PLANOWANIE PUNKTÓW MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWEJ W CELU WYKRYWANIA WYCIEKÓW 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLANOWANIE PUNKTÓW MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWEJ W CELU WYKRYWANIA WYCIEKÓW 1"

Transkrypt

1 ZAOPATRZENIE W WODĘ, JAKOŚĆ I OCHRONA WÓD WATER SUPPLY AND WATER QUALITY Marcin Stachura, Bartłomiej Fajdek Instytut Automatyki i Robotyki POLITECHNIKA WARSZAWSKA PLANOWANIE PUNKTÓW MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWEJ W CELU WYKRYWANIA WYCIEKÓW 1 PLANNING OF A WATER DISTRIBUTION NETWORK SENSORS LOCATION FOR A LEAKAGE ISOLATION IN THE PAPER A METHODOLOGY FOR LEAKAGE ISOLATION USING PRESSURE SENSORS IN WATERDISTRIBUTION NETWORK IS PRESENTED. THE APPLIED APPROACH IS BASED ON THE SENSITIVITY ANALYSIS ESTIMATED ON THE BASE OF A HYDRAULIC MODEL. THE PRESENTED RESULTS ARE BASED ON THE EXAMPLE OF NETWORK IN GŁUBCZYCE, POLAND. 1. Monitoring sieci wodociągowej Przez monitoring sieci wodociągowej rozumie się w ogólności system komputerowy złożony z trzech elementów (Rys.1): urządzeń pomiarowych do mierzenia ciśnień i przepływu wody, systemu transmisji danych z punktów pomiarowych do komputera zbierającego i archiwizującego dane pomiarowe, programu wizualizacji sieci wodociągowej ze zlokalizowanymi na niej punktami pomiarowymi. 1 Artykuł napisany w ramach projektu NCBiR nr POIG /12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1: Projekty rozwojowe.

2 2 M.STACHURA, B. FAJDEK Rys. 1. Schemat systemu monitoringu sieci wodociągowej. Fig. 1.Waterworks monitoring system structure. Każdy z tych elementów ma wiele możliwości realizacji i powinien być analizowany niezależnie. Odnośnie urządzeń pomiarowych, idealny przypadek monitoringu oznacza, że w każdym węźle sieci jest zainstalowany ciśnieniomierz i w każdym odcinku sieci jest zainstalowany przepływomierz, w wyniku czego operator sieci ma na bieżąco informację o wszystkich przepływach i ciśnieniach. Ponieważ przepływy i ciśnienia określają stan sieci, więc informacje o wartościach tych parametrów pozwalają zorientować się, czy sieć pracuje właściwie, tzn. czy są poprawne ciśnienia w węzłach odbioru wody i czy odbierane ilości wody są zgodne z oczekiwaniami odbiorców. Jednak taki przypadek monitoringu jest praktycznie nierealizowalny ze względu na koszty, ponieważ koszt instalacji takiego monitoringu byłby większy od kosztów budowy całej sieci wodociągowej. Dlatego projektując system monitoringu należy dokonać ograniczonego wyboru punktów pomiarowych, kierując się przy tym dwoma kryterium celu: łącznymi kosztami montażu tych punktów i ilością informacji, które z tych punktów można pozyskać. Jest to, jak widać, problem optymalizacji wielokryterialnej, przy czym pierwsze kryterium podlega minimalizacji a drugie maksymalizacji. Straty wody w sieci dystrybucji jest są istotnym zagadnieniem dla przedsiębiorstw wodociągowych. ograniczać konsekwentnie i metodycznie. O przeciekach dowiadujemy się zwykle w przypadku awarii wodociągowych. Są one silnie związane z kosztami operacyjnymi i oszczędnościami zasobów wodnych. Analizy strat wody w sieci wodociągowej wskazują, że przecieki oznaczają ubytek wody na poziomie 10 12% dobowej produkcji. Niestety, są również przedsiębiorstwa, dla których wskaźnik ten wynosi nawet 25 do 40%[1,2]. Współcześnie, metody wykrywania i lokalizacji awarii są wciąż udoskonalane i rozwijane. W przypadku wykrycia obszaru wycieku, istnieje wiele metod dokładnej lokalizacji awarii, umożliwiającej wymianę uszkodzonej rury lub jej naprawę. Do lokalizacji wycieków wykorzystywane są urządzenia akustyczne, radary powierzchniowe lub fizyczna inspekcja [3,4]. Niektóre z tych metod wymagają odizolowania lub zamknięcia części systemu. Cały proces może trwać tygodniami, a nawet miesiącami, powodując znaczne starty wody.

3 PLANOWANIE PUNKTÓW MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWEJ W CELU WYKRYWANIA WYCIEKÓW 3 2. Matematyczny model sieci wodociągowej Sieć wodociągowa składa się z trzech głównych komponentów: pomp, punktów magazynowania oraz sieci dystrybucyjnej. Większość systemów wymaga pomp, które umożliwiają podniesienie wody na odpowiednią wysokość oraz na pokrycie strat energii ze względu na tarcie. Rury mogą posiadać urządzenia do sterowania przepływem, takie jak np. zawory regulacyjne lub upustowe [5]. Głównym zadaniem sieci wodociągowej jest dostarczenie wszystkim użytkownikom systemu wystarczającą ilość wody, pod odpowiednim ciśnieniem, w obecności zmiennych obciążeń. Przepływy w sieci wodociągowej odbywają się zgodnie z zasadą zachowania masy oraz energii. Z prawa zachowania masy wynika, że cała masa magazynowana w systemie jest równa różnicy pomiędzy dopływem do systemu oraz odpływem z systemu. W sieci dystrybucji wody pod ciśnieniem, nie ma możliwości magazynowania wody w rurach sieci wodociągowej, aczkolwiek poziomy w zbiornikach mogą się zmieniać w czasie. Z tego powodu dopływ oraz wypływ dla każdego węzła oraz rury w sieci wodociągowej musi się równoważyć. Załóżmy, że mamy sieć składającą się z N złączy węzłowych i NF węzłów stałego stopnia (zbiorniki i rezerwuary). Niech zależność pomiędzy stratami przepływu w rurze pomiędzy węzłami i oraz j będzie określona jako: = h = + (1) gdzie: wysokość ciśnienia w węźle h straty współczynnik oporów natężenie przepływu wykładnik przepływu współczynnik strat miejscowych Wartość współczynnika oporów będzie zależała od tego, która formuła obliczania strat będzie używana. Dla pomp straty (ujemne wzmocnienie wysokości) mogą być wyrażone przez prawo mocy jako: gdzie: h = h (2) h wysokość podnoszenia przy zamknięciu pompy aktualne ustawienie prędkości, współczynniki charakterystyki pompy Drugim zestawem równań, które muszą być spełnione, są równania zapewniające utrzymanie ciągłości przepływu we wszystkich węzłach: = 0 = 1,," (3) gdzie: rozbiór w węźle i, przy założeniu, że dopływ do węzła jest dodatni Mając dane wysokości w węzłach stałych szukamy rozwiązania dla wszystkich wysokości i przepływów spełniających równania (1) i (3).

4 4 M.STACHURA, B. FAJDEK 3. Wykrywanie oraz lokalizacja wycieków Wykorzystana metodyka wykrywania wycieków bazuje na klasycznej teorii diagnostyki w oparciu o model obiektu [6], która została opisana m.in. w [7] oraz zaimplementowana w sieciach wodociągowych do detekcji uszkodzeń w przepływomierzach [8] oraz w kanałach otwartych z modelem dynamicznym [9, 10]. Diagnostyka wykonana w oparciu o model może być podzielona na dwa podzadania: wykrycie uszkodzenia oraz lokalizacja uszkodzenia. Wykrywanie uszkodzenia polega na obserwacji stanu obiektu, natomiast lokalizacja uszkodzenia polega na próbie wskazania uszkodzonego komponentu systemu. Obserwacja stanu obiektu bazuje na wyznaczaniu residuów #(%) wyznaczonych ze zmierzonych sygnałów wejściowych '(%) oraz wyjściowych ((%) przy pomocy sensorów zainstalowanych w systemie monitorowania oraz korzystając z następującej zależności: #(%)=)(((%),'(%)) (4) gdzie ) jest funkcją generującą residua, o postaci zależnej od typu wybranej strategii (równania parzystości [7]) lub obserwator [11]). W każdej chwili czasowej % residua są porównywane z progową wartością (zero w idealnym przypadku oraz bliskie zeru w rzeczywistości). Wartość progowa jest wyznaczana przy pomocy metod statystycznych oraz metod opartych na zbiorach, uwzględniające obecność szumów oraz niedokładności modelu [12]. W przypadku, gdy wartość residuum jest większa od wartości progowej stwierdza się wystąpienie uszkodzenia. W przeciwnym wypadku uznaje się że system pracuje prawidłowo. W praktyce, ponieważ występują szumy pomiarowe oraz błędy modelowania do generowania residuów wykorzystywane są odporne metody. Metody odporne pozwalają na wykrycie tylko i wyłącznie błędów nawet w przypadku występowania różnic pomiędzy modelem, a rzeczywistością [11]. Odporność może być uzyskana na etapie generowania residuów (aktywna) lub w trakcie etapu oceny (pasywna). Większość metod pasywnych oceny residuów bazują na adaptacyjnym doborze progu zmiennego w czasie w zależności od sygnału wejściowego oraz biorącego pod uwagę niedokładności modelu w dziedzinie czasu lub dziedzinie częstotliwości [13] Obliczenie residuów umożliwia wyznaczenie zbioru obserwowanych sygnatur uszkodzeń *(%) = [*, (%),* (%),,* - (%)], gdzie każdy indeks błędu jest wyznaczony następująco: * (%)=/ 0 0 (%) 3 (%) (5) 1 0 (%) >3 (%) gdzie 3 jest wartością progową związaną z residuum (%) wygenerowanym przez i sensor. Lokalizacja błędów wymusza dokładną identyfikację źródła błędu. Jest wykonywana korzystając z sygnatur błędów *, generowanych przez moduł detekcji oraz jego relacji z wszystkimi rozważanymi błędami 5(%) = {0, (%),0 (%),,0 7 (%)}, które są porównywane z teoretycznymi wartościami sygnatur macierzy FSM [7]. Element macierzy 9:; jest równy jedności jeżeli błąd 0 (%) jest wykryty przez residuum (%). W takim wypadku, wartość wskaźnika błędu * (%) musi być równa jedności, jeżeli błąd występuje w monitorowanym systemie. W przeciwnym wypadku wartość elementu 9:; będzie równa zero. Dany błąd 0 (%) jest proponowany jako uszkodzenie w przypadku,

5 PLANOWANIE PUNKTÓW MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWEJ W CELU WYKRYWANIA WYCIEKÓW 5 gdy obserwowana wartość sygnatury błędu zgadza się z teoretyczną wartością sygnatury. 4. Analiza wrażliwości dla wycieku Teoretyczna macierz sygnatur, wykorzystywana do lokalizacji uszkodzeń może być wyznaczona przy pomocy analizy wrażliwości dla wycieku [6]. Analiza umożliwia wyznaczenie wpływu wycieku na wartość ciśnienia w danym węźle. Jeżeli proces ten jest powtórzony dla każdego węzła oraz prawdopodobnego wycieku możliwe jest wyznaczenie macierzy wrażliwości [14] w postaci zależności: : = > F D gdzie każdy element G jest miarą wycieku 0 w postaci ciśnienia w Bardzo trudno jest wyznaczyć wartość S analitycznie w przypadku rzeczywistej sieci ponieważ sieć wodociągowa można zaliczyć do wielowymiarowego, nieliniowego problemu. Z tego powodu zaproponowano metodę wyznaczania macierzy wrażliwości w oparciu o symulację. Przebiega ona następująco: Wprowadzany jest ten sam wyciek w każdym węźle oraz mierzona jest wartość o jaką zostało zwiększone ciśnienie w każdym węźle. Macierz wrażliwości jest zależna od punktu pracy systemu, czyli poborów oraz warunków brzegowych. Niektóre sensory są dużo bardziej wrażliwe na wycieki niż inne. Dlatego konieczne jest wykonanie normalizacji wrażliwości w celu umożliwienia porównywania wyników dla różnych węzłów sieci wodociągowej. Każdy wiersz odpowiadający danemu sensorowi jest podzielony przez maksymalną wartość występującą w danym wierszu, będący odpowiednikiem węzła który jest najbardziej wrażliwy na wyciek. Procedura ta prowadzi do wyznaczenia macierzy wrażliwości następującej postaci [13]: G,, G, > I, : = = < I gdzie I = max{g,,,g }, = 1,,. G, I, F E G I D Ostatecznie, ze znormalizowanej macierzy wrażliwości można wyznaczyć macierz FSM. Każdy element macierzy 9:; jest równy zeru w przypadku, gdy wyciek M nie ma wpływu na ciśnienie w węźle oraz jest równy 1, gdy wyciek j ma wpływ na węzeł i. Celem jest wyznaczenie macierzy sygnatur przy pomocy znormalizowanej macierzy wrażliwości. (6) (7)

6 6 M.STACHURA, B. FAJDEK W celu identyfikacji najmocniejszych relacji pomiędzy wyciekami, a pomiarem ciśnienia wykorzyatano procedurę na podstawie metody N opracowanej przez [15]. W procedurze tej absolutnie konieczne jest, aby wybrać dogodny próg, który kontroluje, czy wyciek ma lub nie ma wpływu na dane ciśnienie. Procedura ta przebiega następująco: dla tych wycieków, które mają mniejszy wpływ niż ustanowiony próg przyjmuje się jako 0 w macierzy sygnatur wycieków. W przeciwnym przypadku wartość przyjmuje się jako 1. W ten sposób macierz wrażliwości jest binaryzowana w zależności od przyjętego progu. Głównym celem algorytmu rozmieszczenia czujników pomiarowych jest znalezienie rozmieszczenia, które umożliwia które umożliwia maksymalizację liczby sygnatur uszkodzeń: O = max P Q,,P R G (8) Można zauważyć, że przy podanym algorytmie wyboru punktów pomiarowych mamy do czynienia z pewną niekonsekwencją: mianowicie w pierwszych dwóch krokach tego algorytmu używa się modelu hydraulicznego do wykonania obliczeń symulacyjnych, podczas gdy wyznaczenie poprawnego modelu wymaga posiadania wiarygodnych danych pomiarowych z działającego już monitoringu. Oznacza to, że aby wyznaczyć model hydrauliczny sieci wodociągowej należy dysponować systemem monitoringu i aby zainstalować system monitoringu należy dysponować modelem hydraulicznym. Problem ten rozwiązuje się zwykle metodą kolejnych przybliżeń (rys.2), tzn. instaluje się na sieci wodociągowej system monitoringu w ograniczonym zakresie (z punktami pomiarowymi ustalonymi nie tyle w charakterystycznych, co w głównych punktach sieci, jak źródła i przepompownie), za pomocą którego wyznacza się zgrubny model hydrauliczny (opisujący jedynie główne magistrale sieci wodociągowej, tzn. uwzględniający odcinki sieci o największych średnicach), następnie za pomocą tego modelu rozszerza się system monitoringu o kolejne punkty, które służą z kolei do wyznaczenia bardziej szczegółowego modelu i takie postępowanie można kontynuować aż do momentu uzyskania dokładnego modelu i efektywnego systemu monitoringu. Rys. 2. Planowanie punktów monitoringu sieci wodociągowej. Fig. 2. Planning of the water distribution system monitoring points

7 PLANOWANIE PUNKTÓW MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWEJ W CELU WYKRYWANIA WYCIEKÓW 7 5. Obiekt badań Głubczyce to miasto w województwie opolskim, w powiecie głubczyckim położone nad rzeką Psiną liczące łącznie wraz z okolicznymi miejscowościami mieszkańców. Sieć wodociągowa w granicach miasta Głubczyce obsługuje łącznie mieszkańców(dane z 2011 roku). System Zaopatrzenia w Wodę dla Głubczyc składa się z następujących obiektów: cztery niezależnie pracujące ujęcia wody, dwa ujęcia pompujące wodę do zbiorników retencyjnych oraz dwa ujęcia tłoczące wodę bezpośrednio do sieci wodociągowej, dwa zbiorniki zapasowo wyrównawcze zlokalizowane obok siebie na terenie jednego ujęcia o pojemności V= 2*1000 m3 pompownia wody stanowiąca główne zasilanie miejskiej sieci wodociągowej; woda pobierana jest ze zbiorników zapasowo wyrównawczych i z nich tłoczona do miejskiej sieci, magistrala przesyłowa zlokalizowana na terenie miasta (o długości 2 km, DN 160 PVC), system sieci rozdzielczych ze zbiornikiem wieżowym o pojemności V= 280 m3 system przyłączy domowych. System wodociągowy zaopatruje w wodę miasto Głubczyce oraz kilkanaście miejscowości należących do gminy Głubczyce. Produkcja wody w 2011 r. wyniosła Qśr/d=2.782m3 zapas wody do wykorzystania w sytuacjach awaryjnych; ich pojemność, to 70% dobowego zapotrzebowania. Na uwagę zasługuje fakt dywersyfikacji źródeł zasilania w postaci dwóch zbiorników zapasowo-wyrównawczych i pompowni wody (trzy niezależne ujęcia wody). Takie rozwiązanie, wraz ze zbiornikami zapewniającymi bezpieczny zapas wody, ma być gwarantem bezpieczeństwa i zapewniać stałość dostawy do odbiorców w sytuacjach specjalnych, takich jak częste awarie ujęć i sieci wodociągowej. Na terenie miasta Głubczyce w sieci rozdzielczej panuje jedna strefa ciśnieniowa, która wynosi Pmin=0,2 MPa do Pmax=0,42 MPa. Niewielka różnica wysokościowa terenu objętego dystrybucją wody oraz możliwość wykorzystana zbiornika wieżowego pozwala na takie rozwiązanie. Na terenach poza miastem pompownie sieciowe podnoszą ciśnienie wody do wymaganych wartości.system zaopatrzenia w wodę w granicach miasta składa się z systemu jednej magistrali i systemu sieci rozdzielczych pracujących w układzie pierścieniowym; układ taki umożliwia minimalizowanie obszarów wyłączeń wody w przypadku sytuacji awaryjnych. Charakterystyka sieci wodociągowej w Głubczycach jest następująca: a) sieć wodociągowa magistralna 2 km b) sieć wodociągowa rozdzielcza 32,8 km c) przyłącza wodociągowe 12,7 km (szt 892).

8 8 M.STACHURA, B. FAJDEK 6. Wyniki Przedstawiona metoda została wykorzystana do wyznaczenia punktów monitoringu w Głubczycach. W trakcie niezbędnych obliczeń, czas symulacji został wybrany jako 24 godziny, przy kroku dyskretyzacji obliczeń wynoszącym jedną godzinę. W pierwszym kroku, zgodnie z algorytmami opisanymi powyżej wyznaczono macierz sygnatur w oparciu o numeryczne obliczenia symulacyjne. Obliczenia wykonane zostały następująco: W każdym, kolejnym węźle wprowadzono taki samą stałą przepływu C, przy czym wartość natężenia przepływu danego wycieku obliczona na podstawie następującej zależności: S = U (8) gdzie: S natężenie przepływu wycieku, C stała przepływu przez wyciek, P ciśnienie w węźle, V wykładnik ciśnienia (przyjęto 0.5). Obliczony w ten sposób, w każdym węźle, wyciek oraz mierzona jest wartość o jaką zostało zmniejszone ciśnienie w każdym węźle. Uzyskana macierz wrażliwości jest zależna jest od punktu pracy systemu, czyli poborów oraz warunków brzegowych. Wyznaczanie punktów monitoringu wykonano z wykorzystaniem algorytmu genetycznego [16], przy czym każdy proces optymalizacji składał się z 2 etapów. W pierwszym etapie wyznaczono umiejscowienie punktów monitoringu przy stałej wartości progu binaryzacji, takiej samej dla wszystkich sensorów. W kroku drugim dobrano wartości progów binaryzacji niezależnie dla każdego z sensorów, tak aby maksymalizować liczbę wszystkich sygnatur. W przypadku liczenia kosztów montażu punktów pomiarowych uwzględnia się nie tylko koszt aparatury pomiarowej w punkcie, czyli przepływomierza i ciśnieniomierza, ale również koszt budowy studni pomiarowej w węźle lub na odcinku sieci a także koszt montażu tzw. szafki pomiarowej zawierającej urządzenia zapisu i transmisji danych oraz koszt montażu tzw. szafki energetycznej zawierającej źródło zasilania elektrycznego urządzeń pomiarowych i transmisyjnych. Przy tym, gdy koszt jednostkowy szafki pomiarowej, szafki energetycznej, studni pomiarowej i ciśnieniomierza jest na ogół niezależny od wyboru punktu pomiarowego, to koszt przepływomierza zależy w sposób istotny od średnicy rury, na której jest zamontowany. Stąd wynika, że w przypadku rur o bardzo zróżnicowanych średnicach koszt montażu pojedynczego punktu pomiarowego na rurze o dużej średnicy może być większy od kosztu montażu dwóch punktów pomiarowych na rurach o małej średnicy. Z powyższego wynika, że aby zminimalizować koszty montażu punktów pomiarowych należy w ogólności możliwie ograniczać ich liczbę, chociaż widać też, że minimalizacja kosztów montażu niekoniecznie oznacza minimalizację liczby punktów pomiarowych. liczba sensorów:2, liczba sygnatur: 2 liczba sensorów:4, liczba sygnatur: 8

9 PLANOWANIE PUNKTÓW MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWEJ W CELU WYKRYWANIA WYCIEKÓW 9 liczba sensorów:6, liczba sygnatur: 42 liczba sensorów:8, liczba sygnatur: 44 Rys. 3. Przykładowe wyniki umiejscowienia sensorów dla różnej liczby urządzeń. Fig 3. Examples of results of sensors location for different numbers of devices. 7. Podsumowanie Straty wody w sieci dystrybucji jest są istotnym zagadnieniem dla przedsiębiorstw wodociągowych. ograniczać konsekwentnie i metodycznie Podstawowym zagadnieniem w wykrywaniu wycieków jest opracowanie odpowiedniego systemu monitoringu. Praca pokazuje, że organy nadzorujące pracę wodociągów powinny skłaniać podległe im przedsiębiorstwa do wykorzystywania najnowszych rozwiązań z zakresu modelowania matematycznego w celu, wykrywania, kontroli i redukcji wycieków wody. Powyższe rozważania wskazują, że opracowanie koncepcji systemu monitoringu jest silnie związane z możliwościami wykrywania i lokalizacji stanów awaryjnych przy pomocy zainstalowanych urządzeń.. Bibliografia [1] Dohnalik P., Jędrzejewski Z.: Efektywna eksploatacja wodociągów, ograniczenie strat wody. Wydawnictwo LEMTECH, Kraków, [2] Dohnalik P.: Straty wody w miejskich sieciach wodociągowych. Wydawnictwo Polskiej Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych. Bydgoszcz, [3] Colombo, A. F., Lee, P., & Karney, B. W. A selective literature review of transientbased leak detection methods. Journal of Hydro-environment Research, 2, , [4] Farley, M., & Trow, S. Losses in water distribution networks. UK: IWA Publishing, [5] Brdys, M. A., & Ulanicki, B. Operational control of water systems: Structures, algorithms and applications. UK: Prentice Hall International, [6] Perez, R., Puig V., Pascual, J., Quevado J., Landeros E., & Peralta, A. Methodology for leakage isolation using pressure sensitivity analysis in water distribution networks, Control Engineering Practice 19, 2011

10 10 M.STACHURA, B. FAJDEK [7] Gertler, J. J. Fault detection and diagnosis in engineering systems. Marcel Dekker, [8] Ragot, J., & Maquin, D. Fault measurement detection in an urban water supply network. Journal of Process Control, 16(9), , [9] Bedjaoui, N., & Weyer, E. Algorithms for leak detection, estimation, isolation and localization in open water channels. Control Engineering Practice, 19(6), , [10] Nejjari, F., Perez, R., Escobet, T., & Traves, L. Fault diagnosability utilizing quasistatic and structural modelling. Mathematical and computer modelling, Vol. 45, , [11] Chen, J., & Patton, R. J. Robust model-based fault diagnosis for dynamic systems. Kluwer Academic Publishers, [12] Blanke, M., Kinnaert, M., Lunze, J., & Staroswiecki, M. Diagnosis and faulttolerant control. 2nd ed. Springer, [13] Perez, R., Nejjari, F., Puig, V., Quevedo, J., Sanz, G., Cuguero, M., & Peralta, A. Study of the isolability of leaks in a network depending on calibration of demands. Computing and control for the water industry 2011 Urban water management Challenges and opportunities. University of Exeter [14] Pudar, R. S., & Ligget, J. A. Leaks in pipe networks. Journal of Hydraulic Engineering, 118(7), [15] Sezer, M. E., & Siljak, V. Nested epsilon-decomposition and clustering of complex systems. Automatica, 22(3), [16] Michalewicz, Z. (1999), Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT, Warszawa.

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3 CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3.1 WSTĘP Coraz powszechniejszą praktyką, zwłaszcza w grupie dużych firm produkcyjnych, jest stosowanie

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Aspekty bezpieczeństwa komputerowych systemów przemysłowych

Aspekty bezpieczeństwa komputerowych systemów przemysłowych Aspekty bezpieczeństwa komputerowych systemów przemysłowych Piotr Gaj BEZPIECZEŃSTWO Streszczenie: Współczesny człowiek uzależnił się od działania systemów informatycznych. Wpływają one zarówno pośrednio

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROTOKOŁU TCP/IP DO TRANSMISJI INFORMACJI DLA POTRZEB PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW KONTROLNO-NADZORCZYCH

ZASTOSOWANIE PROTOKOŁU TCP/IP DO TRANSMISJI INFORMACJI DLA POTRZEB PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW KONTROLNO-NADZORCZYCH PIOTR GAJ ZASTOSOWANIE PROTOKOŁU TCP/IP DO TRANSMISJI INFORMACJI DLA POTRZEB PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW KONTROLNO-NADZORCZYCH ROZPRAWA DOKTORSKA (rew. 3.9.1033) PROMOTOR PROF. DR HAB. INŻ. JÓZEF OBER Spis

Bardziej szczegółowo

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia 1. Wstęp Możliwości

Bardziej szczegółowo

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH Autor: Leszek Pstraś ("Rynek Energii" - luty 2014) Słowa kluczowe: fotowoltaika, PV, analiza rentowności Streszczenie. Spośród wszystkich odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka Mgr inż. Krzysztof MAZUREK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Dr hab.inż. Stanisław SZWEDA Politechnika Śląska Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym Henryk Majchrzak, Grzegorz Tomasik, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Mieczysław Kwiatkowski Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Wykorzystanie technologii magazynowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2011 Gliwice, maj 2011 r. Katedra

Bardziej szczegółowo

Algorytmy szeregowania pakietów w węźle sieci teleinformatycznej

Algorytmy szeregowania pakietów w węźle sieci teleinformatycznej Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Informatyki Rozprawa doktorska Algorytmy szeregowania pakietów w węźle sieci teleinformatycznej Paweł Świątek Promotor: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Jurata 2 4 czerwca 203 KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Systemy elektroenergetyczne Automatyka i sterowanie Problemy rozwoju elektroenergetyki Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY NUMERYCZNEJ MES ORAZ POMIARÓW STRUMIENIA CIEPŁA DO OBLICZANIA STRAT CIEPŁA W MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

WYKORZYSTANIE METODY NUMERYCZNEJ MES ORAZ POMIARÓW STRUMIENIA CIEPŁA DO OBLICZANIA STRAT CIEPŁA W MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ Łukasz Falba 1), Zbigniew Pietrzyk 1), Adam Smyk 1,2), Adam Twarowski 1,2) 1) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ciepłownictwa SPEC S.A. 2) Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej WYKORZYSTANIE METODY

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski prof. dr hab. Andrzej Straszak doc.

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Simulator of Inventory Turnover in Internet Shop - Proposal of Implementation

Simulator of Inventory Turnover in Internet Shop - Proposal of Implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Simulator of Inventory Turnover in Internet Shop - Proposal of Implementation Grzegorz Chodak Wroc law University of Technology, Poland August 2004 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/34918/

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo

RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA

RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2000 Seria: Nr kol. Dariusz MAZUR RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA Streszczenie.

Bardziej szczegółowo