Zapobieganie stratom wody w systemach wodociągowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapobieganie stratom wody w systemach wodociągowych"

Transkrypt

1 Zapobieganie stratom wody w systemach wodociągowych Rosnący popyt, zmniejszanie się źródeł wody oraz rosnące koszty jej uzdatniania przyczyniły się w ostatnich latach do wzrostu zainteresowania redukcją poziomu wycieków wody z sieci wodociągowych. Mamy nadzieję, iŝ poniŝsze opracowanie przybliŝy Państwu: Praktyczne metody pomiaru i szacowania wielkości strat a następnie wybór odpowiedniego rozwiązania w celu ich minimalizacji. Szeroką gamę produktów do pomiaru, wykrywania oraz redukcji strat wody. Wiele opracowań rozwaŝa teoretyczne zagadnienia związane ze stratami wody dowodząc potrzebę odpowiedniego zarządzania ciśnieniem w systemach dostawy wody, natomiast bardzo mało uwagi poświęca się praktycznemu wyborowi odpowiednich rozwiązań i urządzeń, które mają nam w tym pomóc. PoniŜej postaramy się pomóc Państwu w wyborze odpowiedniego rozwiązania dla określonych warunków hydraulicznych w sieci. PODSTAWY TEORETYCZNE Pierwszym podstawowym krokiem do stworzenia planu redukcji poziomu wycieków jest zrozumienie źródeł powstawania prawdziwych strat w sieci. Najbardziej powszechne źródła powstawania wycieków to: Uszkodzenia, pęknięcia sieci wodociągowej, Nieszczelności związane z wyciekami na połączeniach oraz przez drobne pory rur przesyłowych, Przelewanie się wody ze zbiorników magazynujących wodę, Nieszczelności na zbiornikach magazynujących wodę. Czynniki wpływające na wielkość wycieków oraz ich koszt: Stan techniczny infrastruktury jakość zastosowanych materiałów, warunki gruntowe, jakość wody oraz poziom obsługi technicznej. Podnoszenie stanu technicznego infrastruktury zazwyczaj wiąŝe się z bardzo duŝymi nakładami finansowymi. Czas Wykrycia Wycieku (CWW) średni czas pomiędzy zaistnieniem wycieku a jego wykryciem. Całkowita wielkość straty z pojedynczego wycieku jest to iloczyn czasu od powstania do likwidacji wycieku oraz średniej wielkości wypływu. W większości przypadków, dzięki monitoringowi systemu, duŝe uszkodzenia sieci charakteryzują się krótkim CWW, natomiast małe wycieki mogą być niezauwaŝone przez lata. Z tego powodu naleŝy zastanowić się nad znalezieniem rozwiązania pozwalającego na zminimalizowanie wielkości strat poprzez małe nieszczelności.

2 Rys. 1. Porównanie dwóch typów wycieków w systemie, który jest monitorowany i prawidłowo eksploatowany. Wartość straty przy nieszczelności sieci wodociągowej moŝe być znacznie większe niŝ przy jej uszkodzeniu. Rys. 2. Wpływ redukcji ciśnienia na wielkość straty wody. Średnie Ciśnienie Operacyjne Strefy (SCOS) ma znaczący wpływ na wielkość strat oraz na ilość uszkodzeń sieci wodociągowej, a więc powstawanie nowych źródeł wycieków. Stosunek pomiędzy redukcją ciśnienia i związaną z nim zmianą wielkości wypływu obliczamy ze wzoru: Q 1 =Q 0 x(p 1 /P 0 ) N1 Gdzie współczynnik N1 zawiera się w przedziale 0,5<N1<2,5 i dla duŝych systemów wynosi N1 = 1,15. Podstawiając do wzoru konkretne dane moŝemy przekonać się jak duŝy jest związek pomiędzy ciśnieniem w systemie a wielkością wypływu, a przez to wielkością strat.

3 Oprócz zmniejszenia wielkości strat przy wypływie, redukcja ciśnienia pozwala nam zmniejszyć częstotliwość występowania uszkodzeń sieci wodociągowej. Jest to opisane poniŝszym wzorem: B 1 =B 0 x(p 1 /P 0 ) N2 Na współczynnik N2 ma wpływ wiek oraz stan systemu. Średnia wartość tego współczynnika dla duŝych rurociągów przesyłowych wynosi 2,47 natomiast dla przyłączy 2,36. PoniŜsza tabela przedstawia ścisły związek pomiędzy Średnim Ciśnieniem Operacyjnym Strefy (SCOS) a częstotliwością występowania uszkodzeń sieci wodociągowej. Kraj Australia Nazwa Przedsiębiorstwa lub Systemu Wodociągowego Ilość analizowanych stref Maksymalne ciśnienie początkowe (metry) Średnia redukcja maksymalnego ciśnienia % Średnia redukcja nowych uszkodzeń % Sieci (S) lub Przyłącza (P) Brisbane % 28% S,P 60% S Gold Coast % 70% P Yarra Valley % 28% S Bahamy New Providence % 40% S,P Bosnia 59% S Gracanica % Hercegowina 72% P 58% S Caesb % 24% P Sabesp ROP % 38% S Sabesp MO % 80% S 29% P Brazylia 64% S Sabesp MS % 64% P SANASA % 50% S 50% P Sanepar % 30% S 70% P Kanada Halifax % 23% S 23% P 50% S Armenia % 50% P Kolumbia Palmira % 94% S,P Bogota % 31% P 45% S Cypr Lemesos 7 52,5 32% 40% P 40% S Bristol Water % 55% P Anglia 72% P United Utilities 10 47,6 32% 75% P Włochy Torino % 45% S,P Umbra % 71% S,P USA American Water % 50% S Suma lub Średnia % 51%

4 WYBÓR APLIKACJI Regulacja ciśnienia ze stałą nastawą ciśnienia wyjściowego. Regulator ciśnienia DR300 jest podstawowym zaworem regulującym wysokie, zmienne ciśnienie wejściowe do niŝszego, stabilnego, ustawionego ciśnienia wyjściowego, bez względu na zmiany przepływu. Rys. 3. Regulator ciśnienia DR300. Ciśnienie wyjściowe za regulatorem ciśnienia powinno uwzględniać ciśnienie w PK (punkt krytyczny najbardziej oddalony i najwyŝej połoŝony punkt w strefie) podwyŝszone o minimalne wymagane ciśnienie a takŝe o straty ciśnienia przy przepływie podczas maksymalnego zapotrzebowania. Rys. 4. Ustawienie ciśnienia wyjściowego na regulatorze ciśnienia, gdzie Dh jest stratą przy przepływie, Z jest róŝnicą wysokości PK i regulatora ciśnienia, Pmin. jest minimalnym wymaganym ciśnieniem u odbiorcy. NaleŜy zwrócić uwagę, iŝ podczas niskiego zapotrzebowania (przepływ nocny) ciśnienie Pmin. wzrośnie w związku z niŝszymi stratami ciśnienia.

5 Gdzie zastosować regulację ciśnienia wyjściowego? Regulacja ciśnienia za pomocą regulatora DR300 jest wykorzystywana przy Zarządzaniu Ciśnieniem w systemach, w których zmiana zapotrzebowania (dzień i noc) ma znikomy wpływ na ciśnienie w strefie. Gdzie zastosować inne rozwiązanie? W przypadku, gdy w związku z duŝymi stratami ciśnienia, zmiana zapotrzebowania ma znaczący wpływ na wymagane ciśnienie naleŝy rozwaŝyć zastosowanie regulatora ciśnienia z moŝliwością podwójnej nastawy lub pełną modulacją ciśnienia. Regulacja ciśnienia z podwójną nastawą ciśnienia wyjściowego. W przypadku, gdy oprócz regulacji ciśnienia są wymagane dodatkowe funkcje (np. kontrola przepływu, zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia, itp.) naleŝy skontaktować się z działem technicznym Honeywell. Rozwiązanie to polega na wyborze regulatora ciśnienia DR300 w specjalnym wykonaniu PRM z moŝliwością ustalenia dwóch nastaw ciśnienia wyjściowego, które zmieniają się automatycznie w reakcji na zmianę zapotrzebowania (np. dzień/noc). Rys. 5. Regulator ciśnienia DR300 PRM. WyŜsza wartość ciśnienia jest obliczana analogicznie jak w przypadku regulacji ciśnienia ze stałą nastawą ciśnienia wyjściowego. NiŜsza wartość nastawy powinna być ustalona biorąc pod uwagę niŝsze straty ciśnienia w związku ze zmniejszonym poborem. Rozwiązanie to pozwala na osiągnięcie lepszych rezultatów w walce z wyciekami.

6 Rys. 6. Typowa instalacja z zastosowaniem regulatora z podwójną nastawą ciśnienia. Gdzie zastosować regulację z podwójną nastawą ciśnienia wyjściowego? Tego typu rozwiązanie powinno być projektowane w strefach gdzie da się ustalić dwie charakterystyczne wielkości zapotrzebowania (dzień/noc), a duŝa zmiana przepływu wiąŝe się z duŝą róŝnicą strat ciśnienia przy przepływie i moŝliwością zastosowaniu dwóch nastaw ciśnienia. Gdzie zastosować inne rozwiązanie? W przypadku, gdy zmiana poboru ma znikomy wpływ na ciśnienia w strefie naleŝy zastosować regulator DR300 W przypadku, gdy zapotrzebowanie zmienia się stopniowa sugerujemy zastosowanie pełnej modulacji ciśnienia. W przypadku, gdy oprócz regulacji ciśnienia są wymagane dodatkowe funkcje (np. kontrola przepływu, zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia, itp.) naleŝy skontaktować się z działem technicznym Honeywell. Pełna modulacja ciśnienia wyjściowego. Pełna modulacja ciśnienia wyjściowego pozwala na zastosowanie wielu nastaw ciśnienia w zaleŝności od zmieniającego się przepływu. Wymagane ciśnienie (SCOS lub PK) pozostaje stabilne i na minimalnym poziomie niezaleŝnie od zmieniających się wartości start ciśnienia oraz zapotrzebowania. Nastawa jest modulowana na podstawie: - wielkości przepływu w miejscu zabudowania zaworu - czasu - aktualnej wartości ciśnienia (SCOS lub PK) przesyłanej przez system telemetrii lub GSM do regulatora. Rozwiązanie to pozwala na osiągnięcie najlepszych rezultatów w walce z wyciekami, przy zachowaniu najlepszego poziomu obsługi klientów, poniewaŝ ciśnienie w strefie zawsze jest odpowiednie i stabilne niezaleŝnie od wielkości poboru. W pełni modulowane zawory regulacyjne, najczęściej są sterowane poprzez specjalny sterownik, który rejestruje wartość ciśnienia i przepływu, a na tej podstawie zmienia nastawy w zaworze pilotowym, który steruje standardowym regulatorem ciśnienia.

7 Rys. 7. Regulator ciśnienia EC300 ze sterownikiem ConDor. Honeywell w swojej ofercie, oprócz zaworów regulacyjnych sterowanych elektronicznie, posiada unikatowe rozwiązanie w pełni modulowanego zaworu regulującego ciśnienie HyMod. HyMod jest sterowany hydraulicznie, czynnikiem znajdującym się w sieci. Zawór ten nie potrzebuje elektronicznych kontrolerów, baterii ani połączenia z systemem telemetrii czy GSM. Ciśnienie wyjściowe jest modulowane na podstawie zmieniającego się przepływu, i ustawionych wcześniej zaleŝności między przepływem a ciśnieniem. Rys. 8. Zawór regulacyjny HyMod. Gdzie zastosować pełną modulację ciśnienia wyjściowego? Tego typu rozwiązanie powinno być projektowane w strefach gdzie ciśnienie w strefie zmienia się w wyniku zmiany zapotrzebowania. Dzieje się tak często w strefach gdzie mamy wysoki indeks wycieków oraz duŝą ilość awarii. Gdzie zastosować inne rozwiązanie? W przypadku, gdy zmiana poboru ma znikomy wpływ na ciśnienia w strefie naleŝy zastosować regulator DR300 W strefach gdzie da się ustalić dwie charakterystyczne wielkości zapotrzebowania (dzień/noc), a duŝa zmiana przepływu wiąŝe się z duŝą róŝnicą strat ciśnienia przy przepływie i moŝliwością zastosowaniu dwóch nastaw ciśnienia naleŝy rozwaŝyć zastosowanie regulacji z podwójną nastawą.

8 W przypadku, gdy oprócz regulacji ciśnienia są wymagane dodatkowe funkcje (np. kontrola przepływu, zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia, itp.) naleŝy skontaktować się z działem technicznym Honeywell. PoniŜszy wykres przedstawia róŝnice w przepływie nocnym przy zastosowaniu róŝnego typu regulacji ciśnienia. Zastosowanie regulacji ciśnienia skutkuje niŝszymi stratami związanymi z wyciekami oraz poprawą jakości obsługi odbiorców w szczytowych godzinach poboru wody. Rys. 9. Porównanie róŝnych typów regulacji.

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Szczupły łańcuch dostaw (ang. Lean Supply Chain)

Szczupły łańcuch dostaw (ang. Lean Supply Chain) Szczupły łańcuch dostaw (ang. Lean Supply Chain) Spis treści Część 2.1 Wprowadzenie do lekcji Część 2.2 Cele lekcji Część 2.3 Szczupły łańcuch dostaw - omówienie Część 2.4 Wyszczuplanie łańcucha dostaw

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

R A P O R T I. Projektu

R A P O R T I. Projektu R A P O R T I Projektu Przygotowanie, na podstawie badań przeprowadzonych przez Wykonawcę, studium wykonalności składającego się z 4 raportów oraz analizy końcowej stanowiącej podsumowanie całości prac

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI INFORMATYKA I EKONOMETRIA MICHAŁ PŁONKA OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH WEB SERVICES EFFICIENCY

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Ćwiok. System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z wykorzystaniem sieci neuronowych

Andrzej Ćwiok. System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z wykorzystaniem sieci neuronowych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu PRACA MAGISTERSKA Andrzej Ćwiok System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Kwiecień 2009 1 WSTĘP... 3 1. OFERTY OPERATORÓW WE WŁASNYCH SIECIACH STACJONARNYCH...

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting str. 1 Praca zbiorowa Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting Autorzy: mgr inŝ. Tadeusz Bełdowski dr inŝ. Dariusz CzyŜewski dr hab. inŝ. Irena Fryc dr

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Wrzesień 2009 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS ILUSTRACJI... 7 SPIS TABEL... 8 1 ISTOTA I CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Muthupandian ŚnieŜek ANALIZA RELACYJNYCH STRUKTUR BAZ DANYCH DLA POTRZEB GROMADZENIA I PRZETWARZANIA HETEROGENICZNYCH POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Muthupandian ŚnieŜek ANALIZA RELACYJNYCH STRUKTUR BAZ DANYCH DLA POTRZEB GROMADZENIA I PRZETWARZANIA HETEROGENICZNYCH POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Muthupandian ŚnieŜek ANALIZA RELACYJNYCH STRUKTUR BAZ DANYCH DLA POTRZEB GROMADZENIA I PRZETWARZANIA HETEROGENICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów solarnych

Projektowanie systemów solarnych Projektowanie systemów solarnych Solarne przygotowywanie ciepłej wody Solarne wspomaganie ogrzewania Solarne ogrzewanie basenów kąpielowych Kolektory rurowe VTK Kolektory płaskie VFK Solarne podgrzewacze

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Metody szacowania strat powstałych w wyniku ataków komputerowych

Metody szacowania strat powstałych w wyniku ataków komputerowych 24 listopada 2007 Metody szacowania strat powstałych w wyniku ataków komputerowych Sławomir Kubit praktykant CERT Polska Spis treści: I. Przegląd metodologii... 4 1. Opis problemu... 4 2. Dostępne metody...

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress

Communication on Progress Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdraŝaniu zasad Inicjatywy Global Compact 05/2009-12/2010 Communication on Progress Warszawa, 31.03.2011 r. Szanowni Państwo, W lipcu

Bardziej szczegółowo

Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych

Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych Zdzisław Kabza Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych Politechnika Częstochowska Kierunek studiów: Energetyka Rok akademicki 2010/2011 CZĘŚĆ I POMIARY PARAMETRÓW TERMOENERGETYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Strona 1 z 78 1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oraz technologiczny realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Ministerstwo Gospodarki Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Warszawa, październik 2014 r. 1 WSTĘP Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, zwany

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

Koszt kapitału obcego cena jaką inwestor(przedsiębiorstwo) zapłaci za zewnętrzne źródła finansowania(kredyty, obligacje, poŝyczki, itp.).

Koszt kapitału obcego cena jaką inwestor(przedsiębiorstwo) zapłaci za zewnętrzne źródła finansowania(kredyty, obligacje, poŝyczki, itp.). WAAC średni waŝony koszt kapitału koszt kapitału uwzględniający zdewersyfikowaną strukturę finansowania przedsięwzięcia. W praktyce jest to wypadkowy koszt kapitału obliczony jako średnia waŝona kosztu

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo