KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT Dziękujemy za zakup klimatyzatora z naszej oferty. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji jeszcze przed włączeniem klimatyzatora i zachowanie jej na przyszłość. 1

2 klimatyzator wewnętrzny klimatyzator zewnętrzny LUB Rysunek pilot zdalny 6. wylot powietrza 2. wlot powietrza (z założonym filtrem) 7. wąż chłodziwa 3. wylot powietrza 8. wlot powietrza 4. żaluzja nawiewowa (na wylocie powietrza) 5. wąż kondensatu UWAGA Rysunki w instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą nieznacznie odbiegać od modelu urządzenia, które zakupił Użytkownik. W takim przypadku należy uwzględnić konkretne urządzenie. 2

3 Spis treści 1. Aby nie dopuścić do uszkodzenia ciała lub powstania szkody materialnej u Użytkownika i osób trzecich poniższe instrukcje bezpieczeństwa muszą być ściśle przestrzegane. Nieprawidłowa obsługa klimatyzatora, spowodowana nieznajomością instrukcji, może być przyczyną wypadku lub szkody materialnej. Instrukcje poniżej dzielą się na dwie kategorie. Obie kategorie zawierają ważne informacje związane z bezpieczeństwem i należy je bardzo dokładnie przeczytać. OSTRZEŻENIE: Niestosowanie się do ostrzeżenia może być przyczyną śmiertelnego wypadku. Urządzenie musi zostać zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami elektrycznymi. UWAGA: Niestosowanie się do uwag może być przyczyną wypadku lub uszkodzenia sprzętu materialnego. OSTRZEŻENIA: Zlecić sprzedawcy zainstalowanie zakupionego klimatyzatora. Niekompletna i wykonana we własnym zakresie instalacja urządzenia może być przyczyną nieszczelności klimatyzatora, porażenia prądem elektrycznym i pożaru. Zlecać sprzedawcy wykonanie modernizacji, napraw i konserwacji klimatyzatora. Niekompletne i wykonane we własnym zakresie modernizacje, naprawy i przeglądy konserwacyjne mogą być przyczyną nieszczelności klimatyzatora, porażenia prądem elektrycznym i pożaru. Aby nie dopuścić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub uszkodzenia ciała, a także w przypadku wykrycia wszelkich nieprawidłowości, takich jak wyczuwalny zapach dymu itp. wyłączyć natychmiast zasilanie urządzenia i zwrócić się do sprzedawcy o dalsze instrukcje. Chronić klimatyzator wewnętrzny i zdalnego pilota przed zalaniem. Zalane urządzenie może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Nie używać ostro zakończonych przedmiotów do wybierania przycisków na pilocie. Ryzyko uszkodzenia zdalnego pilota. W żadnym wypadku nie zakładać bezpiecznika o niewłaściwym prądzie znamionowym, ani nie naprawiać przepalonego bezpiecznika drutem. Założenie w miejsce bezpiecznika stalowego lub miedzianego drutu może doprowadzić do awarii klimatyzatora, a nawet spowodować pożar. 3

4 Długotrwałe przebywanie w strumieniu klimatyzowanego powietrza jest szkodliwe dla zdrowia. Nie wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do otworu wlotowego lub wylotowego powietrza. Pracujący z wysoką prędkością obrotową wentylator może spowodować wypadek. W żadnym razie nie stosować w bezpośrednim pobliżu klimatyzatora łatwopalnych produktów w sprayu, takich jak lakier do włosów lub lakiery malarskie. Zagrożenie pożarowe. W czasie odchylania deflektora powietrza nie zbliżać rąk do wylotów powietrza ani do żaluzji klimatyzatora. Ryzyko pochwycenia palców lub uszkodzenia urządzenia. W żadnym razie nie wkładać obcych przedmiotów do wylotu lub wlotu powietrza. Obce przedmioty, które zetkną się z łopatkami pracującego wentylatora mogą być bardzo niebezpieczne. Nie wykonywać samodzielnie przeglądów technicznych i napraw urządzenia Każdorazowo powierzać wykonanie prac wykwalifikowanym technikom serwisowym. Nie wolno pozbywać się starego klimatyzatora jak zwykłych, nie sortowanych śmieci komunalnych. Obowiązuje odpowiednia segregacja i specjalistyczne przetwarzanie odpadów. Nie wolno pozbywać się starych urządzeń elektrycznych jak zwykłych śmieci komunalnych. Należy je przekazywać do wyspecjalizowanych punktów odbioru. Informacje o punktach odbioru wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych można uzyskać w urzędzie lokalnej administracji publicznej. Urządzenia elektryczne, które zostały wyrzucone na składowiska i wysypiska śmieci, stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska naturalnego, gdyż wyciekające z nich niebezpieczne substancje mogą przedostawać się do wód gruntowych i przenikać do łańcucha żywnościowego. Zapytaj dostawcę jak wyeliminować ryzyko wycieku chłodziwa z klimatyzatora. W klimatyzatorach zainstalowanych i pracujących w niewielkim pomieszczeniu konieczne jest stałe monitorowanie właściwego stężenia chłodziwa w instalacji. Ewentualny spadek stężenia chłodziwa poniżej wymaganego poziomu, niezależnie od powodu, wpływa na ilość tlenu w pomieszczeniu i może być przyczyną poważnego wypadku. Chłodziwo w klimatyzatorze jest bezpieczne i w normalnych warunkach nie wycieka. W przypadku wycieku chłodziwa w pomieszczeniu i kontaktu z płomieniem palnika, grzałką lub piecykiem mogą się wytwarzać szkodliwe gazy. Wyłączyć wszystkie urządzenia grzewcze opalane paliwem, przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się ze sprzedawcą, u którego klimatyzator został zakupiony. Nie włączać klimatyzatora do czasu, aż technik serwisowy potwierdzi usunięcie wycieku chłodziwa z instalacji. 4

5 UWAGI: Nie wykorzystywać klimatyzatora niezgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używać klimatyzatora do chłodzenia precyzyjnych przyrządów, produktów żywnościowych, roślin, zwierząt lub prac graficznych, gdyż może to spowodować pogorszenie ich jakości. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć klimatyzator, odciąć zasilanie na wyłączniku głównym lub wyjąć z gniazdka przewód zasilający. W przeciwnym razie klimatyzator może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie ciała. Aby zapewnić ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem zainstalować wyłącznik zabezpieczający przed prądem upływowym. Klimatyzator powinien zostać prawidłowo uziemiony. Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewnia właściwe uziemienie klimatyzatora, którego nie wolno łączyć do rury gazowej lub wodociągowej, przewodu odgromowego lub przewodu ziemia linii telefonicznej. Nie wolno zdejmować osłony wentylatora na zewnętrznej jednostce klimatyzatora, chroniącej przed uszkodzeniem ciała. Nie manipulować przy klimatyzatorze mokrymi rękami. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie dotykać użebrowania w wymienniku ciepła. Żeberka w wymienniku ciepła są bardzo ostre i mogą być przyczyną skaleczeń. Pod klimatyzatorem w pomieszczeniu nie ustawiać przedmiotów nieodpornych na działanie wilgoci. Ryzyko uszkodzenia od kondensatu, który może się tworzyć w przypadku występowania w pomieszczeniu wysokiej wilgotności względnej, zatkania węża odprowadzającego kondensat lub nadmiernego zabrudzenia filtra. Po długim okresie użytkowania klimatyzatora sprawdzić stan techniczny stojaka montażowego i elementów mocujących. W przypadku ich uszkodzenia klimatyzator może spaść i spowodować uszkodzenie ciała osób przebywających w pomieszczeniu. Jeśli w klimatyzowanym pomieszczeniu znajdują się piecyki kuchenne i inne urządzenia na paliwo należy odpowiednio często przewietrzać klimatyzowane pomieszczenie by nie dopuścić do niedotlenienia. Wąż odprowadzający kondensat zainstalować w sposób zapewniający prawidłowe usuwanie ściekającej wody. Niekompletna instalacja ściekowa może być przyczyną zawilgocenia ścian budynku, mebli itp. Nie dotykać wewnętrznych elementów urządzenia sterowniczego w klimatyzatorze. Nie zdejmować panelu czołowego. Niektóre elementy wewnątrz urządzenia są niebezpieczne, a ponadto ich dotknięcie może doprowadzić do uszkodzenia klimatyzatora. Nie dopuszczać do przebywania dzieci, zwierząt i roślin w bezpośrednim strumieniu klimatyzowanego powietrza. Ryzyko szkodliwego działania na dzieci, zwierzęta i rośliny. Nie pozwalać dzieciom na wspinanie się po klimatyzatorze zewnętrznym, i nie kłaść na nim żadnych przedmiotów. Ryzyko upadku lub uderzenia przez upadający przedmiot. 5

6 Nie włączać klimatyzatora podczas dezynfekowania klimatyzowanego pomieszczenia środkami owadobójczymi typu odymiającego. Nieprzestrzeganie tej zasady może doprowadzić do osadzenia się w klimatyzatorze z substancji chemicznych o szkodliwym działaniu, zwłaszcza dla osób wrażliwych na alergeny chemiczne. Nie ustawiać żadnych urządzeń domowych wytwarzających otwarty ogień w miejscach bezpośredniego nawiewu z klimatyzatora, lub pod klimatyzatorem w pomieszczeniu. Ryzyko niepełnego spalania paliwa lub zdeformowania obudowy klimatyzatora od ciepła wytwarzanego przez to urządzenie. Nie instalować klimatyzatora w miejscach, w których może dojść do wycieku gazu palnego. W przypadku wycieku gazu w bezpośrednim pobliżu klimatyzatora może dojść do wybuchu pożaru. Klimatyzator nie urządzeniem przeznaczonym do obsługi przez małoletnie dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru. 2. Instalacja klimatyzacji powietrza składa się z klimatyzatora wewnętrznego, klimatyzatora zewnętrznego, rury łączącej oraz zdalnego pilota (zob. rys. 1). Kontrolki na wyświetlaczu klimatyzatora wewnętrznego odbiornik podczerwieni przycisk obsługowy kontrolka pracy kontrolka nastawy kontrolka alarmowa czasowej kontrolka PRE-DEF (klimatyzatory chłodząco-grzewcze) lub kontrolka wentylatora (klimatyzatory chłodzące) Rys. 2-1: Wyświetlacz klimatyzatora wewnętrznego Z wyświetlacza można uruchomić klimatyzator w przypadku zagubienia pilota lub wyczerpania baterii w pilocie. Za pomocą przycisku obsługowego zamontowanego na panelu sterowniczym w pobliżu kratki wlotowej do klimatyzatora wewnętrznego użytkownik może wybrać jeden z dwóch trybów pracy urządzenia: AUTO (automatyczny) oraz CHŁODZENIE WYMUSZONE. Przyciśnięcie przycisku wybiera tryby pracy klimatyzatora w następującej kolejności: AUTO, CHŁODZENIE WYMUSZONE, WYŁĄCZONY, i z powrotem AUTO. 1. AUTO Zapala się kontrolka PRACA i klimatyzator pracuje w trybie automatycznym. Klimatyzator może być sterowany za pomocą zdalnego pilota i będzie pracował zgodnie z otrzymywanymi sygnałami. 6

7 2. CHŁODZENIE WYMUSZONE Kontrolka PRACA miga i klimatyzator automatycznie powróci do trybu AUTO po zakończeniu 30-minutowego cyklu CHŁODZENIA WYMUSZONEGO za pomocą wentylatora nastawionego na prędkość SZYBKI. Funkcjonowanie pilota zdalnego jest wyłączone. 3. WYŁĄCZONY Kontrolka PRACA gaśnie. Klimatyzator jest WYŁĄCZONY, natomiast funkcjonowanie pilota zdalnego jest włączone. UWAGA: Instrukcja nie opisuje obsługi zdalnego pilota. Szczegółowe instrukcje w tym zakresie znajdują się w Instrukcji obsługi pilota zdalnego, zapakowanej wraz z klimatyzatorem. W zakresach temperatur określonych jak niżej klimatyzator zapewnia pełne bezpieczeństwo i wydajność. W tabeli określone zostały maksymalne temperatury robocze klimatyzatora (chłodzenie/ogrzewanie). Tabela 3-1. TEMPERATURA TRYB PRACY TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA TEMPERATURA W POMIESZCZENIU Chłodzenie -15 o C ~ 43 o C 17 o C ~ 32 o C Ogrzewanie (oprócz klimatyzatorów wyłącznie chłodzących) -15 o C ~ 24 o C 0 o C ~ 30 o C Suszenie 11 o C ~ 43 o C 17 o C ~ 30 o C UWAGA: 1. W warunkach odbiegających od wyżej opisanych klimatyzator może funkcjonować niepoprawnie. 2. Normalne jest zjawisko pojawiania się wody kondensacyjnej przy znacznej wilgotności względnej w pomieszczeniu. Drzwi i okna klimatyzowanego pomieszczenia powinny być zamknięte. 3. W opisanym wyżej zakresie temperatur klimatyzator oferuje optymalną sprawność. Trzyminutowe opóźnienie przed ponownym włączeniem Specjalna funkcja zabezpieczająca powoduje, że klimatyzator uruchamiany natychmiast po wyłączeniu włączy się dopiero po około trzech minutach. Zanik zasilania W przypadku zaniku zasilania w czasie pracy klimatyzator zostanie całkowicie wyłączony. Z chwilą przywrócenia zasilania sieciowego zacznie migać kontrolka PRACA w klimatyzatorze wewnętrznym. Aby ponownie uruchomić klimatyzator należy przycisnąć przycisk ON/OFF. Pracę klimatyzatora mogą zakłócać wyładowania atmosferyczne lub funkcjonujący w pobliżu samochodowy telefon bezprzewodowy. Odłączyć urządzenie od sieci i ponownie włączyć zasilanie. Przycisk ON/OFF na zdalnym pilocie uruchamia klimatyzator. 7

8 4. Wskazówki poniżej pomogą zapewnić oszczędną pracę klimatyzatora (szczegółowe informacje można znaleźć w różnych rozdziałach instrukcji). Odpowiednio wyregulować żaluzję nawiewową. Unikać kierowania strumienia powietrza nawiewowego bezpośrednio na osoby przebywające w pomieszczeniu. Dobrać odpowiednią temperaturę powietrza, zapewniającą poczucie komfortu w pomieszczeniu. Unikać nadmiernego przegrzewania lub wyziębiania pomieszczenia. W trybie chłodzenia zasunąć rolety lub zasłony chroniące przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Aby utrzymać ciepłe lub zimne powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu nie należy niepotrzebnie otwierać drzwi i okien. Stosować nastawy czasowe do uruchamiania klimatyzatora. W pobliżu wlotu lub wylotu powietrza do klimatyzatora nie należy zostawiać żadnych przedmiotów, gdyż mogą powodować obniżenie sprawności klimatyzatora, a nawet wyłączyć jego działanie. Jeśli planowany jest dłuższy przestój klimatyzatora, należy odłączyć go od zasilania i wyjąć baterie z pilota zdalnego. Pozostawiony na czuwaniu klimatyzator, mimo iż nie pracuje, pobiera nieznaczną ilość energii, dlatego w takich przypadkach warto urządzenie całkowicie odłączyć od sieci. Ponadto, włączyć zasilanie na 12 godzin przed planowanym klimatyzatora, by zapewnić jego bezproblemową pracę. Nadmiernie zabrudzony filtr powietrza zmniejsza sprawność chłodzenia lub ogrzewania instalacji klimatyzacyjnej. Filtr należy czyścić raz na dwa tygodnie. 5. UWAGI: Przed przystąpieniem do czyszczenia klimatyzatora sprawdzić, czy został odłączony od zasilania elektrycznego. Sprawdzić, czy przewody elektryczne nie zostały uszkodzone lub rozłączone. Klimatyzator wewnętrzny oraz pilota należy czyścić suchą szmatką. W przypadku bardzo dużego zabrudzenia klimatyzator wewnętrzny może być czyszczony także zwilżoną szmatką. W żadnym razie mokrą szmatką nie czyścić zdalnego pilota. Do czyszczenia nie używać środków chemicznych ani nie pozostawiać ich na klimatyzatorze, gdyż mogą uszkodzić zewnętrzne powierzchnie urządzenia. Do czyszczenia klimatyzatora nie stosować benzyny, rozcieńczalników, proszków polerskich ani żadnych innych rozpuszczalników, gdyż mogą spowodować uszkodzenie powierzchni lub zdeformować elementy z tworzywa sztucznego. 8

9 Konserwacja po długim wyłączeniu (np. przed rozpoczęciem sezonu) Sprawdzić i usunąć wszelkie ewentualne przedmioty blokujące otwory wlotowe lub wylotowe w klimatyzatorze wewnętrznym i zewnętrznym. Wyczyścić filtry powietrza i obudowy klimatyzatorów wewnętrznych. Zob. szczegółowe instrukcje w punkcie Czyszczenie filtra powietrza. Pamiętać, że wyczyszczony filtr powinien zostać zainstalowany w poprzedniej pozycji. Włączyć zasilanie klimatyzatora co najmniej 12 godzin wcześniej przed planowanym uruchomieniem. Takie postępowanie zapewni bardzie łagodną pracę klimatyzatora. Z chwilą włączenia zasilania na pilocie zdalnym pojawi się wyświetlacz. Konserwacja przed planowanym długim wyłączeniem (np. na zakończenie sezonu) W klimatyzatorach wewnętrznych włączyć przynajmniej na pół dnia pracę samego wentylatora, by zapewnić dokładne wysuszenie wewnętrznych powierzchni urządzeń. Wyczyścić filtry powietrza i obudowy klimatyzatorów wewnętrznych. Zob. szczegółowe instrukcje w punkcie Czyszczenie filtra powietrza. Pamiętać, że wyczyszczony filtr powinien zostać zainstalowany w poprzedniej pozycji. Czyszczenie filtra powietrza Filtr powietrza zabezpiecza przed przedostawaniem się do wnętrza urządzenia pyłu i innych cząstek stałych. Zatkany filtr powietrza znacznie zmniejsza wydajność roboczą instalacji klimatyzacyjnej, dlatego w okresie intensywnego użytkowania klimatyzatorów powinien być czyszczony przynajmniej raz na dwa tygodnie. Jeśli klimatyzator został zainstalowany w pomieszczeniu o znacznym stężeniu pyłów, filtr powietrza należy czyścić odpowiednio częściej. Jeśli nagromadzony brud nie daje się usunąć, należy wymienić filtr na nowy (wymienny filtr powietrza jest elementem wyposażenia opcjonalnego). Symptom 1: Instalacja nie pracuje. Klimatyzator nie włącza się natychmiast po przyciśnięciu przycisku ON/OFF na zdalnym pilocie. Jeśli zapali się kontrolka PRACA, instalacja funkcjonuje normalnie. Aby nie dopuścić do przeciążenia silnika sprężarki klimatyzator uruchamia się po 3 minutach od momentu włączenia. Jeśli zapali się kontrolka PRACA oraz kontrolka PRE-DEF (klimatyzatory chłodząco-grzewcze) lub WENTYLATOR (klimatyzatory chłodzące), oznacza to, że Użytkownik wybrał tryb ogrzewania. Po uruchomieniu instalacji klimatyzacyjnej, jeśli nie włączyła się jeszcze sprężarka, w klimatyzatorze wewnętrznym włącza się zabezpieczenie przed zimnym wiatrem z powodu przekroczenia temperatury powietrza wylotowego. Symptom 2: Zmiana na tryb wentylatora w czasie trybu chłodzenia Instalacja może automatycznie przełączyć się na tryb wentylatora by nie dopuścić do zamarznięcia parownika w klimatyzatorze wewnętrznym i jak tylko to będzie możliwe wróci do trybu chłodzenia. Jeśli temperatura w pomieszczeniu spada poniżej temperatury nastawionej sprężarka wyłącza się i klimatyzator wewnętrzny przechodzi do trybu wentylatora. Sprężarka ponownie uruchamia się jak tylko temperatura w pomieszczeniu podniesie się. Analogiczna sytuacja ma miejsce w trybie ogrzewania. 9

10 Symptom 3: Z instalacji klimatyzacyjnej wydobywa się biała mgiełka Symptom 3.1: Klimatyzator wewnętrzny W czasie pracy urządzenia w trybie chłodzenia w klimatyzowanym powietrzu występuje wysoka wilgotność. Jeśli część zewnętrzna klimatyzatora wewnętrznego jest bardzo zabrudzona rozkład temperatur w pomieszczeniu staje się bardzo nierówny. W takim przypadku należy wyczyścić wewnętrzne powierzchnie klimatyzatora w pomieszczeniu. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli sprzedawca urządzenia. Czyszczenie powinien wykonać wykwalifikowany pracownik serwisu technicznego. Symptom 3.2: Klimatyzator wewnętrzny, klimatyzator zewnętrzny W przypadku przełączenia klimatyzatora na tryb ogrzewania po wykonanej operacji odszraniania, pochodząca z usuniętego szronu wilgoć zamienia się w parę wodną i jest usuwana na zewnątrz pomieszczenia. Symptom 4: Hałaśliwie klimatyzator pracujący w trybie chłodzenia Symptom 4.1: Klimatyzator wewnętrzny Słychać ciągły syk w czasie pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia lub po jego zatrzymaniu. Dźwięk ten jest słyszalny podczas pracy pompy usuwającej kondensat (dostępnej jako opcja). Po zatrzymaniu klimatyzatora pracującego w trybie ogrzewania z urządzenia wydobywają się odgłosy skrzypienia. Powodem tych odgłosów jest rozszerzanie i kurczenie się elementów z tworzywa sztucznego. Symptom 4.2: Klimatyzator wewnętrzny, klimatyzator zewnętrzny Słychać ciągły gwizd w czasie pracy instalacji klimatyzacyjnej. Odgłos pochodzi od chłodziwa w stanie gazowym, które przepływa zarówno przez klimatyzator zewnętrzny jak i przez jednostkę zamontowaną w pomieszczeniu. Odgłos gwizdu wydobywa się w czasie uruchamiania, natychmiast po zatrzymaniu pracy, lub w czasie fazy odszraniania klimatyzatora. Powodem jest zatrzymanie lub zmiana przepływu chłodziwa w instalacji. Symptom 4.3: Klimatyzator zewnętrzny Zmienia się wysokość odgłosu pracującego urządzenia. Zmianę wysokości odgłosu powoduje zmiana częstotliwości. Symptom 5: Z klimatyzatora wydobywa się kurz Zdarza się, jeśli urządzenie po dłuższym przestoju zostanie po raz pierwszy włączone. Przyczyną jest wydostawanie się kurzu, który zgromadził się w klimatyzatorze. Symptom 6: Z klimatyzatora wydobywają się zapachy Urządzenie wchłania zapachy z pomieszczenia, mebli, papierosów itp. i emituje je z powrotem. Symptom 7: Wentylator klimatyzatora zewnętrznego nie obraca się W czasie pracy prędkość wentylatora jest kontrolowana pod kątem zapewnienia optymalnej wydajności instalacji klimatyzacyjnej. 10

11 7.1 Diagnostyka usterek W przypadku zauważenia niżej wymienionych nieprawidłowości należy zatrzymać klimatyzator, odłączyć go od źródła zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. Kontrolka PRACA szybko miga (z częstotliwością 5 Hz). Kontrolka wciąż szybko miga, również po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania (zob. Tabela 7-1). Pilot zdalny otrzymuje sygnał usterki lub przycisk nie działa prawidłowo. Częste zadziałanie urządzeń zabezpieczających, takich jak bezpiecznik, wyłącznik automatyczny itp. Przedostanie się do urządzenia przedmiotów obcych lub wody. Wyciek wody z klimatyzatora wewnętrznego. Inne nieprawidłowości. Jeśli instalacja nie pracuje poprawnie, mimo, iż nie zachodzi żadna z wyżej wymienionych nieprawidłowości, instalację należy sprawdzić zgodnie z niżej opisaną procedurą (zob. Tabela 7-2). 8.2 Diagnostyka usterek zdalnego pilota Przed zwróceniem się do serwisu z prośbą o kontrolę techniczną lub naprawę, sprawdzić funkcjonowanie pilota zgodnie z punktami Tabeli

12 Tabela 7-1. Poz. Usterka Kontrolka praca Kontrolka nastawa czasowa miga kontrolka odszranianie kontrolka alarmowa 1. Błąd kanału kontrolnego komunikacji z klimatyzatorem wewnętrznym 2. Błąd kanału kontrolnego czujnika miga temperatury w pomieszczeniu 3. Błąd alarmu poziomu wody miga 4. Błąd nieprawidłowy model miga 5. Błąd urządzenia zewnętrznego miga powoli Tabela 7-2. Symptomy Przyczyny Rozwiązanie Klimatyzator nie uruchamia się. Brak zasilania. Wyłącznik zasilania w pozycji wyłączonej. Spalony bezpiecznik w głównym wyłączniku. Wyczerpane baterie w pilocie lub inny problem z pilotem. Nadmuch działa prawidłowo, ale w ogóle nie ochładza pomieszczenia Klimatyzator często się uruchamia lub zatrzymuje Słaby efekt chłodzenia Słaby efekt grzewczy Niewłaściwie nastawiona temperatura chłodzenia. Klimatyzator w czasie trzyminutowej ochrony sprężarki. Za mało lub za dużo chłodziwa w instalacji. Powietrze lub niewłaściwy gaz w układzie obiegowym chłodziwa. Awaria sprężarki. Zbyt niskie lub zbyt wysokie napięcie. Zablokowany układ obiegowy instalacji. Zabrudzony wymiennik ciepła w klimatyzatorze zewnętrznym lub wewnętrznym. Zabrudzony filtr powietrza. Zatkany otwór wlotowy lub wylotowy klimatyzatora wewnętrznego / zewnętrznego. Otwarte okna lub drzwi w pomieszczeniu. Bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Zbyt dużo źródeł ciepła w pomieszczeniu. Zbyt wysoka temperatura na zewnętrz budynku. Wyciek lub brak chłodziwa. Temperatura na zewnątrz poniżej 7 o C. Niedomknięte okna lub drzwi. Wyciek lub brak chłodziwa. Czekać na przywrócenie zasilania. Włączyć zasilanie urządzenia. Wymienić bezpiecznik. Wymienić baterie lub sprawdzić działanie pilota. Nastawić poprawnie temperaturę chłodzenia. Odczekać. Sprawdzić szczelność i uzupełnić chłodziwo do właściwego poziomu. Spuścić lub dolać chłodziwa. Wykonać naprawę lub wymienić sprężarkę. Zainstalować manostat. Sprawdzić przyczyny i wyeliminować problem. Oczyścić wymiennik ciepła. Oczyścić filtr powietrza. Usunąć zabrudzenie i udrożnić otwory wlotowe/wylotowe. Zamknąć drzwi i okna. Zasłonić żaluzje lub zasłony. Zmniejszyć ilość źródeł ciepła. Zmniejszona wydajność klimatyzatora (normalny objaw). Sprawdzić wyciek i uzupełnić brakujące chłodziwo. Zastosować dodatkowe urządzenie grzewcze. Zamknąć drzwi i okna. Sprawdzić wyciek i uzupełnić brakujące chłodziwo. 12

13 Tabela 7.3: Symptomy Przyczyny Rozwiązanie Nie można zmienić prędkości wentylatora. Sprawdzić, czy kontrolka trybu pracy na wyświetlaczu Jeśli wybrano tryb pracy AUTO klimatyzator automatycznie Sygnał ze zdalnego pilota nie jest transmitowany, mimo przyciśnięcia przycisku ON/OFF. Kontrolka TEMP nie wyświetla się. Wyświetlane na wyświetlaczu informacje po pewnym czasie znikają Kontrolka GODZINA WŁĄCZENIA po pewnym czasie znika Brak dźwięku z klimatyzatora wewnętrznego, potwierdzającego odbiór sygnału z pilota, mimo przyciśnięcia przycisku ON/OFF. sygnalizuje tryb AUTO. Sprawdzić, czy kontrolka trybu pracy na wyświetlaczu sygnalizuje tryb SUSZENIE. Sprawdzić, czy nie są wyczerpane baterie w pilocie. Sprawdzić, czy nie został wybrany tryb pracy WENTYLATOR. Sprawdzić czy nie upłynął czas określony przez nastawę czasową, jeśli na wyświetlaczu pali się kontrolka GODZINA WYŁĄCZENIA. Sprawdzić czy nie rozpoczął się czas określony przez nastawę czasową, jeśli na wyświetlaczu pali się kontrolka GODZINA WŁĄCZENIA Sprawdzić, czy w momencie przyciskania przycisku ON/OFF nadajnik sygnału w zdalnym pilocie został prawidłowo skierowany w stronę odbiornika podczerwieni na klimatyzatorze wewnętrznym reguluje prędkość wentylatora. Jeśli wybrano tryb pracy SUSZENIE klimatyzator automatycznie reguluje prędkość wentylatora. Prędkość wentylatora można wybrać tylko w trybie CHŁODZENIE, WENTYLATOR oraz OGRZEWANIE. Brak zasilania urządzenia. W trybie WENTYLATOR nie ma możliwości regulowania temperatury. Klimatyzator wyłączy się o ustalonej godzinie. W momencie osiągnięcia ustalonej godziny klimatyzator automatycznie włączy się i omawiana kontrolka zgaśnie. Nadajnik sygnału z pilota zdalnego kierować bezpośrednio w stronę odbiornika podczerwieni na klimatyzatorze wewnętrznym i przycisnąć dwukrotnie przycisk ON/OFF. 13

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo