniowych przed skażeniami mł.bryg. Mariusz Przysiecki Komenda Wojewódzka Państwowej Straży y Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim Akty prawne Ustawa z dnia 24 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Załącznik Nr do SIWZ Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania: Szczegółowe wymagania dla przedmiotu zamówienia Dostawa separatora oleju na przyczepie wraz

Bardziej szczegółowo

mł. bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Gorzowie Wlkp.

mł. bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Gorzowie Wlkp. Slajd 1 ĆWICZENIA TAKTYCZNO BOJOWE ODRA 2009 Informacja na temat ćwiczeń: Prowadzenie działań ratowniczych podczas wycieku substancji ropopochodnej do cieków wodnych w strefie przygranicznej przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY Y POŻARNYCH WOJ. LUBUSKIEGO W ZAKRESIE ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ ORAZ LIKWIDACJI ZANIECZYSZCZEŃ

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY Y POŻARNYCH WOJ. LUBUSKIEGO W ZAKRESIE ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ ORAZ LIKWIDACJI ZANIECZYSZCZEŃ DZIAŁALNO ALNOŚĆ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY Y POŻARNYCH WOJ. LUBUSKIEGO W ZAKRESIE ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ ORAZ LIKWIDACJI ZANIECZYSZCZEŃ WÓD ŚRÓDLĄDOWYCHDOWYCH Komenda Wojewódzka Państwowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wlkp., ul. Odolanowska 52; tel.: + 48 (62) , fax : + 48 (62) ;

Ostrów Wlkp., ul. Odolanowska 52; tel.: + 48 (62) , fax : + 48 (62) ; K a t a l o g 2016 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Odolanowska 52; tel.: + 48 (62) 736 58 38, fax : + 48 (62) 735 30 67; 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Odolanowska 52; tel.: + 48 (62) 736 58 38, fax : + 48 (62) 735

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu ratowniczego. PROGRAM

Zakup sprzętu ratowniczego. PROGRAM PROGRAM Tytuł programu: Zakup sprzętu ratowniczego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu: Unowocześnienie wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo specjalistyczne

Ratownictwo specjalistyczne Ratownictwo specjalistyczne Puck, 14 marzec 2015 r. mł.bryg. Jarosław Wszałek Wydział Operacyjno-Szkoleniowy KP PSP w Pucku Podstawą opracowania,,planu rozwoju sieci jednostek ratownictwa specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie sorbentów w ratownictwie chemiczno-ekologicznym

Wykorzystanie sorbentów w ratownictwie chemiczno-ekologicznym Nowy sposób usuwania zanieczyszczeńgazowych i ropopochodnych przy użyciu adsorbentów wytwarzanych z popiołów lotnych Wykorzystanie sorbentów w ratownictwie chemiczno-ekologicznym kpt. mgr Krzysztof Szczerba

Bardziej szczegółowo

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego mł. kpt. Malwina Marcinkowska Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego mł. kpt. Malwina Marcinkowska Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego mł. kpt. Malwina Marcinkowska

Bardziej szczegółowo

Awaryjne przetłaczanie amoniaku w zdarzeniach komunikacyjnych założenia metody. Warszawa, 01 grudzień 2014r. Barszcz Robert

Awaryjne przetłaczanie amoniaku w zdarzeniach komunikacyjnych założenia metody. Warszawa, 01 grudzień 2014r. Barszcz Robert Awaryjne przetłaczanie amoniaku w zdarzeniach komunikacyjnych założenia metody Warszawa, 01 grudzień 2014r. Barszcz Robert INFORMACJE OGÓLNE W celu zminimalizowania negatywnych skutków związanych z awariami

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ZRASZACZOWE

INSTALACJE ZRASZACZOWE INSTALACJE ZRASZACZOWE Instalacje zraszaczowe stosuje się do zabezpieczania przeciwpożarowego budynków oraz chłodzenia łatwopalnych obiektów i urządzeń technologicznych wszędzie tam, gdzie można się spodziewać

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze przemysłowe

Odkurzacze przemysłowe Odkurzacze przemysłowe DEBUS Budujemy Istnieje odkurzacze możliwość przemysłowe dopasowania wszelkich pod każdego elementów według wymagań stawianych przez problem Klienta. Klienta. konstrukcyjnych Odkurzacz

Bardziej szczegółowo

Sposób pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy

Sposób pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy Załącznik nr 11 Sposób pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy 1. Badany sprzęt musi być sprawny technicznie. 2. Silnik sprzętu powinien być całkowicie dotarty, jeżeli potrzeba

Bardziej szczegółowo

dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem.

dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem. dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem. I. Wstęp II. III. Pompa zatapialna jest urządzeniem elektryczno-mechanicznym.

