KART CHARAKTERYSTYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KART CHARAKTERYSTYKI"

Transkrypt

1 KART CHARAKTERYSTYKI (1) IDENTYFIKACJA PREPARATU (PRZYGOTOWANIE) I IDENTYFIKACJA DOSTAWCY Nazwa produktu: Numer produktu: Zestaw do testów MONOFLUO do wykrywania Pneumocystis jirovecii (carinii) (24 testy) Przeznaczenie: The Pathfinder Direct Antigen Detection System (System bezpośredniego wykrywania antygenów) dla Chlamydia trachomatis, jest produktem stosowanym do bezpośredniej, fluorescencyjnej metody identyfikacji Chlamydia trachomatis w próbkach pochodzących bezpośrednio z układu moczowo-płciowego oraz z odbytu od dorosłych pacjentów oraz w próbkach z oczu i nosogardzieli u dzieci. Przeznaczenie: Producent: Adres: Witryna sieci Web: Nr telefonu: Dane kontaktowe: Autoryzowany przedstawiciel: Zestaw do testów odczynu immunofluorescencji w celu określenia przeciwciał przeznaczony do wykrywania i identyfikacji Pneumocysis jirovecii (P. carinii) w próbkach pobranych z dróg oddechowych. Zestaw do testów MONOFLUOTM do wykrywania Pneumocysits ma być wykorzystywany do wykrywania cyst i trofozoidów Pneumocysis jirovecii (P. carinii) w próbkach pobranych z dróg oddechowych. Numer katalogowy (numery katalogowe) na potrzeby zakupu części zamiennych, wyposażenia dodatkowego lub oddzielnych elementów, które są dostępne w sprzedaży do wykorzystania z powyższym zestawem i które są objęte niniejszą Kartą Charakterystyki, to: (zob. Sekcja 2). Bio-Rad Laboratories, Inc th Avenue NE Redmond, WA , USA BIORAD ( ); lub (czas pacyficzny) Bio-Rad zapewnia bezpłatną linię pomocy technicznej, dostępną 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W USA i Porto Rico, numer bezpłatny BIORAD ( ). Poza USA pomocy udzielają regionalne biura Bio-Rad. Informacje kontaktowe z biurami Bio-Rad znajdującymi się poza USA, patrz Sekcja 16. FRANCJA:Bio-Rad Laboratories 3 boulevard Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette Telefon: +33 (0) / Fax: +33 (0) or Telefon alarmowy: Niniejsza Karta Charakterystyki jest umieszczona w wykazie CHEMTRC (800) Z telefonu należy korzystać wyłącznie w razie ZAGROŻENIA CHEMICZNEGO, takiego jak WYCIEK, NIESZCZELNOŚĆ, POŻAR, WYBUCH LUB WYPADEK związany z produktem. Informacje kontaktowe z biurami Bio-Rad znajdującymi się poza USA, patrz Sekcja 16. (2) IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ SKŁADNIKI NIEBEZPIECZNE Przedmiotowy zestaw diagnostyczny powinien być obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników przeszkolonych w procedurach stosowanych w laboratorium i zaznajomionych z ewentualnym i zagrożeniami. W instrukcji użytkowania podane są konkretne ostrzeżenia. Brak konkretnego ostrzeżenia nie oznacza, że nie ma zagrożenia. Patrz Sekcja 16 pełny tekst każdego ryzyka (R) i bezpieczeństwa (S) oświadczenia poniżej. Skladnik* R1 Pneumocysis jirovecii Odczynnik barwiący 1 Butelka z kroplomierzem (2,2 ml) UWAGA! R2 Czynnik montujący (mounting medium) Zawartość - Przeciwciała monoklonalne oznaczone FITC (mysie); bufor stabilizowany białkiem, ph8-1% błękit Evansa [C 34 H 24 N 6 O 14 S 4 4Na], nr UE: , nr CAS [rozcieńczania nie podlega wymogi dotyczące etykietowania GHS, UE 2008/1272/WE rozporządzenia lub dyrektywy 1999/45/WE - konserwowane roztworem 0,1% azydku sodu [NaN 3 ], nr UE: i nr CAS ; [GHS \ 2008/1272/WE Klasyfikacja: UWAGA; H303, H313; P312] [Klasyfikacja UE 1999/45/WE: Produkt szkodliwy: Xn:; R22; S (roztwór <1%, ale 0,1%). Objętość wystarczająca do zabarwienia 24 oddzielnych zagłębień. - Buforowany glicerol [50% C 3 H 8 O 3, UE: , nr CAS ] zawierający środek zapobiegający gaszeniu, ph 8,3. plsds32515 Przegląd A (Luty 2012) 1 of 12

2 Skladnik* 1 Butelka z kroplomierzem (3,5 ml UWAGA!) R3 Szkiełka do mikroskopu fluorescencyjnego 24 Nr kat Zawartość - Zawiera 2% buforowany roztwór formaliny [0,8% formaldehydu, UE: , nr CAS z 0,1% metanolu nr UE , nr CAS ]; [GHS \ 2008/1272/WE Klasyfikacja: UWAGA; GHS07, GHS08; H317, H351; P202, P280; P302 + P352, P308 + P313; P501] [Klasyfikacja UE 1999/45/EC: R 43-68; S 24/ (1999/45/WE roztwór <1%)]. - Szkiełka do mikroskopu fluoroscencyjnego (każde z dwoma zagłębieniami) - Szkiełka wykonane są w ok. 98% z obojętnego chemicznie szkła z dodatkiem ok. 2% powłoki z obojętnego chemicznie polimeru, przy czym składniki te nie były przetwarzane chemicznie lub biologicznie od momentu ich wytworzenia na nowe szkiełka i tym samym nie stwarzają zagrożenia chemicznego czy biologicznego zgodnie z przepisami CFR 29 para (WA WAC ). - Nie dotykać potłuczonych szkiełek gołymi rękami. Oznakowanie zgodnie z wytycznymi organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) globalnie zharmonizowanego systemu (GHS) i Wspólnotą Europejską (WE) 2008/1272/WE: Ten produkt został konserwatywnie sklasyfikowany i oznakowany zgodnie z obowiązującymi Narodów Zjednoczonych (ONZ) i związane z GHS Wspólnoty Europejskiej (WE) wytyczne 2008/1272/WE. Następujące regulowane niebezpiecznego nagromadzenia chemicznych znajdują się w części produktu: Skladnik R1: 0.1% roztworem azydku sodu [NaN 3 ], nr UE , nr CAS (rozcieńczenie < 1%, ale 0.1%). GHS \ 2008/1272/WE Klasyfikacja: [*Oznacza środki ostrożności zawarte na etykiecie produktu] Piktogram GHS: Brak piktogram Hasła ostrzegawcze: UWAGA! Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H303: Może być szkodliwy po połknięciu. H313: Mogą być szkodliwe w kontakcie ze skórą. Dodatkowe zagrożenia-oświadczenie: Brak znanego. Zwroty wskazujące środki ostrożności Zapobieganie: P264: Dokładnie umyć po użyciu. Zwroty wskazujące środki ostrożności Reagowanie: P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. * Zwroty wskazujące środki ostrożności Przechowywanie: Brak znanego. Zwroty wskazujące środki ostrożności Usuwanie: P501: Ten materiał i opakowania muszą być likwidowane w bezpieczny sposób, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi i państwowymi. plsds32515 Przegląd A (Luty 2012) 2 of 12

3 Skladnik R2: Zawiera 2% buforowany roztwór formaliny [ 0,8% formaldehydu nr UE , nr CAS z 0,1% metanolu nr UE , nr CAS (rozcieńczenie < 1%). GHS \ 2008/1272/WE Klasyfikacja: [*Oznacza środki ostrożności zawarte na etykiecie produktu] Piktogram GHS: GHS07 GHS08 Hasła ostrzegawcze: UWAGA! Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. H351: Podejrzewa się, że powoduje raka. Dodatkowe zagrożenia-oświadczenie: Brak znanego. Zwroty wskazujące środki ostrożności Zapobieganie: P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P202: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.* P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P272: Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. * Zwroty wskazujące środki ostrożności Reagowanie: P302 + P352: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. * P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. * P333 + P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zwroty wskazujące środki ostrożności Przechowywanie: P405: Przechowywać pod zamknięciem. Zwroty wskazujące środki ostrożności Usuwanie: P501: Ten materiał i opakowania muszą być likwidowane w bezpieczny sposób, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi i państwowymi. * (3) SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH SKŁADNIKI NIEBEZPIECZNE Przedmiotowe informacje są podawane w odniesieniu do tych niebezpiecznych składników zestawu, które muszą podlegać regulacyjnej kontroli lub których stężenie w zestawie musi być ujawnione. Należy zwrócić uwagę, że podstawa podanych tu informacji są dane dotyczące surowca chemicznego (LD 50, dopuszczalne wartości narażenia itd.). Zestaw zawiera duże rozcieńczenie w roztworze wodnym; tym samym, jeżeli jest to tylko możliwe, poniższa ocena uwzględnia obniżenie zagrożenia. Klasyfikację wg przepisów UE przeprowadzono zgodnie z najnowszymi wersjami wykazów UE i rozszerzono w oparciu o dane firmy oraz literaturę. (Zobacz klucz poniżej). Składnik chemiczny Glicerol [50% C 3 H 8 O 3 w R2] Informacje / dane chemiczne Nr CAS: (100%) + Nr RTECS: MA (100%) + nr UE: (100%) Wzór chemiczny: C 3 H 8 O 3 (100%) + Temp. zapłonu: 320 F / 160 C (100%) + LD 50 (drogą pokarmową - szczur): 12,600 mg/kg (100%) + LC 50 (przez układ oddechowy-szczur): > 570 mg/m 3 /1 (100%) + TLV i PEL: 10 mg/m 3 pełna mgła (100%) + IATA/DOT ID: B.D. Kody HMIS: H=1, F=0, R=1 ++ Kod RCRA: brak GHS \ 2008/1272/WE Klasyfikacja: Nie podlega UE 2008/1272/WE i GHS wymagania prawne. ++ Roztwory glicerolu należy przechowywać z dala od środków o silnie utleniających właściwościach, w tym podchlorynu sodu (środek bielący) i nadmanganianu potasu, ponieważ mogą z nimi ewentualnie tworzyć mieszaniny wybuchowe. Z glicerolem należy obchodzić się zgodnie z wymaganą dobrą praktyką laboratoryjną i ogólnymi środkami ostrożności. Materiał ten należy usuwać w bezpieczny sposób i zgodnie z lokalnymi, regionalnymi lub krajowymi przepisami. UE etykietowanie klasyfikacji dla 100% stężenia chemicznych jak znaleźć w tabeli /1272/WE z załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG: nie plsds32515 Przegląd A (Luty 2012) 3 of 12

4 Roztwór formaliny [roztwór formaldehydu niegazowy / 0,8 w metanolu / wodzie, w R2] UWAGA! Stężenie niebezpiecznego składnika w surowcu: Formaldehyd, 0,8% v/v; metanol: 0,1% v/v + Nr CAS: (formaldehyd 100% ), (metanol 100%) + nr UE: (formaldehyd 100%), (metanol 100% ) + Nr RTECS: LP (formaldehyd 100%), PC (metanol 100%) + Temperatura zapłonu: 185 F / 85 C (10% roztwór formaliny), 52 F / 11 C (metanol 100%) + LD 50 (drogą pokarmową - szczur): > 100 mg/kg (100% formaldehyd), 5628 mg/kg (metanol 100%) + LC 50 (przez układ oddechowy-szczur): 1000 mg/m 3 (30 min.) (formaldehyd 100%), 64000ppm/4H (metanol 100%) + PEL/TLV: 0,75 ppm (formaldehyd 100% ), 200 ppm (metanol 100%) + Umieszczony na liście substancji rakotwórczych: TLV A2, NTP 2, IARC 2A (formaldehyd 100%) + CA Proposition 65: Substancja chemiczna znana w Stanie Kalifornia jako substancja rakotwórcza; to oznaczenie dotyczy formaldehydu w postaci gazowej, a nie roztworów zawierających formaldehyd (formaldehyd 100%) + IATA/DOT ID: UN3082 (10% roztwór formaliny), UN1230 (metanol 100%) + Kod RCRA: U122 (formaldehyd 100%), U154, D001 (metanol 100%) + Kody HMIS: H=2, F=0, R=1 ++ Klasyfikacjo UE 1999/45/WE: brak (ze względu na stężenie < 1%); R 43-68; S 24/ /37/39 ++ GHS \ 2008/1272/EC Klasyfikacja: UWAGA; GHS07; GHS08; H317, H351; P202, P280; P302 + P352, P308 + P313, ; P Roztwory formaliny (roztwór niegazowego formaldehydu) są znane z silnych właściwości uczulających; w przypadku niektórych osób przedłużone lub wielokrotne narażenie może prowadzić do reakcji alergicznych [H317]. Można przewidywać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że roztwory formaliny są rakotwórcze i mają szkodliwy wpływ na rozrodczość. Podejrzewa się, że powoduje raka [H351] Mogą być szkodliwe w przypadku kontaktu ze skórą lub połknięcia(na ogół w ilościach przekraczających ilości występujące w zestawie). Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa [P202]. Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy [P280]. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem [P302 + P352]. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza [P308 + P313]. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Przechowywać pod zamknięciemnieznana jest możliwość szkodliwego wpływu na zdrowie bardzo dużych rozcieńczeń niewielkich ilości formaldehydu zawartego w zestawie, ale jest mało prawdopodobna jeżeli pracownik obchodzi się z substancją zgodnie z wymaganą dobrą praktyką laboratoryjną i ogólnymi środkami ostrożności. Materiał ten i pojemnik po nim należy usuwać w bezpieczny sposób i zgodnie z lokalnymi, regionalnymi lub krajowymi przepisami [P501]. UE etykietowanie klasyfikacji dla 100% stężenia chemicznych jak znaleźć w tabeli /1272/WE z załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG: Formaldehyd - Nr UE: , Nr CAS: Toksyczne: T R 23/24/25: Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. R 34: Powoduje oparzenia. R:40: Ograniczone dowody działania rakotwórczego. R 43: Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. S (1/2-): Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. S 26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. S 36/37/39: Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. S 51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeni. Metanol - Nr UE: , Nr CAS: Wysoce łatwopalne : F, Toksyczne: T R 11: Produkt wysoce łatwopalny. R 23/24/25: Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed. R39/23/24/25: Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. S (1/2-): Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. S 7: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. S 16: Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu nie palić tytoniu. S 36/37: Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. S 45: W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. plsds32515 Przegląd A (Luty 2012) 4 of 12

5 Azydek sodu [0,1% NaN 3 w R1] UWAGA! Nr CAS (100%) Nr RTECS VY (100%) + nr UE: (100%) + Wzór chemiczny: NaN 3 (100%) + Temperatura zapłonu: B.D. LD 50 (drogą pokarmową-szczur): 27 mg/kg (100%) + LC 50 (przez układ oddechowy-szczur): 37 mg/m 3 (100%) + PEL/TLV: 0.3 mg/m 3 (pułap)(100%) + IATA/DOT ID: UN1687 (nierozcieńcz, 100%) + Kody HMIS: H=2, F=0, R=1 ++ Kod RCRA Code: P105 (nierozcieńcz., 100%) + Klasyfikacja UE 1999/45/WE: szkodliwy: Xn; R 22; S (< 1% i 0,1%) ++ GHS \ 2008/1272/WE Klasyfikacja: UWAGA; ; H303, H313; P Azydek sodu konserwująca substancja bakteriobójcza działa szkodliwie po połknięciu; istnieją dowody jej zabójczego działania w niskim stężeniu, jeżeli zostanie połknięta w dostatecznej ilości (większej ilości niż zawiera zestaw). Może być szkodliwy po połknięciu [H303]. Mogą być szkodliwe w kontakcie ze skórą [H313]. Może powodować podrażnienie oczu, skóry lub tkanki. Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. Unikać kontaktu. Dokładnie umyć po użyciu. W przypadku z³ego samopoczucia skontaktowaæ siê z OŒRODKIEM ZATRUÆ lub z lekarzem [P312]. Unikać uwolnienia do środowiska. W przypadku połknięcia bezzwłocznie zgłosić się do lekarza. Azydek sodu może reagować z instalacjami ołowianymi lub miedzianymi, tworząc silnie wybuchowe azydki metalu; ich nagromadzenie się w instalacji wod-kan wykonanej z tych metali prowadziło do wybuchów w laboratoriach, w związku z tym należy spłukiwać rozcieńczone roztwory odprowadzane do kanalizacji dużą ilością wody, aby zapobiec gromadzeniu się substancji wybuchowych. Materiał ten i pojemnik po nim należy usuwać w bezpieczny sposób i zgodnie z lokalnymi, regionalnymi lub krajowymi przepisami. Należy obchodzić się z substancją zgodnie z wymaganą dobrą praktyką laboratoryjną i ogólnymi środkami ostrożności. Przy pracy z preparatem należy stosować zasady dobrej i bezpiecznej praktyki laboratoryjnej i ogólne środki bezpieczeństwa. UE etykietowanie klasyfikacji dla 100% stężenia chemicznych jak znaleźć w tabeli /1272/WE z załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG: Toksyczne: T, środowisko naturalne niebezpieczeństwa: N R 28: Działa bardzo toksycznie po połknięciu. R 32: W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy. R 50/53: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. S (1/2-): Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci. S 28: Po kontakcie ze skórą, natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. S 45: W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. S 60: Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Klucz: + Stężenie zestawu nie było badane; podane wartości odnoszą się do stężenia badanego roztworu, oznaczonego procentowo w nawiasach. ++ Stężenie zestawu było badane lub podane wartości były szacowane dla celów ogólnego stosowania roztworu odczynnika w laboratorium diagnostycznym B.D.: Nie ustalone lub nieznane (brak danych); zwykle dla postaci stężonych, o ile nie określono inaczej Skróty dla klasy zagrożenia HMIS dla komponentu są następujące: H = zdrowie; F = palność; R = reaktywność GHS = Zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów Nr RTECS = Nr rejestru efektów toksycznych substancji chemicznej PEL = Dopuszczalny poziom narażenia / Graniczna wartość narażenia w miejscu pracy TLV/TWA = Progowe wartości graniczne / czasowa średnia ważona stężenia granicznego STEL = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe IDLH = Bezpośrednio zagrażające życiu i zdrowiu Podobne informacje o produkcie: Zapoznaj się z sekcją 2 dla pełnego tekstu każda instrukcja GHS /2008/1272/we kodowane powyżej. Zapoznaj się z sekcją 16 na pełny tekst każdego zagrożenia (R) oraz instrukcji bezpieczeństwa (S) Powyższe stężenia składników zestawu. Składniki chemiczne występujące w takich ilościach i stężeniach, jakie zawiera zestaw nie powinny grozić żadnymi szkodliwymi skutkami dla zdrowia, bez względu na sposób wniknięcia do organizmu ludzkiego [rozcieńczenie nie podlega wymogowi oznakowania UE lub GHS]: o Błękit Evansa o stężeniu 1% [C 34 H 24 N 6 O 14 S 4 4Na], nr UE: , nr CAS [UWAGA: Wg klasyfikacji IARC ta substancja chemiczna została zaliczona do grupy 3, co oznacza, że ten czynnik jest NIEMOŻLIWY DO ZAKLASYFIKOWANIA, jako rakotwórczy dla człowieka ]. Właściwości chemiczne, fizyczne i toksykologiczne nie zostały dokładnie zbadane. [Składnik R1] o Rozcieńczony EDTA ( 0.5%), sól tetrasodowa, uwodniona [C 10 H 12 N 2 O 8 Na 4 2H 2 O], nr CAS [rozcieńczenie < 20% UE]. [Składnik R2] o Rozcieńczony ( 0.5%) Triton X-100 [C 14 H 22 O(C 2 H 4 O)n (n=9-10)], nr CAS [rozcieńczenie < 5%]. [Składnik R3] plsds32515 Przegląd A (Luty 2012) 5 of 12

6 Różne sole, roztwory buforowe, stabilizatory białka, antyciała, koniugaty, woda, środek zapobiegający gaszeniu ani żaden inny niereagujący występujące w takich ilościach i stężeniach, jakie zawiera zestaw, nie powinny grozić żadnymi szkodliwymi skutkami dla zdrowia, bez względu na sposób wniknięcia do organizmu ludzkiego. Zgodnie z koncepcją ogólnych środków ostrożności (29 CFR ), cała krew ludzka i niektóre ludzkie płyny ustrojowe muszą być traktowane tak, jakby groziły zakażeniem HIV, HBV lub inne czynniki chorobotwórcze przenoszone przez krew. Żadna dostępna metoda badania nie może w pełni zagwarantować, że produkty pozyskane z krwi ludzkiej nie spowodują zakażenia.; należy więc obchodzić się z nimi tak, jakby zawierały czynniki powodujące zakażenie. Ponadto badane indywidualne próbki pobrane od pacjentów stwarzają podwyższone nieznane zagrożenie. Podczas używania próbki i zestawu należy unikać zmiany w aerozol/wdychania, kontaktu z błoną śluzową. Sprzęt stykający się z materiałem pochodzenia ludzkiego należy traktować jako potencjalnie zanieczyszczony, dopóki nie zostanie poddany odkażeniu. Skutki dla zdrowia: Kontakt z oczami: Kontakt ze skórą: Układ oddechowy: Układ pokarmowy: Uwaga dla lekarza: (4) ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY Objawy nadmiernego narażenia mogą obejmować ból głowy, zawroty głowy, przekrwienie i trudności w oddychaniu. Kontakt ze skórą może prowadzić do stanu zapalnego. W przypadku powtarzającego się narażenia może powodować skórne reakcje alergiczne. Może być toksyczny dla rozwijającego się płodu zasadniczo w stężeniach i ilościach przekraczających znacznie zawartość przedmiotowego zestawu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Podejrzewa się, że powoduje raka. Może być szkodliwy po połknięciu. Mogą być szkodliwe w kontakcie ze skórą. Przemywać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Zapewnić dokładne przemycie, odciągając powiekę palcami. ZAPEWNIĆ OPIEKĘ MEDYCZNĄ. Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Skórę płukać dużą ilością wody, a następnie dokładnie umyć wodą z mydłem. Jeżeli nastąpił kontakt krew krew lub gdy wystąpią poważniejsze objawy, skonsultować się z lekarzem. Wyprowadzić osobę z obszaru skażonego na świeże powietrze. W przypadku trudności w oddychaniu bezzwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe. Zastosować leczenie objawowe i wspomagające. W ilościach i stężeniach występujących w zestawie ten wodny roztwór na ogół nie stwarza poważnego zagrożenia dla układu oddechowego. W przypadku połknięcia, jeżeli osoba jest przytomna, dokładnie wypłukać usta wodą i ZAPEWNIĆ OPIEKĘ MEDYCZNĄ. Wezwać lekarza lub skontaktować się z lokalnym zakładem toksykologii. Zastosować leczenie objawowe i wspomagające. W razie wymiotów trzymać głowę niżej niż biodra, aby uniknąć zakrztuszenia. Zgodnie ze standardem OSHA dotyczącym czynników chorobotwórczych przenoszonych przez krew (29 CFR ), obowiązuje przestrzeganie ogólnych środków ostrożności. Przed przystąpieniem do pracy z materiałem pochodzenia ludzkiego osoby mające do czynienia z próbkami krwi ludzkiej powinny otrzymać szczepienie przeciwko żółtaczce B Środki gaszące Niebezpieczne produkty rozpadu: Specjalne procedury gaszenia pożaru: (5) POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU Stosować środki gaszące przeznaczone do gaszenia danego rodzaju pożaru. Mogą wydzielać się toksyczne tlenki węgla, Azory lub sodu oraz toksyczny amoniak lub formaldehyd w stanie gazowym. Powinny wystarczyć konwencjonalne pełne środki ochrony pożarowej (wraz z indywidualnym aparatem oddechowym zatwierdzonym przez NIOSH) i procedury dostosowane do rodzaju pożaru.procedur obowiązujących w przypadku rozprzestrzeniania się ognia. (6) POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Unikać kontaktu ze skórą, oczyma, błonami śluzowymi i odzieżą, stosując odpowiednie laboratoryjne środki ochrony osobistej, na które składają się rękawice, fartuch laboratoryjny oraz osłona oczu/twarzy. W przypadku wycieku niebezpiecznego materiału należy powstrzymać wydostawanie się materiału, jeżeli nie stwarza to niebezpieczeństwa, i bezzwłocznie udać się do bezpiecznego miejsca, w którym materiał nie występuje w formie aerozolu, w celu odkażenia i/lub zdjęcia skażonej odzieży. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z plsds32515 Przegląd A (Luty 2012) 6 of 12

7 włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Odizolować zagrożony obszar i przewietrzyć, jeśli zachodzi taka potrzeba. Upewnić się, czy dostępne i używane są odpowiednie materiały do usunięcia wycieku oraz stosowne środki ochrony osobistej. Przestrzegać ustanowionej strategii laboratoryjnej oraz obowiązujących wytycznych biobezpieczeństwa CDC/NIH i/lub przepisów OSHA/WISHA dotyczących wycieków materiałów niebezpiecznych i/lub przepisów pożarowych NFPA w sprawie odpowiedniego reagowania na wycieki niebezpiecznych materiałów chemicznych lub biologicznych i ich usuwania. Unikać uwolnienia do środowiska Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Przestrzegać ustanowionej strategii laboratoryjnej na wypadek wycieku i jego usuwania. Umyć powierzchnię, na której nastąpił wyciek, wodą i wytrzeć do sucha. Wycieki można również usuwać za pomocą odpowiedniego obojętnego chemicznie materiału pochłaniającego (np. poduszki pochłaniające, podkładki absorpcyjne itd.) przechowywane w odpowiednim oznakowanym szczelnym pojemniku. Materiał użyty do zebrania wycieku może wymagać usunięcia w taki sposób, jak usuwane są odpady niebezpieczne. Odpady zakaźne, chemiczne i laboratoryjne należy traktować i usuwać zgodnie z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi przepisami. Stłuczone szkiełka zanieczyszczone krwią lub innym materiałem ludzkim lub materiałem potencjalnie zakaźnym muszą być traktowane jako medyczne odpady ostre zgodnie z 29 CFR , przepisami OSHA dotyczącymi czynników chorobotwórczych przenoszonych przez krew i innymi przepisami; należy jednak usuwać takie materiały zgodnie z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi przepisami. W przypadku stłuczenia szkiełka z preparatem innego pochodzenia niż ludzkie i nie stanowiącymi zagrożenia chorobotwórczego dla ludzi można traktować jako zwykłe stłuczone szkło laboratoryjne; należy jednak usuwać taki materiał zgodnie z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi przepisami. Odnoszą się do sekcji 8 i 13 więcej szczegółowych informacji. (7) POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE Postępowanie: Przedmiotowy zestaw diagnostyczny powinien być obsługiwany wyłącznie przez wykwalifikowany personel przeszkolony w zakresie procedur laboratoryjnych i zaznajomiony z ich potencjalnymi zagrożeniami. Należy przestrzegać dobrej praktyki laboratoryjnej i wytycznych w zakresie bezpieczeństwa dotyczących zagrożeń chemicznych, biologicznych i laboratoryjnych. Nie palić, jeść ani pić w miejscach, gdzie próbek pacjentów i odczynników zestawu są obsługiwane. Umyj ręce po użyciu.należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym rękawice, fartuch lub jego odpowiednik oraz osłonę oczu/twarzy. Ze wszystkimi próbkami, materiałami i sprzętem używanym do badań należy postępować w taki sposób, jak gdyby groziły zarażeniem choroba zakaźną zgodnie z ogólnymi środkami ostrożności. Wszystkie środki ochrony indywidualnej powinny być usunięte przed opuszczeniem miejsca pracy. Bardziej szczegółowe informacje zostały podane w Sekcji 8. Należy unikać zrzutów do środowiska. Nie pozwalają nierozcieńczonego produktu lub duże ilości co mu w osiągnięciu wody gruntowej lub wody kursu. Skorzystać z pomocy biura BHP. Przechowywanie: Przechowywać reagenty zestawu zgodnie z Instrukcją użytkowania produktu (zasadniczo w temperaturze od 2 do 8 o C). Uwaga, należy skonsultować dokumenty towarzyszące. Zapoznać się ze środkami ostrożności i ostrzeżeniami podanymi w instrukcji dołączonej do zestawu (np. PRZYGOTOWANIE I PRZECHOWYWANIE REAGENTÓW, OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW, ŚRODKI OSTROŻNOŚCI). Do diagnostyki In Vitro. (8) KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Kontrola parametrów - chemicznych składników, których stężenia dopuszczalne należy kontrolować na stanowisku pracy: Azydku sodu [nr CAS ]: IOELV (Unii Europejskiej) NDSCh: 0,3 mg/m³ Skóra Długotrwałą wartość: 0,1 mg/m³ Skóra Formaldehyd [nr CAS ]: EUOED - TWA (Unii Europejskiej) 10 ppm / 25 mg/m³ plsds32515 Przegląd A (Luty 2012) 7 of 12

8 Metanol [nr CAS ]: TWA - OEL-EC (Unii Europejskiej) 260 mg/m³ / 200 ml/m³ [FEB2006] Dodatkowe informacje: w wykazach, że były ważne podczas tworzenia zostały wykorzystane jako podstawa. Zaleca się stosowanie wymienionych poniżej środków ochrony osobistej, aby krew lub inne potencjalne zakaźne lub niebezpieczne materiały nie przedostały się na odzież roboczą lub wyjściową, skórę, do ust, na śluzówki i do oczu pracownika oraz aby zapobiec zagrożeniom związanym z wdychaniem w normalnych warunkach użytkowania i przez okres czasu stosowania tych środków: Wentylacja: Ochrona oczu / twarzy: Rękawice ochronne: Odzież ochronne: Ochrony dróg oddechowych: Inne: Uwaga: Niezbędna jest odpowiednia wentylacja laboratoryjna. W przypadku potencjalnie zakaźnego materiału ludzkiego lub próbek pobranych od pacjentów zaleca się ich badanie pod kabinach bezpieczeństwa biologicznego (BSC), zwłaszcza w przypadku możliwości powstawania aerozoli. Stosować zatwierdzone przez ANSI okulary ochronne, lub osłonę twarzy z okularami ochronnymi. Nie należy stosować soczewek kontaktowych w warunkach zagrożeń laboratoryjnych. Rękawice ochronne należy stosować zawsze podczas korzystania z regentów wchodzących w skład zestawu lub badania próbek pobranych od pacjentów, aby chronić skórę przed zanieczyszczeniem i przypadkowym kontaktem. Zaleca się stosowanie rękawic z tworzyw sztucznych, takich jak nitryl, neopren i winyl, ponieważ są one wytrzymałe, skutecznie chronią i nie zawierają naturalnych składników mleczka kauczukowego, dających w rękawicach lateksowych odczyn alergiczny. Rękawiczki jednorazowego użytku należy często zmieniać i w żadnym razie nie wolno ich używać ponownie. Po zdjęciu rękawiczek dokładnie myć ręce. Należy stosować fartuch laboratoryjny, marynarkę lekarską, fartuch lub kitel. W przypadku pracy z materiałem stwarzającym zagrożenie biologiczne zaleca się usilnie stosowanie ubiorów jednorazowego użytku. W przypadku ubiorów wielokrotnego użytku w odniesieniu do skażonych ubiorów przeznaczonych do prania należy stosować procedury określone w normie OSHA dotyczącej czynników chorobotwórczych przenoszonych przez krew (29 CFR ). Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Przed opuszczeniem miejsca pracy należy zdjąć wszystkie środki ochrony osobistej i umieścić je w odpowiednio oznaczonym obszarze lub pojemnika w celu przechowania, przetworzenia, odkażenia lub usunięcia. Przykrycia ochronne, takie jak opakowanie z tworzywa sztucznego, folia aluminiowa lub podkładki absorpcyjne z warstwą nieprzepuszczalną, wykorzystane do okrycia sprzętu i/lub powierzchni, muszą być usunięte i wymienione, jeżeli uległy widocznemu zanieczyszczeniu. Dopuszczalne wartości narażenia i dane dotyczące zagrożenia dla zdrowia zostały zamieszczone w Sekcji 3. Kontrole środowiskowe są uwzględnione w dalszych sekcjach. (9) WŁAŚCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Wygląd: Różny, na ogół wodniste ciecze. Wyjątek stanowią szkiełka i powiązane z nimi materiały. ph: ph ciekłych składników chemicznych mieści się w granicach od 6 do 9. Temperatura wrzenia: Nieustalona. Temperatura topnienia: Nieustalona. Temperatura zapłonu: Nieustalona. Zagrożenie pożarowe: Chociaż składniki nie były badane pod kątem uzyskania danych w zakresie zagrożenia pożarowego i zagrożenia wybuchem, nie powinny stwarzać zagrożenia pożarowego, jakkolwiek niektóre materiały opakowaniowe zestawu mogą ulec zapaleniu w przypadku wybuchu pożaru. Samozapłon: O ile wiadomo, produkt nie ulega samozapłonowi. Niebezpieczeństwo Azydek sodu może reagować z instalacjami ołowianymi lub miedzianymi, tworząc silnie wybuchu: wybuchowe azydki metalu; ich nagromadzenie się w instalacji wod-kan wykonanej z tych metali prowadziło do wybuchów w laboratoriach, w związku z tym należy spłukiwać rozcieńczone roztwory odprowadzane do kanalizacji dużą ilością wody, aby zapobiec gromadzeniu się substancji wybuchowych. plsds32515 Przegląd A (Luty 2012) 8 of 12

9 Roztwory glicerolu należy przechowywać z dala od środków o silnie utleniających właściwościach, w tym podchlorynu sodu (środek bielący) i nadmanganianu potasu, ponieważ mogą z nimi ewentualnie tworzyć mieszaniny wybuchowe. Gęstość względna: Nieustalony. Rozpuszczalność: Ciekłe składniki chemiczne są rozpuszczalne w wodzie. Nieznane są inne standardowe cechy charakterystyczne mające zastosowanie do identyfikacji zestawu lub ewentualnych zagrożeń. (10) STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Uwaga: Reakcji chemicznych, które może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji (np. generacja łatwopalne lub toksyczne substancje chemiczne, pożar lub wybuch) podano poniżej. Chociaż nie mają być kompletne, przegląd ważnych reakcji chemicznych z udziałem wspólnego ma na celu pomoc w rozwoju bezpiecznej pracy. Stabilność: Stabilny w typowych warunkach użytkowania i przechowywania. Warunki i/lub materiały, których należy unikać: Niebezpieczne produkty rozpadu: Niebezpieczna polimeryzacja: Azydek sodu może reagować z instalacjami ołowianymi lub miedzianymi, tworząc silnie wybuchowe azydki metalu; ich nagromadzenie się w instalacji wod-kan wykonanej z tych metali prowadziło do wybuchów w laboratoriach, w związku z tym należy spłukiwać rozcieńczone roztwory odprowadzane do kanalizacji dużą ilością wody, aby zapobiec gromadzeniu się substancji wybuchowych. Roztwory glicerolu należy przechowywać z dala od środków o silnie utleniających właściwościach, w tym podchlorynu sodu (środek bielący) i nadmanganianu potasu, ponieważ mogą z nimi ewentualnie tworzyć mieszaniny wybuchowe. Mogą wydzielać się toksyczne tlenki węgla, Azory lub sodu oraz toksyczny amoniak lub formaldehyd w stanie gazowym. Nie zgłoszono takiego zjawiska. (11) INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE OGÓLNE Informacje dotyczące stężeń komponentów zestawu podane są w Sekcjach 2 i 3. Informacje toksykologiczne o produkcie: Zagrożenia ostre Toksyczność: Może być szkodliwy po połknięciu. Mogą być szkodliwe w kontakcie ze skórą. Działanie drażniące: Może lekko podrażniać oczy lub skórę, w zależności od ilości i czasu kontaktu. Inne skutki zdrowotne o ostrym przebiegu: Ponieważ szkiełka są wykonane ze szkła, mogą stanowić niewielkie zagorzenie w postaci skaleczeń, zwłaszcza jeśli są potłuczone lub ukruszone, należy więc obchodzić się z nimi ostrożnie; stosować odpowiednie rękawice i/lub inne odpowiednie środki ochrony osobistej i przestrzegać zasad dobrej praktyki laboratoryjnej. Nie dotykać szkiełek gołymi rękoma. Toksyczność chroniczna Sensybilizacja: Możliwość sensybilizacji przez kontakt ze skórą; przedłużone lub wielokrotne narażenie może spowodować reakcję alergiczną u niektórych wrażliwych osób. Działanie rakotwórcze: IARC umieszcza roztwór formaliny (~0,8% roztwór niegazowego formaldehydu w metanolu/wodzie) nr CAS: w grupie rakotwórczej 2A, zgodnie z którą Czynnik jest PRAWDOPODOBNIE rakotwórczy dla człowieka. Substancja chemiczna znana w Stanie Kalifornia jako substancja rakotwórcza. IARC umieszcza błękit Evansa (nr CAS ) w grupie rakotwórczej 3, zgodnie z którą Czynnik NIEMOŻLIWE DO ZAKLASYFIKOWANIA, jako rakotwórczy dla człowieka. Zagrożenie dla układu rozrodczego: Można przewidywać, ze jest toksyna wpływającą na układ rozrodczy. Dodatkowe informacje toksykologiczne: Właściwości chemiczne, fizyczne i toksykologiczne nie zostały dokładnie przebadane. (12) INFORMACJE EKOLOGICZNE Ten produkt nie był testowany. Następujące ocena opiera się na informacjach dotyczących składników. plsds32515 Przegląd A (Luty 2012) 9 of 12

10 Toksyczność: 100% Azydek sodu [nr CAS ]: Ryba LC 50 - Lepomis macrochirus 0,68 mg/l - 96 h Daphnia EC 50 - Daphnia pulex (pchła wodna) 4,2 mg/l - 48 h 100% Metanol [nr CAS ]: Ryba LC 50 - Oncorhynchus mykiss (pstrąga tęczowego ) 19,000 mg/l - 96 h - Cyprinus carpio (Karp) mg/l - 48 h Daphnia EC 50 - Daphnia pulex (pchła wodna) mg/l - 48 h Źródło: surowiec dostawcy SDS Trwałość i rozkład: Bioakumulacji: Mobilność w glebie: PBT i vpvb oceny: Inne niekorzystne skutki: Unikać uwolnienia do środowiska. Nie odnaleziono informacji o Nie odnaleziono informacji o Nie odnaleziono informacji o Nie odnaleziono informacji o Zagrożenie środowiska nie może być wykluczone w przypadku nieprofesjonalnego posługiwania się lub usuwania. Uwagi ogólne: Wody klasy zagrożenia 1 (Samoocena): lekko niebezpieczne dla wody. (13) POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Niebezpieczne i/lub laboratoryjne odpady, produkt lub opakowanie należy usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi, regionalnymi lub krajowymi przepisami. W mniejszej sekcji określono ogólne wymagania oraz wymagania amerykańskiej RSRA (ustawa o ochronie zasobów i odzysku). Przetwarzanie, użytkowanie lub zanieczyszczenie składników zestawu może spowodować zmianę wymagań i opcji gospodarki odpadami. W sprawie konkretnych procedur usuwania należy skontaktować się z zakładowym biurem BHP.. Zalecany sposób usuwania produktu i/lub opakowania: Azydek sodu może reagować z instalacjami ołowianymi lub miedzianymi, tworząc silnie wybuchowe azydki metalu; ich nagromadzenie się w instalacji wod-kan wykonanej z tych metali prowadziło do wybuchów w laboratoriach, w związku z tym należy spłukiwać rozcieńczone roztwory odprowadzane do kanalizacji dużą ilością wody, aby zapobiec gromadzeniu się substancji wybuchowych. Stosowanie do sytuacji, sprawdzić krajowe, regionalne i lokalne rozporządzenia. Stłuczone szkiełka zanieczyszczone krwią lub innym materiałem ludzkim lub materiałem potencjalnie zakaźnym muszą być traktowane jako medyczne odpady ostre zgodnie z 29 CFR , przepisami OSHA dotyczącymi czynników chorobotwórczych przenoszonych przez krew i innymi przepisami; należy jednak usuwać takie materiały zgodnie z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi przepisami. Spreparowane szkiełka z materiałem, który nie jest pochodzenia ludzkiego i stwarza zagrożenia dla ludzi mogą być traktowane w razie stłuczenia jako zwykłe stłuczone szkło laboratoryjne; należy jednak usuwać taki materiał zgodnie z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi przepisami. Zalecany sposób usuwania zanieczyszczonych opakowań: Usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi, regionalnymi lub krajowymi przepisami. (14) INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU Żeglugi Morskiej z dnia produktu, opakowań i odpadów musi być prowadzona zgodnie z wszystkimi obowiązującymi lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów. Przetwarzanie, wykorzystanie Lu zanieczyszczenie składników zestawu może spowodować zmianę wymagań i opcji w zakresie transportu. W sprawie konkretnych procedur transportowych należy skontaktować się z zakładowym biurem BHP. Zalecany transport multimodalny niezużytego produktu: Nie są znane żadne ograniczenia w tym względzie. (15) INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Ogólna ocena szkodliwości wg HMIS Zdrowie: 2 Zapalność: 0 Reaktywność: 1 plsds32515 Przegląd A (Luty 2012) 10 of 12

11 Propozycja Kalifornia 65: UWAGA: PRZEDMIOTOWY PRODUKT ZAWIERA SUBSTANCJĘ (-E) CHEMICZNĄ (-E) ZNANĄ (-E) W STANIE KALIFORNIA JAKO RAKOTWÓRCZA(-E). Substancje chemiczne, o których wiadomo, że są rakotwórcze: Roztwór formaliny (~0,8% roztwór niegazowego formaldehydu w metanolu/wodzie) nr CAS: ; zaklasyfikowany jako gazowy formaldehyd (nr CAS ). Substancje chemiczne, o których wiadomo, że są toksyczne dla układu rozrodczego: Przedmiotowy produkt nie zawiera substancji8 umieszczonych w wykazie. Kategorie rakotwórcze: IARC (Międzynarodowa Agencja Badania Raka): Grupa 2 wg IARC, Czynnik jest PRAWDOPODOBNIE rakotwórczy dla człowieka: Roztwór formaliny (~0,8% roztwór niegazowego formaldehydu w metanolu/wodzie) nr CAS: Grupa 3 wg IARC, Czynnik jest NIEMOŻLIWY DO ZAKLASYFIKOWANIA jako rakotwórczy dla człowieka: Błękit Evansa, nr CAS NTP (Państwowy Program Badań Toksyczności): Wg wykazu NTP zachodzi prawdopodobieństwo, że jest substancją rakotwórczą dla ludzi: Roztwór formaliny (~0,8% roztwór niegazowego formaldehydu w metanolu/wodzie) nr CAS: NDS wg ACGIH CAR (najwyższe dopuszczalne stężenie ustalone przez Amerykańska Konferencję państwowych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy): Grupa A2 wg ACGIH-TLV, podejrzenie działania rakotwórczego u ludzi: Roztwór formaliny (~0,8% roztwór niegazowego formaldehydu w metanolu/wodzie) nr CAS: Przepisy krajowe: Klasyfikacja WHMIS: Niniejsza Karta Charakterystyki zawiera informacje odnośnie do przedmiotowego produktu wymagane zgodnie z kryteriami klasyfikacji zagrożenia WHMIS. Wody klasy zagrożeń: Wody klasy zagrożenia 1 (niemiecki rozporządzenie) (samo-oceny): lekko niebezpieczne dla wody. Oznaczenia zgodnie z:: Ten produkt został sklasyfikowany zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE (patrz: 1999/45/WE, 2001/59/WE, 2001/60/WE) Oznaczenia zgodnie z Europejską Wspólnotę 1999/45/WE, 2001/59/WE, Komisji/WE, 2006/102/WE wytyczne: Przedmiotowy produkt został sklasyfikowany i oznakowany zgodnie z obowiązującymi dyrektywami Wspólnoty Europejskiej (zob. 1999/45/WE, 2001/59/WE, 2001/60/WE i 2006/102/WE). Oznaczenie zagrożenia całości produktu: SZKODLIWY DLA ZDROWIA: Xn Oznakowane substancje będące wyznacznikami zagrożenia (sklasyfikowane wg dyrektywy 1999/45/WE, chyba że podano inaczej): Azydek sodu o stężeniu 0,1%, nr UE: i nr CAS [szkodliwy: Xn; R 21/22; S 24/ (< 1% i 0.1%).] Buforowany roztwór 2% formaliny Formaldehyd 0.8%, nr UE: , nr CAS: metanolem 0,2%, nr UE: , nr CAS [R 43-68; S 24/ ]. Zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia: R 22 R 43 R 68 (16) INNE INFORMACJE Działa szkodliwie po połknięciu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. Zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania: S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry. S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry./unikać zanieczyszczenia oczu. S 28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. plsds32515 Przegląd A (Luty 2012) 11 of 12

12 S 35 S 36 S 37 Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Nosić odpowiednią odzież ochronną Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Przedmiotowy zestaw diagnostyczny powinien być obsługiwany wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników przeszkolonych w procedurach stosowanych w laboratorium i zaznajomionych z ewentualnym i zagrożeniami. W instrukcji użytkowania podane są specjalne ostrzeżenia. Braku specjalnego ostrzeżenia nie należy traktować jako potwierdzenia bezpieczeństwa. Do diagnostyki In Vitro Niniejsza poprawiona wersja: Przejrzane istniejące informacje i drobne aktualizacje. Uwaga: Organizmy Pneumocysis wykryte u ludzi było początkowo nazywane P. carinii f.sp. hominis, co było nazwą podgatunku stosowaną dla odróżnienia organizmów Pneumocystis występujących u człowieka od organizmów Pneumocystis występujących u innych ssaków. Niedawno organizm Pneumocystis wykryty ludzi został uznany za oddzielny gatunek i w związku z tym zmieniono jego nazwę na Pneumocystis jirovecii. Ta wersja: Nowy arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa. Dzia³ wystawiaj¹cy Kartê MSDS: Dzia³ BHP i Ochrony Œrodowiska Kontakt: Redmond Operations, Environmental Health & Safety, th Ave. NE, Redmond, WA 98052, USA, Telefon: (8 am to 5 pm PT), Ogólnych informacji udzielaj¹ lokalni agenci Bio-Rad: Polska, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., ul. Nakielska. 3, Warszawa Tel fax Francja, Bio-Rad Laboratories, 3 boulevard Raymond Poincaré, Marnes-la-Coquette Tel +33 (0) Telefax +33 (0) or Niniejszy dokument został opracowany na podstawie informacji pozyskanych z godnych zaufania źródeł, ale nie twierdzimy, że zawiera wszystkie dane. Zamieszczone tu dane, oparte na naszej aktualnej wiedzy i mające wyłącznie charakter informacyjny, nie dają gwarancji w odniesieniu do żadnych konkretnych cech produktu i nie stanowią podstawy dla żadnego prawnego stosunku umownego. Wymogi regulacyjne ulegają zmianom i są różne w zależności od rejonu działalności kupującego, a zatem kupujący ma obowiązek upewnić się, czy jego działalność jest zgodna z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi przepisami i regulacjami. Bio-Rad Laboratories nie udziela żadnej jawnej ani domniemanej gwarancji w odniesieniu do dokładności lub kompletności danych czy wyników uzyskanych przy ich wykorzystaniu. Ponieważ Bio-Rad Laboratories nie ma wpływu na sposób wykorzystanie niniejszych informacji oraz warunki użytkowania produktu, obowiązkiem użytkownika jest ustalenie stopnia przydatności informacji na potrzeby przewidzianego stosowania produktu i zastosowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa. plsds32515 Przegląd A (Luty 2012) 12 of 12

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße 24

Bardziej szczegółowo

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń DATA: 20.03.2009 Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń W niektórych przypadkach prawo wymaga od producentów podawania na etykietach informacji o zagrożeniach (umieszczania na produktach symboli zagrożeń

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI (1) IDENTYFIKACJA PREPARATU (MIESZANINY) I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: Numer produktu: Przeznaczenie: Producent: Adres: Witryna sieci Web: Nr telefonu: Dane kontaktowe:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć Pojemniki z gazem

Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć Pojemniki z gazem Piktogramy CLP Piktogram określający rodzaj zagrożenia jest to zamieszczony na etykiecie układ graficzny zawierający symbol ostrzegawczy oraz określone kolory, których celem jest przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia powierzchni na bazie alkoholu do rozcieńczania

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny. R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 05.05.2005 Aktualizacja: 10.2007 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: DERAT PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Data sporządzenia: 2. 1. 2006 strona 1 / 7 1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Producent: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen - Niemcy Tel. + 49 (0) 8331

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6 Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu Odżywka do paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna (INCI) Nr CAS Nr WE Narażenie OSHA

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

IOCID 30. roztwór wodny

IOCID 30. roztwór wodny 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta i importera Nazwa handlowa Typ produktu preparat myjący Identyfikacja produktu roztwór wodny Zastosowanie przemysłowe Szczegółowe informacje w ofercie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Wersja z dn. 03.11.2011

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Wersja z dn. 03.11.2011 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o produkcie Nazwa handlowa: ACTOANID FLÄCHE Zastosowanie składników/ mieszanina środek do dezynfekcji powierzchni, bez

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 16 41 573 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A Strona 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Producent: TERMOPIAN Sp. J. Małgorzata Będkowska, Sylwester Będkowski Ul. Dworcowa 15a, 43-500 Czechowice-Dziedzice Tel./Faks: (32) 2144580/2144588 Telefon alarmowy:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki ABX Minidil LMG 10L A91A00218DPL Wersja poprawiona 1. Identyfikacja produktu oraz producenta 1.1. Identyfikacja produktu Nazwa produktu: ABX Minidil LMG 10L Kod produktu: Ref.: 0802010

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

5-10% kwas etylenodiamonitetraoctowy (EDTA) WE: 200-573-9 CAS:64-02-8 Symbol: Xn,Xi R-zdanie: 22-36

5-10% kwas etylenodiamonitetraoctowy (EDTA) WE: 200-573-9 CAS:64-02-8 Symbol: Xn,Xi R-zdanie: 22-36 Strona 1/7 1. Identyfikacja preparatu -------------------------- -alkaliczny środek myjący do membranowych instalacji filtracyjnych dla przemysłu spożywczego. Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

Bardziej szczegółowo

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia okien do rozcieńczania z wodą, do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 1. Identyfikacja: - Nazwa komercyjna: - Numer katalogowy: SY101022, SY101032, SY101112, SY101113 - Dostawca: Syngen Biotech Sp. Z o.o. - Adres: 54-512 Wrocław, ul. Ostródzka 13 - Numer telefonu I faks:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Nazwa produktu: TRIM TC211 1.2. Zastosowanie: Dodatek do płynów do obróbki metalu 1.3. Identyfikacja producenta:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych...

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych... Strona 1 z 5 preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych. 1. Identyfikacja preparatu i firmy: Nazwa produktu: Zmywacz intensywny WOCA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu No lines tip blender preparat do zmiękczania akrylu usuwania rys 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: SILAN Zastosowanie: Dystrybutor: Silan metakrylanowy PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki. (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER. Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05

Karta charakterystyki. (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER. Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05 Karta charakterystyki 1 (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. P3-ansep CIP. 1. Identyfikacja preparatu --------------------------

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. P3-ansep CIP. 1. Identyfikacja preparatu -------------------------- Strona 1/6 1. Identyfikacja preparatu -------------------------- -preparat myjąco-dezynfekcyjny dla przemysłu spożywczego Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RENISOL Strona 1 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu: PRIMION 240 PURIF 1 851239

Nazwa produktu: PRIMION 240 PURIF 1 851239 Strona 1 z 8 1. Identyfikacja produktu: Szczegóły o produkcie: Nazwa handlowa: PRIMION 240 PURIF 1 851239/3 Użycie: Produkty dla galwanotechniki Zastosowanie substancji/przygotowanie: Dodatek Obróbka powierzchni

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PRF LABEL OFF Data sporządzenia: 15.09.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland Tel: +358

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem (UE) : 1907/2006, art.3iw sprawie rejestracji,oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Wydanie 4 Sporządzono

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 29.08.2009 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO [sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 2/2005, poz. 8) oraz dyrektywą UE 91/155/EC] 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Data aktualizacji : 18.06.2003 r LOTOS PŁYN DO CZYSZCZENIA TAPICERKI TAPICAR Strona 1 z 5 Karta Nr L 199 Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203

Bardziej szczegółowo

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 Nazwa handlowa: Tepasol Strona 1 z 5 Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 1. Określenie preparatu/materiału i nazwy firmowej Nazwa handlowa: Tepasol Zastosowanie: środek

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI IMPREGNATU GRUNTUJACEGO Data wydania: 31.08.2010 Data nowelizacji: 20.12.2012

KARTA CHARAKTERYSTYKI IMPREGNATU GRUNTUJACEGO Data wydania: 31.08.2010 Data nowelizacji: 20.12.2012 1/4 KARTA CHARAKTERYSTYKI IMPREGNATU GRUNTUJACEGO Data wydania: 31.08.2010 Data nowelizacji: 20.12.2012 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikacja produktu: Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 13.01.2010 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : Płyn do mycia naczyń Baron

Bardziej szczegółowo

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków Wydanie 6 Sporządzono 20.04.2004 Aktualizacja 11.12.2009 1a. Identyfikacja mieszaniny KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków 1 b. Identyfikacja producenta KNAUF Jaworzno

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006 Nazwa handlowa AAB-BETONTRENNMITTEL 02 Data aktualizacji karty charakterystyki 13.06.2014 Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: AAB-Betontrennmittel 02

Bardziej szczegółowo

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH.

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH. PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAMAL Aleksander Kamiński ul. Miechowska 10 85-875 Bydgoszcz Tel. O52 345-05-49 Fax 052 3464275 e-mail:kamal@kamal.com.pl NIEBEZBIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO.

Bardziej szczegółowo

Strona 1/7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. P3-topactive 200. 1. Identyfikacja preparatu --------------------------

Strona 1/7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. P3-topactive 200. 1. Identyfikacja preparatu -------------------------- Strona 1/7 1. Identyfikacja preparatu -------------------------- - alkaliczny środek myjący dla przemysłu spożywczego. Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Producent: Ecolab Deutchland GmbH & Co.OHG

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO APROL Strona 1 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Sporządzona zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKT: HOB 5560 WAX EQUIPMENT CLEANER Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Numer artykułu: 356-4754 Zastosowanie substancji / preparatu Odczynnik do diagnostyki medycznej in vitro

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu: LANTHANE TR 175 PART C 851452

Nazwa produktu: LANTHANE TR 175 PART C 851452 Strona 1 z 7 1. Identyfikacja produktu: Szczegóły o produkcie: Nazwa handlowa: LANTHANE TR 175 PART C 851452/3 Użycie: Produkty dla galwanotechniki Zastosowanie substancji/przygotowanie: Dodatek Obróbka

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU AFANISEP PYLISTY

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU AFANISEP PYLISTY 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Zastosowanie: Preparat owadobójczy w postaci proszku do opylania Producent: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk E-mail: fregata@fregata.gda.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/006/WE, Artykuł 31 FG3580-36B Wet 'n' Black SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 30.04.2003 Strona 1 z 6 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Schmierfett Firma : Volkswagen

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: Data aktualizacji: Strona 1 z 5

Data opracowania: Data aktualizacji: Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 telefon: (042) 631 89 45

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 02.02.2010 Wydanie : 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe 1. IDTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie preparatu: do mycia i pielęgnacji skóry Nazwa producenta: DALAN KIMYA END A.Ş. Adres: KEMALPAŞA CAD. NO:

Bardziej szczegółowo

SOMAT PROFESSIONAL PULVERREINIGER - środek do maszynowego mycia naczyń w postaci proszku. Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SOMAT PROFESSIONAL PULVERREINIGER - środek do maszynowego mycia naczyń w postaci proszku. Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Strona 1/6 Producent: Ecolab Deutschland GmbH Postfach 130406 40554 Düsseldorf Tel. No.: ++49-(0)211/9893-0 Faks No.: ++49-(0)211/9893-384 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE.

Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE. Strona 1/6 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta i importera. ------------------------------------------------------------------------------------ - Środek do zabezpieczania podłóg. Wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty 22.07.2009 r. 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i Przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń i urządzeń przemysłu spożywczego ZENEK Przeznaczenie / zastosowanie: Płyn przeznaczony jest do ręcznego

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Jodoform Odczynnik chemiczny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

WALLFIX NON _- WOVEN

WALLFIX NON _- WOVEN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Wersja I; sporządzono 1.03.2008 Aktualizacja 2012.07.02 Producent KBM Sp. z o.o. Adres 97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31A Telefon (0-prefix-44) 633 61

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane:

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane: z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i Data sporządzenia karty: 09.02.2004r. Data aktualizacji: 20.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o preparacie Kod formuły: FADHY 07W43 Zastosowanie preparatu: Preparat dezynfekcyjny do profesjonalnego stosowania Producent

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Preparat stosowany do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych. PRODUCENT: ATR Auto-Teile-Ring GmbH Am Mittelkai

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR Strona / stron 1/5 Producent / Dystrybutor: Rigips Polska - Stawiany Sp. z o.o. Szarbków 73, 28-400 Pińczów Tel. (22) 457 14 44, 457 14 35, fax: (22) 457 14 33 e-mail: Rigips.Polska@bpb.com.pl Telefon

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PLASTIC SPRAY PRF 202 Data sporządzenia: 14.12.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland

Bardziej szczegółowo

Strona 1/7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Ozonit

Strona 1/7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Ozonit Strona 1/7 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta i importera. ------------------------------------------------------------------------------------ - środek dezynfekcyjny dla przemysłu pralniczego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Skrót: Materialnr. 1024558 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej)

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej) R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 07.2002 Data aktualizacji: 10.2006 1.Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: TOXAN PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

Wersja 2 PL Data wydania: Data aktualizacji: Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Wersja 2 PL Data wydania: Data aktualizacji: Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja preparatu: Nazwa handlowa: polsept PLUS Zastosowanie preparatu: Preparat do profesjonalnej

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO SOLFA Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Sporządzona zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR Wersja z dnia 25-11-2014 Wersja 2 Zastępuje wersję z dnia 14-12-2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR 1. IDENTYFIKACJA WYROBU I PRODUCENTA 1.1 Nazwa wyrobu Mieszanka

Bardziej szczegółowo

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex. Szkodliwy w przypadku połknięcia Irritating to eyes and skin.

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex. Szkodliwy w przypadku połknięcia Irritating to eyes and skin. 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu : Zastosowanie: EPOXY 5 MINUTE TWIN SYRINGE - HARDENER luzem szczeliwa i izolacja Firma : W nagłych przypadkach : (+44)(0)1278

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 950043;950044; 950097; 950152; 1005076; 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Numer artykułu: 11566/1 Zastosowanie substancji / preparatu Zaprawa do napraw Producent/ Dostawca MUREXIN AG Franz v. Furtenbachstr.

Bardziej szczegółowo

* 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa

* 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Zastosowanie substancji / preparatu utwardzacz Producent/ Dostawca Schomburg Polska Sp. z o.o. ul. Skleczkowska

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej)

Telefon alarmowy: (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej) R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 21.12.2001 Data aktualizacji: 10.2006 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: TOXAN GRANULAT Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOXYTWIN KONCENTRAT

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 20071002 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu Ludwik 5 funkcyjny proszek do zmywarek Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa INCOVERITAS S.A. Oddział w Górze Kalwarii Grupa Chemii Gospodarczej Adres ul.towarowa

Bardziej szczegółowo

The RectorSeal Corporation Chemtrec 24/ Spenwick Drive (800) USA

The RectorSeal Corporation Chemtrec 24/ Spenwick Drive (800) USA ARKUSZ DANYCH O BEZPIECZEŃSTWIE PRODUKTU SDS 0192 Sekcja 1 - IDENTYFIKCAJA PRODUKTU I PRODUCENTA KODY HMIS NAZWA HANDLOWA Zdrowie 1 RectorSeal EP-200 / EP-400 Epoxy Putty Palność 0 Reaktywność 0 KODY PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji chemicznej EUGENOL

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji chemicznej EUGENOL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: EUGENOL Płyn do zarabiania past PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr Index: Nr WE: 7790-62-7 019-001-00-2 232-216-8 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu H-00961-01-0-0 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo