KLIMATYZATOR TYPU KASETONOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI URZĄDZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLIMATYZATOR TYPU KASETONOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI URZĄDZENIA"

Transkrypt

1 KLIMATYZATOR TYPU KASETONOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI URZĄDZENIA Spis treści Środki ostroŝności 3 Części i funkcje 6 Eksploatacja 7 Rozwiązywanie problemów 9 Informacje dla klienta 11 Serwis 11 Procedura instalacyjna 13 Polski Proszę uważnie zapoznać się z poniższą instrukcję przed przystąpieniem do instalacji. Należy zachować instrukcję jako źródło odniesienia.

2 ŚRODKI OSTROśNOŚCI: W celu wykonania prawidłowej instalacji, naleŝy uwaŝnie przeczytać rozdział pt. Środki ostroŝności. Po instalacji naleŝy poprawnie uruchomić urządzenie i zademonstrować klientom, w jaki sposób je obsługiwać i serwisować. Interpretacja oznaczeń Uwaga i Zachować ostroŝność : UWAGA: PowaŜne ryzyko obraŝeń ciała lub śmierci w przypadku zignorowania ostrzeŝenia. ZACHOWAĆ PowaŜne ryzyko obraŝeń ciała lub uszkodzenia maszyny w przypadku zignorowania ostrzeŝenia. OSTROśNOŚĆ: UWAGA: Instalacja powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel; nie naleŝy instalować urządzenia samodzielnie. Nieprawidłowa instalacja moŝe spowodować wyciek cieczy, poraŝenie prądem elektrycznym lub poŝar. Urządzenie instalować zgodnie z Instrukcją. Nieprawidłowa instalacja moŝe spowodować wyciek cieczy, poraŝenie prądem elektrycznym lub poŝar. NaleŜy pamiętać o konieczności korzystania z określonych części i akcesoriów. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wycieku cieczy, poraŝenia prądem elektrycznym, poŝaru lub oderwania urządzenia od powierzchni montaŝowej. Urządzenie powinno być montowane w miejscu umoŝliwiającym jego trwałe utrzymanie. W innym razie moŝe dojść do upadku urządzenia i obraŝeń ciała. Podczas instalacji urządzenia naleŝy zwrócić uwagę na moŝliwość wystąpienia burz, silnego wiatru lub trzęsienia ziemi. Nieprawidłowy montaŝ moŝe spowodować upadek urządzenia. Wszystkie prace elektryczne powinny być wykonywane przez doświadczony personel i zgodnie z lokalnymi przepisami oraz niniejszą Instrukcją. NaleŜy skorzystać z przewodów przeznaczonych dla urządzenia. Nieprawidłowa instalacja lub uŝycie niewymiarowych przewodów mogą spowodować poraŝenie prądem lub powstanie poŝaru. Wszystkie przewody i obwody powinny być zabezpieczone. NaleŜy zastosować wyłącznie przewód mocowany w sposób trwały. NaleŜy upewnić się, Ŝe działanie sił zewnętrznych nie wpłynie na trwałość kostki zaciskowej i przewodu elektrycznego. Nieodpowiednie połączenie elektryczne i instalacja mogą doprowadzić do powstania poŝaru. NaleŜy w sposób prawidłowy poprowadzić przewód podczas doprowadzania zasilania zarówno z wewnątrz jak i z zewnątrz. Odpowiednio zamocować pokrywę kostki zaciskowej w celu uniknięcia przegrzania, poraŝenia prądem lub poŝaru. W przypadku wycieku czynnika chłodzącego podczas instalacji urządzenia, naleŝy dokładnie przewietrzyć pomieszczenie. W efekcie kontaktu z ogniem czynnik chłodzący wytwarza trujący gaz. Sprawdzić urządzenie po zakończeniu instalacji. Upewnić się, czy nie ma wycieków. Czynnik chłodzący wytwarza trujący gaz po zetknięciu ze źródłem ciepła, np. grzejnikiem, kuchenką, itp. Odłączyć zasilanie przed kontaktem z kostką zaciskową. ZACHOWAĆ OSTROśNOŚĆ: Urządzenie musi być uziemione. Uziemienia nie powinno być podłączone do instalacji gazowej, wodnej lub linii telefonicznej. Nieodpowiednie uziemienie moŝe spowodować poraŝenie prądem. NaleŜy pamiętać o zainstalowaniu wyłącznika ochronnego róŝnicowo-prądowego w celu uniknięcia poraŝenia prądem. NaleŜy zadbać o odprowadzanie wody zgodnie z niniejszą Instrukcją. Zabezpieczyć przewód rurowy materiałem izolacyjnym w celu zapobiegania powstawaniu rosy. Niewłaściwa instalacja systemu odprowadzania wody moŝe spowodować wyciek wody i zalanie pomieszczenia. Aby zapobiec zakłócaniu odbioru lub w celu zmniejszenia szumów, urządzenie naleŝy montować co najmniej 1 m od przewodów zasilających odbiornika telewizyjnego lub radiowego zarówno w przypadku instalacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. (Jeśli fale radiowe są zbyt silne, dystans 1 m nie wystarcza, by zapewnić redukcję szumów). Nie naleŝy montować urządzenia w następujących miejscach: (a) Opary oleju lub gazu, np. wytwarzane podczas gotowania w kuchni, mogą doprowadzić do przyspieszonego zuŝycia elementów z tworzyw sztucznych, a w ostateczności do rozszczelnienia urządzenia. (b) W miejscach występowania gazu korodującego. Przewody miedziane i części spawane mogą ulec uszkodzeniu w wyniku korozji, co moŝe doprowadzić do nieszczelności urządzenia. (c) W miejscach występowania silnego promieniowania. Będzie to miało wpływ na system sterowania urządzenia i spowoduje jego awarię (d) W miejscach obecności łatwopalnego gazu, zanieczyszczeń i substancji lotnych (rozcieńczalnik, benzyna), ze względu na ryzyko poŝaru. Podczas instalacji urządzenia naleŝy posłuŝyć się papierowym wzornikiem. Uziemienie Środki ostroŝności obowiązujące personel montaŝowy NaleŜy zadbać o przekazanie klientom wiedzy na temat obsługi urządzenia. 13

3 1 PRZED INSTALACJĄ <Nie naleŝy pozbywać się załączonych akcesoriów przez zakończeniem instalacji> Określić sposób dostarczenia urządzenia na miejsce instalacji. Nie wyjmować urządzenia z opakowania przed dostarczeniem na miejsce instalacji. JeŜeli mimo wszystko wcześniejsze rozpakowanie urządzenia jest nieuniknione, naleŝy je odpowiednio chronić. 2 WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI (1) Miejsce instalacji musi spełniać następujące warunki i musi być uzgodnione z klientem: MontaŜ powinien odbywać się w miejscu, w którym odbywa się prawidłowy przepływ powietrza. Nie powinny występować przeszkody w dopływie powietrza. Odprowadzanie wody z urządzenia powinno odbywać się bez zakłóceń. Miejsce montaŝu powinno utrzymać cięŝar urządzenia. Miejsce montaŝu na suficie nie powinno odbiegać od poziomu. NaleŜy zapewnić wystarczająco duŝo miejsca na potrzeby serwisowe. NaleŜy uwzględnić odpowiednią długość przewodu rurowego wewnątrz jak i na zewnątrz. (Patrz Instrukcja montaŝu zewnętrznej). Urządzenie wewnętrzne i zewnętrzne, przewód zasilający oraz przewód wewnętrzny urządzenia powinny znajdować się co najmniej 1 m od odbiornika telewizyjnego lub radiowego. Pozwala to na uniknięcie zakłóceń w działaniu tych urządzeń. (Nawet przy zachowaniu dystansu 1 m, mogą wystąpić szumy, jeśli działanie fali jest zbyt silne) (2) Wysokość sufitu Jednostka wewnętrzna moŝe być instalowana na suficie o wysokości 2,5-3 m. (Patrz Ustawienia i Instrukcja montaŝu panelu maskującego) (3) Zamontować śrubę mocującą. Upewnić się, Ŝe konstrukcja sufitu w miejscu instalacji utrzyma cięŝar. W przypadku wątpliwości podjąć odpowiednie działania. (Odległości między otworami zaznaczone są na papierowym wzorniku. W razie konieczności wzmocnienia konstrukcji sufitu sprawdzić oznaczenia na wzorniku) Wymagane odstępy montażowe min 2500 H 3 PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI Wylot powietrza min 1500 Wylot powietrza Wlot powietrza min 1500 (1) Pozycja otworu w suficie między jednostką i śrubami mocującymi. Jednostka wewnętrzna 570mm Otwór w suficie 950 (Panel maskujący) 890 (Otwór w suficie) 840 (Jednostka wewnętrzn a) Przewód czynnika chłodzącego Śruby mocujące Jednostka wewnętrzna 570mm Otwór w suficie 650mm Panel maskujący 700mm Panel maskujący powinien zachodzić na krawędź otworu min. 25mm Śruby mocujące 780 (Odległość między śrubami mocującymi) 840 (Jednostka wewnętrzna) 890 (Otwór w suficie) 950 (Panel maskujący) Uchwyt śruby mocującej Sufit Panel maskujący Sufit

4 Otwór w suficie Pozycja wisząca 690 Ściana/inna bariera Min 1500 Min 1000 Bariera Maks 3000 Podłoga Jednostka wewnętrzna Panel Otwór w suficie 1280mm Odległość między śrubami mocującymi 1070mm Odległość między śrubami mocującymi 780mm Otwór w suficie 1280mm Min 20 Uwaga: wymiar otworu sufitowego oznaczony * może mieć nawet 910 mm; mimo wszystko należy zachować zachodzenie panelu maskującego na krawędź sufitu w granicach powyżej 20 mm. 15

5 (2) Wyciąć otwór w suficie w celu przeprowadzenia instalacji (sufit istniejący). Oznaczyć odległości między śrubami mocującymi posługując się papierowym wzornikiem. Podłączyć wszystkie przewody (ruraŝ: czynnik chłodzący, odprowadzanie wody) oraz okablowanie (przewody wewnętrzne) do wewnętrznej przed instalacją. Wyciąć otwór w suficie. W celu uzyskania gładkich krawędzi i uniknięcia wibracji moŝna obudować otwór specjalnym stelaŝem. Poinformować zarządcę lub właściciela nieruchomości o prowadzonej instalacji. (3) Zamontować śruby mocujące. (NaleŜy uŝyć śrub o specyfikacji M10) Aby utrzymać cięŝar urządzenia, w przypadku istniejącego sufitu naleŝy uŝyć śrub kotwiących. W przypadku nowego sufitu naleŝy wykorzystać zastane elementy mocujące lub przygotować je na miejscu. Przed przystąpieniem do instalacji upewnić się, Ŝe zachowana jest stosowna odległość między sufitem i dolną krawędzią śrub. Przykład instalacji Uwaga: Wszystkie wymienione wyŝej elementy naleŝy przygotować na miejscu. 50~100 Dach Śruba kotwiąca Długa nakrętka Śruba mocująca Sufit 4 MONTAś JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ Nowy sufit (1) Przeprowadzić wstępny (tymczasowy) montaŝ Umieścić uchwyt śruby mocującej na śrubie. NaleŜy uŝyć nakrętki i podkładki na obu końcach uchwytu. Nakrętka (do przygotowania na miejscu) Podkładka (do przygotowania na miejscu) (2) Wymiary otworu w suficie określa papierowy wzornik. Szczegółowe informacje w tym zakresie moŝna uzyskać od zarządcy lub właściciela nieruchomości. Środek otworu jest zaznaczony na papierowym wzorniku. Środek zaznaczony jest na samej jednostce, jak i na papierowym wzorniku. PrzyłoŜyć wzornik [5] do urządzenia i wstępnie zamontować za pomocą 3 śrub [6]. Umieścić naroŝnik miski ociekowej na wylocie przewodu rurowego. <Po instalacji na suficie> (3) Ustawić ustawienie we właściwej pozycji. (Patrz Przygotowanie do instalacji (1)) Śruby mocujące Przykręcanie (podwójne nakrętki). Podstawa ustalająca podkładki (do przygotowania na miejscu) (upewnić się, że podkładka ściśle przylega do śruby) (4) Sprawdzić wypoziomowanie urządzenia. Pompa wody i łącznik pływakowy zainstalowane są wewnątrz wewnętrznej. NaleŜy sprawdź wypoziomowanie wszystkich czterech naroŝników urządzenia za pomocą przyrządu poziomującego lub rurki PCV wypełnionej wodą. (JeŜeli urządzenie jest przechylone w kierunku przeciwnym do kierunku odprowadzania wody, moŝe wystąpić problem z łącznikiem pływakowym, co moŝe doprowadzić do wycieku). (5) Usunąć podstawę podkładki 2 i dokręcić nakrętkę. Poziom Rurka polietylenowa (6) Usunąć papierowy wzornik. W tym przypadku istniejącego sufitu (1) Przeprowadzić wstępny (tymczasowy) montaŝ Umieścić uchwyt śruby mocującej na śrubie. NaleŜy uŝyć nakrętki i podkładki na obu końcach uchwytu. Przymocować uchwyt. (2) Wyregulować wysokość i połoŝenie urządzenia. (Patrz Przygotowanie do instalacji (1)) (3) Wykonać kroki 4 i 5 w przypadku montaŝu na nowym suficie. 16 Środek otworu w suficie Papierowy wzornik Śruba (wyp. dod.) (Mocowanie papierowego wzornika) Śruba na wylocie przewodu mocowana jest na narożniku miski ociekowej. Papierowy wzornik 5 Śruba (wyp. dod.)

6 5 PRZEWÓD CZYNNIKA CHŁODZĄCEGO (odnośnie do przewodów zewnętrznych, patrz Instrukcja montaŝu zewnętrznej). Jednostka zewnętrzna posiada załadowany czynnik chłodzący. Przy podłączaniu i odłączaniu przewodów od naleŝy zapoznać się z Rys. 1. Wymiary nakrętek redukcyjnych podano w Tabeli 1. Olej chłodniczy zastosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz nakrętki redukcyjnej. ZałoŜyć nakrętkę, a następnie mocno dokręcić wykonując 3-4 obroty. Właściwy moment obrotowy określono w Tabeli 1. (Zastosowanie zbyt mocnego docisku moŝe uszkodzić nakrętkę i spowodować wyciek gazu). Sprawdzić połączenia przewodów gazowych pod kątem nieszczelności. Zaizolować przewody jak pokazano na rysunku poniŝej. Zabezpieczyć połączenie przewodu gazowego i izolatora 7 odpowiednim uszczelnieniem. Zastosowanie oleju chłodzącego Klucz dynamometryczny Klucz Łącznik przewodów Nakrętka redukcyjna Średniej wielkości uszczelka 11 (wyp. dod.) (Zabezpieczyć połączenie przewodów podkładką uszczelniającą.) Zacisk 3 Przewód gazowy Przewód cieczowy Izolator (wyp. dod.) 8 (dla przewodu cieczowego) Izolator (wyp. dod.) 7 (dla przewodu gazowego) Tabela 1 Średnic a Momen t A (mm) Kształt redukcji 6, ~1720 N/cm (144~176 kgf/cm) 8,3~8,7 9, ~3990 N/cm (333~407 kgf/cm) 12,0~12,4 R 0,4 ~ 0,8 12,7 4950~6030 N/cm (490~500 kgf/cm) 12,4~16,6 90 0,5 A 15, ~7540 N/cm (630~770 kgf/cm) 18,6~19,0 6 INSTALACJA PRZEWODU ODPROWADZANIA WODY (1) Instalacja przewodu odprowadzania wody Średnica przewodu rurowego powinna być równa lub większa niŝ przewodów urządzenia (rura polietylenowa, wymiary: 25 mm; śr. zew. 32 mm) Rurka odpływowa powinna być krótka i powinna przebiegać w nachyleniu co najmniej 1%, by nie doprowadzać do powstawania poduszki powietrznej. Jeśli nie moŝna uzyskać poŝądanego nachylenia naleŝy podjąć inne środki w celu uzyskania tego samego efektu. Zachować odległość 1-1,5 m pomiędzy podwieszanymi klamrami mocującymi przewodu w celu uniknięcia jego skręcenia. 1-1,5m Nachylenie ponad 1% UŜyć sztywnej rurki (nie na wyposaŝeniu) oraz zacisku 1. Wetknąć rurkę w złączkę przewodu cieczowego na głębokość oznaczoną białą taśmą. Dokręcić zacisk aŝ główka śruby znajdzie się w odległości mniejszej niŝ 4 mm od przewodu. Zabezpieczyć odpływowy z zaciskiem za pomocą uszczelnienia 9. Zaizolować przewód odpływowy w pomieszczeniu. Zacisk Zacisk (wyp. dod.) Duża uszczelka 10 (wyp. dod.) Taśma (biała) wypos.) Sztywna rurka (nie na mniej niż 4mm 17

7 <Środki ostroŝności w przypadku wyniesionego przewodu odpływowego> Wysokość montaŝu nie powinna przekraczać 280 mm. NaleŜy zachować odpowiedni kąt względem urządzenia; nie montować przewodu dalej niŝ 300 mm od urządzenia. (wyp. dod.) Maks 300 mm 1~1,5 m Podwieszenie wyniesiony przewód odpływowy Zacisk (wyp. dod.) Przewód odpływowy 220 maks 280 maks 500 Sztywna rurka (nie na wyposażeniu) (wyp. dod.) Uwaga: Nachylenie przewodu odpływowego wody (1) musi zawierać się w granicach 75 mm; nie naleŝy poddawać go działaniu sił zewnętrznych. Jeśli podłączonych jest więcej przewodów cieczowych naleŝy postępować zgodnie z poniŝszą procedurą. maks 75 maks 500 Min 100 Połączyć przewody cieczowe złączem trójnikowym. Parametry przewodów cieczowych muszą spełniać wymagania dla danej. (2) Po instalacji naleŝy sprawdź, czy odprowadzanie wody przebiega bez zakłóceń. Sprawdzić, czy jednostka wewnętrzna jest wypoziomowana za pomocą poziomicy lub rury polietylenowej wypełnionej wodą; sprawdzić poprawność wymiarów otworu w suficie. Usunąć wskaźnik poziomu przez zainstalowaniem panelu maskującego. Dokręcić śruby, tak aby róŝnica w wysokości pomiędzy obiema stronami wewnętrznej była mniejsza niŝ 5 mm. Najpierw naleŝy przykręcić śruby ręcznie. Przykręcić krzyŝowo dwie śruby mocujące, a następnie pozostałe dwie; mocno dokręcić wszystkie cztery śruby. Podłączyć przewody silnika synchronicznego. Podłączyć przewód sygnałowy. W przypadku braku odpowiedzi z pilota zdalnego sterowania, naleŝy sprawdzić, czy przewody podłączone są prawidłowo; ponownie uruchomić pilota 10 sekund po wyłączeniu zasilania. <Ograniczenia w instalacji panelu maskującego> Zainstalować panel maskujący w sposób pokazany na rysunku. Niewłaściwe ustawienie panelu spowoduje wyciek wody; moŝe teŝ dojść do wyświetlania informacji o odbiorze sygnału, który nie moŝe być podłączony. Nalać ok ccd wody przez otwór wylotowy powietrza lub otwór rewizyjny, aby sprawdzić woda odprowadzana jest poprawnie. Po podłączeniu urządzenia Sprawdzić odprowadzanie wody w trybie chłodzenia. Przed ostatecznym podłączeniem urządzenia Zdjąć pokrywę kasety sterowniczej, podłączyć zasilanie jednofazowe do terminalu 1 i 2 na kostce zaciskowej. NaleŜy pilota zdalnego sterowania do uruchomienia urządzenia. Uwaga w trakcie tej czynności uruchomi się wentylator. Po potwierdzeniu sprawnego odprowadzania wody, naleŝy odłączyć. Połączenie z jednostką zewnętrzną Kostka Kaseta sterownicza zaciskowa Płytka przył. dla wewnętrznej Kostka zaciskowa Pokrywa kasety sterowniczej Sposób nalewania wody 18

8 Otwór serwisowy odpływu wody (tu spuszczamy wodę) Sztywna rurka (nie na wyposażeniu) Serwis Otwór rewizyjny wewnętrznej 100mm Rurka pojemnika z wodą powinna mieć długość około 100 mm Nalać wodę przez otwór rewizyjny Nalać wodę przez wylot powietrza zewnętrznej 19

9 wewnętrznej wewnętrznej zewnętrznej zewnętrznej Zasilanie Zasilanie 7 OKABLOWANIE Wszystkie dostarczone części, materiały oraz przewody muszą spełniać wymagania lokalnych przepisów. NaleŜy uŝywać wyłącznie przewodów miedzianych. Podczas wykonywania okablowania, naleŝy odnieść się do schematu elektrycznego. Wszystkie prace związane z okablowaniem powinni wykonywać wykwalifikowani elektrycy. NaleŜy zainstalować wyłącznik automatyczny, który będzie odcinał zasilanie całego urządzenia. Patrz Instrukcja montaŝu zewnętrznej w celu zapoznania się z parametrami przewodów, wyłączników, przełączników i okablowania, itp. Podłączanie urządzenia Zdjąć pokrywę kasety sterowniczej (1), przeciągnąć przewody przez gumową rurkę A, a następnie, po odpowiednim połączeniu z innymi przewodami, dokręcić zacisk A. Podłączyć przewody o odpowiedniej biegunowości do odpowiedniej kostki zaciskowej. Owinąć uszczelnienie 12 wokół przewodów. (NaleŜy to zrobić, aby zapobiec wystąpieniu rosy). Po podłączeniu urządzenia, załoŝyć pokrywę kasety sterowniczej (1) i (2). Przewód uziemiający Rurka gumowa A Pokrywa kasety sterowniczej (1) Pokrywa kasety sterowniczej (2) * Nie należy zapomnieć o uszczelnieniu, aby zapobiec penetracji przez wodę. Rurka gumowa Zapewnić podkładkę uszczelniającą Uszczelka (mały rozmiar 12) (Wokół przewodu) Wej Wyj Przewód zewnętrzny Uwaga: Uszczelnienie powinno być odpowiednio ciasne i szczelne. UWAGA: Podczas podłączania zasilania należy zwrócić uwagę na następujące elementy: Nie wolno podłączać przewodów o różnych parametrach do tej samej kostki zaciskowej. (Luźne przewody mogą doprowadzić do przegrzania obwodu) Podłączać przewody o tych samych parametrach, jak pokazano na rysunku. Podłączać przewody o tych samych parametrach po obu stronach. Nie podłączać przewodów o tych samych parametrach po obu stronach. Nie podłączać przewodów o różnych parametrac 8 PRZYKŁAD OKABLOWANIA Odnośnie obwodu zewnętrznej, patrz Instrukcja montaŝu zewnętrznej. Uwaga: Wszystkie przewody elektryczne posiadają określoną biegunowość. Bieguny muszą być zgodne z oznaczeniami na kostce zaciskowej. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy i przeprowadzić ich kontrolę po instalacji Element do sprawdzenia Czy jednostka wewnętrzna jest solidnie zamontowana? Czy przeprowadzono kontrolę szczelności przewodów gazowych? Czy jednostka jest odpowiednio zaizolowana? Czy odprowadzanie wody przebiega prawidłowo? Czy parametry zasilania zgadzają się z wytycznymi na tabliczce znamionowej? Czy okablowanie i orurowanie jest wykonane prawidłowo? Czy urządzenie jest bezpiecznie uziemione? Czy rozmiar przewodów jest prawidłowy? Czy istnieją jakieś przeszkody na wlocie i wylocie powietrza wewnętrznej i zewnętrznej? Czy dostępne są informacje o długości przewodów i ilości załadowanego czynnika chłodzącego? Niewłaściwa instalacja może spowodować Upadek urządzenia, drgania i hałas. Zmniejszenie ilości gazu w układzie. Wystąpienie rosy lub kapanie wody. Wystąpienie rosy lub kapanie wody. Problemy z działaniem urządzenia lub spalenie wybranych części. Problemy z działaniem urządzenia lub spalenie wybranych części. Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Problemy z działaniem urządzenia lub spalenie wybranych części. Spadek wydajności chłodzenia. Trudno jest kontrolować zużycie czynnika chłodzącego. 20 Sprawdzić

10 Uwaga: po zakończeniu instalacji, należy upewnić się, że nie ma wycieków czynnika chłodzącego. 21

11 Generalny Dystrybutor Haier AC w Polsce Refsystem sp. z o.o. ul. Metalowców Grudziądz

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Szczególne środki ostroŝności

Szczególne środki ostroŝności INSTRUKCJA MONTAśU Szczególne środki ostroŝności 1. Przed przystąpieniem do instalacji prosimy uwaŝnie przeczytać oraz zastosować się do niniejszej instrukcji. 2. Instalacja kabiny powinna być przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Oprawy oświetleniowe LED Lumination

Oprawy oświetleniowe LED Lumination GE Lighting Solutions Instrukcja instalacji Oprawy oświetleniowe LED Lumination Podwieszana oprawa LED (seria EP14) Cechy Długi okres trwałości (trwałość znamionowa 50 000 godzin) 5-letnia gwarancja IP30

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYNY POWIETRZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYNY POWIETRZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYNY POWIETRZNEJ TYP RM-09S-D/Y RM-S-D/Y RM-5S-D/Y RM-09S-D/Y RM-S-D/Y RM-5S-D/Y . INFORMACJA O PRODUKCIE Jako jeden z produktów do urządzenia nowoczesnego wnętrza najwyŝszej klasy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V ZASTOSOWANIE Siłownik do okien APRICOLOR VARIA przeznaczony jest do elektrycznego otwierania i zamykania okien uchylnych z zawiasami w górnej lub dolnej części okna, okien połaciowych i świetlików. Do

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL Podnośnik dla niepełnosprawnych Zmiany zastrzeżone! Winda dla niepełnosprawnych Instrukcja obsługi ZAKRES DOSTAWY Hydrauliczna winda dla osób niepełnosprawnych zapakowana

Bardziej szczegółowo

V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU

V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU aereco wentylacja sp. z o.o. ul. Dobra 13 Łomna Las 05-152 Czosnów tel: 22 380 30 00 fax: 22 380 30 01 e-mail: biuro@aereco.com.pl www.aereco.com.pl www.axpir.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

CAC AHU Kit. Skrzynka automatyki AHU CAC. Instrukcja Instalacji

CAC AHU Kit. Skrzynka automatyki AHU CAC. Instrukcja Instalacji CAC AHU Kit Skrzynka automatyki AHU CAC Instrukcja Instalacji 1. Środki ostrożności 2. Przygotowanie do instalacji 3. Ustalanie miejsca instalacji skrzynki automatyki AHU 4. Podłączanie przewodu zasilania

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S

Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S Zajęcia nr Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S Sieć TN-S jest siecią z przewodami fazowymi L1, L2 i L3, przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE oraz uziemionym punktem zerowym.

Bardziej szczegółowo

ODWILŻACZE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI AMCOR DSR12/ DSR20/ DSRT20

ODWILŻACZE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI AMCOR DSR12/ DSR20/ DSRT20 ODWILŻACZE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI AMCOR DSR12/ DSR20/ DSRT20 1 ODWILŻACZE FIRMY AMCOR Odwilżacze firmy AMCOR są bardzo proste w instalacji i użytkowaniu. Mogą być montowane na ścianie lub pod sufitem

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORA POKOJOWEGO

KLIMATYZATORA POKOJOWEGO montaz.qxd 2004-06-21 11:19 Page 1 INSTRUKCJA INSTALACJI KLIMATYZATORA POKOJOWEGO (TYP ŚCIENNY DZIELONY) Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem instalacji. Instalacja, przegląd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Filtr do deszczówki Instrukcja instalacji i obsługi 1 Prosimy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję instalacji i obsługi filtra do deszczówki i przestrzegać podanych w niej wskazówek. Spis treści: Strona

Bardziej szczegółowo

Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1

Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1 Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1 Przegląd Zestaw węży przyłączanych od góry służy do podłączenia wężownicy wymiennika ciepła szafy chłodzącej dla systemów (High-Density

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl)

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl) Instrukcja montażu ANTTI M0 3W, WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 08083 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FIN-30 Kanunki, Kuusjoki Tel. +38 77 700 Fax +38 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

GEKOBOX. Instrukcja montażu

GEKOBOX. Instrukcja montażu GEKOBOX Instrukcja montażu 1. GEKOBOX Podstawowe informacje GEKOBOX to programowalny, zewnętrzny, komputer sterujący przeznaczony do okresowego zwiększania mocy i momentu obrotowego silnika. GEKOBOX jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 ROZDZIAŁ 1 Zasady bezpieczeństwa 1.1. Wstęp Niniejszy rozdział zawiera zasady bezpieczeństwa. System

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

Widok z tyłu. Obsługa Seria T-808: zamek elektryczny pin 5 i 6. gniazdo 4 pin

Widok z tyłu. Obsługa Seria T-808: zamek elektryczny pin 5 i 6. gniazdo 4 pin VIDEO-DOMOFON T-908, T-808 URZ0160, URZ0161, URZ0162, URZ0163 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za wybranie naszego systemu. Jest to system do montaŝu na ścianie, składa się z zewnętrznej kamery, wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL 7083 321-01 ECBN 62 Ustawianie Unikać ustawiania urządzenia w miejscu nasłonecznionym lub w pobliżu kuchenek, grzejników i podobnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 Rzeszów czerwiec 2008 ul. Hoffmanowej 19 INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 WYDANIE 1 PARAMETRY TECHNICZNE Napięcie zasilania Moc pobierana Rodzaj pracy Klasa izolacji Pojemność zbiornika na wodę

Bardziej szczegółowo

Wylot płynu chłodzącego do ogrzewania zewnętrznych elementów

Wylot płynu chłodzącego do ogrzewania zewnętrznych elementów Płynu chłodzącego można używać do ogrzewania zewnętrznych elementów. Przykładowo skrzyni ładunkowej, kabiny dźwigu czy schowków na narzędzia. Ciepło jest pobierane z przepływu przez blok cylindrów, a zwrot

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

CPMAX-LIFT. Winda do TV plazmowych i TV LCD 1. LISTA ELEMENTÓW: 3. INSTALACJA i REGULACJA:

CPMAX-LIFT. Winda do TV plazmowych i TV LCD 1. LISTA ELEMENTÓW: 3. INSTALACJA i REGULACJA: CPMAX-LIFT Winda do TV plazmowych i TV LCD 1. LISTA ELEMENTÓW: Winda do TV plazmowego Uchwyt do TV Zestaw montaŝowy do TV instrukcja montaŝu 2. PRZYGOWANIA DO MONTAśU: Wymiary: Długość 1720 mm Szerokość

Bardziej szczegółowo

Ta dokumentacja pozwoli Państwu na prawidłową instalacją pompki, waŝne jest więc aby dokładnie przeczytać poniŝszą instrukcję.

Ta dokumentacja pozwoli Państwu na prawidłową instalacją pompki, waŝne jest więc aby dokładnie przeczytać poniŝszą instrukcję. Ta dokumentacja pozwoli Państwu na prawidłową instalacją pompki, waŝne jest więc aby dokładnie przeczytać poniŝszą instrukcję. 1 WPROWADZENIE: Pompka MiniOrange została zaprojektowana do instalacji w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI Montaż unitów stomatologicznych sprzedawanych przez firmę Stern Weber Polska przeprowadza autoryzowany serwis firmy STERN WEBER POLSKA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montaŝu i obsługi zestawu Beep&Park

Instrukcja montaŝu i obsługi zestawu Beep&Park W skład zestawu wchodzi: wiertło 18,5mmm 1 szt. zestaw złączy elektrycznych 4 szt. opaski zaciskowe 15 szt. wkręt montaŝowy 2 szt. moduł sterujący (róŝny w zaleŝności od wersji) 1 szt. czujniki parkowania

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI Przedstawione w niniejszej instrukcji procedury obsługowo-naprawcze powinny być realizowane po każdych 40.000 km przejechanych na paliwie gazowym (jeżeli to

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ Dziękujemy za wybór pomieszczeniowego elementu nawilżającego PEGO EASYSTEAM. Przeczytaj uważnie tą instrukcję: pozwoli to na prawidłowy montaż

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. System M-Thermal. Objaśnienie typoszeregu urządzeń z systemu M-Thermal: Jednostka zewnętrzna DC Inverter

Pompy ciepła. System M-Thermal. Objaśnienie typoszeregu urządzeń z systemu M-Thermal: Jednostka zewnętrzna DC Inverter System M-Thermal Objaśnienie typoszeregu urządzeń z systemu M-Thermal: Jednostka zewnętrzna DC Inverter Kod wzornictwa Typ czynnika chłodniczego N3: R410A Kod zasilania en. elektryczną S: AC 380~415 V,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy promiennik podczerwieni IR Do budynków o dużej kubaturze i wysokim sklepieniu

Przemysłowy promiennik podczerwieni IR Do budynków o dużej kubaturze i wysokim sklepieniu 3 3000 6000 W Grzałki elektryczne 3 modele(i) Przemysłowy promiennik podczerwieni Do budynków o dużej kubaturze i wysokim sklepieniu Zastosowanie Promiennik nadaje się do kompleksowego lub uzupełniającego

Bardziej szczegółowo

Thermocassette HP HP6 HP3. Minimalne odległości montażowe

Thermocassette HP HP6 HP3. Minimalne odległości montażowe Thermocassette Thermocassette 3 6 0,8 m 0,8 m Minimalne odległości montażowe Minimalne odległości [mm] Sufit 80 Ściana, długi bok urządzenia 50 Ściana, krótki bok urządzenia 50 Przeszkoda 500 Podłoga 1800

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ 1 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa W celu poprawnego

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57651 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 9 page 16 Russian page 24 ETO2 to elektroniczny kontroler, który umożliwia w pełni automatyczne, ekonomiczne usuwanie

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Producent zaleca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU (Typ inwertor split)

INSTRUKCJA MONTAŻU (Typ inwertor split) KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA MONTAŻU (Typ inwertor split) Przed zainstalowaniem produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję montażu. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymiany może

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

znak BSE_OCTAVIA_01/2008 Dane montaŝu Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania

znak BSE_OCTAVIA_01/2008 Dane montaŝu Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania Dane montaŝu znak BSE_OCTAVIA_01/2008 Homologacja R115 E20 #115 00 00031 Wytwórca pojazdu Skoda Holding a.s. Kategoria pojazdu M1 Typ pojazdu Octavia Typ silnika BSE Objętość skokowa 1595 cm 3 Moc maksymalna

Bardziej szczegółowo

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1 Roger Access Control System Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET oraz PR402DR-SET v1.1 Wersja dokumentu: Rev.A 1. WSTĘP 1.1. O tej instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu przełącznicy

Instrukcja montażu przełącznicy Instrukcja montażu przełącznicy Global 19 6U Wrzesień 2013 ver.13.09.01.ph - 1 - 1. Przełącznica Global 4-6 U do szaf 19 lub 21 Przełącznica Global jest przystosowana do montażu w stojakach lub szafach

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY ŚCIENNE TYPU DZIELONEGO INSTRUKCJA INSTALACJI

KLIMATYZATORY ŚCIENNE TYPU DZIELONEGO INSTRUKCJA INSTALACJI KLIMATYZATORY ŚCIENNE TYPU DZIELONEGO INSTRUKCJA INSTALACJI Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI INSTALACJI przed jej wykonaniem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTALACJA MONTAśU ( Typ Multi Split )

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTALACJA MONTAśU ( Typ Multi Split ) KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTALACJA MONTAśU ( Typ Multi Split ) Przed instalacją urządzenia naleŝy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, naprawa powinna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa Instrukcja obsługi magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002 Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa 1. Należy przeczytać poniższe zalecenia. 2. Należy zachować je do wglądu. 3. Należy przeczytać wszystkie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

CAMPCOOL 3000 KLIMATYZACJA DO POJAZDÓW TYPU VAN Instrukcja obsługi

CAMPCOOL 3000 KLIMATYZACJA DO POJAZDÓW TYPU VAN Instrukcja obsługi CAMPCOOL 3000 KLIMATYZACJA DO POJAZDÓW TYPU VAN Instrukcja obsługi 1 Prawidłowy montaż jest ważny w celu zapewnienia optymalnej użyteczności, poprawienia niezawodności, oszczędności oraz zmniejszenia czasu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu.

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. Instrukcja montażu Zestaw kaskadowy 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 7218 5500 (2011/02) PL Rysunek poglądowy produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE Instrukcja zawiera informację dotyczące montażu napędu elektrycznego do roweru oraz jakie wymagania musi spełnić rower. Do zamontowania potrzebna jest podstawowa wiedza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BRUNICO (PL 04307371)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BRUNICO (PL 04307371) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BRUNICO (PL 04307371) TRYBY PRACY OKAPU Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU Haier AC28CS1ERA AC36CS1ERA AC48FS1ERA AC60FS1ERA Spis treści Ostrzeżenia 3 Względy bezpieczeństwa 5 Cechy i funkcje 6 Części i funkcje

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA MONTAŻU

1. INSTRUKCJA MONTAŻU 1. INSTRUKCJA MONTAŻU 1.1. JEDNOSTKA UWAGA! Rys. 1. Uchwyt montażowy Dodatkowo można użyć płyty ze sklejki (40cm x 25cm x 2cm); WAŻNE! Zawsze należy używać właściwych śrub/kołków przeznaczonych specjalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI i INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI i INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI i INSTALACJI Obrotowe Łopatkowe Pompy Próżniowe / Kompresory Typ:bezolejowe Kompresory Pompy próżniowe DRT 410 VRT 410 DRT 416 VRT 416 DRT 425 VRT 425 DRT 440 VRT 440 1 Koniecznie zapoznaj

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI SONDA PRZEWODNOŚCIOWA

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI SONDA PRZEWODNOŚCIOWA ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ SPT-1 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI SONDA PRZEWODNOŚCIOWA SPT-1 OPARTA O POMIAR PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ WSPÓŁPRACUJĄCA Z MODUŁEM ONPW-10 Zakład Automatyki Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 !!! Użyj niezbędnych fizycznych zabezpieczeń, aby uniknąć ran powstałych na skutek elektrycznych i mechanicznych zagrożeń (krawędzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Manometr róŝnicowy z magnetycznym tłokiem Model 700.1 oraz z magnetycznym tłokiem i membraną oddzielającą Model 700.

Instrukcja obsługi. Manometr róŝnicowy z magnetycznym tłokiem Model 700.1 oraz z magnetycznym tłokiem i membraną oddzielającą Model 700. Instrukcja obsługi Manometr róŝnicowy z magnetycznym tłokiem Model 700.1 oraz z magnetycznym tłokiem i membraną oddzielającą Model 700.02 PL PL Instrukcja obsługi Modeli 700.01 i 700.02 str. 1-8 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Optima Canopy akcesoria do podwieszenia

Optima Canopy akcesoria do podwieszenia Optima Canopy akcesoria do podwieszenia Zestawy akcesoriów ponieważ często niezbędne jest zastosowanie więcej niż jednego zestawu akcesoriów - proszę uważnie przeanalizować swoje potrzeby. BPCS5450G Zestaw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ANODY ACES

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ANODY ACES INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ANODY ACES Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzono kupując ten produkt. Prosimy o dokładne przeczytanie tego podręcznika, który zawiera specyfikację oraz wszystkie informacje

Bardziej szczegółowo