KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI"

Transkrypt

1 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWA Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 A Warszawa, Tel: (+48 22) Fax: (+48 22) Całodobowy kontakt w sytuacjach awaryjnych Nazwa produktu: NAVIGATOR* HERBICIDE LV70: Data wydania: styczeń 08 Pozycja: PSO58 Zmiana: Nowa W przypadku pytań do Karty Charakterystyki, prosimy o kontakt na adres: 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Produkt nie jest niebezpieczny wg kryteriów UE. 3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Składniki niebezpieczne (patrz punkt 16 pełne zwroty R): CAS Chlopyralid - olamina # 26,7 % Nie klasyfikowany Nr WE Pikloram-olamina 8.45 % R52/ Aminopiralid-olamina 4.37 % Xi; R41, R52/53 2-aminoetanol <5 % C; R34;Xn; R20/21/22 Składniki obojętne Kod składu Pozostałe GF1633 # Składnik(i) których ujawnienie nie jest wymagane 4. PIERWSZA POMOC Nigdy nie podawać płynów ani nie wywoływać wymiotów, jeżeli pacjent jest nieprzytomny lub ma drgawki. Spożycie Nie wywoływać wymiotów. Wezwać lekarza. Decyzja o tym, czy należy wywołać wymioty, powinna zostać podjęta przez lekarza. Kontakt z oczami Natychmiast przepłukać wodą co najmniej przez 5 minut. Kontakt ze skórą Zmyć starannie skórę wodą z mydłem. Wdychanie Wynieść osobę poszkodowaną na świeże powietrze. Zasięgnąć porady lekarskiej. Uwaga dla lekarza Leczenie objawowe. Leczenie uzależnione od oceny objawów pacjenta NAVIGATOR 360 SL STRONA 1 / 6

2 dokonanej przez lekarza. KARTA CHARAKTERYSTYKI 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU Środki gaśnicze Mgła wodna lub woda drobno rozpylona. Dwutlenek węgla. Suchy proszek chemiczny. Piana. Niebezpieczne produkty spalania W czasie pożaru dym, poza toksycznymi lub drażniącymi produktami spalania o zmiennym składzie, może zawierać materiał wyjściowy. Ochrona strażaków Nosić odzież ochronną oraz używać samodzielnego aparatu oddechowego. Informacje dodatkowe Chłodzić pojemniki polewając je wodą. Zahamować wyciek, zapobiegając przedostaniu się do wody lub systemów odwadniających. 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Indywidualne środki ostrożności Nosić odpowiednią odzież ochronną oraz osłonę oczu/twarzy (patrz punkt 8). Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie spłukiwać do kanałów ściekowych ani do wód. Poinformować instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną, jeżeli wyciek przedostał się do cieków wodnych lub systemów odwadniających. Sposoby oczyszczania Wchłonąć przy pomocy piasku lub innego niepalnego materiału absorpcyjnego, a następnie umieścić w pojemnikach w celu utylizacji. W przypadku dużych wycieków otoczyć wałem obszar wycieku i skonsultować się z producentem. Jeżeli potrzebna jest dodatkowa pomoc, zadzwonić pod numer alarmowy. 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE Postępowanie Przestrzegać właściwej higieny osobistej. Nie spożywać ani nie przechowywać żywności w miejscu pracy. Myć ręce i odsłoniętą skórę przed jedzeniem, piciem lub paleniem oraz po pracy. Magazynowanie Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0 o C i nie wyższej 30 o C Chronić przed dziećmi Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Stężenia graniczne 2-aminoetanol CAS NDS 8h: 2,5 mg/m 3 ; NDSCh 15 min: 7,5 mg/m 3 Środki techniczne W większości przypadków powinna wystarczyć dobra wentylacja ogólna. Na niektórych stanowiskach pracy może okazać się konieczna miejscowa wentylacja wyciągowa. Ochrona dróg oddechowych NAVIGATOR 360 SL STRONA 2 / 6

3 W warunkach awaryjnych używać atestowanego, nadciśnieniowego, samodzielnego aparatu do oddychania. Ochrona rąk/skóry Przy krótkotrwałym kontakcie nie ma potrzeby stosowania żadnych środków ostrożności, poza czystym ubraniem okrywającym ciało oraz rękawicami odpornymi na chemikalia. Używać chemicznie odpornych rękawic zgodnych z normą EN374: Rękawice ochronne odporne na chemikalia i mikroorganizmy. Przykłady zalecanych materiałów rękawic ochronnych obejmują: Nitryl (kauczuk nitrylowy). Poli(chlorek winylu) (PCW, PVC). Neopren. Unikać rękawic z: Alkohol poliwinylowy. Jeśli przewidywany jest długotrwały lub często powtarzający się kontakt z substancją, zalecane jest noszenie rękawic o klasie ochrony 5 lub wyższej (czas przetarcia ponad 240 minut zgodnie z EN 374). Jeśli przewidywany jest tylko krótki kontakt z substancją, zalecane jest noszenie rękawic o klasie ochrony 3 lub wyższej (czas przetarcia ponad 60 minut zgodnie z EN 374). UWAGA: Przy wyborze rękawic do określonego zastosowania i okresu używania w miejscu pracy należy także uwzględnić wszystkie czynniki związane z miejscem pracy, między innymi: inne stosowane chemikalia, wymagania fizyczne (ochronę przed przecięciem lub przebiciem, precyzję ruchów, ochronę termiczną) oraz instrukcję/ opis techniczny dostarczony przez dostawcę rękawic. Jeżeli istnieje możliwość częstego lub długotrwałego kontaktu, należy zakładać odzież ochronną nieprzepuszczalną dla tego materiału. W sytuacjach awaryjnych: Stosować rękawice odporne chemicznie na produkt. Wybór poszczególnych elementów odzieży zależy od podejmowanych działań. Ochrona oczu / twarzy Używać okularów ochronnych. W miejscach, gdzie prawdopodobny jest kontakt z płynem, zalecane jest używanie gogli chemicznych. 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE Wygląd : ciecz Barwa : brązowy Gęstość : 1,18 g/m 3 (20 C) ph (typowy zakres) : 6-7 (1% roztwór wodny) Temperatura zapłonu : > 100 C Lepkość dynamiczna : 5 mpa.s Właściwości wybuchowe : nie wybuchowy Właściwości utleniające : nie utleniający 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Stabilność chemiczna Stabilny w normalnych warunkach przechowywania. Warunki, których należy unikać Unikać skrajnych temperatur. Materiały, których należy unikać Materiały silnie zasadowe, kwasowe lub utleniające. Niebezpieczne produkty rozkładu Nie występują w normalnych warunkach przechowywania i użytkowania. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Spożycie NAVIGATOR 360 SL STRONA 3 / 6

4 Niska toksyczność po połknięciu. Po spożyciu LD50 u szczurów wynosi >5 000 mg/kg. Kontakt ze skórą Toksyczność Skórna LD50 u szczurów wynosi >5 000 mg/kg. Nie jest możliwe wchłonięcie przez skórę, w jednorazowej, długotrwałej ekspozycji, szkodliwych ilości tego materiału. Długotrwała lub wielokrotna ekspozycja nie powinna powodować znacznego podrażnienia skóry. Uczulanie Nie uczula skóry świnek morskich. Kontakt z oczami Może powodować niewielkie podrażnienie oczu. Wdychanie Nie występują reakcje niepożądane przy wdychaniu przy prawidłowym postępowaniu z produktem. Informacje dodatkowe Niezaklasyfikowany jako: Rakotwórczy. Mutagenny. Toksyczny dla rozrodczości. 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Trwałość i podatność na rozkład Ocena jest całkowicie lub w dużym stopniu oparta na danych dotyczących składnika czynnego. Chlopyralid: Główna droga degradacji bakteryjna ; zachodzi łatwo. Okres połowicznego rozpadu w glebie zależy od rodzaju gleby i warunków; wynosi w przybliżeniu dni. Pikloram: Ulega degradacji przez drobnoustroje w glebie. Okres połowicznego rozpadu w glebie zależy od rodzaju gleby i warunków; wynosi w przybliżeniu dni. Aminopiralid: Okres połowicznego rozpadu w glebie zależy od rodzaju gleby i warunków; wynosi w przybliżeniu 8-35 dni. Ulega szybkiej degradacji w wodzie. Średni okres półtrwania w wodzie wynosi 0,6 dni. Toksyczność dla organizmów wodnych W oparciu o dane dla preparatu. Materiał nie jest szkodliwy dla ryb w przypadku narażenia ostrego (LC50 > 100mg/l). Produkt jest nieszkodliwy dla bezkręgowców wodnych w przypadku narażenia ostrego (EC50 > 100mg/l). Materiał nie jest szkodliwy dla glonów (IC50 > 100mg/l). Toksyczność dla ptaków Z punktu widzenia toksyczności ostrej produkt jest praktycznie nietoksyczny dla ptaków (LD50 > 2000mg/kg). Inne informacje Nietoksyczny dla pszczół. 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI NAVIGATOR 360 SL STRONA 4 / 6

5 Nie zanieczyszczać stawów, cieków wodnych ani rowów produktem lub pustymi opakowaniami. Dokładnie wypłukać. Opakowanie i woda z przemywania muszą zostać zutylizowane w bezpieczny sposób, zgodnie ze stosownymi przepisami. Zalecanym rozwiązaniem jest wysyłanie do licencjonowanego przedsiębiorstwa recyklingu lub do spalarni posiadającej zezwolenie. Pojemnika nie wykorzystywać ponownie. Kod odpadu (opakowanie); (produkt) Zalecanym rozwiązaniem jest wysyłanie do licencjonowanego przedsiębiorstwa recyklingu lub do spalarni posiadającej zezwolenie. Pojemnika nie wykorzystywać ponownie. 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE Wysyłanie próbek pocztą nie jest dozwolone. Produkt nie jest klasyfikowany dla żadnego środka transportu. 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Europejski spis istniejących substancji chemicznych o znaczeniu handlowym (EINECS) W celu uniknięcia ryzyka dla człowieka i środowiska, należy przestrzegać instrukcji stosowania. Należy zapoznać się z odpowiednimi warunkami podanymi na etykiecie produktu, aby stosować go w sposób właściwy i bezpieczny. - Ustawa o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.) - Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94,jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U nr 160 poz. 1356) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.(dz.u nr 217 poz z późniejszymi zmianami) Symbol zagrożenia: Żaden nie jest wymagany Zwroty R Zwroty S : Żaden nie jest wymagany. : Żaden nie jest wymagany. 16. INNE INFORMACJE Zwroty R w punkcie 3 NAVIGATOR 360 SL STRONA 5 / 6

6 R20/21/22 Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po spożyciu. R34 - Wywołuje oparzenia. R41 - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. R52/53 - Działa szkodliwie na organizmy wodne; może wywoływać długo utrzymujące się, zmiany w środowisku wodnym. Niniejsza Karta Charakterystyki Preparatu jest zgodna z podstawowymi przepisami UE odnośnie Kart Charakterystyki Preparatu obowiązującymi w dniu jej publikacji i jest przeznaczona do tłumaczenia i dostosowania do krajowych dokumentów europejskich. Nie można opierać się na niniejszym dokumencie w kwestii zgodności z przepisami i regulacjami poszczególnych państw bez właściwego tłumaczenia na dany język i jego dostosowania. Do obowiązków użytkownika należy zapewnienie, aby każda Karta Charakterystyki Preparatu pobrana lub adaptowana z niniejszego systemu w celach redystrybucji lub wykorzystania była zgodna ze wszystkimi przepisami, które mają zastosowanie do takiego wykorzystania lub redystrybucji. NAVIGATOR 360 SL STRONA 6 / 6

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. Orac Decofix Extra

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. Orac Decofix Extra Strona 1 z 12 Orac Decofix Extra SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I PRZEDSIEBIORSTWA 1.1 Identyfikacja substancji lub preparatu Nazwa produktu: Orac Decofix Extra 1.2 Zastosowanie substancji lub preparatu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów Aktualizacja APRIL 2013 Weryfikacja 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa: 1.1. Nazwa handlowa: Kod wyrobu: Środek flokulacyjny CH701xx 1.2. Zastosowanie preparatu:

Bardziej szczegółowo