OPROGRAMOWANIE CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPROGRAMOWANIE CHROMATOGRAFU GAZOWEGO"

Transkrypt

1 OPROGRAMOWANIE CHROMATOGRAFU GAZOWEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DANIEL MEASUREMENT AND CONTROL HOUSTON, TEXAS, U.S.A. Numer kat. części: Wersja H LUTY 1999

2

3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO DANIEL INDUSTRIES, INC. PRZEDMOWA UWAGA FIRMA DANIEL INDUSTRIES INC., ANI DANIEL MEASUREMENT AND CONTROL (ZWANE TU DALEJ FIRMĄ DANIEL) NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE BŁĘDNE INFORMACJE TECHNICZNE I POMYŁKI W TEKŚCIE TEJ INSTRUKCJI, ANI ZA OPUSZCZENIE PEWNYCH INFORMACJI W TEJ INSTRUKCJI. OPRÓCZ PRZEDSTAWIONEJ TU GWARANCJI FIRMY DANIEL NIE ISTNIEJĄ ŻADNE INNE GWARANCJE JAWNE ANI DOROZUMIANE, W TYM - ALE NIE TYLKO - DOROZUMIANE GWARANCJE ZBYWALNOŚCI I GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH CELÓW NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. FIRMA DANIEL W ŻADNYM RAZIE NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA WSZELKIE PRZYPADKOWE, POŚREDNIE ANI WTÓRNE SZKODY, W TYM - ALE NIE TYLKO - STRATY PRODUKCYJNE, STRATY ZYSKÓW, ITD. WYMIENIONE W TEJ INSTRUKCJI NAZWY PRODUKTÓW SŁUŻĄ JEDYNIE IDENTYFIKACJI ICH PRODUCENTA LUB DOSTAWCY I MOGĄ BYĆ HANDLOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZASTRZEŻONYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI TYCH FIRM. COPYRIGHT 1999 DANIEL MEASUREMENT AND CONTROL HOUSTON, TEXAS, U.S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadną część tego dokumentu nie może być powielana ani kopiowana żadną metodą i w żadnej formie - w tym graficznie, elektronicznie lub mechanicznie - bez uprzedniego uzyskania pisemnego pozwolenia firmy Daniel Measurement and Control Houston, Texas, U.S.A. i

4 GWARANCJA Firma Daniel Measurement and Control (zwana tu dalej firmą Daniel) udziela na cały wyprodukowany przez nią sprzęt gwarancji obejmującej wady materiałowe i produkcyjne, pod warunkiem, że sprzęt taki został właściwie wybrany dla planowanych zastosowań, prawidłowo zainstalowany oraz użytkowany. Sprzęt, który zostanie zwrócony z opłaconymi z góry kosztami transportu do firmy Daniel w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty wysyłki do klienta (osiemnaście (18) miesięcy od daty wysyłki do klienta poza obszar U.S.A.) i zostanie po sprawdzeniu przez firmę Daniel uznany jako uszkodzony na skutek wady jakościowej wykonania lub materiałowej, będzie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony - zależnie od wyłącznej decyzji Daniel - a następnie odesłany klientowi po możliwie jak najniższych kosztach. Wszelkimi opłatami transportowymi, granicznymi i eksportowymi będzie obciążony klient. Gwarancji na urządzenia, komponenty i akcesoria firmy Daniel kupione od innych producentów i nie noszące znaku firmowego Daniel, udzielają właściwi ich producenci. Gwarancja rozszerzona - Gwarancja na zawory Danalyzer udzielana jest na cały okres trwałości użytkowej przyrządu, a gwarancja na kolumny chromatograficzne na okres lat pięciu. Gwarancja niniejsza zastępuje wszelkie inne gwarancje jawne lub dorozumiane, włączając w to między innymi gwarancje przydatności do konkretnych celów lub zbywalności lub inne dorozumiane gwarancje wynikające z dowolnego sposobu wykorzystania lub handlowania. Firma Daniel bierze odpowiedzialność jedynie za ewentualne straty lub szkody spowodowanie bezpośrednio przez swoje własne wyłączne zaniedbanie. Odpowiedzialność finansowa firmy Daniel za straty lub szkody powstałe, związane lub wynikłe z takiego zaniedbania, nie może w żadnym razie przekraczać kwoty odpowiadającej cenie reklamowanego sprzętu lub zespołu. Odpowiedzialność firmy Daniel wygasa po upływie jednego roku licząc od daty dostarczenia sprzętu, z wyjątkiem dostaw zamorskich oraz produktów mających gwarancję rozszerzoną, jak wyszczególniono powyżej. W żadnym wypadku, czy to z tytułu gwarancji, czy rzekomego zaniedbania, firma Daniel nie będzie odpowiedzialna za wszelkie przypadkowe, pośrednie ani wtórne szkody, w tym, ale nie wyłącznie: straty zysków lub przychodów; utratę sprzętu lub współpracujących z nim urządzeń; straty inwestycyjne; koszty sprzętu zastępczego, wyposażenia lub usług; koszty przestojów; lub roszczenia za takie szkody wnoszone ze strony klientów nabywcy. ii

5 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... i UWAGA... i GWARANCJA...ii SPIS TREŚCI...iii STRUKTURA MENU PROGRAMU MON... ix KRÓTKI OPIS POZYCJI MENU GŁÓWNEGO... x CZĘŚĆ 1 - WSTĘP PRZEZNACZENIE TEJ INSTRUKCJI OPIS OPROGRAMOWANIA I JEGO MOŻLIWOŚCI Opis Program MON i programy aplikacyjne Możliwości programu MON WYMAGANY SPRZĘT I SYSTEM OPERACYJNY KOMPUTERA Wymagania sprzętowe System operacyjny PROCEDURA INSTALOWANIA OPROGRAMOWANIA MON Przed rozpoczęciem Etapy instalowania oprogramowania MON Etapy instalowania oprogramowania aplikacyjnego chromatografu gazowego Tworzenie listy użytkowników podczas instalowania oprogramowania aplikacyjnego Tworzenie skorowidza oprogramowania aplikacyjnego podczas jego instalowania Ustawianie parametrów komunikacji danych podczas instalowania oprogramowania aplikacyjnego EKRANY I FUNKCJE KLAWISZY W PROGRAMIE MON Struktura wyświetlanych ekranów Wiersze statusu Funkcje klawiszy Wyjście bez zachowywania - klawisze ALT+X Drzewo menu programu MON Ekrany pomocy w programie MON Okienka wyskakujące list i menu wyboru CZĘŚĆ 2 - PODSTAWOWE PROCEDURY KRÓTKIE PODSUMOWANIE URUCHAMIANIE PROGRAMU MON I REJESTROWANIE SIĘ UŻYTKOWNIKA MENU GŁÓWNE NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA ZE STEROWNIKIEM CHROMATOGRAFU GAZOWEGO WCZYTYWANIE PROGRAMU APLIKACYJNEGO DO STEROWNIKA CHROMATOGRAFU URUCHAMIANIE AUTOMATYCZNEJ SEKWENCJI ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ ROZŁĄCZANIE SIĘ ZE STEROWNIKIEM iii

6 2.7 WYCHODZENIE Z PROGRAMU MON CZĘŚĆ 3 - PRZEWODNIK PO PROCEDURACH TABELA PROCEDUR CZĘŚĆ 4 - PODMENU "SELECT" (WYBIERZ) "CONNECT" (POŁĄCZ) "DISCONNECT" (ROZŁĄCZ) "DOWNLOAD" (ZAŁADUJ) "PC CONFIG REPORT" (RAPORT Z KONFIGURACJI) "OFFLINE EDIT" (EDYCJA W TRYBIE ROZŁĄCZNYM) CZĘŚĆ 5 - PODMENU "APPLICATION" (PROGRAM APLIKACYJNY) "SYSTEM" Przypisywanie wyjścia analogowego dla rejestratora taśmowego Klawisz "F2 - Edit Aux Seq" (edycja pomocniczej sekwencji strumieni) "COMPONENT DATA" (DANE O SKŁADNIKACH) Klawisz F2 - Wybieranie z listy składników standardowych Klawisz F3 - Edycja parametrów czasu retencji i innych parametrów Klawisz F4 - Wybieranie z listy czasów retencji opartych na danych pierwotnych Klawisz F5 - Aktualizowanie danych o składnikach standardowych Klawisz F6 - Sortowanie według czasu retencji Klawisz F7 - Wyświetlenie stężenia całkowitego wszystkich składników "TIMED EVENTS" (ZDARZENIE CZASOWE) Kolumna "Valve" (zawór) na ekranie edycji tabeli TEV Kolumna "Integration" (całkowanie) na ekranie edycji tabeli TEV Kolumna "Spectrum Gain" (wzmocnienie widmowe) na ekranie edycji tabeli TEV Sekcje nagłówka na ekranie edycji tabeli TEV "USER DEFINED" (ZMIENNE UŻYTKOWNIKA) "CALCULATIONS" (OBLICZENIA) Obliczenia typu "Control" (standardowe) Obliczenia typu "Averages" (uśrednianie) Ekrany konfigurowania uśredniania Kasowanie wartości średnich i wznawianie uśredniania Klawisz F2 - ustawianie godziny i dnia planowego zerowania średnich Klawisz F2 - archiwum wartości średnich Klawisz F2 - zachowywanie wartości średnich na pliku ASCII Obliczenia typu "User Defined" (definiowane przez użytkownika) "LIMIT ALARMS" (ALARMY PROGOWE) Kolumna "Discrete Output" (wyjście dyskretne) na ekranie "Limit Alarms" Kolumna "Type" (typ alarmu) na ekranie "Limit Alarms" "DISCRETE ALARMS" (ALARMY DYSKRETNE) "STREAMS" (STRUMIENIE) Klawisz F3 - edycja ciśnień opcjonalnych "ANALOG INPUTS" (WEJŚCIA ANALOGOWE) Klawisz F2 - ręczna kalibracja wejścia analogowego Klawisz F3 - kalibracja automatyczna wejścia analogowego iv

7 5.9.3 Klawisz F4 - Obliczenie wzmocnienia (wejście analogowe) "ANALOG OUTPUTS" (WYJŚCIA ANALOGOWE) Klawisz F2 - Procedura ręcznej kalibracji wyjścia analogowego Klawisz F6 - kalibracja automatyczna wyjścia analogowego Klawisz F5 - Konfigurowania wyjścia analogowego dla wykresów słupkowych ("Bargraph") "DISCRETE INPUTS" (WEJŚCIA DYSKRETNE) "DISCRETE OUTPUTS" (WYJŚCIA DYSKRETNE) "VALVES" (ZAWORY) "HEATERS" (GRZAŁKI) "SERIAL PORTS" (PORTY SZEREGOWE) Kolumna "Port" na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) Kolumna "Usage" (przeznaczenie) na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) Kolumna "Baud Rate" (prędkość transmisji) na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) Ustawienia szczegółowe transmisji na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) Kolumna "Comm ID" (adres urządzenia) na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) Klawisz F3 - edycja listy rejestrów, na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) Klawisz F4 - lista przypisań Sim2251, na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) Przypisywanie do rejestrów USER_MODBUS wyników dla opcjonalnych wartości ciśnienia5-89 CZĘŚĆ 6 - PODMENU "REPORTS" (RAPORTY) "REPORT DISPLAY" (GENEROWANIE RAPORTU) Korzystanie z opcji "strumień bieżący" (0 - Current) w okienku "Select Stream" Klawisz F2 - wyświetlanie raportu zachowanego na pliku Opis zawartości przykładowych raportów "GC REPORT REQUEST" (ŻĄDANIE RAPORTU Z DRUKARKI CHROMATOGRAFU) "GC Config Report" (raport z konfiguracji chromatografu) "GC PRINTER CONTROL" (STEROWANIE DRUKARKĄ CHROMATOGRAFU) Dodatkowe opcje sterowania drukarką chromatografu "MON PRINTER CONTROL" (STEROWANIE DRUKARKĄ KOMPUTERA) "ARCHIVE DATA" (DANE ARCHIWALNE) "Reset" - kasowanie rekordów archiwalnych z pamięci sterownika GC "TRENDS DATA" (TRENDY) CZĘŚĆ 7 - PODMENU "LOGS" (DZIENNIKI) "MAINTENANCE LOG" (DZIENNIK KONSERWACJI) "PARAMETER LIST" (LISTA PARAMETRÓW) "ALARM LOG" (DZIENNIK ALARMÓW) Atrybuty alarmów w dzienniku alarmów "Alarm Log" "UNACK'D ALARMS" (LISTA ALARMÓW NIE POTWIERDZONYCH) "ACTIVE ALARMS" (LISTA ALARMÓW AKTYWNYCH) "EVENT LOG" (DZIENNIK ZDARZEŃ) CZĘŚĆ 8 - PODMENU "CHROMATOGRAM" "GC CURRENT" (CHROMATOGRAM BIEŻĄCY) Funkcje klawiszy na ekranie "Chromatogram: Live" ("GC Current") v

8 8.1.2 Skalowanie wykresu chromatogramu na ekranie "Chromatogram: Live" ("GC Current") "GC ARCHIVE" (CHROMATOGRAMY OSTATNIE) Funkcje klawiszy na ekranie "Chromatogram: Archive" ("GC Current") "PC FILE" (CHROMATOGRAM Z PLIKU) "COMPARISON" (PORÓWNYWANIE CHROMATOGRAMÓW) Procedura porównywania chromatogramów Oglądanie tabel TEV, CDT i danych pierwotnych podczas porównywania chromatogramów CZĘŚĆ 9 - PODMENU "CONTROL" "AUTO SEQUENCE" (SEKWENCJA AUTOMATYCZNA) "SINGLE STREAM" (POJEDYNCZY STRUMIEŃ) "HALT" (ZATRZYMANIE) "CALIBRATION" (KALIBRACJA) "BASELINE RUN" (POMIAR LINII PODSTAWOWEJ) "VALVE TIMING" (OPTYMALIZACJA CZASU ZAMKNIĘCIA ZAWORU) "GC TIME" (ZEGAR ZESPOŁU GC) "STOP NOW" (ZATRZYMANIE NATYCHMIASTOWE) CZĘŚĆ 10 - PODMENU "SYSTEM" "GC DIRECTORY" (SKOROWIDZ CHROMATOGRAFÓW) Klawisz F2 - Ustawianie parametrów komunikacji danych (na ekranie "GC Directory") Klawisz F3 - Edycja łańcucha poleceń inicjalizacji modemu "USERS" (UŻYTKOWNICY) Edycja, zachowywanie i ładowanie do sterownika zmienionej listy użytkowników Nazwa użytkownika (Name) Typ użytkownika (Type) Identyfikator użytkownika (PIN) "COLORS" (KOLORY) "PRINTER" (DRUKARKA KOMPUTERA) "DATA VIEW" (PRZEGLĄDANIE ZMIENNYCH) Klawisz F2 - wyświetlanie wartości zmiennych Objaśnienia do ekranów "Data View" przeglądania zmiennych "MODBUS TEST" (TEST MODBUS) Porównanie protokołów Modbus Opis ogólny testów Modbus Zadanie 1 - Wyznaczanie parametrów komunikacji danych po stronie sterownika GC Zadanie 2 - Konfiguracja opcji portu szeregowego w programie MODBUS TEST Zadanie 3 - Konfiguracja parametrów odpytywania rejestrów w programie MODBUS TEST Zadanie 4 - Odpytywanie rejestrów w programie MODBUS TEST Zadanie 5 - Przypisywanie skal do rejestrów USER_MODBUS vi

9 ZAŁĄCZNIKI... Z-1 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW...Z-1 ZAŁĄCZNIK A - PRZYKŁAD RAPORTU "PC-CONFIG REPORT" (DLA MODELU 2350)...A-1 A.1 JAK WYDRUKOWAĆ TEN RAPORT... A-1 A.2 PRZYKŁADOWY WYDRUK RAPORTU... A-1 ZAŁĄCZNIK B - KALIBRACJA WYJŚĆ ANALOGOWYCH - STEROWNIK MODEL B-1 ZAŁĄCZNIK C - AKWIZYCJA DANYCH I OBLICZENIA ANALITYCZNE...C-1 C.1 AKWIZYCJA DANYCH... C-1 C.2 WYKRYWANIE PIKÓW... C-2 C.3 OBLICZENIA ANALITYCZNE... C-4 C.3.1 Obliczanie stężenia z użyciem współczynnika odpowiedzi... C-4 C.4 OBLICZENIA PO ANALIZIE... C-7 C.4.1 Obliczenia równoważnej objętości cieczy... C-7 C.4.2 Obliczenia ciepła spalania... C-7 ZAŁĄCZNIK D - AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA I PAMIĘCI EPROM W STEROWNIKU GC MODEL D-1 D.1 OPIS OGÓLNY PROCEDURY... D-1 D.2 PRZYGOTOWANIE: "CONNECT" I "HALT"... D-2 D.3 ZAPAMIĘTANIE USTAWIEŃ: "OFFLINE EDIT", "UPLOAD APPLICATION"... D-3 D.4 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA I PLIKÓW "BIN"... D-5 D.5 ODŁĄCZANIE ZASILANIA I DEMONTAŻ... D-10 D.6 WYMIANA PAMIĘCI EPROM I RESET CPU... D-12 D.7 MONTAŻ... D-13 D.8 WCZYTYWANIE ZAKTUALIZOWANEGO PROGRAMU DO STEROWNIKA: "CONNECT" I "DOWNLOAD"... D-14 D.9 OPIS PLIKÓW (BIN) STANDARDOWYCH PROGRAMÓW APLIKACYJNYCH... D-15 D.9.1 Dlaczego pliki standardowych programów aplikacyjnych są takie ważne... D-15 D.9.2 Standardowe programy aplikacyjne w wersji v1.50 i nowsze... D-15 D.9.3 Standardowe programy aplikacyjne w wersjach wcześniejszych niż v D-16 ZAŁĄCZNIK E - URUCHAMIANIE PROGRAMU MON W ŚRODOWISKU MS-WINDOWS... E-1 E.1 INSTALOWANIE PROGRAMU MON W WINDOWS E-1 E.2 INSTALOWANIE PROGRAMU MON W WINDOWS E-7 ZAŁĄCZNIK F - TABELA DANYCH O SKŁADNIKACH (CDT)... F-1 ZAŁĄCZNIK G - LISTA REJESTRÓW MODBUS - STEROWNIK GC MODEL G-1 G.1 WSTĘP... G-1 vii

10 G.1.1 Uwagi na temat USER_MODBUS... G-2 G.1.2 Uwagi na temat SIM_ G-2 G.2 LISTA REJESTRÓW USER_MODBUS... G-3 G.3 LISTA REJESTRÓW MODBUS SIM_ G-7 ZAŁĄCZNIK H - BIULETYN POMOCY TECHNICZNEJ...H-1 H.1 WSTĘP... H-1 H.2 KOMPUTERY PRZENOŚNE Z FUNKCJĄ OSZCZĘDZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ... H-1 H.3 NASTĘPNY PROBLEM... H-1 ZAŁĄCZNIK I - POŁĄCZENIE MODEMOWE ZE STEROWNIKIEM GC MODEL I-1 I.1 OPIS OGÓLNY...I-1 I.2 POŁĄCZENIE PRZEZ MODEM ZEWNĘTRZNY STEROWNIKA GC...I-2 I.2.1 Przygotowania sprzętowe - port szeregowy sterownika GC i modem zewnętrzny...i-2 I.2.2 Ustawienia programowe - port szeregowy sterownika GC (z modemem zewnętrznym)...i-4 I.3 POŁĄCZENIE PRZEZ MODEM WEWNĘTRZNY STEROWNIKA GC...I-5 I.3.1 Przygotowania sprzętowe sterownika - port szeregowy GC i modem wewnętrzny...i-5 I.3.2 Ustawienia programowe - port szeregowy sterownika GC (z modemem wewnętrznym)...i-9 I.4 PORT SZEREGOWY I MODEM KOMPUTERA...I-10 I.4.1 Ustawianie skorowidza chromatografów "GC Directory" w programie MON...I-10 I.4.2 Przykłady łańcuchów inicjalizacji i ustawiania modemu...i-12 I.5 PORT SZEREGOWY STEROWNIKA GC I OKABLOWANIE...I-17 I.5.1 Kabel łączący port szeregowy DB-9 sterownika z portem DB-25 modemu zewnętrznego...i-19 I.5.2 Kabel łączący port Phoenix Plug Port z portem DB-25 modemu zewnętrznego...i-20 WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI Z TYTUŁU PRAW GWARANCYJNYCH... FORMULARZ ZGŁOSZENIA USTERKI SPRZĘTU... viii

11 STRUKTURA MENU PROGRAMU MON ix

12 KRÓTKI OPIS POZYCJI MENU GŁÓWNEGO Select Application Reports Logs Chromatogram Control *System Nawiązanie połączenia (Connect) z zespołem GC (chromatografem gazowym). Ładowanie programu aplikacyjnego do GC (wprowadzanie programu zastosowawczego do pamięci sterownika) lub wczytywanie programu aplikacyjnego ze sterownika GC w celu jego zmodyfikowania (edycji) w trybie rozłącznym (off-line) w komputerze. Szczegółowe informacje podano w Części 4. Przeglądanie/edycja zmiennych GC oraz parametrów konfiguracji w programie aplikacyjnym GC. Szczegółowe informacje podano w Części 5. Wyświetlanie i umieszczenie w kolejce drukowania raportów zapamiętanych z zespole GC. Sterowanie automatycznym drukowaniem raportów z poziomu zespołu chromatografu (GC) lub programu MON z komputera sterującego (PC). Szczegółowe informacje podano w Części 6. Przeglądanie/edycja dzienników alarmów i zdarzeń zapamiętanych w zespole GC. Szczegółowe informacje podano w Części 7. Przeglądanie lub porównywanie chromatogramów, bieżącego i zachowanych w pamięci zespołu GC lub komputera PC.2 Szczegółowe informacje podano w Części 8. Wybieranie i sterowanie trybem działania zespołu GC Szczegółowe informacje podano w Części 9. Lista zespołów GC. Tworzenie/edycja listy uprawnionych użytkowników. Konfigurowanie trybu wyświetlania na monitorze kolorowym, w tym również na ekranach ciekłokrystalicznych (LCD). Szczegółowe informacje podano w Części 10. x

13 Stronę tę celowo pozostawiono pustą xi

14 CZĘŚĆ 1 - WSTĘP 1.1 PRZEZNACZENIE TEJ INSTRUKCJI Niniejsza Instrukcja obsługi oprogramowania chromatografu gazowego (numer katalogowy części ) opracowana przez Daniel Industries jest przeznaczona dla użytkowników PROGRAMU OBSŁUGI CHROMATOGRAFU GAZOWEGO (numer katalogowy części ). UWAGA: W niniejszej instrukcji program ten nazywany jest w skrócie "MON". W instrukcji tej można znaleźć następujące informacje: Część 1 - Ogólny opis możliwości i funkcji programu "MON". - Konfiguracja sprzętowa komputera oraz systemu operacyjnego wymagana do prawidłowego działania programu MON. - Procedury instalowania pakietu oprogramowania MON na komputerach osobistych zgodnych ze standardem IBM-PC. - Opis ekranów programu MON oraz funkcji klawiszy. Część 2 - Podstawowe procedury uruchamiania programu MON, rejestrowanie się użytkowników (log-in), nawiązywanie połączenia ze sterownikiem chromatografu gazowego, wczytywanie programu aplikacyjnego (programu użytkowego określonego zastosowania) do chromatografu gazowego, uruchamianie automatycznej sekwencji analizy oraz wychodzenie z programu MON. Część 3 - Przewodnik po procedurach wraz z listą zadań chromatografu gazowego oraz odnośnikami do rozdziałów instrukcji. Części od 4 do 10 - Części opisujące podmenu i ich funkcje, dostępne w poszczególnych pozycjach menu głównego programu MON. Załączniki - Uzupełnienia o dodatkowe, pomocne przykłady i informacje związane z obsługą programu i chromatografu. Program MON ma również rozbudowany system pomocy kontekstowej (Help), bardzo pomocny dla użytkownika podczas konfigurowania i obsługi chromatografów gazowych Daniel Industries. 1-1

15 1.2 OPIS OPROGRAMOWANIA I JEGO MOŻLIWOŚCI Opis MON jest programem obsługiwanym poprzez menu, działającym w środowisku systemu operacyjnego DOS i służącym do obsługi rodziny przemysłowych chromatografów gazowych produkowanych przez Daniel Industries Inc. Program MON można uruchamiać na komputerach osobistych klasy IBM-PC. Program MON służy jako interfejs użytkownika, ułatwiający obsługę chromatografu gazowego Daniel Industries i zapewniający komunikację ze sterownikiem chromatografu pracującym w systemie operacyjnym BOS (Baseline Operating System). (UWAGA: system BOS stanowi oprogramowanie odrębne lecz współpracujące z programem MON. System BOS wczytany jest do programowalnej pamięci stałem typu EPROM stanowiącej element składowy oprogramowania układowego sterownika chromatografu). Program MON w połączeniu z jednym lub wieloma programami aplikacyjnymi GC (programami aplikacyjnymi chromatografu gazowego), tworzy kompletny pakiet oprogramowania do obsługi jednego lub więcej chromatografów za pomocą jednego komputera osobistego. Ponieważ program MON ma wbudowane protokoły komunikacyjne oraz procedury ich konfigurowania, do prawidłowego działania nie jest potrzebny żaden dodatkowy program. Wszystko co jest potrzebne oprócz programu MON, to system operacyjny komputera (DOS). W skład pakietu oprogramowania MON wchodzą również programy pomocnicze, służące do celów diagnostycznych i testowania, które umożliwiają odpytywanie (przeglądanie) rejestrów magistral Modbus sterowników poszczególnych chromatografów Daniel Industries (patrz rozdział 10.6) Program MON i programy aplikacyjne Przed użyciem programu MON do obsługi/nadzorowania sterownika chromatografu gazowego, najpierw należy za pomocą programu MON załadować do sterownika program aplikacyjny GC (program użytkowy dla określonego zastosowania chromatografu gazowego). Każdy sterownik GC dostarczany jest z załadowanym własnym, standardowym programem aplikacyjnym. Po wczytaniu programu aplikacyjnego do sterownika, program ten rezyduje w pamięci sterownika i współpracuje z programem MON w komputerze oraz z systemem operacyjnym BOS w sterowniku. Po wczytaniu programu aplikacyjnego do sterownika chromatografu gazowego, można "odłączyć" komputer od chromatografu i pozwolić na automatyczne wykonywanie się procedur programu aplikacyjnego. 1-2

16 1.2.3 Możliwości programu MON Program MON może być użyty do obsługi od jednego do maksimum 32 chromatografów, podłaczonych w konfiguracji autonomicznej (stand-alone) lub poprzez szeregową wielopunktową (multi-drop) magistralę komunikacji danych. Program MON jest również zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem do danych i sterowania chromatografem. Za pomocą programu MON można uruchamiać lub sterować poszczególnymi funkcjami sterownika chromatografu gazowego, w tym między innymi: Włączanie zaworów. Ustawianie czasów. Sekwencje strumieni. Regulacja grzałki. Kalibracje. Przebiegi linii podstawowej. Analizy. Zatrzymywanie działania. Przyporządkowywanie detektorów do strumieni Przyporządkowywanie tabel danych o składnikach do strumieni Przyporządkowywanie obliczeń i strumieni Diagnostyka. Przetwarzanie danych o alarmach i zdarzeniach. Zmiany sekwencji zdarzeń. Ustawianie danych o składnikach Ustawianie opcji obliczeń. Ustawianie parametrów alarmów. Ustawianie skali analogowej. Raporty i dzienniki jakie można uzyskać za pomocą programu MON, w zależności od używanego programu aplikacyjnego GC, obejmują między innymi: Raport o konfiguracji. Lista parametrów Chromatogram. Porównywanie chromatogramów Dziennik alarmów (niepotwierdzonych i aktywnych) Dziennik zdarzeń Analiza danych pierwotnych (nie przetworzonych) 1-3

17 1.3 WYMAGANY SPRZĘT I SYSTEM OPERACYJNY KOMPUTERA Wymagania sprzętowe Komputer Procesor komputera 1 Pamięć RAM Ilość wolnego miejsca na dysku twardym Monitor Port wejścia/wyjścia Drukarka Zgodny sprzętowo z IBM-PC, stacjonarny lub przenośny DX, 33 MHz lub lepszy. W wypadku komputerów o pamięci 2 MB lub więcej: co najmniej 1 MB pamięci rozszerzonej (extended, XMS), wymaganej przez program MON. - 2,5 MB na oprogramowanie MON; - 0,3-0,5 MB na każdy program aplikacyjny GC (każdy ze sterowanych chromatografów wymaga osobnego programu aplikacyjnego); - dodatkowo miejsce na pliki raportów, dzienników i chromatogramów. VGA 1 port szeregowy (opcjonalnie podłączony do modemu o szybkości transmisji 9600 bodów lub szybszego). Drukarka powinna pracować w trybie emulacji jednej z następujących drukarek: - Epson FX; - IBM Graphics; - Hewlett Packard LaserJet (z pamięcią 512 KB); - Hewlett Packard LaserJet (z pamięcią 1 MB). UWAGA: 1 Aby zapewnić wydajne działanie programu, zaleca się użycie komputera z procesorem 386DX-33 lub lepszym. W wypadku użycia procesora 386DX-25, maksymalną prędkość transmisji między komputerem a sterownikiem chromatografu gazowego należy ograniczyć do 9600 bodów. 1-4

18 1.3.2 System operacyjny System operacyjny CONFIG.SYS 1 AUTOEXEC.BAT 2 Przydział pamięci 3 MS-DOS wersja 5.0 lub nowsza. files = 30 (lub więcej) nie używać smartdrv.sys Ścieżka dostępu (litera dysku):\gc\bin jest ustawiana na etapie instalowania oprogramowania MON. Program MON wykorzystuje pamięć konwencjonalną (pierwsze 640KB) oraz pamięć rozszerzoną XMS (nie mylić z pamięcią EMS). UWAGI: W obecnej wersji, program instalujący oprogramowanie MON nie zapisuje automatycznie zmian w pliku CONFIG.SYS. Niezbędne zmiany powinny być wpisane ręcznie przez użytkownika. Podczas instalowania oprogramowania wymagane zmiany w AUTOEXEC.BAT mogą być zapisane bezpośrednio w tym pliku lub pliku tymczasowym AUTOEXEC.NEW, zależnie od opcji wybranej przez użytkownika. W tym drugim przypadku, użytkownik musi ręcznie wprowadzić zmiany w pliku AUTOEXEC.BAT. W obu przypadkach, przed uruchomieniem programu MON konieczne jest ponowne załadowanie systemu operacyjnego, by wprowadzone zmiany zostały uaktywnione w środowisku systemu operacyjnego. Aby wyświetlić informacje o wielkości pamięci komputera oraz przydziału pamięci (alokacji), należy wpisać w wierszu poleceń DOS polecenie "MEM" i nacisnąć klawisz Enter. 1-5

19 1.4 PROCEDURA INSTALOWANIA OPROGRAMOWANIA MON Oprogramowanie MON instaluje się w komputerze za pomocą programu instalacyjnego, który komunikuje się z użytkownikiem poprzez odpowiednie komunikaty i polecenia. Procedura instalowania służy również do wprowadzenia informacji o użytkownikach, identyfikatorów sterowników chromatografów gazowych oraz wybrania parametrów komunikacji danych. Przed przystąpieniem do instalowania należy najpierw przygotować sobie informacje potrzebne, by udzielać odpowiedzi na pytania zadawane w procesie instalowania Przed rozpoczęciem Podczas instalowania, program będzie prosił o podanie/wybranie następujących danych: - Symbol (litera) dysku docelowego, na którym ma być zainstalowane oprogramowanie (domyślnie C:). - Typ podłączonej drukarki (domyślnie emulacja Epson Fx). - Czy niezbędne zmiany w środowisku systemu operacyjnego mają zostać zachowane bezpośrednio w pliku AUTOEXEC.BAT, czy w pliku tymczasowym (patrz punkt 1.3.2). - Dyskietka(-i) z programami aplikacyjnymi GC. - Nazwy użytkowników programu MON oraz - jeśli trzeba - przydzielone im numery identyfikacyjne PIN (do zabezpieczania dostępu hasłem). - Numery identyfikacyjne ID sterowników GC podłączonych do magistrali komunikacyjnej Modbus. UWAGA: Numery (adresy) ID ustawia się za pomocą mikroprzełączników dwurzędowych (typu DIP), znajdujących się na karcie interfejsu sterownika. BARDZO WAŻNE! Każdy nowy zespół chromatografu gazowego Daniel Industries GC jest dostarczany z wpisanym do pamięci sterownika jednym "superużytkownikiem" o nazwie DANIEL. Z tego względu, by nawiązać połączenie ("Connect") z nowym zespołem GC, należy najpierw zarejestrować się (na ekranie "Log On") w programie MON, wpisując w polu nazwy użytkownika (USERNAME:) nazwę DANIEL (patrz rozdział 2.2). Oznacza to również, że DANIEL musi być jedną z nazw na liście nazw użytkowników ("Users") przed połączeniem się z nowym zespołem GC (patrz rozdział 10.2). 1-6

20 1.4.2 Etapy instalowania oprogramowania MON OSTRZEŻENIE: Przed zainstalowaniem MON należy najpierw sprawdzić, czy na dysku nie znajduje się przypadkiem podkatalog \GC z plikami. Jeśli tak, to program instalujący oprogramowanie MON zapisując nowe pliki w tym katalogu może automatycznie skasować/zastąpić pliki istniejące w katalogu \GC. MON musi być zainstalowany w katalogu \GC i tworzy go automatycznie podczas procedury instalowania. (1) Uruchomić komputer i poczekać na wyświetlenie się znaku zgłoszenia konwersacyjnego w wierszu poleceń DOS, np.: C:\> (2) Włożyć dyskietkę MON Installation Diskette #1 do stacji dyskietek. (3) W zależności czy stacja dyskietek ma przypisany symbol A: czy B:, wpisać odpowiednio: lub a:\install b:\install i nacisnąć klawisz ENTER w celu uruchomienia programu instalującego. (4) Wyświetli się ekran informujący, że program ten zainstaluje pakiet oprogramowania MON do obsługi chromatografu gazowego. (5) Wybrać/wpisać odpowiednie informacje w odpowiedzi na wyświetlane pytania: - Symbol dysku docelowego, na którym ma być zainstalowane oprogramowanie (domyślnie C:). - Typ podłączonej drukarki (domyślnie Epson Fx). - Czy niezbędne zmiany w środowisku systemu operacyjnego mają zostać zachowane bezpośrednio w pliku AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS, czy w plikach tymczasowych. 1-7

21 (6) Gdy wyświetli się odpowiedni komunikat, włożyć dyskietkę oznaczoną MON Installation Diskette #2 i nacisnąć dowolny klawisz. (7) Wyświetli się odpowiedni komunikat informujący o tym, że zostały zmodyfikowane pliki AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS (lub utworzone pliki tymczasowe AUTOEXEC.NEW i CONFIG.NEW). Przed uruchomieniem programu MON konieczne będzie po zakończeniu instalowania ponowne załadowanie systemu operacyjnego, by zmiany wprowadzone w plikach AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS zostały uaktywnione w środowisku systemu operacyjnego. UWAGA: W obecnej wersji, program instalujący oprogramowanie MON nie zapisuje automatycznie zmian w pliku CONFIG.SYS. Niezbędne zmiany powinny być wpisane ręcznie przez użytkownika. Podczas instalowania oprogramowania może zostać zmodyfikowany tylko plik AUTOEXEC.BAT, tzn. wprowadzone jest informacja o ścieżce dostępu C:\GC\BIN (zakładając że użytkownik wybrał podczas instalowania domyślny dysk C:). (8) Gdy wyświetli się odpowiedni komunikat, włożyć ponownie dyskietkę oznaczoną MON Installation Diskette #1 i nacisnąć dowolny klawisz. (9) Jeśli instalowanie zakończy się pomyślnie, wyświetlony zostanie następujący komunikat: Installation of Daniel GC Package is now complete (Instalacja pakietu oprogramowania Daniel GC zakończona) Now Install your GC application(s), see install instruction. (Proszę teraz zainstalować program(y) aplikacyjne - patrz instrukcja instalowania) Press any key to continue (Kontynuacja - naciśnij dowolny klawisz) W tym momencie można przystąpić do instalowania oprogramowania aplikacyjnego chromatografu gazowego. BARDZO WAŻNE! Każdy nowy zespół chromatografu gazowego Daniel Industries GC jest dostarczany z wpisanym do pamięci sterownika jednym "superużytkownikiem" o nazwie DANIEL. Z tego względu, by nawiązać połączenie ("Connect") z nowym zespołem GC, należy najpierw zarejestrować się (na ekranie "Log On") w programie MON, wpisując w polu nazwy użytkownika (USERNAME:) nazwę DANIEL (patrz rozdział 2.2). Oznacza to również, że DANIEL musi być jedną z nazw na liście nazw użytkowników ("Users") przed połączeniem się z nowym zespołem GC (patrz rozdział 10.2). 1-8

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Version 1.0 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Ogólne informacje o systemie 4 3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemie Mac OS X. Instalacja modemu podzielona jest na cztery etapy: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Oprogramowanie diagnostyczne (obsługa posprzedażowa) ASA-SW. Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania (2016/03) PL

CLIMATE 5000 VRF. Oprogramowanie diagnostyczne (obsługa posprzedażowa) ASA-SW. Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania (2016/03) PL CLIMATE 5000 VRF Oprogramowanie diagnostyczne (obsługa posprzedażowa) ASA-SW Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania 6720845001 (2016/03) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000

Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000 Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000 1. Wstęp Program Sz@rk ST od wersji 10.10.20 został rozbudowany o możliwośd współpracy z kolektorami typu DENSO BHT 80xx z zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Grzegorz Trześniewski kl 1Tia 26.05.08r. Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Prof. Artur Rudnicki Uruchamiianiie ii zamykaniie Należy monitorować oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Windows XP Wiersz polecenia

Windows XP Wiersz polecenia Windows XP Wiersz polecenia, opracował Jan Biernat 1 z 7 Windows XP Wiersz polecenia DOS (ang. Disk Operating System) pierwszy przenośny (dyskowy) system operacyjny komputerów PC i mikrokomputerów lat

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000 Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows 2000 wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. instalacji aplikacji testującej modemy i routery mobilne ZTE

Instrukcja. instalacji aplikacji testującej modemy i routery mobilne ZTE Instrukcja instalacji aplikacji testującej modemy i routery mobilne ZTE Drogi Użytkowniku, Oddajemy w Twoje ręce aplikację testującą modemy USB i routery mobilne firmy ZTE Corporation. Przy pomocy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Warszawa 10-03-2015 r Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa ver 2.02 1 1. Wstęp W Państwa ręce oddajemy Program Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC 1. Podłącz odbiornik 2. Uruchom TurningPoint 3. Sprawdź połączenie (Odbiornik i/lub ResponseWare) 4. Wybierz listę uczestników (opcjonalne) 5. Wybierz głosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Spis treści I. Zawartość opakowania II. III. IV. Wymagania sprzętowe Instalacja Funkcje V. Podstawy VI. VII. VIII. IX. X. Języki XI. Edycja Książki Adresowej Edycja

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV

Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV Roger Access Control System Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV Rev. A Terminy i pojęcia System CCTV (ang. Closed Circuit Tele Vision) System telewizji przemysłowej, służący do przekazywania

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski

Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski Księga Rejestracji Zwierząt Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

CRP2011 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program do odczytu rejestratorów pastylkowych

CRP2011 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program do odczytu rejestratorów pastylkowych CRP2011 Program do odczytu rejestratorów pastylkowych INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-520 Katowice tel. 32 7890000, fax 32 2053377

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

System operacyjny MS-DOS

System operacyjny MS-DOS System operacyjny MS-DOS MS-DOS MS-DOS jest systemem jednozadaniowym, jego mechanizmy nie zapewniały ochrony i sprawnego zarządzania zasobami maszyny. DOS zajmuje się obsługą systemu plików, zawiera wsparcie

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Generator CABRILLO program Marka SP7DQR (Instrukcja obsługi)

Generator CABRILLO program Marka SP7DQR (Instrukcja obsługi) Program Generator Cabrillo umożliwia przepisanie logu po zawodach i zapisanie go w formacie Cabrillo lub ADIF. Program nie wymaga instalacji. 1. Uruchamianie programu Przejść do foldera, w którym umieszczono

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo