KLIMATYZATOR TYPU KASETONOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI URZĄDZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLIMATYZATOR TYPU KASETONOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI URZĄDZENIA"

Transkrypt

1 KLIMATYZATOR TYPU KASETONOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI URZĄDZENIA Spis treści Środki ostroŝności 3 Części i funkcje 6 Eksploatacja 7 Rozwiązywanie problemów 9 Informacje dla klienta 11 Serwis 11 Procedura instalacyjna 13 Polski Proszę uważnie zapoznać się z poniższą instrukcję przed przystąpieniem do instalacji. Należy zachować instrukcję jako źródło odniesienia.

2 ŚRODKI OSTROśNOŚCI: W celu wykonania prawidłowej instalacji, naleŝy uwaŝnie przeczytać rozdział pt. Środki ostroŝności. Po instalacji naleŝy poprawnie uruchomić urządzenie i zademonstrować klientom, w jaki sposób je obsługiwać i serwisować. Interpretacja oznaczeń Uwaga i Zachować ostroŝność : UWAGA: PowaŜne ryzyko obraŝeń ciała lub śmierci w przypadku zignorowania ostrzeŝenia. ZACHOWAĆ PowaŜne ryzyko obraŝeń ciała lub uszkodzenia maszyny w przypadku zignorowania ostrzeŝenia. OSTROśNOŚĆ: UWAGA: Instalacja powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel; nie naleŝy instalować urządzenia samodzielnie. Nieprawidłowa instalacja moŝe spowodować wyciek cieczy, poraŝenie prądem elektrycznym lub poŝar. Urządzenie instalować zgodnie z Instrukcją. Nieprawidłowa instalacja moŝe spowodować wyciek cieczy, poraŝenie prądem elektrycznym lub poŝar. NaleŜy pamiętać o konieczności korzystania z określonych części i akcesoriów. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wycieku cieczy, poraŝenia prądem elektrycznym, poŝaru lub oderwania urządzenia od powierzchni montaŝowej. Urządzenie powinno być montowane w miejscu umoŝliwiającym jego trwałe utrzymanie. W innym razie moŝe dojść do upadku urządzenia i obraŝeń ciała. Podczas instalacji urządzenia naleŝy zwrócić uwagę na moŝliwość wystąpienia burz, silnego wiatru lub trzęsienia ziemi. Nieprawidłowy montaŝ moŝe spowodować upadek urządzenia. Wszystkie prace elektryczne powinny być wykonywane przez doświadczony personel i zgodnie z lokalnymi przepisami oraz niniejszą Instrukcją. NaleŜy skorzystać z przewodów przeznaczonych dla urządzenia. Nieprawidłowa instalacja lub uŝycie niewymiarowych przewodów mogą spowodować poraŝenie prądem lub powstanie poŝaru. Wszystkie przewody i obwody powinny być zabezpieczone. NaleŜy zastosować wyłącznie przewód mocowany w sposób trwały. NaleŜy upewnić się, Ŝe działanie sił zewnętrznych nie wpłynie na trwałość kostki zaciskowej i przewodu elektrycznego. Nieodpowiednie połączenie elektryczne i instalacja mogą doprowadzić do powstania poŝaru. NaleŜy w sposób prawidłowy poprowadzić przewód podczas doprowadzania zasilania zarówno z wewnątrz jak i z zewnątrz. Odpowiednio zamocować pokrywę kostki zaciskowej w celu uniknięcia przegrzania, poraŝenia prądem lub poŝaru. W przypadku wycieku czynnika chłodzącego podczas instalacji urządzenia, naleŝy dokładnie przewietrzyć pomieszczenie. W efekcie kontaktu z ogniem czynnik chłodzący wytwarza trujący gaz. Sprawdzić urządzenie po zakończeniu instalacji. Upewnić się, czy nie ma wycieków. Czynnik chłodzący wytwarza trujący gaz po zetknięciu ze źródłem ciepła, np. grzejnikiem, kuchenką, itp. Odłączyć zasilanie przed kontaktem z kostką zaciskową. ZACHOWAĆ OSTROśNOŚĆ: Urządzenie musi być uziemione. Uziemienia nie powinno być podłączone do instalacji gazowej, wodnej lub linii telefonicznej. Nieodpowiednie uziemienie moŝe spowodować poraŝenie prądem. NaleŜy pamiętać o zainstalowaniu wyłącznika ochronnego róŝnicowo-prądowego w celu uniknięcia poraŝenia prądem. NaleŜy zadbać o odprowadzanie wody zgodnie z niniejszą Instrukcją. Zabezpieczyć przewód rurowy materiałem izolacyjnym w celu zapobiegania powstawaniu rosy. Niewłaściwa instalacja systemu odprowadzania wody moŝe spowodować wyciek wody i zalanie pomieszczenia. Aby zapobiec zakłócaniu odbioru lub w celu zmniejszenia szumów, urządzenie naleŝy montować co najmniej 1 m od przewodów zasilających odbiornika telewizyjnego lub radiowego zarówno w przypadku instalacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. (Jeśli fale radiowe są zbyt silne, dystans 1 m nie wystarcza, by zapewnić redukcję szumów). Nie naleŝy montować urządzenia w następujących miejscach: (a) Opary oleju lub gazu, np. wytwarzane podczas gotowania w kuchni, mogą doprowadzić do przyspieszonego zuŝycia elementów z tworzyw sztucznych, a w ostateczności do rozszczelnienia urządzenia. (b) W miejscach występowania gazu korodującego. Przewody miedziane i części spawane mogą ulec uszkodzeniu w wyniku korozji, co moŝe doprowadzić do nieszczelności urządzenia. (c) W miejscach występowania silnego promieniowania. Będzie to miało wpływ na system sterowania urządzenia i spowoduje jego awarię (d) W miejscach obecności łatwopalnego gazu, zanieczyszczeń i substancji lotnych (rozcieńczalnik, benzyna), ze względu na ryzyko poŝaru. Podczas instalacji urządzenia naleŝy posłuŝyć się papierowym wzornikiem. Uziemienie Środki ostroŝności obowiązujące personel montaŝowy NaleŜy zadbać o przekazanie klientom wiedzy na temat obsługi urządzenia. 13

3 1 PRZED INSTALACJĄ <Nie naleŝy pozbywać się załączonych akcesoriów przez zakończeniem instalacji> Określić sposób dostarczenia urządzenia na miejsce instalacji. Nie wyjmować urządzenia z opakowania przed dostarczeniem na miejsce instalacji. JeŜeli mimo wszystko wcześniejsze rozpakowanie urządzenia jest nieuniknione, naleŝy je odpowiednio chronić. 2 WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI (1) Miejsce instalacji musi spełniać następujące warunki i musi być uzgodnione z klientem: MontaŜ powinien odbywać się w miejscu, w którym odbywa się prawidłowy przepływ powietrza. Nie powinny występować przeszkody w dopływie powietrza. Odprowadzanie wody z urządzenia powinno odbywać się bez zakłóceń. Miejsce montaŝu powinno utrzymać cięŝar urządzenia. Miejsce montaŝu na suficie nie powinno odbiegać od poziomu. NaleŜy zapewnić wystarczająco duŝo miejsca na potrzeby serwisowe. NaleŜy uwzględnić odpowiednią długość przewodu rurowego wewnątrz jak i na zewnątrz. (Patrz Instrukcja montaŝu zewnętrznej). Urządzenie wewnętrzne i zewnętrzne, przewód zasilający oraz przewód wewnętrzny urządzenia powinny znajdować się co najmniej 1 m od odbiornika telewizyjnego lub radiowego. Pozwala to na uniknięcie zakłóceń w działaniu tych urządzeń. (Nawet przy zachowaniu dystansu 1 m, mogą wystąpić szumy, jeśli działanie fali jest zbyt silne) (2) Wysokość sufitu Jednostka wewnętrzna moŝe być instalowana na suficie o wysokości 2,5-3 m. (Patrz Ustawienia i Instrukcja montaŝu panelu maskującego) (3) Zamontować śrubę mocującą. Upewnić się, Ŝe konstrukcja sufitu w miejscu instalacji utrzyma cięŝar. W przypadku wątpliwości podjąć odpowiednie działania. (Odległości między otworami zaznaczone są na papierowym wzorniku. W razie konieczności wzmocnienia konstrukcji sufitu sprawdzić oznaczenia na wzorniku) Wymagane odstępy montażowe min 2500 H 3 PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI Wylot powietrza min 1500 Wylot powietrza Wlot powietrza min 1500 (1) Pozycja otworu w suficie między jednostką i śrubami mocującymi. Jednostka wewnętrzna 570mm Otwór w suficie 950 (Panel maskujący) 890 (Otwór w suficie) 840 (Jednostka wewnętrzn a) Przewód czynnika chłodzącego Śruby mocujące Jednostka wewnętrzna 570mm Otwór w suficie 650mm Panel maskujący 700mm Panel maskujący powinien zachodzić na krawędź otworu min. 25mm Śruby mocujące 780 (Odległość między śrubami mocującymi) 840 (Jednostka wewnętrzna) 890 (Otwór w suficie) 950 (Panel maskujący) Uchwyt śruby mocującej Sufit Panel maskujący Sufit

4 Otwór w suficie Pozycja wisząca 690 Ściana/inna bariera Min 1500 Min 1000 Bariera Maks 3000 Podłoga Jednostka wewnętrzna Panel Otwór w suficie 1280mm Odległość między śrubami mocującymi 1070mm Odległość między śrubami mocującymi 780mm Otwór w suficie 1280mm Min 20 Uwaga: wymiar otworu sufitowego oznaczony * może mieć nawet 910 mm; mimo wszystko należy zachować zachodzenie panelu maskującego na krawędź sufitu w granicach powyżej 20 mm. 15

5 (2) Wyciąć otwór w suficie w celu przeprowadzenia instalacji (sufit istniejący). Oznaczyć odległości między śrubami mocującymi posługując się papierowym wzornikiem. Podłączyć wszystkie przewody (ruraŝ: czynnik chłodzący, odprowadzanie wody) oraz okablowanie (przewody wewnętrzne) do wewnętrznej przed instalacją. Wyciąć otwór w suficie. W celu uzyskania gładkich krawędzi i uniknięcia wibracji moŝna obudować otwór specjalnym stelaŝem. Poinformować zarządcę lub właściciela nieruchomości o prowadzonej instalacji. (3) Zamontować śruby mocujące. (NaleŜy uŝyć śrub o specyfikacji M10) Aby utrzymać cięŝar urządzenia, w przypadku istniejącego sufitu naleŝy uŝyć śrub kotwiących. W przypadku nowego sufitu naleŝy wykorzystać zastane elementy mocujące lub przygotować je na miejscu. Przed przystąpieniem do instalacji upewnić się, Ŝe zachowana jest stosowna odległość między sufitem i dolną krawędzią śrub. Przykład instalacji Uwaga: Wszystkie wymienione wyŝej elementy naleŝy przygotować na miejscu. 50~100 Dach Śruba kotwiąca Długa nakrętka Śruba mocująca Sufit 4 MONTAś JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ Nowy sufit (1) Przeprowadzić wstępny (tymczasowy) montaŝ Umieścić uchwyt śruby mocującej na śrubie. NaleŜy uŝyć nakrętki i podkładki na obu końcach uchwytu. Nakrętka (do przygotowania na miejscu) Podkładka (do przygotowania na miejscu) (2) Wymiary otworu w suficie określa papierowy wzornik. Szczegółowe informacje w tym zakresie moŝna uzyskać od zarządcy lub właściciela nieruchomości. Środek otworu jest zaznaczony na papierowym wzorniku. Środek zaznaczony jest na samej jednostce, jak i na papierowym wzorniku. PrzyłoŜyć wzornik [5] do urządzenia i wstępnie zamontować za pomocą 3 śrub [6]. Umieścić naroŝnik miski ociekowej na wylocie przewodu rurowego. <Po instalacji na suficie> (3) Ustawić ustawienie we właściwej pozycji. (Patrz Przygotowanie do instalacji (1)) Śruby mocujące Przykręcanie (podwójne nakrętki). Podstawa ustalająca podkładki (do przygotowania na miejscu) (upewnić się, że podkładka ściśle przylega do śruby) (4) Sprawdzić wypoziomowanie urządzenia. Pompa wody i łącznik pływakowy zainstalowane są wewnątrz wewnętrznej. NaleŜy sprawdź wypoziomowanie wszystkich czterech naroŝników urządzenia za pomocą przyrządu poziomującego lub rurki PCV wypełnionej wodą. (JeŜeli urządzenie jest przechylone w kierunku przeciwnym do kierunku odprowadzania wody, moŝe wystąpić problem z łącznikiem pływakowym, co moŝe doprowadzić do wycieku). (5) Usunąć podstawę podkładki 2 i dokręcić nakrętkę. Poziom Rurka polietylenowa (6) Usunąć papierowy wzornik. W tym przypadku istniejącego sufitu (1) Przeprowadzić wstępny (tymczasowy) montaŝ Umieścić uchwyt śruby mocującej na śrubie. NaleŜy uŝyć nakrętki i podkładki na obu końcach uchwytu. Przymocować uchwyt. (2) Wyregulować wysokość i połoŝenie urządzenia. (Patrz Przygotowanie do instalacji (1)) (3) Wykonać kroki 4 i 5 w przypadku montaŝu na nowym suficie. 16 Środek otworu w suficie Papierowy wzornik Śruba (wyp. dod.) (Mocowanie papierowego wzornika) Śruba na wylocie przewodu mocowana jest na narożniku miski ociekowej. Papierowy wzornik 5 Śruba (wyp. dod.)

6 5 PRZEWÓD CZYNNIKA CHŁODZĄCEGO (odnośnie do przewodów zewnętrznych, patrz Instrukcja montaŝu zewnętrznej). Jednostka zewnętrzna posiada załadowany czynnik chłodzący. Przy podłączaniu i odłączaniu przewodów od naleŝy zapoznać się z Rys. 1. Wymiary nakrętek redukcyjnych podano w Tabeli 1. Olej chłodniczy zastosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz nakrętki redukcyjnej. ZałoŜyć nakrętkę, a następnie mocno dokręcić wykonując 3-4 obroty. Właściwy moment obrotowy określono w Tabeli 1. (Zastosowanie zbyt mocnego docisku moŝe uszkodzić nakrętkę i spowodować wyciek gazu). Sprawdzić połączenia przewodów gazowych pod kątem nieszczelności. Zaizolować przewody jak pokazano na rysunku poniŝej. Zabezpieczyć połączenie przewodu gazowego i izolatora 7 odpowiednim uszczelnieniem. Zastosowanie oleju chłodzącego Klucz dynamometryczny Klucz Łącznik przewodów Nakrętka redukcyjna Średniej wielkości uszczelka 11 (wyp. dod.) (Zabezpieczyć połączenie przewodów podkładką uszczelniającą.) Zacisk 3 Przewód gazowy Przewód cieczowy Izolator (wyp. dod.) 8 (dla przewodu cieczowego) Izolator (wyp. dod.) 7 (dla przewodu gazowego) Tabela 1 Średnic a Momen t A (mm) Kształt redukcji 6, ~1720 N/cm (144~176 kgf/cm) 8,3~8,7 9, ~3990 N/cm (333~407 kgf/cm) 12,0~12,4 R 0,4 ~ 0,8 12,7 4950~6030 N/cm (490~500 kgf/cm) 12,4~16,6 90 0,5 A 15, ~7540 N/cm (630~770 kgf/cm) 18,6~19,0 6 INSTALACJA PRZEWODU ODPROWADZANIA WODY (1) Instalacja przewodu odprowadzania wody Średnica przewodu rurowego powinna być równa lub większa niŝ przewodów urządzenia (rura polietylenowa, wymiary: 25 mm; śr. zew. 32 mm) Rurka odpływowa powinna być krótka i powinna przebiegać w nachyleniu co najmniej 1%, by nie doprowadzać do powstawania poduszki powietrznej. Jeśli nie moŝna uzyskać poŝądanego nachylenia naleŝy podjąć inne środki w celu uzyskania tego samego efektu. Zachować odległość 1-1,5 m pomiędzy podwieszanymi klamrami mocującymi przewodu w celu uniknięcia jego skręcenia. 1-1,5m Nachylenie ponad 1% UŜyć sztywnej rurki (nie na wyposaŝeniu) oraz zacisku 1. Wetknąć rurkę w złączkę przewodu cieczowego na głębokość oznaczoną białą taśmą. Dokręcić zacisk aŝ główka śruby znajdzie się w odległości mniejszej niŝ 4 mm od przewodu. Zabezpieczyć odpływowy z zaciskiem za pomocą uszczelnienia 9. Zaizolować przewód odpływowy w pomieszczeniu. Zacisk Zacisk (wyp. dod.) Duża uszczelka 10 (wyp. dod.) Taśma (biała) wypos.) Sztywna rurka (nie na mniej niż 4mm 17

7 <Środki ostroŝności w przypadku wyniesionego przewodu odpływowego> Wysokość montaŝu nie powinna przekraczać 280 mm. NaleŜy zachować odpowiedni kąt względem urządzenia; nie montować przewodu dalej niŝ 300 mm od urządzenia. (wyp. dod.) Maks 300 mm 1~1,5 m Podwieszenie wyniesiony przewód odpływowy Zacisk (wyp. dod.) Przewód odpływowy 220 maks 280 maks 500 Sztywna rurka (nie na wyposażeniu) (wyp. dod.) Uwaga: Nachylenie przewodu odpływowego wody (1) musi zawierać się w granicach 75 mm; nie naleŝy poddawać go działaniu sił zewnętrznych. Jeśli podłączonych jest więcej przewodów cieczowych naleŝy postępować zgodnie z poniŝszą procedurą. maks 75 maks 500 Min 100 Połączyć przewody cieczowe złączem trójnikowym. Parametry przewodów cieczowych muszą spełniać wymagania dla danej. (2) Po instalacji naleŝy sprawdź, czy odprowadzanie wody przebiega bez zakłóceń. Sprawdzić, czy jednostka wewnętrzna jest wypoziomowana za pomocą poziomicy lub rury polietylenowej wypełnionej wodą; sprawdzić poprawność wymiarów otworu w suficie. Usunąć wskaźnik poziomu przez zainstalowaniem panelu maskującego. Dokręcić śruby, tak aby róŝnica w wysokości pomiędzy obiema stronami wewnętrznej była mniejsza niŝ 5 mm. Najpierw naleŝy przykręcić śruby ręcznie. Przykręcić krzyŝowo dwie śruby mocujące, a następnie pozostałe dwie; mocno dokręcić wszystkie cztery śruby. Podłączyć przewody silnika synchronicznego. Podłączyć przewód sygnałowy. W przypadku braku odpowiedzi z pilota zdalnego sterowania, naleŝy sprawdzić, czy przewody podłączone są prawidłowo; ponownie uruchomić pilota 10 sekund po wyłączeniu zasilania. <Ograniczenia w instalacji panelu maskującego> Zainstalować panel maskujący w sposób pokazany na rysunku. Niewłaściwe ustawienie panelu spowoduje wyciek wody; moŝe teŝ dojść do wyświetlania informacji o odbiorze sygnału, który nie moŝe być podłączony. Nalać ok ccd wody przez otwór wylotowy powietrza lub otwór rewizyjny, aby sprawdzić woda odprowadzana jest poprawnie. Po podłączeniu urządzenia Sprawdzić odprowadzanie wody w trybie chłodzenia. Przed ostatecznym podłączeniem urządzenia Zdjąć pokrywę kasety sterowniczej, podłączyć zasilanie jednofazowe do terminalu 1 i 2 na kostce zaciskowej. NaleŜy pilota zdalnego sterowania do uruchomienia urządzenia. Uwaga w trakcie tej czynności uruchomi się wentylator. Po potwierdzeniu sprawnego odprowadzania wody, naleŝy odłączyć. Połączenie z jednostką zewnętrzną Kostka Kaseta sterownicza zaciskowa Płytka przył. dla wewnętrznej Kostka zaciskowa Pokrywa kasety sterowniczej Sposób nalewania wody 18

8 Otwór serwisowy odpływu wody (tu spuszczamy wodę) Sztywna rurka (nie na wyposażeniu) Serwis Otwór rewizyjny wewnętrznej 100mm Rurka pojemnika z wodą powinna mieć długość około 100 mm Nalać wodę przez otwór rewizyjny Nalać wodę przez wylot powietrza zewnętrznej 19

9 wewnętrznej wewnętrznej zewnętrznej zewnętrznej Zasilanie Zasilanie 7 OKABLOWANIE Wszystkie dostarczone części, materiały oraz przewody muszą spełniać wymagania lokalnych przepisów. NaleŜy uŝywać wyłącznie przewodów miedzianych. Podczas wykonywania okablowania, naleŝy odnieść się do schematu elektrycznego. Wszystkie prace związane z okablowaniem powinni wykonywać wykwalifikowani elektrycy. NaleŜy zainstalować wyłącznik automatyczny, który będzie odcinał zasilanie całego urządzenia. Patrz Instrukcja montaŝu zewnętrznej w celu zapoznania się z parametrami przewodów, wyłączników, przełączników i okablowania, itp. Podłączanie urządzenia Zdjąć pokrywę kasety sterowniczej (1), przeciągnąć przewody przez gumową rurkę A, a następnie, po odpowiednim połączeniu z innymi przewodami, dokręcić zacisk A. Podłączyć przewody o odpowiedniej biegunowości do odpowiedniej kostki zaciskowej. Owinąć uszczelnienie 12 wokół przewodów. (NaleŜy to zrobić, aby zapobiec wystąpieniu rosy). Po podłączeniu urządzenia, załoŝyć pokrywę kasety sterowniczej (1) i (2). Przewód uziemiający Rurka gumowa A Pokrywa kasety sterowniczej (1) Pokrywa kasety sterowniczej (2) * Nie należy zapomnieć o uszczelnieniu, aby zapobiec penetracji przez wodę. Rurka gumowa Zapewnić podkładkę uszczelniającą Uszczelka (mały rozmiar 12) (Wokół przewodu) Wej Wyj Przewód zewnętrzny Uwaga: Uszczelnienie powinno być odpowiednio ciasne i szczelne. UWAGA: Podczas podłączania zasilania należy zwrócić uwagę na następujące elementy: Nie wolno podłączać przewodów o różnych parametrach do tej samej kostki zaciskowej. (Luźne przewody mogą doprowadzić do przegrzania obwodu) Podłączać przewody o tych samych parametrach, jak pokazano na rysunku. Podłączać przewody o tych samych parametrach po obu stronach. Nie podłączać przewodów o tych samych parametrach po obu stronach. Nie podłączać przewodów o różnych parametrac 8 PRZYKŁAD OKABLOWANIA Odnośnie obwodu zewnętrznej, patrz Instrukcja montaŝu zewnętrznej. Uwaga: Wszystkie przewody elektryczne posiadają określoną biegunowość. Bieguny muszą być zgodne z oznaczeniami na kostce zaciskowej. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy i przeprowadzić ich kontrolę po instalacji Element do sprawdzenia Czy jednostka wewnętrzna jest solidnie zamontowana? Czy przeprowadzono kontrolę szczelności przewodów gazowych? Czy jednostka jest odpowiednio zaizolowana? Czy odprowadzanie wody przebiega prawidłowo? Czy parametry zasilania zgadzają się z wytycznymi na tabliczce znamionowej? Czy okablowanie i orurowanie jest wykonane prawidłowo? Czy urządzenie jest bezpiecznie uziemione? Czy rozmiar przewodów jest prawidłowy? Czy istnieją jakieś przeszkody na wlocie i wylocie powietrza wewnętrznej i zewnętrznej? Czy dostępne są informacje o długości przewodów i ilości załadowanego czynnika chłodzącego? Niewłaściwa instalacja może spowodować Upadek urządzenia, drgania i hałas. Zmniejszenie ilości gazu w układzie. Wystąpienie rosy lub kapanie wody. Wystąpienie rosy lub kapanie wody. Problemy z działaniem urządzenia lub spalenie wybranych części. Problemy z działaniem urządzenia lub spalenie wybranych części. Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Problemy z działaniem urządzenia lub spalenie wybranych części. Spadek wydajności chłodzenia. Trudno jest kontrolować zużycie czynnika chłodzącego. 20 Sprawdzić

10 Uwaga: po zakończeniu instalacji, należy upewnić się, że nie ma wycieków czynnika chłodzącego. 21

11 Generalny Dystrybutor Haier AC w Polsce Refsystem sp. z o.o. ul. Metalowców Grudziądz

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y KARTA KATALOGOWA Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną Modele: RM-3512-S/Y www.ferono.com info@ferono.com Wprowadzenie Kurtyna powietrzna montowana jest przy wejściach w supermarketach, teatrach, halach,

Bardziej szczegółowo

Szczególne środki ostroŝności

Szczególne środki ostroŝności INSTRUKCJA MONTAśU Szczególne środki ostroŝności 1. Przed przystąpieniem do instalacji prosimy uwaŝnie przeczytać oraz zastosować się do niniejszej instrukcji. 2. Instalacja kabiny powinna być przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU KABINA INEZ

INSTRUKCJA MONTAśU KABINA INEZ INSTRUKCJA MONTAśU KABINA INEZ Dziękujemy za wybór naszego produktu. Przed przystąpieniem do korzystania z kabiny prosimy o uwaŝne zapoznanie się z instrukcją oraz wykonanie montaŝu zgodnie z zawartymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Brodziki 1/4 koła Deep Eco z obudową

Brodziki 1/4 koła Deep Eco z obudową Brodziki 1/4 koła Deep Eco z obudową Instrukcja montaŝu i warunki gwarancji Wymiar: 90x90 Kod produktu: BRAC.DEEP.ECO90P - 1 - Elementy składowe brodzika: 1 Brodzik 1szt 2 Obudowa 1szt 3 StelaŜ metalowy

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przeczytaj instrukcję! 1. Montaż systemu Gratulujemy zakupu urządzenia przeciwprądowego, które umili Wam czas spędzany w Waszym basenie.

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB

instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB UWAGI I OSTRZEŻE IA UWAGA! ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM PRZED PRZYSTĄPIENIEM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FK100Z FK120Z FK150Z

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FK100Z FK120Z FK150Z INSTRUKCJA OBSŁUGI Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy Modele: FK100Z FK120Z FK150Z www.ferono.com info@ferono.com 1. INFORMACJA O PRODUKCIE Jako jeden z produktów do urządzenia nowoczesnego wnętrza najwyższej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia

INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia GRATULUJEMY PAŃSTWU WYBORU PIECÓW SAWO. PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PIECA PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. INSTALACJA PIECA Rys. 2 Minimalne odległości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1 www.ferono.com info@ferono.com 1. INFORMACJA O PRODUKCIE Jako jeden z produktów do urządzenia nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX www.flash-butrym.pl FOLLOW SPOT FL-1200 DMX Instrukcja użytkownika Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego reflektora prowadzącego FL-1200 DMX. Mając na uwadze bezpieczeństwo jak i najlepsze użytkowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR SUFITOWY. PHAESUN GmbH INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8

WENTYLATOR SUFITOWY. PHAESUN GmbH INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8 WENTYLATOR SUFITOWY PHAESUN GmbH INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 312995 Strona 1 z 8 Zachować informacje do późniejszego zastosowania! : Aby uniknąć ryzyka pożaru i kontuzji postępować zgodnie z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik pompy centralnego ogrzewania RP1

Instrukcja obsługi Sterownik pompy centralnego ogrzewania RP1 Instruction Manual Instrukcja obsługi Sterownik pompy centralnego ogrzewania RP1 Dziękujemy za zakup produktu marki Altech. Prosimy aby instrukcja była przechowywana przez właściciela domu w którym produkt

Bardziej szczegółowo

Regulator REGAN BW. Opis techniczny Instrukcja obsługi

Regulator REGAN BW. Opis techniczny Instrukcja obsługi REGAN - 0 - BW Opis techniczny Instrukcja obsługi Uwaga! Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i ściśle stosować do jej treści! Wydanie pierwsze Kraków 2005

Bardziej szczegółowo

SILENT-100 CHZ DESIGN

SILENT-100 CHZ DESIGN SILENT-100 CHZ DESIGN 1 3 4 2 Fig.1 Fig.2 L L N Ls Fig.3 N Fig.4 L N L NLs ON 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 1 5 6 7 8 ON Fig.5 OFF CT-12/14 H 12 V 230 V 50Hz 50Hz LS LS N L TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L N SILENT-100

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

Oprawy oświetleniowe LED Lumination

Oprawy oświetleniowe LED Lumination GE Lighting Solutions Instrukcja instalacji Oprawy oświetleniowe LED Lumination Podwieszana oprawa LED (seria EP14) Cechy Długi okres trwałości (trwałość znamionowa 50 000 godzin) 5-letnia gwarancja IP30

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX

Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX Uwagi Przed przystąpieniem do instalacji przeczytać uważnie niniejszą instrukcję. Instrukcja przeprowadzi Państwa przez podłączenie hydrauliczne, elektryczne i

Bardziej szczegółowo

Uchwyt sufitowy BRATECK-PLB-CE344 47" INSTRUKCJA MONTAŻU. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Uchwyt sufitowy BRATECK-PLB-CE344 47 INSTRUKCJA MONTAŻU. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. INSTRUKCJA MONTAŻU Uchwyt sufitowy BRATECK-PLB-CE344 UWAGA: PRZEKROCZENIE MAKSYMALNEJ OBCIĄŻALNOŚCI UCHWYTU GROZI USZKODZENIEM URZĄDZENIA ORAZ ZAGROŻENIEM ŻYCIA OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W POBLIŻU UCHWYTU

Bardziej szczegółowo

Pokojowy Regulator Temperatury. EcoTronic MTC100. Instrukcja montaŝu i obsługi

Pokojowy Regulator Temperatury. EcoTronic MTC100. Instrukcja montaŝu i obsługi Pokojowy Regulator Temperatury EcoTronic MTC100 Instrukcja montaŝu i obsługi Drogi uŝytkowniku: Dziękujemy za wybór regulatora temperatury marki EcoTronic MTC100. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYNY POWIETRZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYNY POWIETRZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYNY POWIETRZNEJ TYP RM-09S-D/Y RM-S-D/Y RM-5S-D/Y RM-09S-D/Y RM-S-D/Y RM-5S-D/Y . INFORMACJA O PRODUKCIE Jako jeden z produktów do urządzenia nowoczesnego wnętrza najwyŝszej klasy,

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED BFS100L Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do montażu i obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V ZASTOSOWANIE Siłownik do okien APRICOLOR VARIA przeznaczony jest do elektrycznego otwierania i zamykania okien uchylnych z zawiasami w górnej lub dolnej części okna, okien połaciowych i świetlików. Do

Bardziej szczegółowo

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 strona 2 Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne 4 1.1 Wstęp 4 1.2 Skład zestawu 4 1.3 Środki ostrożności 5 1.4 Postępowanie ze zużytym sprzętem 6 2 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm.

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm. KURTYNY POWIETRZNE modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klasa I IP21 IK08 Jakość dostarczonych urządzeń należy sprawdzić przy dostawie DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERA W OBUDOWIE KOPUŁOWEJ IN-965N IN-966IRN Wszelkie prawa zastrzeżone Janex International Sp. z o.o. Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie: Błyskawica z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Klimatyzator ścienny typu Multisplit. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi.

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi. Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN

Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN model: ZF-2.0 1 ELEMENTY POMPKI Przewód sygnałowy Zasilanie Króciec wylotowy Zbiornik Odpowietrznik Pływak Króciec wlotowy 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie Pobór

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montaŝu anteny AS-2700 AS-2700 G

Instrukcja montaŝu anteny AS-2700 AS-2700 G Strona 1 z 5 Instrukcja montaŝu anteny AS-2700 AS-2700 G Przystępując do instalacji anteny w wybranym miejscu naleŝy upewnić się, iŝ dana pozycja zapewnia bezpośrednią widoczność satelitów z których chcemy

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

CHŁODNICE KANAŁOWE INSTRUKCJA MONTAŻU I PRAC SERWISOWYCH

CHŁODNICE KANAŁOWE INSTRUKCJA MONTAŻU I PRAC SERWISOWYCH CHŁODNICE KANAŁOWE INSTRUKCJA MONTAŻU I PRAC SERWISOWYCH www.amalva.lt Chłodnice wodne oraz bezpośredniego odparowania Chłodnica powietrza montowana jest poza obrysem centrali wentylacyjnej. Obudowa chłodnicy

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu 300 9059 10/2000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zespół przyłączeniowy do instalacji sanitarnej S-Flex do HT0/HT110, H0/H110 i S120 Logamax plus GB122 i Logamax U112/U114/U122/U124 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną INSTRUKCJA OBSŁUGI Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną Modele: RM-1209S-3D/Y3G RM-1212S-3D/Y3G RM-1215S-3D/Y3G RM-1209S-D/Y3G RM-1212S-D/Y3G RM-1215S-D/Y3G www.ferono.com info@ferono.com 1. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy WRC-HP. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy WRC-HP. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Sterownik przewodowy WRC-HP Instrukcja montażu i obsługi 670844779 (05/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i uŝytkowania. Młynki do mięsa S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D

Instrukcja instalacji i uŝytkowania. Młynki do mięsa S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D Instrukcja instalacji i uŝytkowania Młynki do mięsa Typ : T-8, S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D 1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Producent oświadcza, Ŝe urządzenia spełniają

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL Podnośnik dla niepełnosprawnych Zmiany zastrzeżone! Winda dla niepełnosprawnych Instrukcja obsługi ZAKRES DOSTAWY Hydrauliczna winda dla osób niepełnosprawnych zapakowana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DEVIreg 610. Termostat elektroniczny.

Instrukcja obsługi. DEVIreg 610. Termostat elektroniczny. Instrukcja obsługi DEVIreg 610 Termostat elektroniczny www.devi.com Spis treści 1 Wstęp................... 3 1.1 Dane techniczne......... 4 1.2 Instrukcje bezpieczeństwa... 5 2 Instrukcja montażu..........

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

CAC AHU Kit. Skrzynka automatyki AHU CAC. Instrukcja Instalacji

CAC AHU Kit. Skrzynka automatyki AHU CAC. Instrukcja Instalacji CAC AHU Kit Skrzynka automatyki AHU CAC Instrukcja Instalacji 1. Środki ostrożności 2. Przygotowanie do instalacji 3. Ustalanie miejsca instalacji skrzynki automatyki AHU 4. Podłączanie przewodu zasilania

Bardziej szczegółowo

Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S

Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S Zajęcia nr Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S Sieć TN-S jest siecią z przewodami fazowymi L1, L2 i L3, przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE oraz uziemionym punktem zerowym.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-86C

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-86C INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-86C Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-86C Specyfikacje pilota Model Napięcie zasilania Zakres temperatur otoczenia

Bardziej szczegółowo

Wentylatory kanałowe INSTRUKCJA

Wentylatory kanałowe INSTRUKCJA Wentylatory kanałowe INSTRUKCJA Diagram demontażu Dotyczy modelu DV-PP-L-100 / DV-PP-L-125 Zdejmij klamrę zaciskową Dotyczy modelu DV-PP-L-100 / DV-PP-L-125 Zdejmij klamrę zaciskową Dotyczy modeli DV-PP-L-150

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line 282199, 282007 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY DH1 60 DH1 70 DH1 90

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY DH1 60 DH1 70 DH1 90 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY DH1 60 DH1 70 DH1 90 Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie, wyprodukowana

Bardziej szczegółowo

Asortyment produktów. Złączki z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym. Strona 4. Złączki dwustronne i złączki dwustronne redukcyjne.

Asortyment produktów. Złączki z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym. Strona 4. Złączki dwustronne i złączki dwustronne redukcyjne. Asortyment produktów Łączniki zaciskowe i obejmy z odejściem: Nasze łączniki zaciskowe z tworzywa sztucznego oraz obejmy z odejściem dostępne są w następujących średnicach, od 16 mm do 110: Złączki z gwintem

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORA POKOJOWEGO

KLIMATYZATORA POKOJOWEGO montaz.qxd 2004-06-21 11:19 Page 1 INSTRUKCJA INSTALACJI KLIMATYZATORA POKOJOWEGO (TYP ŚCIENNY DZIELONY) Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem instalacji. Instalacja, przegląd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL 04307522) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW C.VEC Instrukcja montażu C.VEC/1/5

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW C.VEC Instrukcja montażu C.VEC/1/5 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYATORÓW C.VEC 750 1500-500 Instrukcja montażu C.VEC/1/5 ZAECENIA INSTAACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie: - podstawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik pomiarowy na podczerwień IFS. Instrukcja montażu (2015/07) PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik pomiarowy na podczerwień IFS. Instrukcja montażu (2015/07) PL INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik pomiarowy na podczerwień IFS Instrukcja montażu 6720844953 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1

Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1 Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1 Przegląd Zestaw węży przyłączanych od góry służy do podłączenia wężownicy wymiennika ciepła szafy chłodzącej dla systemów (High-Density

Bardziej szczegółowo

V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU

V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU aereco wentylacja sp. z o.o. ul. Dobra 13 Łomna Las 05-152 Czosnów tel: 22 380 30 00 fax: 22 380 30 01 e-mail: biuro@aereco.com.pl www.aereco.com.pl www.axpir.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4

Bardziej szczegółowo

ODWILŻACZE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI AMCOR DSR12/ DSR20/ DSRT20

ODWILŻACZE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI AMCOR DSR12/ DSR20/ DSRT20 ODWILŻACZE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI AMCOR DSR12/ DSR20/ DSRT20 1 ODWILŻACZE FIRMY AMCOR Odwilżacze firmy AMCOR są bardzo proste w instalacji i użytkowaniu. Mogą być montowane na ścianie lub pod sufitem

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalatora Wąż odprowadzania

Instrukcja instalatora Wąż odprowadzania Instrukcja instalatora Wąż odprowadzania skroplin KVR 10 Akcesoria IHB PL 1702-1 M12164 Spis treści 1 Informacje ogólne Zawartość (F2016/F2026/F2030/F2120/F2300) Zawartość (F2040/HBS 05 + AMS 10) KVR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Filtr do deszczówki Instrukcja instalacji i obsługi 1 Prosimy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję instalacji i obsługi filtra do deszczówki i przestrzegać podanych w niej wskazówek. Spis treści: Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL 7083 321-01 ECBN 62 Ustawianie Unikać ustawiania urządzenia w miejscu nasłonecznionym lub w pobliżu kuchenek, grzejników i podobnych

Bardziej szczegółowo

Wymontowanie i zamontowanie pompowtryskiwacza

Wymontowanie i zamontowanie pompowtryskiwacza Strona 1 z 5 Wymontowanie i zamontowanie pompowtryskiwacza Niezbędne narzędzia specjalne, testery i urządzenia pomiarowe oraz wyposaŝenie Uniwersalny wspornik czujnika pomiarowego -VW 387- Nasadka -3410-

Bardziej szczegółowo

CPMAX-LIFT. Winda do TV plazmowych i TV LCD 1. LISTA ELEMENTÓW: 3. INSTALACJA i REGULACJA:

CPMAX-LIFT. Winda do TV plazmowych i TV LCD 1. LISTA ELEMENTÓW: 3. INSTALACJA i REGULACJA: CPMAX-LIFT Winda do TV plazmowych i TV LCD 1. LISTA ELEMENTÓW: Winda do TV plazmowego Uchwyt do TV Zestaw montaŝowy do TV instrukcja montaŝu 2. PRZYGOWANIA DO MONTAśU: Wymiary: Długość 1720 mm Szerokość

Bardziej szczegółowo

Widok z tyłu. Obsługa Seria T-808: zamek elektryczny pin 5 i 6. gniazdo 4 pin

Widok z tyłu. Obsługa Seria T-808: zamek elektryczny pin 5 i 6. gniazdo 4 pin VIDEO-DOMOFON T-908, T-808 URZ0160, URZ0161, URZ0162, URZ0163 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za wybranie naszego systemu. Jest to system do montaŝu na ścianie, składa się z zewnętrznej kamery, wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Przygotowanie przewodów.

Rys. 1. Przygotowanie przewodów. INSTRUKCJA WENTYLATORY ŁAZIENKOWE BF 120 S/T/TH Montaż Wentylator łazienkowy BF powinien być montowany na ścianie najwyżej jak to jest możliwe lub na suficie. Nie wolno montować wentylatorów w kabinach

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL 04308252) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

Convector "GC" MONTAś GRZEJNIKÓW DOLNOZASILANYCH GC. System dwururowy

Convector GC MONTAś GRZEJNIKÓW DOLNOZASILANYCH GC. System dwururowy Convector "GC" MONTAś GRZEJNIKÓW DOLNOZASILANYCH GC Ciśnienie robocze 0,6 MPa Maksymalna temperatura wody zasilającej - 110 С Grzejniki GC posiadają wbudowany zawór termostatyczny Danfoss typu RTD-N z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo