KLIMATYZATOR TYPU KASETONOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI URZĄDZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLIMATYZATOR TYPU KASETONOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI URZĄDZENIA"

Transkrypt

1 KLIMATYZATOR TYPU KASETONOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI URZĄDZENIA Spis treści Środki ostroŝności 3 Części i funkcje 6 Eksploatacja 7 Rozwiązywanie problemów 9 Informacje dla klienta 11 Serwis 11 Procedura instalacyjna 13 Polski Proszę uważnie zapoznać się z poniższą instrukcję przed przystąpieniem do instalacji. Należy zachować instrukcję jako źródło odniesienia.

2 ŚRODKI OSTROśNOŚCI: W celu wykonania prawidłowej instalacji, naleŝy uwaŝnie przeczytać rozdział pt. Środki ostroŝności. Po instalacji naleŝy poprawnie uruchomić urządzenie i zademonstrować klientom, w jaki sposób je obsługiwać i serwisować. Interpretacja oznaczeń Uwaga i Zachować ostroŝność : UWAGA: PowaŜne ryzyko obraŝeń ciała lub śmierci w przypadku zignorowania ostrzeŝenia. ZACHOWAĆ PowaŜne ryzyko obraŝeń ciała lub uszkodzenia maszyny w przypadku zignorowania ostrzeŝenia. OSTROśNOŚĆ: UWAGA: Instalacja powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel; nie naleŝy instalować urządzenia samodzielnie. Nieprawidłowa instalacja moŝe spowodować wyciek cieczy, poraŝenie prądem elektrycznym lub poŝar. Urządzenie instalować zgodnie z Instrukcją. Nieprawidłowa instalacja moŝe spowodować wyciek cieczy, poraŝenie prądem elektrycznym lub poŝar. NaleŜy pamiętać o konieczności korzystania z określonych części i akcesoriów. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wycieku cieczy, poraŝenia prądem elektrycznym, poŝaru lub oderwania urządzenia od powierzchni montaŝowej. Urządzenie powinno być montowane w miejscu umoŝliwiającym jego trwałe utrzymanie. W innym razie moŝe dojść do upadku urządzenia i obraŝeń ciała. Podczas instalacji urządzenia naleŝy zwrócić uwagę na moŝliwość wystąpienia burz, silnego wiatru lub trzęsienia ziemi. Nieprawidłowy montaŝ moŝe spowodować upadek urządzenia. Wszystkie prace elektryczne powinny być wykonywane przez doświadczony personel i zgodnie z lokalnymi przepisami oraz niniejszą Instrukcją. NaleŜy skorzystać z przewodów przeznaczonych dla urządzenia. Nieprawidłowa instalacja lub uŝycie niewymiarowych przewodów mogą spowodować poraŝenie prądem lub powstanie poŝaru. Wszystkie przewody i obwody powinny być zabezpieczone. NaleŜy zastosować wyłącznie przewód mocowany w sposób trwały. NaleŜy upewnić się, Ŝe działanie sił zewnętrznych nie wpłynie na trwałość kostki zaciskowej i przewodu elektrycznego. Nieodpowiednie połączenie elektryczne i instalacja mogą doprowadzić do powstania poŝaru. NaleŜy w sposób prawidłowy poprowadzić przewód podczas doprowadzania zasilania zarówno z wewnątrz jak i z zewnątrz. Odpowiednio zamocować pokrywę kostki zaciskowej w celu uniknięcia przegrzania, poraŝenia prądem lub poŝaru. W przypadku wycieku czynnika chłodzącego podczas instalacji urządzenia, naleŝy dokładnie przewietrzyć pomieszczenie. W efekcie kontaktu z ogniem czynnik chłodzący wytwarza trujący gaz. Sprawdzić urządzenie po zakończeniu instalacji. Upewnić się, czy nie ma wycieków. Czynnik chłodzący wytwarza trujący gaz po zetknięciu ze źródłem ciepła, np. grzejnikiem, kuchenką, itp. Odłączyć zasilanie przed kontaktem z kostką zaciskową. ZACHOWAĆ OSTROśNOŚĆ: Urządzenie musi być uziemione. Uziemienia nie powinno być podłączone do instalacji gazowej, wodnej lub linii telefonicznej. Nieodpowiednie uziemienie moŝe spowodować poraŝenie prądem. NaleŜy pamiętać o zainstalowaniu wyłącznika ochronnego róŝnicowo-prądowego w celu uniknięcia poraŝenia prądem. NaleŜy zadbać o odprowadzanie wody zgodnie z niniejszą Instrukcją. Zabezpieczyć przewód rurowy materiałem izolacyjnym w celu zapobiegania powstawaniu rosy. Niewłaściwa instalacja systemu odprowadzania wody moŝe spowodować wyciek wody i zalanie pomieszczenia. Aby zapobiec zakłócaniu odbioru lub w celu zmniejszenia szumów, urządzenie naleŝy montować co najmniej 1 m od przewodów zasilających odbiornika telewizyjnego lub radiowego zarówno w przypadku instalacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. (Jeśli fale radiowe są zbyt silne, dystans 1 m nie wystarcza, by zapewnić redukcję szumów). Nie naleŝy montować urządzenia w następujących miejscach: (a) Opary oleju lub gazu, np. wytwarzane podczas gotowania w kuchni, mogą doprowadzić do przyspieszonego zuŝycia elementów z tworzyw sztucznych, a w ostateczności do rozszczelnienia urządzenia. (b) W miejscach występowania gazu korodującego. Przewody miedziane i części spawane mogą ulec uszkodzeniu w wyniku korozji, co moŝe doprowadzić do nieszczelności urządzenia. (c) W miejscach występowania silnego promieniowania. Będzie to miało wpływ na system sterowania urządzenia i spowoduje jego awarię (d) W miejscach obecności łatwopalnego gazu, zanieczyszczeń i substancji lotnych (rozcieńczalnik, benzyna), ze względu na ryzyko poŝaru. Podczas instalacji urządzenia naleŝy posłuŝyć się papierowym wzornikiem. Uziemienie Środki ostroŝności obowiązujące personel montaŝowy NaleŜy zadbać o przekazanie klientom wiedzy na temat obsługi urządzenia. 13

3 1 PRZED INSTALACJĄ <Nie naleŝy pozbywać się załączonych akcesoriów przez zakończeniem instalacji> Określić sposób dostarczenia urządzenia na miejsce instalacji. Nie wyjmować urządzenia z opakowania przed dostarczeniem na miejsce instalacji. JeŜeli mimo wszystko wcześniejsze rozpakowanie urządzenia jest nieuniknione, naleŝy je odpowiednio chronić. 2 WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI (1) Miejsce instalacji musi spełniać następujące warunki i musi być uzgodnione z klientem: MontaŜ powinien odbywać się w miejscu, w którym odbywa się prawidłowy przepływ powietrza. Nie powinny występować przeszkody w dopływie powietrza. Odprowadzanie wody z urządzenia powinno odbywać się bez zakłóceń. Miejsce montaŝu powinno utrzymać cięŝar urządzenia. Miejsce montaŝu na suficie nie powinno odbiegać od poziomu. NaleŜy zapewnić wystarczająco duŝo miejsca na potrzeby serwisowe. NaleŜy uwzględnić odpowiednią długość przewodu rurowego wewnątrz jak i na zewnątrz. (Patrz Instrukcja montaŝu zewnętrznej). Urządzenie wewnętrzne i zewnętrzne, przewód zasilający oraz przewód wewnętrzny urządzenia powinny znajdować się co najmniej 1 m od odbiornika telewizyjnego lub radiowego. Pozwala to na uniknięcie zakłóceń w działaniu tych urządzeń. (Nawet przy zachowaniu dystansu 1 m, mogą wystąpić szumy, jeśli działanie fali jest zbyt silne) (2) Wysokość sufitu Jednostka wewnętrzna moŝe być instalowana na suficie o wysokości 2,5-3 m. (Patrz Ustawienia i Instrukcja montaŝu panelu maskującego) (3) Zamontować śrubę mocującą. Upewnić się, Ŝe konstrukcja sufitu w miejscu instalacji utrzyma cięŝar. W przypadku wątpliwości podjąć odpowiednie działania. (Odległości między otworami zaznaczone są na papierowym wzorniku. W razie konieczności wzmocnienia konstrukcji sufitu sprawdzić oznaczenia na wzorniku) Wymagane odstępy montażowe min 2500 H 3 PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI Wylot powietrza min 1500 Wylot powietrza Wlot powietrza min 1500 (1) Pozycja otworu w suficie między jednostką i śrubami mocującymi. Jednostka wewnętrzna 570mm Otwór w suficie 950 (Panel maskujący) 890 (Otwór w suficie) 840 (Jednostka wewnętrzn a) Przewód czynnika chłodzącego Śruby mocujące Jednostka wewnętrzna 570mm Otwór w suficie 650mm Panel maskujący 700mm Panel maskujący powinien zachodzić na krawędź otworu min. 25mm Śruby mocujące 780 (Odległość między śrubami mocującymi) 840 (Jednostka wewnętrzna) 890 (Otwór w suficie) 950 (Panel maskujący) Uchwyt śruby mocującej Sufit Panel maskujący Sufit

4 Otwór w suficie Pozycja wisząca 690 Ściana/inna bariera Min 1500 Min 1000 Bariera Maks 3000 Podłoga Jednostka wewnętrzna Panel Otwór w suficie 1280mm Odległość między śrubami mocującymi 1070mm Odległość między śrubami mocującymi 780mm Otwór w suficie 1280mm Min 20 Uwaga: wymiar otworu sufitowego oznaczony * może mieć nawet 910 mm; mimo wszystko należy zachować zachodzenie panelu maskującego na krawędź sufitu w granicach powyżej 20 mm. 15

5 (2) Wyciąć otwór w suficie w celu przeprowadzenia instalacji (sufit istniejący). Oznaczyć odległości między śrubami mocującymi posługując się papierowym wzornikiem. Podłączyć wszystkie przewody (ruraŝ: czynnik chłodzący, odprowadzanie wody) oraz okablowanie (przewody wewnętrzne) do wewnętrznej przed instalacją. Wyciąć otwór w suficie. W celu uzyskania gładkich krawędzi i uniknięcia wibracji moŝna obudować otwór specjalnym stelaŝem. Poinformować zarządcę lub właściciela nieruchomości o prowadzonej instalacji. (3) Zamontować śruby mocujące. (NaleŜy uŝyć śrub o specyfikacji M10) Aby utrzymać cięŝar urządzenia, w przypadku istniejącego sufitu naleŝy uŝyć śrub kotwiących. W przypadku nowego sufitu naleŝy wykorzystać zastane elementy mocujące lub przygotować je na miejscu. Przed przystąpieniem do instalacji upewnić się, Ŝe zachowana jest stosowna odległość między sufitem i dolną krawędzią śrub. Przykład instalacji Uwaga: Wszystkie wymienione wyŝej elementy naleŝy przygotować na miejscu. 50~100 Dach Śruba kotwiąca Długa nakrętka Śruba mocująca Sufit 4 MONTAś JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ Nowy sufit (1) Przeprowadzić wstępny (tymczasowy) montaŝ Umieścić uchwyt śruby mocującej na śrubie. NaleŜy uŝyć nakrętki i podkładki na obu końcach uchwytu. Nakrętka (do przygotowania na miejscu) Podkładka (do przygotowania na miejscu) (2) Wymiary otworu w suficie określa papierowy wzornik. Szczegółowe informacje w tym zakresie moŝna uzyskać od zarządcy lub właściciela nieruchomości. Środek otworu jest zaznaczony na papierowym wzorniku. Środek zaznaczony jest na samej jednostce, jak i na papierowym wzorniku. PrzyłoŜyć wzornik [5] do urządzenia i wstępnie zamontować za pomocą 3 śrub [6]. Umieścić naroŝnik miski ociekowej na wylocie przewodu rurowego. <Po instalacji na suficie> (3) Ustawić ustawienie we właściwej pozycji. (Patrz Przygotowanie do instalacji (1)) Śruby mocujące Przykręcanie (podwójne nakrętki). Podstawa ustalająca podkładki (do przygotowania na miejscu) (upewnić się, że podkładka ściśle przylega do śruby) (4) Sprawdzić wypoziomowanie urządzenia. Pompa wody i łącznik pływakowy zainstalowane są wewnątrz wewnętrznej. NaleŜy sprawdź wypoziomowanie wszystkich czterech naroŝników urządzenia za pomocą przyrządu poziomującego lub rurki PCV wypełnionej wodą. (JeŜeli urządzenie jest przechylone w kierunku przeciwnym do kierunku odprowadzania wody, moŝe wystąpić problem z łącznikiem pływakowym, co moŝe doprowadzić do wycieku). (5) Usunąć podstawę podkładki 2 i dokręcić nakrętkę. Poziom Rurka polietylenowa (6) Usunąć papierowy wzornik. W tym przypadku istniejącego sufitu (1) Przeprowadzić wstępny (tymczasowy) montaŝ Umieścić uchwyt śruby mocującej na śrubie. NaleŜy uŝyć nakrętki i podkładki na obu końcach uchwytu. Przymocować uchwyt. (2) Wyregulować wysokość i połoŝenie urządzenia. (Patrz Przygotowanie do instalacji (1)) (3) Wykonać kroki 4 i 5 w przypadku montaŝu na nowym suficie. 16 Środek otworu w suficie Papierowy wzornik Śruba (wyp. dod.) (Mocowanie papierowego wzornika) Śruba na wylocie przewodu mocowana jest na narożniku miski ociekowej. Papierowy wzornik 5 Śruba (wyp. dod.)

6 5 PRZEWÓD CZYNNIKA CHŁODZĄCEGO (odnośnie do przewodów zewnętrznych, patrz Instrukcja montaŝu zewnętrznej). Jednostka zewnętrzna posiada załadowany czynnik chłodzący. Przy podłączaniu i odłączaniu przewodów od naleŝy zapoznać się z Rys. 1. Wymiary nakrętek redukcyjnych podano w Tabeli 1. Olej chłodniczy zastosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz nakrętki redukcyjnej. ZałoŜyć nakrętkę, a następnie mocno dokręcić wykonując 3-4 obroty. Właściwy moment obrotowy określono w Tabeli 1. (Zastosowanie zbyt mocnego docisku moŝe uszkodzić nakrętkę i spowodować wyciek gazu). Sprawdzić połączenia przewodów gazowych pod kątem nieszczelności. Zaizolować przewody jak pokazano na rysunku poniŝej. Zabezpieczyć połączenie przewodu gazowego i izolatora 7 odpowiednim uszczelnieniem. Zastosowanie oleju chłodzącego Klucz dynamometryczny Klucz Łącznik przewodów Nakrętka redukcyjna Średniej wielkości uszczelka 11 (wyp. dod.) (Zabezpieczyć połączenie przewodów podkładką uszczelniającą.) Zacisk 3 Przewód gazowy Przewód cieczowy Izolator (wyp. dod.) 8 (dla przewodu cieczowego) Izolator (wyp. dod.) 7 (dla przewodu gazowego) Tabela 1 Średnic a Momen t A (mm) Kształt redukcji 6, ~1720 N/cm (144~176 kgf/cm) 8,3~8,7 9, ~3990 N/cm (333~407 kgf/cm) 12,0~12,4 R 0,4 ~ 0,8 12,7 4950~6030 N/cm (490~500 kgf/cm) 12,4~16,6 90 0,5 A 15, ~7540 N/cm (630~770 kgf/cm) 18,6~19,0 6 INSTALACJA PRZEWODU ODPROWADZANIA WODY (1) Instalacja przewodu odprowadzania wody Średnica przewodu rurowego powinna być równa lub większa niŝ przewodów urządzenia (rura polietylenowa, wymiary: 25 mm; śr. zew. 32 mm) Rurka odpływowa powinna być krótka i powinna przebiegać w nachyleniu co najmniej 1%, by nie doprowadzać do powstawania poduszki powietrznej. Jeśli nie moŝna uzyskać poŝądanego nachylenia naleŝy podjąć inne środki w celu uzyskania tego samego efektu. Zachować odległość 1-1,5 m pomiędzy podwieszanymi klamrami mocującymi przewodu w celu uniknięcia jego skręcenia. 1-1,5m Nachylenie ponad 1% UŜyć sztywnej rurki (nie na wyposaŝeniu) oraz zacisku 1. Wetknąć rurkę w złączkę przewodu cieczowego na głębokość oznaczoną białą taśmą. Dokręcić zacisk aŝ główka śruby znajdzie się w odległości mniejszej niŝ 4 mm od przewodu. Zabezpieczyć odpływowy z zaciskiem za pomocą uszczelnienia 9. Zaizolować przewód odpływowy w pomieszczeniu. Zacisk Zacisk (wyp. dod.) Duża uszczelka 10 (wyp. dod.) Taśma (biała) wypos.) Sztywna rurka (nie na mniej niż 4mm 17

7 <Środki ostroŝności w przypadku wyniesionego przewodu odpływowego> Wysokość montaŝu nie powinna przekraczać 280 mm. NaleŜy zachować odpowiedni kąt względem urządzenia; nie montować przewodu dalej niŝ 300 mm od urządzenia. (wyp. dod.) Maks 300 mm 1~1,5 m Podwieszenie wyniesiony przewód odpływowy Zacisk (wyp. dod.) Przewód odpływowy 220 maks 280 maks 500 Sztywna rurka (nie na wyposażeniu) (wyp. dod.) Uwaga: Nachylenie przewodu odpływowego wody (1) musi zawierać się w granicach 75 mm; nie naleŝy poddawać go działaniu sił zewnętrznych. Jeśli podłączonych jest więcej przewodów cieczowych naleŝy postępować zgodnie z poniŝszą procedurą. maks 75 maks 500 Min 100 Połączyć przewody cieczowe złączem trójnikowym. Parametry przewodów cieczowych muszą spełniać wymagania dla danej. (2) Po instalacji naleŝy sprawdź, czy odprowadzanie wody przebiega bez zakłóceń. Sprawdzić, czy jednostka wewnętrzna jest wypoziomowana za pomocą poziomicy lub rury polietylenowej wypełnionej wodą; sprawdzić poprawność wymiarów otworu w suficie. Usunąć wskaźnik poziomu przez zainstalowaniem panelu maskującego. Dokręcić śruby, tak aby róŝnica w wysokości pomiędzy obiema stronami wewnętrznej była mniejsza niŝ 5 mm. Najpierw naleŝy przykręcić śruby ręcznie. Przykręcić krzyŝowo dwie śruby mocujące, a następnie pozostałe dwie; mocno dokręcić wszystkie cztery śruby. Podłączyć przewody silnika synchronicznego. Podłączyć przewód sygnałowy. W przypadku braku odpowiedzi z pilota zdalnego sterowania, naleŝy sprawdzić, czy przewody podłączone są prawidłowo; ponownie uruchomić pilota 10 sekund po wyłączeniu zasilania. <Ograniczenia w instalacji panelu maskującego> Zainstalować panel maskujący w sposób pokazany na rysunku. Niewłaściwe ustawienie panelu spowoduje wyciek wody; moŝe teŝ dojść do wyświetlania informacji o odbiorze sygnału, który nie moŝe być podłączony. Nalać ok ccd wody przez otwór wylotowy powietrza lub otwór rewizyjny, aby sprawdzić woda odprowadzana jest poprawnie. Po podłączeniu urządzenia Sprawdzić odprowadzanie wody w trybie chłodzenia. Przed ostatecznym podłączeniem urządzenia Zdjąć pokrywę kasety sterowniczej, podłączyć zasilanie jednofazowe do terminalu 1 i 2 na kostce zaciskowej. NaleŜy pilota zdalnego sterowania do uruchomienia urządzenia. Uwaga w trakcie tej czynności uruchomi się wentylator. Po potwierdzeniu sprawnego odprowadzania wody, naleŝy odłączyć. Połączenie z jednostką zewnętrzną Kostka Kaseta sterownicza zaciskowa Płytka przył. dla wewnętrznej Kostka zaciskowa Pokrywa kasety sterowniczej Sposób nalewania wody 18

8 Otwór serwisowy odpływu wody (tu spuszczamy wodę) Sztywna rurka (nie na wyposażeniu) Serwis Otwór rewizyjny wewnętrznej 100mm Rurka pojemnika z wodą powinna mieć długość około 100 mm Nalać wodę przez otwór rewizyjny Nalać wodę przez wylot powietrza zewnętrznej 19

9 wewnętrznej wewnętrznej zewnętrznej zewnętrznej Zasilanie Zasilanie 7 OKABLOWANIE Wszystkie dostarczone części, materiały oraz przewody muszą spełniać wymagania lokalnych przepisów. NaleŜy uŝywać wyłącznie przewodów miedzianych. Podczas wykonywania okablowania, naleŝy odnieść się do schematu elektrycznego. Wszystkie prace związane z okablowaniem powinni wykonywać wykwalifikowani elektrycy. NaleŜy zainstalować wyłącznik automatyczny, który będzie odcinał zasilanie całego urządzenia. Patrz Instrukcja montaŝu zewnętrznej w celu zapoznania się z parametrami przewodów, wyłączników, przełączników i okablowania, itp. Podłączanie urządzenia Zdjąć pokrywę kasety sterowniczej (1), przeciągnąć przewody przez gumową rurkę A, a następnie, po odpowiednim połączeniu z innymi przewodami, dokręcić zacisk A. Podłączyć przewody o odpowiedniej biegunowości do odpowiedniej kostki zaciskowej. Owinąć uszczelnienie 12 wokół przewodów. (NaleŜy to zrobić, aby zapobiec wystąpieniu rosy). Po podłączeniu urządzenia, załoŝyć pokrywę kasety sterowniczej (1) i (2). Przewód uziemiający Rurka gumowa A Pokrywa kasety sterowniczej (1) Pokrywa kasety sterowniczej (2) * Nie należy zapomnieć o uszczelnieniu, aby zapobiec penetracji przez wodę. Rurka gumowa Zapewnić podkładkę uszczelniającą Uszczelka (mały rozmiar 12) (Wokół przewodu) Wej Wyj Przewód zewnętrzny Uwaga: Uszczelnienie powinno być odpowiednio ciasne i szczelne. UWAGA: Podczas podłączania zasilania należy zwrócić uwagę na następujące elementy: Nie wolno podłączać przewodów o różnych parametrach do tej samej kostki zaciskowej. (Luźne przewody mogą doprowadzić do przegrzania obwodu) Podłączać przewody o tych samych parametrach, jak pokazano na rysunku. Podłączać przewody o tych samych parametrach po obu stronach. Nie podłączać przewodów o tych samych parametrach po obu stronach. Nie podłączać przewodów o różnych parametrac 8 PRZYKŁAD OKABLOWANIA Odnośnie obwodu zewnętrznej, patrz Instrukcja montaŝu zewnętrznej. Uwaga: Wszystkie przewody elektryczne posiadają określoną biegunowość. Bieguny muszą być zgodne z oznaczeniami na kostce zaciskowej. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy i przeprowadzić ich kontrolę po instalacji Element do sprawdzenia Czy jednostka wewnętrzna jest solidnie zamontowana? Czy przeprowadzono kontrolę szczelności przewodów gazowych? Czy jednostka jest odpowiednio zaizolowana? Czy odprowadzanie wody przebiega prawidłowo? Czy parametry zasilania zgadzają się z wytycznymi na tabliczce znamionowej? Czy okablowanie i orurowanie jest wykonane prawidłowo? Czy urządzenie jest bezpiecznie uziemione? Czy rozmiar przewodów jest prawidłowy? Czy istnieją jakieś przeszkody na wlocie i wylocie powietrza wewnętrznej i zewnętrznej? Czy dostępne są informacje o długości przewodów i ilości załadowanego czynnika chłodzącego? Niewłaściwa instalacja może spowodować Upadek urządzenia, drgania i hałas. Zmniejszenie ilości gazu w układzie. Wystąpienie rosy lub kapanie wody. Wystąpienie rosy lub kapanie wody. Problemy z działaniem urządzenia lub spalenie wybranych części. Problemy z działaniem urządzenia lub spalenie wybranych części. Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Problemy z działaniem urządzenia lub spalenie wybranych części. Spadek wydajności chłodzenia. Trudno jest kontrolować zużycie czynnika chłodzącego. 20 Sprawdzić

10 Uwaga: po zakończeniu instalacji, należy upewnić się, że nie ma wycieków czynnika chłodzącego. 21

11 Generalny Dystrybutor Haier AC w Polsce Refsystem sp. z o.o. ul. Metalowców Grudziądz

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y KARTA KATALOGOWA Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną Modele: RM-3512-S/Y www.ferono.com info@ferono.com Wprowadzenie Kurtyna powietrzna montowana jest przy wejściach w supermarketach, teatrach, halach,

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Szczególne środki ostroŝności

Szczególne środki ostroŝności INSTRUKCJA MONTAśU Szczególne środki ostroŝności 1. Przed przystąpieniem do instalacji prosimy uwaŝnie przeczytać oraz zastosować się do niniejszej instrukcji. 2. Instalacja kabiny powinna być przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU KABINA INEZ

INSTRUKCJA MONTAśU KABINA INEZ INSTRUKCJA MONTAśU KABINA INEZ Dziękujemy za wybór naszego produktu. Przed przystąpieniem do korzystania z kabiny prosimy o uwaŝne zapoznanie się z instrukcją oraz wykonanie montaŝu zgodnie z zawartymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB

instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB UWAGI I OSTRZEŻE IA UWAGA! ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM PRZED PRZYSTĄPIENIEM

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Oprawy oświetleniowe LED Lumination

Oprawy oświetleniowe LED Lumination GE Lighting Solutions Instrukcja instalacji Oprawy oświetleniowe LED Lumination Podwieszana oprawa LED (seria EP14) Cechy Długi okres trwałości (trwałość znamionowa 50 000 godzin) 5-letnia gwarancja IP30

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX

Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX Uwagi Przed przystąpieniem do instalacji przeczytać uważnie niniejszą instrukcję. Instrukcja przeprowadzi Państwa przez podłączenie hydrauliczne, elektryczne i

Bardziej szczegółowo

SILENT-100 CHZ DESIGN

SILENT-100 CHZ DESIGN SILENT-100 CHZ DESIGN 1 3 4 2 Fig.1 Fig.2 L L N Ls Fig.3 N Fig.4 L N L NLs ON 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 1 5 6 7 8 ON Fig.5 OFF CT-12/14 H 12 V 230 V 50Hz 50Hz LS LS N L TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L N SILENT-100

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYNY POWIETRZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYNY POWIETRZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYNY POWIETRZNEJ TYP RM-09S-D/Y RM-S-D/Y RM-5S-D/Y RM-09S-D/Y RM-S-D/Y RM-5S-D/Y . INFORMACJA O PRODUKCIE Jako jeden z produktów do urządzenia nowoczesnego wnętrza najwyŝszej klasy,

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Klimatyzator ścienny typu Multisplit. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V ZASTOSOWANIE Siłownik do okien APRICOLOR VARIA przeznaczony jest do elektrycznego otwierania i zamykania okien uchylnych z zawiasami w górnej lub dolnej części okna, okien połaciowych i świetlików. Do

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i uŝytkowania. Młynki do mięsa S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D

Instrukcja instalacji i uŝytkowania. Młynki do mięsa S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D Instrukcja instalacji i uŝytkowania Młynki do mięsa Typ : T-8, S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D 1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Producent oświadcza, Ŝe urządzenia spełniają

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL Podnośnik dla niepełnosprawnych Zmiany zastrzeżone! Winda dla niepełnosprawnych Instrukcja obsługi ZAKRES DOSTAWY Hydrauliczna winda dla osób niepełnosprawnych zapakowana

Bardziej szczegółowo

CAC AHU Kit. Skrzynka automatyki AHU CAC. Instrukcja Instalacji

CAC AHU Kit. Skrzynka automatyki AHU CAC. Instrukcja Instalacji CAC AHU Kit Skrzynka automatyki AHU CAC Instrukcja Instalacji 1. Środki ostrożności 2. Przygotowanie do instalacji 3. Ustalanie miejsca instalacji skrzynki automatyki AHU 4. Podłączanie przewodu zasilania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S

Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S Zajęcia nr Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S Sieć TN-S jest siecią z przewodami fazowymi L1, L2 i L3, przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE oraz uziemionym punktem zerowym.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Filtr do deszczówki Instrukcja instalacji i obsługi 1 Prosimy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję instalacji i obsługi filtra do deszczówki i przestrzegać podanych w niej wskazówek. Spis treści: Strona

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORA POKOJOWEGO

KLIMATYZATORA POKOJOWEGO montaz.qxd 2004-06-21 11:19 Page 1 INSTRUKCJA INSTALACJI KLIMATYZATORA POKOJOWEGO (TYP ŚCIENNY DZIELONY) Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem instalacji. Instalacja, przegląd

Bardziej szczegółowo

Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1

Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1 Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1 Przegląd Zestaw węży przyłączanych od góry służy do podłączenia wężownicy wymiennika ciepła szafy chłodzącej dla systemów (High-Density

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU

V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU aereco wentylacja sp. z o.o. ul. Dobra 13 Łomna Las 05-152 Czosnów tel: 22 380 30 00 fax: 22 380 30 01 e-mail: biuro@aereco.com.pl www.aereco.com.pl www.axpir.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

ODWILŻACZE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI AMCOR DSR12/ DSR20/ DSRT20

ODWILŻACZE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI AMCOR DSR12/ DSR20/ DSRT20 ODWILŻACZE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI AMCOR DSR12/ DSR20/ DSRT20 1 ODWILŻACZE FIRMY AMCOR Odwilżacze firmy AMCOR są bardzo proste w instalacji i użytkowaniu. Mogą być montowane na ścianie lub pod sufitem

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line 282199, 282007 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

CPMAX-LIFT. Winda do TV plazmowych i TV LCD 1. LISTA ELEMENTÓW: 3. INSTALACJA i REGULACJA:

CPMAX-LIFT. Winda do TV plazmowych i TV LCD 1. LISTA ELEMENTÓW: 3. INSTALACJA i REGULACJA: CPMAX-LIFT Winda do TV plazmowych i TV LCD 1. LISTA ELEMENTÓW: Winda do TV plazmowego Uchwyt do TV Zestaw montaŝowy do TV instrukcja montaŝu 2. PRZYGOWANIA DO MONTAśU: Wymiary: Długość 1720 mm Szerokość

Bardziej szczegółowo

Wymontowanie i zamontowanie pompowtryskiwacza

Wymontowanie i zamontowanie pompowtryskiwacza Strona 1 z 5 Wymontowanie i zamontowanie pompowtryskiwacza Niezbędne narzędzia specjalne, testery i urządzenia pomiarowe oraz wyposaŝenie Uniwersalny wspornik czujnika pomiarowego -VW 387- Nasadka -3410-

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montaŝu Barierka INGA

Instrukcja montaŝu Barierka INGA Instrukcja montaŝu Barierka INGA WAśNE! Po przeczytaniu, instrukcję naleŝy zachować. Przed montaŝem naleŝy dokładnie przeczytać instrukcję. Niedokładne zapoznanie się z instrukcją moŝe skutkować złym montaŝem

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL 7083 321-01 ECBN 62 Ustawianie Unikać ustawiania urządzenia w miejscu nasłonecznionym lub w pobliżu kuchenek, grzejników i podobnych

Bardziej szczegółowo

Texi Champion S. Instrukcja obsługi

Texi Champion S. Instrukcja obsługi Texi Champion S Instrukcja obsługi WAśNE! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera waŝne wskazówki o tym jak bezpiecznie, prawidłowo i ekonomicznie uŝywać urządzenia. Stosowanie się do jej zaleceń pozwoli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Widok z tyłu. Obsługa Seria T-808: zamek elektryczny pin 5 i 6. gniazdo 4 pin

Widok z tyłu. Obsługa Seria T-808: zamek elektryczny pin 5 i 6. gniazdo 4 pin VIDEO-DOMOFON T-908, T-808 URZ0160, URZ0161, URZ0162, URZ0163 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za wybranie naszego systemu. Jest to system do montaŝu na ścianie, składa się z zewnętrznej kamery, wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Wylot płynu chłodzącego do ogrzewania zewnętrznych elementów

Wylot płynu chłodzącego do ogrzewania zewnętrznych elementów Płynu chłodzącego można używać do ogrzewania zewnętrznych elementów. Przykładowo skrzyni ładunkowej, kabiny dźwigu czy schowków na narzędzia. Ciepło jest pobierane z przepływu przez blok cylindrów, a zwrot

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Przygotowanie przewodów.

Rys. 1. Przygotowanie przewodów. INSTRUKCJA WENTYLATORY ŁAZIENKOWE BF 120 S/T/TH Montaż Wentylator łazienkowy BF powinien być montowany na ścianie najwyżej jak to jest możliwe lub na suficie. Nie wolno montować wentylatorów w kabinach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl)

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl) Instrukcja montażu ANTTI M0 3W, WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 08083 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FIN-30 Kanunki, Kuusjoki Tel. +38 77 700 Fax +38 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL 04308252) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL 04308086) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 ROZDZIAŁ 1 Zasady bezpieczeństwa 1.1. Wstęp Niniejszy rozdział zawiera zasady bezpieczeństwa. System

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

PL.fm Page 4 Wednesday, June 29, :22 PM INSTALACJA

PL.fm Page 4 Wednesday, June 29, :22 PM INSTALACJA 10200166PL.fm Page 4 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACJA PRZED ZAINSTALOWANIEM CHŁODZIARKI...5 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA OGÓLNE...5 PODŁACZENIE ELEKTRYCZNE...6 POZIOMOWANIE CHŁODZIARKI...7

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 Rzeszów czerwiec 2008 ul. Hoffmanowej 19 INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 WYDANIE 1 PARAMETRY TECHNICZNE Napięcie zasilania Moc pobierana Rodzaj pracy Klasa izolacji Pojemność zbiornika na wodę

Bardziej szczegółowo

Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo

Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo PL/07/LLP-LdV/IVT/140359 24.02 15.03.2008 Zespół Szkół Samochodowych Ul. Klonowaci 14 71-244 Szczecin Zestaw rozrządu dla silników benzynowych 1,6 l

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montaŝu i obsługi zestawu Beep&Park

Instrukcja montaŝu i obsługi zestawu Beep&Park W skład zestawu wchodzi: wiertło 18,5mmm 1 szt. zestaw złączy elektrycznych 4 szt. opaski zaciskowe 15 szt. wkręt montaŝowy 2 szt. moduł sterujący (róŝny w zaleŝności od wersji) 1 szt. czujniki parkowania

Bardziej szczegółowo

Seria NMVL oraz NMX ZAWORY WTRYSKOWE STEROWANY CIŚNIENIEM NA SSANIU, WYMIENNE DYSZE

Seria NMVL oraz NMX ZAWORY WTRYSKOWE STEROWANY CIŚNIENIEM NA SSANIU, WYMIENNE DYSZE Seria oraz NMX ZAWORY WTRYSKOWE STEROWANY CIŚNIENIEM NA SSANIU, WYMIENNE DYSZE DANE TECHNICZNE Zastosowanie Termostatyczne zawory wtryskowe Honeywell serii oraz NMX są stosowane w instalacjach chłodniczych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI Montaż unitów stomatologicznych sprzedawanych przez firmę Stern Weber Polska przeprowadza autoryzowany serwis firmy STERN WEBER POLSKA.

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ Dziękujemy za wybór pomieszczeniowego elementu nawilżającego PEGO EASYSTEAM. Przeczytaj uważnie tą instrukcję: pozwoli to na prawidłowy montaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA START-POL 20/30/50

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA START-POL 20/30/50 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA START-POL 20/30/50 UWAGA: Przed rozpoczęciem eksploatacji prostownika do ładowania akumulatorów należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy promiennik podczerwieni IR Do budynków o dużej kubaturze i wysokim sklepieniu

Przemysłowy promiennik podczerwieni IR Do budynków o dużej kubaturze i wysokim sklepieniu 3 3000 6000 W Grzałki elektryczne 3 modele(i) Przemysłowy promiennik podczerwieni Do budynków o dużej kubaturze i wysokim sklepieniu Zastosowanie Promiennik nadaje się do kompleksowego lub uzupełniającego

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Poradnik montażu podblatowej kostkarki do lodu ICE-O-MATIC model ICEU: 035A, 045A, 065A, 085A, 105A, 145A, 185A

Poradnik montażu podblatowej kostkarki do lodu ICE-O-MATIC model ICEU: 035A, 045A, 065A, 085A, 105A, 145A, 185A Poradnik montażu podblatowej kostkarki do lodu ICE-O-MATIC model ICEU: 035A, 045A, 065A, 085A, 105A, 145A, 185A Przed rozpoczęciem montażu należy się zaopatrzyć w poniższe narzędzia, części i dokumentację

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa Instrukcja obsługi magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002 Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa 1. Należy przeczytać poniższe zalecenia. 2. Należy zachować je do wglądu. 3. Należy przeczytać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

GEKOBOX. Instrukcja montażu

GEKOBOX. Instrukcja montażu GEKOBOX Instrukcja montażu 1. GEKOBOX Podstawowe informacje GEKOBOX to programowalny, zewnętrzny, komputer sterujący przeznaczony do okresowego zwiększania mocy i momentu obrotowego silnika. GEKOBOX jest

Bardziej szczegółowo

Jakiekolwiek użycie niezgodne z opisanym powyżej doprowadzi do uszkodzenia produktu, powstania zagrożenia zwarcia, pożaru, porażenia prądem, etc.

Jakiekolwiek użycie niezgodne z opisanym powyżej doprowadzi do uszkodzenia produktu, powstania zagrożenia zwarcia, pożaru, porażenia prądem, etc. Woltomierz samochodowy Equus Instrukcja obsługi Nr produktu: 842060 Produkt ten spełnia wymagania norm krajowych i europejskich. Przeznaczenie Woltomierz przeznaczony jest do wyświetlania na pokładzie

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

Łatwe utrzymanie czystości wewnątrz obudowy. Łatwy dostęp do wnętrza obudowy, instalacji sanitarnej.

Łatwe utrzymanie czystości wewnątrz obudowy. Łatwy dostęp do wnętrza obudowy, instalacji sanitarnej. Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Opis produktu Termoizolacyjna obudowa studni głębinowej ETO-TERM produkcji EOTECH stanowi innowacyjne rozwiązanie w swojej kategorii.

Bardziej szczegółowo

V-LIFT. Windy do TV plazmowych Winda Elementy uchwyty do TV Pilot Instrukcja 1. LISTA ELEMENTÓW: 2. SPOSOBY ZASTOSOWANIA:

V-LIFT. Windy do TV plazmowych Winda Elementy uchwyty do TV Pilot Instrukcja 1. LISTA ELEMENTÓW: 2. SPOSOBY ZASTOSOWANIA: V-LIFT Windy do TV plazmowych 26 46 1. LISTA ELEMENTÓW: Winda Elementy uchwyty do TV Pilot Instrukcja 2. SPOSOBY ZASTOSOWANIA: A. Sposób 1 Instalacja windy V-LIFT z telewizorem wewnątrz mebla np. komody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC. Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18. Poradnik montażu Micro OPLC JZ20-T10/JZ20-J-T10

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC. Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18. Poradnik montażu Micro OPLC JZ20-T10/JZ20-J-T10 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18 Poradnik montażu Micro OPLC JZ20-T10/JZ20-J-T10 6 wejść cyfrowych, 4 wyjścia tranzystorowe JZ20-T18/JZ20-J-T18 6 wejść

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ 1 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa W celu poprawnego

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obsługi. Przetwornik do pomiaru ciśnienia róŝnicowego

Instrukcje obsługi. Przetwornik do pomiaru ciśnienia róŝnicowego Instrukcje obsługi Przetwornik do pomiaru ciśnienia róŝnicowego PL Przetwornik do pomiaru ciśnienia róŝnicowego PL Przetwornik do pomiaru ciśnienia róŝnicowego Spis treści 1. Instrukcje bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

TankGuard INSTRUKCJA OBSŁUGI

TankGuard INSTRUKCJA OBSŁUGI TankGuard INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE PPL OilStar TankGuard jest zaprojektowany do ochrony zbiorników olejowych przed zbyt wysokim poziomem cieczy (więcej jak 95% objętości lub 200mm od górnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo