Projekt wykonawczy remontu jazu Tykocin w km rzeki Narew PRZEDMIAR ROBÓT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt wykonawczy remontu jazu Tykocin w km rzeki Narew PRZEDMIAR ROBÓT"

Transkrypt

1 1 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA Remont jazu Tykocin na rzece Narew elementów konstrukcji betonowych NAZWY I KODY Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie burzenia Budowa obiektów inŝynierii wodnej ADRES OBIEKTU Jaz Tykocin na rzece Narew w km w m. Tykocin pow. białostocki woj. podlaskie ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Białystok ul. Handlowa 6 OPRACOWAŁ mgr inŝ. Jerzy Drapa Białystok ul. Szarych Szeregów 13/24 Białystok, grudzień 2011 r. 0

2 Spis działów przedmiaru Dział 1. Przygotowanie terenu pod budowę - grupa Rozdział 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Rozdział 2 Organizacja i zabezpieczenie robót Dział 2. Roboty w zakresie burzenia - podkategoria Rozdział 1. Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odkład Rozdział 2.Rozbiórki elementów betonowych. Dział 3. Budowa obiektów inŝynierii wodnej - grupa Rozdział 1. Zbrojenie betonu stalą BSt 235 Rozdział 2. Zbrojenie betonu stalą BSt 500 Rozdział 3. Wiercenie otworów w betonie Rozdział 4. Oczyszczenie strumieniowo - ścierne elementów betonowych. Rozdział 5. Iniekcja i naprawa rys o rozwartości > 0,3 mm. Rozdział 6. Torkret z mieszanki modyfikowanej B30 Rozdział 7. Naprawa ubytków betonu zaprawami PCC przy głębokości do 5 cm. Rozdział 8. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu szlamem PCC. Rozdział 9. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Rozdział 10. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu powłoką malarską. Rozdział 11. Izolacja lepikiem na zimno 2-krotnie Rozdział 12. Zasypanie wykopów z zagęszczeniem Rozdział 13. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej. Rozdział 14. Humusowanie z obsianiem skarp 1

3 Ogólna charakterystyka robót Jaz wykonano o konstrukcji Ŝelbetowej o dwóch światłach 2x12 m wyposaŝony w zamknięcia klapowe stalowe. Pomieszczenie na urządzenia wyciągowe sterówka znajduje się na ścianie filara jazu. Za sterówką od strony dolnej wody usytuowana jest przesuwna kładka dla obsługi oparta na ścianach jazu- dwuprzęsłowa stalowa. W przyczółkach jazu od strony wody górnej znajdują się wloty rurociągów nawadniających. Jaz wybudowano w latach r. Piętrzenie wody zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym odbywa się na jazie o świetle 2x12 m wyposaŝonym w zamknięcia. klapowe, o rzędnej progu stałego 102,70 m n.p.m. i normalnej rzędnej piętrzenia 105,00 m n.p.m., przy wysokości piętrzenia w stosunku do wody dolnej- 1,75 m. Dojazd do jazu stanowi droga gruntowa. Ściany jazu stanowiące jednocześnie podpory dla kładki są wykonane jako konstrukcje Ŝelbetowe monolityczne. W filarze jazu pod budynkiem sterówki znajduje się komora obsługi zamknięć głównych. W przyczółkach jazu od strony wody górnej znajdują się wloty rurociągów nawadniających - ø 800 mm w przyczółku lewym i ø 500 mm w przyczółku prawym. W ścianach jazu od strony wody górnej i dolnej wbetonowane są elementy stalowe zamknięć remontowych. W ścianach jazu umieszczone są inne elementy stalowe umoŝliwiające eksploatację jazu. Od strony wody górnej i dolnej ściany jazu są przedłuŝone skrzydełkami Ŝelbetowymi utrzymującymi nasyp. Na ścianach jazu umieszczone są balustrady stalowe typu miejskiego z płaskowników.. Pomieszczenie na podnośniki hydrauliczne i mechanizmy sterówka znajduje się na filarze. W ścianach sterówki umieszczone są okna z ram stalowych z szybami. W ścianie od strony kładki umieszczone są drzwi stalowe. Konstrukcja sterówki Ŝelbetowa.. Na dachu umieszczone są dwie lampy doświetlające teren oraz maszt do którego doprowadzone są przewody energetyczne zasilania sterówki. Zakres remontu będzie obejmował naprawę lub wymianę wszystkich uszkodzonych elementów: Konstrukcja jazu - skucie skorodowanych powierzchni betonowych na ścianach filara, skrzydeł i przyczółków jazu oraz oczyszczenie elementów metodą piaskowania strumieniowo-ściernego całości powierzchni betonowych, - reprofilacja i zabezpieczenie całej powierzchni betonowej powłoką ochronną na bazie cementu o cechach betonu hydrotechnicznego z wykonaniem dodatkowej siatki prętów stalowych zakotwionej w nienaruszonej konstrukcji jazu, - załoŝenie płaszcza stalowego na filarze od strony wody górnej, - zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Dla wykonania remontu ścian jazu konieczne będzie czasowe ograniczenie przepływu wody w jazie poprzez wyłączenie najpierw jednej komory, a po jej wyremontowaniu drugiej za pomocą zamknięć remontowych które naleŝy zamontować we wnękach w ścianach jazu od strony wody górnej i dolnej Przepływ wody będzie się odbywał częścią, która nie będzie remontowana.. Dla wykonania robót remontowych na skrzydłach jazu i czołach filara planowane jest wykonanie ścian szczelnych lub zastosowanie innych rozwiązań ograniczających napływ wody do remontowanych elementów. Wybór sposobu ograniczenia dopływu wody do remontowanych elementów naleŝy do Wykonawcy robót, moŝe on zastosować dowolne rozwiązanie w zaleŝności od przyjętej technologii robót, jednak podlega to uzgodnieniu z Zamawiającym. Nie moŝe to mieć zasadniczego wpływu na przepływ wody. Rzeczywista ilość rozbiórek i napraw betonu zaleŝeć będzie od stanu betonu i ustalona będzie w wyniku obmiaru po dokonaniu rozbiórek 2

4 Przedmiar robót Nr Opis robót Jm Ilość Przygotowanie terenu pod budowę 1. D Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,03 1 Odtworzenie punktów wysokościowych na obiekcie km 0,03 2. D Organizacja i zabezpieczenie robót 1 komplet 2 Prace przygotowawcze i technologiczne związane z organizacją i zabezpieczeniem robót 3 Naprawa lub uzupełnienie brakujących elementów zamknięć remontowych - 25% ilości elementów. 4 Wykonanie zabezpieczeń odcinających napływ wody do powierzchni remontowanych elementów zamknięć remontowych wraz z rozbiórką po zakończeniu robót 5 Wykonanie zabezpieczeń odcinających napływ wody do powierzchni remontowanych elementów ścian szczelnych lub innych rozwiązań umoŝliwiających właściwą realizację robót wraz z rozbiórką po zakończeniu robót 6 Wykonanie podniesienia i podparcia kładki stalowej w zakresie umoŝliwiających właściwą realizację robót remontowych 7 DemontaŜ podparcia i ustawienie kładki stalowej w pozycji pierwotnej po zakończeniu robót 8 Wykonanie zabezpieczenia przed uszkodzeniem wszystkich elementów konstrukcji stalowej urządzenia piętrzącego i innych elementów stalowych zamocowanych w ścianach jazu z zapewnieniem moŝliwości ich eksploatacji 9 Prace związane z zapewnieniem właściwej eksploatacji jazu z uwzględnieniem zapewnienia nawodnień terenów przyległych ŚCIANY JAZU Roboty w zakresie burzenia 3. M Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odkład m 3-33,8 10 Wykonanie wykopu -odkopania skrzydeł, ścian jazu z odwiezieniem gruntu na odległość. km. (16,0x2+4,46+4,5+8,0+7,4)x0,5x1,0x1,2= m 3 33,8 4. D Rozbiórki elementów betonowych m 3 21,13 11 Usunięcie skorodowanego betonu na ścianach przyczółkach jazu, średnia grubość 5-6 cm ściany zewn. [3,5x4,8+6,6x5,4+3,9x(3,2+5,4)x0,5+2,7x1,0+1,0x4,8+0,7x4,3+0,7x3,8]x x2x0,055=153,4x0,055=8,44 m 3 skrzydełka d.w. (7,4x2,7x0,5+8,0x2,7x0,5+7,4x0,3+8,0x0,3)x0,055=25,4x0,055=1,4 m 3 skrzydełka g.w. (4,46x2,7x0,5+4,46x0,5+4,3x2,7x0,5+4,3x1,0)x0,055=18,4x0,055=1,01 m 3 Górne powierzchnie ścian 0,7x4,3x2+0,7x4,2x2)x0,055=11,9x0,055=0,65 m 3 Ściany od g.w. od nasypu 2,1x(5,8+5,95)x0,055=24,6x0,055=1,36 m 3 Razem 233,7x0,055=12,85 m 3 m 3 12,85 3

5 12 Usunięcie skorodowanego betonu na ścianach przyczółkach jazu, średnia grubość 2-3 cm Ściany od g.w. od nasypu górna i dolna powierzchnia wspornika (5,8x1,46+5,9x1,46+5,85x0,17x2)x0,025=19,07x0,025=0,48 m 3 m 3 0,48 13 Usunięcie skorodowanego betonu na filarze jazu, średnia grubość 6 cm [(3,2x4,4+5,15x6,1+3,0x4,5)x2+5,0x1,2+1,95x1,2)]x0,06=126,3x0,06=7,58 m 3 m 3 7,58 14 Usunięcie skorodowanego betonu na górnej powierzchni filara jazu-wspornik kładki i wejście do sterówki, średnia grubość 1 cm 3,5x1,5+(0,8+0,8+0,25)x2,0]x0,01=9,0x0,01=0,09 m 3 m 3 0,09 15 Usunięcie skorodowanego betonu na spodzie sterówki, średnia grubość 0,5 cm (2x5,0+4,3)x1,0x0,005=14,3x0,005=0,07 m 3 m 3 0,07 16 Usunięcie skorodowanego betonu podlewki pod łoŝyska, 0,4x0,4x0,06x6=0,06 m 3 m 3 0,06 17 Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odl.... km 12,85+0,48+7,58+0,09+0,07+0,06= m 3 21, Budowa obiektów inŝynierii wodnej 5. M Zbrojenie betonu stalą BSt 235 kg Przygotowanie płaszcza stalowego z blach grub. 6mm. ze stali BSt 235 wraz z łącznikami Mg 0, MontaŜ płaszcza stalowego j.w. na filarze szt M Zbrojenie betonu stalą BSt 500 kg Przygotowanie zbrojenia ścian przyczółków, filara i skrzydeł, ze stali BSt 500, średnica prętów 8 mm Mg 2,190 2,136+0,054= 21 MontaŜ zbrojenia j.w. Mg 2, Przygotowanie zbrojenia ścian przyczółków, filara i skrzydeł, ze stali BSt 500, średnica prętów 10 mm 0,638+0,054= Mg 0, M Wiercenie otworów Ø12mm głębokości 15cm w betonie szt Wiercenie otworów Ø12mm głębokości 15cm dla osadzenia łączników ścian przyczółków, filara i skrzydeł szt M Oczyszczenie strumieniowo ścierne elementów betonowych m 2 402,4 24 Czyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni betonowych 233,7+19,07+126,3+9+14,3= m 2 402,4 9. M Iniekcja i naprawa rys o rozwartości >0,3mm mb Iniekcja rys o rozwartości powyŝej 0,3mm w elementach podpór m M Torkret z mieszanki modyfikowanej kl. B30 m Osadzenie w ścianach łączników ze stali BSt 500 Ø10w otworach Ø12mm l=15cm na kleju epoksydowym szt Wykonanie powłoki torkretu na powierzchniach ścian przyczółków i filara - głębokość ubytku śr.5-6 cm 233,7+126,3-2,8x5,0= obj. torkretu 12,85+7,58-2,8x5,0x0,06=19,6 4 m Zakup i montaŝ łat wodowskazowych szt. 2

6 11. M Naprawa ubytków betonu zaprawami PCC m 3 3,42 29 Naprawa ubytków betonu na powierzchniach betonowych głęb. ubytku do 3cm 0,48+0,09+0,07= m 3 0,64 30 Wykonanie podlewek pod łoŝyska z masy PCC m 3 0,06 31 Wypełnienie masą PCC do wylewania przestrzeni pod płaszczem stalowym na filarze m 3 2,72 1,2x3,0+3,0x1,45x0,5-3,14x2,92x2,92x0,25x0,5-0,5x2,92)x2,8= 12. M Zabezpieczenie antykorozyjne betonu szlamem PCC grub. do 5 mm m 2 402,7 32 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych szlamem PCC, grubość warstwy 2mm 402,4-2,8x5,0= m 2 388,4 33 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych wspornika sterówki szlamem PCC grubość warstwy 5mm m 2 14,3 13. M Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych m 10,8 34 Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych o szerokości do 1 cm kitem trwale elastycznym na podkładzie z wkładki polietylenowej 2,7x4= m 10,8 14. M Powierzchniowe zabezpieczenie betonu powłoką malarską m 2 370,6 35 Pokrycie powierzchni betonowych powłoką ochronną z farb akrylowych gruntowanie i dwie warstwy wierzchnie grubość 200 µm, zuŝycie 0,7 kg/m 2 388,4-17,8= m 2 370,6 15. M Izolacja lepikiem na zimno 2-krotnie m Wykonanie izolacji powierzchni betonowych podlegających zasypaniu poprzez gruntowanie roztworem R w ilości (0,3-0,45kg/m 2 ) i dwukrotne smarowanie roztworem P w ilości (0,4-0,5kg/m 2 x2) 17,8 +30,2= m M Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem m 3-33,8 37 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntem kat. II z dowiezieniem gruntu z odl. km. m 3 33,8 17. M Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej m 2 33,4 38 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych widocznych powierzchni elementów stalowych umieszczonych w ścianach jazu. (1,2+2,09)x2,8x2+15,0= m 2 33,4 18. D Humusowanie z obsianiem skarp grubość humusu 10 cm. m Plantowanie skarp m Ręczne humusowanie skarp z obsianiem m

PRZEDMIAR ROBÓT. Most na rzece Szelmentka w m. Becejły gm. Szypliszki pow. suwalski woj. podlaskie

PRZEDMIAR ROBÓT. Most na rzece Szelmentka w m. Becejły gm. Szypliszki pow. suwalski woj. podlaskie PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu wraz z dojazdami do mostu na rzece Szelmentka w m. Becejły gm. Szypliszki pow. suwalski woj. podlaskie NAZWY I KODY 45.10.00.00-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. - elementów konstrukcji betonowych i sterówek oraz płyty mostowej, podpór mostu i kładki (ścian jazu) na całej ich długości

PRZEDMIAR ROBÓT. - elementów konstrukcji betonowych i sterówek oraz płyty mostowej, podpór mostu i kładki (ścian jazu) na całej ich długości 1 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA Remont jazu Złotoria na rzece Narew - elementów konstrukcji betonowych i sterówek oraz płyty mostowej, podpór mostu i kładki (ścian jazu) na całej ich długości NAZWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Most drogowy na jazie Góra na rzece Narew gm. Tykocin pow. białostocki woj. podlaskie

PRZEDMIAR ROBÓT. Most drogowy na jazie Góra na rzece Narew gm. Tykocin pow. białostocki woj. podlaskie 1 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA Remont płyty mostu drogowego na jazie Góra na rzece Narew NAZWY I KODY 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45.11.11.00-9 Roboty w zakresie burzenia 45.22.11.19-9

Bardziej szczegółowo

Jaz Tykocin na rzece Narew w m. Tykocin pow. białostocki woj. podlaskie

Jaz Tykocin na rzece Narew w m. Tykocin pow. białostocki woj. podlaskie 1 OBIEKT Jaz Tykocin na rzece Narew w m. Tykocin pow. białostocki woj. podlaskie ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku 15-399 Białystok ul. Handlowa 6 STADIUM Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu kładki dla pieszych nad rz. Bobrzą w c. ul. Krakowskiej km. 0+025 w Kielcach

Projekt remontu kładki dla pieszych nad rz. Bobrzą w c. ul. Krakowskiej km. 0+025 w Kielcach Dr inŝ. Wiesław Nowak ul. Warzywna 19 25-254 Kielce tel., fax. (041) 302 21 98 NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 990 fax. (041) 34 17 910 Inwestor: MIEJSKI ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

Spis działów przedmiaru

Spis działów przedmiaru Spis działów przedmiaru Dział 1. Przygotowanie terenu pod budowę - grupa 45.10.00.00-8 Rozdział 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Rozdział 2 Organizacja i zabezpieczenie robót Dział 2. Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. oraz robót związanych z bieżącym utrzymaniem przepustu w ciągu ulicy Bohaterów Westerplatte km w Ostrołęce

PRZEDMIAR ROBÓT. oraz robót związanych z bieżącym utrzymaniem przepustu w ciągu ulicy Bohaterów Westerplatte km w Ostrołęce Biuro Inżynierskie PONTIS Zofia Lewandowska Al. Jana Pawła II 72/43 15-753 Białystok NIP: 5423166779 TEL. 518 637 474 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. Kładka dla pieszych. Przepust pod drogą wojewódzką nr 515

WYSZCZEGÓLNIENIE. Kładka dla pieszych. Przepust pod drogą wojewódzką nr 515 PRZETARG NR 1 LCS MALBORK km 275.920 - km 287,700 L.p WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ [PLN] 1 2 4 1 Rozdział nr 5.1 Wiadukt kolejowy w km 276,107 2 Rozdział nr 5.2 Przepust w km 277,307 3 Rozdział nr 5.3 Przejście

Bardziej szczegółowo

OBIEKT Jaz Strękowa Góra na rzece Narew w km gm. Trzcianne pow. moniecki woj. podlaskie

OBIEKT Jaz Strękowa Góra na rzece Narew w km gm. Trzcianne pow. moniecki woj. podlaskie 1 OBIEKT Jaz Strękowa Góra na rzece Narew w km 256+725 gm. Trzcianne pow. moniecki woj. podlaskie ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku 15-399 Białystok ul. Handlowa

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH PRZEDMIAR ROBÓT

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH PRZEDMIAR ROBÓT Biuro InŜynierskie BTB tel.: +48/12/294 52 79 ul. Rzemieślnicza 1 tel/fax: +48/12/294 52 78 30 363 KRAKÓW e-mail: biuro.inzynierskie.btb@ceti.pl INWESTOR: ZARZĄD DRÓG POWIATU KRAKOWSKIEGO ul. Włościańska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Strona SYKAL

PRZEDMIAR Strona SYKAL PRZEDMIAR 187-00-000 Strona 3 01-10-2007 1 460 KNR 712-01-11-01-00-9 Piaskowanie powierzchni metalowych zamknięć jazu (konserwacja zamknięć) m² 50,575 10 Powierzchnia (4*4,25*2)*1,4+0,35*2*4,25 50,575

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont mostu na potok Ryj w km w ciągu drogi powiatowej Nr 1905R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała ...

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont mostu na potok Ryj w km w ciągu drogi powiatowej Nr 1905R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała ... ... (pięczątka Inwestora) PRZEDMIAR ROBÓT Remont mostu na potok Ryj w km 0+317 w ciągu drogi powiatowej Nr 1905R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała Ogółem wartość robót:... zł (netto)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. L.p. Nr SST Wyszczególnienie i wyliczenie ilości robót Jedn. Ilość ROBOTY DROGOWE

PRZEDMIAR ROBÓT. L.p. Nr SST Wyszczególnienie i wyliczenie ilości robót Jedn. Ilość ROBOTY DROGOWE PRZEDMIAR ROBÓT na przebudowę mostu na rzece Pełta w miejscowości Byszewo w ciągu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz - Leszno - Karniewo - Przemiarowo L.p. Nr SST Wyszczególnienie i wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza. przy ul. Żeromskiego w Łodzi

Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza. przy ul. Żeromskiego w Łodzi Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza przy ul. Żeromskiego w Łodzi A. Grupa robót: 450 roboty budowlane 451 przygotowanie terenu pod budowę 452 roboty inżynierskie i budowlane B. Klasa robót:

Bardziej szczegółowo

1 WYKONANIE OBJAZDU NA CZAS REMONTU MOSTU CPV

1 WYKONANIE OBJAZDU NA CZAS REMONTU MOSTU CPV Przedmiar robót 1 WYKONANIE OBJAZDU NA CZAS REMONTU MOSTU CPV 45111000-8 1.1 KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010-2012. Załącznik nr...

Przedmiar robót. UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010-2012. Załącznik nr... Przedmiar robót Załącznik nr... UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010-2012 Przedmiar robót dotyczy zakresu przewidzianego do realizacji w ciągu 1 roku Lp. Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa mostu przez rzekę Łojewek w m.olszyny w ciągu drogi powiatowej nr 1964B w km 6+002,66

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa mostu przez rzekę Łojewek w m.olszyny w ciągu drogi powiatowej nr 1964B w km 6+002,66 Data opracowania: 2009-12-02 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa mostu przez rzekę Łojewek w m.olszyny w ciągu drogi powiatowej nr 1964B w km 6+002,66 Adres inwestycji: Zamawiający: Zarząd Dróg

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ORAZ PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW. IV. Przedmiar robót remontowych

INWENTARYZACJA ORAZ PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW. IV. Przedmiar robót remontowych Zamierzenie budowlane: Adres obiektu: Rodzaj projektu: Branża: Część opracowania: Obiekt: Województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina, miejscowość Czasław INWENTARYZACJA ORAZ PROJEKT REMONTU OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21

PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21 /nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21

Bardziej szczegółowo

działka o nr: ew. 829 Obręb Siekierka Nowa, gmina Chotcza, powiat lipski, woj. mazowieckie

działka o nr: ew. 829 Obręb Siekierka Nowa, gmina Chotcza, powiat lipski, woj. mazowieckie PONTIS PROJEKT - Artur Wieczorek Adres firmy: ul. Żwirki i Wigury 6 m. 26, 26-600 Radom tel. 69-446-320 NIP: 27-229-26-7 REGON: 47629 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZDP-5-DZP/373/8/2018 Rzeszów, r. ZMIANA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

ZDP-5-DZP/373/8/2018 Rzeszów, r. ZMIANA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZDP-5-DZP/373/8/2018 Rzeszów, 25.06.2018 r. ZMIANA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1405

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH

UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH Wykaz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE M.01.02.04 M.01.02.06 M.01.02.07 M.01.02.10

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr 2 ROBOTY NAPRAWCZE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

Przedmiar robót Nr 2 ROBOTY NAPRAWCZE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH Przedmiar robót Nr 2 Budowa: REMONT PODJAZDU DO IZBY PRZYJĘĆ Obiekt lub rodzaj robót: PODJAZD DO IZBY PRZYJĘĆ Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II w ZAMOŚCIU Zamość,

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie BTB tel.: +48/12/ ul. Rzemieślnicza 1 tel./faks: +48/12/ KRAKÓW

Biuro InŜynierskie BTB tel.: +48/12/ ul. Rzemieślnicza 1 tel./faks: +48/12/ KRAKÓW Biuro InŜynierskie BTB tel.: +48/12/294 52 79 ul. Rzemieślnicza 1 tel./faks: +48/12/294 52 78 30 363 KRAKÓW e-mail: biuro.inzynierskie.btb@ceti.pl INWESTOR: OJCOWSKI PARK NARODOWY Ojców 9, 32-045 Sułoszowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przebudowa mostu w m.podwysokie Jeleniewskie w ciągu drogi gminnej Podwysokie Jeleniewskie -Malesowizna

KOSZTORYS OFERTOWY. Przebudowa mostu w m.podwysokie Jeleniewskie w ciągu drogi gminnej Podwysokie Jeleniewskie -Malesowizna Przebudowa mostu w m.podwysokie Jeleniewskie w ciągu drogi gminnej Podwysokie Jeleniewskie -Malesowizna KOSZTORYS OFERTOWY Element nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Opis J.m. Ilość Cena Wartość 1. D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis robót Lokalizacja

Podstawa Opis robót Lokalizacja Na wykonanie naprawy budowli piętrzącej, na obiekcie jak niŝej: 1. Obiekt / rzeka, ciek, budowle itp./rzeka Nurzec Dolny Jaz Józefin 2. Gmina Rudka, Powiat Bielsk Podlaski 3. Km 43+352, tj. 1 szt. 4. Obmiar:

Bardziej szczegółowo

OBIEKT Jaz Góra na rzece Narew w km gm. Tykocin pow. białostocki woj. podlaskie

OBIEKT Jaz Góra na rzece Narew w km gm. Tykocin pow. białostocki woj. podlaskie 1 OBIEKT Jaz Góra na rzece Narew w km 280+800 gm. Tykocin pow. białostocki woj. podlaskie ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku 15-399 Białystok ul. Handlowa 6 STADIUM

Bardziej szczegółowo

I. w km drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo Pieniężno Orneta Dobre Miasto k.msc. Nowy Dwór.

I. w km drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo Pieniężno Orneta Dobre Miasto k.msc. Nowy Dwór. Przedmiotem zamówienia jest remont mostów: Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. w km 40+880 drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo Pieniężno Orneta Dobre Miasto k.msc. Nowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa kładki dla pieszych nad DTŚ w Katowicach w rejonie CH AUCHAN Roboty podstawowe

Przedmiar robót. Przebudowa kładki dla pieszych nad DTŚ w Katowicach w rejonie CH AUCHAN Roboty podstawowe Przedmiar robót Przebudowa kładki dla pieszych nad DTŚ w Katowicach w rejonie CH AUCHAN Roboty podstawowe Nr pozycji Podstawa opisu robót Nr specyfikacji technicznej Opis robót oraz wyliczenia ilości jednostk

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. sokólskiego zad.

Kosztorys ofertowy. Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. sokólskiego zad. Znak sprawy: WZM.RI.333/68/16 Załącznik nr 1a do zam. publ. pn.: Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. sokólskiego zad. OTB V/II... (nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. augustowskiego zad. Augustów V

Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. augustowskiego zad. Augustów V Znak sprawy: WZM.RI.333/64/16 Załącznik nr 1a do zam. publ. pn.: Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. augustowskiego zad. Augustów V... (nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. kpl. 1,00. m3 3,60. m3 48,07. m3 51,67. m3 51,67. m2 149,10. m3 36,72. m3 11,50. m2 161,71. m2 40,00. m 35,00.

Kosztorys ofertowy. kpl. 1,00. m3 3,60. m3 48,07. m3 51,67. m3 51,67. m2 149,10. m3 36,72. m3 11,50. m2 161,71. m2 40,00. m 35,00. PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2611W CZYŻEW - ŻELAZY BROKOWO - GOSTKOWO - MIANOWO 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 Kalkulacja indywidualna- Roboty pomiarowe, dokumentacja powykonawcza 1.2 Rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. 1 Roboty pomiarowe związane z odtworzeniem trasy km 0,2 i przebudową mostu. D.01.02.03.Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe

Kosztorys ofertowy. 1 Roboty pomiarowe związane z odtworzeniem trasy km 0,2 i przebudową mostu. D.01.02.03.Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe Kosztorys ofertowy przebudowa mostu przez rzekę Jabłonka w miejscowości Poryte Jabłoń w ciągu drogi powiatowej nr 1994B Wiśniewi - Poryte Jabłoń - do dr. Nr 63 w lok. 5+342,00 L.p. OPIS ROBÓT Jedn. ILość

Bardziej szczegółowo

/nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/

/nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ /nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ Przebudowa mostu drogowego przez ciek Sumina w ciągu drogi powiatowej nr 5025S (km 0+200) ul. Dworcowa w m. Lyski Opracował:.. /miejscowość/

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CZ. 1/2

PRZEDMIAR ROBÓT CZ. 1/2 PRZEDMIAR ROBÓT CZ. 1/2 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Remont budowli upustowej Zbiornika Wodnego Siemianówka gmina Narewka, woj. podlaskie, nr dz. 1457, obręb Łuka. Wojewódzki Zarząd Melioracji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Roboty w zakresie naprawy dróg Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów. Kosztorys opracowany przez:,...

Kosztorys ofertowy Roboty w zakresie naprawy dróg Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów. Kosztorys opracowany przez:,... Kosztorys ofertowy Nazwa kosztorysu: Dobra w miejscowości Pogorzany w km 4+938 wraz z zabezpieczeniem umocnienia brzegowego Lokalizacja: Obiekt mostowy nr JNI 35000214 w ciągu drogi Dobra w miejscowości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH WRAZ Z DOJSCIAMI NA RZECE SKAWICA W MIEJSCOWOSCI ZAWOJA Kod CPV CPV, -45221111-3, -45111000-8,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Rozbiórka mostu i budowa kładki pieszo jezdnej Obiekt : Rozbiórka mostu i budowa kładki pieszo jezdnej Adres : Rów Polski km 9+680

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Zawartość: 1. Przedmiar robót 2. Rysunki poglądowe obiektów mostowych PRZEDMIAR ROBÓT 1. Strona tytułowa przedmiaru robót. Nazwa robót: Bieżące utrzymanie obiektów mostowych Nazwy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2012 r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2012 r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO POLITECHNIKA WARSZAWSKA PLAC POLITECHNIKI 1, 00-661 WARSZAWA PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Rozbiórka mostu i budowa kładki pieszo jezdnej Inwestor : Gmina Rydzyna ul.rynek 1, 64-130 Rydzyna Wykonawca :... Adres :...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 5736) strona nr: 1. Podstawa ceny jednostkowej

Przedmiar robót. Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 5736) strona nr: 1. Podstawa ceny jednostkowej strona nr: 1 Przedmiar robót Kosztorys Czarną Przemszą w ciągu drogi powiatowej nr 1 Rozdział BRANŻA MOSTOWA 1.1 Grupa STWiOR: roboty przygotowawcze 1.1.1 Element roboty przygotowawcze 1.1.1.1 Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

B. PRZEDMIAR ROBÓT. Projekt wykonawczy 12

B. PRZEDMIAR ROBÓT. Projekt wykonawczy 12 Biuro Projektowe Hellmost Obiekt 1: remont mostu w Rogach B. PRZEDMIAR ROBÓT Projekt wykonawczy 12 PRZEDMIAR ROBÓT 1. Remont mostu na potoku Lubatówka w ciągu drogi gminnej nr 114972R w Rogach (łącznik

Bardziej szczegółowo

Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda w m.pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 2033B. Przedmiar robót

Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda w m.pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 2033B. Przedmiar robót Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda w m.pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 2033B Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów pomiarowych Poz. 1

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Projekt Budowlano-Wykonawczy Zamawiający: Gmina Pieńsk ul. Bolesławiecka 29 59-930 Pieńsk Jednostka projektowa: Usługi Projekektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych, Tomasz Nowak m. Dobra 100 59-700 Bolesławiec tel.:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych.

Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych. Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych Strona tytułowa obmiaru BranŜa: Roboty budowlane Wspólny Słownik Zamówień: Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych. 45111220-6 Roboty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres prac

Szczegółowy zakres prac POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE NR GEK/PMR-ELB/04302/2016 Załącznik nr 1 do Umowy nr /PM/PMR-ELB/ZK/SK/2016 Szczegółowy zakres prac do wykonania naprawy słupów nośnych płaszcza chłodni kominowych 1. Odkucie odspojonych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2611W CZYŻEW - ŻELAZY BROKOWO - GOSTKOWO - MIANOWO

Przedmiar robót PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2611W CZYŻEW - ŻELAZY BROKOWO - GOSTKOWO - MIANOWO Przedmiar robót PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2611W CZYŻEW - ŻELAZY BROKOWO - GOSTKOWO - MIANOWO Budowa: RZEBUDOWA MOSTU - GOSTKOWO KM Lokalizacja: DROGA POWIATOWA NR 2611W CZYŻEW - ŻELAZY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar ODBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR K W M. MAŁYSZYCE W KM NA DZIAŁKACH NR 40, 40/1, 105, 108, 109, 136, 137, 138, 140, 141

Przedmiar ODBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR K W M. MAŁYSZYCE W KM NA DZIAŁKACH NR 40, 40/1, 105, 108, 109, 136, 137, 138, 140, 141 Przedmiar ODBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR K120464 W M. MAŁYSZYCE W KM 1+110 NA DZIAŁKACH NR 40, 40/1, 105, 108, 109, 136, 137, 138, 140, 141 Budowa: ODBUDOWA MOSTU Obiekt: MOST Zamawiający: GMINA

Bardziej szczegółowo

Demontaż mostowych elementów dylatacji, m 50,00

Demontaż mostowych elementów dylatacji, m 50,00 Kosztorys ofertowy na bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Opola na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych w latach 2014-2016 Lp. Podstawa Opis robót

Bardziej szczegółowo

POZ. OPIS JEDN. ILOŚĆ KROTN. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

POZ. OPIS JEDN. ILOŚĆ KROTN. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA MOSTU W M. GOSTKOWO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2611W CZYŻEW - ŻELAZY BROKOWO - GOSTKOWO MIANOWO w km 4+150 POZ. OPIS ILOŚĆ KROTN. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 Kalkulacja indywidualna-

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Poz. 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: 1 km trasy 0,110

Przedmiar robót. Poz. 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: 1 km trasy 0,110 Przebudowa mostu przez rz. Ełk w miejscowości Lipińskie Małe Przedmiar robót Strona 1 Dział nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równninym Poz. 1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG Lp Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień MADAG Biuro Projektowe Konstrukcji Budowlanych Krzysztofa Wołków 51-606 Wrocław, ul. Jana Baudouina de Courtenay nr 2a 45310000-3 45442000-7 45421000-4 45262500-6 45410000-4 45261000-4 45410000-4 45261000-4

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI KOLEJOWYMI ALEJA 3-GO MAJA W SŁUPSKU PRZEDMIAR ROBÓT. [ zł ] Lp ROBOTY MOSTOWE

PRZEBUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI KOLEJOWYMI ALEJA 3-GO MAJA W SŁUPSKU PRZEDMIAR ROBÓT. [ zł ] Lp ROBOTY MOSTOWE Pozycja Cena [zł] jednostk. [ zł ] Lp. 1 2 3 4 5 6 7 M.11.00.00. M.11.01.01. Wykopy PRZEDMIAR ROBÓT Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych FUNDAMENTOWANIE 1 Wykonanie wykopów w gruncie wraz z odwiezieniem

Bardziej szczegółowo

Remont 4 szt. budowli piętrzących w postaci zastawek betonowych na rzece Niedźwiedzica w km: 5+296, 5+758,8+069, gm. Lipsk, pow.

Remont 4 szt. budowli piętrzących w postaci zastawek betonowych na rzece Niedźwiedzica w km: 5+296, 5+758,8+069, gm. Lipsk, pow. Znak sprawy: WZM.RI.333/49/16 Załącznik nr 1a do zam. publ. pn.: Remont 4 szt. budowli piętrzących w postaci zastawek betonowych na rzece Niedźwiedzica w km: 5+296, 5+758,8+069, 9+875 gm. Lipsk, pow. augustowski...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont odcinka ścieku zewnętrznego wód opadowych i stanowisk ogniowych na terenie WT Łomża

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont odcinka ścieku zewnętrznego wód opadowych i stanowisk ogniowych na terenie WT Łomża Sekcja Obsługi Infrastruktury Łomża 8-00 Łomża Al.Legionów Identyfikator: RTT PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont odcinka ścieku zewnętrznego wód opadowych i stanowisk ogniowych na terenie WT Łomża

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Budowa: Remont elewacji budynku nr 1 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane Lokalizacja: dz. 4,5/3. Akr.21, obr. Poznań, ul. Kościuszki 92/98 Nazwa i kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-08 14:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl Białystok: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy słupów nośnych płaszcza chłodni kominowych

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy słupów nośnych płaszcza chłodni kominowych Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy nośnych płaszcza chłodni kominowych 1. Odkucie odspojonych i skorodowanych części, rozkucie rys i pęknięć. 2. Oczyszczenie odsłoniętego zbrojenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót etap I od km do km 0+930,58

Przedmiar robót etap I od km do km 0+930,58 Przebudowa drogi gminnej nr 104437B Łacha-Szablaki-Popiołki-Adamusy od km 0+000 do km 3+833,94 Przedmiar robót etap I od km 0+000 do km 0+930,58 Dział nr 1. D.01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2014-08-22 Kody CPV: 45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów Obiekt: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH,,PSZOK" DLA GMINY GRĘBÓW Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej Numer pozycji przedmiar u 1 d.1 Kod pozycji przedmiaru Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej

Bardziej szczegółowo

inŝ. Janina Krystyna Morylowska 20-092 Lublin, ul. Hirszfelda 5/45 tel./fax. 742-66-62 tel. kom. 0606 26 10 87

inŝ. Janina Krystyna Morylowska 20-092 Lublin, ul. Hirszfelda 5/45 tel./fax. 742-66-62 tel. kom. 0606 26 10 87 1 inŝ. Janina Krystyna Morylowska 20-092 Lublin, ul. Hirszfelda 5/45 tel./fax. 742-66-62 tel. kom. 0606 26 10 87 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa inwestycji: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 852 Gmina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DLA OFERENTÓW. Remont ul. Snycerskiej na odcinku od posesji nr1 do skrzyŝowania z ul. Czeladniczą

PRZEDMIAR ROBÓT DLA OFERENTÓW. Remont ul. Snycerskiej na odcinku od posesji nr1 do skrzyŝowania z ul. Czeladniczą PRZEDMIAR ROBÓT DLA OFERENTÓW 1. Nazwa robót: Remont ul. Snycerskiej na odcinku od posesji nr1 do skrzyŝowania z ul. Czeladniczą 2. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45100000-8 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. na przebudowę mostu na rzece Orzyc w m. Raki w ciągu drogi powiatowej nr 2108W Krasnosielc - Raki - Wólka Drążdżewska

PRZEDMIAR ROBÓT. na przebudowę mostu na rzece Orzyc w m. Raki w ciągu drogi powiatowej nr 2108W Krasnosielc - Raki - Wólka Drążdżewska PRZEDMIAR ROBÓT na przebudowę mostu na rzece Orzyc w m. Raki w ciągu drogi powiatowej nr 2108W Krasnosielc - Raki - Wólka Drążdżewska Kod CPV: 45.22.11.11-6 L.p. Nr SST Wyszczególnienie i wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Remont kładki dla pieszych nad ul. Pocztową w Legnicy. elementów rozliczeniowych

PRZEDMIAR ROBÓT Remont kładki dla pieszych nad ul. Pocztową w Legnicy. elementów rozliczeniowych Numer Wyszczególnienie Jedn SST elementów rozliczeniowych Nazwa 2 3 4 DM 00.00.00 I. DZIAŁ OGÓLNY DM 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3 Dostosowanie się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i remont drogi gminnej w m.zyraków Przedmiar robót ROZDZIAŁ III PRZEDMIAR ROBÓT. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY strona 9

Przebudowa i remont drogi gminnej w m.zyraków Przedmiar robót ROZDZIAŁ III PRZEDMIAR ROBÓT. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY strona 9 ROZDZIAŁ III PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY strona 9 wyy PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ pn. Ośrodek Zdrowia Cmentarz REMONT DROGI GMINNEJ pn. Urząd Gminy Żyraków Cmentarz WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Dojścia do przystanków autobusowych w ciągu ul. Lotniczej we Wrocławiu Roboty konstrukcyjne + architektura. Wyszczególnienie elementów

PRZEDMIAR ROBÓT Dojścia do przystanków autobusowych w ciągu ul. Lotniczej we Wrocławiu Roboty konstrukcyjne + architektura. Wyszczególnienie elementów PRZEDMIAR ROBÓT Dojścia do przystanków autobusowych w ciągu ul. Lotniczej we Wrocławiu Roboty konstrukcyjne + architektura L,p. Wyszczególnienie elementów Jednostka rozliczeniowych nazwa ilość 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku nr 53 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV :

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku nr 53 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV : PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE: Remont budynku nr 5 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV : 456-7 45- INWESTOR: 5 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU 5 6 BIAŁYSTOK ul. Kawaleryjska 7 UŻYTKOWNIK: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu białostockiego i monieckiego - zadanie OTB 2

Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu białostockiego i monieckiego - zadanie OTB 2 Znak sprawy: WZM.RI.333/73/16 Załącznik nr 1a do zam. publ. pn.: Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu białostockiego i monieckiego - zadanie OTB

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. 34-500 ZAKOPANE, GUBAŁÓWKA 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 34-500 Zakopane ul. Krupówki 48 2013-08-30...,...

Kosztorys ofertowy. 34-500 ZAKOPANE, GUBAŁÓWKA 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 34-500 Zakopane ul. Krupówki 48 2013-08-30...,... Kosztorys ofertowy Nazwa kosztorysu: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: Zamawiający: stalowej pod peronem na stacji górnej, naprawa wentylacji na stacji dolnej) ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

Odbudowa mostu w Gaboniu Praczka - Ślepy kosztorys. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,12

Odbudowa mostu w Gaboniu Praczka - Ślepy kosztorys. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,12 Odbudowa mostu w Gaboniu Praczka - Ślepy kosztorys Lp. Podstawa Opis Wyznaczenie trasy i punktów 1 45113000-2 wysokościowych Jedn. obm. Ilość Cena jedn. Wartość xxxxxxxxx 1 d.1 KNR 2-01 0119-03 Roboty

Bardziej szczegółowo

Usuwanie szkód powodziowych na potoku BRZANKA w km m. Brzana, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie PRZEDMIAR ROBÓT

Usuwanie szkód powodziowych na potoku BRZANKA w km m. Brzana, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 1 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie szkód powodziowych na potoku BRZANKA w km 0+500 0+800 m. Brzana, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie PRZEDMIAR ROBÓT.Nazwy

Bardziej szczegółowo

SKUCIE GORNEJ POWIERZCHNI FUNDAMENTU SZYNY TORU ODWODNEGO (SRODKOWEGO) SKUCIE NIEROWN. BETONU PRZY GLEB.SKUCIA DO 5CM

SKUCIE GORNEJ POWIERZCHNI FUNDAMENTU SZYNY TORU ODWODNEGO (SRODKOWEGO) SKUCIE NIEROWN. BETONU PRZY GLEB.SKUCIA DO 5CM PentaKoszt Przedmiar strona 1 ELEMENT 1. ROBOTY ROZBIORKOWE Pozycja 1. Ilość 924,300 M DEMONTAZ SZYN PODDZWIGOWYCH 165+287.6+34.2+437.5 = 924.300 Pozycja 2. Ilość 4,000 SZT DEMONTAZ KOZLOW OPOROWYCH Pozycja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146 PRZEDMIAR ROBÓT remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+146 Kod głównego przedmiotu zamówienia CPV 45000000-7 Roboty budowlane Lp. Podstawa wyceny Kod Ogólnej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa obiektu lub robót budowlanych. Lokalizacja robót budowlanych Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa 45.1 Klasa 45.10 Kategoria 45.100.000-8 Roboty rozbiórkowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. 6-go Września 75a, Starachowice. PROINVEST Sylwester Sobieraj

PRZEDMIAR. ul. 6-go Września 75a, Starachowice. PROINVEST Sylwester Sobieraj PROINVEST Sylwester Sobieraj ul. 6-go Września 75a, 27-200 Starachowice PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111300-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane techniczne

Podstawowe dane techniczne Podstawowe dane techniczne - przepust z rur betonowych Ø 600 mm - 10,0 m - murki oporowe - 2,0 szt - czyszczenie i pogłębienie rowu - 330,0 m - odmulenie istniejącego rurociągu - 50,0 m strona nr: 1 Tabela

Bardziej szczegółowo

1. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH I BUDOWLANYCH Numer specyfikacji : D.01.02.03.

1. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH I BUDOWLANYCH Numer specyfikacji : D.01.02.03. P R Z E D M I A R R O B Ó T ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : REMONT KŁADKI DLA PIESZYCH NAD TORAMI PKP W CIAGU ULIC PAKOWSKIEJ I NARUTOWICZA W Obiekt : KŁADKA DLA PIESZYCH P R Z E D M I A R R O B Ó T Str:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Drogowa Budowa parkingu przy ul. 1 Maja Inwestycja w Lubartowie na działce nr 34/2

PRZEDMIAR ROBÓT. Drogowa Budowa parkingu przy ul. 1 Maja Inwestycja w Lubartowie na działce nr 34/2 BIURO PROJEKTOWE BRANśA DROGOWA ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANO-DROGOWYCH DROGBUD ŁUKASZ MICHALSKI MOKRE D, -00 ZAMOŚĆ TEL. KOM 07-0-90 E: DROGBUD@VP.PL, WWW.DROGBUD-ZAMOSC.EU PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor Miasto Lubartów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY

PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523 R, Białobrzegi Kosina w km 0+000 do km 1+560 wraz z remontem mostów w km 0+736,94 oraz w 1+526,70" Lp. Nr Specyfikacji Technicznej Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Na wykonanie II konserwacji bieżącej na obiekcie w 2013 r. jak niżej: DANE OGÓLNE

PRZEDMIAR ROBÓT Na wykonanie II konserwacji bieżącej na obiekcie w 2013 r. jak niżej: DANE OGÓLNE Na wykonanie II konserwacji bieżącej na obiekcie w 2013 r. jak niżej:.obiekt / rzeka, ciek, budowle itp./ Rudnia Gmina Zabłudów Powiat Białystok 3. Km 12+438-28+099 tj. 15661 L/p Podstawa Lokalizacja Jednostk

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Łącko Łącko (fax) (18) , FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron

PRZEDMIAR ROBÓT. Łącko Łącko (fax) (18) , FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron Łącko 870 33-390 Łącko (fax) (18) 444-61-34,606-194-138 tel. PRZEDMIAR ROBÓT 45233140-2 Roboty drogowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE. Urząd Gminy Jaktorów

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE. Urząd Gminy Jaktorów INWESTOR MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE ZLECENIODAWCA Urząd Gminy Jaktorów OBIEKT Droga wojewódzka nr 719 ul.kościuszki, budowa chodnika i przebudowa zjazdów w km 43+608 44+258,39 od drogi

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR 4-01 0511-03 Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających sie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Lokalizacja: kolektor dz.nr 237/2, 398 ark.10 Inwestor: GMINA SWARZĘDZ Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 01-07-2013 SPIS DZIAŁÓW Lokalizacja: kolektor dz.nr 237/2, 398 ark.10 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D ul. Płk. Józefa Sokola w Nowej Rudzie.

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D ul. Płk. Józefa Sokola w Nowej Rudzie. PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D ul. Płk. Józefa Sokola w Nowej Rudzie. Lp. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień w km 0+009,42 0+184,07 i 0+310,74 1+218, długość łączna 1,082 km Numer

Bardziej szczegółowo

2.PODBUDOWA -CPV ROZDZIAŁ 04

2.PODBUDOWA -CPV ROZDZIAŁ 04 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt REMONT USZKODZONEGO MOSTU NA RZECE "KOSZARAWA" W CIAGU DROGI GMINNEJ UL. KIEŁBASÓW W Kod CPV CPV, -45221111-3, -45111000-8,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Numery ewidencyjne działek: Województwo: Śląskie Powiat: cieszyński Jednostka ewidencyjna: _1 Ustroń

PROJEKT WYKONAWCZY. Numery ewidencyjne działek: Województwo: Śląskie Powiat: cieszyński Jednostka ewidencyjna: _1 Ustroń ETAP DOKUMENTACJI NAZWA ZADANIA ZAWARTOŚĆ TOMU LOKALIZACJA INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY Projekt remontu i rozbudowy obiektu mostowego w ciągu ulicy Kamieniec w Ustroniu I OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2611W CZYŻEW - ŻELAZY BROKOWO - GOSTKOWO - MIANOWO

Przedmiar robót PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2611W CZYŻEW - ŻELAZY BROKOWO - GOSTKOWO - MIANOWO ALBIS BIURO BUDOWLANE Przedmiar robót PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2611W CZYŻEW - ŻELAZY BROKOWO - GOSTKOWO - MIANOWO Data: 2012-03-01 Budowa: RZEBUDOWA MOSTU - GOSTKOWO KM 4+150 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

TARCOPOL Sp. z o.o. Oddział Starachowice ul. Składowa 16, Starachowice tel./fax (0-41) ;

TARCOPOL Sp. z o.o. Oddział Starachowice ul. Składowa 16, Starachowice tel./fax (0-41) ; Inwestor: POWIAT OSTROWIECKI ZARZĄD POWIATU W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, UL. IŁŻECKA 37, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI Jednostka projektowa: Zamierzenie budowlane: Obiekt budowlany: TARCOPOL Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont odwodnienia przytorza przy ulicy Karola Miarki w Rybniku. Data opracowania: Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont odwodnienia przytorza przy ulicy Karola Miarki w Rybniku. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Data opracowania: 2008-02-25 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont odwodnienia przytorza przy ulicy Karola Miarki w Rybniku Adres inwestycji: Zamawiającyr: Rybnik Miasto Rybnik 44-200 Rybnik; ul.chrobrego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Łącko Łącko (fax) (18) , FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron

PRZEDMIAR ROBÓT. Łącko Łącko (fax) (18) , FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron Łącko 870 33-390 Łącko (fax) (18) 444-61-34,606-194-138 tel. PRZEDMIAR ROBÓT 45233140-2 Roboty drogowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY ŁABĘDZIEJ W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEBUDOWA ULICY ŁABĘDZIEJ W ZIELONEJ GÓRZE ZAŁĄCZNIK NR 11 KOSZTORYSY OFERTOWE Lp Podstawa opisu KOSZTORYS OFERTOWY ETAP II PRZEBUDOWA ULICY ŁABĘDZIEJ W ZIELONEJ GÓRZE Kod Specyfikacji Technicznej Opis J.m. Obmiar Cena jedn. Brutto 1 D-01.00.00

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa mostu na rzece Rabie w ciągu drogi woj. nr 968 Lubień-Mszana Dln.- Zabrzeż m. Kasinka Mała

KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa mostu na rzece Rabie w ciągu drogi woj. nr 968 Lubień-Mszana Dln.- Zabrzeż m. Kasinka Mała Załącznik nr 6 SIWZ Sprawa Nr 1III/08 KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa mostu na rzece Rabie w ciągu drogi woj. nr 968 Lubień-Mszana Dln.- Zabrzeż m. Kasinka Mała Lp. Nr ST Opis robót Jm Ilość 1. ROBOTY DROGOWE

Bardziej szczegółowo

Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu białostockiego i monieckiego - zadanie OTB 2/2

Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu białostockiego i monieckiego - zadanie OTB 2/2 Znak sprawy: WZM.RI.333/80/16 Załącznik nr 1a do zam. publ. pn.: Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu białostockiego i monieckiego - zadanie OTB

Bardziej szczegółowo

Obiekty inżynierskie wyremontowane w 2017 roku

Obiekty inżynierskie wyremontowane w 2017 roku Obiekty inżynierskie wyremontowane w 2017 roku 2017-09-19 Rok 2017 jeszcze się nie skończył, ale już teraz możemy się pochwalić dużą liczbą mostów i innych obiektów inżynierskich, które zyskały nowe oblicze.

Bardziej szczegółowo