OPROGRAMOWANIE CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPROGRAMOWANIE CHROMATOGRAFU GAZOWEGO"

Transkrypt

1 OPROGRAMOWANIE CHROMATOGRAFU GAZOWEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DANIEL MEASUREMENT AND CONTROL HOUSTON, TEXAS, U.S.A. Numer kat. części: Wersja H LUTY 1999

2

3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO DANIEL INDUSTRIES, INC. PRZEDMOWA UWAGA FIRMA DANIEL INDUSTRIES INC., ANI DANIEL MEASUREMENT AND CONTROL (ZWANE TU DALEJ FIRMĄ DANIEL) NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE BŁĘDNE INFORMACJE TECHNICZNE I POMYŁKI W TEKŚCIE TEJ INSTRUKCJI, ANI ZA OPUSZCZENIE PEWNYCH INFORMACJI W TEJ INSTRUKCJI. OPRÓCZ PRZEDSTAWIONEJ TU GWARANCJI FIRMY DANIEL NIE ISTNIEJĄ ŻADNE INNE GWARANCJE JAWNE ANI DOROZUMIANE, W TYM - ALE NIE TYLKO - DOROZUMIANE GWARANCJE ZBYWALNOŚCI I GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH CELÓW NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. FIRMA DANIEL W ŻADNYM RAZIE NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA WSZELKIE PRZYPADKOWE, POŚREDNIE ANI WTÓRNE SZKODY, W TYM - ALE NIE TYLKO - STRATY PRODUKCYJNE, STRATY ZYSKÓW, ITD. WYMIENIONE W TEJ INSTRUKCJI NAZWY PRODUKTÓW SŁUŻĄ JEDYNIE IDENTYFIKACJI ICH PRODUCENTA LUB DOSTAWCY I MOGĄ BYĆ HANDLOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZASTRZEŻONYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI TYCH FIRM. COPYRIGHT 1999 DANIEL MEASUREMENT AND CONTROL HOUSTON, TEXAS, U.S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadną część tego dokumentu nie może być powielana ani kopiowana żadną metodą i w żadnej formie - w tym graficznie, elektronicznie lub mechanicznie - bez uprzedniego uzyskania pisemnego pozwolenia firmy Daniel Measurement and Control Houston, Texas, U.S.A. i

4 GWARANCJA Firma Daniel Measurement and Control (zwana tu dalej firmą Daniel) udziela na cały wyprodukowany przez nią sprzęt gwarancji obejmującej wady materiałowe i produkcyjne, pod warunkiem, że sprzęt taki został właściwie wybrany dla planowanych zastosowań, prawidłowo zainstalowany oraz użytkowany. Sprzęt, który zostanie zwrócony z opłaconymi z góry kosztami transportu do firmy Daniel w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty wysyłki do klienta (osiemnaście (18) miesięcy od daty wysyłki do klienta poza obszar U.S.A.) i zostanie po sprawdzeniu przez firmę Daniel uznany jako uszkodzony na skutek wady jakościowej wykonania lub materiałowej, będzie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony - zależnie od wyłącznej decyzji Daniel - a następnie odesłany klientowi po możliwie jak najniższych kosztach. Wszelkimi opłatami transportowymi, granicznymi i eksportowymi będzie obciążony klient. Gwarancji na urządzenia, komponenty i akcesoria firmy Daniel kupione od innych producentów i nie noszące znaku firmowego Daniel, udzielają właściwi ich producenci. Gwarancja rozszerzona - Gwarancja na zawory Danalyzer udzielana jest na cały okres trwałości użytkowej przyrządu, a gwarancja na kolumny chromatograficzne na okres lat pięciu. Gwarancja niniejsza zastępuje wszelkie inne gwarancje jawne lub dorozumiane, włączając w to między innymi gwarancje przydatności do konkretnych celów lub zbywalności lub inne dorozumiane gwarancje wynikające z dowolnego sposobu wykorzystania lub handlowania. Firma Daniel bierze odpowiedzialność jedynie za ewentualne straty lub szkody spowodowanie bezpośrednio przez swoje własne wyłączne zaniedbanie. Odpowiedzialność finansowa firmy Daniel za straty lub szkody powstałe, związane lub wynikłe z takiego zaniedbania, nie może w żadnym razie przekraczać kwoty odpowiadającej cenie reklamowanego sprzętu lub zespołu. Odpowiedzialność firmy Daniel wygasa po upływie jednego roku licząc od daty dostarczenia sprzętu, z wyjątkiem dostaw zamorskich oraz produktów mających gwarancję rozszerzoną, jak wyszczególniono powyżej. W żadnym wypadku, czy to z tytułu gwarancji, czy rzekomego zaniedbania, firma Daniel nie będzie odpowiedzialna za wszelkie przypadkowe, pośrednie ani wtórne szkody, w tym, ale nie wyłącznie: straty zysków lub przychodów; utratę sprzętu lub współpracujących z nim urządzeń; straty inwestycyjne; koszty sprzętu zastępczego, wyposażenia lub usług; koszty przestojów; lub roszczenia za takie szkody wnoszone ze strony klientów nabywcy. ii

5 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... i UWAGA... i GWARANCJA...ii SPIS TREŚCI...iii STRUKTURA MENU PROGRAMU MON... ix KRÓTKI OPIS POZYCJI MENU GŁÓWNEGO... x CZĘŚĆ 1 - WSTĘP PRZEZNACZENIE TEJ INSTRUKCJI OPIS OPROGRAMOWANIA I JEGO MOŻLIWOŚCI Opis Program MON i programy aplikacyjne Możliwości programu MON WYMAGANY SPRZĘT I SYSTEM OPERACYJNY KOMPUTERA Wymagania sprzętowe System operacyjny PROCEDURA INSTALOWANIA OPROGRAMOWANIA MON Przed rozpoczęciem Etapy instalowania oprogramowania MON Etapy instalowania oprogramowania aplikacyjnego chromatografu gazowego Tworzenie listy użytkowników podczas instalowania oprogramowania aplikacyjnego Tworzenie skorowidza oprogramowania aplikacyjnego podczas jego instalowania Ustawianie parametrów komunikacji danych podczas instalowania oprogramowania aplikacyjnego EKRANY I FUNKCJE KLAWISZY W PROGRAMIE MON Struktura wyświetlanych ekranów Wiersze statusu Funkcje klawiszy Wyjście bez zachowywania - klawisze ALT+X Drzewo menu programu MON Ekrany pomocy w programie MON Okienka wyskakujące list i menu wyboru CZĘŚĆ 2 - PODSTAWOWE PROCEDURY KRÓTKIE PODSUMOWANIE URUCHAMIANIE PROGRAMU MON I REJESTROWANIE SIĘ UŻYTKOWNIKA MENU GŁÓWNE NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA ZE STEROWNIKIEM CHROMATOGRAFU GAZOWEGO WCZYTYWANIE PROGRAMU APLIKACYJNEGO DO STEROWNIKA CHROMATOGRAFU URUCHAMIANIE AUTOMATYCZNEJ SEKWENCJI ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ ROZŁĄCZANIE SIĘ ZE STEROWNIKIEM iii

6 2.7 WYCHODZENIE Z PROGRAMU MON CZĘŚĆ 3 - PRZEWODNIK PO PROCEDURACH TABELA PROCEDUR CZĘŚĆ 4 - PODMENU "SELECT" (WYBIERZ) "CONNECT" (POŁĄCZ) "DISCONNECT" (ROZŁĄCZ) "DOWNLOAD" (ZAŁADUJ) "PC CONFIG REPORT" (RAPORT Z KONFIGURACJI) "OFFLINE EDIT" (EDYCJA W TRYBIE ROZŁĄCZNYM) CZĘŚĆ 5 - PODMENU "APPLICATION" (PROGRAM APLIKACYJNY) "SYSTEM" Przypisywanie wyjścia analogowego dla rejestratora taśmowego Klawisz "F2 - Edit Aux Seq" (edycja pomocniczej sekwencji strumieni) "COMPONENT DATA" (DANE O SKŁADNIKACH) Klawisz F2 - Wybieranie z listy składników standardowych Klawisz F3 - Edycja parametrów czasu retencji i innych parametrów Klawisz F4 - Wybieranie z listy czasów retencji opartych na danych pierwotnych Klawisz F5 - Aktualizowanie danych o składnikach standardowych Klawisz F6 - Sortowanie według czasu retencji Klawisz F7 - Wyświetlenie stężenia całkowitego wszystkich składników "TIMED EVENTS" (ZDARZENIE CZASOWE) Kolumna "Valve" (zawór) na ekranie edycji tabeli TEV Kolumna "Integration" (całkowanie) na ekranie edycji tabeli TEV Kolumna "Spectrum Gain" (wzmocnienie widmowe) na ekranie edycji tabeli TEV Sekcje nagłówka na ekranie edycji tabeli TEV "USER DEFINED" (ZMIENNE UŻYTKOWNIKA) "CALCULATIONS" (OBLICZENIA) Obliczenia typu "Control" (standardowe) Obliczenia typu "Averages" (uśrednianie) Ekrany konfigurowania uśredniania Kasowanie wartości średnich i wznawianie uśredniania Klawisz F2 - ustawianie godziny i dnia planowego zerowania średnich Klawisz F2 - archiwum wartości średnich Klawisz F2 - zachowywanie wartości średnich na pliku ASCII Obliczenia typu "User Defined" (definiowane przez użytkownika) "LIMIT ALARMS" (ALARMY PROGOWE) Kolumna "Discrete Output" (wyjście dyskretne) na ekranie "Limit Alarms" Kolumna "Type" (typ alarmu) na ekranie "Limit Alarms" "DISCRETE ALARMS" (ALARMY DYSKRETNE) "STREAMS" (STRUMIENIE) Klawisz F3 - edycja ciśnień opcjonalnych "ANALOG INPUTS" (WEJŚCIA ANALOGOWE) Klawisz F2 - ręczna kalibracja wejścia analogowego Klawisz F3 - kalibracja automatyczna wejścia analogowego iv

7 5.9.3 Klawisz F4 - Obliczenie wzmocnienia (wejście analogowe) "ANALOG OUTPUTS" (WYJŚCIA ANALOGOWE) Klawisz F2 - Procedura ręcznej kalibracji wyjścia analogowego Klawisz F6 - kalibracja automatyczna wyjścia analogowego Klawisz F5 - Konfigurowania wyjścia analogowego dla wykresów słupkowych ("Bargraph") "DISCRETE INPUTS" (WEJŚCIA DYSKRETNE) "DISCRETE OUTPUTS" (WYJŚCIA DYSKRETNE) "VALVES" (ZAWORY) "HEATERS" (GRZAŁKI) "SERIAL PORTS" (PORTY SZEREGOWE) Kolumna "Port" na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) Kolumna "Usage" (przeznaczenie) na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) Kolumna "Baud Rate" (prędkość transmisji) na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) Ustawienia szczegółowe transmisji na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) Kolumna "Comm ID" (adres urządzenia) na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) Klawisz F3 - edycja listy rejestrów, na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) Klawisz F4 - lista przypisań Sim2251, na ekranie "Serial Ports" (porty szeregowe) Przypisywanie do rejestrów USER_MODBUS wyników dla opcjonalnych wartości ciśnienia5-89 CZĘŚĆ 6 - PODMENU "REPORTS" (RAPORTY) "REPORT DISPLAY" (GENEROWANIE RAPORTU) Korzystanie z opcji "strumień bieżący" (0 - Current) w okienku "Select Stream" Klawisz F2 - wyświetlanie raportu zachowanego na pliku Opis zawartości przykładowych raportów "GC REPORT REQUEST" (ŻĄDANIE RAPORTU Z DRUKARKI CHROMATOGRAFU) "GC Config Report" (raport z konfiguracji chromatografu) "GC PRINTER CONTROL" (STEROWANIE DRUKARKĄ CHROMATOGRAFU) Dodatkowe opcje sterowania drukarką chromatografu "MON PRINTER CONTROL" (STEROWANIE DRUKARKĄ KOMPUTERA) "ARCHIVE DATA" (DANE ARCHIWALNE) "Reset" - kasowanie rekordów archiwalnych z pamięci sterownika GC "TRENDS DATA" (TRENDY) CZĘŚĆ 7 - PODMENU "LOGS" (DZIENNIKI) "MAINTENANCE LOG" (DZIENNIK KONSERWACJI) "PARAMETER LIST" (LISTA PARAMETRÓW) "ALARM LOG" (DZIENNIK ALARMÓW) Atrybuty alarmów w dzienniku alarmów "Alarm Log" "UNACK'D ALARMS" (LISTA ALARMÓW NIE POTWIERDZONYCH) "ACTIVE ALARMS" (LISTA ALARMÓW AKTYWNYCH) "EVENT LOG" (DZIENNIK ZDARZEŃ) CZĘŚĆ 8 - PODMENU "CHROMATOGRAM" "GC CURRENT" (CHROMATOGRAM BIEŻĄCY) Funkcje klawiszy na ekranie "Chromatogram: Live" ("GC Current") v

8 8.1.2 Skalowanie wykresu chromatogramu na ekranie "Chromatogram: Live" ("GC Current") "GC ARCHIVE" (CHROMATOGRAMY OSTATNIE) Funkcje klawiszy na ekranie "Chromatogram: Archive" ("GC Current") "PC FILE" (CHROMATOGRAM Z PLIKU) "COMPARISON" (PORÓWNYWANIE CHROMATOGRAMÓW) Procedura porównywania chromatogramów Oglądanie tabel TEV, CDT i danych pierwotnych podczas porównywania chromatogramów CZĘŚĆ 9 - PODMENU "CONTROL" "AUTO SEQUENCE" (SEKWENCJA AUTOMATYCZNA) "SINGLE STREAM" (POJEDYNCZY STRUMIEŃ) "HALT" (ZATRZYMANIE) "CALIBRATION" (KALIBRACJA) "BASELINE RUN" (POMIAR LINII PODSTAWOWEJ) "VALVE TIMING" (OPTYMALIZACJA CZASU ZAMKNIĘCIA ZAWORU) "GC TIME" (ZEGAR ZESPOŁU GC) "STOP NOW" (ZATRZYMANIE NATYCHMIASTOWE) CZĘŚĆ 10 - PODMENU "SYSTEM" "GC DIRECTORY" (SKOROWIDZ CHROMATOGRAFÓW) Klawisz F2 - Ustawianie parametrów komunikacji danych (na ekranie "GC Directory") Klawisz F3 - Edycja łańcucha poleceń inicjalizacji modemu "USERS" (UŻYTKOWNICY) Edycja, zachowywanie i ładowanie do sterownika zmienionej listy użytkowników Nazwa użytkownika (Name) Typ użytkownika (Type) Identyfikator użytkownika (PIN) "COLORS" (KOLORY) "PRINTER" (DRUKARKA KOMPUTERA) "DATA VIEW" (PRZEGLĄDANIE ZMIENNYCH) Klawisz F2 - wyświetlanie wartości zmiennych Objaśnienia do ekranów "Data View" przeglądania zmiennych "MODBUS TEST" (TEST MODBUS) Porównanie protokołów Modbus Opis ogólny testów Modbus Zadanie 1 - Wyznaczanie parametrów komunikacji danych po stronie sterownika GC Zadanie 2 - Konfiguracja opcji portu szeregowego w programie MODBUS TEST Zadanie 3 - Konfiguracja parametrów odpytywania rejestrów w programie MODBUS TEST Zadanie 4 - Odpytywanie rejestrów w programie MODBUS TEST Zadanie 5 - Przypisywanie skal do rejestrów USER_MODBUS vi

9 ZAŁĄCZNIKI... Z-1 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW...Z-1 ZAŁĄCZNIK A - PRZYKŁAD RAPORTU "PC-CONFIG REPORT" (DLA MODELU 2350)...A-1 A.1 JAK WYDRUKOWAĆ TEN RAPORT... A-1 A.2 PRZYKŁADOWY WYDRUK RAPORTU... A-1 ZAŁĄCZNIK B - KALIBRACJA WYJŚĆ ANALOGOWYCH - STEROWNIK MODEL B-1 ZAŁĄCZNIK C - AKWIZYCJA DANYCH I OBLICZENIA ANALITYCZNE...C-1 C.1 AKWIZYCJA DANYCH... C-1 C.2 WYKRYWANIE PIKÓW... C-2 C.3 OBLICZENIA ANALITYCZNE... C-4 C.3.1 Obliczanie stężenia z użyciem współczynnika odpowiedzi... C-4 C.4 OBLICZENIA PO ANALIZIE... C-7 C.4.1 Obliczenia równoważnej objętości cieczy... C-7 C.4.2 Obliczenia ciepła spalania... C-7 ZAŁĄCZNIK D - AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA I PAMIĘCI EPROM W STEROWNIKU GC MODEL D-1 D.1 OPIS OGÓLNY PROCEDURY... D-1 D.2 PRZYGOTOWANIE: "CONNECT" I "HALT"... D-2 D.3 ZAPAMIĘTANIE USTAWIEŃ: "OFFLINE EDIT", "UPLOAD APPLICATION"... D-3 D.4 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA I PLIKÓW "BIN"... D-5 D.5 ODŁĄCZANIE ZASILANIA I DEMONTAŻ... D-10 D.6 WYMIANA PAMIĘCI EPROM I RESET CPU... D-12 D.7 MONTAŻ... D-13 D.8 WCZYTYWANIE ZAKTUALIZOWANEGO PROGRAMU DO STEROWNIKA: "CONNECT" I "DOWNLOAD"... D-14 D.9 OPIS PLIKÓW (BIN) STANDARDOWYCH PROGRAMÓW APLIKACYJNYCH... D-15 D.9.1 Dlaczego pliki standardowych programów aplikacyjnych są takie ważne... D-15 D.9.2 Standardowe programy aplikacyjne w wersji v1.50 i nowsze... D-15 D.9.3 Standardowe programy aplikacyjne w wersjach wcześniejszych niż v D-16 ZAŁĄCZNIK E - URUCHAMIANIE PROGRAMU MON W ŚRODOWISKU MS-WINDOWS... E-1 E.1 INSTALOWANIE PROGRAMU MON W WINDOWS E-1 E.2 INSTALOWANIE PROGRAMU MON W WINDOWS E-7 ZAŁĄCZNIK F - TABELA DANYCH O SKŁADNIKACH (CDT)... F-1 ZAŁĄCZNIK G - LISTA REJESTRÓW MODBUS - STEROWNIK GC MODEL G-1 G.1 WSTĘP... G-1 vii

10 G.1.1 Uwagi na temat USER_MODBUS... G-2 G.1.2 Uwagi na temat SIM_ G-2 G.2 LISTA REJESTRÓW USER_MODBUS... G-3 G.3 LISTA REJESTRÓW MODBUS SIM_ G-7 ZAŁĄCZNIK H - BIULETYN POMOCY TECHNICZNEJ...H-1 H.1 WSTĘP... H-1 H.2 KOMPUTERY PRZENOŚNE Z FUNKCJĄ OSZCZĘDZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ... H-1 H.3 NASTĘPNY PROBLEM... H-1 ZAŁĄCZNIK I - POŁĄCZENIE MODEMOWE ZE STEROWNIKIEM GC MODEL I-1 I.1 OPIS OGÓLNY...I-1 I.2 POŁĄCZENIE PRZEZ MODEM ZEWNĘTRZNY STEROWNIKA GC...I-2 I.2.1 Przygotowania sprzętowe - port szeregowy sterownika GC i modem zewnętrzny...i-2 I.2.2 Ustawienia programowe - port szeregowy sterownika GC (z modemem zewnętrznym)...i-4 I.3 POŁĄCZENIE PRZEZ MODEM WEWNĘTRZNY STEROWNIKA GC...I-5 I.3.1 Przygotowania sprzętowe sterownika - port szeregowy GC i modem wewnętrzny...i-5 I.3.2 Ustawienia programowe - port szeregowy sterownika GC (z modemem wewnętrznym)...i-9 I.4 PORT SZEREGOWY I MODEM KOMPUTERA...I-10 I.4.1 Ustawianie skorowidza chromatografów "GC Directory" w programie MON...I-10 I.4.2 Przykłady łańcuchów inicjalizacji i ustawiania modemu...i-12 I.5 PORT SZEREGOWY STEROWNIKA GC I OKABLOWANIE...I-17 I.5.1 Kabel łączący port szeregowy DB-9 sterownika z portem DB-25 modemu zewnętrznego...i-19 I.5.2 Kabel łączący port Phoenix Plug Port z portem DB-25 modemu zewnętrznego...i-20 WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI Z TYTUŁU PRAW GWARANCYJNYCH... FORMULARZ ZGŁOSZENIA USTERKI SPRZĘTU... viii

11 STRUKTURA MENU PROGRAMU MON ix

12 KRÓTKI OPIS POZYCJI MENU GŁÓWNEGO Select Application Reports Logs Chromatogram Control *System Nawiązanie połączenia (Connect) z zespołem GC (chromatografem gazowym). Ładowanie programu aplikacyjnego do GC (wprowadzanie programu zastosowawczego do pamięci sterownika) lub wczytywanie programu aplikacyjnego ze sterownika GC w celu jego zmodyfikowania (edycji) w trybie rozłącznym (off-line) w komputerze. Szczegółowe informacje podano w Części 4. Przeglądanie/edycja zmiennych GC oraz parametrów konfiguracji w programie aplikacyjnym GC. Szczegółowe informacje podano w Części 5. Wyświetlanie i umieszczenie w kolejce drukowania raportów zapamiętanych z zespole GC. Sterowanie automatycznym drukowaniem raportów z poziomu zespołu chromatografu (GC) lub programu MON z komputera sterującego (PC). Szczegółowe informacje podano w Części 6. Przeglądanie/edycja dzienników alarmów i zdarzeń zapamiętanych w zespole GC. Szczegółowe informacje podano w Części 7. Przeglądanie lub porównywanie chromatogramów, bieżącego i zachowanych w pamięci zespołu GC lub komputera PC.2 Szczegółowe informacje podano w Części 8. Wybieranie i sterowanie trybem działania zespołu GC Szczegółowe informacje podano w Części 9. Lista zespołów GC. Tworzenie/edycja listy uprawnionych użytkowników. Konfigurowanie trybu wyświetlania na monitorze kolorowym, w tym również na ekranach ciekłokrystalicznych (LCD). Szczegółowe informacje podano w Części 10. x

13 Stronę tę celowo pozostawiono pustą xi

14 CZĘŚĆ 1 - WSTĘP 1.1 PRZEZNACZENIE TEJ INSTRUKCJI Niniejsza Instrukcja obsługi oprogramowania chromatografu gazowego (numer katalogowy części ) opracowana przez Daniel Industries jest przeznaczona dla użytkowników PROGRAMU OBSŁUGI CHROMATOGRAFU GAZOWEGO (numer katalogowy części ). UWAGA: W niniejszej instrukcji program ten nazywany jest w skrócie "MON". W instrukcji tej można znaleźć następujące informacje: Część 1 - Ogólny opis możliwości i funkcji programu "MON". - Konfiguracja sprzętowa komputera oraz systemu operacyjnego wymagana do prawidłowego działania programu MON. - Procedury instalowania pakietu oprogramowania MON na komputerach osobistych zgodnych ze standardem IBM-PC. - Opis ekranów programu MON oraz funkcji klawiszy. Część 2 - Podstawowe procedury uruchamiania programu MON, rejestrowanie się użytkowników (log-in), nawiązywanie połączenia ze sterownikiem chromatografu gazowego, wczytywanie programu aplikacyjnego (programu użytkowego określonego zastosowania) do chromatografu gazowego, uruchamianie automatycznej sekwencji analizy oraz wychodzenie z programu MON. Część 3 - Przewodnik po procedurach wraz z listą zadań chromatografu gazowego oraz odnośnikami do rozdziałów instrukcji. Części od 4 do 10 - Części opisujące podmenu i ich funkcje, dostępne w poszczególnych pozycjach menu głównego programu MON. Załączniki - Uzupełnienia o dodatkowe, pomocne przykłady i informacje związane z obsługą programu i chromatografu. Program MON ma również rozbudowany system pomocy kontekstowej (Help), bardzo pomocny dla użytkownika podczas konfigurowania i obsługi chromatografów gazowych Daniel Industries. 1-1

15 1.2 OPIS OPROGRAMOWANIA I JEGO MOŻLIWOŚCI Opis MON jest programem obsługiwanym poprzez menu, działającym w środowisku systemu operacyjnego DOS i służącym do obsługi rodziny przemysłowych chromatografów gazowych produkowanych przez Daniel Industries Inc. Program MON można uruchamiać na komputerach osobistych klasy IBM-PC. Program MON służy jako interfejs użytkownika, ułatwiający obsługę chromatografu gazowego Daniel Industries i zapewniający komunikację ze sterownikiem chromatografu pracującym w systemie operacyjnym BOS (Baseline Operating System). (UWAGA: system BOS stanowi oprogramowanie odrębne lecz współpracujące z programem MON. System BOS wczytany jest do programowalnej pamięci stałem typu EPROM stanowiącej element składowy oprogramowania układowego sterownika chromatografu). Program MON w połączeniu z jednym lub wieloma programami aplikacyjnymi GC (programami aplikacyjnymi chromatografu gazowego), tworzy kompletny pakiet oprogramowania do obsługi jednego lub więcej chromatografów za pomocą jednego komputera osobistego. Ponieważ program MON ma wbudowane protokoły komunikacyjne oraz procedury ich konfigurowania, do prawidłowego działania nie jest potrzebny żaden dodatkowy program. Wszystko co jest potrzebne oprócz programu MON, to system operacyjny komputera (DOS). W skład pakietu oprogramowania MON wchodzą również programy pomocnicze, służące do celów diagnostycznych i testowania, które umożliwiają odpytywanie (przeglądanie) rejestrów magistral Modbus sterowników poszczególnych chromatografów Daniel Industries (patrz rozdział 10.6) Program MON i programy aplikacyjne Przed użyciem programu MON do obsługi/nadzorowania sterownika chromatografu gazowego, najpierw należy za pomocą programu MON załadować do sterownika program aplikacyjny GC (program użytkowy dla określonego zastosowania chromatografu gazowego). Każdy sterownik GC dostarczany jest z załadowanym własnym, standardowym programem aplikacyjnym. Po wczytaniu programu aplikacyjnego do sterownika, program ten rezyduje w pamięci sterownika i współpracuje z programem MON w komputerze oraz z systemem operacyjnym BOS w sterowniku. Po wczytaniu programu aplikacyjnego do sterownika chromatografu gazowego, można "odłączyć" komputer od chromatografu i pozwolić na automatyczne wykonywanie się procedur programu aplikacyjnego. 1-2

16 1.2.3 Możliwości programu MON Program MON może być użyty do obsługi od jednego do maksimum 32 chromatografów, podłaczonych w konfiguracji autonomicznej (stand-alone) lub poprzez szeregową wielopunktową (multi-drop) magistralę komunikacji danych. Program MON jest również zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem do danych i sterowania chromatografem. Za pomocą programu MON można uruchamiać lub sterować poszczególnymi funkcjami sterownika chromatografu gazowego, w tym między innymi: Włączanie zaworów. Ustawianie czasów. Sekwencje strumieni. Regulacja grzałki. Kalibracje. Przebiegi linii podstawowej. Analizy. Zatrzymywanie działania. Przyporządkowywanie detektorów do strumieni Przyporządkowywanie tabel danych o składnikach do strumieni Przyporządkowywanie obliczeń i strumieni Diagnostyka. Przetwarzanie danych o alarmach i zdarzeniach. Zmiany sekwencji zdarzeń. Ustawianie danych o składnikach Ustawianie opcji obliczeń. Ustawianie parametrów alarmów. Ustawianie skali analogowej. Raporty i dzienniki jakie można uzyskać za pomocą programu MON, w zależności od używanego programu aplikacyjnego GC, obejmują między innymi: Raport o konfiguracji. Lista parametrów Chromatogram. Porównywanie chromatogramów Dziennik alarmów (niepotwierdzonych i aktywnych) Dziennik zdarzeń Analiza danych pierwotnych (nie przetworzonych) 1-3

17 1.3 WYMAGANY SPRZĘT I SYSTEM OPERACYJNY KOMPUTERA Wymagania sprzętowe Komputer Procesor komputera 1 Pamięć RAM Ilość wolnego miejsca na dysku twardym Monitor Port wejścia/wyjścia Drukarka Zgodny sprzętowo z IBM-PC, stacjonarny lub przenośny DX, 33 MHz lub lepszy. W wypadku komputerów o pamięci 2 MB lub więcej: co najmniej 1 MB pamięci rozszerzonej (extended, XMS), wymaganej przez program MON. - 2,5 MB na oprogramowanie MON; - 0,3-0,5 MB na każdy program aplikacyjny GC (każdy ze sterowanych chromatografów wymaga osobnego programu aplikacyjnego); - dodatkowo miejsce na pliki raportów, dzienników i chromatogramów. VGA 1 port szeregowy (opcjonalnie podłączony do modemu o szybkości transmisji 9600 bodów lub szybszego). Drukarka powinna pracować w trybie emulacji jednej z następujących drukarek: - Epson FX; - IBM Graphics; - Hewlett Packard LaserJet (z pamięcią 512 KB); - Hewlett Packard LaserJet (z pamięcią 1 MB). UWAGA: 1 Aby zapewnić wydajne działanie programu, zaleca się użycie komputera z procesorem 386DX-33 lub lepszym. W wypadku użycia procesora 386DX-25, maksymalną prędkość transmisji między komputerem a sterownikiem chromatografu gazowego należy ograniczyć do 9600 bodów. 1-4

18 1.3.2 System operacyjny System operacyjny CONFIG.SYS 1 AUTOEXEC.BAT 2 Przydział pamięci 3 MS-DOS wersja 5.0 lub nowsza. files = 30 (lub więcej) nie używać smartdrv.sys Ścieżka dostępu (litera dysku):\gc\bin jest ustawiana na etapie instalowania oprogramowania MON. Program MON wykorzystuje pamięć konwencjonalną (pierwsze 640KB) oraz pamięć rozszerzoną XMS (nie mylić z pamięcią EMS). UWAGI: W obecnej wersji, program instalujący oprogramowanie MON nie zapisuje automatycznie zmian w pliku CONFIG.SYS. Niezbędne zmiany powinny być wpisane ręcznie przez użytkownika. Podczas instalowania oprogramowania wymagane zmiany w AUTOEXEC.BAT mogą być zapisane bezpośrednio w tym pliku lub pliku tymczasowym AUTOEXEC.NEW, zależnie od opcji wybranej przez użytkownika. W tym drugim przypadku, użytkownik musi ręcznie wprowadzić zmiany w pliku AUTOEXEC.BAT. W obu przypadkach, przed uruchomieniem programu MON konieczne jest ponowne załadowanie systemu operacyjnego, by wprowadzone zmiany zostały uaktywnione w środowisku systemu operacyjnego. Aby wyświetlić informacje o wielkości pamięci komputera oraz przydziału pamięci (alokacji), należy wpisać w wierszu poleceń DOS polecenie "MEM" i nacisnąć klawisz Enter. 1-5

19 1.4 PROCEDURA INSTALOWANIA OPROGRAMOWANIA MON Oprogramowanie MON instaluje się w komputerze za pomocą programu instalacyjnego, który komunikuje się z użytkownikiem poprzez odpowiednie komunikaty i polecenia. Procedura instalowania służy również do wprowadzenia informacji o użytkownikach, identyfikatorów sterowników chromatografów gazowych oraz wybrania parametrów komunikacji danych. Przed przystąpieniem do instalowania należy najpierw przygotować sobie informacje potrzebne, by udzielać odpowiedzi na pytania zadawane w procesie instalowania Przed rozpoczęciem Podczas instalowania, program będzie prosił o podanie/wybranie następujących danych: - Symbol (litera) dysku docelowego, na którym ma być zainstalowane oprogramowanie (domyślnie C:). - Typ podłączonej drukarki (domyślnie emulacja Epson Fx). - Czy niezbędne zmiany w środowisku systemu operacyjnego mają zostać zachowane bezpośrednio w pliku AUTOEXEC.BAT, czy w pliku tymczasowym (patrz punkt 1.3.2). - Dyskietka(-i) z programami aplikacyjnymi GC. - Nazwy użytkowników programu MON oraz - jeśli trzeba - przydzielone im numery identyfikacyjne PIN (do zabezpieczania dostępu hasłem). - Numery identyfikacyjne ID sterowników GC podłączonych do magistrali komunikacyjnej Modbus. UWAGA: Numery (adresy) ID ustawia się za pomocą mikroprzełączników dwurzędowych (typu DIP), znajdujących się na karcie interfejsu sterownika. BARDZO WAŻNE! Każdy nowy zespół chromatografu gazowego Daniel Industries GC jest dostarczany z wpisanym do pamięci sterownika jednym "superużytkownikiem" o nazwie DANIEL. Z tego względu, by nawiązać połączenie ("Connect") z nowym zespołem GC, należy najpierw zarejestrować się (na ekranie "Log On") w programie MON, wpisując w polu nazwy użytkownika (USERNAME:) nazwę DANIEL (patrz rozdział 2.2). Oznacza to również, że DANIEL musi być jedną z nazw na liście nazw użytkowników ("Users") przed połączeniem się z nowym zespołem GC (patrz rozdział 10.2). 1-6

20 1.4.2 Etapy instalowania oprogramowania MON OSTRZEŻENIE: Przed zainstalowaniem MON należy najpierw sprawdzić, czy na dysku nie znajduje się przypadkiem podkatalog \GC z plikami. Jeśli tak, to program instalujący oprogramowanie MON zapisując nowe pliki w tym katalogu może automatycznie skasować/zastąpić pliki istniejące w katalogu \GC. MON musi być zainstalowany w katalogu \GC i tworzy go automatycznie podczas procedury instalowania. (1) Uruchomić komputer i poczekać na wyświetlenie się znaku zgłoszenia konwersacyjnego w wierszu poleceń DOS, np.: C:\> (2) Włożyć dyskietkę MON Installation Diskette #1 do stacji dyskietek. (3) W zależności czy stacja dyskietek ma przypisany symbol A: czy B:, wpisać odpowiednio: lub a:\install b:\install i nacisnąć klawisz ENTER w celu uruchomienia programu instalującego. (4) Wyświetli się ekran informujący, że program ten zainstaluje pakiet oprogramowania MON do obsługi chromatografu gazowego. (5) Wybrać/wpisać odpowiednie informacje w odpowiedzi na wyświetlane pytania: - Symbol dysku docelowego, na którym ma być zainstalowane oprogramowanie (domyślnie C:). - Typ podłączonej drukarki (domyślnie Epson Fx). - Czy niezbędne zmiany w środowisku systemu operacyjnego mają zostać zachowane bezpośrednio w pliku AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS, czy w plikach tymczasowych. 1-7

21 (6) Gdy wyświetli się odpowiedni komunikat, włożyć dyskietkę oznaczoną MON Installation Diskette #2 i nacisnąć dowolny klawisz. (7) Wyświetli się odpowiedni komunikat informujący o tym, że zostały zmodyfikowane pliki AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS (lub utworzone pliki tymczasowe AUTOEXEC.NEW i CONFIG.NEW). Przed uruchomieniem programu MON konieczne będzie po zakończeniu instalowania ponowne załadowanie systemu operacyjnego, by zmiany wprowadzone w plikach AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS zostały uaktywnione w środowisku systemu operacyjnego. UWAGA: W obecnej wersji, program instalujący oprogramowanie MON nie zapisuje automatycznie zmian w pliku CONFIG.SYS. Niezbędne zmiany powinny być wpisane ręcznie przez użytkownika. Podczas instalowania oprogramowania może zostać zmodyfikowany tylko plik AUTOEXEC.BAT, tzn. wprowadzone jest informacja o ścieżce dostępu C:\GC\BIN (zakładając że użytkownik wybrał podczas instalowania domyślny dysk C:). (8) Gdy wyświetli się odpowiedni komunikat, włożyć ponownie dyskietkę oznaczoną MON Installation Diskette #1 i nacisnąć dowolny klawisz. (9) Jeśli instalowanie zakończy się pomyślnie, wyświetlony zostanie następujący komunikat: Installation of Daniel GC Package is now complete (Instalacja pakietu oprogramowania Daniel GC zakończona) Now Install your GC application(s), see install instruction. (Proszę teraz zainstalować program(y) aplikacyjne - patrz instrukcja instalowania) Press any key to continue (Kontynuacja - naciśnij dowolny klawisz) W tym momencie można przystąpić do instalowania oprogramowania aplikacyjnego chromatografu gazowego. BARDZO WAŻNE! Każdy nowy zespół chromatografu gazowego Daniel Industries GC jest dostarczany z wpisanym do pamięci sterownika jednym "superużytkownikiem" o nazwie DANIEL. Z tego względu, by nawiązać połączenie ("Connect") z nowym zespołem GC, należy najpierw zarejestrować się (na ekranie "Log On") w programie MON, wpisując w polu nazwy użytkownika (USERNAME:) nazwę DANIEL (patrz rozdział 2.2). Oznacza to również, że DANIEL musi być jedną z nazw na liście nazw użytkowników ("Users") przed połączeniem się z nowym zespołem GC (patrz rozdział 10.2). 1-8

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH

SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH BOND SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 2.1.JAKIEGO KOMPUTERA POTRZEBUJEMY?... 2.2.JAK ZAINSTALOWAĆ PROGRAM... 2.3.ZASADY OGÓLNE... 2.4.OZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program PIK (Płace i Kadry) Wersja 2014 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Program PIK Płace i Kadry. www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl. 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01

Program PIK Płace i Kadry. www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl. 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: 012 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Program PIK Płace i Kadry UWAGA Prawa wynikające

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax. (0-12) 261-36-42 www.enova.pl e-mail: place@enova.pl enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, czerwiec 2012 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami służby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. esale Windows Mobile

Instrukcja obsługi. esale Windows Mobile Instrukcja obsługi esale Windows Mobile Spis treści 1 Pierwsze uruchomienie palmtopa...4 1.1 Procedura kalibracji...4 2 Instalacja programu esale...4 2.1 Instalacja w Microsoft ActiveSynca...4 2.2 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo