Naprawa rys i sp kaƒ Wype nianie, uszczelnianie, po àczenia elastyczne i przenoszàce napr enia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Naprawa rys i sp kaƒ Wype nianie, uszczelnianie, po àczenia elastyczne i przenoszàce napr enia"

Transkrypt

1 Naprawa rys i sp kaƒ Wype nianie, uszczelnianie, po àczenia elastyczne i przenoszàce napr enia Lotnisko w Monachium

2 Naprawa rys i sp kaƒ WEBAC Sp. z o.o. ul. Wa Miedzeszyƒski Warszawa tel./ fax tel./ fax Stan na VII 2008 r. Z chwilà wydania niniejszego prospektu starsze wersje tracà wa noêç. Przekazywane w niniejszym prospekcie informacje sà zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy i doêwiadczeniem. Informacje te nie zwalniajà jednak u ytkownika ze sprawdzenia okreêlonego produktu pod wzgl dem przydatnoêci w konkretnych warunkach i do okreêlonego celu, poniewa nie sà nam znane wszystkie uwarunkowania fizyczne i chemiczne zwiàzane z przerabianiem materia u. Za przestrzeganie przepisów i instrukcji przy stosowaniu produktów WEBAC odpowiedzialny jest u ytkownik.

3 Rysy niebezpieczeƒstwo dla ka dej budowli Występowanie rys w konstrukcjach masywnych jest zjawiskiem specyficznym, które z reguły nie narusza ani stabilności, ani możliwości eksploatacji budowli. Budowle o strukturze mineralnej, takie jak mur i beton, nadają się do eksploatacji przy dużych obciążeniach. Przejmują one jednak tylko niewielkie naprężenia rozciągające i zginające, które obok skurczu są najczęstszą przyczyną powstawania pęknięć. Jakie niebezpieczeństwo może nieść pęknięcie w strukturze substancji budowlanej, zależy od czynników, takich jak szerokość pęknięcia, grubość i gęstość podłoża betonowego w najbliższym jego otoczeniu oraz tendencja rozszerzania się i kurczenia spękań pod wpływem długo- czy krótkotrwałych zmian temperatury lub zmiennego obciążenia. Pęknięcia szkodliwe (spękania powierzchniowe i powierzchniowo rozległe, o szerokości większej niż 0,2 mm, szersze pęknięcia nieuregulowane, wilgotne, przewodzące wodę bezciśnieniowo lub pod ciśnieniem), muszą być naprawione, ponieważ stanowią zagrożenie dla nośności budowli, właściwości użytkowych oraz jej trwałości. Wpływ pęknięć na stan budowli jest oceniany na podstawie obserwacji, badań, testów, obliczeń oraz doświadczeń. Dla właściwej oceny niezbędna jest również dokumentacja techniczna oraz dane z etapu budowy (Dziennik budowy). Aby osiągnąć trwały efekt naprawianych rys, potrzebna jest całościowa koncepcja naprawy, odpowiednia dla danego typu obiektu. Warunkiem niezbędnym jest analiza rys i pęknięć, w której będą zebrane i udokumentowane wszystkie objawy i przyczyny tworzenia się spękań. Przykład uszkodzonych podpór mostu kolejowego Kiedy naprawiaç p kni cia Jeżeli statyka i nośność są zagrożone. Jeżeli przez rysy powstałe w wyniku znacznej korozji betonu i zbrojenia zostaną naruszone właściwości użytkowe. Jeżeli wnikająca w obiekt wilgoć negatywnie wpływa na właściwości użytkowe obiektu. Jeżeli rysy zwiększają niebezpieczeństwo wnikania chlorków w następstwie działania środków odladzających (sól) i zmiany pogody - zamarzanie i rozmarzanie (np. cokoły muru, mosty, nawierzchnie parkingowe i zbiorniki wodne). Jeżeli rysy szpecą obiekt (obiekt wygląda nieestetycznie). WPROWADZENIE 1

4 Naprawa rys i sp kaƒ DIAGNOZA SZKÓD Analiza rysy poprzez pobranie odwiertu rdzeniowego Rysy powierzchniowe widoczne po oczyszczeniu podłoża Przykład rysy rozdzielającej Analiza sp kaƒ Technologie naprawy, jak i dobór materiałów do wypełnienia, muszą bazować na wykonanej wcześniej analizie rysy, tzn. uwzględniać rodzaj rysy, przyczyny powstania, geometrię rysy, szerokość, zmiany rozwartości rysy, stan zawilgocenia i stopień zabrudzenia. Przed analizą i ustaleniem przebiegu rysy należy oczyścić obszar wokół rysy. Rodzaj sp kaƒ Obraz rys określa ich liczba oraz rozmieszczenie. Ważną okolicznością przy naprawach spękań metodą iniekcji jest fakt, czy rysa jest powierzchniowa, czy rozdzielająca. Spękania powierzchniowe biegną często powyżej prętów zbrojenia, wykazują orientację zgodną z kierunkiem zbrojenia (rysy zespolone) lub sieciowo (rysy sieciowe) z orientacją w kierunku zbrojenia lub też bezładnie. Powstają one np. w wyniku zbyt dużych różnic temperatur i wilgoci występujących wewnątrz i na powierzchni płyty betonowej, mają zwykle niewielką głębokość i po kilku tygodniach ponownie się zamykają. Spękania rozdzielające obejmują znaczne obszary lub nawet cały przekrój. Rozróżniamy rysy podłużne, gięte, o zmiennej rozwartości, poprzeczne i zbiorcze. RozwartoÊç sp kaƒ Pod pojęciem rozwartości rysy rozumie się odległość między krawędziami rysy mierzoną na powierzchni, prostopadle do przebiegu rysy. Przy pewnej rozwartości rysy wpływ na zabezpieczenie zbrojenia przed korozją ma grubość oraz zagęszczenie powierzchni betonowej w otoczeniu spękania. Jeżeli obiekt narażony jest na oddziaływanie szczególnie szkodliwych substancji lub przewidziany jest do specjalnego zastosowania, naprawa spękań może być konieczna już przy ich niewielkich rozwarciach. Do mierzenia rys można użyć szczelinomierza. Dla celów diagnostycznych każdy pomiar należy uzupełnić o datę, czas, warunki pogodowe i temperaturę obiektu. Ocena rozwartości rysy za pomocą szczelinomierza 2

5 Zmienna rozwartoêç rysy / RozszerzalnoÊç rys Duże znaczenie dla prawidłowego wyboru materiału do wypełnień, a w związku z tym dla skutecznie przeprowadzonej naprawy rys rozszerzalnych, ma zmienność rozwartości rysy. Zmiany rozwartości rysy mogą mieć charakter okresowy (na skutek obciążenia transportowego), dzienny (na skutek promieniowania słonecznego) lub długoterminowy (np. uwarunkowany zmianą pór roku). Wpływy te pokrywają się często z nieodwracalnymi zmianami na długości, np. skrócenia spowodowane skurczem betonu. Wypełniacze sztywne, typu iniekcyjne żywice epoksydowe, są stosowane tylko wtedy, jeżeli usunięta zostanie przyczyna powstania rysy i wypełnienie nie jest narażone na zbyt dużą pracę, w przeciwnym razie pojawią się kolejne pęknięcia obok sztywnego, przenoszącego naprężenia spoiwa. Przy rysach rozszerzalnych należy używać wypełnień elastycznych (z ograniczoną rozciągliwością i ściśliwością), takich jak iniekcyjne żywice poliuretanowe, aby otrzymać rozciągliwe połączenie obu krawędzi rysy. Zabrudzenia Sukces skutecznej naprawy zależy w znacznej mierze od tego, czy w istniejącym pęknięciu nie nagromadziły się resztki betonu lub innego materiału wpływającego negatywnie na przyczepność, jak: luźne i odpryskujące części karbonatyzowane ścianki i brzegi rysy mogą się kruszyć i prowadzić do kolejnych pęknięć zanieczyszczenia olejem lub tłuszczem na brzegach i ściankach rys i na przesklepieniach osady. Przed dalszymi czynnościami należy zawsze oczyścić obszar rysy. Przyczyny powstawania rys Negatywne skutki obciążeń, skrępowanie materiału i napięcie własne prowadzą do przekroczenia miejscowej wytrzymałości betonu. Przyczyny powstawania rys wynikają z: właściwości betonu: ciepło wynikające z procesu hydratacji cementu skurcz betonu ugniatanie się betonu pęcznienie negatywnych oddziaływań różnych czynników: obciążanie odkształcenia wpływy temperatury osiadanie odkształcanie się gruntu budowlanego Fragmenty budowli szczególnie nara one na powstawanie sp kaƒ Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące fragmenty budowli: przerwy robocze masywne elementy konstrukcji połączenia grubych i cienkich części konstrukcji kąty wklęsłe i uskoki przekątne obszary doprowadzające duże, skoncentrowane siły DIAGNOZA SZKÓD 3

6 Naprawa rys i sp kaƒ DIAGNOZA SZKÓD Stan zawilgocenia rys i ich brzegów Aby dobrać właściwy materiał, należy ustalić, czy rysa jest sucha, wilgotna, przewodząca wodę. Zastosowanie wypełnienia nietolerującego wilgoci czy wody może prowadzić do niekontrolowanych reakcji. Stany zawilgocenia rys definiowane są jako: Rysy w suchym betonie Rysy w betonie wilgotnym rysy suche wnikanie wody nie jest możliwe nie stwierdza się oddziaływania wody na obszar rys wnikanie wody możliwe, ale nie występuje od dłuższego czasu krawędzie rysy optycznie suche (ocena na podstawie odwiertu) krawędzie rysy traktowane jako suche na podstawie oceny laboratoryjnej rysy wilgotne widoczna zmiana zabarwienia w miejscu szczeliny na skutek istniejącej wody, jednak brak wypływu wody oznaki niedawnego wycieku wody krawędzie szczeliny wilgotne lub matowo-wilgotne (ocena na podstawie odwiertu) krawędzie rysy traktowane jako wilgotne na podstawie oceny laboratoryjnej rysy przewodzàce wod bezciênieniowo w obszarze szczeliny pojawiają się drobne pocenia perełki wody wypływające z obszaru szczeliny Rysy przewodzące wodę bez ciśnienia rysy przewodzàce wod pod ciênieniem zwarty strumień wody wydobywa się ze szczeliny Rysy przewodzące wodę pod ciśnieniem (napierającą) 4

7 Cel wykonywanych napraw Zamykanie Zamknięcie rysy uniemożliwia lub utrudnia przenikanie substancji działających korodująco na budowlę. Uszczelnianie Dzięki uszczelnieniu rys zostają usunięte nieszczelności spowodowane istniejącymi pęknięciami w budowli. Po àczenie elastyczne Przez wypełnienie elastyczne uzyskuje się elastyczne (zależne od cech konkretnego materiału iniekcyjnego) połączenie obu krawędzi rysy, mające ograniczoną szczelność. Po àczenie przenoszàce napr enia Przez wypełnienie przenoszące naprężenia uzyskuje się połączenie wytrzymałe na rozciąganie i ściskanie, prowadzące do odtworzenia nośności budowli. (Zamykanie i uszczelnianie z reguły pojawia się zarówno w połączeniach przenoszących naprężenia, jak i w połączeniach elastycznych. Połączenia przenoszące naprężenia i elastyczne wykluczają się wzajemnie). Ârodki iniekcyjne W zależności od tego, jaki jest cel wykonywanych napraw i stan zawilgocenia, dobiera się odpowiedni materiał do wypełnień. Stosowane przy naprawach rys materiały do iniekcji powinny posiadać następujące właściwości: niską lepkość odpowiednio długi czas przerabiania dobrą przerabialność w dużym zakresie temperatur niewielką utratę objętości wystarczającą przyczepność dużą odporność na starzenie się brak wpływu na przyspieszanie procesu korodowania tolerancję z materiałami, z którymi wchodzi w kontakt. Spienialne ywice poliuretanowe Do szybkiego, czasowego zatrzymania wody napierającej pod ciśnieniem służą spienialne żywice poliuretanowe zwane też piankami sekundowymi. Reagując z wodą zwiększają one znacząco swoją objętość, tworząc piankę o drobnych porach. Spienialne ywice poliuretanowe WEBAC Do szybkiego, czasowego zatrzymania napierającej wody pod ciśnieniem. Dla trwałego uszczelnienia niezbędna jest iniekcja niespienialnymi żywicami poliuretanowymi WEBAC. Przyrost obj toêci Poczàtek ekspansji (20 C) WEBAC 150 do 40 x ok. 15 s po kontakcie z wodą WEBAC 151 do 30 x ok. 20 s po kontakcie z wodą WEBAC 157 do 15 x ok. 20 s po kontakcie z wodą 5

8 Naprawa rys i sp kaƒ Ârodki iniekcyjne (cd.) Niespienialne ywice poliuretanowe (PU) Do połączeń elastycznych stosuje się dwuskładnikowe, poliuretanowe żywice iniekcyjne, o niskiej lepkości, bezrozpuszczalnikowe. Charakteryzują się one dobrą rozciągliwością, a jednocześnie dobrą wytrzymałością na zerwanie przy przesklepianiu niewielkich rozwarć powstających pod wpływem zmian temperatury i/lub cyklicznego obciążania. Żywice poliuretanowe nadają się (w połączeniu ze spienialnymi żywicami poliuretanowymi) do szybkiego uszczelniania przy dużym naporze wody oraz do trwałego uszczelniania przy wysokim ciśnieniu wody. ywice epoksydowe (EP) Do połączeń przenoszących naprężenia w budownictwie inżynieryjnym stosuje się iniekcyjne, bezrozpuszczalnikowe, 2-składnikowe żywice epoksydowe. Niska lepkość i jednocześnie duża wytrzymałość własna oraz dobra przyczepność materiału wypełniającego pozwalają na wypełnianie spękań o szerokości do 0,1 mm. Uzyskuje się w ten sposób siłowe scalenia iniektowanej struktury, jak również przywrócenie nośności obiektu. Żywice epoksydowe stosuje się również do nasączania i zamykania powierzchniowych pęknięć lub też do naprawy uszkodzonych, niezwięzłych jastrychów. Jeśli istnieje zagrożenie wystąpienia wilgoci, wówczas należy zastosować żywice osiągające przyczepność w środowisku wilgotnym (np. WEBAC 4170). Niespienialne ywice poliuretanowe WEBAC Do zamykania, wypełniania i elastycznych połączeń oraz zarysowań w środowisku suchym, mokrym i w obecności wody. Czas sieciowania LepkoÊç (23 C) WEBAC 1403 ok. 90 min ok. 80 mpa s Do stosowania w kontakcie z wodą pitną (1l, 20 C) WEBAC 1405 ok. 50 min ok. 160 mpa s Do stosowania w kontakcie z wodą gruntową (1l, 23 C) WEBAC 1420 ok. 120 min ok. 330 mpa s Do stosowania w kontakcie z wodą pitną (1l, 20 C) WEBAC 1440 ok. 120 min ok. 230 mpa s (1l, 20 C) ywice epoksydowe WEBAC Do elastycznego i siłowego zamykania i wypełniania zarysowań i połączeń w środowisku suchym, mokrym i w obecności wody. Do stosowania w kontakcie z wodą pitną Czas sieciowania LepkoÊç (23 C) WEBAC 4101 ok. 60 min ok. 330 mpa s (1l/20 C) WEBAC 4110 ok. 85 min ok. 280 mpa s Do stosowania w kontakcie z wodą pitną (1l/23 C) WEBAC 4120 ok. 60 min ok. 150 mpa s Bardzo niska lepkość (1l/20 C) WEBAC 4170 ok. 50 min ok. 90 mpa s Ekstremalnie niska lepkość (1l/20 C) 6

9 Sposoby napraw w zale noêci od rodzaju sp kaƒ Wypełnianie spękań może odbywać się w różny sposób, zależnie od rodzaju materiału wypełniającego i szerokości / struktury spękań. Iniekcja (I) Wypełnianie rys i pustek przez iniektory metodą iniekcji ciśnieniowej. Rysy rozdzielające i spękania na powierzchniach pionowych naprawia się z reguły metodą iniekcji. Nasàczanie (N) Metodą nasączania jest to bezciśnieniowe wypełnianie rys można wypełnić rozwarcia znajdujące się w obszarach położonych najbliżej powierzchni. W ten sposób można zamknąć rysy na powierzchniach poziomych lub lekko pochyłych. Iniekcja poprzez iniektor przyklejany Warunki stosowania ywic przy wype nianiu rys w zale noêci od ich cech Cechy Nasàczanie ywicami EP Iniekcja ywicami EP Iniekcja ywicami PU Rodzaj rysy rysa powierzchniowa i rozdzielająca rysa powierzchniowa i rozdzielająca rysa rozdzielająca Przebieg rysy dowolny, technikę zalewania dowolny dowolny wyznacza szerokość rysy SzerokoÊç rysy ok. 0,2 mm > 0,1 mm na znacznym obszarze przebiegu rysy przy rysach szerszych niż 0,3 mm Zmiana rozwarcia nie zachodzi, ponieważ przez w szerokim zakresie zmian rozszerzalności rysy rysy zalewanie można wypełnić tylko powierzchniowe obszary rysy ElastycznoÊç wt oczonego do rysy medium przy rysach szerszych niż 0,3 mm i przy znacznej ich rozszerzalności Przyczyny znane na podstawie analizy rysy znane na podstawie analizy rysy znane na podstawie analizy rysy powstawania rysy Stan rysy sucha lub zawilgocona* sucha lub zawilgocona, przewodząca wodę sucha lub zawilgocona i jej brzegów bez ciśnienia i pod ciśnieniem* Zastosowane bez ograniczeń brak wypełnienia, wypełnienie możliwe wielokrotnie wczeêniej Êrodki Zakres stosowania materia ów wype niajàcych i sposób ich podawania (EP- nasàczanie [N], iniekcja [I] oraz PU - iniekcja [I]) zależnie od stanu zawilgocenia rysy lub brzegów rysy Cel stosowania przewodzàca wod przewodzàca wod Stan zawilgocenia rysy sucha wilgotna bezciênieniowo pod ciênieniem Zamykanie EP-N, EP-I, PU-I EP-N*, EP-I*, PU-I PU-I PU-I** Uszczelnianie EP-I, PU-I EP-I*, PU-I PU-I PU-I** Po àczenie przenoszàce napr enie EP-I EP-I* Po àczenie elastyczne PU-I PU-I PU-I PU-I** * stosować ściśle określone żywice epoksydowe ** zastosować szybkospienialną żywicę poliuretanową przed iniekcją żywicy niespienialnej 7

10 Naprawa rys i sp kaƒ CiÊnienie podczas iniekcji Ciśnienie podczas iniekcji jest wartością nominalną generowanego ciśnienia, którym podawane jest medium do iniektorów. Ilość podawanego środka oraz ciśnienie należy stale kontrolować. Podawane zbyt szybko duże ciśnienie może przy słabej jakości betonu prowadzić do łatwego uszkodzenia struktury betonu, a tym samym do pogłębienia się rysy. Ogólna reguła brzmi: jakoêç betonu najwy sze ciênienie (P max ) = x 10 (bar) 3 Dla betonu klasy B 450 / B 250 oznacza, że maksymalne ciśnienie iniekcyjne na wejściu do iniektora może wynosić do 150/83,3 bar. Iniekcja Pompy iniekcyjne Do wykonania iniekcji wykorzystuje się zarówno pompy 1-, jak i 2-komponentowe. Proponowane przez WEBAC pompy 1-komponentowe charakteryzują się prostotą obsługi, czyszczenia i konserwacji. Pompy 2-komponentowe umożliwiają przerabianie materiałów wielokomponentowych o szybkim czasie wiązania. Pompy 1-komponentowe Przerabiając materiały 2-składnikowe pompą 1-komponentową, należy najpierw oba składniki wymieszać, a następnie wypełnić nimi zasobnik pompy. Pompy 2-komponentowe Używając pompy 2-komponentowej doprowadza się poszczególne składniki danego materiału oddzielnymi przewodami do pistoletu iniekcyjnego. Dopiero tu bezpośrednio przed iniekcją następuje ich wymieszanie. Iniektory Iniektory są elementami, które podczas iniekcji umożliwiają połączenie na odcinku budowli i pompy iniekcyjnej. Połączenie z pompą odbywa się przez kalamitkę stożkową lub płaską, usytuowaną na główce iniektora. W zależności od sposobu montowania iniektora do budowli (mocowanie na powierzchni lub w odwiertach) rozróżnia się iniektory pod odwierty i przyklejane. Iniektory pod odwierty Iniektory pod odwierty mają cylindryczną formę, które montuje się do uprzednio przygotowanych odwiertów. Składają się z części rozprężnej z kalamitką. W zależności od sposobu montowania rozróżnia się iniektory śrubowe i wbijane. Ârubowe iniektory WEBAC mocowane są poprzez wkręcenie ich do odwiertu. Przy naprężeniu iniektora gumowa jego część zostaje szczelnie dociśnięta do ścianki odwiertu. Dzięki temu iniektor dobrze się trzyma w odwiercie nawet przy wysokich ciśnieniach. Pompa iniekcyjna WEBAC IP-2 8

11 Iniektory wbijane WEBAC wbija się w odwiert. Zakotwienie jest możliwe dzięki jego stożkowej formie oraz nacięć wokół iniektora. Stanowią one alternatywę dla iniektorów wkręcanych w przypadku, gdy budowla jest wystarczająco stabilna, aby skompensować uderzenie. Przy zastosowaniu iniektorów pod odwierty należy się upewnić, że nie zostaną uszkodzone cięgna sprężania (elementy zbrojenia). Iniektory, które pozostają w obiekcie muszą być wykonane z nierdzewnych materiałów. Przed osadzeniem iniektorów w rysy suche należy odwierty przedmuchać czystym powietrzem, natomiast przy rysach wilgotnych / mokrych przepłukać je wodą. Przy tej operacji można jednocześnie ustalić, czy odwiert przecina rysę. Iniektory mocuje się przemiennie po obu stronach i napina w odwiercie. Iniektory przyklejane Iniektory przyklejane WEBAC klejone są bezpośrednio do powierzchni rysy. Aby osiągnąć lepszą przyczepność, iniektor zakończony jest na stopce płytką. Iniektory przyklejane mocuje się do podłoża w trakcie wykonywania przesklepienia rysy. Ciśnienie iniekcyjne dostosowuje się do rozwartości rysy, materiału użytego do przesklepiania oraz istniejącej przyczepności do podłoża (zawsze powinno być mniejsze niż przy iniektorach wkręcanych). Iniektory przyklejane używane są zawsze wtedy, gdy wymagana jest nieinwazyjna iniekcja, a w związku z tym wykluczone jest dokonywanie odwiertów. Iniektory przyklejane stosowane są z zasady przy iniekcji żywic epoksydowych do połączeń przenoszących naprężenia. Iniektor śrubowy WEBAC Iniektor przyklejany WEBAC Iniektor udarowy WEBAC Przesklepianie W przypadku iniekcji żywicami epoksydowymi przy połączeniach przenoszących naprężenia konieczne jest wcześniejsze przesklepienie rysy, w celu uzyskania możliwie najlepszego wypełnienia rysy oraz uniemożliwienia wypływu tłoczonego materiału. Szpachlówki epoksydowe WEBAC Do przesklepiania rys i przyklejania iniektorów przyklejanych Utwardzanie (gruboêç warstwy 3-5 mm) Czas przerabiania zestawu WEBAC 4510 ok. 18 godz ok. 25 min Szybkowiążąca szpachlówka do przyklejania iniektorów WEBAC 4520 ok. 24 godz ok. 35 min Elastyczna WEBAC 4525 ok. 12 godz ok. 30 min (20 C) Mokre podłoża / do przerabiania pod wodą 9

12 Naprawa rys i sp kaƒ D C C D-D Sposób mocowania iniektorów D Kierunek iniekcji Zamkni cie rysy C-C t- promieƒ rozchodzenia si materia u iniekcyjnego r- odleg oêç mi dzy iniektorami Iniekcja zatrzymująca wyciek wody pod ciśnieniem za pomocą spienialnej żywicy poliuretanowej WEBAC Iniekcja (cd.) Po àczenia elastyczne rys ywicami poliuretanowymi metodà iniekcji (PU-I) Do elastycznego łączenia rys stosuje się zazwyczaj iniekcyjne żywice poliuretanowe WEBAC (WEBAC 1401, WEBAC 1403, WEBAC 1405, WEBAC 1420 oraz WEBAC 1440).Przy rysach przewodzących wodę pod ciśnieniem powinno się rozstrzygnąć na obiekcie, czy wcześniej nie należy zastosować spienialnych, poliuretanowych żywic iniekcyjnych (WEBAC 150, WEBAC 151 lub WEBAC 157). Iniekcję (o ile brak innych zaleceń) przeprowadza się przez iniektory wkręcane bez potrzeby przesklepiania rysy po to, aby mieć kontrolę wypełnienia. Najpierw wykonuje się odwierty przemiennie w stosunku do rysy. Odległość między odwiertami zależna jest od szerokości rysy, grubości elementu budowlanego oraz od związanego z temperaturą czasu przerabiania, jak również od lepkości materiału (orientacyjnie: grubość ściany dzieli się na 2). Następnie napina się iniektory. Sposób mocowania iniektorów ilustruje rysunek. W przypadku rys nieprzewodzących wodę najczęściej przepłukuje się je wodą. Dzięki tej operacji wilgociowo reaktywne żywice poliuretanowe wytwarzają wymaganą strukturę pęcherzykową, potrzebną do osiągnięcia optymalnej elastyczności. Przy rysach przewodzących wodę tłoczenie spienialnej żywicy poliuretanowej należy ograniczyć do tych odcinków, gdzie ma być ograniczony wypływ wody, aby następnie tłocząc żywicę poliuretanową optymalnie wypełnić rysę. Iniekcję spienialnej żywicy poliuretanowej przeprowadza się etapami, aby lepiej ocenić, czy kontynuować, czy przerwać iniekcję. Zdjęcie przedstawia obiekt po zastosowaniu spienialnej żywicy PU WEBAC. Z reguły iniekcję żywicy niespienialnej dokonuje się przez dodatkowo zamontowane iniektory. Iniekcję można przeprowadzać przez te same iniektory pod warunkiem, że nie zostały zatkane przy wcześniejszej iniekcji. Należy się jednak upewnić, że przez te iniektory będzie podana taka ilość żywicy poliuretanowej, która zapewni trwałe uszczelnienie rysy. Składniki A (żywica) oraz B (utwardzacz) żywicy PU wlewa się do oddzielnego naczynia i miesza wolnoobrotowym mieszadłem do uzyskania jednolitej konsystencji. Iniekcję z reguły przeprowadza się pompą jednokomponentową. Ciśnienie iniekcyjne dostosowane jest do właściwości materiału. Iniekcję rozpoczynamy od iniektorów położonych najniżej ku górze. Tłoczenie kontynuuje się do momentu, aż materiał pojawi się w sąsiednich iniektorach lub w ich sąsiedztwie. Iniekcję żywicami poliuretanowymi przeprowadza się w temperaturze powyżej +5 C. Po zakończeniu prac iniekcyjnych i zżelowaniu materiału iniektory usuwa się, a otwory zamyka szybkoschnącym materiałem mineralnym. 10

13 Po àczenia rys ywicà epoksydowà przenoszàcà napr enia metodà iniekcji (EP-I) Do połączeń przenoszących naprężenia stosuje się żywice epoksydowe (WEBAC 4110, WEBAC 4120, a w przypadku rys wilgotnych lub zaolejonych WEBAC 4170). Najpierw wykonuje się odwierty przemiennie w stosunku do rysy. Odległość między odwiertami zależna jest od szerokości rysy, grubości elementu budowlanego oraz od związanego z temperaturą czasu przerabiania, jak również od lepkości materiału (orientacyjnie: grubość ściany dzieli się na 2). Następnie napina się iniektory, najpierw bez kalamitek. Kalamitki nakłada się sukcesywnie w trakcie przeprowadzania iniekcji po to, aby kontrolować wyciek materiału z sąsiednich iniektorów. Jeśli na danym obiekcie istnieją przeciwwskazania do wykonywania odwiertów (np. zbrojenie nośne, budowla zabytkowa), wówczas należy zastosować iniektory przyklejane. Iniektory przyklejane klei się na powierzchni rysy szpachlówką epoksydową (WEBAC 4520 lub WEBAC 4525). Aby utrzymać drożność iniektora przyklejanego, należy przed przyklejeniem iniektora wbić w rysę stalowy gwóźdź (sztyft blokujący), na który nasadza się iniektor. Po zżelowaniu szpachlówki sztyft blokujący należy usunąć. Rysy przesklepia się o ile nie ma innych wskazań równomierną warstwą na szerokości przynajmniej 10 cm i minimalnej grubości 3 mm szpachlówką WEBAC (WEBAC 4520, przy wilgotnych WEBAC 4525). Punktów szczytowych rysy nie przesklepia się, aby umożliwić odpowietrzenie. Oba składniki A (żywica) i B (utwardzacz) wlewa się do oddzielnego naczynia, następnie miesza urządzeniem wolnoobrotowym, aż do uzyskania homogenicznej masy. Iniekcję przeprowadza się pompą 1-komponentową. Ciśnienie iniekcyjne dostosowuje się do specyfiki materiału i wskazówek wykonawczych. W celu pełnego wypełnienia rysy iniekcję wykonuje się od dołu ku górze tak długo, aż zaobserwujemy wyciek materiału z sąsiednich iniektorów. Z reguły iniekcję żywicami epoksydowymi przeprowadza się w temperaturze od +8 C. Po zakończeniu prac iniekcyjnych i zżelowaniu materiału iniektory oraz przesklepienie należy usunąć (jeśli jest taka potrzeba), a powierzchnię reprofilować. Trzpień stabilizujący WEBAC 4525 Sposób mocowania iniektora przyklejanego Przekrój B-B Kierunek iniekcji ok. 50 mm Przykład rozmieszczania iniektorów przyklejanych ok. 3 mm WEBAC 4525 Rzut A-A t - promieƒ działania iniektu r- odleg oêç mi dzy iniektorami 11

14 Naprawa rys i sp kaƒ Przykład iniekcji scalającej (połączenie przenoszące naprężenia) za pomocą żywicy epoksydowej WEBAC G bokoêç wype nienia Iniekcja (cd.) Wype nianie rys ywicami epoksydowymi metodà nasàczania (EP-N) Do wypełniania rys poprzez zalewanie stosuje się nominalnie iniekcyjne żywice epoksydowe WEBAC 4110, WEBAC 4120 (dla obciążeń dynamicznych), a w przypadku zawilgoconych lub zaolejonych rys WEBAC Nasączanie można wykonywać tylko na powierzchniach poziomych. Rysy należy wypełnić na głębokość przynajmniej 5 mm lub do 15-krotnej szerokości rysy (najwęższa rozwartość jest wielkością miarodajną). Rysy i obszary rys przed zalewaniem oczyszcza się za pomocą profesjonalnego sprzętu (np. odkurzacz przemysłowy). Dla uzyskania oczekiwanego poziomu wypełnienia rysy w czasie, na który wpływ ma temperatura obiektu, należy zadbać o odpowiednie dozowanie materiału. W tym celu rysa może być poszerzona szlifierką wzdłuż jej biegu. Rysy zalewane są żywicami epoksydowymi do momentu pełnego wysycenia. Należy zwracać uwagę na dobre odpowietrzenie. Na zakończenie powierzchnię wokół rysy można odpowiednim materiałem wykończyć (np. poprzez posypanie piaskiem kwarcowym lub cementem). Odpowietrzenie Gł bokoêç wypełnienia: 5 mm lub 15-krotna szerokoêç rysy Rysa mo e zostaç rozszerzona poprzez naci cie równoleg e do przebiegu rysy Przykład nasączania rysy za pomocą pędzla i poprzez zalewanie Rysa po wypełnieniu metodą nasączania WEBAC 12

15 Uwaga Prosimy przestrzegać ogólnie znanych i stosowanych zasad oraz danych i uwag zawartych w Kartach Informacji Technicznej poszczególnych produktów WEBAC. Chętnie pomożemy przy rozwiązywaniu konkretnych problemów. Prosimy o kontakt. 13

16 Obszary zastosowaƒ Êrodków WEBAC Naprawa rys i sp kaƒ Uszczelnianie i zamykanie rys pracujàcych i po àczeƒ przenoszàcych napr enia Uszczelnianie budowli Przepony poziome przed podciàganiem kapilarnym Iniekcje kurtynowe Uszczelnianie powierzchniowe budowli przykrytych gruntem (uszczelnienia kurtynowe pow okà zewn trznà) Uszczelnianie przerw roboczych i dylatacji Uszczelnianie przerw roboczych i dylatacji w budownictwie z betonu Uszczelnianie w budownictwie ziemnym Uszczelnianie sp kaƒ i szczelin w budownictwie ziemnym Naprawa kana ów i tuneli Uszczelnianie spoin i rys w kana ach i tunelach Uszczelnianie powierzchniowe Uszczelnianie zewn trzne budowli od strony gruntu Zabezpieczenia powierzchniowe Zabezpieczenia pow okowe posadzek i powierzchni przemys owych Stabilizacja gruntów Wype nianie, wzmacnianie i stabilizacja gruntów i budowli Nasza Formu a - Wasze Rozwiàzanie WEBAC Sp. z o.o Warszawa ul. Wa Miedzeszyƒski 646 tel./ fax tel./ fax

Uszczelnianie budowli Przepony poziome przed podciàganiem kapilarnym

Uszczelnianie budowli Przepony poziome przed podciàganiem kapilarnym Uszczelnianie budowli Przepony poziome przed podciàganiem kapilarnym Dworzec kolejowy w Heringsdorf Uszczelnianie budowli WEBAC Sp. z o.o. ul. Wa Miedzeszyƒski 646 03-994 Warszawa tel./fax 22 672 04 76

Bardziej szczegółowo

Strona. 9 Renowacja pustek 177 pod płytkami i jastrychami

Strona. 9 Renowacja pustek 177 pod płytkami i jastrychami Strona 9 Renowacja pustek 177 pod płytkami i ami 175 Renowacja pustek pod płytkami i ami 9 Często okładziny ceramiczne, kamienne lub y odspajają się od podłoża. Wymaga to podjęcia pracochłonnych środków

Bardziej szczegółowo

Renowacja pustek pod płytkami i jastrychami. Strona. 10 Renowacja pustek 259 pod płytkami i jastrychami

Renowacja pustek pod płytkami i jastrychami. Strona. 10 Renowacja pustek 259 pod płytkami i jastrychami Renowacja i ami 9 Strona 10 Renowacja pustek 259 pod płytkami i ami 257 Renowacja i ami 10 Spotykanym zjawiskiem są odspojenia okładziny ceramicznej, kamiennej lub u od podłoża. Wymaga to podjęcia pracochłonnych

Bardziej szczegółowo

WEBAC 240. System iniekcyjny

WEBAC 240. System iniekcyjny Obszary zastosowań WEBAC 240 jest akrylowym żelem iniekcyjnym przeznaczonym przede wszystkim do uszczelniania i zabezpieczania przed wodą budowli częściowo lub w całości pokrytych ziemią Takimi obiektami,

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE SYSTEMU WARSTWOWEJ IZOLACJI CIEPLNEJ

DANE TECHNICZNE SYSTEMU WARSTWOWEJ IZOLACJI CIEPLNEJ DANE TECHNICZNE SYSTEMU WARSTWOWEJ IZOLACJI CIEPLNEJ 1 Warstwowy system izolacji cieplnej, LAF składa się z fabrycznie wykonanych elementów izolacji warstwowej o grubości 60 lub 80 mm ze sztywnej pianki

Bardziej szczegółowo

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA Posadzka przemysłowa na bazie bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej i barwionego kruszywa kwarcowego Antypoślizgowa posadzka przemysłowa MC-DUROFLOOR Opis produktu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Iniekcja kurtynowa. Uszczelnienie powłoką zewnętrzną budowli pokrytych ziemią

Iniekcja kurtynowa. Uszczelnienie powłoką zewnętrzną budowli pokrytych ziemią Iniekcja kurtynowa Uszczelnienie powłoką zewnętrzną budowli pokrytych ziemią Wprowadzenie Uszczelnianie żelami iniekcyjnymi Budowle mogą zostać mocno uszkodzone przez wodę napierającą, wahania poziomu

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego mechanizmu ścinania. Grunty luźne nie tracą nośności gwałtownie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 53

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 53 KARTA INFORMACYJNA Gęsta żywica epoksydowa do iniekcji oraz wykonywania mocowań, zakotwień i napraw, również pod wodą OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA APROBATY / NORMY DANE PRODUKTU jest bezrozpuszczalnikową,

Bardziej szczegółowo

Uszczelnienie budowli murowanych

Uszczelnienie budowli murowanych Uszczelnienie budowli murowanych Przepony poziome przed Przepony poziome przed podciąganiem kapilarnym wilgoci zatrzymuje wodê Wprowadzenie Broszura ta dotyczy przede wszystkim uszczelnień w konstrukcjach

Bardziej szczegółowo

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne Ścianki szczelne Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne jedynie w okresie wykonywania robót, np..

Bardziej szczegółowo

Naprawa rys i pęknięć metodą iniekcji

Naprawa rys i pęknięć metodą iniekcji Naprawa rys i pęknięć metodą iniekcji Data wprowadzenia: 09.07.2015 r. Podstawowym zadaniem prac iniekcyjnych jest przywrócenie pomieszczeniom ich funkcji użytkowej i wyeliminowanie wszystkich skutków

Bardziej szczegółowo

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa D-04.02.03 PODSYPKA PIASKOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podsypki piaskowej. 1.2. Zakres stosowania Specyfikacja jest stosowana jako dokument

Bardziej szczegółowo

Posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe Posadzki przemysłowe Spis treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI... 2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI... 2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ... 2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 2 OGÓLNE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Jak naprawić betonowe schody?

Jak naprawić betonowe schody? Jak naprawić betonowe schody? Autor: Ceresit Uszkodzenia betonowej konstrukcji bywają wynikiem zjawisk mechanicznych (obtłuczenia) lub korozji betonu. Korozja rozwija się powoli. Najpierw w betonie pojawiają

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy słupów nośnych płaszcza chłodni kominowych

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy słupów nośnych płaszcza chłodni kominowych Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy nośnych płaszcza chłodni kominowych 1. Odkucie odspojonych i skorodowanych części, rozkucie rys i pęknięć. 2. Oczyszczenie odsłoniętego zbrojenia

Bardziej szczegółowo

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 Zarys geotechniki. Zenon Wiłun Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 ROZDZIAŁ 1 Wstęp/l 3 1.1 Krótki rys historyczny/13 1.2 Przegląd zagadnień geotechnicznych/17 ROZDZIAŁ 2 Wiadomości ogólne o gruntach

Bardziej szczegółowo

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C.

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C. OPIS PRODUKTU Ogniochronna masa akrylowa skutecznie wypełnia szczeliny wokół rur i kabli w przejściach instalacyjnych, szczelinach i dylatacjach w przegrodach wykonanych z płyt G/K, cegły, betonu, żelbetu.

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH. Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem

SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH. Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem Od ponad 60-u lat Kompetencja made in Germany SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH REMMERS Genialny pomysł i jego realizacja Zadaniem systemów

Bardziej szczegółowo

Strona. 16 Renowacja betonu 347

Strona. 16 Renowacja betonu 347 Strona 16 Renowacja betonu 347 345 Renowacja betonu 16 Podstawy Beton konstrukcyjny, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, stosowany jest we wszystkich obszarach budownictwa. Beton używany jest zarówno

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE NAPRAWA RYS I PĘKNIĘĆ SYSTEMY INIEKCJI

HYDROIZOLACJE NAPRAWA RYS I PĘKNIĘĆ SYSTEMY INIEKCJI HYDROIZOLACJE NAPRAWA RYS I PĘKNIĘĆ SYSTEMY INIEKCJI Dlaczego należy naprawiać rysy? Naprawa rys może przynieść następujące korzyści: Poprawa estetyki Jeżeli rysy występują jedynie w postaci mniejszych

Bardziej szczegółowo

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 15 Renowacja betonu 241

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 15 Renowacja betonu 241 Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień Strona 15 Renowacja betonu 241 239 Renowacja betonu 15 Podstawy Beton, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, stosowany jest we wszystkich obszarach budownictwa.

Bardziej szczegółowo

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Podręcznik A3 Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych W większości obiektów budowlanych stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ DYLATACJI MOSTOWYCH COMPOSAN INSTUKCJA TECHNICZNA

MONTAŻ DYLATACJI MOSTOWYCH COMPOSAN INSTUKCJA TECHNICZNA ` MONTAŻ DYLATACJI MOSTOWYCH COMPOSAN INSTUKCJA TECHNICZNA 1. MIEJSCE MONTAŻU Gdy określone są: miejsce montażu i rodzaj dylatacji należy sprawdzić, czy ostatnia warstwa asfaltu została zdjęta z mostu.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Przykładowe rozwiązania wykonawstwa oferowane przez MD PROJEKT. I. Płyty posadzkowe

OFERTA. Przykładowe rozwiązania wykonawstwa oferowane przez MD PROJEKT. I. Płyty posadzkowe OFERTA Jak żaden inny element budowlany posadzki przemysłowe wywierają ogromny wpływ na sprawne funkcjonowanie zakładu produkcyjnego lub magazynu z uwagi na ekstremalne obciążenia jakim są poddawane. Aby

Bardziej szczegółowo

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE Techniki dekoracji powierzchni MIKROCEMENT RODADECK SF RODADECK SF jest to dwuskładnikowy produkt na bazie spoiw hydraulicznych, żywic syntetycznych,

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 355 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy szary Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych standardowy, szybki,

Bardziej szczegółowo

Construction. System do ogniochronnego zabezpieczania szczelin dylatacyjnych w klasie do EI 120. Opis produktu. Badania 1/6

Construction. System do ogniochronnego zabezpieczania szczelin dylatacyjnych w klasie do EI 120. Opis produktu. Badania 1/6 Karta Informacyjna Wydanie 09/04/2013 Karta systemowa System do ogniochronnego zabezpieczania szczelin dylatacyjnych w klasie do EI 120 Construction Opis produktu Zastosowanie Niezawodny system do uszczelniania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

2. Badania doświadczalne w zmiennych warunkach otoczenia

2. Badania doświadczalne w zmiennych warunkach otoczenia BADANIE DEFORMACJI PŁYTY NA GRUNCIE Z BETONU SPRĘŻONEGO W DWÓCH KIERUNKACH Andrzej Seruga 1, Rafał Szydłowski 2 Politechnika Krakowska Streszczenie: Celem badań było rozpoznanie zachowania się betonowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Strona 1/5

Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Charakterystyka Funkcja Obróbka Zakres stosowania Dane techniczne Grupa produktów Podstawowe składniki Parametry Hydrofobizowana Dobra przyczepność do podłoża Odporność

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPUJE HA FLEX LV I TACSS FLEX 44 LV

ZASTĘPUJE HA FLEX LV I TACSS FLEX 44 LV karta techniczna HA Flex LV AF to 1-komponentowa, hydro-aktywna, niezawierająca ftalanów elastyczna żywica poliuretanowa nowej generacji, o wysokiej wydajności, tworząca po utwardzeniu piankę o zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Nawi er zc hni a. na plac zabaw. Przeznaczenie nawierzchni safeplay:

Nawi er zc hni a. na plac zabaw. Przeznaczenie nawierzchni safeplay: Przeznaczenie nawierzchni safeplay: Place - Najwyższe bezpieczeństwo - Łatwy dostęp do urządzeń - Bogactwo kolorów Ścieżki piesze - Antypoślizgowa Tereny rekreacyjne - Przyjemność użytkowania Boiska wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania INWENTARYZACJA OBIEKTU dla zadania Remont mostu kratowego w ciągu drogi pieszo rowerowej w ulicy Łódzkiej w Rzgowie. INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA: Gmina Rzgów 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22 Most stalowy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 30

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 30 KARTA INFORMACYJNA Klej do wzmocnień konstrukcyjnych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA APROBATY / NORMY jest bezrozpuszczalnikowym, tiksotropowym, dwuskładnikowym klejem na bazie żywic epoksydowych

Bardziej szczegółowo

Construction. Zabezpieczenie antykorozyjne sprężających kabli mostowych stalowych i ze stali ocynkowanej. Opis produktu 1/5

Construction. Zabezpieczenie antykorozyjne sprężających kabli mostowych stalowych i ze stali ocynkowanej. Opis produktu 1/5 Karta Informacyjna Wydanie 06/2011 Numer identyfikacyjny 02 06 02 00 005 0 System Zabezpieczenie antykorozyjne sprężających kabli mostowych stalowych i ze stali ocynkowanej Construction Opis produktu W

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07. PL 67248 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119538 (22) Data zgłoszenia: 01.12.2010 (19) PL (11) 67248 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

System montażu interior M2 ver. 2

System montażu interior M2 ver. 2 System montażu interior M2 ver. 2 strona 2 Spis Treści 1. Przygotowanie i organizacja prac 1.01. Odnośne dokumenty, z którymi należy się zapoznać 1.02. Organizacja prac 2. System M2 - Opis. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Tomasz Kosiński

mgr inż. Tomasz Kosiński mgr inż.. Tomasz Kosiński ski Budowa siatki Drut brzegowy Pręt poprzeczny 10cm 8cm 16cm Drut siatki Parametry siatki: Dlaczego ROAD MESH? Wzrost natężenia ruchu oraz zwiększone obciążenia na ośpojazdu

Bardziej szczegółowo

SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ OPIS PRODUKTU SV 4970 to dwuskładnikowy podkład epoksydowy

Bardziej szczegółowo

PŁYTKI POSADZKOWE INSTRUKCJA UKŁADANIA 1 / 6 01.1 INSTRUKCJA UKŁADANIA POSADZEK

PŁYTKI POSADZKOWE INSTRUKCJA UKŁADANIA 1 / 6 01.1 INSTRUKCJA UKŁADANIA POSADZEK PŁYTKI POSADZKOWE 1 / 6 01.1 Obciążone ruchem pieszym, wózkami widłowymi o napędzie ręcznym i motorowym o masie całkowitej do 2.0 T na ogumieniu pneumatycznym, CSE, oraz kołach gumowych pełnych. Posadzki

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE TECHNICZNE INSTRUKCJA MONTAŻU NAWIERZCHNI FLEXI-STEP

INFORMACJE TECHNICZNE INSTRUKCJA MONTAŻU NAWIERZCHNI FLEXI-STEP INFORMACJE TECHNICZNE INSTRUKCJA MONTAŻU NAWIERZCHNI FLEXI-STEP Generalne zasady doboru podłoża: 1. Nawierzchnie należy układać wyłącznie na podbudowach równych i stabilnych. Zalecenie to jest niezwykle

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PAGEL NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

SYSTEM PAGEL NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH SYSTEM PAGEL NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 1. Wstęp Poniższy artykuł przedstawia sposób naprawy konstrukcji żelbetowych przy użyciu materiałów naprawczych PAGEL, od momentu rozpoznania uszkodzenia aż

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POSADZKI BETONOWE ZBROJONE WŁÓKNEM ROZPROSZONYM

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POSADZKI BETONOWE ZBROJONE WŁÓKNEM ROZPROSZONYM WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE ZBROJONE WŁÓKNEM ROZPROSZONYM 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 zbrojenie wysokiej wytrzymałości Przewagę zbrojenia wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 nad zbrojeniem typowym można scharakteryzować następująco:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoColl KM

Instrukcja Techniczna StoColl KM Mineralna, elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej Charakterystyka Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz zaprawa klejowa (elastyczna)

Bardziej szczegółowo

PressoMess - Miernik odporności na ścinanie

PressoMess - Miernik odporności na ścinanie BODENPROFI ul. Głowackiego 5B 44-100 Gliwice tel : 502500780 fax: 32 279 34 04 bodenprofi@wp.pl Instrukcja użytkowania PressoMess - Miernik odporności na ścinanie Przyrząd do pomiarów powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH MATERIAŁY REGENERACYJNE Opracował: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

S&P C-Sheet Maty kompozytowe z włóknami węglowych

S&P C-Sheet Maty kompozytowe z włóknami węglowych 07/12 S&P C-Sheet Maty kompozytowe z włóknami węglowych Opis produktu Maty S&P C-Sheet są gotowymi produktami wykonanymi z włókien węglowych na osnowie poliestrowej.. Obszary zastosowań Maty S&P C-Sheet

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ WARSZAWA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLOACJA POZIOMA MURÓW METODĄ TERMOINIEKCJI SST - 005

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2 CERAMIKA BUDOWLANA

ĆWICZENIE 2 CERAMIKA BUDOWLANA ĆWICZENIE 2 CERAMIKA BUDOWLANA 2.1. WPROWADZENIE Norma PN-B-12016:1970 dzieli wyroby ceramiczne na trzy grupy: I, II i III. Zastępująca ją częściowo norma PN-EN 771-1 wyróżnia dwie grupy elementów murowych:

Bardziej szczegółowo

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup łodzi pontonowej dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.01.13 INIEKCJA RYS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.01.13 INIEKCJA RYS SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.01.13 INIEKCJA RYS 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Puszki oddzielające do pomp magnetycznych

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Puszki oddzielające do pomp magnetycznych Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Puszki oddzielające do pomp magnetycznych Zastosowanie: Pompy ze sprzęgłem magnetycznym w przemyśle chemicznym Materiał: Tlenek cyrkonu FRIALIT FZM Produkcja Friatec

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE OST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE OST OST 05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni dróg przy użyciu remontera typu PATCHER 1 Zarząd Dróg Powiatowych w Wieruszowie załącznik nr 1 do umowy SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE OST 05.03.17

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Modernizacja zbiorników wody do picia A i D w Dolaszewie MWiKw Pile

Zadanie: Modernizacja zbiorników wody do picia A i D w Dolaszewie MWiKw Pile R E A L I Z A C J E OTiK Sp. z o.o. OTiK Naprawy Betonu S.J. ul. Hutnicza 4 81-061 Gdynia tel.: 58 6230498 www.otik.pl info@otik.pl Zadanie: Modernizacja zbiorników wody do picia A i D w Dolaszewie MWiKw

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr CZĘŚĆ A Czas 120 minut PYTANIA I ZADANIA 1 2 PUNKTY Na rysunku pokazano kilka przykładów spoin pachwinowych. Na każdym

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 8 ELEMENTY MUROWE CEGŁY: BADANIE CECH ZEWNĘTRZNYCH

ĆWICZENIE NR 8 ELEMENTY MUROWE CEGŁY: BADANIE CECH ZEWNĘTRZNYCH ĆWICZENIE NR 8 ELEMENTY MUROWE CEGŁY: BADANIE CECH ZEWNĘTRZNYCH NORMY PN-EN 771-1:2011 - Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne PN-EN 772-9:2006 - Metody badań elementów

Bardziej szczegółowo

JEST TYLKO JEDNA TAKA HYDROIZOLACJA!

JEST TYLKO JEDNA TAKA HYDROIZOLACJA! REWOLUCYJNA RECEPTURA JEST TYLKO JEDNA TAKA HYDROIZOLACJA! Nowy Remmers Multi-Baudicht 2K CAŁKOWITE WYSCHNIĘCIE 2 HYDROIZOLACJA TYPU wszystko-w-jednym MULTI-BAUDICHT 2K CHRONI ZAWSZE! Zastosowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Zadanie : Droga wojewódzka nr 971 relacji Krynica-Piwniczna Obiekt : Mosty w/c drogi wojewódzkiej nr 971 Adres : droga wojewódzka nr 971 Krynica-Piwniczna ORGBUD-SERWIS Załącznik Poznań nr 1 SST Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych

Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych Pale Atlas Pale Omega Pale TUBEX Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych Pale wbijane z rur stalowych otwartych Pale wbijane z rur stalowych otwartych Mikropale Mikropale są przydatne do wzmacniania fundamentów,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Załącznik nr 10 do siwz PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Opracowanie Artysta Plastyk- Konserwator

Bardziej szczegółowo

Uszczelnienie budowli murowanych

Uszczelnienie budowli murowanych Uszczelnienie budowli murowanych SERIA: OBIEKTY REFERENCYJNE Muzeum Fryderyka Chopina Warszawa 2007-2008 SERIA: OBIEKTY REFERENCYJNE Centrum Nauki Kopernik Warszawa 2008-2010 Strukturalne uszczelnienie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE MOSTY Roman Zawodziński 75-368 Koszalin, ul. Kostenckiego 1a/8 tel. 0506 116 320 INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Most przez rów melioracyjny w ciągu drogi gminnej w m. Człuchy,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON SYSTEM Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:.........................................................................................

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 325 UNDER 325 UNDER 325 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy biały P1 Podkład akrylowy szary P3 Podkład akrylowy czarny

Bardziej szczegółowo

099_Schotterrasensubstrat_0_32_Typ_SR.xls PL Stand: 14.04.09. Lawa, pumeks, mieszanka kruszyw mineralnych i ziemi ogrodowej. Maksymalna pojemość wodna

099_Schotterrasensubstrat_0_32_Typ_SR.xls PL Stand: 14.04.09. Lawa, pumeks, mieszanka kruszyw mineralnych i ziemi ogrodowej. Maksymalna pojemość wodna 099_Schotterrasensubstrat_0_32_Typ_SR.xls PL Stand: 14.04.09 Karta techniczna Wzmocniony substrat trawnikowy 0-32 Optigrün typ SR Charakterystyka Substrat pod drogi pożarowe na garażach podziemnych Klasa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH NR SST CPV 45262300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy UNDER 385 H 6985 PLAST 825 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Dodatek zwiększający przyczepność do tworzyw sztucznych Barwnik do podkładu

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SYSTEMU SPIS TREŚCI SYSTEM OGRODZENIOWY LIBET. 5. bloczek ogrodzeniowy czterostronnie splitowany. System ogrodzeniowy Libet.

ELEMENTY SYSTEMU SPIS TREŚCI SYSTEM OGRODZENIOWY LIBET. 5. bloczek ogrodzeniowy czterostronnie splitowany. System ogrodzeniowy Libet. SPIS TREŚCI ELEMENTY SYSTEMU System ogrodzeniowy Libet 1 Elementy systemu 2 Zanim zaczniesz 3 4,5 / 6 cm Montaż muru 5 22 cm 27,6 cm Montaż kotwy 8 Montaż daszków 9 14 cm 14 cm Montaż skrzynki pocztowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU "RC 74 CX-80 RC74

KARTA PRODUKTU RC 74 CX-80 RC74 KARTA PRODUKTU "RC 74 CX-80 RC74 OPIS PRODUKTU CX-80 RC74 jest jedno składnikowym, anaerobowym, uszczelniaczem powierzchni płaskich o średnio niskiej wytrzymałości. CX-80 RC74 jest tiksotropowym produktem,

Bardziej szczegółowo

CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA

CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA Dariusz Bocheńczyk Lafarge Cement S.A. 181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09 PL 215872 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215872 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383660 (51) Int.Cl. E04C 1/00 (2006.01) E04B 2/42 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE ANTYPOŚLIZGOWE

POWIERZCHNIE ANTYPOŚLIZGOWE POWIERZCHNIE ANTYPOŚLIZGOWE Podstawowe cechy: Bardzo trwałe (gwarancja nawet do 5 lat) Łatwy i szybki montaż (można używać bezpośrednio po montażu) Montowane na każdej nawierzchni (płytki, beton, metal,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP strona 1 z 6 1. Instrukcja montażu urządzenia Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych bramek liniowych i słupów odgromowych na obiekcie F-3

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych bramek liniowych i słupów odgromowych na obiekcie F-3 Zadanie : Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych bramek liniowych i słupów odgromowych na obiekcie F-3 Podstawowe dane dotyczące opisu konstrukcji : - rok budowy : 1960 - rodzaj konstrukcji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PROJEKTOWE. > 16 C podłoga strop. sufit 8 C < t i

WYTYCZNE PROJEKTOWE. > 16 C podłoga strop. sufit 8 C < t i WYTYCZNE PROJEKTOWE OCIEPLENIE STROPU PROJEKTUJEMY, GDY TEMPERATURA: t i > 16 C podłoga t i > 16 C podłoga strop strop t i < 8 C sufit 8 C < t i < 16 C sufit Dwuwarstwowo, np. nad garażem, piwnicą nieogrzewaną

Bardziej szczegółowo

Informacje podręczne: 1 Gruntowanie. 1A - ARDEX P 51 - środek gruntujący

Informacje podręczne: 1 Gruntowanie. 1A - ARDEX P 51 - środek gruntujący 1 Gruntowanie 1A - ARDEX P 51 - środek gruntujący Do stosowania wewnątrz Na podłoża chłonne - betony, jastrychy, tynki cementowe, wapienne, gipsowe Nakładać pędzlem, szczotką, miotłą Koncentrat - zawsze

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja: MB IZOBUD 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 tel.089/532-13-00 www.izobud-olsztyn.pl

Dystrybucja: MB IZOBUD 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 tel.089/532-13-00 www.izobud-olsztyn.pl 1 KOTWIENIE 1. Produkt. Elewacja jest obciążona parciem i ssaniem wiatru, w związku z tym kotwy muszą odznaczać się dużą wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie. Powinny przy tym być wykonane z mate-riału

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY silnie wypełniający podkład na bazie żywic akrylowych. Dzięki wysokiej lepkości natryskowej pozwala na nanoszenie bardzo grubych warstw, doskonale

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywców i instrukcja montażu

Informacje dla nabywców i instrukcja montażu Informacje dla nabywców i instrukcja montażu Nawierzchnie bezpieczne z płyt gumowych stosuje się najczęściej jako pokrycie podłoża placów zabaw i urządzeń do zabaw dla dzieci. Każdy plac zabaw w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH

KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH Zestawem pęczniejących farb ogniochronnych systemu FLAME CONTROL No 173 Malowanie wykonane na podstawie niniejszej karty systemem ogniochronnym

Bardziej szczegółowo

Część 2 a Wpływ projektowania i wykonawstwa na jakość murowanych ścian

Część 2 a Wpływ projektowania i wykonawstwa na jakość murowanych ścian Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji murowych z silikatów Część 2 a Wpływ projektowania i wykonawstwa na jakość murowanych ścian Udział procentowy awarii i katastrof budowlanych w latach 1962-2005 podział

Bardziej szczegółowo

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo