ANALIZA ZAGRO E AWARYJNEGO ZANIECZYSZCZENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. dr in.zbigniew Lewicki mgr in.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA ZAGRO E AWARYJNEGO ZANIECZYSZCZENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. dr in.zbigniew Lewicki mgr in."

Transkrypt

1 ANALIZA ZAGRO E AWARYJNEGO ZANIECZYSZCZENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO dr in.zbigniew Lewicki mgr in.marek Demidowicz

2 Województwo lubuskie - wysoki wspó czynnik jeziorno ci, szereg du ychimniejszychjezior, oistotnychwalorachrekreacyjnych, bogata sie hydrograficzna (najwi ksze rzeki -Odra, Nysa u ycka, Warta, Note ibóbr). Lata rednio 8razy wroku na terenie obecnego woj. lubuskiegowyst powa yzdarzeniamaj ceznamionapowa nejawarii. Ponad 27 % zdarze stworzy o zagro enie zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Problem - odpady powstaj ce wwyniku ró norodnych zdarze losowych naszlakachwodnych, drogowych ikolejowych. Potencjalni sprawcy zanieczyszcze rodowiska -zak ady, u ywaj ce w procesach technologicznych ró norodnych zwi zkówchemicznych. Przypadki porzucania w miejscach niedozwolonych (lasy, cieki, przydro ne rowy) trudnych do identyfikacji, niebezpiecznych zwi zkówchemicznych.

3 RÓD AZANIECZYSZCZE RODOWISKA ród azanieczyszczenia rodowiska przyrodniczego-naturalne lubantropogeniczne. Przyk ady zanieczyszcze rodowiska spowodowanych dzia alno ci ludzi: substancje ropopochodne (bazy wojskowe i transportowe, rafinerie i zak ady petrochemiczne, stacje imagazynypaliw, awarie cysternibarek), substancje organiczne (fermy hodowlane, oczyszczalnie cieków, zrzuty nieoczyszczonych ciekówbytowo gospodarczych), substancje chemiczne odprowadzane ze ciekami przemys owymi, wody poch odnicze (podwy szona temperatura), zrzuty zasolonych wód kopalnianych.

4 RÓD AZANIECZYSZCZE RODOWISKA Rozwój przemys u - wzrost potencjalnego zagro enia rodowiska toksycznymi rodkami; znaczne ilo ci przerabianych, magazynowanych iprzewo onychsubstancjiszkodliwychorazichodpadów. Ska enia przemys owe -skutek awarii urz dze,katastrof kolejowych, drogowych, powietrznychlub morskich; eksplozji zbiorników, cysternitp. Awarie produkcyjne -skutek oddzia ywania czynników zewn trznych, np. kl sk ywio owych (po ary, powodzie, burze).

5 RÓD AZANIECZYSZCZE RODOWISKA Najcz stsze przyczyny katastrof - b dy pope niane przez ludzi: lekkomy lno, po piech, brak wiedzy iumiej tno ci przewidywania, nieprzestrzeganie technologii produkcji, ignorowanie przepisów bezpiecze stwa pracy i przeciwpo arowych, nieprzestrzeganie zasad obs ugi urz dze i rodków transportu, wadliwo elementów budowlanych itechnologicznych, braknale ytegonadzoru, niedostatecznewyposa enie waparatur kontrolno-pomiarow. Niebezpiecze stwo dla ycia ludzi - substancje chemiczne w postaci ciek ej ze wzgl du na r ce i truj ce dzia anie (np. kwasy: azotowy, cyjanowodorowy); inne substancje -ze wzgl du na w a ciwo ci idzia anie np. amoniak, chlor, fluorowodór, siarkowodór itd.

6 PRZYCZYNY AWARYJNYCH ZANIECZYSZCZE WÓD POWIERZCHNIOWYCH IMO LIWO CIICHOGRANICZANIA Zagro enia dla wód powierzchniowych (rzek, jezior, zbiorników) produktami ropopochodnymi lub innymi niebezpiecznymi substancjami - ró norodno przyczyn. Przedostanie si do wód substancji pochodz cych z instalacji przemys owych Skutek zdarze -dop yw awaryjny substancji bezpo rednio do rzek lub rowów melioracyjnychstanowi cychdop ywyrzeklubjezior. Ograniczaniezagro eniaprzezwio -kontrolepodstawoweisprawdzaj cew zak adachdu ego izwi kszonego ryzyka powa nychawarii orazupotencjalnych sprawcówwyposa onychwinstalacjestwarzaj cezagro enie. Wnoszenie uwag i zastrze e przez WIO - ju na etapie odbiorów technicznych obiektów budowlanych, eliminacja z ych dla rodowiska rozwi za technicznych. Po zaistnieniu awarii przemys owej - post powanie wyja niaj ce WIO, wuzasadnionych przypadkach kierowanie wnioskówdo organów cigania.

7 PRZYCZYNY AWARYJNYCH ZANIECZYSZCZE WÓD POWIERZCHNIOWYCH IMO LIWO CIICHOGRANICZANIA Przedostanie si produktów ropopochodnych lub niebezpiecznych substancji do wód w czasie powodzi na skutek zalania: instalacji, zbiornikówmagazynowych bazistacji paliw, sk adowiskodpadów Zadania WIO w przypadku zagro enia powodziowego okre lenie obiektów mog cych by obj tymi powodzi i rodzajów zagro e dla rodowiska w przypadku ich podtopienia b d zalania. Obiekty zagro one na terenie woj. lubuskiego: stacje paliw p ynnych, oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadówizak adyprzemys owe na terenach zalewowych. Wsytuacji zagro enia powodziowego -ca odobowedy urywio,wi kszacz stotliwo iszerszy zakres badania rzek (produkty ropopochodne, metale ci kie, fenole, detergenty iinnesubstancje specyficzne). Kontrolestacji paliw -pod k temzabezpieczenia zbiornikówpaliw. Kontrolaoczyszczalni cieków -nadzórnadprocesami technologicznymi. Wysy anie meldunków do GIO i su binformacyjnych WojewodyLubuskiego (wyniki bada laboratoryjnych, wyniki kontroliinstalacji iobiektów). Po ust pieniu wód powodziowych -badania gleb zzalanych lubpodtopionych terenów.

8 PRZYCZYNY AWARYJNYCH ZANIECZYSZCZE WÓD POWIERZCHNIOWYCH IMO LIWO CIICHOGRANICZANIA Awarieruroci gówprzemys owych ropy naftoweji gazu ziemnego u o onychpoddnem rzek Teren woj. lubuskiego - przebieg 2-ch g ównych ruroci gów: naftoci g Przyja (PERNw P ocku) oraz gazoci gjama EuropaZachodnia ( Europol Gaz Warszawa). Trasaruroci gu Przyja przecina rzeki: Obr (Skwierzyna), Wart (okolice Gorzowa Wlkp.)iOdr (pozaterenem województwa lubuskiego). Gazoci g jamalski przebiega pod Odr w rejonie miejscowo ci Górzyca. Wposiadaniu WIO -danedotycz cetras, wyniki kontroli szczelno ci izabezpieczenia przej poddnemrzek. Najnowsza zrealizowana inwestycja - budowa gazoci gu zasilaj cego blok gazowoparowyzielonogórskiej Elektrociep owni. Trasagazoci gu -zkopalni wrejonieko ciana(bro sko)poprzez Rakoniewice, Siedlec, Kargow,Smolno, G uchowo ( przecina Odr )i Zawad do Zielonej Góry.

9 PRZYCZYNY AWARYJNYCH ZANIECZYSZCZE WÓD POWIERZCHNIOWYCH IMO LIWO CIICHOGRANICZANIA Wyciek substancji do wód wwyniku zdarze lubwichpobli u drogowych na przeprawach mostowych Szlaki komunikacji samochodowej stwarzaj ce najwi ksze zagro enie dla wód powierzchniowych wwoj. lubuskim: Gorzów Wlkp. S ubice Frankfurt (most w S ubicach), wiebodzin wiecko (most w wiecku), Kostrzyn S ubice Krosno Odrz. (mosty w Kostrzynie i Kro nie Odrz.), Szczecin Jakuszyce (mostywgorzowie Wlkp., Mi dzyrzeczu icigacicach). Kontrola przewozów materia ów niebezpiecznych na szlakach komunikacji samochodowej - Policja iinspekcja Transportu Drogowego (wcze niej równie PSP iwio ). Wprzypadku zdarzenia drogowego stwarzaj cegozagro eniedla rodowiska WIO powiadamianyzgodnie zwojewódzkimsystememalarmowania. Dzia ania Inspektoratu: pobór prób, monitoring rejonu ska e,wspó praca ze su bami prowadz cymi akcj ratownicz, ustalenie sprawcy oraz rozmiarów zanieczyszczenia, nadzórnad usuwaniemskutkówawarii. Wspó praca WIO z: PSP, Policj,Prokuratur,Wydzia em Zarz dzania Kryzysowego LUW.

10 PRZYCZYNY AWARYJNYCH ZANIECZYSZCZE WÓD POWIERZCHNIOWYCH IMO LIWO CIICHOGRANICZANIA Wyciek substancji do wód w wyniku awarii kolejowych na przeprawach mostowych lub w ich pobli u G ówne szlaki kolejowe zwysokimzagro eniemzestronytransportowanych materia ów niebezpiecznych (MN) iszczególnieniebezpiecznych (MSN)wwoj. lubuskim: Krzy Kostrzyn (z mostemnaodrze), Pozna Frankfurt (z mostem na Odrze wm. Kunowice), Szczecin Wroc aw(zmostaminaodrzeiwarcie), Gogów Forst (z mostami na Bobrze wpobli umiejscowo ci Chrobrów k/ agania ina Nysie u yckiej -wm. Zasieki) r. kontrola WIO i PSP na wszystkich w z ach kolejowych, istotnych z punktu widzenia transportu materia ów niebezpiecznych. Ustalenie -PKP nie jest przygotowane do samodzielnego prowadzenia akcji ratowniczych; wprzypadku wyst pienia awarii koniecznezaanga owanie PSP, WIO oraz innych s u b.

11 PRZYCZYNY AWARYJNYCH ZANIECZYSZCZE WÓD POWIERZCHNIOWYCH IMO LIWO CIICHOGRANICZANIA Wyciek substancji do wód w wyniku transportu rzecznego (wody z zowe, mycie urz dze, wycieki z pomp i zbiorników, za adunek lub prze adunek paliw) Potencjalne zagro enie dla wód eglownych katastrofy iawarie rodków p ywaj cych, urz dze technicznychwportachitp. Rzeki eglownewoj. lubuskiego Odra, Warta, Note. Zagro enia zanieczyszczenia wód przewo onymi materia ami bd produktami naftowymi su cymi do nap du jednostek pywaj cych, porty rzeczne (za adunek iroz adunekprzewo onychmateria ów). Porty rzeczne 4na Odrze: wnowej Soli, Cigacicach, Kro nie Odrza skim, Uradzie i2na Warcie -wkostrzynie igorzowie Wlkp.

12 PRZYCZYNY AWARYJNYCH ZANIECZYSZCZE WÓD POWIERZCHNIOWYCH IMO LIWO CIICHOGRANICZANIA Wyciek substancji do wód w wyniku transportu rzecznego (wody z zowe, mycie urz dze, wycieki z pomp i zbiorników, za adunek lub prze adunek paliw) Dzia ania WIO wprzypadkuawaryjnegozanieczyszczenia monitoringwódobj tych zanieczyszczeniem, próby wykrycia sprawców zdarze,wspó dzia anie zodpowiednimi s u bamiprzylikwidowaniuskutkówawaryjnychwycieków. Dotychczasowezdarzenia awaryjnedotyczy ywy cznie Odry. Przyczyna niektórych zdarze nielegalne prze adunki paliw prowadzone zbarek na nabrze ach lub zrzuty zaolejonych wód z zowych zprzep ywaj cych barek. Kompetencje w przypadku zdarze wodnych. na barkach Policja, Stra Graniczna i zarz dy dróg

13 ZADANIA WIO W ZAKRESIEPRZECIWDZIA ANIA ZANIECZYSZCZENIOM WÓDPOWIERZCHNIOWYCH SUBSTANCJAMI ROPOPOCHODNYMI INIEWIADOMEGOPOCHODZENIA kontrolaprzestrzeganiaprzepisówdotycz cychochrony rodowiska, kontrola przestrzegania decyzji ustalaj cych warunki korzystania ze rodowiska, udzia w post powaniu dotycz cym lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska, kontroledotycz cestanutechnicznegoorazeksploatacjiinstalacjiiurz dze chroni cych rodowiskoprzedzanieczyszczeniem. Ponadto: wspó dzia aniezinnymiinstytucjamikontrolnymi, organami cigania oraz wymiaru sprawiedliwo ci, inicjowanie dzia a tworz cych warunki dla zapobieganiapowa nymawariomorazusuwaniaichskutkówiprzywracania rodowiska do stanu w a ciwego.

14 ZANIECZYSZCZENIAAWARYJNEWÓD POWIERZCHNIOWYCH W LATACH Lata zdarzenia na terenie obecnego województwa lubuskiego. Miejsce wyst pienia -transport drogowy iwodny oraz instalacje magazynowe. Skutek -zanieczyszczeniewód p yn cych lub stoj cych. Przyczyny -b dyludzi,bezmy lno, dzia alno przest pcza.

15 ZANIECZYSZCZENIAAWARYJNEWÓD POWIERZCHNIOWYCH W LATACH Wybrane zdarzenia: r. Bóbr poni ej agania zanieczyszczenie produktami ropopochodnymi zkolektora miejskiego, zebrano ok. 2,0Mg produktów, r. Czerna Wielka (3,5 km) oraz Bóbr (51 km) zanieczyszczenie produktami ropopochodnymizjw w aganiu, r. Czarna Ma a (15 km) zanieczyszczenie rowów melioracyjnychirzeki produktami ropopochodnymi, r. Milsko awaria barki motorowej, zamoczenie ok. 80 Mg nawozu azotowego SALMAG, r. rz. K odawka awaryjnyzrzutbenzynybezo owiowejzestacji paliwwgorzowie Wlkp. zanieczyszczenie wód rzeki,

16 ZANIECZYSZCZENIAAWARYJNEWÓD POWIERZCHNIOWYCH W LATACH Wybrane zdarzenia: r. Zak ad We ny Mineralnej wcigacicach niekontrolowany wyp yw20,5mgolejuopa owegodokanalizacjiirz.odry, r. Nowa Sól zanieczyszczenie ok. 20 %powierzchni basenu portowego produktamiropopochodnymi, r. okolice Zielonej Góry - zanieczyszczenie cieku G nik ciekami lateksowymi zzak adu NOVITAS.A." wzielonej Górze, r. rejonuraduikunowic rozlew substancji ropopochodnych na Odrze, nielegalny prze adunekpaliw, r. Przemys aw (gm. Krzeszyce) awaria autocysterny, rozszczelnienie paszczaiwyciekbenzyny do rowu meliracyjnego,

17 ZANIECZYSZCZENIAAWARYJNEWÓD POWIERZCHNIOWYCH W LATACH Wybrane zdarzenia: r. Nietkowice rozlew paliwa na powierzchni wody podczas nielegalnego prze adunku zbarki do cysterny, r. Nowa Sól wyciek ok dm 3 oleju nap dowego podczas roz adunkucysternydo kanalizacji deszczowej iwód powierzchniowych, r. Kostrzyn zanieczyszczenie Odry zaolejonymi wodami z zowymi zbarki wporcie rzecznym, r. Gorzów Wlkp. zanieczyszczenie Warty rodkiem pianotwórczym z zak adu przemys owego poprzez kanalizacj, r. Kana Ma y awaryjny zrzut nieoczyszczonych cieków zoczyszczalni dla m. Winnica, dop yw silnie kwa nych cieków, r. Kostrzyn zanieczyszczenie Odry zaolejonymi wodami z zowymi z przep ywaj cej barki.

18 PODSUMOWANIE Zdarzenia o charakterze powa nej awarii niekontrolowane przedostawanie si do otoczenia du ej ilo ci substancji imateria ów niebezpiecznych. Skutek - degradacja rodowiska (gleba, wody powierzchniowe ipodziemne, powietrze) oraz negatywny wp yw na ycie izdrowie ludzi. Przyczyny - stosowanie przestarza ych procesów technologicznych, lekcewa enie zasad bezpiecze stwa w zak adach produkcyjnych i w transporcie, awarie techniczne, wypadki komunikacyjne, nielegalne próby pozbycia si substancji niebezpiecznych.

19 PODSUMOWANIE Lata zdarze o charakterze powa nej awarii (nz ) wwoj.lubuskim. Najwi cej zdarze -transport drogowy(drogi nr 2, 3, 22 i E-36) oraz niekontrolowane zrzuty (produkty ropopochodne, nieoczyszczone cieki). Przyczyny wypadków komunikacyjnych - z y stan techniczny rodków transportu, nieprzestrzeganie zasad RID i ADR przez przewo ników, niedostateczna ilo wydzielonych tras przewozu materia ów niebezpiecznych, brakmonitoringu transportu. Rozwój gospodarczy - wzrost poziomu zagro enia powa nymi awariami (szlaki komunikacyjne,ruroci gi przesy owe). Spadek zagro enia awariami w zak adach przemys owych - zaostrzone przepisy, wi ksza skuteczno kontroli podmiotów stwarzaj cych zagro enie rodowiska.

20 ANALIZA ZAGRO E AWARYJNEGO ZANIECZYSZCZENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH NAOBSZARZE WOJEWÓDZTWALUBUSKIEGO Dzi kuj zauwag!

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe Streszczenia TERESA ABARAMOWICZ-GERIGK, ZBIGNIEW BURCIU Systemy ewakuacyjne morskich instalacji wiertniczych i produkcyjnych problemy operacyjne Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria z. 4/1, 2011 W artykule

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO

PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO Zatwierdzam: STAROSTA Roman Ochy ski STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZ ŹZANIA KRYZYSOWźżO PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025

STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 DIAGNOZA SYTUACJI WYJ CIOWEJ Opracowanie: zespó konsultantów firmy Doradztwo i Szkolenia TREK w sk adzie: dr hab. Jacek So

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Mariusz Gr bowiec 1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Katarzyna SAWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2009 r. Przekazujemy dla cz onków

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Joanna Wi niewska Uniwersytet Szczeci ski ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE Streszczenie Okre lenie kierunków

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo