Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Combination (z chłodną bądź ciepłą mgiełką)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Combination (z chłodną bądź ciepłą mgiełką)"

Transkrypt

1 NScessity Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Combination (z chłodną bądź ciepłą mgiełką) Model: NSWUH-7708 Zawartośd opakowania: 1 x nawilżacz 1 x instrukcja obsługi 1 x pędzelek do czyszczenia urządzenia Uwagi: 1. Nie rozkręcaj urządzenia, nie próbuj naprawiad bądź modyfikowad go samodzielnie, ponieważ automatycznie unieważni to gwarancję urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie skontaktuj się ze sprzedawcą. 2. Nie wyginaj, nie ciągnij, nie wykręcaj wtyczki. Uszkodzenie wtyczki może wywoład porażenie prądem bądź zapłon. 3. Aby uniknąd wypadków, nie pozwalaj dzieciom bawid się urządzeniem. 4. Nie używaj roztworów kwasowych ani rozpuszczalników alkaliów do czyszczenia wnętrza urządzenia. 5. Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do prądu podczas procesu czyszczenia czy dłuższego okresu nieużytkowania. 6. Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, w których znajduje się delikatny, precyzyjny sprzęt elektroniczny jak np. komputer. Wilgod może spowodowad niepoprawne działanie tych urządzeo. 7. Nie wsadzaj żadnych obiektów, bądź igieł do dyszy od mgiełki ani w żadne inne otwory znajdujące się w urządzeniu. Może to spowodowad porażenie prądem, zepsucie się urządzenia lub innego typu wypadki. 8. Nie zanurzaj jednostki bazowej w wodzie. Może to spowodowad spięcie, porażenie prądem bądź zapłon. 9. Podłączając urządzenie do prądu upewnij się, że Twoje ręce się suche. 10. Jeżeli nastąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz ze źródła prądu. Ciągła praca zepsutego urządzenia może wywoład zapłon bądź porażenie prądem. W razie wystąpienia nieprawidłowości skontaktuj się ze sprzedawcą. Strona 1

2 Podstawowe środki ostrożności Przed pierwszym uruchomieniem ultradźwiękowego nawilżacza powietrza Combination (z chłodną lub ciepłą mgiełką) zapoznaj się z poniższą instrukcją obsługi. Podczas korzystania z urządzeo elektrycznych należy zawsze zachowao podstawowe środki bezpieczeostwa: 1. Urządzenie musi byd pod ścisłym nadzorem jeśli używane ono jest w pomieszczeniu, w którym przebywają dzieci bądź zwierzęta. 2. Nie pozwalaj dzieciom bawid się urządzeniem ani jego opakowaniem (w tym plastikowymi foliami) 3. Jeśli wtyczka jest uszkodzona musi zostad wymieniona przez producenta bądź autoryzowany punkt naprawy. Jeśli produkt został zrzucony z dużej wysokości, bądź uszkodzony w jakikolwiek sposób należy skontaktowad się z autoryzowanym punktem naprawy aby sprawdzid możliwośd naprawy urządzenia. 4. Ten produkt przeznaczony jest do użytku domowego. Nie może byd używany w celach komercyjnych czy przemysłowych. 5. Pamiętaj aby zawsze wyłączyd urządzenie, a następnie odłączyd je ze źródła prądu przed jego rozebraniem w celu opróżnienia bądź napełnienia zbiornika wody. Używaj obu rąk do przenoszenia urządzenia. 6. Aby odłączyd urządzenie ze źródła prądu złap mocno za wtyczkę i delikatnie odłącz z kontaktu. Pod żadnym pozorem nie ciągnij za kabel!! 7. Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, w których przechowywane są materiały łatwopalne w tym farby czy benzyna. 8. Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, w których sztucznie wytwarzana jest atmosfera gorąca bądź zimna. Nie używaj urządzenia w warunkach niebezpiecznych. 9. Nie stawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, kuchenek, otwartego ognia czy na gorących powierzchniach. 10. Urządzenie nie może byd użytkowane w mokrych czy wilgotnych pomieszczeniach. Nigdy nie stawiaj urządzenia w miejscu, z którego mogłoby ono wpaśd do wanny czy innego zbiornika wodnego. Zawsze stawiaj na suchej powierzchni. 11. Nie dopuszczaj do tego, by wtyczka zwisała z krawędzi stołu, mebli, krzeseł itp. Upewnij się że kabel leży w takim miejscu, w którym nikt się o niego nie potknie. 12. Nie umiejscawiaj wtyczki pod dywanem. 13. Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu, ani nie zasłaniaj żadnych otworów urządzenia (takich jak otwory wylotowe). 14. Nie stawiaj urządzenia zbyt blisko ścian, mebli czy firanek. 15. Używanie akcesoriów czy dodatków do urządzenia nie polecanych przez producenta jest zabronione. Akcesoria takie mogą uszkodzid urządzenia. Używanie ich automatycznie unieważnia gwarancję. 16. Nie próbuj samodzielnie naprawiad ani modyfikowad urządzenia. Ograniczaj się do wymiany wody w zbiorniku oraz do regularnego czyszczenia urządzenia zgodnie z instrukcjami na stronie 10. Aby naprawid uszkodzone urządzenie skontaktuj się z najbliższym serwisem naprawczym. 17. Upewnij się, że woda nie ma dostępu do części urządzenia w której działa silnik. Może to spowodowad spięcie, porażenie prądem bądź zapłon. Strona 2

3 Opis poszczególnych części urządzenia: Strona 3

4 Wypełnianie zbiornika wodnego: 1 2 Usuo dyszę do mgiełki ze zbiornika wodnego 1. Dysza do mgiełki wypadnie, jeśli nie zostanie uprzednio wyjęta, podczas odwrócenia zbiornika. 2. Odłóż dyszę na bok. Wyjmij zbiornik wodny z jednostki głównej urządzenia 1. Złap za uchwyt zbiornika wodnego i podnieś w górę aby wyjąd go z jednostki bazowej. 2. Odkręd zatyczkę zbiornika znajdującą się u jego podstawy w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara Wypełnij zbiornik wodą. 1. Odkręd zatyczkę zbiornika znajdującą się u jego podstawy w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. 2. Wypełnij zbiornik wodą do pożądanego poziomu, upewniając się jednocześnie, że urządzenie nie jest przepełnione. 3. Upewnij się, że urządzenie jest czyste (instrukcje dot. czyszczenia urządzenia znajdziesz na stronie 10). 4. Nie wypełniaj urządzenia substancjami takimi jak olejki, perfumy, detergenty, chemikalia czy gorąca woda (powyżej 40 stopni Celsjusza). Może to spowodowad uszkodzenie zbiornika wodnego bądź wnętrza urządzenia. Zatkaj zbiornik zatyczką. 1. Upewnij się, że gumowy pierścieo znajduje się w otworze zbiornika, a następnie mocno zakręd zatyczką w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 2. Upewnij się, że otwór jest szczelnie zamknięty aby uniknąd wycieków wody. Ponownie złóż urządzenie. 1. Umieśd zbiornik wody z powrotem na jednostkę główną, upewniając się że jest zamocowany poprawnie. Nie przenoś urządzenia po zainstalowaniu napełnionego zbiornika wodnego może to spowodowad wyciek wody. 2. Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że w sposób prawidłowy umieszczona w urządzeniu została dysza do mgiełki. Strona 4

5 Włączanie urządzenia 1 Podłącz urządzenie do prądu Gdy podłączysz wtyczkę do kontaktu, urządzenie zasygnalizuje dopływ prądu za pomocą dźwięku. UWAGA! Nie podłączaj urządzenia jeśli wtyczka jest uszkodzona! Nie włączaj urządzenia jeśli zbiornik wodny jest pusty! 2 Włącz urządzenie 1. Wciśnij przycisk Power / Włącznik. Urządzenie dźwiękiem zasygnalizuje rozpoczęcie pracy. 2. Na ekraniku wyświetli się AUTO i z dyszy zacznie wydobywad się mgiełka. 3. Ekranik wyświetli aktualny poziom wilgotności, po czym włączy się moduł emisji ciepłej mgiełki. 4. Dziesięd sekund po wciśnięciu przycisku Power / Włącznik, na ekraniku migad zacznie symbol intensywności mgiełki. Sygnalizuje to że urządzenie przygotowuje się do pracy. 5. Na początku działania urządzenia, ilośd wydobywającej się mgiełki może byd zróżnicowana. Wiąże się to z różnicą temperatury wody i powietrza. Urządzenie potrzebuje trochę czasu aby rozpylacz mógł zmienid wodę w mgiełkę i utrzymad stałą jej emisję. Ilośd wydobywającej się mgiełki ustabilizuje się po upłynięciu ok minut. 6. Mgiełka stanie się ciepła po minutach. Działanie AUTO Urządzenie wyposażone jest w czujniki temperatury i wilgotności. Dostosowuje się ono do najwłaściwszego poziomu wilgotności i zacznie działad zgodnie z panującą w pokoju temperaturą. (gdy zbiornik wodny stanie się pusty, urządzenie automatycznie wyłączy się, co zasygnalizuje dźwiękiem). Temperatura otoczenia Najodpowiedniejszy poziom wilgotności < 19 o C 65% o C 60% o C 55% > 25 o C 50% Strona 5

6 Ilośd wytwarzanej mgiełki podczas działania funkcji AUTO Ilośd wytwarzanej mgiełki ustawia się automatycznie zgodnie z różnicą między poziomem wilgotności rejestrowanym przez czujniki a idealnym poziomem wilgotności. Różnica między wilgotnością najodpowiedniejszą a wilgotnością rejestrowaną przez czujniki Ilośd wytwarzanej mgiełki (ustawienie) >16 Wysokie ustawienie (High setting) 15-4 Średnie ustawienie (Medium setting) <3 Niskie ustawienie (Low setting) Wilgotnośd rejestrowana przez czujniki jest wyższa od najodpowiedniejszej. Stop Wciśnij przycisk Wybór modułów jeden raz aby ustawid Moduł snu. Wciśnij go ponownie aby przejśd do Ustawieo osobistych. Naciskając przycisk po raz trzeci ustawisz działanie AUTO. UWAGA: po wypełnieniu zbiornika wodą, na wyświetlaczu przez okres ok. 2-5 minut wyświetlany będzie jeszcze symbol niskiego stanu wody WATER. Gdy woda przefiltrowana zostanie do zbiorniczka wody i do rozpylacza, urządzenie rozpocznie pracę. Moduł Snu Wciśnij przycisk Wybór modułów jeden raz aby ustawid Moduł snu. symbol ZZZ wskazuje, że wybrano moduł snu, najodpowiedniejszy poziom wilgotności dla modułu snu ustawiony jest na poziom 50% gdy działa moduł snu urządzenie wytwarzad będzie ciepłą mgiełkę (na wyświetlaczu pojawi się słówko HEATING oznaczające ogrzewanie) przez 6 godzin. Następnie urządzenie wyłączy się bez włączania melodyjki zamykającej. Ilośd wytwarzanej mgiełki podczas pracy cichej modułu snu: Różnica między wilgotnością najodpowiedniejszą (50%) a wilgotnością rejestrowaną przez czujniki Ilośd wytwarzanej mgiełki (ustawienie) >16 Wysokie ustawienie (High setting) 15-4 Średnie ustawienie (Medium setting) <3 Niskie ustawienie (Low setting) Wilgotnośd rejestrowana przez czujniki jest wyższa od najodpowiedniejszej. Stop UWAGA: Jeżeli zbiornik wody opustoszeje w trakcie działania modułu snu, urządzenie wyłączy się, a na wyświetlaczu pojawi się ikonka niskiego stanu wody ( WATER ). Urządzenie wyłączy się bez włączania melodyjki zamykającej. Strona 6

7 Ustawienia osobiste Włącz urządzenie, a następnie dwukrotnie wciśnij przycisk wyboru modułów aby włączyd Ustawienia osobiste. W ustawieniach osobistych możesz ustawid własną, pożądaną ilośd wytwarzanej mgiełki (L niską, M średnią, H wysoką) Wybierz ciepłą mgiełkę poprzez jednokrotne wciśnięcie przycisku ogrzewania (zobacz poniżej) albo ultradźwiękową chłodną mgiełkę (aby ją wybrad po prostu nie naciskaj przycisku ogrzewania). Za pomocą regulatora czasowego możesz ustawid długośd pracy urządzenia (od 1 do 8 godzin lub ciągłą pracę urządzenia) Ustawienie ilości wytwarzanej mgiełki Wciskaj przycisk regulatora mgiełki by zmienid ustawienie na Niskie (L) Średnie (M) Wysokie (H). Twój wybór wyświetlał się będzie na ekraniku. Jeżeli wilgotnośd w pomieszczeniu jest większa bądź równa do ustawionej przez Ciebie ilości mgiełki urządzenie nie rozpocznie pracy. Ciepła mgiełka Jednokrotnie wciśnij przycisk regulatora ogrzewania by włączyd ogrzewanie mgiełki. Na wyświetlaczu pojawi się symbol HEATING (ogrzewanie) Naciśnij przycisk regulatora ogrzewania ponownie by wyłączyd ogrzewanie. Symbol HEATING zniknie z wyświetlacza, a urządzenie zacznie pracowad jako ultradźwiękowy nawilżacz powietrza z chłodną mgiełką. Ustawienia wilgotności Poziom wilgotności może byd zmieniany manualnie poprzez naciskanie strzałek góra / dół na głównej kontrolce. Jeżeli wilgotnośd w pomieszczeniu jest większa bądź równa do ustawionego przez Ciebie poziomu wilgotności urządzenie nie rozpocznie pracy. Można ustawiad poziom wilgotności w przedziale od 40% do 80% w odstępach co 5%. Regulator czasowy Aby ustawid długośd pracy urządzenia wciśnij prawą strzałkę regulatora czasowego. Możesz ustawid nią czas do 8 godzin. Lewą strzałką zmniejszasz długośd pracy urządzenia. Aby włączyd ciągłą pracę urządzenia ustaw 0 Strona 7

8 Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Combination (z chłodną bądź ciepłą mgiełką) Urządzenie działa jako Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza z chłodną mgiełką. Jednak dzięki temu, że jest ono wyposażone w podgrzewacz w jednostce głównej, może działad również jako nawilżacz powietrza z ciepłą mgiełką. Woda jest podgrzewana w zbiorniczku wodnym, a następnie emitowana przez rozpylacz w formie ciepłej mgiełki. Urządzenie potrzebuje ok minut do podgrzania wody i rozpoczęcia emisji ciepłej mgiełki. Średnia temperatura ciepłej mgiełki to ok. 40 stopni Celsjusza. Może zdarzyd się, że nie będziesz w stanie odczud temperatury mgiełki przez różnice temperatury pomieszczenia i wilgotności. Wyłączanie urządzenia. 1 Wciśnij przycisk włącznika, uruchomi się melodyjka kooca pracy urządzenia i wyłączy się ekranik. 2 Wyjmij wtyczkę z kontaktu. Długośd pracy urządzenia Gdy zbiornik wodny jest pełen Nawilżacz na ustawieniu niskim (LOW) może wytwarzad mgiełkę nawet przez 60 godzin. na ustawieniu średnim (MEDIUM) może wytwarzad mgiełkę nawet przez 30 godzin na ustawieniu wysokim (HIGH) może wytwarzad mgiełkę nawet przez 20 godzin na ustawieniu wysokim (HIGH) z ciepłą mgiełką może wytwarzad mgiełkę nawet przez 11 godzin. Strona 8

9 Pusty zbiornik wodny Gdy zbiornik wodny jest pusty urządzenie wyłączy się automatycznie. Urządzenie zagra melodyjkę zawiadamiającą o jego wyłączeniu, a na wyświetlaczu pojawi się symbol niskiego poziomu wody WATER. Aby wznowid działanie urządzenia należy je wyłączyd, napełnid zbiornik wodny a następnie zrestartowad. Przy wyjmowaniu zbiornika wodnego z jednostki głównej może się zdarzyd że trochę wody pozostanie w jednostce głównej. Woda ta powinna byd regularnie usuwana. Wyjmuj zbiornik wodny z urządzenia z zachowaniem najwyższej ostrożności i nie zapomnij o bezpiecznym przechowywaniu dyszy do mgiełki. Filtr jonowy Do czego służy filtr jonowy? Biały proszek z mgiełki może osadzad się na obiektach znajdujących się w pomieszczeniu. Jest to wapo oraz magnez znajdujące się w wodzie kranowej. Ten biały proszek nie jest szkodliwy dla ludzi, niemniej może uszkodzid urządzenia znajdujące się wokół jeśli nagromadzi się go w dużej ilości. Wapo i magnez usuwane są z wody kranowej za pomocą filtru jonowego, który w znacznym stopniu redukuje wytwarzanie białego proszku. Wymienialny filtr jonowy (zainstalowany na dnie zbiornika wodnego) może przy pierwszym urządzeniu zabarwid wodę. Nie wpływa to w żadnym stopniu na działanie urządzenia. Wymiana filtra Jeden filtr wystarczy do przefiltrowania ok. 400 litrów wody. Dalsze użytkowanie filtra obniży jego zdolnośd do usuwania magnezu i wapnia z wody, a co za tym idzie zwiększy się ilośd osadzającego się na obiektach w pomieszczeniu białego proszku. Filtr powinno się wymieniad po ok. 180 dniach działania w trybie AUTO (użytkując go średnio ok. 6 godzin dziennie). Bazując na częstotliwości użytkowania urządzenia oraz jakości używanej wody czas wymiany filtra może byd różny u różnych użytkowników. Należy zwracad uwagę na gromadzący się wokół urządzenia biały proszek. Filtr jonowy zainstalowany jest na zatyczce zbiornika. Aby wymienid filtr, wyjmij zatyczkę zbiornika przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie złap zatyczkę jedną ręką, filtr drugą i delikatnie je ściśnij jednocześnie przekręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a następnie je rozdziel. Wsadź nowy filtr w zatyczkę zbiornika, lekko przyciśnij i przekręd w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara. Umieśd zatyczkę na jej miejscu w zbiorniku wodnym. Aby zakupid filtry wymienne skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Strona 9

10 Czyszczenie urządzenia Jak czyścid? Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do prądu. Poczekaj aż woda ostygnie aby uniknąd poparzeo. Czyszczenie obudowy urządzenia Do czyszczenia obudowy urządzenia używaj wilgotnej szmatki a następnie wysusz za pomocą suchej szmatki. Nigdy nie zanurzaj jednostki głównej urządzenia w wodzie. Wywoład to może spięcie elektryczne i zepsucie urządzenia. Nie czyśd używając roztworów, benzyny, chemikaliów czy twardych szczoteczek. Może to uszkodzid obudowę urządzenia. Czyszczenie zbiorniczków wodnych Wyczyśd osadzający się na ściankach zbiorniczków kamieo za pomocą miękkiej, zmoczonej szmatki. Użyj dołączonego do zestawu pędzelka by usunąd wszelkie zabrudzenia czy kamieo z wszystkim małych elementów w tym wlotu i wylotu wody. Następnie osusz każdy z elementów suchą szmatką. Urządzenie należy czyścid raz bądź dwa razy w tygodniu. Czyszczenie boi Upewnij się że boja jest czysta i nie osadził się na niej kurz czy kamieo. Użyj dołączonego do zestawu pędzelka by usunąd wszelkie zabrudzenia czy kamieo z boi. Następnie osusz ją suchą szmatką. Urządzenie należy czyścid raz bądź dwa razy w tygodniu. Czyszczenie rozpylacza Użyj dołączonego do zestawu pędzelka by usunąd wszelkie zabrudzenia czy kamieo z rozpylacza. Następnie osusz go suchą szmatką. Urządzenie należy czyścid raz bądź dwa razy w tygodniu. Strona 10

11 Czyszczenie i konserwacja zbiornika wodnego i dyszy do mgiełki Jak czyścid? Wyjmij dyszę do mgiełki z urządzenia, wyczyśd z osadu, kurzu czy kamienia, następnie opłucz w czystej wodzie. Starannie wyczyśd za pomocą miękkiej, czystej szmatki. Następnie odłóż dyszę w bezpieczne miejsce. Wyjmij zbiornik wodny z jednostki głównej urządzenia i odwród go do góry nogami. Odkręd zatyczkę zbiornika wodnego (wraz z filtrem jonowym) w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Wylej wodę zalegającą w zbiorniku. Opłucz zbiornik, zatyczkę oraz filtr w czystej wodzie a następnie starannie wyczyśd za pomocą miękkiej, czystej szmatki. Sprawdź czy nawilżacz nie ma żadnych uszkodzeo. UWAGA! Czyszczenie i konserwacja powinna byd przeprowadzana regularnie (raz lub dwa razy w tygodniu, jeśli urządzenie jest w ciągłej pracy) Nie czyśd urządzenia używając dużej ilości siły, może to spowodowad pęknięcia bądź uszczerbki w zatyczce, co może doprowadzid do wycieku wody z urządzenia. Jeśli nastąpił wyciek wody NATYCHMIAST WYŁĄCZ URZĄDZENIE i dowiedz się co spowodowało wyciek. Nie używaj nawilżacza jeśli którakolwiek z jego części jest zepsuta bądź uszkodzona. Jeśli zajdzie taka potrzeba skontaktuj się ze sprzedawcą bądź z wykwalifikowanym serwisem naprawczym. Jak przygotowad do długotrwałego przechowywania? Dokładnie wyczyśd nawilżacz zgodnie ze wskazówkami ze strony 10 oraz powyższymi. Wytrzyj wszelką wodę jaka pozostała po czyszczeniu. Upewnij się, że wnętrze zbiornika wodnego oraz jednostki bazowej są całkowicie suche zanim spakujesz urządzenie. W zbiorniku wodnym ani w jednostce głównej nie powinno byd wody, ponieważ w takich warunkach mogą rozwinąd się bakterie czy grzyb. Zamontuj zbiornik wodny na jednostce głównej, wsadź dyszę do mgiełki, następnie całe urządzenie zapakuj w plastikową torbę i, jeśli to możliwe, wsadź w oryginalne opakowanie. Produkt przechowuj w chłodnym, suchym pomieszczeniu. UWAGA! Jeśli odstawiony do długotrwałego przechowania nawilżacz nie będzie kompletnie suchy, może rozwinąd się pleśo oraz bakterie. Strona 11

12 Rozwiązywanie problemów Jeśli urządzenie nie działa poprawnie zapoznaj się z poniższą tabelką. Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Brak mgiełki Bardzo słaba mgiełka Brak ciepłej mgiełki Wielka różnica między wilgotnością w pomieszczeniu a wilgotnością wyświetlaną na ekraniku. Mgiełka z dziwnym zapachem. Wtyczka jest niepoprawnie podłączona do prądu, bądź urządzenie nie zostało włączone. Zbiornik wodny jest pusty, bądź niepoprawnie zamontowany. Mimo, że zbiornik został właśnie napełniony, na ekranie wciąż miga znak WATER oznaczający niski stan wody. Ustawienie wilgotności jest za niskie. Możliwe, że na powierzchni rozpylacza osadził się kamieo. Nie wybrano ciepłej mgiełki w ustawieniach. Urządzenie dopiero co rozpoczęło pracę. Możliwe, że w otworze wylotowym zebrał się kurz albo otwór wylotowy został zatkany. Urządzenie działa w miejscu, w którym wpływad na nie mogą czynniki zewnętrzne (np. koło okna). Stęchła, nieświeża bądź zabrudzona woda została wlana do zbiornika wodnego. Kamieo, śluz bądź szczątki znajdują się w zbiorniczkach wodnych, wlocie/wylocie wody, rozpylaczu bądź wokół boi. Podłącz urządzenie prawidłowo, bądź włącz urządzenie. Wypełnij zbiornik wodą i zamontuj na jednostce bazowej. Upewnij się, że zbiornik zamontowany jest poprawnie i że dysza do mgiełki jest na swoim miejscu. Znak zniknie gdy woda dotrze do rozpylacza i urządzenie rozpocznie pracę automatycznie (może to potrwad do 5 minut) Zwiększ ustawienia ilości wytwarzanej mgiełki w ustawieniach osobistych (str. 7) Wyczyśd rozpylacz (zgodnie z instrukcjami ze strony 10). Ustaw opcję ogrzewania w ustawieniach osobistych (str. 7) Poczekaj aż woda zostanie ogrzana do odpowiedniej temperatury. Może to potrwad minut. Starannie wyczyśd otwór wylotowy znajdujący się pod spodem urządzenia. Wilgotnośd może byd różna w różnych miejscach tego samego pomieszczenia. Przenieś urządzenie w miejsce, w którym nie będą na nie wpływad czynniki zewnętrzne. Wylej całą wodę ze zbiornika wodnego i ze zbiorniczków w jednostce bazowej. Wyczyśd urządzenie starannie przestrzegając wytycznych ze strony 10. Następnie napełnij zbiornik czystą wodą i wznów pracę. Specyfikacja: Model: NSWUH-7708 Napięcie: 230V, 50Hz Moc: 110W Pojemnośd zbiornika: 3500 ml Mgiełka: maks. 330m/h Wymiary (mm): 185 x 204 x 340 Waga: 2980g Odpowiedni do pomieszczeo: m 2 Strona 12

13 Wyłączny dystrybutor w Polsce: Netradus Polska sp. z o.o. Ul. Zawiszy Czarnego Katowice Tel Strona 13

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 PURLINE Instrukcja obsługi Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 Gratulacje Dokonując zakupu nawilżacza Purline wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. PROSIMY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 UWAGA! Nawilżacz ultradźwiękowy nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi bądź umysłowymi,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji

Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji 1/8 1. Charakterystyka urządzenia 1. Odkurzacz do odkurzania na mokro i sucho 2. W podstawie wmontowane zaczepy, które pozwalają na łatwe przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ

PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ PL ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI OBSŁUGI. NIEPRZESTRZEGANIE TYCH WSKAZÓWEK MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE DLA TWOJEGO DZIECKA. INSTRUKCJĘ ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL) Seria: grzejniki konwekcyjne Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem urządzenia i zachowanie jej na przyszłość Instrukcja montażu i obsługi dotyczy następujących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA PUH 610

ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA PUH 610 ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA PUH 610 Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed włączeniem urządzenia i zachowanie jej na przyszłość. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W czasie używania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru! Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj ją na przyszłość

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770351 v1.0-03.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB 500-28 Właściwości Zwarta konstrukcja Niewielki i zgrabny Duża siła ssania Wiele akcesoriów do różnorodnych zadań. Odkurzacz jest wyposażony w dwa rodzaje przystawek,

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów Instrukcja obsługi Suszarka do włosów PL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 PL Suszarka do włosów Podłączenie do sieci zasilającej Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka z uziemieniem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz ultradźwiękowy. electronics. ref. 50110

Instrukcja obsługi. Nawilżacz ultradźwiękowy. electronics. ref. 50110 electronics Nawilżacz ultradźwiękowy ref. 50110 Instrukcja obsługi Części składowe 2 3 4 061RCC0AAMAT 1 8 5 9 6 10 7 2 1. Zbiornik na wodę 2. Zakrętka zbiornika 3. Zawór zasilania 4. Czujnik poziomu wody

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz butelek dla niemowląt KT-BABY HEATER

INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz butelek dla niemowląt KT-BABY HEATER INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz butelek dla niemowląt KT-BABY HEATER Przed użyciem podgrzewacza do butelek i żywności dla niemowląt należy przeczytać instrukcję obsługi oraz ją zachować. Pokrywka Wyciskacz

Bardziej szczegółowo

Elektryczny młynek do kawy

Elektryczny młynek do kawy Elektryczny młynek do kawy Szanowny Kliencie, dziękujemy za elektrycznego młynka do kawy. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy COCKPIT 2 FC 525. Instrukcja obsługi. Nr produktu: ZAKRES DOSTAWY 1.1 FC 525.

Licznik rowerowy COCKPIT 2 FC 525. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: ZAKRES DOSTAWY 1.1 FC 525. Licznik rowerowy COCKPIT 2 FC 525 Instrukcja obsługi Nr produktu: 860724 1. ZAKRES DOSTAWY 1.1 FC 525 Strona 1 z 16 2. WKŁADANIE BATERII W momencie zakupu bateria jest już włożona do komputera rowerowego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

COBY. Instrukcja obsługi. Odtwarzacz MP4 z wyświetlaczem LCD 2. Instrukcję należy przeczytad przed uruchomieniem urządzenia.

COBY. Instrukcja obsługi. Odtwarzacz MP4 z wyświetlaczem LCD 2. Instrukcję należy przeczytad przed uruchomieniem urządzenia. COBY Odtwarzacz MP4 z wyświetlaczem LCD 2 Instrukcja obsługi Instrukcję należy przeczytad przed uruchomieniem urządzenia. Opakowanie może zawierad plastikowe opakowania lub inne elementy niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

837 Cell-u-light urządzenie do usuwania cellulitu. Instrukcja obsługi

837 Cell-u-light urządzenie do usuwania cellulitu. Instrukcja obsługi 837 Cell-u-light urządzenie do usuwania cellulitu Instrukcja obsługi Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci zakupu urządzenia do usuwania cellulitu Cellu. Życzymy Ci wiele radości z korzystania

Bardziej szczegółowo

Z przyczyn bezpieczeństwa, nieautoryzowane zmiany i/lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone.

Z przyczyn bezpieczeństwa, nieautoryzowane zmiany i/lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone. Palnik gazowy MT- 770S Instrukcja obsługi Nr produktu: 588476 Przeznaczenie Palnik wytwarza regulowany, zwarty płomień o temperaturze maks. 1300. Posiada wbudowany mechanizm zapalny. Ilość gazu oraz mieszanki

Bardziej szczegółowo

Tester żarówek i baterii PL-580

Tester żarówek i baterii PL-580 Instrukcja obsługi Tester żarówek i baterii PL-580 Nr produktu: 100694 Strona 1 z 9 Drogi kliencie, Dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyłeś. Zakupiłeś jeden z najbardziej efektywnych, kompaktowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

USB Temperature Datalogger UT330A

USB Temperature Datalogger UT330A USB Temperature Datalogger UT330A MIE0255 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Przedmowa Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybór naszego produktu. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 Cyfrowy termometr solarny TFA Instrukcja obsługi Nr produktu: 672096 Strona 1 z 6 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska VISION SOLAR Cyfrowy termometr okienny

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI POLSKA WYPRODUKOWANO W CHINACH. Dystrybutor: ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, tel/fax 012 2902560 www.bork.com.

BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI POLSKA WYPRODUKOWANO W CHINACH. Dystrybutor: ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, tel/fax 012 2902560 www.bork.com. BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI Dystrybutor: WYPRODUKOWANO W CHINACH POLSKA ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, tel/fax 012 2902560 www.bork.com.pl BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI SPIS TREŚCI 5 Ważne wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Mobilna płyta indukcyjna

Mobilna płyta indukcyjna Mobilna płyta indukcyjna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mobilnej płyty indukcyjnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Qlima. Nawilżacz powietrza H130 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Qlima. Nawilżacz powietrza H130 INSTRUKCJA OBSŁUGI Qlima Nawilżacz powietrza H130 INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowni Państwo, Gratulujemy zakupu nawilżacza! Nabyli Państwo wysokiej wartości produkt, który będzie służył przez długie lata, pod warunkiem eksploatowania

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATOR / WENTYLATOR, NAWILŻACZ, OCZYSZCZACZ POWIETRZA, JONIZATOR

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATOR / WENTYLATOR, NAWILŻACZ, OCZYSZCZACZ POWIETRZA, JONIZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATOR / WENTYLATOR, NAWILŻACZ, OCZYSZCZACZ POWIETRZA, JONIZATOR 1 PRZECZYTAJ I ZAPAMIĘTAJ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ Przeczytaj uważnie instrukcję przed przystąpieniem do montażu,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ podgrzewacz przykrywka podgrzewacza panel sterujący przycisk zwalniający wodę blokada podgrzewacza sterylizator, pojemnik do przechowywania

Bardziej szczegółowo

Kominek elektryczny Bianco Instrukcja obsługi

Kominek elektryczny Bianco Instrukcja obsługi 11241031 Kominek elektryczny Bianco Kominek elektryczny Bianco Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem kominka należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc do niej zajrzeć w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI FRYTKOWNICA FT

INSTRUKCJA OBSŁUGI FRYTKOWNICA FT INSTRUKCJA OBSŁUGI FRYTKOWNICA FT-2000 www.tv-zakupy.pl Dziękujemy za zakup frytkownicy AFK Germany FT-2000. Przed pierwszym użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu 0001171624 Strona 1 z 7 Chłodziarka termoelektryczna 3 Przeznaczenie do użycia Chłodziarka przeznaczona jest do chłodzenia żywności. Chłodziarka

Bardziej szczegółowo

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130 1 Materac przeznaczony jest do leczenia odleżyn w warunkach szpitalnych oraz domowych. Delikatny masaż skóry poprawia krążenie krwi oraz utlenienie tkanek, chroniąc przed powstawaniem odleżyn. Łatwy w

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych.

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych. Lutownica transformatorowa Instrukcja obsługi Nr produktu: 58852 Przeznaczenie Zestaw lutowniczy zawiera wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia wszystkich prac związanych z lutowaniem elementów

Bardziej szczegółowo

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi APY-09CL Klimatyzator przenośny Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości klimatyzatora. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Producent zastrzega sobie prawo do zmiany bez powiadomienia danych technicznych urządzenia, sposobu jego obsługi oraz dostępnych w nim funkcji. Wersja 1.0 1201 Codzienne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS DLA SWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJE Importer i wyłączny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika! Duux Oczyszczacz powietrza

Instrukcja użytkownika! Duux Oczyszczacz powietrza Instrukcja użytkownika! Duux Oczyszczacz powietrza Gratulacje! Gratulujemy zakupu produktu firmy Duux! Duux produkuje niezawodne urządzenia elektroniczne dla dzieci. Dbamy o nowoczesne wzornictwo i prostotę

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE elektrycznego Instrukcja obsługi czajnika Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE Dziękujemy za zakup urządzenia z «Maestro». Funkcjonalność, jakość projektowania i standardy gwarantują

Bardziej szczegółowo

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR WT70 ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR Instrukcja obsługi 1 z 6 Wyświetlacz ( rys.1 ) Panel sterowania ( rys.2 ) 2 z 6 1. Wstęp Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis UWAGA! W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia pradem lub obrażeń cielesnych, przed użyciem grzejnika należy przeczytać całą instrukcję oraz zatrzymać ją do wykorzystania w przyszłości. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Osuszacz De Longhi. Nr produktu 001009337

Osuszacz De Longhi. Nr produktu 001009337 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz De Longhi Nr produktu 001009337 Strona 1 z 9 Opis / akcesoria 1. Uchwyt do noszenia 2. Filtr przeciwpyłowy 3. Kratka zasysania powietrza 4. Zbiornik na wodę kondensacyjną 5.

Bardziej szczegółowo

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. 1. Rodzaj zabezpieczeń przed porażeniem prądem: Urządzenie klasy I Zabezpieczenie przed porażeniem prądem: Niesklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

Mikser barowy (shaker) BB-10 P

Mikser barowy (shaker) BB-10 P Mikser barowy (shaker) BB-10 P Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA Kurtyna powietrzna została zaprojektowana aby umożliwić odseparowanie powietrza znajdującego się wewnątrz pomieszczenia od powietrza zewnętrznego, głównie przy otwartych

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Black & Decker. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Numer produktu: 855580. Strona 1 z 10

Odkurzacz samochodowy Black & Decker. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Numer produktu: 855580. Strona 1 z 10 Odkurzacz samochodowy Black & Decker Instrukcja obsługi Numer produktu: 855580 Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Strona 3 z 10 Strona 4 z 10 Przeznaczenie Odkurzacz samochodowy Black & Decker Dustbuster jest

Bardziej szczegółowo

OPCJONALNY ZDALNY STEROWNIK

OPCJONALNY ZDALNY STEROWNIK KLIMATYZATOR POKOJOWY DAIKIN Instrukcja Obsługi OPCJONALNY ZDALNY STEROWNIK PRZECZYTAJ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Wskazówki dotyczące bezpieczeostwa... 2 Nazwy i funkcje poszczególnych elementów.. 4 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

VOLUME HOOD DRYER HS 6780

VOLUME HOOD DRYER HS 6780 VOLUME HOOD DRYER HS 6780 F E C B D A 2 BEZPIECZEŃSTWO Podczas uruchamiania urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek: 7 Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. 7 Uważać,

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

MASKA SPAWALNICZA SPM-869 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

MASKA SPAWALNICZA SPM-869 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. MASKA SPAWALNICZA SPM-869 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. SCHEMAT MONTAŻU 2 SPIS TREŚCI I. SCHEMAT MONTAŻU... 2 II. OBSŁUGA... 3 III. REGULACJA CZUŁOŚCI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo