KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT Dziękujemy za zakup klimatyzatora z naszej oferty. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji jeszcze przed włączeniem klimatyzatora i zachowanie jej na przyszłość. 1

2 klimatyzator wewnętrzny klimatyzator zewnętrzny LUB Rysunek pilot zdalny 6. wylot powietrza 2. wlot powietrza (z założonym filtrem) 7. wąż chłodziwa 3. wylot powietrza 8. wlot powietrza 4. żaluzja nawiewowa (na wylocie powietrza) 5. wąż kondensatu UWAGA Rysunki w instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą nieznacznie odbiegać od modelu urządzenia, które zakupił Użytkownik. W takim przypadku należy uwzględnić konkretne urządzenie. 2

3 Spis treści 1. Aby nie dopuścić do uszkodzenia ciała lub powstania szkody materialnej u Użytkownika i osób trzecich poniższe instrukcje bezpieczeństwa muszą być ściśle przestrzegane. Nieprawidłowa obsługa klimatyzatora, spowodowana nieznajomością instrukcji, może być przyczyną wypadku lub szkody materialnej. Instrukcje poniżej dzielą się na dwie kategorie. Obie kategorie zawierają ważne informacje związane z bezpieczeństwem i należy je bardzo dokładnie przeczytać. OSTRZEŻENIE: Niestosowanie się do ostrzeżenia może być przyczyną śmiertelnego wypadku. Urządzenie musi zostać zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami elektrycznymi. UWAGA: Niestosowanie się do uwag może być przyczyną wypadku lub uszkodzenia sprzętu materialnego. OSTRZEŻENIA: Zlecić sprzedawcy zainstalowanie zakupionego klimatyzatora. Niekompletna i wykonana we własnym zakresie instalacja urządzenia może być przyczyną nieszczelności klimatyzatora, porażenia prądem elektrycznym i pożaru. Zlecać sprzedawcy wykonanie modernizacji, napraw i konserwacji klimatyzatora. Niekompletne i wykonane we własnym zakresie modernizacje, naprawy i przeglądy konserwacyjne mogą być przyczyną nieszczelności klimatyzatora, porażenia prądem elektrycznym i pożaru. Aby nie dopuścić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub uszkodzenia ciała, a także w przypadku wykrycia wszelkich nieprawidłowości, takich jak wyczuwalny zapach dymu itp. wyłączyć natychmiast zasilanie urządzenia i zwrócić się do sprzedawcy o dalsze instrukcje. Chronić klimatyzator wewnętrzny i zdalnego pilota przed zalaniem. Zalane urządzenie może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Nie używać ostro zakończonych przedmiotów do wybierania przycisków na pilocie. Ryzyko uszkodzenia zdalnego pilota. W żadnym wypadku nie zakładać bezpiecznika o niewłaściwym prądzie znamionowym, ani nie naprawiać przepalonego bezpiecznika drutem. Założenie w miejsce bezpiecznika stalowego lub miedzianego drutu może doprowadzić do awarii klimatyzatora, a nawet spowodować pożar. 3

4 Długotrwałe przebywanie w strumieniu klimatyzowanego powietrza jest szkodliwe dla zdrowia. Nie wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do otworu wlotowego lub wylotowego powietrza. Pracujący z wysoką prędkością obrotową wentylator może spowodować wypadek. W żadnym razie nie stosować w bezpośrednim pobliżu klimatyzatora łatwopalnych produktów w sprayu, takich jak lakier do włosów lub lakiery malarskie. Zagrożenie pożarowe. W czasie odchylania deflektora powietrza nie zbliżać rąk do wylotów powietrza ani do żaluzji klimatyzatora. Ryzyko pochwycenia palców lub uszkodzenia urządzenia. W żadnym razie nie wkładać obcych przedmiotów do wylotu lub wlotu powietrza. Obce przedmioty, które zetkną się z łopatkami pracującego wentylatora mogą być bardzo niebezpieczne. Nie wykonywać samodzielnie przeglądów technicznych i napraw urządzenia Każdorazowo powierzać wykonanie prac wykwalifikowanym technikom serwisowym. Nie wolno pozbywać się starego klimatyzatora jak zwykłych, nie sortowanych śmieci komunalnych. Obowiązuje odpowiednia segregacja i specjalistyczne przetwarzanie odpadów. Nie wolno pozbywać się starych urządzeń elektrycznych jak zwykłych śmieci komunalnych. Należy je przekazywać do wyspecjalizowanych punktów odbioru. Informacje o punktach odbioru wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych można uzyskać w urzędzie lokalnej administracji publicznej. Urządzenia elektryczne, które zostały wyrzucone na składowiska i wysypiska śmieci, stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska naturalnego, gdyż wyciekające z nich niebezpieczne substancje mogą przedostawać się do wód gruntowych i przenikać do łańcucha żywnościowego. Zapytaj dostawcę jak wyeliminować ryzyko wycieku chłodziwa z klimatyzatora. W klimatyzatorach zainstalowanych i pracujących w niewielkim pomieszczeniu konieczne jest stałe monitorowanie właściwego stężenia chłodziwa w instalacji. Ewentualny spadek stężenia chłodziwa poniżej wymaganego poziomu, niezależnie od powodu, wpływa na ilość tlenu w pomieszczeniu i może być przyczyną poważnego wypadku. Chłodziwo w klimatyzatorze jest bezpieczne i w normalnych warunkach nie wycieka. W przypadku wycieku chłodziwa w pomieszczeniu i kontaktu z płomieniem palnika, grzałką lub piecykiem mogą się wytwarzać szkodliwe gazy. Wyłączyć wszystkie urządzenia grzewcze opalane paliwem, przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się ze sprzedawcą, u którego klimatyzator został zakupiony. Nie włączać klimatyzatora do czasu, aż technik serwisowy potwierdzi usunięcie wycieku chłodziwa z instalacji. 4

5 UWAGI: Nie wykorzystywać klimatyzatora niezgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używać klimatyzatora do chłodzenia precyzyjnych przyrządów, produktów żywnościowych, roślin, zwierząt lub prac graficznych, gdyż może to spowodować pogorszenie ich jakości. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć klimatyzator, odciąć zasilanie na wyłączniku głównym lub wyjąć z gniazdka przewód zasilający. W przeciwnym razie klimatyzator może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie ciała. Aby zapewnić ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem zainstalować wyłącznik zabezpieczający przed prądem upływowym. Klimatyzator powinien zostać prawidłowo uziemiony. Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewnia właściwe uziemienie klimatyzatora, którego nie wolno łączyć do rury gazowej lub wodociągowej, przewodu odgromowego lub przewodu ziemia linii telefonicznej. Nie wolno zdejmować osłony wentylatora na zewnętrznej jednostce klimatyzatora, chroniącej przed uszkodzeniem ciała. Nie manipulować przy klimatyzatorze mokrymi rękami. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie dotykać użebrowania w wymienniku ciepła. Żeberka w wymienniku ciepła są bardzo ostre i mogą być przyczyną skaleczeń. Pod klimatyzatorem w pomieszczeniu nie ustawiać przedmiotów nieodpornych na działanie wilgoci. Ryzyko uszkodzenia od kondensatu, który może się tworzyć w przypadku występowania w pomieszczeniu wysokiej wilgotności względnej, zatkania węża odprowadzającego kondensat lub nadmiernego zabrudzenia filtra. Po długim okresie użytkowania klimatyzatora sprawdzić stan techniczny stojaka montażowego i elementów mocujących. W przypadku ich uszkodzenia klimatyzator może spaść i spowodować uszkodzenie ciała osób przebywających w pomieszczeniu. Jeśli w klimatyzowanym pomieszczeniu znajdują się piecyki kuchenne i inne urządzenia na paliwo należy odpowiednio często przewietrzać klimatyzowane pomieszczenie by nie dopuścić do niedotlenienia. Wąż odprowadzający kondensat zainstalować w sposób zapewniający prawidłowe usuwanie ściekającej wody. Niekompletna instalacja ściekowa może być przyczyną zawilgocenia ścian budynku, mebli itp. Nie dotykać wewnętrznych elementów urządzenia sterowniczego w klimatyzatorze. Nie zdejmować panelu czołowego. Niektóre elementy wewnątrz urządzenia są niebezpieczne, a ponadto ich dotknięcie może doprowadzić do uszkodzenia klimatyzatora. Nie dopuszczać do przebywania dzieci, zwierząt i roślin w bezpośrednim strumieniu klimatyzowanego powietrza. Ryzyko szkodliwego działania na dzieci, zwierzęta i rośliny. Nie pozwalać dzieciom na wspinanie się po klimatyzatorze zewnętrznym, i nie kłaść na nim żadnych przedmiotów. Ryzyko upadku lub uderzenia przez upadający przedmiot. 5

6 Nie włączać klimatyzatora podczas dezynfekowania klimatyzowanego pomieszczenia środkami owadobójczymi typu odymiającego. Nieprzestrzeganie tej zasady może doprowadzić do osadzenia się w klimatyzatorze z substancji chemicznych o szkodliwym działaniu, zwłaszcza dla osób wrażliwych na alergeny chemiczne. Nie ustawiać żadnych urządzeń domowych wytwarzających otwarty ogień w miejscach bezpośredniego nawiewu z klimatyzatora, lub pod klimatyzatorem w pomieszczeniu. Ryzyko niepełnego spalania paliwa lub zdeformowania obudowy klimatyzatora od ciepła wytwarzanego przez to urządzenie. Nie instalować klimatyzatora w miejscach, w których może dojść do wycieku gazu palnego. W przypadku wycieku gazu w bezpośrednim pobliżu klimatyzatora może dojść do wybuchu pożaru. Klimatyzator nie urządzeniem przeznaczonym do obsługi przez małoletnie dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru. 2. Instalacja klimatyzacji powietrza składa się z klimatyzatora wewnętrznego, klimatyzatora zewnętrznego, rury łączącej oraz zdalnego pilota (zob. rys. 1). Kontrolki na wyświetlaczu klimatyzatora wewnętrznego odbiornik podczerwieni przycisk obsługowy kontrolka pracy kontrolka nastawy kontrolka alarmowa czasowej kontrolka PRE-DEF (klimatyzatory chłodząco-grzewcze) lub kontrolka wentylatora (klimatyzatory chłodzące) Rys. 2-1: Wyświetlacz klimatyzatora wewnętrznego Z wyświetlacza można uruchomić klimatyzator w przypadku zagubienia pilota lub wyczerpania baterii w pilocie. Za pomocą przycisku obsługowego zamontowanego na panelu sterowniczym w pobliżu kratki wlotowej do klimatyzatora wewnętrznego użytkownik może wybrać jeden z dwóch trybów pracy urządzenia: AUTO (automatyczny) oraz CHŁODZENIE WYMUSZONE. Przyciśnięcie przycisku wybiera tryby pracy klimatyzatora w następującej kolejności: AUTO, CHŁODZENIE WYMUSZONE, WYŁĄCZONY, i z powrotem AUTO. 1. AUTO Zapala się kontrolka PRACA i klimatyzator pracuje w trybie automatycznym. Klimatyzator może być sterowany za pomocą zdalnego pilota i będzie pracował zgodnie z otrzymywanymi sygnałami. 6

7 2. CHŁODZENIE WYMUSZONE Kontrolka PRACA miga i klimatyzator automatycznie powróci do trybu AUTO po zakończeniu 30-minutowego cyklu CHŁODZENIA WYMUSZONEGO za pomocą wentylatora nastawionego na prędkość SZYBKI. Funkcjonowanie pilota zdalnego jest wyłączone. 3. WYŁĄCZONY Kontrolka PRACA gaśnie. Klimatyzator jest WYŁĄCZONY, natomiast funkcjonowanie pilota zdalnego jest włączone. UWAGA: Instrukcja nie opisuje obsługi zdalnego pilota. Szczegółowe instrukcje w tym zakresie znajdują się w Instrukcji obsługi pilota zdalnego, zapakowanej wraz z klimatyzatorem. W zakresach temperatur określonych jak niżej klimatyzator zapewnia pełne bezpieczeństwo i wydajność. W tabeli określone zostały maksymalne temperatury robocze klimatyzatora (chłodzenie/ogrzewanie). Tabela 3-1. TEMPERATURA TRYB PRACY TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA TEMPERATURA W POMIESZCZENIU Chłodzenie -15 o C ~ 43 o C 17 o C ~ 32 o C Ogrzewanie (oprócz klimatyzatorów wyłącznie chłodzących) -15 o C ~ 24 o C 0 o C ~ 30 o C Suszenie 11 o C ~ 43 o C 17 o C ~ 30 o C UWAGA: 1. W warunkach odbiegających od wyżej opisanych klimatyzator może funkcjonować niepoprawnie. 2. Normalne jest zjawisko pojawiania się wody kondensacyjnej przy znacznej wilgotności względnej w pomieszczeniu. Drzwi i okna klimatyzowanego pomieszczenia powinny być zamknięte. 3. W opisanym wyżej zakresie temperatur klimatyzator oferuje optymalną sprawność. Trzyminutowe opóźnienie przed ponownym włączeniem Specjalna funkcja zabezpieczająca powoduje, że klimatyzator uruchamiany natychmiast po wyłączeniu włączy się dopiero po około trzech minutach. Zanik zasilania W przypadku zaniku zasilania w czasie pracy klimatyzator zostanie całkowicie wyłączony. Z chwilą przywrócenia zasilania sieciowego zacznie migać kontrolka PRACA w klimatyzatorze wewnętrznym. Aby ponownie uruchomić klimatyzator należy przycisnąć przycisk ON/OFF. Pracę klimatyzatora mogą zakłócać wyładowania atmosferyczne lub funkcjonujący w pobliżu samochodowy telefon bezprzewodowy. Odłączyć urządzenie od sieci i ponownie włączyć zasilanie. Przycisk ON/OFF na zdalnym pilocie uruchamia klimatyzator. 7

8 4. Wskazówki poniżej pomogą zapewnić oszczędną pracę klimatyzatora (szczegółowe informacje można znaleźć w różnych rozdziałach instrukcji). Odpowiednio wyregulować żaluzję nawiewową. Unikać kierowania strumienia powietrza nawiewowego bezpośrednio na osoby przebywające w pomieszczeniu. Dobrać odpowiednią temperaturę powietrza, zapewniającą poczucie komfortu w pomieszczeniu. Unikać nadmiernego przegrzewania lub wyziębiania pomieszczenia. W trybie chłodzenia zasunąć rolety lub zasłony chroniące przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Aby utrzymać ciepłe lub zimne powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu nie należy niepotrzebnie otwierać drzwi i okien. Stosować nastawy czasowe do uruchamiania klimatyzatora. W pobliżu wlotu lub wylotu powietrza do klimatyzatora nie należy zostawiać żadnych przedmiotów, gdyż mogą powodować obniżenie sprawności klimatyzatora, a nawet wyłączyć jego działanie. Jeśli planowany jest dłuższy przestój klimatyzatora, należy odłączyć go od zasilania i wyjąć baterie z pilota zdalnego. Pozostawiony na czuwaniu klimatyzator, mimo iż nie pracuje, pobiera nieznaczną ilość energii, dlatego w takich przypadkach warto urządzenie całkowicie odłączyć od sieci. Ponadto, włączyć zasilanie na 12 godzin przed planowanym klimatyzatora, by zapewnić jego bezproblemową pracę. Nadmiernie zabrudzony filtr powietrza zmniejsza sprawność chłodzenia lub ogrzewania instalacji klimatyzacyjnej. Filtr należy czyścić raz na dwa tygodnie. 5. UWAGI: Przed przystąpieniem do czyszczenia klimatyzatora sprawdzić, czy został odłączony od zasilania elektrycznego. Sprawdzić, czy przewody elektryczne nie zostały uszkodzone lub rozłączone. Klimatyzator wewnętrzny oraz pilota należy czyścić suchą szmatką. W przypadku bardzo dużego zabrudzenia klimatyzator wewnętrzny może być czyszczony także zwilżoną szmatką. W żadnym razie mokrą szmatką nie czyścić zdalnego pilota. Do czyszczenia nie używać środków chemicznych ani nie pozostawiać ich na klimatyzatorze, gdyż mogą uszkodzić zewnętrzne powierzchnie urządzenia. Do czyszczenia klimatyzatora nie stosować benzyny, rozcieńczalników, proszków polerskich ani żadnych innych rozpuszczalników, gdyż mogą spowodować uszkodzenie powierzchni lub zdeformować elementy z tworzywa sztucznego. 8

9 Konserwacja po długim wyłączeniu (np. przed rozpoczęciem sezonu) Sprawdzić i usunąć wszelkie ewentualne przedmioty blokujące otwory wlotowe lub wylotowe w klimatyzatorze wewnętrznym i zewnętrznym. Wyczyścić filtry powietrza i obudowy klimatyzatorów wewnętrznych. Zob. szczegółowe instrukcje w punkcie Czyszczenie filtra powietrza. Pamiętać, że wyczyszczony filtr powinien zostać zainstalowany w poprzedniej pozycji. Włączyć zasilanie klimatyzatora co najmniej 12 godzin wcześniej przed planowanym uruchomieniem. Takie postępowanie zapewni bardzie łagodną pracę klimatyzatora. Z chwilą włączenia zasilania na pilocie zdalnym pojawi się wyświetlacz. Konserwacja przed planowanym długim wyłączeniem (np. na zakończenie sezonu) W klimatyzatorach wewnętrznych włączyć przynajmniej na pół dnia pracę samego wentylatora, by zapewnić dokładne wysuszenie wewnętrznych powierzchni urządzeń. Wyczyścić filtry powietrza i obudowy klimatyzatorów wewnętrznych. Zob. szczegółowe instrukcje w punkcie Czyszczenie filtra powietrza. Pamiętać, że wyczyszczony filtr powinien zostać zainstalowany w poprzedniej pozycji. Czyszczenie filtra powietrza Filtr powietrza zabezpiecza przed przedostawaniem się do wnętrza urządzenia pyłu i innych cząstek stałych. Zatkany filtr powietrza znacznie zmniejsza wydajność roboczą instalacji klimatyzacyjnej, dlatego w okresie intensywnego użytkowania klimatyzatorów powinien być czyszczony przynajmniej raz na dwa tygodnie. Jeśli klimatyzator został zainstalowany w pomieszczeniu o znacznym stężeniu pyłów, filtr powietrza należy czyścić odpowiednio częściej. Jeśli nagromadzony brud nie daje się usunąć, należy wymienić filtr na nowy (wymienny filtr powietrza jest elementem wyposażenia opcjonalnego). Symptom 1: Instalacja nie pracuje. Klimatyzator nie włącza się natychmiast po przyciśnięciu przycisku ON/OFF na zdalnym pilocie. Jeśli zapali się kontrolka PRACA, instalacja funkcjonuje normalnie. Aby nie dopuścić do przeciążenia silnika sprężarki klimatyzator uruchamia się po 3 minutach od momentu włączenia. Jeśli zapali się kontrolka PRACA oraz kontrolka PRE-DEF (klimatyzatory chłodząco-grzewcze) lub WENTYLATOR (klimatyzatory chłodzące), oznacza to, że Użytkownik wybrał tryb ogrzewania. Po uruchomieniu instalacji klimatyzacyjnej, jeśli nie włączyła się jeszcze sprężarka, w klimatyzatorze wewnętrznym włącza się zabezpieczenie przed zimnym wiatrem z powodu przekroczenia temperatury powietrza wylotowego. Symptom 2: Zmiana na tryb wentylatora w czasie trybu chłodzenia Instalacja może automatycznie przełączyć się na tryb wentylatora by nie dopuścić do zamarznięcia parownika w klimatyzatorze wewnętrznym i jak tylko to będzie możliwe wróci do trybu chłodzenia. Jeśli temperatura w pomieszczeniu spada poniżej temperatury nastawionej sprężarka wyłącza się i klimatyzator wewnętrzny przechodzi do trybu wentylatora. Sprężarka ponownie uruchamia się jak tylko temperatura w pomieszczeniu podniesie się. Analogiczna sytuacja ma miejsce w trybie ogrzewania. 9

10 Symptom 3: Z instalacji klimatyzacyjnej wydobywa się biała mgiełka Symptom 3.1: Klimatyzator wewnętrzny W czasie pracy urządzenia w trybie chłodzenia w klimatyzowanym powietrzu występuje wysoka wilgotność. Jeśli część zewnętrzna klimatyzatora wewnętrznego jest bardzo zabrudzona rozkład temperatur w pomieszczeniu staje się bardzo nierówny. W takim przypadku należy wyczyścić wewnętrzne powierzchnie klimatyzatora w pomieszczeniu. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli sprzedawca urządzenia. Czyszczenie powinien wykonać wykwalifikowany pracownik serwisu technicznego. Symptom 3.2: Klimatyzator wewnętrzny, klimatyzator zewnętrzny W przypadku przełączenia klimatyzatora na tryb ogrzewania po wykonanej operacji odszraniania, pochodząca z usuniętego szronu wilgoć zamienia się w parę wodną i jest usuwana na zewnątrz pomieszczenia. Symptom 4: Hałaśliwie klimatyzator pracujący w trybie chłodzenia Symptom 4.1: Klimatyzator wewnętrzny Słychać ciągły syk w czasie pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia lub po jego zatrzymaniu. Dźwięk ten jest słyszalny podczas pracy pompy usuwającej kondensat (dostępnej jako opcja). Po zatrzymaniu klimatyzatora pracującego w trybie ogrzewania z urządzenia wydobywają się odgłosy skrzypienia. Powodem tych odgłosów jest rozszerzanie i kurczenie się elementów z tworzywa sztucznego. Symptom 4.2: Klimatyzator wewnętrzny, klimatyzator zewnętrzny Słychać ciągły gwizd w czasie pracy instalacji klimatyzacyjnej. Odgłos pochodzi od chłodziwa w stanie gazowym, które przepływa zarówno przez klimatyzator zewnętrzny jak i przez jednostkę zamontowaną w pomieszczeniu. Odgłos gwizdu wydobywa się w czasie uruchamiania, natychmiast po zatrzymaniu pracy, lub w czasie fazy odszraniania klimatyzatora. Powodem jest zatrzymanie lub zmiana przepływu chłodziwa w instalacji. Symptom 4.3: Klimatyzator zewnętrzny Zmienia się wysokość odgłosu pracującego urządzenia. Zmianę wysokości odgłosu powoduje zmiana częstotliwości. Symptom 5: Z klimatyzatora wydobywa się kurz Zdarza się, jeśli urządzenie po dłuższym przestoju zostanie po raz pierwszy włączone. Przyczyną jest wydostawanie się kurzu, który zgromadził się w klimatyzatorze. Symptom 6: Z klimatyzatora wydobywają się zapachy Urządzenie wchłania zapachy z pomieszczenia, mebli, papierosów itp. i emituje je z powrotem. Symptom 7: Wentylator klimatyzatora zewnętrznego nie obraca się W czasie pracy prędkość wentylatora jest kontrolowana pod kątem zapewnienia optymalnej wydajności instalacji klimatyzacyjnej. 10

11 7.1 Diagnostyka usterek W przypadku zauważenia niżej wymienionych nieprawidłowości należy zatrzymać klimatyzator, odłączyć go od źródła zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. Kontrolka PRACA szybko miga (z częstotliwością 5 Hz). Kontrolka wciąż szybko miga, również po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania (zob. Tabela 7-1). Pilot zdalny otrzymuje sygnał usterki lub przycisk nie działa prawidłowo. Częste zadziałanie urządzeń zabezpieczających, takich jak bezpiecznik, wyłącznik automatyczny itp. Przedostanie się do urządzenia przedmiotów obcych lub wody. Wyciek wody z klimatyzatora wewnętrznego. Inne nieprawidłowości. Jeśli instalacja nie pracuje poprawnie, mimo, iż nie zachodzi żadna z wyżej wymienionych nieprawidłowości, instalację należy sprawdzić zgodnie z niżej opisaną procedurą (zob. Tabela 7-2). 8.2 Diagnostyka usterek zdalnego pilota Przed zwróceniem się do serwisu z prośbą o kontrolę techniczną lub naprawę, sprawdzić funkcjonowanie pilota zgodnie z punktami Tabeli

12 Tabela 7-1. Poz. Usterka Kontrolka praca Kontrolka nastawa czasowa miga kontrolka odszranianie kontrolka alarmowa 1. Błąd kanału kontrolnego komunikacji z klimatyzatorem wewnętrznym 2. Błąd kanału kontrolnego czujnika miga temperatury w pomieszczeniu 3. Błąd alarmu poziomu wody miga 4. Błąd nieprawidłowy model miga 5. Błąd urządzenia zewnętrznego miga powoli Tabela 7-2. Symptomy Przyczyny Rozwiązanie Klimatyzator nie uruchamia się. Brak zasilania. Wyłącznik zasilania w pozycji wyłączonej. Spalony bezpiecznik w głównym wyłączniku. Wyczerpane baterie w pilocie lub inny problem z pilotem. Nadmuch działa prawidłowo, ale w ogóle nie ochładza pomieszczenia Klimatyzator często się uruchamia lub zatrzymuje Słaby efekt chłodzenia Słaby efekt grzewczy Niewłaściwie nastawiona temperatura chłodzenia. Klimatyzator w czasie trzyminutowej ochrony sprężarki. Za mało lub za dużo chłodziwa w instalacji. Powietrze lub niewłaściwy gaz w układzie obiegowym chłodziwa. Awaria sprężarki. Zbyt niskie lub zbyt wysokie napięcie. Zablokowany układ obiegowy instalacji. Zabrudzony wymiennik ciepła w klimatyzatorze zewnętrznym lub wewnętrznym. Zabrudzony filtr powietrza. Zatkany otwór wlotowy lub wylotowy klimatyzatora wewnętrznego / zewnętrznego. Otwarte okna lub drzwi w pomieszczeniu. Bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Zbyt dużo źródeł ciepła w pomieszczeniu. Zbyt wysoka temperatura na zewnętrz budynku. Wyciek lub brak chłodziwa. Temperatura na zewnątrz poniżej 7 o C. Niedomknięte okna lub drzwi. Wyciek lub brak chłodziwa. Czekać na przywrócenie zasilania. Włączyć zasilanie urządzenia. Wymienić bezpiecznik. Wymienić baterie lub sprawdzić działanie pilota. Nastawić poprawnie temperaturę chłodzenia. Odczekać. Sprawdzić szczelność i uzupełnić chłodziwo do właściwego poziomu. Spuścić lub dolać chłodziwa. Wykonać naprawę lub wymienić sprężarkę. Zainstalować manostat. Sprawdzić przyczyny i wyeliminować problem. Oczyścić wymiennik ciepła. Oczyścić filtr powietrza. Usunąć zabrudzenie i udrożnić otwory wlotowe/wylotowe. Zamknąć drzwi i okna. Zasłonić żaluzje lub zasłony. Zmniejszyć ilość źródeł ciepła. Zmniejszona wydajność klimatyzatora (normalny objaw). Sprawdzić wyciek i uzupełnić brakujące chłodziwo. Zastosować dodatkowe urządzenie grzewcze. Zamknąć drzwi i okna. Sprawdzić wyciek i uzupełnić brakujące chłodziwo. 12

13 Tabela 7.3: Symptomy Przyczyny Rozwiązanie Nie można zmienić prędkości wentylatora. Sprawdzić, czy kontrolka trybu pracy na wyświetlaczu Jeśli wybrano tryb pracy AUTO klimatyzator automatycznie Sygnał ze zdalnego pilota nie jest transmitowany, mimo przyciśnięcia przycisku ON/OFF. Kontrolka TEMP nie wyświetla się. Wyświetlane na wyświetlaczu informacje po pewnym czasie znikają Kontrolka GODZINA WŁĄCZENIA po pewnym czasie znika Brak dźwięku z klimatyzatora wewnętrznego, potwierdzającego odbiór sygnału z pilota, mimo przyciśnięcia przycisku ON/OFF. sygnalizuje tryb AUTO. Sprawdzić, czy kontrolka trybu pracy na wyświetlaczu sygnalizuje tryb SUSZENIE. Sprawdzić, czy nie są wyczerpane baterie w pilocie. Sprawdzić, czy nie został wybrany tryb pracy WENTYLATOR. Sprawdzić czy nie upłynął czas określony przez nastawę czasową, jeśli na wyświetlaczu pali się kontrolka GODZINA WYŁĄCZENIA. Sprawdzić czy nie rozpoczął się czas określony przez nastawę czasową, jeśli na wyświetlaczu pali się kontrolka GODZINA WŁĄCZENIA Sprawdzić, czy w momencie przyciskania przycisku ON/OFF nadajnik sygnału w zdalnym pilocie został prawidłowo skierowany w stronę odbiornika podczerwieni na klimatyzatorze wewnętrznym reguluje prędkość wentylatora. Jeśli wybrano tryb pracy SUSZENIE klimatyzator automatycznie reguluje prędkość wentylatora. Prędkość wentylatora można wybrać tylko w trybie CHŁODZENIE, WENTYLATOR oraz OGRZEWANIE. Brak zasilania urządzenia. W trybie WENTYLATOR nie ma możliwości regulowania temperatury. Klimatyzator wyłączy się o ustalonej godzinie. W momencie osiągnięcia ustalonej godziny klimatyzator automatycznie włączy się i omawiana kontrolka zgaśnie. Nadajnik sygnału z pilota zdalnego kierować bezpośrednio w stronę odbiornika podczerwieni na klimatyzatorze wewnętrznym i przycisnąć dwukrotnie przycisk ON/OFF. 13

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b)

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b) Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA AM-09C53CD1(b) Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA przed użyciem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR. Instrukcja obsługi

KLIMATYZATOR. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR UŜytkownik zobowiązany jest dokładnie przeczytać treść niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję naleŝy zachować dla przyszłych potrzeb. SPIS TREŚCI 1. Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

TYP KANAŁOWY ARXD07LATH ARXD09LATH ARXD12LATH ARXD14LATH ARXD18LATH ARXD24LATH FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR

TYP KANAŁOWY ARXD07LATH ARXD09LATH ARXD12LATH ARXD14LATH ARXD18LATH ARXD24LATH FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR TYP KANAŁOWY Jednostka wewnętrzna ARXD07LATH ARXD09LATH ARXD12LATH ARXD1LATH ARXD18LATH ARXD2LATH ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO CHIGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO ( MODEL ) KFR-75QW KFR-75QW/S KFR-110QW Dziękujemy za zakupienie klimatyzatora firmy CHIGO. Prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR TYP SPLIT, PODWÓJNY

KLIMATYZATOR TYP SPLIT, PODWÓJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR TYP SPLIT, PODWÓJNY Dziękujemy za zakup klimatyzatora naszej produkcji. Przed użyciem klimatyzatora należy zapoznać się z treścią tego podręcznika i umieścić go w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator kasetonowy czterokierunkowy (Jednostki wewnętrzne)

Klimatyzator kasetonowy czterokierunkowy (Jednostki wewnętrzne) Podręcznik użytkownika Klimatyzator kasetonowy czterokierunkowy (Jednostki wewnętrzne) Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać poniższą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI PL OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

FUJI Electric KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy RCA30L RCA36L RCA45L RCA54L

FUJI Electric KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy RCA30L RCA36L RCA45L RCA54L PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: RCA30L RCA36L RCA45L RCA54L Jednostki zewnętrzne: ROA30L ROA36L / ROD36L ROA45L / ROD45L ROA54L / ROD54L FUJI

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Jednostki klimatyzacyjne typu VRF

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Jednostki klimatyzacyjne typu VRF INSTRUKCJA OBSŁUGI Jednostki klimatyzacyjne typu VRF The Digital Scroll and DC/AC Inverter share the same indoor units. Thank you very much for purchasing our air conditioner, please read this manual carefully

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zdalny Sterownik Bezprzewodowy MODELE: BRC7C62 BRC7C67 Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Daikin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

1.1 Zestawienie zbiorcze

1.1 Zestawienie zbiorcze 1. Osuszacz typu CF0.5E, CF08E 1.1 Zestawienie zbiorcze CF0.5E CF0.8E Rysunek 1-1 MODEL UWAGI CF0.5E CF0.8E CE 1Ph 220-230V 50Hz R134a -1- 1.2 Specyfikacja techniczna Tabela 1-1 Model Zasilanie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi APY-09CL Klimatyzator przenośny Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości klimatyzatora. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OSTRZEŻENIE Przeczytaj ten podręcznik przed instalacją suszarki i jej użyciem. Trzymaj ten podręcznik w bezpiecznym miejscu dla użytku w przyszłości. Maszyna

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa...4. Przed rozpoczęciem użytkowania...9. Użytkowanie pilota zdalnego sterowania...

SPIS TREŚCI. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa...4. Przed rozpoczęciem użytkowania...9. Użytkowanie pilota zdalnego sterowania... SPIS TREŚCI Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa...4 Przed rozpoczęciem użytkowania...9 Użytkowanie pilota zdalnego sterowania...10 Przygotowanie do użytkowania...12 Przycisk wyboru trybu pracy...13 Funkcje

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Przed przystąpieniem do montażu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i montażu ponieważ bezpieczne użytkowanie zależy od poprawnego zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS IV FULL DC INVERTER SYSTEMS INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORY KOMERCYJNE SDV4 AIR CONDITIONING Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. 2 1. WAśNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.

Bardziej szczegółowo

RAV-SM562AT-E RAV-SM802AT-E RAV-SM1102AT-E RAV-SM1402AT-E

RAV-SM562AT-E RAV-SM802AT-E RAV-SM1102AT-E RAV-SM1402AT-E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR (TYPU SPLIT) Model Pompa Ciepła Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna RAV-SM562CT-E RAV-SM802CT-E RAV-SM1102CT-E RAV-SM1402CT-E RAV-SM562AT-E RAV-SM802AT-E

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo)

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) th-tune Terminal wewnętrzny (pokojowy) Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) 1 Informacje ogólne Th-Tune współpracuje z pompami ciepła Ecoforest ecogeo w celu dokładnego zarządzania temperaturą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 ROZDZIAŁ 1 Zasady bezpieczeństwa 1.1. Wstęp Niniejszy rozdział zawiera zasady bezpieczeństwa. System

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL Przed włączeniem klimatyzatora dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, a po uruchomieniu należy bezwzględnie przestrzegać warunków prawidłowego

Bardziej szczegółowo

SZAFA CHŁODNICZA USS 374 USS 440 USS 690

SZAFA CHŁODNICZA USS 374 USS 440 USS 690 R PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFA CHŁODNICZA USS 374 USS 440 USS 690 32-765 RZEZAWA, ul. Przemysłowa 75 tel. +48 14/61-161-06, fax +48/61-277-21 Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR KANAŁOWY INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR KANAŁOWY INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR KANAŁOWY INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1. PRZECZYTAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA... 2 1.1 Środki ostrożności... 2 1.2 Nazwy części... 3 2. OBSŁUGA... 4 2.1 Warunki robocze... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika POL Podręcznik użytkownika SDCE 021 W SDCE 026 W SDCE 036 W SDCE 051 W SDCE 066 W SDHE 021 W SDHE 026 W SDHE 036 W SDHE 051 W SDHE 066 W SDCE 041 M2 SDCE 051 M2 SDCE 066 M2 SDCE 086 M3 SDHE 041 M2 SDHE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A

SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A 1 SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI URUCHOMIENIA KLIMATYZATORA Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...3 Włączanie i wyłączanie jednostki...4 Nastawianie

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy! Opis urządzenia. Właśnie kupili Państwo nasz wyjątkowy osuszacz powietrza Albert Little

Gratulujemy! Opis urządzenia. Właśnie kupili Państwo nasz wyjątkowy osuszacz powietrza Albert Little Instrukcja obsługi Gratulujemy! Właśnie kupili Państwo nasz wyjątkowy osuszacz powietrza Albert Little Dostarczy on Państwu wielkiej przyjemności i poprawi jakość powietrza w pomieszczeniu. Podobnie,

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR. TYP: Centrale wentylacyjne odzysku ciepła ecov

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR. TYP: Centrale wentylacyjne odzysku ciepła ecov INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. TYP: Centrale wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: MULTI V Jednostki kasetonowe 4 - stronne

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: MULTI V Jednostki kasetonowe 4 - stronne INSTRUKCJA OBSŁUGI System: MULTI V Jednostki kasetonowe 4 - stronne Modele: ARNU05GTRC2 / ARNU07GTRC2 ARNU09GTRC2 / ARNU12GTRC2 ARNU15GTQC2 / ARNU18GTQC2 ARNU24GTPC2 / ARNU28GTPC2 ARNU36GTNC2 / ARNU42GTMC2

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Oznaczeniemodelu: Kompact 16

Oznaczeniemodelu: Kompact 16 Przenośny klimatyzator, osuszacz, podgrzewacz i wentylator o mocy 4,69 kw wykorzystujący technologię pomp ciepła Oznaczeniemodelu: Kompact 16 Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo