Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Combination (z chłodną bądź ciepłą mgiełką)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Combination (z chłodną bądź ciepłą mgiełką)"

Transkrypt

1 NScessity Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Combination (z chłodną bądź ciepłą mgiełką) Model: NSWUH-7708 Zawartośd opakowania: 1 x nawilżacz 1 x instrukcja obsługi 1 x pędzelek do czyszczenia urządzenia Uwagi: 1. Nie rozkręcaj urządzenia, nie próbuj naprawiad bądź modyfikowad go samodzielnie, ponieważ automatycznie unieważni to gwarancję urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie skontaktuj się ze sprzedawcą. 2. Nie wyginaj, nie ciągnij, nie wykręcaj wtyczki. Uszkodzenie wtyczki może wywoład porażenie prądem bądź zapłon. 3. Aby uniknąd wypadków, nie pozwalaj dzieciom bawid się urządzeniem. 4. Nie używaj roztworów kwasowych ani rozpuszczalników alkaliów do czyszczenia wnętrza urządzenia. 5. Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do prądu podczas procesu czyszczenia czy dłuższego okresu nieużytkowania. 6. Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, w których znajduje się delikatny, precyzyjny sprzęt elektroniczny jak np. komputer. Wilgod może spowodowad niepoprawne działanie tych urządzeo. 7. Nie wsadzaj żadnych obiektów, bądź igieł do dyszy od mgiełki ani w żadne inne otwory znajdujące się w urządzeniu. Może to spowodowad porażenie prądem, zepsucie się urządzenia lub innego typu wypadki. 8. Nie zanurzaj jednostki bazowej w wodzie. Może to spowodowad spięcie, porażenie prądem bądź zapłon. 9. Podłączając urządzenie do prądu upewnij się, że Twoje ręce się suche. 10. Jeżeli nastąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz ze źródła prądu. Ciągła praca zepsutego urządzenia może wywoład zapłon bądź porażenie prądem. W razie wystąpienia nieprawidłowości skontaktuj się ze sprzedawcą. Strona 1

2 Podstawowe środki ostrożności Przed pierwszym uruchomieniem ultradźwiękowego nawilżacza powietrza Combination (z chłodną lub ciepłą mgiełką) zapoznaj się z poniższą instrukcją obsługi. Podczas korzystania z urządzeo elektrycznych należy zawsze zachowao podstawowe środki bezpieczeostwa: 1. Urządzenie musi byd pod ścisłym nadzorem jeśli używane ono jest w pomieszczeniu, w którym przebywają dzieci bądź zwierzęta. 2. Nie pozwalaj dzieciom bawid się urządzeniem ani jego opakowaniem (w tym plastikowymi foliami) 3. Jeśli wtyczka jest uszkodzona musi zostad wymieniona przez producenta bądź autoryzowany punkt naprawy. Jeśli produkt został zrzucony z dużej wysokości, bądź uszkodzony w jakikolwiek sposób należy skontaktowad się z autoryzowanym punktem naprawy aby sprawdzid możliwośd naprawy urządzenia. 4. Ten produkt przeznaczony jest do użytku domowego. Nie może byd używany w celach komercyjnych czy przemysłowych. 5. Pamiętaj aby zawsze wyłączyd urządzenie, a następnie odłączyd je ze źródła prądu przed jego rozebraniem w celu opróżnienia bądź napełnienia zbiornika wody. Używaj obu rąk do przenoszenia urządzenia. 6. Aby odłączyd urządzenie ze źródła prądu złap mocno za wtyczkę i delikatnie odłącz z kontaktu. Pod żadnym pozorem nie ciągnij za kabel!! 7. Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, w których przechowywane są materiały łatwopalne w tym farby czy benzyna. 8. Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, w których sztucznie wytwarzana jest atmosfera gorąca bądź zimna. Nie używaj urządzenia w warunkach niebezpiecznych. 9. Nie stawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, kuchenek, otwartego ognia czy na gorących powierzchniach. 10. Urządzenie nie może byd użytkowane w mokrych czy wilgotnych pomieszczeniach. Nigdy nie stawiaj urządzenia w miejscu, z którego mogłoby ono wpaśd do wanny czy innego zbiornika wodnego. Zawsze stawiaj na suchej powierzchni. 11. Nie dopuszczaj do tego, by wtyczka zwisała z krawędzi stołu, mebli, krzeseł itp. Upewnij się że kabel leży w takim miejscu, w którym nikt się o niego nie potknie. 12. Nie umiejscawiaj wtyczki pod dywanem. 13. Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu, ani nie zasłaniaj żadnych otworów urządzenia (takich jak otwory wylotowe). 14. Nie stawiaj urządzenia zbyt blisko ścian, mebli czy firanek. 15. Używanie akcesoriów czy dodatków do urządzenia nie polecanych przez producenta jest zabronione. Akcesoria takie mogą uszkodzid urządzenia. Używanie ich automatycznie unieważnia gwarancję. 16. Nie próbuj samodzielnie naprawiad ani modyfikowad urządzenia. Ograniczaj się do wymiany wody w zbiorniku oraz do regularnego czyszczenia urządzenia zgodnie z instrukcjami na stronie 10. Aby naprawid uszkodzone urządzenie skontaktuj się z najbliższym serwisem naprawczym. 17. Upewnij się, że woda nie ma dostępu do części urządzenia w której działa silnik. Może to spowodowad spięcie, porażenie prądem bądź zapłon. Strona 2

3 Opis poszczególnych części urządzenia: Strona 3

4 Wypełnianie zbiornika wodnego: 1 2 Usuo dyszę do mgiełki ze zbiornika wodnego 1. Dysza do mgiełki wypadnie, jeśli nie zostanie uprzednio wyjęta, podczas odwrócenia zbiornika. 2. Odłóż dyszę na bok. Wyjmij zbiornik wodny z jednostki głównej urządzenia 1. Złap za uchwyt zbiornika wodnego i podnieś w górę aby wyjąd go z jednostki bazowej. 2. Odkręd zatyczkę zbiornika znajdującą się u jego podstawy w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara Wypełnij zbiornik wodą. 1. Odkręd zatyczkę zbiornika znajdującą się u jego podstawy w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. 2. Wypełnij zbiornik wodą do pożądanego poziomu, upewniając się jednocześnie, że urządzenie nie jest przepełnione. 3. Upewnij się, że urządzenie jest czyste (instrukcje dot. czyszczenia urządzenia znajdziesz na stronie 10). 4. Nie wypełniaj urządzenia substancjami takimi jak olejki, perfumy, detergenty, chemikalia czy gorąca woda (powyżej 40 stopni Celsjusza). Może to spowodowad uszkodzenie zbiornika wodnego bądź wnętrza urządzenia. Zatkaj zbiornik zatyczką. 1. Upewnij się, że gumowy pierścieo znajduje się w otworze zbiornika, a następnie mocno zakręd zatyczką w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 2. Upewnij się, że otwór jest szczelnie zamknięty aby uniknąd wycieków wody. Ponownie złóż urządzenie. 1. Umieśd zbiornik wody z powrotem na jednostkę główną, upewniając się że jest zamocowany poprawnie. Nie przenoś urządzenia po zainstalowaniu napełnionego zbiornika wodnego może to spowodowad wyciek wody. 2. Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że w sposób prawidłowy umieszczona w urządzeniu została dysza do mgiełki. Strona 4

5 Włączanie urządzenia 1 Podłącz urządzenie do prądu Gdy podłączysz wtyczkę do kontaktu, urządzenie zasygnalizuje dopływ prądu za pomocą dźwięku. UWAGA! Nie podłączaj urządzenia jeśli wtyczka jest uszkodzona! Nie włączaj urządzenia jeśli zbiornik wodny jest pusty! 2 Włącz urządzenie 1. Wciśnij przycisk Power / Włącznik. Urządzenie dźwiękiem zasygnalizuje rozpoczęcie pracy. 2. Na ekraniku wyświetli się AUTO i z dyszy zacznie wydobywad się mgiełka. 3. Ekranik wyświetli aktualny poziom wilgotności, po czym włączy się moduł emisji ciepłej mgiełki. 4. Dziesięd sekund po wciśnięciu przycisku Power / Włącznik, na ekraniku migad zacznie symbol intensywności mgiełki. Sygnalizuje to że urządzenie przygotowuje się do pracy. 5. Na początku działania urządzenia, ilośd wydobywającej się mgiełki może byd zróżnicowana. Wiąże się to z różnicą temperatury wody i powietrza. Urządzenie potrzebuje trochę czasu aby rozpylacz mógł zmienid wodę w mgiełkę i utrzymad stałą jej emisję. Ilośd wydobywającej się mgiełki ustabilizuje się po upłynięciu ok minut. 6. Mgiełka stanie się ciepła po minutach. Działanie AUTO Urządzenie wyposażone jest w czujniki temperatury i wilgotności. Dostosowuje się ono do najwłaściwszego poziomu wilgotności i zacznie działad zgodnie z panującą w pokoju temperaturą. (gdy zbiornik wodny stanie się pusty, urządzenie automatycznie wyłączy się, co zasygnalizuje dźwiękiem). Temperatura otoczenia Najodpowiedniejszy poziom wilgotności < 19 o C 65% o C 60% o C 55% > 25 o C 50% Strona 5

6 Ilośd wytwarzanej mgiełki podczas działania funkcji AUTO Ilośd wytwarzanej mgiełki ustawia się automatycznie zgodnie z różnicą między poziomem wilgotności rejestrowanym przez czujniki a idealnym poziomem wilgotności. Różnica między wilgotnością najodpowiedniejszą a wilgotnością rejestrowaną przez czujniki Ilośd wytwarzanej mgiełki (ustawienie) >16 Wysokie ustawienie (High setting) 15-4 Średnie ustawienie (Medium setting) <3 Niskie ustawienie (Low setting) Wilgotnośd rejestrowana przez czujniki jest wyższa od najodpowiedniejszej. Stop Wciśnij przycisk Wybór modułów jeden raz aby ustawid Moduł snu. Wciśnij go ponownie aby przejśd do Ustawieo osobistych. Naciskając przycisk po raz trzeci ustawisz działanie AUTO. UWAGA: po wypełnieniu zbiornika wodą, na wyświetlaczu przez okres ok. 2-5 minut wyświetlany będzie jeszcze symbol niskiego stanu wody WATER. Gdy woda przefiltrowana zostanie do zbiorniczka wody i do rozpylacza, urządzenie rozpocznie pracę. Moduł Snu Wciśnij przycisk Wybór modułów jeden raz aby ustawid Moduł snu. symbol ZZZ wskazuje, że wybrano moduł snu, najodpowiedniejszy poziom wilgotności dla modułu snu ustawiony jest na poziom 50% gdy działa moduł snu urządzenie wytwarzad będzie ciepłą mgiełkę (na wyświetlaczu pojawi się słówko HEATING oznaczające ogrzewanie) przez 6 godzin. Następnie urządzenie wyłączy się bez włączania melodyjki zamykającej. Ilośd wytwarzanej mgiełki podczas pracy cichej modułu snu: Różnica między wilgotnością najodpowiedniejszą (50%) a wilgotnością rejestrowaną przez czujniki Ilośd wytwarzanej mgiełki (ustawienie) >16 Wysokie ustawienie (High setting) 15-4 Średnie ustawienie (Medium setting) <3 Niskie ustawienie (Low setting) Wilgotnośd rejestrowana przez czujniki jest wyższa od najodpowiedniejszej. Stop UWAGA: Jeżeli zbiornik wody opustoszeje w trakcie działania modułu snu, urządzenie wyłączy się, a na wyświetlaczu pojawi się ikonka niskiego stanu wody ( WATER ). Urządzenie wyłączy się bez włączania melodyjki zamykającej. Strona 6

7 Ustawienia osobiste Włącz urządzenie, a następnie dwukrotnie wciśnij przycisk wyboru modułów aby włączyd Ustawienia osobiste. W ustawieniach osobistych możesz ustawid własną, pożądaną ilośd wytwarzanej mgiełki (L niską, M średnią, H wysoką) Wybierz ciepłą mgiełkę poprzez jednokrotne wciśnięcie przycisku ogrzewania (zobacz poniżej) albo ultradźwiękową chłodną mgiełkę (aby ją wybrad po prostu nie naciskaj przycisku ogrzewania). Za pomocą regulatora czasowego możesz ustawid długośd pracy urządzenia (od 1 do 8 godzin lub ciągłą pracę urządzenia) Ustawienie ilości wytwarzanej mgiełki Wciskaj przycisk regulatora mgiełki by zmienid ustawienie na Niskie (L) Średnie (M) Wysokie (H). Twój wybór wyświetlał się będzie na ekraniku. Jeżeli wilgotnośd w pomieszczeniu jest większa bądź równa do ustawionej przez Ciebie ilości mgiełki urządzenie nie rozpocznie pracy. Ciepła mgiełka Jednokrotnie wciśnij przycisk regulatora ogrzewania by włączyd ogrzewanie mgiełki. Na wyświetlaczu pojawi się symbol HEATING (ogrzewanie) Naciśnij przycisk regulatora ogrzewania ponownie by wyłączyd ogrzewanie. Symbol HEATING zniknie z wyświetlacza, a urządzenie zacznie pracowad jako ultradźwiękowy nawilżacz powietrza z chłodną mgiełką. Ustawienia wilgotności Poziom wilgotności może byd zmieniany manualnie poprzez naciskanie strzałek góra / dół na głównej kontrolce. Jeżeli wilgotnośd w pomieszczeniu jest większa bądź równa do ustawionego przez Ciebie poziomu wilgotności urządzenie nie rozpocznie pracy. Można ustawiad poziom wilgotności w przedziale od 40% do 80% w odstępach co 5%. Regulator czasowy Aby ustawid długośd pracy urządzenia wciśnij prawą strzałkę regulatora czasowego. Możesz ustawid nią czas do 8 godzin. Lewą strzałką zmniejszasz długośd pracy urządzenia. Aby włączyd ciągłą pracę urządzenia ustaw 0 Strona 7

8 Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Combination (z chłodną bądź ciepłą mgiełką) Urządzenie działa jako Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza z chłodną mgiełką. Jednak dzięki temu, że jest ono wyposażone w podgrzewacz w jednostce głównej, może działad również jako nawilżacz powietrza z ciepłą mgiełką. Woda jest podgrzewana w zbiorniczku wodnym, a następnie emitowana przez rozpylacz w formie ciepłej mgiełki. Urządzenie potrzebuje ok minut do podgrzania wody i rozpoczęcia emisji ciepłej mgiełki. Średnia temperatura ciepłej mgiełki to ok. 40 stopni Celsjusza. Może zdarzyd się, że nie będziesz w stanie odczud temperatury mgiełki przez różnice temperatury pomieszczenia i wilgotności. Wyłączanie urządzenia. 1 Wciśnij przycisk włącznika, uruchomi się melodyjka kooca pracy urządzenia i wyłączy się ekranik. 2 Wyjmij wtyczkę z kontaktu. Długośd pracy urządzenia Gdy zbiornik wodny jest pełen Nawilżacz na ustawieniu niskim (LOW) może wytwarzad mgiełkę nawet przez 60 godzin. na ustawieniu średnim (MEDIUM) może wytwarzad mgiełkę nawet przez 30 godzin na ustawieniu wysokim (HIGH) może wytwarzad mgiełkę nawet przez 20 godzin na ustawieniu wysokim (HIGH) z ciepłą mgiełką może wytwarzad mgiełkę nawet przez 11 godzin. Strona 8

9 Pusty zbiornik wodny Gdy zbiornik wodny jest pusty urządzenie wyłączy się automatycznie. Urządzenie zagra melodyjkę zawiadamiającą o jego wyłączeniu, a na wyświetlaczu pojawi się symbol niskiego poziomu wody WATER. Aby wznowid działanie urządzenia należy je wyłączyd, napełnid zbiornik wodny a następnie zrestartowad. Przy wyjmowaniu zbiornika wodnego z jednostki głównej może się zdarzyd że trochę wody pozostanie w jednostce głównej. Woda ta powinna byd regularnie usuwana. Wyjmuj zbiornik wodny z urządzenia z zachowaniem najwyższej ostrożności i nie zapomnij o bezpiecznym przechowywaniu dyszy do mgiełki. Filtr jonowy Do czego służy filtr jonowy? Biały proszek z mgiełki może osadzad się na obiektach znajdujących się w pomieszczeniu. Jest to wapo oraz magnez znajdujące się w wodzie kranowej. Ten biały proszek nie jest szkodliwy dla ludzi, niemniej może uszkodzid urządzenia znajdujące się wokół jeśli nagromadzi się go w dużej ilości. Wapo i magnez usuwane są z wody kranowej za pomocą filtru jonowego, który w znacznym stopniu redukuje wytwarzanie białego proszku. Wymienialny filtr jonowy (zainstalowany na dnie zbiornika wodnego) może przy pierwszym urządzeniu zabarwid wodę. Nie wpływa to w żadnym stopniu na działanie urządzenia. Wymiana filtra Jeden filtr wystarczy do przefiltrowania ok. 400 litrów wody. Dalsze użytkowanie filtra obniży jego zdolnośd do usuwania magnezu i wapnia z wody, a co za tym idzie zwiększy się ilośd osadzającego się na obiektach w pomieszczeniu białego proszku. Filtr powinno się wymieniad po ok. 180 dniach działania w trybie AUTO (użytkując go średnio ok. 6 godzin dziennie). Bazując na częstotliwości użytkowania urządzenia oraz jakości używanej wody czas wymiany filtra może byd różny u różnych użytkowników. Należy zwracad uwagę na gromadzący się wokół urządzenia biały proszek. Filtr jonowy zainstalowany jest na zatyczce zbiornika. Aby wymienid filtr, wyjmij zatyczkę zbiornika przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie złap zatyczkę jedną ręką, filtr drugą i delikatnie je ściśnij jednocześnie przekręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a następnie je rozdziel. Wsadź nowy filtr w zatyczkę zbiornika, lekko przyciśnij i przekręd w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara. Umieśd zatyczkę na jej miejscu w zbiorniku wodnym. Aby zakupid filtry wymienne skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Strona 9

10 Czyszczenie urządzenia Jak czyścid? Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do prądu. Poczekaj aż woda ostygnie aby uniknąd poparzeo. Czyszczenie obudowy urządzenia Do czyszczenia obudowy urządzenia używaj wilgotnej szmatki a następnie wysusz za pomocą suchej szmatki. Nigdy nie zanurzaj jednostki głównej urządzenia w wodzie. Wywoład to może spięcie elektryczne i zepsucie urządzenia. Nie czyśd używając roztworów, benzyny, chemikaliów czy twardych szczoteczek. Może to uszkodzid obudowę urządzenia. Czyszczenie zbiorniczków wodnych Wyczyśd osadzający się na ściankach zbiorniczków kamieo za pomocą miękkiej, zmoczonej szmatki. Użyj dołączonego do zestawu pędzelka by usunąd wszelkie zabrudzenia czy kamieo z wszystkim małych elementów w tym wlotu i wylotu wody. Następnie osusz każdy z elementów suchą szmatką. Urządzenie należy czyścid raz bądź dwa razy w tygodniu. Czyszczenie boi Upewnij się że boja jest czysta i nie osadził się na niej kurz czy kamieo. Użyj dołączonego do zestawu pędzelka by usunąd wszelkie zabrudzenia czy kamieo z boi. Następnie osusz ją suchą szmatką. Urządzenie należy czyścid raz bądź dwa razy w tygodniu. Czyszczenie rozpylacza Użyj dołączonego do zestawu pędzelka by usunąd wszelkie zabrudzenia czy kamieo z rozpylacza. Następnie osusz go suchą szmatką. Urządzenie należy czyścid raz bądź dwa razy w tygodniu. Strona 10

11 Czyszczenie i konserwacja zbiornika wodnego i dyszy do mgiełki Jak czyścid? Wyjmij dyszę do mgiełki z urządzenia, wyczyśd z osadu, kurzu czy kamienia, następnie opłucz w czystej wodzie. Starannie wyczyśd za pomocą miękkiej, czystej szmatki. Następnie odłóż dyszę w bezpieczne miejsce. Wyjmij zbiornik wodny z jednostki głównej urządzenia i odwród go do góry nogami. Odkręd zatyczkę zbiornika wodnego (wraz z filtrem jonowym) w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Wylej wodę zalegającą w zbiorniku. Opłucz zbiornik, zatyczkę oraz filtr w czystej wodzie a następnie starannie wyczyśd za pomocą miękkiej, czystej szmatki. Sprawdź czy nawilżacz nie ma żadnych uszkodzeo. UWAGA! Czyszczenie i konserwacja powinna byd przeprowadzana regularnie (raz lub dwa razy w tygodniu, jeśli urządzenie jest w ciągłej pracy) Nie czyśd urządzenia używając dużej ilości siły, może to spowodowad pęknięcia bądź uszczerbki w zatyczce, co może doprowadzid do wycieku wody z urządzenia. Jeśli nastąpił wyciek wody NATYCHMIAST WYŁĄCZ URZĄDZENIE i dowiedz się co spowodowało wyciek. Nie używaj nawilżacza jeśli którakolwiek z jego części jest zepsuta bądź uszkodzona. Jeśli zajdzie taka potrzeba skontaktuj się ze sprzedawcą bądź z wykwalifikowanym serwisem naprawczym. Jak przygotowad do długotrwałego przechowywania? Dokładnie wyczyśd nawilżacz zgodnie ze wskazówkami ze strony 10 oraz powyższymi. Wytrzyj wszelką wodę jaka pozostała po czyszczeniu. Upewnij się, że wnętrze zbiornika wodnego oraz jednostki bazowej są całkowicie suche zanim spakujesz urządzenie. W zbiorniku wodnym ani w jednostce głównej nie powinno byd wody, ponieważ w takich warunkach mogą rozwinąd się bakterie czy grzyb. Zamontuj zbiornik wodny na jednostce głównej, wsadź dyszę do mgiełki, następnie całe urządzenie zapakuj w plastikową torbę i, jeśli to możliwe, wsadź w oryginalne opakowanie. Produkt przechowuj w chłodnym, suchym pomieszczeniu. UWAGA! Jeśli odstawiony do długotrwałego przechowania nawilżacz nie będzie kompletnie suchy, może rozwinąd się pleśo oraz bakterie. Strona 11

12 Rozwiązywanie problemów Jeśli urządzenie nie działa poprawnie zapoznaj się z poniższą tabelką. Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Brak mgiełki Bardzo słaba mgiełka Brak ciepłej mgiełki Wielka różnica między wilgotnością w pomieszczeniu a wilgotnością wyświetlaną na ekraniku. Mgiełka z dziwnym zapachem. Wtyczka jest niepoprawnie podłączona do prądu, bądź urządzenie nie zostało włączone. Zbiornik wodny jest pusty, bądź niepoprawnie zamontowany. Mimo, że zbiornik został właśnie napełniony, na ekranie wciąż miga znak WATER oznaczający niski stan wody. Ustawienie wilgotności jest za niskie. Możliwe, że na powierzchni rozpylacza osadził się kamieo. Nie wybrano ciepłej mgiełki w ustawieniach. Urządzenie dopiero co rozpoczęło pracę. Możliwe, że w otworze wylotowym zebrał się kurz albo otwór wylotowy został zatkany. Urządzenie działa w miejscu, w którym wpływad na nie mogą czynniki zewnętrzne (np. koło okna). Stęchła, nieświeża bądź zabrudzona woda została wlana do zbiornika wodnego. Kamieo, śluz bądź szczątki znajdują się w zbiorniczkach wodnych, wlocie/wylocie wody, rozpylaczu bądź wokół boi. Podłącz urządzenie prawidłowo, bądź włącz urządzenie. Wypełnij zbiornik wodą i zamontuj na jednostce bazowej. Upewnij się, że zbiornik zamontowany jest poprawnie i że dysza do mgiełki jest na swoim miejscu. Znak zniknie gdy woda dotrze do rozpylacza i urządzenie rozpocznie pracę automatycznie (może to potrwad do 5 minut) Zwiększ ustawienia ilości wytwarzanej mgiełki w ustawieniach osobistych (str. 7) Wyczyśd rozpylacz (zgodnie z instrukcjami ze strony 10). Ustaw opcję ogrzewania w ustawieniach osobistych (str. 7) Poczekaj aż woda zostanie ogrzana do odpowiedniej temperatury. Może to potrwad minut. Starannie wyczyśd otwór wylotowy znajdujący się pod spodem urządzenia. Wilgotnośd może byd różna w różnych miejscach tego samego pomieszczenia. Przenieś urządzenie w miejsce, w którym nie będą na nie wpływad czynniki zewnętrzne. Wylej całą wodę ze zbiornika wodnego i ze zbiorniczków w jednostce bazowej. Wyczyśd urządzenie starannie przestrzegając wytycznych ze strony 10. Następnie napełnij zbiornik czystą wodą i wznów pracę. Specyfikacja: Model: NSWUH-7708 Napięcie: 230V, 50Hz Moc: 110W Pojemnośd zbiornika: 3500 ml Mgiełka: maks. 330m/h Wymiary (mm): 185 x 204 x 340 Waga: 2980g Odpowiedni do pomieszczeo: m 2 Strona 12

13 Wyłączny dystrybutor w Polsce: Netradus Polska sp. z o.o. Ul. Zawiszy Czarnego Katowice Tel Strona 13

INSTRUKCJA OBŁUGI irobot Roomba

INSTRUKCJA OBŁUGI irobot Roomba INSTRUKCJA OBŁUGI irobot Roomba Robot odkurzacz Instrukcja obsługi modelu 500/600 Drogi właścicielu irobot Roomby, Strona 1 z 32 Dziękujemy za zakup robota odkurzacza irobot Roomba. Dołączyłeś do milionów

Bardziej szczegółowo

ROBOT ODKURZAJĄCY SERIA 600. Instrukcja obsługi

ROBOT ODKURZAJĄCY SERIA 600. Instrukcja obsługi ROBOT ODKURZAJĄCY SERIA 600 Instrukcja obsługi Edycja 201210 DLF Sp. z o.o. Szanowny posiadaczu irobota Roomba, Dziękujemy za wybór robota odkurzającego irobot Roomba. Stając się jego użytkownikiem, dołączyłeś

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY PA-VR0E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Ostrzeżenia Zasady użytkowania Nie używaj słuchawek ani

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem. Należy zatem przestrzegać następujących

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Pompa insulinowa Swiss made Termin handlowy oraz logotyp Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. a ich wykorzystanie przez firmę Roche jest objęte licencją. Inne nazwy

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI MODEL: MX-B382 CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu i korzystać z niej, gdy zajdzie konieczność. Uwaga! Aby całkowicie odłączyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BN46-00299C-03

Instrukcja obsługi BN46-00299C-03 Instrukcja obsługi PE40C PE46C PE55C Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po podstawowych funkcjach -użytkowanie bez komputera-

Przewodnik po podstawowych funkcjach -użytkowanie bez komputera- Przewodnik po podstawowych funkcjach -użytkowanie bez komputera- Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 Funkcje panelu sterowania Panel sterowania... 5 Obsługiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

Widok urządzenia. Przód urządzenia. Polski. Português

Widok urządzenia. Przód urządzenia. Polski. Português Widok urządzenia Przód urządzenia Polski Português 1. Lampa błyskowa 2. Wskaźnik samowyzwalacza / lampka funkcji autom. ustawiania ostrości (autofokus) 3. Soczewka aparatu 3a Tuba obiektywu 4. Mikrofon

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ploter tnący Podręcznik użytkownika Dziękujemy za nabycie produktu. W celu właściwego i bezpiecznego stosowania oraz pełnego zrozumienia możliwości urządzenia, prosimy przeczytać podręcznik i przechowywać

Bardziej szczegółowo