Bardziej szczegółowo

Samochody pożarnicze jakimi dysponuje. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza

Samochody pożarnicze jakimi dysponuje. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Samochody pożarnicze jakimi dysponuje Jednostka Ratowniczo Gaśnicza GBA 2,5/16 Star 244 (Jelcz 005) x 2 Średni samochód ratowniczo-gaśniczy posiadający na swoim wyposażeniu zbiornik na wodę o poj. 2,5m

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny. Katedra Technologii Chemicznej

Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny. Katedra Technologii Chemicznej Politechnika Gdańska Wydział Cheiczny Katedra Technologii Cheicznej Bezpieczeństwo Środowiskowe: Badanie chłonności sorbentów Przygotował: Dr inż. Andrzej P. Nowak Część teoretyczna y są to rozdrobnione

Bardziej szczegółowo

WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA

WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA W dniu 5 kwietnia 2004r na odcinku Kraków Tarnów drogi krajowej nr 4 w miejscowości Czyżów nastąpiło rozszczelnienie cysterny

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Data aktualizacji : 18.06.2003 r LOTOS PŁYN DO CZYSZCZENIA TAPICERKI TAPICAR Strona 1 z 5 Karta Nr L 199 Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203

Bardziej szczegółowo

Środki łączności i alarmowania UWAGI. Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego JOT OSP w Porażu. Stan wyposażenia Data zmiany

Środki łączności i alarmowania UWAGI. Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego JOT OSP w Porażu. Stan wyposażenia Data zmiany Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego OSP w Porażu Zbiorczy wykaz normatywnego wyposażenia w pojazdy i sprzęt ratowniczy Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w Porażu do działań ratowniczych określonych

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 1. INSTALACJA DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W maju 2003 roku rozpoczęła pracę najnowocześniejsza w

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym ZASOBY LUDZKIE Prowadzenie działań ratowniczych możliwe jest dzięki dysponowaniu odpowiednimi do sytuacji siłami i środkami.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 05.07.2012 r. Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski OLZ.5530.3.2012.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. I. TEMAT TEMAT: Koordynacja

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA ODSTOJNIKA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA ODSTOJNIKA Piotr KOWALIK Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Studenckie Koło Naukowe Informatyków KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA ODSTOJNIKA 1. Ciekłe układy niejednorodne Ciekły układ niejednorodny

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

Opis serii: Wilo-Drain STS 40 Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących

Bardziej szczegółowo

Rozszczelnienie zbiornika z gazem płynnym propan butan

Rozszczelnienie zbiornika z gazem płynnym propan butan Rozszczelnienie zbiornika z gazem płynnym propan butan Opracowali: bryg. Wiesława Kozdraj mł.bryg. Paweł Pławski Łódź, wrzesień 2012 r. Opis zdarzenia W dniu 14 lutego br. ok. godz. 14.21 pracownicy zakładu

Bardziej szczegółowo

NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU

NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU Nawozy z Puław - opakowania 2012 Nowe logotypy nawozów z Puław PULAN saletra amonowa PULREA PULSAR mocznik siarczan amonu roztwór saletrzano-mocznikowy 3 4 Copyright 2012

Bardziej szczegółowo

AGREGAT POMPOWY DUśEJ WYDAJNOŚCI MCS SIGMA

AGREGAT POMPOWY DUśEJ WYDAJNOŚCI MCS SIGMA 1 5 I. Ogólna charakterystyka Agregat pompowy duŝej wydajności MCS 20 1500 jest mobilnym zespołem pompowym umoŝliwiającym odpompowanie wody z poziomu brzegu i/lub powierzchni wody. Przeznaczony jest do

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa tel. (+48) 22 853 53 21; fax.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa tel. (+48) 22 853 53 21; fax. PROGRAM Zakup sprzętu ratowniczego ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2014 roku (działanie zgodne z pkt 7.2. Listy przedsięwzięć priorytetowych)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia FALA Napisano dnia: :23:55

Ćwiczenia FALA Napisano dnia: :23:55 Ćwiczenia FALA 2015 Napisano dnia: 2015-06-30 17:23:55 W poniedziałek, 29 czerwca 2015r. przeprowadzone zostały powiatowe ćwiczenia przeciwpowodziowe FALA 2015 na rzece Bóbr, obejmujące swoim zasięgiem

Bardziej szczegółowo

ODZYSK CZYNNIKÓW ZIĘBNICZYCH

ODZYSK CZYNNIKÓW ZIĘBNICZYCH ODZYSK CZYNNIKÓW ZIĘBNICZYCH Definicja pojęcia odzysku wg normy ISO 11650R: Odzysk (ang. recovery), to operacja ściągania czynnika chłodniczego z eksploatowanych, naprawianych, a takŝe złomowanych urządzeń

Bardziej szczegółowo

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC Komory drenażowe OKSY-SC-310 i OKSY-SC-740 PRZEZNACZENIE Komory drenażowe to urządzenia przeznaczone do odwadniania obszarów zurbanizowanych. Mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Highlights 2014. www.ariana-industrie.de

Highlights 2014. www.ariana-industrie.de Highlights 2014 Walizka serwisowa Zestaw wskaźników Refraktometr ręczny Specjalne urządzenie mieszające Tłokowe urządzenie mieszające Wskaźnik poziomu cieczy Pompa Power- Vac Zimna dysza Skimer taśmowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: Minimalne wymagania techniczno- użytkowe

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: Minimalne wymagania techniczno- użytkowe 1 Zał. nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr... SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: 2 ZESTAWÓW CIĘŻKICH HYDRAULICZNYCH NARZĘDZI RATOWNICZYCH. Lp. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DYSTRYBUCJI SMARÓW

NARZĘDZIA DO DYSTRYBUCJI SMARÓW NARZĘDZIA DO DYSTRYBUCJI SMARÓW i OLEJÓW ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁĄ OFERTĄ MARKI PRESSOL www.pressol.com Atmo Sp. z o.o. ul. Związkowa 15, Warszawa Tel./Fax 22 815 67 21 www.atmo.com.pl www.sklep.atmo.com.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla nadwozia wymiennego / kontenera / kwatermistrzowskiego

Specyfikacja techniczna dla nadwozia wymiennego / kontenera / kwatermistrzowskiego Specyfikacja techniczna dla nadwozia wymiennego / kontenera / kwatermistrzowskiego L.p. I Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta Rama nośna kontenera wraz z elementem zaczepowym

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach Autor: Jacek Gawroński WYPADEK DROGOWY DOJAZD DO MIEJSCA ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY

WYKAZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY Załącznik Nr 3 WYKAZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY 1. Aparat oddechowy (6 sztuk). Wyposażony co najmniej w: dwupunktowy system przycisków wypinających, reduktor wysokiego ciśnienia typu tłokowego,

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Zakup samochodu ratownictwa wodnego dla Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska naturalnego 758/2014/Wn12/NZ-UR-LZ/D Gospodarki Wodnej w Warszawie zakupu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ I. Części pompy próżniowej II. Instrukcja obsługi 1. Przed uruchomieniem Wszystkie silniki są przystosowane do pracy pod zadanym napięciem z tolerancją +/- 10%. Silniki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach Autor: Jacek Gawroński WYPADEK DROGOWY DOJAZD DO MIEJSCA ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Aplikator EcoTech 50 HV

Aplikator EcoTech 50 HV Aplikator EcoTech 50 HV 1) Wymiary w cm (dł./szer./wys.): 85/64/80. 2) Ciężar: 50 kg. 3) Dwa koła pneumatyczne. 4) Zbiornik z laminatu. 5) Pojemność zbiornika: 50 litrów. 6) Moc silnika / zasilanie: 1100W

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej.

Przedmiot zamówienia: Dostawa w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej. pieczątka firmowa wykonawcy Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZPD.271.2.1.2014 (integralna część formularza ofertowego) SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAW Przedmiot zamówienia: Dostawa w 2014r. z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Podstawy urządzeń okrętowych

Podstawy urządzeń okrętowych Podstawy urządzeń okrętowych -wykład WYPOSAŻENIE RATUNKOWE Przepisy dotyczące wyposażenia ratunkowego: Konwencja o Bezpieczeństwa Życia na Morzu (SOLAS); Kodeks Środków Ratunkowych (Kodeks LSA); Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru st. kpt. Zbigniew Ryba Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice 6.09.2016 1 Woda podstawowy środek gaśniczy 2 Podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE NA WYPADEK SYTUACJI AWARYJNEJ PRZYGOTUJ SIĘ ZANIM DOJDZIE DO WYPADKU Z PRAWA EKOLOGICZNEGO, ROZDZIAŁ 26, 19 :

PRZYGOTOWANIE NA WYPADEK SYTUACJI AWARYJNEJ PRZYGOTUJ SIĘ ZANIM DOJDZIE DO WYPADKU Z PRAWA EKOLOGICZNEGO, ROZDZIAŁ 26, 19 : PRZYGOTOWANIE NA WYPADEK SYTUACJI AWARYJNEJ PRZYGOTUJ SIĘ ZANIM DOJDZIE DO WYPADKU POLEPSZ BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA W SWOIM PRZEDSIĘBIORSTWIE Zidentyfikowanie i przeanalizowanie ryzyka jest oczywiste

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

GFLU, GFEU, GFRU, GFSU, GFDU, GFZU I MIESZADŁO GFAU

GFLU, GFEU, GFRU, GFSU, GFDU, GFZU I MIESZADŁO GFAU Małe zanurzeniowe pompy osadowe GFLU, GFEU, GFRU, GFSU, GFDU, GFZU I MIESZADŁO GFAU Zastosowanie Pompy (i mieszadło) są przeznaczone do pompowania, ewentualnie do mieszania zanieczyszczonych wód, gęstych

Bardziej szczegółowo

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Piotr MAŁECKI Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 PODATKI EKOLOGICZNE W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 2

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna pompa do zastosowania

Specjalistyczna pompa do zastosowania Specjalistyczna pompa do zastosowania Wiemy jak radzić sobie z cieczami Tapflo zaopatruje przemysł obróbki powierzchniowej w pompy od ponad 25 lat. Posiadamy wiedzę jak dobierać odpowiednie pompy i filtry

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel./fax. 22 755 52 37, 22 755 27 75 www.kppsp.powiat-grodziski.pl ZASADY ORGANIZACJI I DYSPONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie pojazdów, sprzętu: pływającego, silnikowego, pożarniczego

Oznakowanie pojazdów, sprzętu: pływającego, silnikowego, pożarniczego Załączniki do zarządzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10.kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Oznakowanie

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część II - Ochrona Przeciwpożarowa. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**

LISTA KONTROLNA. Część II - Ochrona Przeciwpożarowa. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie** LISTA KONTROLNA Część II - Ochrona Przeciwpożarowa Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Obiekty i urządzenia przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179299 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1) Numer zgłoszenia. 313568 (2 2) Data zgłoszenia: 29.03.1996 (51) IntCl7 F04D 29/08 (54)

Bardziej szczegółowo

Rozładunek awaryjny cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych z uwzględnieniem drogowych wypadków komunikacyjnych

Rozładunek awaryjny cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych z uwzględnieniem drogowych wypadków komunikacyjnych Źródło: STOKOTA Sp. z o.o. Ul. Niska 2 82-300 Elbląg Rozładunek awaryjny cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych z uwzględnieniem drogowych wypadków komunikacyjnych Cel prezentacji: -

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy PALACZ C.O. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy PALACZ C.O. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy PALACZ C.O. pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 62 200 Gniezno, ul. Pałucka 2733 tel./fax. (061) 667 53 33 do 34 Data aktualizacji: 2009.01.12 Data wydruku: 2009.01.12 KARTA CHARAKTERYSTYKI (podstawa: Rozporządzenie MZ. Dz. U. Nr 140. poz. 1171 z dnia

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14 Spis treści 1 Pozyskiwanie wody...13 1.1Przepisy i zarządzenia...13 1.2 Dane geologiczne...14 1.3 Źródła...15 1.3.1Typy źródeł...15 1.3.2.Ujęcia źródeł...18 1.3.3 Studnie zbiorcze...20 1.3.4 Nadzór i konserwacja...24

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI KRZESZOWICE - DORZECZE RUDAWY

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI KRZESZOWICE - DORZECZE RUDAWY ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI KRZESZOWICE - DORZECZE RUDAWY Świat przyrody jest piękny, bardzo różnorodny i warto go takim zachować. Tymczasem człowiek swoimi bardzo

Bardziej szczegółowo

Paweł Dadasiewicz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Paweł Dadasiewicz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Slajd 1 Zagrożenia poważnymi awariami związane z lokalizacją zakładów i transportem substancji niebezpiecznych Slajd 2 Agenda Zakłady mogące spowodować poważną awarię, Transport materiałów niebezpiecznych,

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. www.ekotu.pl TU EKOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO. Zestawy ekologiczne

Oferta handlowa. www.ekotu.pl TU EKOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO. Zestawy ekologiczne Oferta handlowa Zestawy ekologiczne www.ekotu.pl TU EKOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO Uwaga! Narażasz bezpieczeństwo swoje i innych pracowników! Obecnie stale zwiększa się liczba zakładów, które używają lub produkują

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do budynków ulic : Brzozowej, Klonowej, Lipowej, Dębowej i Polnej w Niemodlinie PROJEKT WYKONAWCZY

Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do budynków ulic : Brzozowej, Klonowej, Lipowej, Dębowej i Polnej w Niemodlinie PROJEKT WYKONAWCZY ZAKŁAD USŁUG I ROBÓT WODNYCH Sp. z o.o. Opole ul. Morcinka 43 PRACOWNIA PROJEKTOWA: 45-403 Opole, ul. Oswalda Matei 4 tel/fax + 77 455 70 45 Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do budynków ulic :

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. NaCoBeZu

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: Zamówienie na zakup sprzętu ratowniczego do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej.

Nowy Sącz: Zamówienie na zakup sprzętu ratowniczego do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej. Nowy Sącz: Zamówienie na zakup sprzętu ratowniczego do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej. Numer ogłoszenia: 188256-2008; data zamieszczenia: 12.08.2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Bardziej szczegółowo

Analizy powypadkowe. dr inż. Michał Górny. Kopalnia Doświadczalna "BARBARA"

Analizy powypadkowe. dr inż. Michał Górny. Kopalnia Doświadczalna BARBARA Analizy powypadkowe dr inż. Michał Górny Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 1 Okres życia urządzeń przeciwwybuchowych Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU:

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU: Data sporządzenia:25.02.2004 Data aktualizacji:15.01.2012 Wydanie I ZMYWACZ UNIWERSALNY - KONCENTRAT Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Krajowe Centrum Dystrybucji Olejów Sp. z o.o. Sp. K.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku. Zespół Vanstar

Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku. Zespół Vanstar Szanowni Państwo, firma Vanstar, znany od wielu lat na rynku europejskim, polski producent oryginalnych elementów układów wydechowych do pojazdów użytkowych wprowadza do oferty nowy rodzaj izolacji termicznej.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006 Nazwa handlowa AAB-BETONTRENNMITTEL 02 Data aktualizacji karty charakterystyki 13.06.2014 Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: AAB-Betontrennmittel 02

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieliska, pływalni i parku wodnego

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieliska, pływalni i parku wodnego Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieliska, pływalni i parku wodnego 1. Korzystanie z kąpieliska, pływalni i parku wodnego wymaga: a) stosowania przepisów regulaminu

Bardziej szczegółowo

st. bryg. mgr inż. Zenon Zajdlic

st. bryg. mgr inż. Zenon Zajdlic SZKOLENIE W ZAKRESIE OBJĘTYM PROJEKTEM UE RIVER SHIELD OCHRONA WÓD PRZED AWARYJNYMI ZANIECZYSZCZENIAMI PRZEMYSŁOWYMI (Gorzów Wielkopolski, 27 listopada 2007 r.) RS/PL/SEM.2/R.5 MOŻLIWOŚCI KRAJOWEGO SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Klapy zwrotne. www.szagru.pl

Klapy zwrotne. www.szagru.pl Klapy zwrotne www.szagru.pl KAPY ZWROTNE PEH 2 ZASTOSOWANIE Klapa zwrotna ma zastosowanie w systemach kanalizacyjnych i melioracyjnych jako urządzenie końcowe. Służy do zabezpieczenia przed cofnięciem

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego mł. ogn. Malwina Marcinkowska Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego mł. ogn. Malwina Marcinkowska Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego mł. ogn. Malwina Marcinkowska

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH Temat: Badanie cyklonu ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BMiP 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 62 200 Gniezno, ul. Pałucka 2733 tel./fax. (061) 667 53 33 do 34 Data aktualizacji: 2009.01.12 Data wydruku: 2009.01.12 KARTA CHARAKTERYSTYKI (podstawa: Rozporządzenie MZ. Dz. U. Nr 140. poz. 1171 z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KIEROWCÓW- KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP. TEMAT 6: Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu

SZKOLENIE KIEROWCÓW- KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP. TEMAT 6: Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu SZKOLENIE KIEROWCÓW- KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP TEMAT 6: Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu Autor: Marek Płotica Definicja Agregat prądotwórczy - jest to urządzenie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa Układ napędowy Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27 Moc znamionowa Znamionowa prędkość obrotowa 708 kw 1800 obr/min Obroty biegu jałowego 600 obr/min Ilość i układ cylindrów V 12 Stopień sprężania

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODAROWANIA ODPADAMI

PLAN GOSPODAROWANIA ODPADAMI URZĄD MORSKI W SŁUPSKU PLAN GOSPODAROWANIA ODPADAMI Z ŁODZI RYBACKICH DLA PRZYSTANI MORSKIEJ W DĄBKACH URZĄD MORSKI W SŁUPSKU AKTUALIZACJA 2012 INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

AGREGAT BOCZNIKOWEGO FILTROWANIA SERII ABF-I/50-10

AGREGAT BOCZNIKOWEGO FILTROWANIA SERII ABF-I/50-10 AGREGAT BOCZNIKOWEGO FILTROWANIA SERII ABF-I/50-10 Produkt Polski 1 Dane producenta Producent: BBT Sp. z o.o. Adres: 35-11 Rzeszów; ul. M. Reja 1 Telefon/Fax: (017) 85 33 97 E-mail: Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny

Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny 11 maja 2006 rok Do pobrania np. ze strony KG PSP www.straz.gov.pl (zakładki: kształcenie>szkolenia>szkolenia OSP) Rodzaje szkoleo organizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE w PRZEMYŚLE. mgr inż. Tomasz Tłustochowicz Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży CLIMBEX S.A

BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE w PRZEMYŚLE. mgr inż. Tomasz Tłustochowicz Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży CLIMBEX S.A BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE w PRZEMYŚLE mgr inż. Tomasz Tłustochowicz Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży CLIMBEX S.A Prezentacja Informacje o CLIMBEX SA Zaplecze technologiczne Aplikacje przemysłowe Efekty

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2007/2008 Katedra Działań Ratowniczych

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2007/2008 Katedra Działań Ratowniczych Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2007/2008 Katedra Działań Ratowniczych Rodzaje studiów: - stacjonarne studia I stopnia (dzienne studia zawodowe: DSZ-PK, DSZ-PC), - stacjonarne jednolite

Bardziej szczegółowo

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL HOBAS Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych Piotr Pawelczyk 1 AWO-DT-HPL Retencja podziemna o RETENCJA PODZIEMNA budowa podziemnych zbiorników i/lub kolektorów przechwytujących

Bardziej szczegółowo