Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, Toruń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, 87 100 Toruń"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro na: DOSTAWĘ PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU Część I Informacja ogólna 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-10 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 prawo zamówień publicznych, b) przedłożą na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w Części III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwaną siwz), c) spełniają warunki określone w niniejszej siwz. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom wszystkich części zamówienia. W przypadku, kiedy Wykonawca powierzy wykonanie którejkolwiek z części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania w ofercie podwykonawcy i części której to dotyczy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający : Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, Toruń 6. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostaw przełączników sieciowych dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dokładny opis i ilości przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1. CPV: Część II Opis sposobu przygotowania oferty 1. Dokumenty składające się na ofertę i dokumenty załączone do oferty: - wypełniony przez Wykonawcę Załącznik nr 1 (załącznik nr 1 pełni jednocześnie rolę formularza cenowego), - wypełniony przez Wykonawcę formularz oferty wg wzoru Zamawiającego - Załącznik nr 3, - załączony do oferty Załącznik nr 4, - oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wyszczególnione w Części III. 2. Postać oferty : - treść oferty musi odpowiadać treści siwz, - oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim; wskazane jest napisanie oferty na maszynie lub komputerze, - wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę/y uprawioną/e do reprezentacji Wykonawcy, - ceny ujęte w ofercie powinny być podane w polskich złotych (do dwóch miejsc po przecinku), - wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Dostawcą będą dokonywane w polskich złotych, nie przewiduje się możliwości rozliczania w walutach obcych,

2 - każdy z Wykonawców może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę, - wymagany jest komplet oświadczeń i dokumentów wymienionych w części III i części I ust. 6, - wymagany jest: wypełniony formularz oferty wg wzoru Załącznik nr 3 oraz wypełniony przez Wykonawcę formularz cenowy - załącznik nr 1, - brak kompletu wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie Wykonawcy, - brak wypełnionych załączników określonych w siwz, sporządzonego formularza ofertowego i cenowego spowoduje odrzucenie oferty, - Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oprócz informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 prawo zamówień publicznych, - W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien wyodrębnić z oferty dokumenty zawierające te informacje i je dokładnie oznaczyć : dokumenty tajne, - zastrzeżenie informacji, które nie są tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie odrzuceniem oferty. 3. Opakowanie i oznakowanie ofert : - oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach, - na kopercie powinny znajdować się dane Wykonawcy: nazwa, adres, ulica, miejscowość, - koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres : Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, Toruń pok. nr 030 kancelaria szpitala oraz powinna posiadać następujące oznaczenie : Dostawa przełączników sieciowych przetarg, nr sprawy SSM-XI-93/DPRiSU/ Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe oznakowanie i dostarczenie koperty z ofertą. Część III Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, załączone do oferty. 1. Wykonawca załącza do oferty oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 prawo zamówień publicznych oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-10 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 prawo zamówień publicznych załącznik nr W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania działalności lub czynności załącza do oferty następujący dokument: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument określony w Części III niniejszej siwz może być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy osoba/y wskazana/e w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub w odpisie z właściwego rejestru. W przypadku osoby (osób) działającej/ych jako pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnione/ą do reprezentacji Wykonawcy. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt a składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. Dokument, o którym mowa w ust. 4 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust 4 zastępuje się je dokumentem

3 zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. 7. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta spełniać musi następujące wymagania: a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, Wykonawcy muszą wykazać, że łącznie spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 2-3 prawo zamówień publicznych oraz, każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 prawo zamówień publicznych, b) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, c) wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik. d) jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 8. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dołączonych do oferty oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Część IV Termin wykonania zamówienia Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy, transportem i na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. Termin płatności do 30 dni od daty dostawy przedmiotu zamówienia wraz z fakturą. Część V Kryteria oceny ofert Jako kryteria oceny wyboru oferty przyjmuje się : Ranga : - cena % Część VI Istotne warunki umowy o wykonanie zamówienia Ogólne, wymagane warunki umowy określone są w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. Część VII Opis sposobu obliczania oferty 1. Wykonawca musi sporządzić ofertę (wypełnić: formularz cenowy załącznik nr 1i formularz oferty załącznik nr 3). 2. Każda oferta osobno podlega indywidualnemu badaniu i ocenie członków Komisji Przetargowej. 3. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę w świetle przyjętych dla przetargu kryteriów, wg wzoru: Cena ofertowa : cena minimalna (najniższa z cen) oferta oceniana = 100 x x ranga cena oferty ocenianej 4. Sposób obliczenia ceny ofertowej (wartość brutto): 1)Obliczenie wartości oferty brutto: a) Obliczenia poszczególnych pozycji asortymentowych należy dokonać w następujący sposób: cena jedn. netto szt. x ilość szt. = wartość netto + należny podatek VAT b) Wartość ogólną brutto zamówienia stanowi suma wartości brutto poszczególnych pozycji.

4 5. Sposób zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku: cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim zaokrągleniu drugiej cyfry według zasady zaokrąglania - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę o jeden. Część VIII Termin i miejsce składania ofert 1. Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, Toruń, kancelaria szpitala, pokój nr Oferty będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem, że zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 17 grudnia 2009 r. do godz. 10.oo włącznie. 3. Wykonawca może przed upływem składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 4. Oferty założone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Część IX Wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wadium - brak 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy brak. Część X Tryb udzielania wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przesłał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej: 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać również w formie pisemnej. 5. Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do kontaktowania się z Wykonawcami: a/ w sprawie przedmiotu zamówienia: - mgr Piotr Kulik, mgr Artur Jasiok, b/ w sprawie procedury przetargowej: - mgr Krzysztof Wierzbowski, mgr Elżbieta Onoszko. Część XI Termin związania z ofertą 1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Termin związania z ofertą jest określony w formularzu oferty Załącznik nr 3. Część XII Miejsce, termin i tryb otwierania ofert 1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 17 grudnia 2009 r. o godz w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwę, adres Wykonawcy, cenę ofertową oraz elementy zawarte w art. 86 ust. 4 prawo zamówień publicznych.

5 4. Informację, o której mowa w ust. 3 przekazuje się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, lecz na ich wniosek. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty, zgodnie z art. 87 prawo zamówień publicznych. Część XIII Pouczenie o środkach odwoławczych Wykonawcy przysługuje prawo do środków ochrony prawnej zgodnie z zapisem Działu VI, Rozdział 1,2,3,4 prawo zamówień publicznych. Część XIV Tryb ogłaszania wyników przetargu, tryb zawarcia umowy 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a podanych w części V. 2. Ogłoszenie wyników przetargu. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Część XV Zawarcie umowy Równocześnie z powiadomieniem wybranego Wykonawcy o wyborze jego oferty, Zamawiający dostarczy temu Wykonawcy umowę lub wyznaczy w zawiadomieniu termin i godzinę zawarcia umowy w swojej siedzibie. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty jednak nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a prawo zamówień publicznych. Część XVI Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 2. Wszystkie informacje podane w dokumentach stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, będą traktowane jako poufne i niedostępne osobom trzecim. Wykaz załączników: Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (formularz cenowy), Załącznik nr 2 istotne warunki umowy, Załącznik nr 3 formularz oferty, Załącznik nr 4 oświadczenie. FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 3

6 I. DANE WYKONAWCY: 1.Pełna nazwa:... 2.Adres:... tel/fax... II. PRZEDMIOT OFERTY: Oferta dotyczy przetargu:... /określić w jakim trybie/ ogłoszonego przez:... /podać nazwę i adres Zamawiającego/ na... /określenie przedmiotu zamówienia/ III. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogólnie/ - wartość netto 1.Określenie wartości /cyfrowo/... /słownie złotych/ IV. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogólnie/ - wartość brutto 1.Określenie wartości /cyfrowo/... /słownie złotych/ dni V.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ... W załączeniu: /wymienić załączniki/ VI.OKRESLIĆ PUNKT SERWISOWY ODPOWIEDZIALNY ZA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ O USTERKACH (adres, telefon, fax) /podpis osoby uprawionej do reprezentowania/ Załącznik nr 2

7 UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY nr SSM-XI-93/DPRiSU/2009 zawarta w Toruniu w dniu... roku pomiędzy:... reprezentowaną przez:... zwaną dalej Sprzedającym, a Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 2564 reprezentowanym przez : mgr Krystynę Zaleską Dyrektora zwanym dalej Kupującym : 1 Umowę niniejszą zawarto w wyniku wyboru oferty Sprzedającego przez Kupującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przełączników sieciowych Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa przełączniki sieciowe. 2. Specyfikację techniczną przełączników sieciowych, ceny, producenta zawiera załącznik do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną część Sprzedający dostarczy przedmiot umowy Kupującemu w ciągu 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 2. Sprzedający dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i własnym transportem do siedziby Kupującego. 3. Przedmiot umowy powinien być zabezpieczony przed jego uszkodzeniem. Sprzedający ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu nienależytego transportu lub powstałych uszkodzeń bądź strat ilościowych przedmiotu umowy. 4. Sprzedający może za zgodą Kupującego dostarczyć przedmiot niniejszej umowy przy pomocy osób trzecich, za które działania /zaniechania/ ponosi odpowiedzialność Sprzedający 4 1. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty kwoty za rzecz stanowiącą przedmiot umowy zgodnie z ustaloną ceną w wysokości... zł (słownie:) wraz z należnym podatkiem VAT przelewem bankowym na wskazane przez Sprzedającego konto w terminie 30 dni od daty dostarczenia Kupującemu faktury. 2. Wymieniona w ust. 1 kwota wyczerpuje wszystkie roszczenia z tytułu wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy.

8 3. Sprzedający nie ma prawa bez zgody Kupującego zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich Odbiór przedmiotu dostawy zostanie dokonany przez Kupującego w dniu wyznaczonym na dostawę. 2. Upoważnia się następujące osoby do protokolarnego dokonania przekazania i odbioru przedmiotu umowy: 1/ ze strony Sprzedającego:..., 2/ ze strony Kupującego: Piotr Kulik lub Artur Jasiok Sprzedający udziela Kupującemu na przedmiot umowy gwarancji na okres 36 miesięcy od daty jego dostawy. 2. Wszelkie koszty serwisu w okresie obowiązywania gwarancji obejmuje cena umowna. 3. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczyć będzie punkt serwisowy Sprzedającego znajdujący się w..., ul..., tel..., fax W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie, o którym mowa w ust.1 Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o zaistniałej sytuacji. 5. Zawiadomienie może nastąpić pisemnie, telefonicznie, faxem. 6. Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia wad, usterek w terminie do 7 dni od momentu zawiadomienia Go przez Kupującego. 7 1.Sprzedajacy zapłaci Kupującemu kary umowne: 1/ za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, 2/ za opóźnienia w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,20% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcia wady, usterki. 2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy 8 Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kc odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych 9 Kupujący może odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego przedmiotu umowy bądź nieterminowości w jego dostawie lub zgodnie z zapisem art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych. 10 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

9 11 1. Strony zobowiązują się ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać na drodze polubownej. 2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny w Toruniu. 12 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY

10 ... /pieczęć wykonawcy/ Załącznik nr 4 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 prawo zamówień publicznych Oświadczam, że jako Wykonawca: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub będę dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*; 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-10 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 prawo zamówień publicznych... Data podpis osoby uprawnionej do reprezentacji * w przypadku kiedy Wykonawca będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przedstawia w ofercie pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Załącznik nr 1

11 l.p. Wymagania Ilość zamawiania w sztukach Cena jednostkowa netto Wartość netto Vat % Wartość brutto Producent/ symbol model 1 24 porty FE oraz 2 GE Obsługa protokołu IEEE 802.1D (IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol) umożliwiająca tworzenie redundancyjnych połączeń szkieletowych bez ryzyka wystąpienia pętli, co upraszcza konfigurowanie sieci i zwiększa jej tolerancję na problemy. Obsługa rozszerzeń dla protokołu STP, takich jak technologie UplinkFast, BackboneFast i PortFast, zapewniająca szybkie wychodzenie ze stanów awaryjnych i zwiększająca ogólną stabilność oraz dostępność sieci. Obsługa opcjonalnego, redundancyjnego systemu zasilania sieciowego o mocy 675 W umożliwiająca stworzenie rezerwowego źródła zasilania dla odpowiednio maks. 4 lub 6 urządzeń, w celu poprawienia tolerancji na awarie i czasu dostępności sieci. Wykrywanie łączy jednokierunkowych (UDLD) oraz wymuszone wykrywanie UDLD i wyłączanie łączy jednokierunkowych na interfejsach optycznych (światłowodowych), powstałych w wyniku nieprawidłowego podłączenia kabli światłowodowych lub usterek portów. Agregacja połączeń w technologii nie gorszej niż Cisco EtherChannel zwiększająca tolerancję na usterki i oferująca zwielokrotnienie pasma między przełącznikami a routerami oraz poszczególnymi serwerami. Protokół agregacji portów (Port Aggregation Protocol PagP) pozwala na uproszczenie konfiguracji. Minimalizacja VLAN1 pozwalająca na wyłączenie VLAN1 na dowolnym indywidualnym trunku 802.1Q. Kontrola zajętości portów z rozbiciem na transmisje broadcast, multicast i unicast zapobiegająca degradacji wydajności całego systemu przez uszkodzone bądź zaatakowane stacje końcowe. Protokół Per VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) pozwalający na podział obciążenia warstwy 2 na łączach redundantnych w celu efektywnego wykorzystania pełnego pasma istniejącego dzięki otworzeniu wielu równoległych połączeń bez tworzenia pętli. Funkcja ograniczania informacji o nieużywanych VLANach w protokole VTP (VLAN Trunking Protocol), pozwalająca zmniejszyć zużycie pasma w połączeniach VTP, dystrybuując tylko te informacje, które są potrzebne danemu przełącznikowi. Protokół DTP (Dynamic Trunking Protocol) pozwalający na dynamiczne tworzenie i autokonfigurację połączeń trunk na wszystkich portach przełącznika. Funkcja podsłuchu IGMPv3 zapewniająca szybkie podłączanie i odłączanie klientów strumieni multicast oraz ograniczająca intensywnie wykorzystujący pasmo ruch video do łączy należących do zamawiających go abonentów. Filtrowanie MVR, IGMP oraz szybkie podłączanie i odłączanie dostępne w przypadku rozbudowy oprogramowania. Funkcja Private VLAN Edge izolująca porty przełącznika, zapewniająca przepływ ruchu bezpośrednio od punktu wejściowego do urządzenia agregacyjnego przy użyciu ścieżki wirtualnej i uniemożliwiająca skierowanie tego ruchu do innego portu. Obsługa standardu 802.1X umożliwiająca uwierzytelnianie użytkowników niezależnie od tego, do którego portu LAN usiłują uzyskać dostęp, oraz zapewniająca unikalne korzyści dla klientów posiadających dużą bazę użytkowników mobilnych (bezprzewodowych) pracujących w sieci X oraz głosowa sieć VLAN pozwalająca na dostęp telefonów IP do głosowej sieci VLAN niezależnie od tego, czy port jest autoryzowany, czy nie X oraz funkcja Port Security realizująca uwierzytelnianie portu i służąca do zarządzania dostępem do sieci dla wszystkich adresów MAC, 2

12 włącznie z posiadanymi przez klienta. Funkcja Port Security zabezpieczająca dostęp do portu w oparciu o adres MAC urządzenia użytkownika. Dostępna jest także funkcja starzenia się wpisów, usuwająca adres MAC z przełącznika po upływie określonego czasu, w celu umożliwienia podłączenia innego urządzenia do tego samego portu. Funkcja MAC Address Notification służąca do informowania administratorów o pojawieniu się w sieci nowych urządzeń lub zniknięciu dotychczas w niej obecnych. Wielopoziomowy system uprawnień na konsoli dostępowej zapobiegający dokonywaniu zmian w konfiguracji przełącznika przez nieupoważnionych użytkowników. Funkcja Trusted Boundary (zaufanego brzegu sieci) zapewniająca możliwość priorytetowania ruchu w przypadku podłączenia telefonu IP do sieci oraz usunięcie tych ustawień po jego odłączeniu, co pozwala uniknąć ataku na ustawienia polityki użytkowania sieci przez złośliwych użytkowników. Uwierzytelnianie zgodne z protokołami TACACS+ i RADIUS umożliwiające centralne sterowanie przełącznikiem i ograniczające dostęp do zmian konfiguracji przez nieupoważnionych użytkowników. Funkcja SNMPv3 (bez kodowania) monitorująca i sterująca urządzeniami sieciowymi, zarządzająca konfiguracjami, zbieraniem danych statystycznych, wydajnością i bezpieczeństwem. Obsługa protokołów SNMP i Telnet zapewniająca pełną realizację zarządzania in-band, a konsola zarządzająca CLI umożliwia szczegółowe zarządzanie out-of-band. Wbudowana funkcjonalność RMON (Remote Monitoring), wspierająca cztery grupy RMON (historia, statystyka, alarmy i zdarzenia) umożliwiająca zaawansowane zarządzanie, monitorowanie i analizę ruchu. Port podsłuchujący SPAN (Switched Port ANalyzer) mogący kopiować ruch z jednego lub większej ilości portów na konkretnie wskazany port, w celu monitorowania lub pomocy w rozwiązywaniu problemów przy pomocy analizatora ruchu. Protokół transmisji plików TFTP (Trivial File Transfer Protocol) zmniejszający koszty wprowadzania nowych wersji oprogramowania poprzez ładowanie ich z jednego, centralnego punktu. Protokół synchronizacji czasu w sieci NTP (Network Time Protocol) zapewniający dokładność i zgodność znaczników czasowych wysyłanych przez urządzenia do serwerów logujących komunikaty Funkcjonalność śledzenia tras w warstwie drugiej ułatwiający usuwanie usterek w sieci poprzez identyfikację fizycznej ścieżki, jaką przebywa pakiet od punktu wyjścia do punktu docelowego. Kompletna, wizualna informacja o pracy przełącznika poprzez wielofunkcyjne kontrolki LED wskazujące stan portu, transmisję półduplex/pełny-duplex, transmisję 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T, jak również kontrolki LED wskazujące stan przełącznika, zasilania redundancyjnego i wykorzystania pasma. Obsługa sytuacji awaryjnych pozwalająca na generowanie przez przełącznik pliku zawierającego informacje potrzebne do odtworzenia przyczyny wystąpienia problemów Funkcja przedstawiania możliwości interfejsu podająca informacje o jego możliwościach konfiguracyjnych Funkcja monitorowania czasu reakcji (Response Time Monitoring [RTTMON] MIB) służąca do monitorowania wydajności sieci między przełącznikiem a innym zdalnie umieszczonym urządzeniem. Protokoły CDP w wersjach 1 i 2, dające dostęp do podsumowania konfiguracji innych bezpośrednio połączonych routerów lub przełączników portów FE oraz 2 GE Obsługa protokołu IEEE 802.1D (IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol) umożliwiająca tworzenie redundancyjnych połączeń szkieletowych

13 bez ryzyka wystąpienia pętli, co upraszcza konfigurowanie sieci i zwiększa jej tolerancję na problemy. Obsługa rozszerzeń dla protokołu STP, takich jak technologie UplinkFast, BackboneFast i PortFast, zapewniająca szybkie wychodzenie ze stanów awaryjnych i zwiększająca ogólną stabilność oraz dostępność sieci. Obsługa opcjonalnego, redundancyjnego systemu zasilania sieciowego o mocy 675 W umożliwiająca stworzenie rezerwowego źródła zasilania dla odpowiednio maks. 4 lub 6 urządzeń, w celu poprawienia tolerancji na awarie i czasu dostępności sieci. Wykrywanie łączy jednokierunkowych (UDLD) oraz wymuszone wykrywanie UDLD i wyłączanie łączy jednokierunkowych na interfejsach optycznych (światłowodowych), powstałych w wyniku nieprawidłowego podłączenia kabli światłowodowych lub usterek portów. Agregacja połączeń w technologii nie gorszej niż Cisco EtherChannel zwiększająca tolerancję na usterki i oferująca zwielokrotnienie pasma między przełącznikami a routerami oraz poszczególnymi serwerami. Protokół agregacji portów (Port Aggregation Protocol PagP) pozwala na uproszczenie konfiguracji. Minimalizacja VLAN1 pozwalająca na wyłączenie VLAN1 na dowolnym indywidualnym trunku 802.1Q. Kontrola zajętości portów z rozbiciem na transmisje broadcast, multicast i unicast zapobiegająca degradacji wydajności całego systemu przez uszkodzone bądź zaatakowane stacje końcowe. Protokół Per VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) pozwalający na podział obciążenia warstwy 2 na łączach redundantnych w celu efektywnego wykorzystania pełnego pasma istniejącego dzięki otworzeniu wielu równoległych połączeń bez tworzenia pętli. Funkcja ograniczania informacji o nieużywanych VLANach w protokole VTP (VLAN Trunking Protocol), pozwalająca zmniejszyć zużycie pasma w połączeniach VTP, dystrybuując tylko te informacje, które są potrzebne danemu przełącznikowi. Protokół DTP (Dynamic Trunking Protocol) pozwalający na dynamiczne tworzenie i autokonfigurację połączeń trunk na wszystkich portach przełącznika. Funkcja podsłuchu IGMPv3 zapewniająca szybkie podłączanie i odłączanie klientów strumieni multicast oraz ograniczająca intensywnie wykorzystujący pasmo ruch video do łączy należących do zamawiających go abonentów. Filtrowanie MVR, IGMP oraz szybkie podłączanie i odłączanie dostępne w przypadku rozbudowy oprogramowania. Funkcja Private VLAN Edge izolująca porty przełącznika, zapewniająca przepływ ruchu bezpośrednio od punktu wejściowego do urządzenia agregacyjnego przy użyciu ścieżki wirtualnej i uniemożliwiająca skierowanie tego ruchu do innego portu. Obsługa standardu 802.1X umożliwiająca uwierzytelnianie użytkowników niezależnie od tego, do którego portu LAN usiłują uzyskać dostęp, oraz zapewniająca unikalne korzyści dla klientów posiadających dużą bazę użytkowników mobilnych (bezprzewodowych) pracujących w sieci X oraz głosowa sieć VLAN pozwalająca na dostęp telefonów IP do głosowej sieci VLAN niezależnie od tego, czy port jest autoryzowany, czy nie X oraz funkcja Port Security realizująca uwierzytelnianie portu i służąca do zarządzania dostępem do sieci dla wszystkich adresów MAC, włącznie z posiadanymi przez klienta. Funkcja Port Security zabezpieczająca dostęp do portu w oparciu o adres MAC urządzenia użytkownika. Dostępna jest także funkcja starzenia się wpisów, usuwająca adres MAC z przełącznika po upływie określonego czasu, w celu umożliwienia podłączenia innego 2

14 urządzenia do tego samego portu. Funkcja MAC Address Notification służąca do informowania administratorów o pojawieniu się w sieci nowych urządzeń lub zniknięciu dotychczas w niej obecnych. Wielopoziomowy system uprawnień na konsoli dostępowej zapobiegający dokonywaniu zmian w konfiguracji przełącznika przez nieupoważnionych użytkowników. Funkcja Trusted Boundary (zaufanego brzegu sieci) zapewniająca możliwość priorytetowania ruchu w przypadku podłączenia telefonu IP do sieci oraz usunięcie tych ustawień po jego odłączeniu, co pozwala uniknąć ataku na ustawienia polityki użytkowania sieci przez złośliwych użytkowników. Uwierzytelnianie zgodne z protokołami TACACS+ i RADIUS umożliwiające centralne sterowanie przełącznikiem i ograniczające dostęp do zmian konfiguracji przez nieupoważnionych użytkowników. Funkcja SNMPv3 (bez kodowania) monitorująca i sterująca urządzeniami sieciowymi, zarządzająca konfiguracjami, zbieraniem danych statystycznych, wydajnością i bezpieczeństwem. Obsługa protokołów SNMP i Telnet zapewniająca pełną realizację zarządzania in-band, a konsola zarządzająca CLI umożliwia szczegółowe zarządzanie out-of-band. Wbudowana funkcjonalność RMON (Remote Monitoring), wspierająca cztery grupy RMON (historia, statystyka, alarmy i zdarzenia) umożliwiająca zaawansowane zarządzanie, monitorowanie i analizę ruchu. Port podsłuchujący SPAN (Switched Port ANalyzer) mogący kopiować ruch z jednego lub większej ilości portów na konkretnie wskazany port, w celu monitorowania lub pomocy w rozwiązywaniu problemów przy pomocy analizatora ruchu. Protokół transmisji plików TFTP (Trivial File Transfer Protocol) zmniejszający koszty wprowadzania nowych wersji oprogramowania poprzez ładowanie ich z jednego, centralnego punktu. Protokół synchronizacji czasu w sieci NTP (Network Time Protocol) zapewniający dokładność i zgodność znaczników czasowych wysyłanych przez urządzenia do serwerów logujących komunikaty Funkcjonalność śledzenia tras w warstwie drugiej ułatwiający usuwanie usterek w sieci poprzez identyfikację fizycznej ścieżki, jaką przebywa pakiet od punktu wyjścia do punktu docelowego. Kompletna, wizualna informacja o pracy przełącznika poprzez wielofunkcyjne kontrolki LED wskazujące stan portu, transmisję półduplex/pełny-duplex, transmisję 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T, jak również kontrolki LED wskazujące stan przełącznika, zasilania redundancyjnego i wykorzystania pasma. Obsługa sytuacji awaryjnych pozwalająca na generowanie przez przełącznik pliku zawierającego informacje potrzebne do odtworzenia przyczyny wystąpienia problemów Funkcja przedstawiania możliwości interfejsu podająca informacje o jego możliwościach konfiguracyjnych Funkcja monitorowania czasu reakcji (Response Time Monitoring [RTTMON] MIB) służąca do monitorowania wydajności sieci między przełącznikiem a innym zdalnie umieszczonym urządzeniem. Protokoły CDP w wersjach 1 i 2, dające dostęp do podsumowania konfiguracji innych bezpośrednio połączonych routerów lub przełączników. 3 Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45): 24 szt. Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP): 2 szt. Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: CLI - Command Line Interface, zarządzanie przez przeglądarkę WWW, SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1, SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2, SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3, TFTP - Trivial File Transfer Protocol, RMON - Remote Monitoring, RMON II - Remote Monitoring 1

15 ver. 2 Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control), IEEE 802.1x -Network Login (MAC-based Access Control), SSH v.2 - Secure Shall ver. 2, TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System, ACL bazujący na adresach MAC, ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu Obsługiwane protokoły i standardy: Jumbo frame support, IEEE BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3ab BaseT, CDP - Cisco Discovery Protocol, NTP - Network Time Protocol, IGMP - Internet Group Management Protocol, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, QoS - Quality of Service (kontrola jakości usług i przepustowości), IEEE 802.1p - Priority, IEEE 802.1D - Spanning Tree, IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree, IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree, IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3x - Flow Control, IEEE 802.3z BaseSX/LX Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000 Uwagi: - dopuszcza się zakup sprzętu używanego. - gwarancja 36 m-cy na sprzęt używany i nowy. Ogółem:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nabycie licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo