unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji unistor VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D Remscheid Telefon Telefax PL

2 Pojemność Pojemność 1 Bezpieczeństwo Ostrzeżenia związane z wykonywanymi czynnościami Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Oznaczenie CE Przepisy (dyrektywy, ustawy, normy) Wskazówki dotyczące dokumentacji Przestrzeganie dokumentów dodatkowych Przechowywanie dokumentów Zakres stosowalności instrukcji Opis urządzenia Budowa Instalacja Sprawdzanie zakresu dostawy Sprawdzanie wymagań dotyczących miejsca montażu Rozpakowanie i montaż zasobnika Montaż przewodów przyłączeniowych Montaż czujnika temperatury zasobnika Uruchomienie Przekazanie produktu użytkownikowi Rozpoznawanie i usuwanie usterek Przeglądy, konserwacja i części zamienne Plan konserwacji Opróżnianie zasobnika Sprawdzenie poprawności funkcji zaworu bezpieczeństwa Czyszczenie zbiornika wewnętrznego Pielęgnacja produktu Zamawianie części zamiennych Wyłączenie z eksploatacji Opróżnianie zasobnika Wycofanie podzespołów z eksploatacji Recykling i usuwanie odpadów Dane techniczne Wymiary skojarzone, obok siebie Wymiary skojarzone, jeden na drugim Tabela danych technicznych Serwis techniczny Instrukcja instalacji i konserwacji unistor _00

3 Bezpieczeństwo 1 1 Bezpieczeństwo 1.1 Ostrzeżenia związane z wykonywanymi czynnościami Klasyfikacja ostrzeżeń dotyczących wykonywanych czynności Ostrzeżenia dotyczące czynności są opatrzone następującymi znakami ostrzegawczymi i słowami ostrzegawczymi w zależności od wagi potencjalnego niebezpieczeństwa: Znaki ostrzegawcze i słowa ostrzegawcze Niebezpieczeństwo! Bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub niebezpieczeństwo poważnych obrażeń ciała Niebezpieczeństwo! Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo odniesienia lekkich obrażeń ciała Ostrożnie! Ryzyko strat materialnych lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego 1.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem W przypadku niefachowego lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktu, mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia i życia użytkownika lub osób trzecich lub zakłócenia działania produktu i inne szkody materialne. Zasobnik ciepłej wody użytkowej służy do udostępniania wody użytkowej podgrzanej do maksymalnie 85 C w gospodarstwach domowych i obiektach użytkowych. Produkt jest przeznaczony do połączenia z układem centralnego ogrzewania. Jest on przeznaczony do łączenia z urządzeniami grzewczymi, których moc mieści się w granicach podanych w poniższej tabeli _00 unistor Instrukcja instalacji i konserwacji 3

4 1 Bezpieczeństwo Moc przenoszona Minimalna* kw Maksymalna** kw Wydajność ciągła*** kw VIH Q 75 B 11,2 37,4 30,0 * Temperatura wody na dopływie 80 C, temperatura zasobnika 60 C ** Temperatura wody na dopływie 80 C, temperatura zasobnika 10 C *** Temperatura zasilania instalacji grzewczej 80 C, temperatura wylotu ciepłej wody 45 C, temperatura dopływu zimnej wody 10 C W celu regulacji przygotowywania ciepłej wody użytkowej można stosować regulatory pogodowe oraz regulatory odpowiednich urządzeń grzewczych. Są to urządzenia grzewcze przewidujące ładowanie zasobnika i dysponujące możliwością podłączenia czujnika temperatury. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje przestrzeganie dołączonych instrukcji obsługi, instalacji i konserwacji produktu Vaillant oraz wszystkich innych podzespołów układu przestrzeganie wszystkich warunków przeglądów i konserwacji wyszczególnionych w instrukcjach. Zastosowanie produktu w pojazdach, np. przyczepach lub samochodach kempingowych, jest niezgodne z przeznaczeniem. Za pojazdy nie są uznawane obiekty zainstalowane w sposób trwały w określonym miejscu (tzw. montaż stacjonarny). Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje ponadto instalację zgodnie z klasą IP. Zastosowanie inne od opisanego w niniejszej instrukcji lub wykraczające poza opisany zakres jest niezgodne z przeznaczeniem. Niezgodne z przeznaczeniem jest również każde bezpośrednie zastosowanie w celach komercyjnych lub przemysłowych. Uwaga! 4 Instrukcja instalacji i konserwacji unistor _00

5 Bezpieczeństwo 1 Zabrania się wszelkiego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. 1.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Zapobieganie uszkodzeniom przez mróz Jeżeli produkt przez dłuższy czas (np. podczas urlopu zimowego) nie jest eksploatowany, a pomieszczenia nie są ogrzewane, woda w produkcie oraz w przewodach rurowych może zamarznąć. Należy zadbać, aby kotłownia była zawsze zabezpieczona przed mrozem Szkody materialne spowodowane niefachową eksploatacją i/lub użyciem niewłaściwych narzędzi Niefachowe użycie lub niewłaściwy dobór narzędzi może spowodować szkody (np. ulatnianie się gazu lub wyciek wody). Do dokręcania połączeń gwintowanych lub do ich odkręcania, używać odpowiednich kluczy płaskich, nie używać szczypiec nastawnych do rur, oraz przedłużaczy do kluczy itp Szkody materialne wskutek nieszczelności Zwrócić uwagę, aby w przewodach przyłączeniowych nie powstawały naprężenia mechaniczne. Nie obciążać przewodów rurowych (np. odzieżą) Szkody materialne spowodowane zbyt twardą wodą Zbyt twarda woda może zakłócić działanie systemu i w krótkim czasie spowodować szkody. Zwrócić się do lokalnego zakładu wodociągowego w celu uzyskania informacji o twardości wody. Podczas podejmowania decyzji dot. zmiękczania używanej wody, należy kierować się dyrektywą VDI _00 unistor Instrukcja instalacji i konserwacji 5

6 1 Bezpieczeństwo Sprawdzić w instrukcjach instalacji i konserwacji urządzeń składowych systemu, jaką jakość musi mieć używana woda. 1.4 Oznaczenie CE Oznaczenie CE dokumentuje, że produkty zgodne z etykietą spełniają podstawowe wymagania właściwych dyrektyw. Deklaracja zgodności jest dostępna do wglądu u producenta. 1.5 Przepisy (dyrektywy, ustawy, normy) Obowiązuje dla: Polska Podczas ustawiania, instalowania i obsługi pośrednio ogrzewanego zasobnika c.w.u. należy przestrzegać przede wszystkim miejscowych przepisów, postanowień, zasad i dyrektyw: dotyczących podłączania elektrycznego zakładu energetycznego zakładu wodociągowego dotyczących wykorzystania energii geotermalnej dotyczących podłączania źródeł ciepła i instalacji grzewczych dotyczących oszczędnego gospodarowania energią dotyczących higieny PN-EN 12897:2006 Wodociągi - Specyfikacja dla ogrzewanych pośrednio, nie odpowietrzonych (zamkniętych) pojemnościowych podgrzewaczy wody. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 1: postanowienia ogólne. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 6 Instrukcja instalacji i konserwacji unistor _00

7 Wskazówki dotyczące dokumentacji 2 2 Wskazówki dotyczące dokumentacji 2.1 Przestrzeganie dokumentów dodatkowych 3 Opis urządzenia 3.1 Budowa Bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i instalacji dołączonych do podzespołów układu. 2.2 Przechowywanie dokumentów Niniejszą instrukcję oraz wszystkie dokumenty dodatkowe i ew. wymagane materiały pomocnicze należy przekazać użytkownikowi instalacji. 2.3 Zakres stosowalności instrukcji Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie następujących produktów: Obowiązuje dla: Polska Oznaczenie typu Numer katalogowy VIH Q 75 B Powrót zasobnika 2 Przyłącze zimnej wody _00 unistor Instrukcja instalacji i konserwacji 7

8 4 Instalacja 3 Przyłącze ciepłej wody użytkowej 4 Złączka odpowietrzania wężownicy rurowej 5 Zasilanie zasobnika Zasobnik ciepłej wody użytkowej od zewnątrz posiada izolację cieplną. Zasobnik ciepłej wody użytkowej jest wykonany z emaliowanej stali. Wewnątrz zbiornika znajduje się wężownica przenosząca ciepło. Jako dodatkowe zabezpieczenie, w zasobniku zastosowano magnezową anodę ochronną. 4 Instalacja 4.1 Sprawdzanie zakresu dostawy Sprawdzić kompletność zakresu dostawy. Liczba Nazwa 1 Zasobnik ciepłej wody użytkowej 1 Wieszak urządzenia 1 Instrukcja obsługi 1 Instrukcja instalacji i konserwacji 1 Logo 4.2 Sprawdzanie wymagań dotyczących miejsca montażu Ostrożnie! Szkody materialne spowodowane przez mróz Woda zamarzająca w systemie może uszkodzić instalację grzewczą i kotłownię. Instalować zasobnik ciepłej wody użytkowej w suchym pomieszczeniu całkowicie zabezpieczonym przed mrozem. Ostrożnie! Szkody materialne wskutek wypływającej wody W przypadku uszkodzenia, z zasobnika może wypływać woda. Wybrać miejsce montażu w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia mogła spłynąć większa ilość wody (np. odpływ w podłodze). 8 Instrukcja instalacji i konserwacji unistor _00

9 Instalacja 4 Ostrożnie! Szkody materialne wskutek dużego obciążenia Napełniony zasobnik c.w.u. może uszkodzić ścianę wskutek dużego ciężaru. Przy wyborze miejsca montażu uwzględnić ciężar napełnionego zasobnika c.w.u. Jako miejsce montażu należy wybrać ścianę o wystarczającej nośności. Przy wyborze miejsca montażu uwzględnić ciężar napełnionego zasobnika. 4.3 Rozpakowanie i montaż zasobnika Ostrożnie! Niebezpieczeństwo uszkodzenia gwintów Niezabezpieczone gwinty mogą ulec uszkodzeniu podczas transportu. Usunąć pokrywki ochronne gwintów dopiero w miejscu montażu. 1. Usunąć opakowanie zasobnika. 2. Włożyć logo w otwory z przodu zasobnika. 3. Oznaczyć pozycje wierconych otworów na wieszak zasobnika ( strona 16). 4. Wykonać otwory na wcześniej oznaczonych pozycjach. 5. Włożyć odpowiednie kołki. Przestrzeganie nośności ściany 6. Ustawić wieszak urządzenia równolegle do kotła grzewczego. 7. Dokręcić wieszak urządzenia odpowiednimi śrubami. Przestrzeganie nośności ściany Warunki: Sposób montażu: Zasobnik pod kotłem grzewczym Wyciąć materiał izolacyjny w dolnym wycięciu tylnej ściany urządzenia. 8. Zawiesić urządzenie przy pomocy drugiej osoby w wieszaku urządzenia. 4.4 Montaż przewodów przyłączeniowych 1. Doposażyć kocioł grzewczy odpowiednim osprzętem do trybu ogrzewania: Nazwa Numer katalogowy Ramy dystansujące Rurowy zestaw przyłączeniowy Podłączyć zasilanie i powrót zasobnika. Warunki: Sposób montażu: Zasobnik pod kotłem grzewczym Podłączyć zasilanie zasobnika do przyłącza powrotu z zasobnika ( strona 7). Podłączyć powrót z zasobnika do przyłącza zasilania zasobnika ( strona 7) _00 unistor Instrukcja instalacji i konserwacji 9

10 4 Instalacja Ostrożnie! Szkody materialne wskutek wycieku płynu. Zbyt wysokie ciśnienie wewnętrzne może spowodować nieszczelność zasobnika. Zamontować zawór bezpieczeństwa w przewodzie zimnej wody. 3. Zamontować zawór bezpieczeństwa w przewodzie zimnej wody. Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa (10 bar) Odległość przewodu wypływu do syfonu: 20 mm 6. Podłączyć przewód zimnej i ciepłej wody. Warunki: Sposób montażu: Zasobnik pod kotłem grzewczym Podłączyć przewód zimnej wody do przyłącza z czerwonym oznaczeniem ( strona 7). Podłączyć przewód ciepłej wody do przyłącza z niebieskim oznaczeniem ( strona 7). 4.5 Montaż czujnika temperatury zasobnika Niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo oparzenia spowodowane parą lub ciepłą wodą Przez przewód wypływu zaworu bezpieczeństwa w przypadku nadciśnienia spuszczana jest para lub gorąca woda. Zainstalować przewód wypływu o rozmiarze otworu wylotowego zaworu bezpieczeństwa tak, aby podczas spuszczania para lub gorąca woda nie zagrażały ludziom. 4. Zainstalować przewód wypływu. 5. Zamocować przewód wypływu swobodnie nad syfonem podłączonym do wypływu Instrukcja instalacji i konserwacji unistor _00

11 Uruchomienie 5 1 Pokrywa 2 Czujnik temperatury zasobnika 3 Przepust kablowy 4 Rura czujnika 1. Odkręcić pokrywę (1). 2. Wyciągnąć przepust kablowy (3) i wybić otwór w przepuście kablowym. 3. Przeprowadzić czujnik temperatury zasobnika (2) przez przepust kablowy. 4. Usunąć zatyczkę z rury czujnika (4). 5. Włożyć czujnik temperatury zasobnika w rurę czujnika i zamocować czujnik temperatury zasobnika zatyczką. 6. Włożyć przepust kablowy. 7. Przykręcić pokrywę. Niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo porażenia prądem W przypadku dotknięcia podzespołów będących pod napięciem, występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem. Wyjąć wtyczkę sieciową. Alternatywnie, prosimy odłączyć produkt od napięcia (łącznik z otworem stykowym minimum 3 mm, np. zabezpieczenie lub przełącznik mocy). Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Odczekać co najmniej 3 minuty, aż rozładują się kondensatory. Sprawdzić skuteczność odłączenia od napięcia. Połączyć fazę z ziemią. Zewrzeć fazę w przewodem zerowym. Zakryć lub ogrodzić sąsiednie części będące pod napięciem. 8. Podłączyć czujnik temperatury zasobnika do kotła grzewczego lub regulatora zewnętrznego. 5 Uruchomienie Wskazówka Miejsce instalacji odpowiedniej listwy zaciskowej oraz oznaczenie przyłączy można odczytać z odpowiedniej instrukcji instalacji urządzenia grzewczego. 1. Napełnić zasobnik c.w.u. od strony ogrzewania przez zawór do napełniania i opróżniania kotła grzewczego. 2. Napełnić zasobnik c.w.u. od strony wody użytkowej. 3. Odpowietrzać instalację po stronie wody grzewczej przez złączkę odpowietrzania wężownicy rurowej. 4. Odpowietrzyć układ od strony wody użytkowej. 5. Sprawdzić, czy połączenia rurowe są szczelne _00 unistor Instrukcja instalacji i konserwacji 11

12 6 Przekazanie produktu użytkownikowi 6. Ustawić w regulatorze temperaturę i przedział przygotowywania ciepłej wody użytkowej (zob.instrukcja obsługi regulatora). 7. Uruchomić urządzenie grzewcze. 6 Przekazanie produktu użytkownikowi 1. Przeszkolić użytkownika w zakresie obsługi układu. Odpowiedzieć na wszystkie jego pytania. Zwrócić uwagę użytkownika zwłaszcza na wskazówki bezpieczeństwa, których musi przestrzegać. 2. Objaśnić użytkownikowi położenie i działanie urządzeń zabezpieczających. 3. Poinformować użytkownika o konieczności konserwacji układu zgodnie z podaną częstotliwością. 4. Przekazać użytkownikowi wszystkie skierowane do niego instrukcje oraz dokumenty urządzenia w celu ich zachowania na później. 5. Poinformować użytkownika o możliwości ograniczenia temperatury wylotu ciepłej wody użytkowej, aby zapobiec poparzeniom. 7 Rozpoznawanie i usuwanie usterek Usterka Możliwa przyczyna Usuwanie Za wysoka temperatura zasobnika. Za niska temperatura zasobnika. Brak ciśnienia wody w miejscu poboru. Nieprawidłowo zamocowany czujnik temperatury zasobnika. Nie wszystkie zawory są otwarte. Ustawić prawidłowo czujnik temperatury zasobnika. Otworzyć wszystkie zawory. 8 Przeglądy, konserwacja i części zamienne 8.1 Plan konserwacji Kalendarzowe cykle konserwacji Kalendarzowe cykle konserwacji Termin Prace konserwacyjne Strona Co roku Sprawdzenie poprawności funkcji zaworu bezpieczeństwa Instrukcja instalacji i konserwacji unistor _00

13 Przeglądy, konserwacja i części zamienne Wymagany termin konserwacji Wymagany termin konserwacji Termin Prace konserwacyjne Strona W razie potrzeby Opróżnianie zasobnika 13 Czyszczenie zbiornika wewnętrznego Opróżnianie zasobnika 1. Wyłączyć przygotowywanie ciepłej wody użytkowej w urządzeniu grzewczym. 2. Zamknąć przewód zimnej wody. 3. Zamocować wąż na zaworze do opróżniania zasobnika. 4. Podłączyć wolny koniec węża do odpowiedniego odpływu. Niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo oparzenia Gorąca woda wypływająca z punktów poboru ciepłej wody użytkowej oraz z odpływów może spowodować oparzenia. Unikać kontaktu z gorącą wodą w punktach poboru ciepłej wody użytkowej oraz przy odpływie. 5. Otworzyć zawór do opróżniania. 6. Otworzyć najwyżej położony punkt poboru ciepłej wody użytkowej w celu całkowitego opróżnienia i napowietrzenia przewodów wodnych. Warunki: Woda spłynęła Zamknąć punkt poboru ciepłej wody użytkowej oraz zawór do opróżniania. 7. Odłączyć wąż. 8.3 Sprawdzenie poprawności funkcji zaworu bezpieczeństwa 1. Sprawdzić poprawność funkcji zaworu bezpieczeństwa. Warunki: Zawór bezpieczeństwa: uszkodzony Wymienić zawór bezpieczeństwa. 8.4 Czyszczenie zbiornika wewnętrznego Oczyścić zbiornik wewnętrzny, przepłukując go. 8.5 Pielęgnacja produktu Ostrożnie! Ryzyko strat materialnych wskutek niewłaściwych środków czyszczących! Nie stosować środków w aerozolu, środków rysujących powierzchnię, płynów do mycia naczyń ani środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki lub chlor _00 unistor Instrukcja instalacji i konserwacji 13

14 9 Wyłączenie z eksploatacji Obudowę czyścić wyłącznie za pomocą wilgotnej szmatki oraz niewielkiej ilości mydła niezawierającego rozpuszczalników. 8.6 Zamawianie części zamiennych Oryginalne części produktu zostały uwzględnione podczas certyfikacji przy badaniu zgodności CE. Jeżeli podczas konserwacji lub naprawy nie są stosowane przebadane oryginalne części zamienne Vaillant, wówczas wygasa zgodność produktu z wymaganiami CE. Dlatego bardzo ważne jest, aby były stosowane oryginalne części zamienne Vaillant. Informacje na temat dostępnych oryginalnych części zamiennych Vaillant można uzyskać pod adresem kontaktowym podanym na ostatniej stronie. Jeżeli podczas konserwacji lub naprawy potrzebne są części zamienne, należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne Vaillant. 9 Wyłączenie z eksploatacji 9.1 Opróżnianie zasobnika Opróżnić zasobnik. ( strona 13) 9.2 Wycofanie podzespołów z eksploatacji Niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo porażenia prądem W przypadku dotknięcia podzespołów będących pod napięciem, występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem. Wyjąć wtyczkę sieciową. Alternatywnie, prosimy odłączyć produkt od napięcia (łącznik z otworem stykowym minimum 3 mm, np. zabezpieczenie lub przełącznik mocy). Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Odczekać co najmniej 3 minuty, aż rozładują się kondensatory. Sprawdzić skuteczność odłączenia od napięcia. Połączyć fazę z ziemią. Zewrzeć fazę w przewodem zerowym. Zakryć lub ogrodzić sąsiednie części będące pod napięciem. W razie potrzeby wyłączyć z eksploatacji poszczególne podzespoły systemu zgodnie z ich instrukcjami instalacji. 14 Instrukcja instalacji i konserwacji unistor _00

15 Recykling i usuwanie odpadów Recykling i usuwanie odpadów Usuwanie opakowania Zutylizować opakowania transportowe w sposób prawidłowy. Usuwanie produktu i wyposażenia Produktu ani wyposażenia nie wolno usuwać wraz z odpadami domowymi. Utylizować produkt oraz wszelkie wyposażenie w sposób prawidłowy. Przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów _00 unistor Instrukcja instalacji i konserwacji 15

16 11 Dane techniczne 11 Dane techniczne 11.1 Wymiary skojarzone, obok siebie D E G H F B C A K I J A B C D E F G H I J K Instrukcja instalacji i konserwacji unistor _00

17 Dane techniczne Wymiary skojarzone, jeden na drugim L J I B C E D A G H F A B C D E F G H I J L _00 unistor Instrukcja instalacji i konserwacji 17

18 11 Dane techniczne 11.3 Tabela danych technicznych Jednostka VIH Q 75 B Ciężar Ciężar pustego urządzenia kg 55 Ciężar (urządzenie gotowe do pracy) kg 123 Przyłącze hydrauliczne Przyłącze zimnej / ciepłej wody użytkowej R 3/4 Przyłącze zasilania i powrotu R 3/4 Parametry mocy zasobnika ciepłej wody użytkowej Pojemność znamionowa l 68 Zbiornik wewnętrzny Stal emaliowana z magnezową anodą ochronną Maks. ciśnienie robocze (ciepła woda użytkowa) MPa (bar) 1 (10) Maks. dopuszczalna temperatura ciepłej wody użytkowej C 85 Wydajność stała ciepłej wody (temperatura wody na dopływie 80 C) Wydajność stała ciepłej wody (temperatura wody na dopływie 70 C) Wydajność stała ciepłej wody (temperatura wody na dopływie 60 C) Postojowy pobór energii kwh/24h 0,9 kw (l/h) kw (l/h) kw (l/h) 30,0 (738) 23,0 (566) 16,7 (411) Liczba wydajności NL * (temperatura zasobnika 60 C) Liczba wydajności NL * (temperatura zasobnika 70 C) N L (60 C) 0,7 N L (70 C) 1,0 18 Instrukcja instalacji i konserwacji unistor _00

19 Dane techniczne 11 Jednostka VIH Q 75 B Początkowa wydajność ciepłej wody użytkowej * l/10 min 122 (temperatura zasobnika 60 C) Początkowa wydajność ciepłej wody użytkowej * l/10 min 143 (temperatura zasobnika 70 C) Przepływ nominalny (30 K) l/min 14,2 (temperatura zasobnika 60 C) Przepływ nominalny (30 K) l/min 16,7 (temperatura zasobnika 70 C) Przepływ nominalny (45 K) l/min 9,5 (temperatura zasobnika 60 C) Przepływ nominalny (45 K) l/min 11,1 (temperatura zasobnika 70 C) Czas nagrzewania z 10 na 60 C min 12 Czas nagrzewania z 10 na 70 C min 17 Minimalna moc przenoszona wężownicy rurowej (temperatura wody na dopływie 80 C, temperatura zasobnika 60 C) Maksymalna moc przenoszona wężownicy rurowej (temperatura wody na dopływie 80 C, temperatura zasobnika 10 C) Parametry mocy obiegu grzewczego kw 11 kw 37 Znamionowy przepływ objętościowy medium m 3 /h 1,3 Strata ciśnienia przy znamionowym przepływie objętościowym medium MPa (mbar) 0,008 (80) Maks. ciśnienie robocze (ogrzewanie) MPa (bar) 1,0 (10) Maks. temperatura zasilania wody grzewczej C 110 Powierzchnia grzewcza wymiennika ciepła m 2 0, _00 unistor Instrukcja instalacji i konserwacji 19

20 11 Dane techniczne Jednostka VIH Q 75 B Woda grzewcza wymiennika ciepła l 3,5 * Prędkość przepływu na dopływie: 1,3 m 3 /h; temperatura wody na dopływie: 80 C 20 Instrukcja instalacji i konserwacji unistor _00

21 Serwis techniczny Serwis techniczny Obowiązuje dla: Polska W przypadku pytań dotyczących instalacji urządzenia lub spraw serwisowych, prosimy o kontakt z Infolinią Vaillant. Infolinia: _00 unistor Instrukcja instalacji i konserwacji 21

22

23

24 _ Vaillant Saunier Duval Sp. z.o.o. Al. Krakowska Warszawa Tel Fax Infolinia Niniejsze instrukcje oraz ich części są chronione prawami autorskimi i wolno je powielać lub rozpowszechniać wyłącznie za pisemną zgodą producenta.

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A PL Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.2 Skróty...4 1.3 Informacje

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 77 932 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R 9 10 1 3 4 1 2 11 12 TE 16-M L R Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / 234 2111 Fax: +423 / 234 29 65 www.hilti.com Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 2934 0604 110-Pos. 8 1

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi PL Wiszący kocioł gazowy z zamkniętą i otwartą komorą spalania MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi Szanowny Kliencie, Jesteśmy przekonani, że Twój nowy kocioł spełni wszystkie Twoje wymagania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo