KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTALACJA MONTAśU ( Typ Multi Split )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTALACJA MONTAśU ( Typ Multi Split )"

Transkrypt

1 KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTALACJA MONTAśU ( Typ Multi Split ) Przed instalacją urządzenia naleŝy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, naprawa powinna zostać wykonana przez autoryzowany serwis. Instalacja musi być przeprowadzona przez autoryzowany serwis zgodnie z krajowymi normami bezpieczeństwa. Naprawy i konserwacja urządzenia muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis. SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŹNOŚCI... INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ... INSTALACJA ELEKTRYCZNA... USUWANIE POWIETRZA... TESTOWANIE...! OSTRZEśENIE Nie naleŝy samodzielnie instalować, usuwać ani instalować ponownie urządzenia. Niewłaściwa instalacja moŝe spowodować wyciek wody, poraŝenie prądem elektrycznym lub poŝar. Prace instalacyjne powinny być wykonane przez autoryzowany serwis. Uszkodzenia lub problemy w uŝytkowaniu klimatyzatora wynikające z niewłaściwej instalacji nie są objęte gwarancją. Klimatyzator powinien zostać zainstalowany w miejscu łatwo dostępnym. Kupujący ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane z instalację i konserwacją urządzenia. ŚRODKI OSTROśNOŚCI W celu bezpiecznego uŝytkowania klimatyzatora naleŝy stosować się do następujących zaleceń: Przed instalacją klimatyzatora naleŝy zapoznać się z poniŝszymi zaleceniami. NaleŜy stosować się do zamieszczonych poniŝej ostrzeŝeń gdyŝ zawierają one informacje istotne dla bezpiecznego uŝytkowania urządzenia. Po zapoznaniu się z poniŝszą instrukcją naleŝy zachować ją razem z Instrukcją UŜytkownika na wypadek potrzeby skorzystania z niej podczas późniejszego uŝytkowania urządzenia.! OSTRZEśENIE Nie naleŝy samodzielnie instalować klimatyzatora.

2 Niewłaściwa instalacja wiąŝe się z ryzykiem obraŝeń ciała w związku z moŝliwością poŝaru lub poraŝenia prądem elektrycznym, niewłaściwego funkcjonowania lub wycieku wody. W celu instalacji urządzenia naleŝy skonsultować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym instalatorem. Instalacja powinna być przeprowadzona ściśle według instrukcji. Niewłaściwa instalacja wiąŝe się z ryzykiem obraŝeń ciała znajdujących się w pobliŝu osób w związku z moŝliwością poŝaru lub poraŝenia prądem elektrycznym, niewłaściwego funkcjonowania lub wycieku wody. Klimatyzator musi być solidnie zainstalowany w miejscu, które jest w stanie utrzymać jego cięŝar. Niewłaściwe zamocowanie klimatyzatora moŝe doprowadzić do jego odpadnięcia od ściany i moŝe spowodować obraŝenia ciała osób znajdujących się w pobliŝu. Instalacja elektryczna powinna być podłączona zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi. NaleŜy teŝ pamiętać o podłączeniu oddzielnego obwodu zasilania. Niewłaściwa pojemność obwodu zasilania lub niekompletna instalacja elektryczna moŝe doprowadzić do poŝaru lub poraŝenia prądem elektrycznym. W celu bezpiecznego połączenia jednostki wewnętrznej z zewnętrzną naleŝy uŝyć specjalnych, zalecanych przez producenta przewodów, które muszą być prawidłowo podłączone do końcówek tablicy zaciskowej, tak aby napięcie przewodów nie obciąŝało końcówek. Niewłaściwe podłączenie lub przymocowanie moŝe spowodować poŝar. Po zakończeniu instalacji naleŝy upewnić się czy nie nastąpił wyciek gazu (czynnika) chłodniczego. Niski poziom czynnika chłodzącego moŝe spowodować uszkodzenie urządzenia. Podczas prac instalacyjnych naleŝy zawsze stosować załączone części lub teŝ części zalecane przez producenta. Stosowanie wybrakowanych części moŝe doprowadzić do poŝaru, poraŝenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia klimatyzatora. NaleŜy solidnie zamocować pokrywę instalacji elektrycznej w jednostce wewnętrznej oraz panel serwisowy jednostki zewnętrznej. Niewłaściwe zamocowanie pokrywy instalacji elektrycznej w jednostce wewnętrznej i/lub panelu serwisowego jednostki zewnętrznej moŝe doprowadzić do poŝaru lub poraŝenia prądem elektrycznym w związku z gromadzeniem się kurzu, wody, etc.! OSTROśNIE Nie naleŝy instalować klimatyzatora w miejscu, gdzie moŝliwy jest wyciek gazów łatwopalnych. Wyciek gazu i jego nagromadzenie w okolicy klimatyzatora moŝe spowodować wybuch. Instalacja rur odprowadzających wodę powinna być wykonana ściśle według instrukcji. Niewłaściwa instalacja systemu odprowadzającego wodę moŝe spowodować wyciek wody z klimatyzatora, a w konsekwencji zawilgocenie i uszkodzenie znajdujących się w pomieszczeniu przedmiotów. INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ Przeczytaj dokładnie i postępuj ściśle według zaleceń.

3 Jednostka wewnętrzna Nie naraŝaj jednostki wewnętrznej na przegrzanie lub działanie pary wodnej. Wybierz miejsce instalacji tak, aby przed ani wokół urządzenia nie było Ŝadnych przeszkód utrudniających jego pracę. Upewnij się, Ŝe system odpływu wody powstałej w wyniku kondensacji jest odpowiednio skierowany. Nie instaluj urządzenia w pobliŝu drzwi. Po prawej i lewej stronie urządzenia naleŝy zachować ponad 12 cm wolnej przestrzeni. W celu minimalizacji wibracji i hałasu wymagana jest minimalna 3 metrowa długość rur. Jednostka wewnętrzna powinna być zainstalowana na ścianie, na wysokości minimum 2,3 m od podłogi. Jednostka wewnętrzna powinna być zainstalowana z zachowaniem ponad 15 cm wolnej przestrzeni od sufitu. Jakiekolwiek zmiany w długości rur wymagają dostosowanie ilości czynnika chłodniczego. Jednostka zewnętrzna JeŜeli nad jednostką zewnętrzną zbudowany jest daszek chroniący przed deszczem i zbytnim nasłonecznieniem, naleŝy dopilnować, aby nie ograniczał on promieniowania ciepła z kondensatora. Z tyłu i po lewej stronie urządzenia naleŝy zapewnić ponad 30 cm wolnej przestrzeni. Przód jednostki zewnętrznej wymaga ponad 200 cm wolnej przestrzeni, a jej prawa strona, na której znajdują się połączenia ponad 60 cm. W okolicach wlotu i wylotu powietrza nie naleŝy umieszczać Ŝadnych roślin ani zwierząt. Wybierając miejsce instalacji naleŝy wziąć pod uwagęcięŝar urządzenia oraz problem wibracji i hałasu powstających podczas pracy klimatyzatora. NaleŜy wybrać miejsce, w którym ciepłe powietrze i hałas powstające podczas pracy klimatyzatora nie zakłócałyby spokoju sąsiadów. Instalacja dachowa: JeŜeli jednostka zewnętrzna zamontowana jest na powierzchni dachu naleŝy zadbać o dokładne wypoziomowanie urządzenia. Upewnij się czy budowa dachu i metoda zamocowania są odpowiednie do lokalizacji urządzenia. Zapoznaj się z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi instalacji dachowych. Instalacja dachowa lub na ścianach zewnętrznych moŝe wywołać nadmierny hałas i wibracje, moŝe teŝ uniemoŝliwić konserwację urządzenia.

4 Nazwy akcesoriów Numer Nazwa ilość 1 Płyta instalacyjna 1 2 Dyble 8 3 Wkręt 8 4 Uszczelka 1 5 Podłączenie odpływu 1 6 Zestaw instalacji rurowej Części do samodzielnego zakupu 7 Pilot 1 8 Kołki montaŝowe 2 9 Uchwyt pilota 1 Uwaga: Części dołączone do urządzenia nie są wszystkimi elementami niezbędnymi do przeprowadzenia instalacji. Konieczny jest zakup pozostałych części we własnym zakresie. OSTROśNIE Po prawej i lewej stronie jednostki wewnętrznej naleŝy zachować ponad 12 cm wolnej przestrzeni. Jednostka wewnętrzna powinna być zainstalowana z zachowaniem ponad 15 cm wolnej przestrzeni od sufitu. Lokalizacja śrub dwustronnych STUD za pomocą wykrywacza śrub STUD FINDER zapobiegnie niepotrzebnym uszkodzeniom ściany.

5 Aby zminimalizować wibracje i hałas wymagana jest co najmniej 3-metrowa długość rur. Jednostka wewnętrzna powinna być zainstalowana na ścianie, na wysokości minimum 2,3 m od podłogi. Co najmniej dwa z trzech kierunków oznaczonych A, B, C powinny być wolne od jakichkolwiek przeszkód. Ilustracja słuŝy jedynie lepszemu objaśnieniu zagadnienia. Linie miedziane muszą posiadać niezaleŝną izolację. INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ Zamontuj płytę instalacyjną Zamontuj płytę instalacyjną poziomo na konstrukcyjnej części ściany zachowując wolną przestrzeń wokół płyty. 2. JeŜeli ściana wykonana jest z cegły, betonu, itp. wywierć w ścianie osiem otworów o średnicy 5mm. ZałóŜ kotew klamrową dla odpowiednich śrub mocujących. 3. Zamontuj płytę instalacyjną na ścianie za pomocą ośmiu (8) śrub typu A. Prawidłowe połoŝenie płyty instalacyjnej. Uwaga: Zamontuj płytę instalacyjną na ścianie i wywierć otwory w zaleŝności od struktury ściany, według odpowiednich punktów na płycie instalacyjnej. (Wymiary podane są domyślnie w mm ) Wywierć otwór w ścianie 1. Określ połoŝenie otworów za pomocą za pomocą szczegółowego schematu (Rys.5). Wywierć jeden otwór o średnicy 65mm skierowany lekko w dół 2. Wiercąc otwór w metalowej siatce, płycie, itp. zawsze uŝywaj specjalnej osłony wiertła.

6 3. Rura łącząca i instalacja odprowadzająca wodę 1. Poprowadź wąŝ odprowadzający wodę tak aby cały czas biegł w dół. Nie instaluj węŝa w sposób pokazany na rysunkach. 2. Podłączając przedłuŝenie węŝa odprowadzającego wodę naleŝy wykonać izolację części łączącej za pomocą rury osłonowej; wąŝ odprowadzający wodę nie moŝe luźno zwisać. Rura łącząca 1. W celu zamontowania lewo- i prawostronnej instalacji rurowej naleŝy zdjąć osłonę rury z panelu bocznego. Objaśnij klientom, Ŝe naleŝy zachować osłonę rury, gdyŝ moŝe być ona przydatna podczas późniejszego przenoszenia klimatyzatora w inne miejsce. 2. Instalacja rurowa tylna prawo- i lewostronna powinna być zamontowana tak jak na rysunku. Rura łącząca powinna być zgięta i poprowadzona w odległości 43 lub mniej mm od ściany. 3. Zamocuj końcówkę rury łączącej. (Patrz Dokręcanie Połączeń w INSTALACJA RUROWA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO.) 4. Instalacja jednostki wewnętrznej

7 1. Przeprowadź rurę przez otwór w ścianie. 2. ZałóŜ górny zaczep znajdujący się z tyłu jednostki wewnętrznej na górny hak płyty instalacyjnej, następnie przesuń urządzenie z boku na bok, aby sprawdzić czy jest stabilnie zawieszone. 3. Montując instalację rurową naleŝy unieść jednostkę wewnętrzna w górę wkładając materiał asekuracyjny między urządzenie a ścianę. Po zakończeniu instalacji naleŝy usunąć materiał asekuracyjny. 4. Popchnij górną część jednostki wewnętrznej w górę. Następnie przesuń urządzenie z boku za bok oraz w górę i w dół, aby sprawdzić czy jest ono stabilnie zamocowane. Uwaga: NaleŜy najpierw zainstalować jednostkę wewnętrzną, a potem zewnętrzną. Nie wolno dopuścić, aby instalacja rurowa podłączona z tyłu jednostki wewnętrznej odłączyła się od urządzenia. WąŜ odprowadzający wodę nie moŝe luźno zwisać. Obie pomocnicze instalacje rurowe powinny posiadać izolację termiczną. WąŜ odprowadzający wodę powinien być umieszczony w najniŝszym punkcie zbiornika na wodę, w przeciwnym razie moŝliwe jest przelanie się nagromadzonej wody do wnętrza urządzenia. Kabel zasilający nie moŝe się krzyŝować ani splatać z Ŝadnym innym kablem. WąŜ odprowadzający wodę powinien biec cały czas w dół aby zapewnić swobodny odpływ skroplonej wody. INSTALACJA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ Środki bezpieczeństwa dotyczące instalacji zewnętrznej Jednostka zewnętrzna powinna być zainstalowana na sztywnej podstawie, aby zapobiec narastającym wibracjom i hałasowi. Kierunek wylotu powietrza powinien być ustawiony tak, aby powietrze mogło bez przeszkód wydostawać się z urządzenia. W wypadku, gdy miejsce instalacji naraŝone jest na działanie silnego wiatru, np. w okolicy nadmorskiej, aby umoŝliwić prawidłowe działanie wentylatora naleŝy zamontować jednostkę zewnętrzną wzdłuŝ ściany lub zastosować specjalne tarcze ochronne. Zwłaszcza w okolicy wietrznej, instalacja powinna być wykonana w sposób minimalizujący działanie wiatru. W przypadku potrzeby wykonania instalacji wiszącej, wspornik instalacyjny powinien odpowiadać wymaganiom technicznym przedstawionym w schemacie instalacyjnym. Ściana instalacyjna powinna być zbudowana z cegły, betonu lub być konstrukcją o tej samej wytrzymałości, w przeciwnym razie konieczne jest wzmocnienie lub osuszenie. Połączenia wspornika ze ścianą oraz wspornika z

8 klimatyzatorem powinny być stabilne, trwałe i niezawodne. Nie moŝe być Ŝadnych przeszkód blokujących promieniowanie powietrza. MontaŜ jednostki zewnętrznej Zamocuj jednostkę zewnętrzną stabilnie za pomocą śruby i nakrętki 10 lub 8 mm poziomo na sztywnej betonowej podstawie. Wydajność A mm B mm Btu/h Instalacja złącza układu odprowadzającego wodę Umieść uszczelkę w kolanku, a następnie umieść złącze w otworze zbiornika na skroploną wodę w jednostce wewnętrznej i przekręć o 90 w celu solidnego zamocowania. Połącz złącze z przedłuŝeniem węŝa odprowadzającego wodę (naleŝy zakupić je we własnym zakresie) na wypadek ściekania wody z jednostki zewnętrznej podczas pracy w trybie ogrzewania. PODŁĄCZENIE UKŁADU RUROWEGO CZYNNIKA CHŁODZĄCEGO 1. Połączenie typu: Flaring Główną przyczyną wycieku czynnika chłodniczego jest niewłaściwe wykonanie połączenia metodą flaring. Prawidłowe stosowanie tej metody polega na wykonaniu następujących czynności: A: Potnij rury i przewód. 1. UŜyj zestawu rur lub teŝ rur zakupionych oddzielnie. 2. Zmierz odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną. 3. Przygotuj rury od długości nieco większej niŝ wymierzona odległość. 4. Przygotuj przewód dłuŝszy o 1,5m od długości rury. B: Usuń ostre krawędzie. 1. Dokładnie usuń wszelkie zadziory i nierówności z przekroju poprzecznego rury. 2. Usuwając zadziory trzymaj rurę otworem w dół, aby uniknąć wpadania opiłków do środka. C: Nakładanie nakrętek Zdejmij nakrętki dołączone do jednostki wewnętrznej i zewnętrznej i nałóŝ je na rury całkowicie oczyszczone z zadziorów. (po

9 wykonaniu połączenia nałoŝenie ich na rury nie będzie moŝliwe) D: Łączenie metodą: Flaring Umieść rurę stabilnie w tłoczniku według wymiarów podanych w poniŝszej tabeli. Średnica A MAX A MIN zewnętrzna φ 6,35 1,3 0,7 φ 9,53 1,6 1,0 φ 12,7 1,8 1,0 Połączenie dociskowe Wyrównaj środek rur. Najpierw dokręć nakrętkę do oporu za pomocą palców, a następnie dociśnij ją za pomocą klucza bądź teŝ klucza dynamometrycznego, tak jak pokazano na ilustracji. Średnica N.cm N.cm zewnętrzna φ 6, φ 9, φ 12, OSTROśNIE Zbyt wysoki moment obrotowy moŝe w niektórych warunkach uszkodzić nakrętkę. INSTALACJA ELEKTRYCZNA Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania wstępnej instalacji elektrycznej. 1. JeŜeli pojawi się powaŝny problem z zasilaniem, technik powinien odmówić wykonania instalacji klimatyzatora informując klienta o konieczności uprzedniego rozwiązania problemu z zasilaniem. 2. Napięcie zasilania powinno wynosić 90%~110% napięcia nominalnego. 3. W układzie zasilania naleŝy zainstalować ochronę i główny wyłącznik zasilania o pojemności 1,5 raza większej od maksymalnego natęŝenia prądu. 4. Upewnij się, Ŝe klimatyzator ma odpowiednie uziemienie. 5. Podłącz przewód według Schematu Połączeń Elektrycznych umieszczonego na panelu jednostki zewnętrznej. 6. Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z lokalnymi i krajowymi normami bezpieczeństwa przez wykwalifikowanego elektryka. 7. Do prawidłowego podłączenia klimatyzatora konieczne jest zastosowanie oddzielnego układu zasilania i oddzielnego gniazdka. W tabeli zamieszczono zalecane rodzaje przewodów i dane techniczne bezpieczników: UWAGA: Napięcie zasilania musi odpowiadać napięciu nominalnemu klimatyzatora. Podłącz kabel do jednostki wewnętrznej. 1. Do podłączenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej naleŝy zastosować kabel typu: H07RN-F. 2. Usuń śrubę, a następnie zdejmij pokrywę okienka. 3. Podłącz kable zgodnie z oznaczeniami na końcówkach.

10 4. Kable nie zakończone końcówkami naleŝy owinąć taśmą izolacyjną, tak, aby nie dotykały innych elementów elektrycznych. Zasilanie naleŝy podłączyć do jednostek wewnętrznych. Jednostki wewnętrzne są wyposaŝone w kable z wtyczkami. Zasilanie naleŝy podać do jednostki zewnętrznej kablem 3 x 4mm2 z zabezpieczeniem 16A C. Pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a zewnętrzną ułoŝyć kabel 5x1,5 mm2. Jeśli jednostka wewnętrzna jest podłączona do portu A, wtedy i rury chłodnicze mają być podłączone do portów A. Podłącz kabel do jednostki zewnętrznej.

11 1. Zdejmij pokrywę instalacji elektrycznej jednostki zewnętrznej. 2. Podłącz kable łączące do końcówek według oznaczeń numerycznych na końcówkach oraz na jednostce wewnętrznej i zewnętrznej. 3. Aby zapobiec wpływaniu do wnętrza urządzenia wody z pętli kabla łączącego naleŝy zamontować go tak jak na schemacie instalacyjnym jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. 4. Na nieuŝywane przewody (przewodniki) naleŝy nałoŝyć izolującą taśmę PVC, tak, aby nie stykały się one z Ŝadnymi elektrycznymi i metalowymi elementami. OSTROśNIE Po spełnieniu powyŝszych warunków moŝna przystąpić do podłączenia przewodów według następujących wskazówek: 1) Klimatyzator zawsze musi posiadać oddzielny układ zasilania. Przewody powinny być podłączone według schematu układu elektrycznego zamieszczonego na wewnętrznej stronie pokrywy układu sterowania. 2) Śruby mocujące przewody wewnątrz obudowy instalacji elektrycznej mogą ulec obluzowaniu wskutek wibracji, na które klimatyzator jest naraŝony podczas transportu. Sprawdź je i upewnij się, Ŝe są one mocno dokręcone. (Obluzowane śruby mogą spowodować przepalenie przewodów). 3) Dane techniczne źródła zasilania. 4) Upewnij się, Ŝe pojemność elektryczna jest wystarczająca. 5) Dopilnuj, aby napięcie wejściowe utrzymywało się na poziomie powyŝej 90% napięcia znamieniowego. 6) Upewnij się, Ŝe grubość zastosowanego kabla odpowiada danym technicznym dotyczącym źródła zasilania. 7) Podczas pracy klimatyzatora w mokrym lub wilgotnym miejscu zawsze instaluj uziemienie i bezpiecznik. 8) Spadek napięcia moŝe spowodować następujące problemy: Wibracje przełącznika magnetycznego spowodują uszkodzenie gniazda, uszkodzenie bezpiecznika oraz zakłócenia pracy urządzenia w związku z przeciąŝeniem. 9) Element odłączający zasilanie powinien być umieszczony w kaŝdej instalacji stałej i powinien posiadać co najmniej 3 milimetrową izolację powietrzną w kaŝdym aktywnym przewodniku fazowym.

12 USUWANIE POWIETRZA Powietrze i wilgoć znajdujące się w układzie chłodzącym mogą spowodować następujące niepoŝądane zjawiska: Wzrost ciśnienia w systemie. Wzrost prądu operacyjnego. Spadek wydajności chłodzenia i ogrzewania. Woda w układzie chłodzenia moŝe zamarznąć doprowadzając do zablokowania kapilarnych przewodów rurowych. Woda moŝe wywołać korozję części układu chłodzenia. Z tego powodu naleŝy regularnie sprawdzać szczelność jednostki wewnętrznej oraz rur łączących jednostkę wewnętrzną z zewnętrzną oraz usuwać wilgoć czy inne substancje niespręŝalne z systemu. Przygotowania Sprawdź czy kaŝda rura (zarówno w instalacji hydraulicznej jak i pneumatycznej) pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną została prawidłowo połączona i czy zakończono podłączenie przewodów do uruchomienia testowego. Zdejmij nakrętki zaworów serwisowych z instalacji pneumatycznej i hydraulicznej jednostki zewnętrznej. Zwróć uwagę, Ŝe na tym etapie nakrętki zaworów serwisowych instalacji pneumatycznej i hydraulicznej jednostki zewnętrznej są zamknięte. Długość rur i ilość czynnika chłodzącego: Długość instalacji Metoda opróŝniania Mniej niŝ 5 mb UŜyj pompy próŝniowej 5 15 mb UŜyj pompy próŝniowej Dodatkowa ilość czynnika - Rura cieczowa φ 6,35 (l-5)x30g Podczas przenoszenia klimatyzatora w inne miejsce naleŝy usunąć czynnik chłodniczy za pomocą pompy próŝniowej. Czynnik chłodniczy, którym uzupełniany jest klimatyzator powinien być w kaŝdym przypadku w postaci płynnej. (Nie dotyczy urządzeń z R22) Przekręć do oporu pokrętło zaworu. Nie próbuj przekręcać go dalej. Dokładnie dokręć nakrętkę zaworu za pomocą klucza. Moment obrotowy dla nakrętek zaworu. (Patrz: Tabela momentów obrotowych na poprzedniej stronie) Stosowanie pompy próŝniowej (Metoda stosowania zaworu zbiorczego opisana jest w instrukcji obsługi) 1. Całkowicie dokręć nakrętki A, B, C, D i podłącz rozgałęziony zawór ładujący do portu ładującego

13 zaworu niskiego ciśnienia po stronie pneumatycznej instalacji rurowej. 2. Podłącz zawór ładujący do pompy próŝniowej.. 3. Całkowicie otwórz dźwignię Lo na zaworze rozgałęzionym. 4. Włącz pompę próŝniową i rozpocznij usuwanie powietrza. Po rozpoczęciu opróŝniania instalacji delikatnie poluzuj nakrętkę na zaworze Lo instalacji pneumatycznej, aby sprawdzić czy powietrze wchodzi do środka. (Zmienia się wówczas odgłos pracującej pompy próŝniowej a licznik wskazuje 0 zamiast wartości ujemnej). 5. Gdy opróŝnianie jest zakończone dokładnie zamknij dźwignię Lo na zaworze rozgałęzionym i zatrzymaj pompę próŝniową. OpróŜnianie powinno trwać ok. 15 min lub więcej, aŝ do momentu gdy licznik wskaŝe wartość -76cmHg (-1x10 Pa). 6. Przekręć pokrętło zaworu B o około 45 przeciwnie do ruchu wskazó wek zegara na 6-7 sekund, a następnie po wydostaniu się gazu na zewnątrz ponownie zakręć nakrętkę. Upewnij się, Ŝe wskaźnik ciśnienia pokazuje wartość nieco wyŝszą od ciśnienia atmosferycznego. 7. Odłącz wąŝ ładując od zaworu niskiego ciśnienia. 8. Otwórz całkowicie pokrętła zaworów A i B. 9. Dokładnie dokręć nakrętkę napełnionego zaworu. Czynności naleŝy powtórzyć dla układu B. BEZPIECZEŃSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I KONTROLOWANIE WYCIEKU GAZU Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej Po zakończeniu instalacji naleŝy sprawdzić bezpieczeństwo instalacji elektrycznej 1. Izolowany opornik Opór izolowanego opornika powinien wynosić ponad 2M. 2. Uziemienie Po zakończeniu instalacji uziemienia sprawdź oporność uziemienia wizualnie i za pomocą testera uziemienia. Upewnij się, Ŝe oporność uziemienia wynosi mniej niŝ Sprawdzanie przebicia elektrycznego (wykonywane podczas uruchomienia testowego). Po zakończeniu instalacji podczas próbnego uruchomienia urządzenia elektryk sprawdza ewentualne przebicia elektryczne za pomocą próbnika elektrycznego i licznika multimeter. W przepadku upływu prądu elektrycznego naleŝy natychmiast wyłączyć urządzenie. Przed ponownym uruchomieniem klimatyzatora naleŝy zlokalizować i usunąć przebicie. Wykrywanie wycieku gazu 1. Metoda wody z mydłem: Za pomocą miękkiej szczoteczki nanieś wodę z mydłem lub neutralnym detergentem na elementy łączące jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. JeŜeli pojawiają się bąbelki, rura jest nieszczelna. 2. Wykrywacz wycieku gazu Sprawdź ewentualne wycieki za pomocą wykrywacza wycieków. OSTROśNIE A: Lo naładowany zawór B: Hi naładowany zawór C i D są końcówkami połączeń jednostki wewnętrznej.

14 TESTOWANIE Po sprawdzeniu szczelności instalacji gazowej i elektrycznej moŝna przystąpić do próbnego uruchomienia klimatyzatora. Testowanie powinno trwać ponad 30 min. 1. Otwórz panel i unieś go w górę aŝ do momenty gdy zostanie on unieruchomiony i usłyszysz odgłos kliknięcia. Nie otwieraj panelu szerzej. 2. Dwukrotnie naciśnij przycisk obsługi manualnej aŝ zapali się wskaźnik symbolizujący działanie klimatyzatora. Urządzenie będzie pracować w trybie wymuszonego chłodzenia. 3. Podczas pracy testowej wypróbuj wszystkie funkcje klimatyzatora. Sprawdź dokładnie sprawność odprowadzania skroplonej wody z jednostki wewnętrznej. 4. Po zakończeniu pracy testowej ponownie naciśnij wyłącznik obsługi manualnej. Z wyświetlacza znikają wszelkie wskazania i urządzenie zostaje wyłączone.

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m)

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m) Mikrofalowa bariera Bistatyczna Forteza 50, 100, 200 PC Instrukcja obsługi i Instrukcja serwisowa 2012-04-12 2012 Odwiedź naszą stronę internetową: www.forteza.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Zespół podający ZP-30w, ZP-30

Zespół podający ZP-30w, ZP-30 Zespół podający ZP-30w, ZP-30 Instrukcja obsługi 363-0-0-00-00-00-0-P 0349301069 OZAS - ESAB Sp. z o.o. ul. A. Struga 10 45-073 Opole tel. (0-77) 4547240 49, fax 4537859 e-mail: ozas@ozas.com.pl htpp://www.ozas.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych

Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych RAIN SENSOR ACTIVE BYPASS SYSTEM OFF SET CURRENT DATE / TIME MANUAL OPERATION SET PROGRAM START TIMES SETTINGS SET STATION RUN TIMES ADVANCED FEATURES

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Kamera PTZ AutoDome serii 800 HD VG5 800 serii. Instrukcja instalacji

Kamera PTZ AutoDome serii 800 HD VG5 800 serii. Instrukcja instalacji Kamera PTZ AutoDome serii 800 HD VG5 800 serii pl Instrukcja instalacji AutoDome 800 Series HD Camera Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 7 1.1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 1.2

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi telefonu komórkowego ENJOY TE1

Instrukcja obsługi telefonu komórkowego ENJOY TE1 Instrukcja obsługi telefonu komórkowego ENJOY TE1 Spis treści: 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego uŝytkowania 2 Czyszczenie i konserwacja Produktu 3 Prawidłowe korzystanie z Telefonu 4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo