BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 23/09/2014 R. BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, Wprowadzenie PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 31/2014 UZASADNIENIE Każdego roku, po przeanalizowaniu faktycznego wykonania i oczekiwanego poziomu wykorzystania środków na płatności do końca roku budżetowego, Komisja przedstawia wniosek dotyczący tzw. przesunięcia zbiorczego, mającego na celu wyrównanie wysokości środków na płatności na dany rok budżetowy. Zidentyfikowane niedobory środków pokrywa się w miarę możliwości poprzez wewnętrzne przesunięcia w ramach odnośnych rozdziałów budżetu. Wniosek o przesunięcie zbiorcze dotyczy dostosowań, których nie można przeprowadzić za pomocą takich przesunięć wewnętrznych. Niniejszy wniosek dotyczący przesunięcia zbiorczego na 2014 r. odnosi się do środków na płatności wynoszących ok. 175,1 mln EUR, odpowiadających 0,1% łącznych płatności zatwierdzonych w budżecie na 2014 r. Oznacza to, że niniejsze przesunięcie zbiorcze jest najniższym z ostatnich lat, co przedstawiono w poniższej tabeli: Rok budżetowy Wartość przesunięcia zbiorczego (miliony EUR) , , , , ,1 Przesunięcie zbiorcze, jak każde inne przesunięcie, nie może mieć wpływu na budżet. Dodatkowe potrzeby w zakresie płatności w odniesieniu do niektórych programów i działań można zaspokoić jedynie w takim stopniu, w jakim mogą być one pokryte za pomocą środków z innych źródeł, w przypadku których oczekuje się, że nie zostaną one w pełni wykorzystane do końca roku. W związku z bezprecedensową presją w odniesieniu do środków na płatności, co zostało już wyjaśnione we wniosku Komisji dotyczącym projektu budżetu korygującego 3/2014 (PBK 3/2014), wnioski o wzmocnienie linii budżetowych wielokrotnie przewyższyły dostępne środki. Większość środków na płatności dostępnych w ramach pozycji wykorzystano na pokrycie najpilniejszych potrzeb w tej samej pozycji z naciskiem na unikanie opóźnień w płatności odsetek oraz unikanie narażenia niestabilnych beneficjentów na ryzyko. Pewne drobne zmiany wprowadzono również między działami, takie jak proponowane przesunięcie EUR z działu 1b do działu 2. Dział będący pochodzeniem środków dotyczy działań przygotowawczych, dla których płatność okresowa przypadnie na 2015 r. Nie stanowi ona w żaden sposób wskazania ogólnej dostępności środków w dziale 1b, gdzie potrzebne kwoty, jak np. te, o które wnioskuje się w PBK nr 3, są tak duże, że wielkość tego przesunięcia zbiorczego w żaden sposób nie mogła zaspokoić rzeczywistych potrzeb w zakresie wzmocnienia. Należy zauważyć, że spośród 31 pozycji zawierających kwoty dostępne na potrzeby przesunięć środków, jedynie w obrębie czterech pozycji dostępna jest kwota 10 mln EUR lub więcej; w 15 pozycjach udostępniono kwotę 1 mln EUR lub mniejszą. 1 Wniosek Komisji Ostateczna kwota zatwierdzona przez władzę budżetową wyniosła 109,3 mln EUR. PL 1 PL

2 Wnioskowane zwiększenia i zmniejszenia w rozbiciu na działy i główne programy wyglądają następująco: 1. Działy INTELIGENTNY WZROST SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU Przesunięcie zbiorcze (EUR) Zwiększenie Zmniejszenie Zmiana netto Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna TRWAŁY WZROST: ZASOBY NATURALNE: BEZPIECZEŃSTWO I OBYWATELSTWO GLOBALNY WYMIAR EUROPY Ogółem Ogółem przesunięcie dotyczy 57 linii budżetowych (zwiększenie środków w 26 liniach, zmniejszenie środków w 31 liniach). Przesunięcie zbiorcze przedstawione pod koniec 2013 r. dotyczyło 96 linii budżetowych (zwiększenie środków w 59 liniach, zmniejszenie środków w 37 liniach). 2. Zwiększenie i zmniejszenie środków na płatności W niniejszej sekcji przedstawiono główne zwiększenia i zmniejszenia środków (powyżej 10 mln EUR). Liczba właściwych pozycji budżetowych jest bardzo ograniczona, co odzwierciedla niski poziom dostępności środków. 2.1 Zwiększenie środków We wniosku o przesunięcie proponuje się zwiększenie środków w 26 liniach budżetowych. Poniżej przedstawiono najważniejsze linie (tj. takie, w przypadku których zmiana przekracza 10 mln EUR) w kolejności wg działów i wg malejącej kwoty wnioskowanego zwiększenia Dział 1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia + 80,0 mln EUR w artykule Zakończenie wcześniejszych programów ramowych siódmy program ramowy (od 2007 do 2013 r.). Niedobór środków na płatności w tej pozycji w budżecie przewyższa 100 mln EUR. W ramach tego niedoboru wnioskowano o 25 mln EUR w PBK 3/2014. Obecnie wnioskowane dodatkowe zwiększenie zostanie wykorzystane do pokrycia potrzeb w ramach 87 płatności okresowych i 25 płatności końcowych dotyczących ukończenia programu FP7. Wiele z tych płatności jest obecnie zablokowanych, co powoduje naliczanie odsetek za zwłokę. + 12,0 mln EUR w artykule zakończenia programów dziedzinie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (przed 2014 r.) Wnioskuje się o zwiększenie środków na program na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) oraz wieloletni program na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości (MAP) na lata Kwota wnioskowana dla programu CIP zostanie przekierowana na Instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚP (GIF, kapitał podwyższonego ryzyka). Wynika to ze znacznego spadku salda środków pieniężnych na rachunku powierniczym (około 25 mln EUR) z powodu wypłat dokonywanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) wobec pośredników finansowych między styczniem a lipcem 2014 r., a także na prognozie wzrostu w drugiej połowie roku. Kwota wnioskowana na rzecz programu MAP ( ) zostanie podzielona między plan uruchamiania ETF (kapitał podwyższonego ryzyka) oraz system poręczeń dla MŚP. + 10,0 mln EUR w artykule Zakończenie projektów w dziedzinie energetyki wspomagających naprawę gospodarczą. Od września 2014 r. wszystkie środki zatwierdzone i przeniesione w ramach linii budżetowej dotyczącej EPENG (Europejskiego planu naprawy gospodarczej) zostały w pełni wykorzystane, a oczekujące płatności kumulują zaległe odsetki (oczekuje się, że wyniosą one około 1,2 mln EUR do końca roku). Wszystkie możliwości wewnętrznych przesunięć środków w ramach obszaru polityki energetycznej, jak również ponownego wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel pochodzących z odzyskania zostały w pełni wykorzystane, a Komisja zwróciła się również o zwiększenie środków o 55 mln EUR poprzez PBK 3/2014. Nadal jednak nie pokryje to wszystkich należnych płatności do końca roku, i te dodatkowe 10,0 mln EUR jest niezbędne w celu pokrycia przynajmniej części z nich. PL 2 PL

3 2.1.2 Dział 3 Bezpieczeństwo i obywatelstwo + 19,4 mln EUR w artykule Powroty, uchodźcy i przepływy migracyjne zakończenie. Z uwagi na dużą presję migracyjną, z którą borykają się niektóre państwa członkowskie, i decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków po tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce u wybrzeży Lampedusy w październiku 2013 r., całkowita kwota 28,4 mln EUR dodatkowych środków na finansowanie w sytuacjach kryzysowych została przeznaczona pod koniec 2013 r. na rzecz ośmiu najważniejszych państw członkowskich. Na wspomniane finansowanie kryzysowe nie przeznaczono żadnych dodatkowych środków na płatności. Ponadto oczekiwane zestawienia poniesionych wydatków dotyczące kosztów w związku z zamknięciem działań Unii w ramach funduszy, uchodźców, integracji i powrotów imigrantów, zakończenie sesji rocznych programów na lata w ramach zarządzania dzielonego, oraz wypłaty drugich zaliczek przewidzianych w aktach podstawowych na programy roczne w 2012 r. w ramach zarządzania dzielonego są wyższe niż pierwotnie przewidywano. 2.2 Zmniejszenia We wniosku o przesunięcie proponuje się zmniejszenie środków na płatności w 31 liniach budżetowych. Poniżej przedstawiono najważniejsze linie (tj. takie, w przypadku których zmiana przekracza 10 mln EUR) w kolejności wg działów i wg malejącej kwoty wnioskowanego zmniejszenia Dział 1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia - 71,2 mln EUR z artykułu Zakończenia Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) ( ). Płatności dotyczące umowy związanej z komorą próżniową, i podpisanie umowy o zamówieniach publicznych z międzynarodową organizacją ITER, przesunięto na 2015 r., podczas gdy nadal będą trwały dyskusje techniczne z dostawcą w celu rozwiązania problemów występujących w związku z podejściem produkcyjnym. - 10,5 mln EUR z artykułu Dostarczanie informacji statystycznych wysokiej jakości, wdrażanie nowych metod tworzenia statystyk europejskich oraz zacieśnianie partnerstwa z Europejskim Systemem Statystycznym. W obliczu ogólnego niedoboru środków na płatności, wszystkie programy przeanalizowano w celu zminimalizowania środków na płatności potrzebnych w 2014 r., a tym samym zwiększenia zdolności Komisji do zapłaty faktur oraz prefinansowania, które muszą być bezwzględnie przyjęte w tym roku. W przypadku Europejskiego programu statystycznego podjęto działania w celu zrównoważenia/ zminimalizowania kwot do zapłaty w 2014 r. poprzez: a) podejmowanie nowych zobowiązań, stosując zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel z wkładów Konfederacji Szwajcarskiej, b) zmniejszenia ilości płatności zaliczkowych związanych z nowymi zobowiązaniami i c) priorytetowego traktowania płatności poprzez przewidywanie faktur/ zestawień poniesionych wydatków i powiązanego prawa dotyczącego odsetek za opóźnienia w płatnościach. Pozwoliło to na zmniejszenie potrzeb na 2014 r. na rzecz Europejskiego programu statystycznego na lata , pozwalając, aby ten program przyczynił się do ułatwienia zarządzania środkami na płatności w Komisji jako całości Dział 4: Globalny wymiar Europy - 24,0 mln EUR z artykułu Pomoc makrofinansowa. Operacje pomocy makrofinansowej dla Mołdawii i Armenii przewidziane na ten rok są wstrzymane. W odniesieniu do Mołdawii, negocjacje w sprawie nowego porozumienia zawartego z MFW nie powiodły się na początku 2014 r. i będą prawdopodobnie wznowione dopiero po wyborach w listopadzie 2014 r. W przypadku zawarcia nowego porozumienia z MFW dotyczącego wypłaty, nowa operacja pomocy makrofinansowej będzie możliwa dopiero w 2015 r. W przypadku Armenii, podczas ostatniego badania służby Komisji uznały, że ogólna sytuacji makroekonomiczna nie jest krytyczna, a potrzeb finansowe nie są istotne. W rezultacie nie będzie w tym roku związanych z tym płatności, w związku z czym kwota 24 mln EUR w środkach na płatności może zostać udostępniona. - 12,3 mln EUR z artykułu Współpraca transgraniczna Wkład z działu 4. Rozporządzenie IPA II przyjęto w tym roku bardzo późno, zatem programy nie będą gotowe do przyjęcia w 2014 r. W związku z tym proponuje się przeniesienie dostępnych środków na płatności do innych obszarów polityki. PL 3 PL

4 3. Proponowane przesunięcia Wszystkie proponowane przesunięcia, zarówno w celu zwiększenia, jak i zmniejszenia środków, podsumowano w poniższej tabeli w porządku nomenklatury budżetowej. Tabela zawiera następujące informacje: początkowy poziom środków, z uwzględnieniem budżetów korygujących na dzień 9 września 2014 r., przesunięcia środków na dzień 9 września 2014 r., stan wykonania na dzień 9 września 2014 r., łączną kwotę nadal dostępnych środków, proponowane przesunięcia (zwiększenia lub zmniejszenia), zmianę procentową w porównaniu do budżetu początkowego (z uwzględnieniem budżetów korygujących), krótkie uzasadnienie proponowanych przesunięć. W odniesieniu do zmniejszeń lub zwiększeń środków stanowiących poniżej 10 % środków zatwierdzonych w danej linii budżetowej stosuje się następujące standardowe uzasadnienia: - wykonanie szybsze niż oczekiwano, - wykonanie powolniejsze niż oczekiwano, - niewykonanie planowanych płatności zaliczkowych, - środki na płatności niewystarczające w stosunku do środków na zobowiązania, - zwiększony poziom płatności z racji opóźnień w poprzednim roku; - środki na płatności niewystarczające w stosunku do środków na zobowiązania; - trudności związane z przetargami lub wykonaniem umów; - zmiana w zastosowaniu podstawy prawnej. W odniesieniu do zmniejszeń lub zwiększeń środków stanowiących więcej niż 10% środków zatwierdzonych w danej linii budżetowej bardziej szczegółowe uzasadnienia przedstawiono w załączniku. PL 4 PL

5 BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34 PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 31/2014 EUR POCHODZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ Międzynarodowe kwestie gospodarcze i finansowe ARTYKUŁ Pomoc makrofinansowa Środki na płatności ROZDZIAŁ Poprawa konkurencyjności sektora rolnictwa poprzez interwencje na rynkach produktów rolnych POZYCJA Działania promocyjne - Płatności bezpośrednie dokonywane przez Unię Środki na płatności ROZDZIAŁ Międzynarodowe aspekty obszaru polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich ARTYKUŁ Międzynarodowe umowy w dziedzinie rolnictwa Środki na płatności ROZDZIAŁ Strategia i koordynacja polityki w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich POZYCJA Działanie przygotowawcze Europejski system monitorowania cen i marż produktów rolnych Środki na płatności POZYCJA Działanie przygotowawcze roślinne i zwierzęce zasoby genetyczne Unii Środki na płatności POZYCJA Projekt pilotażowy Agropol opracowanie europejskiego transgranicznego regionu modelowego pod względem działalności rolniczej Środki na płatności POZYCJA Projekt pilotażowy Dążenie do zintegrowanego europejskiego sektora agroleśnictwa Środki na płatności ROZDZIAŁ Horyzont 2020 Badania naukowe i innowacja w zakresie rolnictwa POZYCJA Zabezpieczenie odpowiedniego zaopatrzenia w bezpieczną, zdrową i wysokiej jakości żywność oraz inne bioprodukty Środki na płatności ROZDZIAŁ Program ITER ARTYKUŁ Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER Energia Termojądrowa (F4E) Środki na płatności ARTYKUŁ Zakończenie Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER Energia Termojądrowa (F4E) ( ) Środki na płatności ROZDZIAŁ Ramy regulacyjne na potrzeby agendy cyfrowej ARTYKUŁ Ustalanie i wdrażanie polityki unijnej w dziedzinie łączności elektronicznej Środki na płatności ARTYKUŁ Środki dotyczące treści cyfrowych oraz branży audiowizualnej i innych branż medialnych Środki na płatności POZYCJA Projekt pilotażowy Europejskie Centrum Wolności Prasy i Mediów Środki na płatności ROZDZIAŁ Instrument Łącząc Europę (CEF) Sieci telekomunikacyjne ARTYKUŁ Promowanie wzajemnych połączeń i interoperacyjności między krajowymi usługami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz przyczynienie się do bezpiecznego, integracyjnego i pozytywnego środowiska internetowego Środki na płatności POZYCJA Zakończenie programu Bezpieczniejszy internet ( ) Środki na płatności PL 5 PL

6 ROZDZIAŁ Polityka rynku jednolitego i swobodny przepływ usług POZYCJA Działanie przygotowawcze Forum Jednolitego Rynku Środki na płatności ROZDZIAŁ12 03 Usługi finansowe i rynki kapitałowe ARTYKUŁ Zakończenie poprzednich działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych Środki na płatności ROZDZIAŁ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i inne działania w zakresie polityki regionalnej POZYCJA Działanie przygotowawcze w zakresie Forum Atlantyckiego na rzecz strategii atlantyckiej Unii Europejskiej Środki na płatności ROZDZIAŁ Instrument Pomocy Przedakcesyjnej Rozwój regionalny oraz współpraca regionalna i terytorialna POZYCJA Współpraca transgraniczna Wkład z działu 4 Środki na płatności ROZDZIAŁ Polityka ochrony konsumentów ARTYKUŁ Ochrona interesów konsumentów oraz poprawa ich bezpieczeństwa i dostępu do informacji Środki na płatności ROZDZIAŁ Zdrowie publiczne ARTYKUŁ Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) Środki na płatności POZYCJA Wkład Unii w Europejską Agencję Leków (EMA) Środki na płatności ROZDZIAŁ Bezpieczeństwo wewnętrzne POZYCJA Wsparcie zarządzania granicami oraz wspólnej polityki wizowej w celu ułatwienia legalnego podróżowania Środki na płatności POZYCJA Zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z zagrożeniem dla bezpieczeństwa oraz sytuacjami kryzysowymi Środki na płatności ROZDZIAŁ Unijny mechanizm ochrony ludności ARTYKUŁ Zakończenie programów i działań w dziedzinie ochrony ludności w Unii (przed 2014 r.) Środki na płatności ROZDZIAŁ Produkcja multimedialna ARTYKUŁ Procedury przyznawania i ogłaszania zamówień publicznych, kontraktów na roboty i usługi Środki na płatności ROZDZIAŁ Europejski Program Statystyczny ARTYKUŁ Dostarczania informacji statystycznych wysokiej jakości, wdrażanie nowych metod tworzenia statystyk europejskich oraz zacieśnianie partnerstwa z Europejskim Systemem Statystycznym. Środki na płatności ARTYKUŁ Zakończenie programów statystycznych (sprzed 2013 r.) Środki na płatności ROZDZIAŁ Prawa podstawowe i obywatelstwo ARTYKUŁ Zagwarantowanie ochrony praw i wzmocnienie pozycji obywateli Środki na płatności ARTYKUŁ Promowanie niedyskryminacji i równości Środki na płatności ROZDZIAŁ Działania w dziedzinie klimatu na poziomie unijnym i międzynarodowym ARTYKUŁ Wkład w wielostronne oraz międzynarodowe przedsięwzięcia w dziedzinie klimatu Środki na płatności PL 6 PL

7 PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ Operacje i instrumenty finansowe ARTYKUŁ Zakończenie programów dziedzinie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (przed 2014 r.) Środki na płatności ROZDZIAŁ Polityka z zakresu ochrony środowiska na poziomie unijnym i międzynarodowym POZYCJA Działanie przygotowawcze Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko rozwoju europejskiej części Arktyki Środki na płatności ROZDZIAŁ Horyzont 2020 POZYCJA Promowanie integracyjnych, innowacyjnych i bezpiecznych społeczeństw europejskich Środki na płatności ARTYKUŁ Zakończenie poprzedniego programu ramowego w zakresie badań naukowych Siódmy program ramowy ( ). Środki na płatności ROZDZIAŁ Działania komunikacyjne POZYCJA Punkty informacyjne Środki na płatności POZYCJA Działania przedstawicielstw Komisji w zakresie komunikacji oraz działania prowadzone w ramach partnerstw w zakresie komunikacji Środki na płatności POZYCJA Internetowe i drukowane narzędzia informacji i komunikacji Środki na płatności ROZDZIAŁ Zdrowie publiczne ARTYKUŁ Zakończenie programu zdrowia publicznego Środki na płatności ROZDZIAŁ Migracja i Azyl ARTYKUŁ Powroty, uchodźcy i przepływy migracyjne zakończenie. Środki na płatności ROZDZIAŁ Współpraca z państwami trzecimi w ramach Instrumentu Partnerstwa ARTYKUŁ Zakończenie działań w ramach Stosunków i współpracy z uprzemysłowionymi państwami trzecimi ( ) Środki na płatności ROZDZIAŁ Polityka handlowa ARTYKUŁ Zewnętrzne stosunki handlowe, włącznie z dostępem do rynków państw trzecich Środki na płatności ARTYKUŁ Pomoc na rzecz wymiany handlowej Inicjatywy wielostronne Środki na płatności ROZDZIAŁ Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI) POZYCJA Bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważone rolnictwo Środki na płatności ARTYKUŁ Umowy w sprawie określonych towarów Środki na płatności POZYCJA Współpraca z państwami trzecimi w zakresie migracji i azylu Środki na płatności POZYCJA Współpraca z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej Środki na płatności POZYCJA Współpraca z azjatyckimi krajami rozwijającymi się, z uwzględnieniem Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu Środki na płatności POZYCJA Podmioty niepubliczne Rozwój Środki na płatności POZYCJA Środowisko i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, w tym energią Środki na płatności ROZDZIAŁ Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) ARTYKUŁ Zakończenie programu Europejska polityka sąsiedztwa oraz stosunki z Rosją (przed 2014 r.) Środki na płatności PL 7 PL

8 ROZDZIAŁ 2104 Europejski instrument na rzecz demokracji i praw człowieka ARTYKUŁ Zakończenie Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (przed 2014 r.) Środki na płatności ROZDZIAŁ Instrument na rzecz Stabilności zagrożenia globalne i transregionalne ARTYKUŁ Zakończenie działań w ramach globalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa (przed 2014 r.) Środki na płatności ROZDZIAŁ Wspieranie działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej (Herkules III) ARTYKUŁ Zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii oraz zwalczanie takich zjawisk Środki na płatności ROZDZIAŁ System informacji w celu zwalczania nadużyć finansowych (AFIS) ARTYKUŁ Wspieranie wzajemnej pomocy w zakresie spraw celnych i propagowanie bezpiecznych narzędzi łączności elektronicznej w państwach członkowskich do celów zgłaszania nieprawidłowości Środki na płatności ROZDZIAŁ Energia konwencjonalna i odnawialna ARTYKUŁ Zakończenie projektów w dziedzinie energetyki wspomagających naprawę gospodarczą Środki na płatności ROZDZIAŁ Działania w dziedzinie klimatu na poziomie unijnym i międzynarodowym ARTYKUŁ Zakończenie realizacji poprzednich programów działań w dziedzinie klimatu Środki na płatności PL 8 PL

9 Budżet początkowy ±BK (1A) Przesunięcia (2) Wykorzystanie (3) Kwota dostępna (4)=(1A)+(EFTA)+(2)- (3) Linia/artykuł Proponowane przesunięcie (5) Zmiana (5/1A) Ogółem (4±5) Standardowe uzasadnienie Pomoc makrofinansowa ,94% Zakończenie programów dziedzinie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (przed 2014 r.) ,93 % Działania promocyjne - Płatności bezpośrednie dokonywane przez Unię ,82 % Międzynarodowe umowy w dziedzinie rolnictwa ,69 % Działanie przygotowawcze Europejski system monitorowania cen i marż produktów rolnych ,23 % Działanie przygotowawcze Roślinne i zwierzęce zasoby genetyczne Unii ,00 % Projekt pilotażowy Agropol Opracowanie europejskiego transgranicznego regionu modelowego pod względem działalności rolniczej ,00 % Projekt pilotażowy W kierunku zintegrowanego europejskiego sektora agroleśnictwa ,00 % Zabezpieczenie odpowiedniego zaopatrzenia w bezpieczną, zdrową i wysokiej jakości żywność oraz inne bioprodukty ,76 % Działanie przygotowawcze Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko rozwoju europejskiej części Arktyki ,95 % Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER Energia Termojądrowa (F4E) ,69 % Zakończenie Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER Energia Termojądrowa (F4E) ( ) ,63 % Ustalanie i wdrażanie polityki unijnej w dziedzinie łączności elektronicznej ,14 % Środki dotyczące treści cyfrowych oraz branży audiowizualnej i innych branż medialnych ,04 % Projekt pilotażowy Europejskie Centrum Wolności Prasy i Mediów ,65 % PL 9 PL

10 Budżet początkowy ±BK (1A) Przesunięcia (2) Wykorzystanie (3) Kwota dostępna (4)=(1A)+(EFTA)+(2)- (3) Linia/artykuł Proponowane przesunięcie (5) Zmiana (5/1A) Ogółem (4±5) Standardowe uzasadnienie Promowanie wzajemnych połączeń i interoperacyjności między krajowymi usługami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz przyczynienie się do bezpiecznego, integracyjnego i pozytywnego środowiska internetowego ,41 % Zakończenie programu Bezpieczniejszy internet ( ) ,14% Wykonanie powolniejsze niż oczekiwano Promowanie integracyjnych, innowacyjnych i refleksyjnych społeczeństw europejskich ,11 % Zakończenie poprzedniego programu ramowego w zakresie badań naukowych Siódmy program ramowy ( ) ,94 % Działanie przygotowawcze Forum Jednolitego Rynku ,50 % Zakończenie poprzednich działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych ,85 % Działanie przygotowawcze w zakresie Forum Atlantyckiego na rzecz strategii atlantyckiej Unii Europejskiej ,17 % Współpraca transgraniczna Wkład z działu ,13 % Punkty informacyjne ,14 % Wykonanie szybsze niż oczekiwano Działania przedstawicielstw Komisji w zakresie komunikacji oraz działania prowadzone w ramach partnerstw ,74 % Internetowe i drukowane narzędzia informacji i komunikacji ,40 % Ochrona interesów konsumentów oraz poprawa ich bezpieczeństwa i dostępu do informacji ,25 % Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ,52 % Wkład Unii w Europejską Agencję Leków (EMA) ,26 % Zakończenie programu zdrowia publicznego ,47 % Wsparcie zarządzania granicami oraz wspólnej polityki wizowej w celu ułatwienia legalnego podróżowania ,42 % PL 10 PL

11 Budżet początkowy ±BK (1A) Przesunięcia (2) Wykorzystanie (3) Kwota dostępna (4)=(1A)+(EFTA)+(2)- (3) Linia/artykuł Proponowane przesunięcie (5) PL 11 PL Zmiana (5/1A) Ogółem (4±5) Standardowe uzasadnienie Zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z zagrożeniem dla bezpieczeństwa oraz sytuacjami kryzysowymi ,14 % Powroty, uchodźcy i przepływy migracyjne zakończenie ,23 % Zakończenie działań w ramach Stosunków i współpracy z uprzemysłowionymi państwami trzecimi ( ) ,75 % Zewnętrzne stosunki handlowe, włącznie z dostępem do rynków państw trzecich ,46 % Pomoc na rzecz wymiany handlowej Inicjatywy wielostronne ,12 % Bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważone rolnictwo ,26 % Umowy w sprawie określonych towarów ,56 % Współpraca z państwami trzecimi w zakresie migracji i azylu ,16 % Współpraca z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej ,77 % Współpraca z azjatyckimi krajami rozwijającymi się, z uwzględnieniem Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu ,51 % Podmioty niepubliczne rozwój ,19 % Wykonanie szybsze niż oczekiwano Środowisko i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, w tym energią ,05 % Zakończenie programu Europejska polityka sąsiedztwa oraz stosunki z Rosją (przed 2014 r.) ,33 % Zakończenie Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (przed 2014 r.) ,60 % Zakończenie działań w ramach globalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa (przed 2014 r.) ,67 % Zakończenie programów i działań w dziedzinie ochrony ludności w Unii (przed 2014 r.) ,13 % Zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii oraz zwalczanie takich zjawisk

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Kutno, grudzieo 2014 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.12.2005 COM(2005) 669 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} PL PL SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1. Kontekst

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb.

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb. Raport końcowy Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Raport końcowy Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Opracował zespół w składzie: Karolina Daszyńska-Żygadło (współpraca)

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

1. Spotkanie NPK (12.02)

1. Spotkanie NPK (12.02) Informacja ze spotkania Narodowych Punktów Kontaktowych ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) oraz posiedzenia Grupy Wysokiego Szczebla ds. strategii makroregionalnych (HLG) 1 12-13 lutego

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania międzyparlamentarnego nt. Inwestowanie w realną gospodarkę: zestaw narzędzi na rzecz wzrostu, innowacyjności i spójności

Sprawozdanie ze spotkania międzyparlamentarnego nt. Inwestowanie w realną gospodarkę: zestaw narzędzi na rzecz wzrostu, innowacyjności i spójności Bruksela, dnia 16 października 2011 r. Sprawozdanie nr 83/2011 Sprawozdanie ze spotkania międzyparlamentarnego nt. Inwestowanie w realną gospodarkę: zestaw narzędzi na rzecz wzrostu, innowacyjności i spójności

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r.

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r. Raport w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu Raport Końcowy Warszawa czerwiec

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS 1 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group SPIS TREŒCI Władze PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy

Bardziej szczegółowo

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Maj 2012 Badanie ewaluacyjne jest finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo