KLIMATYZATOR TYPU KASETONOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI URZĄDZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLIMATYZATOR TYPU KASETONOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI URZĄDZENIA"

Transkrypt

1 KLIMATYZATOR TYPU KASETONOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI URZĄDZENIA Spis treści Środki ostroŝności 3 Części i funkcje 6 Eksploatacja 7 Rozwiązywanie problemów 9 Informacje dla klienta 11 Serwis 11 Procedura instalacyjna 13 Polski Proszę uważnie zapoznać się z poniższą instrukcję przed przystąpieniem do instalacji. Należy zachować instrukcję jako źródło odniesienia.

2 ŚRODKI OSTROśNOŚCI: W celu wykonania prawidłowej instalacji, naleŝy uwaŝnie przeczytać rozdział pt. Środki ostroŝności. Po instalacji naleŝy poprawnie uruchomić urządzenie i zademonstrować klientom, w jaki sposób je obsługiwać i serwisować. Interpretacja oznaczeń Uwaga i Zachować ostroŝność : UWAGA: PowaŜne ryzyko obraŝeń ciała lub śmierci w przypadku zignorowania ostrzeŝenia. ZACHOWAĆ PowaŜne ryzyko obraŝeń ciała lub uszkodzenia maszyny w przypadku zignorowania ostrzeŝenia. OSTROśNOŚĆ: UWAGA: Instalacja powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel; nie naleŝy instalować urządzenia samodzielnie. Nieprawidłowa instalacja moŝe spowodować wyciek cieczy, poraŝenie prądem elektrycznym lub poŝar. Urządzenie instalować zgodnie z Instrukcją. Nieprawidłowa instalacja moŝe spowodować wyciek cieczy, poraŝenie prądem elektrycznym lub poŝar. NaleŜy pamiętać o konieczności korzystania z określonych części i akcesoriów. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wycieku cieczy, poraŝenia prądem elektrycznym, poŝaru lub oderwania urządzenia od powierzchni montaŝowej. Urządzenie powinno być montowane w miejscu umoŝliwiającym jego trwałe utrzymanie. W innym razie moŝe dojść do upadku urządzenia i obraŝeń ciała. Podczas instalacji urządzenia naleŝy zwrócić uwagę na moŝliwość wystąpienia burz, silnego wiatru lub trzęsienia ziemi. Nieprawidłowy montaŝ moŝe spowodować upadek urządzenia. Wszystkie prace elektryczne powinny być wykonywane przez doświadczony personel i zgodnie z lokalnymi przepisami oraz niniejszą Instrukcją. NaleŜy skorzystać z przewodów przeznaczonych dla urządzenia. Nieprawidłowa instalacja lub uŝycie niewymiarowych przewodów mogą spowodować poraŝenie prądem lub powstanie poŝaru. Wszystkie przewody i obwody powinny być zabezpieczone. NaleŜy zastosować wyłącznie przewód mocowany w sposób trwały. NaleŜy upewnić się, Ŝe działanie sił zewnętrznych nie wpłynie na trwałość kostki zaciskowej i przewodu elektrycznego. Nieodpowiednie połączenie elektryczne i instalacja mogą doprowadzić do powstania poŝaru. NaleŜy w sposób prawidłowy poprowadzić przewód podczas doprowadzania zasilania zarówno z wewnątrz jak i z zewnątrz. Odpowiednio zamocować pokrywę kostki zaciskowej w celu uniknięcia przegrzania, poraŝenia prądem lub poŝaru. W przypadku wycieku czynnika chłodzącego podczas instalacji urządzenia, naleŝy dokładnie przewietrzyć pomieszczenie. W efekcie kontaktu z ogniem czynnik chłodzący wytwarza trujący gaz. Sprawdzić urządzenie po zakończeniu instalacji. Upewnić się, czy nie ma wycieków. Czynnik chłodzący wytwarza trujący gaz po zetknięciu ze źródłem ciepła, np. grzejnikiem, kuchenką, itp. Odłączyć zasilanie przed kontaktem z kostką zaciskową. ZACHOWAĆ OSTROśNOŚĆ: Urządzenie musi być uziemione. Uziemienia nie powinno być podłączone do instalacji gazowej, wodnej lub linii telefonicznej. Nieodpowiednie uziemienie moŝe spowodować poraŝenie prądem. NaleŜy pamiętać o zainstalowaniu wyłącznika ochronnego róŝnicowo-prądowego w celu uniknięcia poraŝenia prądem. NaleŜy zadbać o odprowadzanie wody zgodnie z niniejszą Instrukcją. Zabezpieczyć przewód rurowy materiałem izolacyjnym w celu zapobiegania powstawaniu rosy. Niewłaściwa instalacja systemu odprowadzania wody moŝe spowodować wyciek wody i zalanie pomieszczenia. Aby zapobiec zakłócaniu odbioru lub w celu zmniejszenia szumów, urządzenie naleŝy montować co najmniej 1 m od przewodów zasilających odbiornika telewizyjnego lub radiowego zarówno w przypadku instalacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. (Jeśli fale radiowe są zbyt silne, dystans 1 m nie wystarcza, by zapewnić redukcję szumów). Nie naleŝy montować urządzenia w następujących miejscach: (a) Opary oleju lub gazu, np. wytwarzane podczas gotowania w kuchni, mogą doprowadzić do przyspieszonego zuŝycia elementów z tworzyw sztucznych, a w ostateczności do rozszczelnienia urządzenia. (b) W miejscach występowania gazu korodującego. Przewody miedziane i części spawane mogą ulec uszkodzeniu w wyniku korozji, co moŝe doprowadzić do nieszczelności urządzenia. (c) W miejscach występowania silnego promieniowania. Będzie to miało wpływ na system sterowania urządzenia i spowoduje jego awarię (d) W miejscach obecności łatwopalnego gazu, zanieczyszczeń i substancji lotnych (rozcieńczalnik, benzyna), ze względu na ryzyko poŝaru. Podczas instalacji urządzenia naleŝy posłuŝyć się papierowym wzornikiem. Uziemienie Środki ostroŝności obowiązujące personel montaŝowy NaleŜy zadbać o przekazanie klientom wiedzy na temat obsługi urządzenia. 13

3 1 PRZED INSTALACJĄ <Nie naleŝy pozbywać się załączonych akcesoriów przez zakończeniem instalacji> Określić sposób dostarczenia urządzenia na miejsce instalacji. Nie wyjmować urządzenia z opakowania przed dostarczeniem na miejsce instalacji. JeŜeli mimo wszystko wcześniejsze rozpakowanie urządzenia jest nieuniknione, naleŝy je odpowiednio chronić. 2 WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI (1) Miejsce instalacji musi spełniać następujące warunki i musi być uzgodnione z klientem: MontaŜ powinien odbywać się w miejscu, w którym odbywa się prawidłowy przepływ powietrza. Nie powinny występować przeszkody w dopływie powietrza. Odprowadzanie wody z urządzenia powinno odbywać się bez zakłóceń. Miejsce montaŝu powinno utrzymać cięŝar urządzenia. Miejsce montaŝu na suficie nie powinno odbiegać od poziomu. NaleŜy zapewnić wystarczająco duŝo miejsca na potrzeby serwisowe. NaleŜy uwzględnić odpowiednią długość przewodu rurowego wewnątrz jak i na zewnątrz. (Patrz Instrukcja montaŝu zewnętrznej). Urządzenie wewnętrzne i zewnętrzne, przewód zasilający oraz przewód wewnętrzny urządzenia powinny znajdować się co najmniej 1 m od odbiornika telewizyjnego lub radiowego. Pozwala to na uniknięcie zakłóceń w działaniu tych urządzeń. (Nawet przy zachowaniu dystansu 1 m, mogą wystąpić szumy, jeśli działanie fali jest zbyt silne) (2) Wysokość sufitu Jednostka wewnętrzna moŝe być instalowana na suficie o wysokości 2,5-3 m. (Patrz Ustawienia i Instrukcja montaŝu panelu maskującego) (3) Zamontować śrubę mocującą. Upewnić się, Ŝe konstrukcja sufitu w miejscu instalacji utrzyma cięŝar. W przypadku wątpliwości podjąć odpowiednie działania. (Odległości między otworami zaznaczone są na papierowym wzorniku. W razie konieczności wzmocnienia konstrukcji sufitu sprawdzić oznaczenia na wzorniku) Wymagane odstępy montażowe min 2500 H 3 PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI Wylot powietrza min 1500 Wylot powietrza Wlot powietrza min 1500 (1) Pozycja otworu w suficie między jednostką i śrubami mocującymi. Jednostka wewnętrzna 570mm Otwór w suficie 950 (Panel maskujący) 890 (Otwór w suficie) 840 (Jednostka wewnętrzn a) Przewód czynnika chłodzącego Śruby mocujące Jednostka wewnętrzna 570mm Otwór w suficie 650mm Panel maskujący 700mm Panel maskujący powinien zachodzić na krawędź otworu min. 25mm Śruby mocujące 780 (Odległość między śrubami mocującymi) 840 (Jednostka wewnętrzna) 890 (Otwór w suficie) 950 (Panel maskujący) Uchwyt śruby mocującej Sufit Panel maskujący Sufit

4 Otwór w suficie Pozycja wisząca 690 Ściana/inna bariera Min 1500 Min 1000 Bariera Maks 3000 Podłoga Jednostka wewnętrzna Panel Otwór w suficie 1280mm Odległość między śrubami mocującymi 1070mm Odległość między śrubami mocującymi 780mm Otwór w suficie 1280mm Min 20 Uwaga: wymiar otworu sufitowego oznaczony * może mieć nawet 910 mm; mimo wszystko należy zachować zachodzenie panelu maskującego na krawędź sufitu w granicach powyżej 20 mm. 15

5 (2) Wyciąć otwór w suficie w celu przeprowadzenia instalacji (sufit istniejący). Oznaczyć odległości między śrubami mocującymi posługując się papierowym wzornikiem. Podłączyć wszystkie przewody (ruraŝ: czynnik chłodzący, odprowadzanie wody) oraz okablowanie (przewody wewnętrzne) do wewnętrznej przed instalacją. Wyciąć otwór w suficie. W celu uzyskania gładkich krawędzi i uniknięcia wibracji moŝna obudować otwór specjalnym stelaŝem. Poinformować zarządcę lub właściciela nieruchomości o prowadzonej instalacji. (3) Zamontować śruby mocujące. (NaleŜy uŝyć śrub o specyfikacji M10) Aby utrzymać cięŝar urządzenia, w przypadku istniejącego sufitu naleŝy uŝyć śrub kotwiących. W przypadku nowego sufitu naleŝy wykorzystać zastane elementy mocujące lub przygotować je na miejscu. Przed przystąpieniem do instalacji upewnić się, Ŝe zachowana jest stosowna odległość między sufitem i dolną krawędzią śrub. Przykład instalacji Uwaga: Wszystkie wymienione wyŝej elementy naleŝy przygotować na miejscu. 50~100 Dach Śruba kotwiąca Długa nakrętka Śruba mocująca Sufit 4 MONTAś JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ Nowy sufit (1) Przeprowadzić wstępny (tymczasowy) montaŝ Umieścić uchwyt śruby mocującej na śrubie. NaleŜy uŝyć nakrętki i podkładki na obu końcach uchwytu. Nakrętka (do przygotowania na miejscu) Podkładka (do przygotowania na miejscu) (2) Wymiary otworu w suficie określa papierowy wzornik. Szczegółowe informacje w tym zakresie moŝna uzyskać od zarządcy lub właściciela nieruchomości. Środek otworu jest zaznaczony na papierowym wzorniku. Środek zaznaczony jest na samej jednostce, jak i na papierowym wzorniku. PrzyłoŜyć wzornik [5] do urządzenia i wstępnie zamontować za pomocą 3 śrub [6]. Umieścić naroŝnik miski ociekowej na wylocie przewodu rurowego. <Po instalacji na suficie> (3) Ustawić ustawienie we właściwej pozycji. (Patrz Przygotowanie do instalacji (1)) Śruby mocujące Przykręcanie (podwójne nakrętki). Podstawa ustalająca podkładki (do przygotowania na miejscu) (upewnić się, że podkładka ściśle przylega do śruby) (4) Sprawdzić wypoziomowanie urządzenia. Pompa wody i łącznik pływakowy zainstalowane są wewnątrz wewnętrznej. NaleŜy sprawdź wypoziomowanie wszystkich czterech naroŝników urządzenia za pomocą przyrządu poziomującego lub rurki PCV wypełnionej wodą. (JeŜeli urządzenie jest przechylone w kierunku przeciwnym do kierunku odprowadzania wody, moŝe wystąpić problem z łącznikiem pływakowym, co moŝe doprowadzić do wycieku). (5) Usunąć podstawę podkładki 2 i dokręcić nakrętkę. Poziom Rurka polietylenowa (6) Usunąć papierowy wzornik. W tym przypadku istniejącego sufitu (1) Przeprowadzić wstępny (tymczasowy) montaŝ Umieścić uchwyt śruby mocującej na śrubie. NaleŜy uŝyć nakrętki i podkładki na obu końcach uchwytu. Przymocować uchwyt. (2) Wyregulować wysokość i połoŝenie urządzenia. (Patrz Przygotowanie do instalacji (1)) (3) Wykonać kroki 4 i 5 w przypadku montaŝu na nowym suficie. 16 Środek otworu w suficie Papierowy wzornik Śruba (wyp. dod.) (Mocowanie papierowego wzornika) Śruba na wylocie przewodu mocowana jest na narożniku miski ociekowej. Papierowy wzornik 5 Śruba (wyp. dod.)

6 5 PRZEWÓD CZYNNIKA CHŁODZĄCEGO (odnośnie do przewodów zewnętrznych, patrz Instrukcja montaŝu zewnętrznej). Jednostka zewnętrzna posiada załadowany czynnik chłodzący. Przy podłączaniu i odłączaniu przewodów od naleŝy zapoznać się z Rys. 1. Wymiary nakrętek redukcyjnych podano w Tabeli 1. Olej chłodniczy zastosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz nakrętki redukcyjnej. ZałoŜyć nakrętkę, a następnie mocno dokręcić wykonując 3-4 obroty. Właściwy moment obrotowy określono w Tabeli 1. (Zastosowanie zbyt mocnego docisku moŝe uszkodzić nakrętkę i spowodować wyciek gazu). Sprawdzić połączenia przewodów gazowych pod kątem nieszczelności. Zaizolować przewody jak pokazano na rysunku poniŝej. Zabezpieczyć połączenie przewodu gazowego i izolatora 7 odpowiednim uszczelnieniem. Zastosowanie oleju chłodzącego Klucz dynamometryczny Klucz Łącznik przewodów Nakrętka redukcyjna Średniej wielkości uszczelka 11 (wyp. dod.) (Zabezpieczyć połączenie przewodów podkładką uszczelniającą.) Zacisk 3 Przewód gazowy Przewód cieczowy Izolator (wyp. dod.) 8 (dla przewodu cieczowego) Izolator (wyp. dod.) 7 (dla przewodu gazowego) Tabela 1 Średnic a Momen t A (mm) Kształt redukcji 6, ~1720 N/cm (144~176 kgf/cm) 8,3~8,7 9, ~3990 N/cm (333~407 kgf/cm) 12,0~12,4 R 0,4 ~ 0,8 12,7 4950~6030 N/cm (490~500 kgf/cm) 12,4~16,6 90 0,5 A 15, ~7540 N/cm (630~770 kgf/cm) 18,6~19,0 6 INSTALACJA PRZEWODU ODPROWADZANIA WODY (1) Instalacja przewodu odprowadzania wody Średnica przewodu rurowego powinna być równa lub większa niŝ przewodów urządzenia (rura polietylenowa, wymiary: 25 mm; śr. zew. 32 mm) Rurka odpływowa powinna być krótka i powinna przebiegać w nachyleniu co najmniej 1%, by nie doprowadzać do powstawania poduszki powietrznej. Jeśli nie moŝna uzyskać poŝądanego nachylenia naleŝy podjąć inne środki w celu uzyskania tego samego efektu. Zachować odległość 1-1,5 m pomiędzy podwieszanymi klamrami mocującymi przewodu w celu uniknięcia jego skręcenia. 1-1,5m Nachylenie ponad 1% UŜyć sztywnej rurki (nie na wyposaŝeniu) oraz zacisku 1. Wetknąć rurkę w złączkę przewodu cieczowego na głębokość oznaczoną białą taśmą. Dokręcić zacisk aŝ główka śruby znajdzie się w odległości mniejszej niŝ 4 mm od przewodu. Zabezpieczyć odpływowy z zaciskiem za pomocą uszczelnienia 9. Zaizolować przewód odpływowy w pomieszczeniu. Zacisk Zacisk (wyp. dod.) Duża uszczelka 10 (wyp. dod.) Taśma (biała) wypos.) Sztywna rurka (nie na mniej niż 4mm 17

7 <Środki ostroŝności w przypadku wyniesionego przewodu odpływowego> Wysokość montaŝu nie powinna przekraczać 280 mm. NaleŜy zachować odpowiedni kąt względem urządzenia; nie montować przewodu dalej niŝ 300 mm od urządzenia. (wyp. dod.) Maks 300 mm 1~1,5 m Podwieszenie wyniesiony przewód odpływowy Zacisk (wyp. dod.) Przewód odpływowy 220 maks 280 maks 500 Sztywna rurka (nie na wyposażeniu) (wyp. dod.) Uwaga: Nachylenie przewodu odpływowego wody (1) musi zawierać się w granicach 75 mm; nie naleŝy poddawać go działaniu sił zewnętrznych. Jeśli podłączonych jest więcej przewodów cieczowych naleŝy postępować zgodnie z poniŝszą procedurą. maks 75 maks 500 Min 100 Połączyć przewody cieczowe złączem trójnikowym. Parametry przewodów cieczowych muszą spełniać wymagania dla danej. (2) Po instalacji naleŝy sprawdź, czy odprowadzanie wody przebiega bez zakłóceń. Sprawdzić, czy jednostka wewnętrzna jest wypoziomowana za pomocą poziomicy lub rury polietylenowej wypełnionej wodą; sprawdzić poprawność wymiarów otworu w suficie. Usunąć wskaźnik poziomu przez zainstalowaniem panelu maskującego. Dokręcić śruby, tak aby róŝnica w wysokości pomiędzy obiema stronami wewnętrznej była mniejsza niŝ 5 mm. Najpierw naleŝy przykręcić śruby ręcznie. Przykręcić krzyŝowo dwie śruby mocujące, a następnie pozostałe dwie; mocno dokręcić wszystkie cztery śruby. Podłączyć przewody silnika synchronicznego. Podłączyć przewód sygnałowy. W przypadku braku odpowiedzi z pilota zdalnego sterowania, naleŝy sprawdzić, czy przewody podłączone są prawidłowo; ponownie uruchomić pilota 10 sekund po wyłączeniu zasilania. <Ograniczenia w instalacji panelu maskującego> Zainstalować panel maskujący w sposób pokazany na rysunku. Niewłaściwe ustawienie panelu spowoduje wyciek wody; moŝe teŝ dojść do wyświetlania informacji o odbiorze sygnału, który nie moŝe być podłączony. Nalać ok ccd wody przez otwór wylotowy powietrza lub otwór rewizyjny, aby sprawdzić woda odprowadzana jest poprawnie. Po podłączeniu urządzenia Sprawdzić odprowadzanie wody w trybie chłodzenia. Przed ostatecznym podłączeniem urządzenia Zdjąć pokrywę kasety sterowniczej, podłączyć zasilanie jednofazowe do terminalu 1 i 2 na kostce zaciskowej. NaleŜy pilota zdalnego sterowania do uruchomienia urządzenia. Uwaga w trakcie tej czynności uruchomi się wentylator. Po potwierdzeniu sprawnego odprowadzania wody, naleŝy odłączyć. Połączenie z jednostką zewnętrzną Kostka Kaseta sterownicza zaciskowa Płytka przył. dla wewnętrznej Kostka zaciskowa Pokrywa kasety sterowniczej Sposób nalewania wody 18

8 Otwór serwisowy odpływu wody (tu spuszczamy wodę) Sztywna rurka (nie na wyposażeniu) Serwis Otwór rewizyjny wewnętrznej 100mm Rurka pojemnika z wodą powinna mieć długość około 100 mm Nalać wodę przez otwór rewizyjny Nalać wodę przez wylot powietrza zewnętrznej 19

9 wewnętrznej wewnętrznej zewnętrznej zewnętrznej Zasilanie Zasilanie 7 OKABLOWANIE Wszystkie dostarczone części, materiały oraz przewody muszą spełniać wymagania lokalnych przepisów. NaleŜy uŝywać wyłącznie przewodów miedzianych. Podczas wykonywania okablowania, naleŝy odnieść się do schematu elektrycznego. Wszystkie prace związane z okablowaniem powinni wykonywać wykwalifikowani elektrycy. NaleŜy zainstalować wyłącznik automatyczny, który będzie odcinał zasilanie całego urządzenia. Patrz Instrukcja montaŝu zewnętrznej w celu zapoznania się z parametrami przewodów, wyłączników, przełączników i okablowania, itp. Podłączanie urządzenia Zdjąć pokrywę kasety sterowniczej (1), przeciągnąć przewody przez gumową rurkę A, a następnie, po odpowiednim połączeniu z innymi przewodami, dokręcić zacisk A. Podłączyć przewody o odpowiedniej biegunowości do odpowiedniej kostki zaciskowej. Owinąć uszczelnienie 12 wokół przewodów. (NaleŜy to zrobić, aby zapobiec wystąpieniu rosy). Po podłączeniu urządzenia, załoŝyć pokrywę kasety sterowniczej (1) i (2). Przewód uziemiający Rurka gumowa A Pokrywa kasety sterowniczej (1) Pokrywa kasety sterowniczej (2) * Nie należy zapomnieć o uszczelnieniu, aby zapobiec penetracji przez wodę. Rurka gumowa Zapewnić podkładkę uszczelniającą Uszczelka (mały rozmiar 12) (Wokół przewodu) Wej Wyj Przewód zewnętrzny Uwaga: Uszczelnienie powinno być odpowiednio ciasne i szczelne. UWAGA: Podczas podłączania zasilania należy zwrócić uwagę na następujące elementy: Nie wolno podłączać przewodów o różnych parametrach do tej samej kostki zaciskowej. (Luźne przewody mogą doprowadzić do przegrzania obwodu) Podłączać przewody o tych samych parametrach, jak pokazano na rysunku. Podłączać przewody o tych samych parametrach po obu stronach. Nie podłączać przewodów o tych samych parametrach po obu stronach. Nie podłączać przewodów o różnych parametrac 8 PRZYKŁAD OKABLOWANIA Odnośnie obwodu zewnętrznej, patrz Instrukcja montaŝu zewnętrznej. Uwaga: Wszystkie przewody elektryczne posiadają określoną biegunowość. Bieguny muszą być zgodne z oznaczeniami na kostce zaciskowej. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy i przeprowadzić ich kontrolę po instalacji Element do sprawdzenia Czy jednostka wewnętrzna jest solidnie zamontowana? Czy przeprowadzono kontrolę szczelności przewodów gazowych? Czy jednostka jest odpowiednio zaizolowana? Czy odprowadzanie wody przebiega prawidłowo? Czy parametry zasilania zgadzają się z wytycznymi na tabliczce znamionowej? Czy okablowanie i orurowanie jest wykonane prawidłowo? Czy urządzenie jest bezpiecznie uziemione? Czy rozmiar przewodów jest prawidłowy? Czy istnieją jakieś przeszkody na wlocie i wylocie powietrza wewnętrznej i zewnętrznej? Czy dostępne są informacje o długości przewodów i ilości załadowanego czynnika chłodzącego? Niewłaściwa instalacja może spowodować Upadek urządzenia, drgania i hałas. Zmniejszenie ilości gazu w układzie. Wystąpienie rosy lub kapanie wody. Wystąpienie rosy lub kapanie wody. Problemy z działaniem urządzenia lub spalenie wybranych części. Problemy z działaniem urządzenia lub spalenie wybranych części. Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Problemy z działaniem urządzenia lub spalenie wybranych części. Spadek wydajności chłodzenia. Trudno jest kontrolować zużycie czynnika chłodzącego. 20 Sprawdzić

10 Uwaga: po zakończeniu instalacji, należy upewnić się, że nie ma wycieków czynnika chłodzącego. 21

11 Generalny Dystrybutor Haier AC w Polsce Refsystem sp. z o.o. ul. Metalowców Grudziądz

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315 HR - 10002 Zagreb PP202 Hrvatska, Zagreb, Fallerovo šetalište 22 www.koncar-mes.hr Hrvatska Tel.: 01 3667 273 Faks: 01 3667 287 E-mail: prodaja@koncar-mes.hr Eksport Tel.: +385 1 3667 278 Faks: +385 1

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m)

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m) Mikrofalowa bariera Bistatyczna Forteza 50, 100, 200 PC Instrukcja obsługi i Instrukcja serwisowa 2012-04-12 2012 Odwiedź naszą stronę internetową: www.forteza.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Kamera PTZ AutoDome serii 800 HD VG5 800 serii. Instrukcja instalacji

Kamera PTZ AutoDome serii 800 HD VG5 800 serii. Instrukcja instalacji Kamera PTZ AutoDome serii 800 HD VG5 800 serii pl Instrukcja instalacji AutoDome 800 Series HD Camera Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 7 1.1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 1.2

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare PODSTAWOWE WYTYCZNE TECHNICZNE SYSTEMU OPTIMA MR360 PROJEKT FINALNY SP ZOZ KRASNYSTAW POLSKA

GE Healthcare PODSTAWOWE WYTYCZNE TECHNICZNE SYSTEMU OPTIMA MR360 PROJEKT FINALNY SP ZOZ KRASNYSTAW POLSKA A 19/DEC/2014 Projekt finalny na podstawie MRI-00307001 REW DATA MODYFIKACJE 01 - Okładka 02 - Rozmieszczenie urządzeń 03 - Rozkład linii pola magnetycznego 04 - Rozmieszczenie urządzeń i pole magnetyczne

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Zespół podający ZP-30w, ZP-30

Zespół podający ZP-30w, ZP-30 Zespół podający ZP-30w, ZP-30 Instrukcja obsługi 363-0-0-00-00-00-0-P 0349301069 OZAS - ESAB Sp. z o.o. ul. A. Struga 10 45-073 Opole tel. (0-77) 4547240 49, fax 4537859 e-mail: ozas@ozas.com.pl htpp://www.ozas.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo