BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 23/09/2014 R. BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, Wprowadzenie PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 31/2014 UZASADNIENIE Każdego roku, po przeanalizowaniu faktycznego wykonania i oczekiwanego poziomu wykorzystania środków na płatności do końca roku budżetowego, Komisja przedstawia wniosek dotyczący tzw. przesunięcia zbiorczego, mającego na celu wyrównanie wysokości środków na płatności na dany rok budżetowy. Zidentyfikowane niedobory środków pokrywa się w miarę możliwości poprzez wewnętrzne przesunięcia w ramach odnośnych rozdziałów budżetu. Wniosek o przesunięcie zbiorcze dotyczy dostosowań, których nie można przeprowadzić za pomocą takich przesunięć wewnętrznych. Niniejszy wniosek dotyczący przesunięcia zbiorczego na 2014 r. odnosi się do środków na płatności wynoszących ok. 175,1 mln EUR, odpowiadających 0,1% łącznych płatności zatwierdzonych w budżecie na 2014 r. Oznacza to, że niniejsze przesunięcie zbiorcze jest najniższym z ostatnich lat, co przedstawiono w poniższej tabeli: Rok budżetowy Wartość przesunięcia zbiorczego (miliony EUR) , , , , ,1 Przesunięcie zbiorcze, jak każde inne przesunięcie, nie może mieć wpływu na budżet. Dodatkowe potrzeby w zakresie płatności w odniesieniu do niektórych programów i działań można zaspokoić jedynie w takim stopniu, w jakim mogą być one pokryte za pomocą środków z innych źródeł, w przypadku których oczekuje się, że nie zostaną one w pełni wykorzystane do końca roku. W związku z bezprecedensową presją w odniesieniu do środków na płatności, co zostało już wyjaśnione we wniosku Komisji dotyczącym projektu budżetu korygującego 3/2014 (PBK 3/2014), wnioski o wzmocnienie linii budżetowych wielokrotnie przewyższyły dostępne środki. Większość środków na płatności dostępnych w ramach pozycji wykorzystano na pokrycie najpilniejszych potrzeb w tej samej pozycji z naciskiem na unikanie opóźnień w płatności odsetek oraz unikanie narażenia niestabilnych beneficjentów na ryzyko. Pewne drobne zmiany wprowadzono również między działami, takie jak proponowane przesunięcie EUR z działu 1b do działu 2. Dział będący pochodzeniem środków dotyczy działań przygotowawczych, dla których płatność okresowa przypadnie na 2015 r. Nie stanowi ona w żaden sposób wskazania ogólnej dostępności środków w dziale 1b, gdzie potrzebne kwoty, jak np. te, o które wnioskuje się w PBK nr 3, są tak duże, że wielkość tego przesunięcia zbiorczego w żaden sposób nie mogła zaspokoić rzeczywistych potrzeb w zakresie wzmocnienia. Należy zauważyć, że spośród 31 pozycji zawierających kwoty dostępne na potrzeby przesunięć środków, jedynie w obrębie czterech pozycji dostępna jest kwota 10 mln EUR lub więcej; w 15 pozycjach udostępniono kwotę 1 mln EUR lub mniejszą. 1 Wniosek Komisji Ostateczna kwota zatwierdzona przez władzę budżetową wyniosła 109,3 mln EUR. PL 1 PL

2 Wnioskowane zwiększenia i zmniejszenia w rozbiciu na działy i główne programy wyglądają następująco: 1. Działy INTELIGENTNY WZROST SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU Przesunięcie zbiorcze (EUR) Zwiększenie Zmniejszenie Zmiana netto Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna TRWAŁY WZROST: ZASOBY NATURALNE: BEZPIECZEŃSTWO I OBYWATELSTWO GLOBALNY WYMIAR EUROPY Ogółem Ogółem przesunięcie dotyczy 57 linii budżetowych (zwiększenie środków w 26 liniach, zmniejszenie środków w 31 liniach). Przesunięcie zbiorcze przedstawione pod koniec 2013 r. dotyczyło 96 linii budżetowych (zwiększenie środków w 59 liniach, zmniejszenie środków w 37 liniach). 2. Zwiększenie i zmniejszenie środków na płatności W niniejszej sekcji przedstawiono główne zwiększenia i zmniejszenia środków (powyżej 10 mln EUR). Liczba właściwych pozycji budżetowych jest bardzo ograniczona, co odzwierciedla niski poziom dostępności środków. 2.1 Zwiększenie środków We wniosku o przesunięcie proponuje się zwiększenie środków w 26 liniach budżetowych. Poniżej przedstawiono najważniejsze linie (tj. takie, w przypadku których zmiana przekracza 10 mln EUR) w kolejności wg działów i wg malejącej kwoty wnioskowanego zwiększenia Dział 1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia + 80,0 mln EUR w artykule Zakończenie wcześniejszych programów ramowych siódmy program ramowy (od 2007 do 2013 r.). Niedobór środków na płatności w tej pozycji w budżecie przewyższa 100 mln EUR. W ramach tego niedoboru wnioskowano o 25 mln EUR w PBK 3/2014. Obecnie wnioskowane dodatkowe zwiększenie zostanie wykorzystane do pokrycia potrzeb w ramach 87 płatności okresowych i 25 płatności końcowych dotyczących ukończenia programu FP7. Wiele z tych płatności jest obecnie zablokowanych, co powoduje naliczanie odsetek za zwłokę. + 12,0 mln EUR w artykule zakończenia programów dziedzinie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (przed 2014 r.) Wnioskuje się o zwiększenie środków na program na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) oraz wieloletni program na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości (MAP) na lata Kwota wnioskowana dla programu CIP zostanie przekierowana na Instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚP (GIF, kapitał podwyższonego ryzyka). Wynika to ze znacznego spadku salda środków pieniężnych na rachunku powierniczym (około 25 mln EUR) z powodu wypłat dokonywanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) wobec pośredników finansowych między styczniem a lipcem 2014 r., a także na prognozie wzrostu w drugiej połowie roku. Kwota wnioskowana na rzecz programu MAP ( ) zostanie podzielona między plan uruchamiania ETF (kapitał podwyższonego ryzyka) oraz system poręczeń dla MŚP. + 10,0 mln EUR w artykule Zakończenie projektów w dziedzinie energetyki wspomagających naprawę gospodarczą. Od września 2014 r. wszystkie środki zatwierdzone i przeniesione w ramach linii budżetowej dotyczącej EPENG (Europejskiego planu naprawy gospodarczej) zostały w pełni wykorzystane, a oczekujące płatności kumulują zaległe odsetki (oczekuje się, że wyniosą one około 1,2 mln EUR do końca roku). Wszystkie możliwości wewnętrznych przesunięć środków w ramach obszaru polityki energetycznej, jak również ponownego wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel pochodzących z odzyskania zostały w pełni wykorzystane, a Komisja zwróciła się również o zwiększenie środków o 55 mln EUR poprzez PBK 3/2014. Nadal jednak nie pokryje to wszystkich należnych płatności do końca roku, i te dodatkowe 10,0 mln EUR jest niezbędne w celu pokrycia przynajmniej części z nich. PL 2 PL

3 2.1.2 Dział 3 Bezpieczeństwo i obywatelstwo + 19,4 mln EUR w artykule Powroty, uchodźcy i przepływy migracyjne zakończenie. Z uwagi na dużą presję migracyjną, z którą borykają się niektóre państwa członkowskie, i decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków po tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce u wybrzeży Lampedusy w październiku 2013 r., całkowita kwota 28,4 mln EUR dodatkowych środków na finansowanie w sytuacjach kryzysowych została przeznaczona pod koniec 2013 r. na rzecz ośmiu najważniejszych państw członkowskich. Na wspomniane finansowanie kryzysowe nie przeznaczono żadnych dodatkowych środków na płatności. Ponadto oczekiwane zestawienia poniesionych wydatków dotyczące kosztów w związku z zamknięciem działań Unii w ramach funduszy, uchodźców, integracji i powrotów imigrantów, zakończenie sesji rocznych programów na lata w ramach zarządzania dzielonego, oraz wypłaty drugich zaliczek przewidzianych w aktach podstawowych na programy roczne w 2012 r. w ramach zarządzania dzielonego są wyższe niż pierwotnie przewidywano. 2.2 Zmniejszenia We wniosku o przesunięcie proponuje się zmniejszenie środków na płatności w 31 liniach budżetowych. Poniżej przedstawiono najważniejsze linie (tj. takie, w przypadku których zmiana przekracza 10 mln EUR) w kolejności wg działów i wg malejącej kwoty wnioskowanego zmniejszenia Dział 1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia - 71,2 mln EUR z artykułu Zakończenia Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) ( ). Płatności dotyczące umowy związanej z komorą próżniową, i podpisanie umowy o zamówieniach publicznych z międzynarodową organizacją ITER, przesunięto na 2015 r., podczas gdy nadal będą trwały dyskusje techniczne z dostawcą w celu rozwiązania problemów występujących w związku z podejściem produkcyjnym. - 10,5 mln EUR z artykułu Dostarczanie informacji statystycznych wysokiej jakości, wdrażanie nowych metod tworzenia statystyk europejskich oraz zacieśnianie partnerstwa z Europejskim Systemem Statystycznym. W obliczu ogólnego niedoboru środków na płatności, wszystkie programy przeanalizowano w celu zminimalizowania środków na płatności potrzebnych w 2014 r., a tym samym zwiększenia zdolności Komisji do zapłaty faktur oraz prefinansowania, które muszą być bezwzględnie przyjęte w tym roku. W przypadku Europejskiego programu statystycznego podjęto działania w celu zrównoważenia/ zminimalizowania kwot do zapłaty w 2014 r. poprzez: a) podejmowanie nowych zobowiązań, stosując zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel z wkładów Konfederacji Szwajcarskiej, b) zmniejszenia ilości płatności zaliczkowych związanych z nowymi zobowiązaniami i c) priorytetowego traktowania płatności poprzez przewidywanie faktur/ zestawień poniesionych wydatków i powiązanego prawa dotyczącego odsetek za opóźnienia w płatnościach. Pozwoliło to na zmniejszenie potrzeb na 2014 r. na rzecz Europejskiego programu statystycznego na lata , pozwalając, aby ten program przyczynił się do ułatwienia zarządzania środkami na płatności w Komisji jako całości Dział 4: Globalny wymiar Europy - 24,0 mln EUR z artykułu Pomoc makrofinansowa. Operacje pomocy makrofinansowej dla Mołdawii i Armenii przewidziane na ten rok są wstrzymane. W odniesieniu do Mołdawii, negocjacje w sprawie nowego porozumienia zawartego z MFW nie powiodły się na początku 2014 r. i będą prawdopodobnie wznowione dopiero po wyborach w listopadzie 2014 r. W przypadku zawarcia nowego porozumienia z MFW dotyczącego wypłaty, nowa operacja pomocy makrofinansowej będzie możliwa dopiero w 2015 r. W przypadku Armenii, podczas ostatniego badania służby Komisji uznały, że ogólna sytuacji makroekonomiczna nie jest krytyczna, a potrzeb finansowe nie są istotne. W rezultacie nie będzie w tym roku związanych z tym płatności, w związku z czym kwota 24 mln EUR w środkach na płatności może zostać udostępniona. - 12,3 mln EUR z artykułu Współpraca transgraniczna Wkład z działu 4. Rozporządzenie IPA II przyjęto w tym roku bardzo późno, zatem programy nie będą gotowe do przyjęcia w 2014 r. W związku z tym proponuje się przeniesienie dostępnych środków na płatności do innych obszarów polityki. PL 3 PL

4 3. Proponowane przesunięcia Wszystkie proponowane przesunięcia, zarówno w celu zwiększenia, jak i zmniejszenia środków, podsumowano w poniższej tabeli w porządku nomenklatury budżetowej. Tabela zawiera następujące informacje: początkowy poziom środków, z uwzględnieniem budżetów korygujących na dzień 9 września 2014 r., przesunięcia środków na dzień 9 września 2014 r., stan wykonania na dzień 9 września 2014 r., łączną kwotę nadal dostępnych środków, proponowane przesunięcia (zwiększenia lub zmniejszenia), zmianę procentową w porównaniu do budżetu początkowego (z uwzględnieniem budżetów korygujących), krótkie uzasadnienie proponowanych przesunięć. W odniesieniu do zmniejszeń lub zwiększeń środków stanowiących poniżej 10 % środków zatwierdzonych w danej linii budżetowej stosuje się następujące standardowe uzasadnienia: - wykonanie szybsze niż oczekiwano, - wykonanie powolniejsze niż oczekiwano, - niewykonanie planowanych płatności zaliczkowych, - środki na płatności niewystarczające w stosunku do środków na zobowiązania, - zwiększony poziom płatności z racji opóźnień w poprzednim roku; - środki na płatności niewystarczające w stosunku do środków na zobowiązania; - trudności związane z przetargami lub wykonaniem umów; - zmiana w zastosowaniu podstawy prawnej. W odniesieniu do zmniejszeń lub zwiększeń środków stanowiących więcej niż 10% środków zatwierdzonych w danej linii budżetowej bardziej szczegółowe uzasadnienia przedstawiono w załączniku. PL 4 PL

5 BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34 PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 31/2014 EUR POCHODZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ Międzynarodowe kwestie gospodarcze i finansowe ARTYKUŁ Pomoc makrofinansowa Środki na płatności ROZDZIAŁ Poprawa konkurencyjności sektora rolnictwa poprzez interwencje na rynkach produktów rolnych POZYCJA Działania promocyjne - Płatności bezpośrednie dokonywane przez Unię Środki na płatności ROZDZIAŁ Międzynarodowe aspekty obszaru polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich ARTYKUŁ Międzynarodowe umowy w dziedzinie rolnictwa Środki na płatności ROZDZIAŁ Strategia i koordynacja polityki w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich POZYCJA Działanie przygotowawcze Europejski system monitorowania cen i marż produktów rolnych Środki na płatności POZYCJA Działanie przygotowawcze roślinne i zwierzęce zasoby genetyczne Unii Środki na płatności POZYCJA Projekt pilotażowy Agropol opracowanie europejskiego transgranicznego regionu modelowego pod względem działalności rolniczej Środki na płatności POZYCJA Projekt pilotażowy Dążenie do zintegrowanego europejskiego sektora agroleśnictwa Środki na płatności ROZDZIAŁ Horyzont 2020 Badania naukowe i innowacja w zakresie rolnictwa POZYCJA Zabezpieczenie odpowiedniego zaopatrzenia w bezpieczną, zdrową i wysokiej jakości żywność oraz inne bioprodukty Środki na płatności ROZDZIAŁ Program ITER ARTYKUŁ Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER Energia Termojądrowa (F4E) Środki na płatności ARTYKUŁ Zakończenie Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER Energia Termojądrowa (F4E) ( ) Środki na płatności ROZDZIAŁ Ramy regulacyjne na potrzeby agendy cyfrowej ARTYKUŁ Ustalanie i wdrażanie polityki unijnej w dziedzinie łączności elektronicznej Środki na płatności ARTYKUŁ Środki dotyczące treści cyfrowych oraz branży audiowizualnej i innych branż medialnych Środki na płatności POZYCJA Projekt pilotażowy Europejskie Centrum Wolności Prasy i Mediów Środki na płatności ROZDZIAŁ Instrument Łącząc Europę (CEF) Sieci telekomunikacyjne ARTYKUŁ Promowanie wzajemnych połączeń i interoperacyjności między krajowymi usługami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz przyczynienie się do bezpiecznego, integracyjnego i pozytywnego środowiska internetowego Środki na płatności POZYCJA Zakończenie programu Bezpieczniejszy internet ( ) Środki na płatności PL 5 PL

6 ROZDZIAŁ Polityka rynku jednolitego i swobodny przepływ usług POZYCJA Działanie przygotowawcze Forum Jednolitego Rynku Środki na płatności ROZDZIAŁ12 03 Usługi finansowe i rynki kapitałowe ARTYKUŁ Zakończenie poprzednich działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych Środki na płatności ROZDZIAŁ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i inne działania w zakresie polityki regionalnej POZYCJA Działanie przygotowawcze w zakresie Forum Atlantyckiego na rzecz strategii atlantyckiej Unii Europejskiej Środki na płatności ROZDZIAŁ Instrument Pomocy Przedakcesyjnej Rozwój regionalny oraz współpraca regionalna i terytorialna POZYCJA Współpraca transgraniczna Wkład z działu 4 Środki na płatności ROZDZIAŁ Polityka ochrony konsumentów ARTYKUŁ Ochrona interesów konsumentów oraz poprawa ich bezpieczeństwa i dostępu do informacji Środki na płatności ROZDZIAŁ Zdrowie publiczne ARTYKUŁ Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) Środki na płatności POZYCJA Wkład Unii w Europejską Agencję Leków (EMA) Środki na płatności ROZDZIAŁ Bezpieczeństwo wewnętrzne POZYCJA Wsparcie zarządzania granicami oraz wspólnej polityki wizowej w celu ułatwienia legalnego podróżowania Środki na płatności POZYCJA Zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z zagrożeniem dla bezpieczeństwa oraz sytuacjami kryzysowymi Środki na płatności ROZDZIAŁ Unijny mechanizm ochrony ludności ARTYKUŁ Zakończenie programów i działań w dziedzinie ochrony ludności w Unii (przed 2014 r.) Środki na płatności ROZDZIAŁ Produkcja multimedialna ARTYKUŁ Procedury przyznawania i ogłaszania zamówień publicznych, kontraktów na roboty i usługi Środki na płatności ROZDZIAŁ Europejski Program Statystyczny ARTYKUŁ Dostarczania informacji statystycznych wysokiej jakości, wdrażanie nowych metod tworzenia statystyk europejskich oraz zacieśnianie partnerstwa z Europejskim Systemem Statystycznym. Środki na płatności ARTYKUŁ Zakończenie programów statystycznych (sprzed 2013 r.) Środki na płatności ROZDZIAŁ Prawa podstawowe i obywatelstwo ARTYKUŁ Zagwarantowanie ochrony praw i wzmocnienie pozycji obywateli Środki na płatności ARTYKUŁ Promowanie niedyskryminacji i równości Środki na płatności ROZDZIAŁ Działania w dziedzinie klimatu na poziomie unijnym i międzynarodowym ARTYKUŁ Wkład w wielostronne oraz międzynarodowe przedsięwzięcia w dziedzinie klimatu Środki na płatności PL 6 PL

7 PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ Operacje i instrumenty finansowe ARTYKUŁ Zakończenie programów dziedzinie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (przed 2014 r.) Środki na płatności ROZDZIAŁ Polityka z zakresu ochrony środowiska na poziomie unijnym i międzynarodowym POZYCJA Działanie przygotowawcze Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko rozwoju europejskiej części Arktyki Środki na płatności ROZDZIAŁ Horyzont 2020 POZYCJA Promowanie integracyjnych, innowacyjnych i bezpiecznych społeczeństw europejskich Środki na płatności ARTYKUŁ Zakończenie poprzedniego programu ramowego w zakresie badań naukowych Siódmy program ramowy ( ). Środki na płatności ROZDZIAŁ Działania komunikacyjne POZYCJA Punkty informacyjne Środki na płatności POZYCJA Działania przedstawicielstw Komisji w zakresie komunikacji oraz działania prowadzone w ramach partnerstw w zakresie komunikacji Środki na płatności POZYCJA Internetowe i drukowane narzędzia informacji i komunikacji Środki na płatności ROZDZIAŁ Zdrowie publiczne ARTYKUŁ Zakończenie programu zdrowia publicznego Środki na płatności ROZDZIAŁ Migracja i Azyl ARTYKUŁ Powroty, uchodźcy i przepływy migracyjne zakończenie. Środki na płatności ROZDZIAŁ Współpraca z państwami trzecimi w ramach Instrumentu Partnerstwa ARTYKUŁ Zakończenie działań w ramach Stosunków i współpracy z uprzemysłowionymi państwami trzecimi ( ) Środki na płatności ROZDZIAŁ Polityka handlowa ARTYKUŁ Zewnętrzne stosunki handlowe, włącznie z dostępem do rynków państw trzecich Środki na płatności ARTYKUŁ Pomoc na rzecz wymiany handlowej Inicjatywy wielostronne Środki na płatności ROZDZIAŁ Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI) POZYCJA Bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważone rolnictwo Środki na płatności ARTYKUŁ Umowy w sprawie określonych towarów Środki na płatności POZYCJA Współpraca z państwami trzecimi w zakresie migracji i azylu Środki na płatności POZYCJA Współpraca z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej Środki na płatności POZYCJA Współpraca z azjatyckimi krajami rozwijającymi się, z uwzględnieniem Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu Środki na płatności POZYCJA Podmioty niepubliczne Rozwój Środki na płatności POZYCJA Środowisko i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, w tym energią Środki na płatności ROZDZIAŁ Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) ARTYKUŁ Zakończenie programu Europejska polityka sąsiedztwa oraz stosunki z Rosją (przed 2014 r.) Środki na płatności PL 7 PL

8 ROZDZIAŁ 2104 Europejski instrument na rzecz demokracji i praw człowieka ARTYKUŁ Zakończenie Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (przed 2014 r.) Środki na płatności ROZDZIAŁ Instrument na rzecz Stabilności zagrożenia globalne i transregionalne ARTYKUŁ Zakończenie działań w ramach globalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa (przed 2014 r.) Środki na płatności ROZDZIAŁ Wspieranie działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej (Herkules III) ARTYKUŁ Zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii oraz zwalczanie takich zjawisk Środki na płatności ROZDZIAŁ System informacji w celu zwalczania nadużyć finansowych (AFIS) ARTYKUŁ Wspieranie wzajemnej pomocy w zakresie spraw celnych i propagowanie bezpiecznych narzędzi łączności elektronicznej w państwach członkowskich do celów zgłaszania nieprawidłowości Środki na płatności ROZDZIAŁ Energia konwencjonalna i odnawialna ARTYKUŁ Zakończenie projektów w dziedzinie energetyki wspomagających naprawę gospodarczą Środki na płatności ROZDZIAŁ Działania w dziedzinie klimatu na poziomie unijnym i międzynarodowym ARTYKUŁ Zakończenie realizacji poprzednich programów działań w dziedzinie klimatu Środki na płatności PL 8 PL

9 Budżet początkowy ±BK (1A) Przesunięcia (2) Wykorzystanie (3) Kwota dostępna (4)=(1A)+(EFTA)+(2)- (3) Linia/artykuł Proponowane przesunięcie (5) Zmiana (5/1A) Ogółem (4±5) Standardowe uzasadnienie Pomoc makrofinansowa ,94% Zakończenie programów dziedzinie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (przed 2014 r.) ,93 % Działania promocyjne - Płatności bezpośrednie dokonywane przez Unię ,82 % Międzynarodowe umowy w dziedzinie rolnictwa ,69 % Działanie przygotowawcze Europejski system monitorowania cen i marż produktów rolnych ,23 % Działanie przygotowawcze Roślinne i zwierzęce zasoby genetyczne Unii ,00 % Projekt pilotażowy Agropol Opracowanie europejskiego transgranicznego regionu modelowego pod względem działalności rolniczej ,00 % Projekt pilotażowy W kierunku zintegrowanego europejskiego sektora agroleśnictwa ,00 % Zabezpieczenie odpowiedniego zaopatrzenia w bezpieczną, zdrową i wysokiej jakości żywność oraz inne bioprodukty ,76 % Działanie przygotowawcze Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko rozwoju europejskiej części Arktyki ,95 % Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER Energia Termojądrowa (F4E) ,69 % Zakończenie Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER Energia Termojądrowa (F4E) ( ) ,63 % Ustalanie i wdrażanie polityki unijnej w dziedzinie łączności elektronicznej ,14 % Środki dotyczące treści cyfrowych oraz branży audiowizualnej i innych branż medialnych ,04 % Projekt pilotażowy Europejskie Centrum Wolności Prasy i Mediów ,65 % PL 9 PL

10 Budżet początkowy ±BK (1A) Przesunięcia (2) Wykorzystanie (3) Kwota dostępna (4)=(1A)+(EFTA)+(2)- (3) Linia/artykuł Proponowane przesunięcie (5) Zmiana (5/1A) Ogółem (4±5) Standardowe uzasadnienie Promowanie wzajemnych połączeń i interoperacyjności między krajowymi usługami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz przyczynienie się do bezpiecznego, integracyjnego i pozytywnego środowiska internetowego ,41 % Zakończenie programu Bezpieczniejszy internet ( ) ,14% Wykonanie powolniejsze niż oczekiwano Promowanie integracyjnych, innowacyjnych i refleksyjnych społeczeństw europejskich ,11 % Zakończenie poprzedniego programu ramowego w zakresie badań naukowych Siódmy program ramowy ( ) ,94 % Działanie przygotowawcze Forum Jednolitego Rynku ,50 % Zakończenie poprzednich działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych ,85 % Działanie przygotowawcze w zakresie Forum Atlantyckiego na rzecz strategii atlantyckiej Unii Europejskiej ,17 % Współpraca transgraniczna Wkład z działu ,13 % Punkty informacyjne ,14 % Wykonanie szybsze niż oczekiwano Działania przedstawicielstw Komisji w zakresie komunikacji oraz działania prowadzone w ramach partnerstw ,74 % Internetowe i drukowane narzędzia informacji i komunikacji ,40 % Ochrona interesów konsumentów oraz poprawa ich bezpieczeństwa i dostępu do informacji ,25 % Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ,52 % Wkład Unii w Europejską Agencję Leków (EMA) ,26 % Zakończenie programu zdrowia publicznego ,47 % Wsparcie zarządzania granicami oraz wspólnej polityki wizowej w celu ułatwienia legalnego podróżowania ,42 % PL 10 PL

11 Budżet początkowy ±BK (1A) Przesunięcia (2) Wykorzystanie (3) Kwota dostępna (4)=(1A)+(EFTA)+(2)- (3) Linia/artykuł Proponowane przesunięcie (5) PL 11 PL Zmiana (5/1A) Ogółem (4±5) Standardowe uzasadnienie Zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z zagrożeniem dla bezpieczeństwa oraz sytuacjami kryzysowymi ,14 % Powroty, uchodźcy i przepływy migracyjne zakończenie ,23 % Zakończenie działań w ramach Stosunków i współpracy z uprzemysłowionymi państwami trzecimi ( ) ,75 % Zewnętrzne stosunki handlowe, włącznie z dostępem do rynków państw trzecich ,46 % Pomoc na rzecz wymiany handlowej Inicjatywy wielostronne ,12 % Bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważone rolnictwo ,26 % Umowy w sprawie określonych towarów ,56 % Współpraca z państwami trzecimi w zakresie migracji i azylu ,16 % Współpraca z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej ,77 % Współpraca z azjatyckimi krajami rozwijającymi się, z uwzględnieniem Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu ,51 % Podmioty niepubliczne rozwój ,19 % Wykonanie szybsze niż oczekiwano Środowisko i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, w tym energią ,05 % Zakończenie programu Europejska polityka sąsiedztwa oraz stosunki z Rosją (przed 2014 r.) ,33 % Zakończenie Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (przed 2014 r.) ,60 % Zakończenie działań w ramach globalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa (przed 2014 r.) ,67 % Zakończenie programów i działań w dziedzinie ochrony ludności w Unii (przed 2014 r.) ,13 % Zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii oraz zwalczanie takich zjawisk

12 Budżet początkowy ±BK (1A) Przesunięcia (2) Wykorzystanie (3) Kwota dostępna (4)=(1A)+(EFTA)+(2)- (3) Linia/artykuł Proponowane przesunięcie (5) Zmiana (5/1A) Ogółem (4±5) Standardowe uzasadnienie ,85 % Wspieranie wzajemnej pomocy w zakresie spraw celnych i propagowanie bezpiecznych narzędzi łączności elektronicznej w państwach członkowskich do celów zgłaszania nieprawidłowości ,47 % Procedury przyznawania i ogłaszania zamówień publicznych, kontraktów na roboty i usługi ,49 % Zmiana w zastosowaniu podstawy prawnej Dostarczania informacji statystycznych wysokiej jakości, wdrażanie nowych metod tworzenia statystyk europejskich oraz zacieśnianie partnerstwa z Europejskim Systemem Statystycznym ,20 % Zakończenie programów statystycznych (przed 2013 r.) ,17 % Zakończenie projektów w dziedzinie energetyki wspomagających naprawę gospodarczą ,73 % Zagwarantowanie ochrony praw i wzmocnienie pozycji obywateli ,58 % Promowanie niedyskryminacji i równości ,19 % Wkład w wielostronne oraz międzynarodowe przedsięwzięcia w dziedzinie klimatu ,82 % Zakończenie realizacji poprzednich programów działań w dziedzinie klimatu ,71 % ZMNIEJSZENIE środków na płatności ogółem ZWIĘKSZENIE środków na płatności ogółem () Szczegółowe uzasadnienie - patrz załącznik PL 12 PL

13 Justifications Decrease Macro-financial assistance The Macro-Financial Assistance (MFA) operations for Moldova and Armenia foreseen for this year are on hold. As regards Moldova, negotiations for a new International Monetary Fund (IMF) arrangement failed at the beginning of 2014 and will probably only restart after the November 2014 elections. Should a new IMF disbursing arrangement be concluded, a new MFA operation will only be possible in In the case of Armenia, the overall macroeconomic situation and financing needs were not considered as critical by the Commission services last time they were examined. As a result, there will be no corresponding payments this year and, therefore, an amount of EUR 24 million in payment appropriations can be made available. Increase Completion of programmes in the field of small and middle-sized enterprises (SMEs) (prior to 2014) The amount of EUR 12 million is requested for the Competitiveness and Innovation Programme (CIP) and the Multiannual Programme for Enterprises and Entrepreneurship (MAP) The amount required for the CIP would be targeted towards the High Growth and Innovation Facility for SMEs (GIF, venture capital). This is based on the significant decrease of the cash balance in the Trust Account (of approximately EUR 25 million) due to drawdowns paid by the European Investment Fund (EIF) towards financial intermediaries between January and July 2014, and also on the increased forecast for the second half of this year. The amount requested for the MAP ( ) will be split between the Exchange Traded Funds (ETF) Start-up Facility (Venture capital) and the SME Guarantee Facility (SMEG01). The requested amount takes into account the minimum balances required on the Trust Accounts (TA). Decrease Promotion measures - Direct payments by the Union The geographical indications campaign in China will start later than initially foreseen since the signature of the EU-China bilateral agreement has been delayed. Therefore, while the commitments will still be made in 2014, part of the payments will be made in 2015, and thus EUR can be transferred. Decrease International agricultural agreements This budget line covers the EU contribution to the International Grains Council (IGC), the International Sugar Organisation (ISO) and the International Olive Oil Council (IOOC). For all these organisations, the EU contributions paid in 2014 were smaller than expected. The main reduction in the EU overall contribution expenditure in 2014 arises from the IOOC agreement, which expires at the end of The 2014 contributions for the ISO and for the IGC were smaller than foreseen due to the fluctuation of the EUR-GBP exchange rate, and to the final number of votes eventually attributed to the EU in these organisations. On this basis, payment appropriations of EUR 3,8 million can be made available. Decrease Preparatory action - European farm prices and margins observatory Given the country-specific circumstances, and the differences in the national production systems, not every Member State was able to propose appropriate projects, either in content or magnitude. Due to the low response from Member States in 2014, it is proposed to reduce the level of payments for the current year by EUR PL 13 PL

14 Decrease Preparatory action - Union plant and animal genetic resources Following the first open call for tenders, a budgetary commitment of EUR was made in July this year. The contract foresees that the payments will be made in four instalments. According to the payment schedule, the first interim payment request will be received in the second quarter of Therefore, EUR of the foreseen payment appropriations can be released. Decrease Pilot project - Agropol - Development of a European cross-border Agribusiness Model Region Since the individual commitment will only be signed in 2015, no payments will be made in Hence, for this budget line, EUR of the foreseen payment appropriations can be released. Decrease Pilot project - Towards an integrated European agroforestry sector The payments to be made in 2014 for this pilot project are expected to amount to EUR , and therefore EUR can be released. Decrease Securing sufficient supplies of safe and high quality food and other bio-based products The calendar of 2014 calls, the expected time to grant the contracts, as well as the transfer of activities to the Research Executive Agency (REA) as of November 2014, means that pre-financing payments will be made in 2015 only. Therefore an amount of EUR 1.7 million can be released for transfer. Increase Preparatory action - Strategic environmental impact assessment on the development of the European Arctic The Commission has concluded a service contract for an amount of EUR to implement this pilot project. The contract ends mid-october 2014 and a final settlement of will be due before the end of the budget year. The requested reinforcement of EUR would allow the Commission to fulfil its contractual obligations and fully settle the amount due for the services provided. Decrease Construction, operation and exploitation of the ITER facilities - European Joint Undertaking for ITER - Fusion for Energy (F4E) A decrease of EUR 8,8 million is proposed see justification for article below. PL 14 PL

15 Decrease Completion of European Joint Undertaking for ITER - Fusion for Energy (F4E) (2007 to 2013) A total of EUR 80 million can be made available as some expenditure is postponed to 2015 EUR 8,8 million on line , and EUR 71,2 million on this line. The payments related to the Vacuum Vessel contract, and the signature of a Procurement Arrangement with the ITER International Organisation, have been shifted to 2015, while technical discussions continue with the supplier to resolve issues encountered after the start of the manufacturing of the first vacuum vessel sector. On the basis of the data provided by the supplier, F4E is not prepared to advance to the next sectors at this point. Decrease Definition and implementation of the Union's policy in the field of electronic communication The availability of EUR in payment appropriations relates to the rescheduling of the study 'Mapping broadband structures and services' until 2015, and some final payments for ongoing studies where delivery and approval of final reports are pending such that payment will take place next year instead of this year. Decrease Measures concerning the digital content, and audio-visual and other media industries The availability of payment appropriations (EUR ) arises from a delay in the adoption of the work programme. Therefore, the procurement procedures were postponed, and only a few payments are therefore expected to be made this year against new commitments. Payments against RAL (reste à liquider) will also be lower than anticipated due to a longer procedure for the launch of a large study on alcohol advertising. Decrease Pilot project - European Centre for Press and Media Freedom The availability of payment appropriations (EUR ) is a consequence of the delay in the launch of the call for proposals. As a result, it is unlikely that any pre-financing payment could still be paid this year. Furthermore, the financial reports for the four ongoing projects recently received show an overall consumption slightly lower than expected. Decrease Promoting the interconnection and interoperability of national services of common interest and contributing to a safe, inclusive and positive online environment EUR 1,9 million are available for transfer due to the delayed adoption of the legal base, and the resulting delays in the adoption of the work programme. Only few commitments linked to procurement associated to the development of the e-invoicing platform will translate into payments before the end of the year. Europan Free Trade Association (EFTA) appropriations just received will be sufficient to cover most of the needs. Increase Fostering inclusive, innovative and secure European societies The requested payment appropriations (EUR 2.8 million) are mainly needed to pay for the COST (European Cooperation in Science and Technology) contribution, which cannot be deferred to PL 15 PL

16 Increase Completion of previous research framework programme - Seventh Framework Programme (2007 to 2013) The shortage of payment appropriations in this line is greater than EUR 100 million. Out of this shortage, EUR 25 million have been requested in DAB 3/2014. The additional reinforcement of EUR 80 million now requested will be used to process 87 interim payments and 25 final payments of the FP7 completion programme. Many of these payments are currently blocked, and incurring late interest costs. Decrease Preparatory action - Single Market Forum The Single Market Forum in 2014 will centre on the three following elements: a state-of-play conference in Brussels in autumn 2014, a series of decentralised conferences/workshops in the Member States to be held during the last semester of 2014 and a concluding event in Brussels in February or March The payment forecast was established based on the timeline of these events and on the contractual deadlines, considering that the final payments can only be made once the events have occurred. The calculations show that the payment appropriations can be decreased by EUR Decrease Completion of previous activities in the field of financial services, financial reporting and auditing The final payments have been completed for all three 2013 grants. Following an on-the-spot check performed at the premises of one beneficiary, non-eligible costs have been identified. As a consequence the 2013 eligible costs were lower than forecasted for this beneficiary and recovery orders have been issued. In total an amount of EUR may be transferred. Decrease Preparatory action on an Atlantic Forum for the European Union Atlantic Strategy The value of the concluded contract is lower than initially planned. In 2014, only the advance payment has been made, while the interim payment will take place in Therefore, EUR of the foreseen payment appropriations can be released. Decrease Cross-border cooperation (CBC) - Contribution from Heading 4 The Instrument for Pre-Accession Assistance II Regulation (IPA II) was adopted very late this year and programmes will not be ready for adoption in It is therefore proposed to transfer the available payment appropriations of EUR 12,3 million to other policy areas. Increase Communication of the Commission Representations and Partnership actions Due to lack of payment appropriations in 2013, payments of EUR 2,4 million that should have been made in 2013 could only be implemented in January Both the average consumption rate of previous years and the estimates provided by the Representations confirm the necessity for additional appropriations (EUR 1 million) under this budget line to cover both payments of the RAL and of 2014 actions. PL 16 PL

17 Increase Online and written information and communication tools A reinforcement of EUR 2,9 million is needed in order to cover the operational costs of both staff for the Europa website and of the Euro Direct Contact Centre (EDCC) (invoices covering the period from July to October) and the Mid-Term Evaluation of the Contact Centre (i.e. invoice expected in October). The EDCC contractor will not be able to keep the service operational if this budget line is not reinforced. Decrease Safeguarding consumers' interest and improving their safety and information Due to a delay in the adoption of the legal base and of the annual work programme, and the subsequent delay in implementation of the 2014 commitment appropriations, part of the payment appropriations (EUR 1,4 million) will not be needed in Decrease European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) EUR 2 million can be transferred due to lower than expected cash disbursements in relation to the revision of the salaries weighting factor for the years 2011 to Decrease Union contribution to European Medicines Agency (EMA) In 2014, EMA processed the revision of the salaries weighting factor for the years 2011 and 2012, for which the budgetary impact was EUR 6 million less than anticipated. Moreover, due to a correction of the 2012 accounts requested by the Court of Auditors, the EMA 2012 outturn was more negative than planned and the resulting subsidy to be financed in 2014 by fresh appropriations was thus lower (EUR 1,6 million). Therefore, an amount of EUR 7,6 million can be transferred. Increase Completion of public health programme In order to honour the outstanding financial obligations towards beneficiaries from the implementation of actions under the Health programme a minimum additional amount of EUR is needed in Decrease Support of borders management and a common visa policy to facilitate legitimate travel The late adoption of the legal basis of the Funds (published in OJ of ) has resulted in the late submission of the formal draft national programmes by the Member States, and, in turn, has slowed down their approval process. Thus, the first pre-financings will be paid in 2015 only. As a consequence, the appropriations foreseen for shared management can be made available to reinforce other lines (EUR 7,4 million). PL 17 PL

18 Decrease Prevention and fight against cross-border organised crime and better management of security related risks and crisis As explained above, the late adoption of the legal basis of the Funds (published in OJ of ) has resulted in the late submission of the formal draft national programmes by the Member States, slowing down their approval process. As a consequence EUR 7,0 million can be made available for transfer. Increase Completion of return, refugees and migration flows Due to the important migratory pressure faced by some Member States and the decision to allocate additional funding following the tragic events which occurred off the coast of Lampedusa in October 2013, a total amount of EUR 28,4 million of additional emergency funding was committed at the end of 2013 to the benefit of eight frontline Member States. This emergency funding was not matched by any additional payment appropriations. Furthermore, the expected costs claims for the closure of the Union actions under the Refugees, Integration and Return Funds, the closure of the annual programmes in shared management, and the second pre-financings foreseen in the basic acts for the 2012 annual programmes in shared management are higher than originally foreseen. After redeployment from all possible sources, a reinforcement of EUR 19,4 million is still necessary on budget line Increase Completion of actions `Relations and cooperation with industrialised third countries' (2007 to 2013) By 31 August, 96% of the available payment appropriations on this budget line had already been used. After taking mitigating measures, the absolute needs to pay contractual obligations amount to EUR 10,6 million of which EUR 3,6 million under the Erasmus + programme. The beneficiaries under the Erasmus + programme are universities, but the final impact lies on students and teachers who are not in position to pre-finance them. For this reason, it is proposed to reinforce this line through the global transfer for an amount of EUR 3,6 million. Increase External trade relations, including access to the markets of third countries Based on the latest forecasts and despite all mitigating measures already applied by the Commission, payment appropriations on this budget line will already run out in October. A reinforcement of EUR 1.2 million is requested through the global transfer, which will be used to honour the legal obligations stemming from outstanding commitments. Increase Aid for trade - Multilateral initiatives Even after applying mitigating measures, it is foreseen that this budget line will already run out of payment appropriations in October. Thus a reinforcement of EUR 1 million is requested through the global transfer. Increase Food security and sustainable agriculture To date there are no appropriations left on this budget line as they have transferred earlier in the year to other budget lines of the Development Cooperation Instrument (DCI) to cover more urgent payment needs. An amount of EUR 6 million is requested to cover, at least in part, pending payments under important food security projects in Myanmar and Nepal. PL 18 PL

19 Increase Commodities agreements This budget line covers different contributions to International Organisations, for which the amounts for commitments should be matched by an equal amount for payments. To cover the existing commitments, and take account of exchange rate fluctuations, an amount of EUR is requested. Increase Cooperation with third countries in the areas of migration and asylum Despite a reinforcement of EUR 18 million earlier in the year, the payment appropriations on this line are now exhausted. The requested reinforcement of EUR 4 million is intended to cover pending payments under two on-going Regional Protection Programmes: to provide protection and capacity building in the area of asylum and refugees covering the North of Africa and the Horn of Africa. Increase Cooperation with developing countries in Latin America The payment appropriations on this budget line will be exhausted by end September. During the year, this budget line was used as a source of urgent payments for the humanitarian aid budget line ( ) for an amount of EUR 19 million, and the return of this amount was requested in DAB 3/2014. However, even with this, there are not enough payment appropriations to cover pending invoices under important reform projects in countries such as Bolivia, Peru, Honduras and several budget support payments. Therefore a minimum of EUR 4 million is required now, and requested in the global transfer. Increase Cooperation with developing countries in Asia, including Central Asia and the Middle East The small amount of payment appropriations left on this line are foreseen to last until end September. As in the case above, this budget line was used as a source of urgent payments for the Human rights ( ) and Humanitarian aid ( ). EUR 55 million was transferred from the line, and of this, EUR 36 million has been requested back in DAB 3/2014. However, a much greater reinforcement is needed to cover pending budget support payments to countries such as Cambodia, Pakistan, Philippines, Nepal, Vietnam, Tajikistan and invoices on important reform projects in Afghanistan, and EUR 8 million is requested through the global transfer. Increase Environment and sustainable management of natural resources, including energy The payment appropriations on this line will shortly be exhausted, and there is a need for reinforcement of EUR 2 million in the global transfer to cover pending payments on existing contracts and payments necessary for the organisation of the Climate Change Conference of Parties in Lima in November PL 19 PL

20 Increase Completion of the programme European Neighbourhood Policy and relations with Russia (prior to 2014) For the European Neighbourhood Instrument as a whole, the forecast is that, by the end of 2014, there will be payment claims received which cannot be paid amounting to around EUR 320 million. The forecast shortfall is made up as follows: joint managing authorities are expected to send payment claims of approximately EUR 88 million for cross-border cooperation; three budget support payments worth EUR 105 million would have to be postponed of (including EUR 33 million for Ukraine); payments to the Neighbourhood Investment Facility, which benefits SMEs in the region, will also be postponed (EUR 21 million); and the balance (EUR 106 million) consists of a mass of smaller projects for which payment claims will have to be postponed when they arrive. Even a small amount (EUR 3 million) in the global transfer will enable one or two of the highest priority claims, likely to be to the benefit of civil society or smaller contractors, to be paid, as opposed to being postponed to Increase Completion of the European Instrument for Democracy and Human Rights (prior to 2014) This budget line has a very high implementation rate and has already been reinforced by transfer earlier this year. The appropriations left are foreseen to last until November. Nevertheless, a minimum reinforcement of EUR 3 million is still needed to cover pre-financing payments to Non-Governmental Organisations under a 2013 Call for proposals. Increase Completion of actions in the area of global threats to security (prior to 2014) There is only a limited amount of payment appropriations left on this budget line. Despite all mitigating measures already put in place by the Commission, they are foreseen to last until end of September. The needs for reinforcement until the end of the year are estimated at EUR 35 million, of which only EUR 2 million will be covered through the Global transfer to cover high priority needs. Part of these high priority needs will cover pending payments under projects concerning Chemical, Biological, Radiological and Nuclear risk mitigation as well as urgent actions in crisis regions such as Ukraine and West Africa. The other part is needed to cover payments under on-going existing contracts in the areas of counter-terrorism and maritime security in Pakistan, the Horn of Africa, Somalia and West Africa. Decrease Completion of programmes and actions in the field of civil protection within the Union (prior to 2014) Several final reports have been received very late in the year or they are incomplete, which in turn has delayed the final financial liquidation of some projects. As a result, an amount of EUR 0,5 million will not be used at year-end. PL 20 PL

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 46/2015.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 46/2015. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 stycznia 2016 r. (OR. en) 5075/16 FIN 15 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 8 stycznia 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, vice-przewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

TRZECI NABÓR WNIOSKÓW PRZYGOTOWANIE ZAŁĄCZNIKA B: BUDŻET I KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

TRZECI NABÓR WNIOSKÓW PRZYGOTOWANIE ZAŁĄCZNIKA B: BUDŻET I KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW TRZECI NABÓR WNIOSKÓW PRZYGOTOWANIE ZAŁĄCZNIKA B: BUDŻET I KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW OGÓLNE ZASADY (1): Budżet powinien być realny i efektywny kosztowo; Budżet zawiera wszystkie koszty kwalifikowalne projektu,

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC31/2013

KOMISJA EUROPEJSKA PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC31/2013 KOMISJA EUROPEJSKA BUDŻET OGÓLNY 2013 SEKCJA III KOMISJA, TYTUŁY 04, 40 BRUKSELA, DNIA 18/10/2013 R. PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC31/2013 EUR POCHODZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ 40 02 Rezerwy na interwencje finansowe

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010 KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA R. 03.09.10 BUDŻET OGÓLNY 2010 SEKCJA III KOMISJA, TYTUŁY 01, 04, 40 PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010 EUR POCHODZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ 01 04 Operacje i instrumenty

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 75-85 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.012.0536 Wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Integracja czy Interoperacyjność?

Integracja czy Interoperacyjność? Integracja czy Interoperacyjność? Integracja? Interoperacyjność? Instytut Logistyki i Magazynowania Instytut Badawczy w Poznaniu Aktualnie ponad 20 projektów FP7, Interreg i CIP Ponad 250 partnerów w Europie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020 COSME i Horyzont 2020 Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. COSME small and medium sized enterprises Program na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE

Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE Gdynia, 29.03.2007 Dlaczego? MŚP stanowią 99% firm działających na terenie Europy wytwarzają 67% PKB w Europie generują 55% miejsc pracy w sektorze prywatnym i

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010 ISSN 1725-6844 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010 Dane PL Stycznia 2010 KOMISJA EUROPEJSKA KOMISJA EUROPEJSKA BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK FINANSOWY 2010 Dane BRUKSELA LUKSEMBURG,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Źródła informacji information, enquiries or assistance Źródła informacji (1) Europejska polityka w zakresie

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Energy Risk Central & Eastern Europe Roman Szyszko Warsaw, November 9, 2011 Risk Management System As Strategic Support 1. The

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW Raporty finansowe Lublin, 5-6 luty 2013 Strona tytułowa. Podajemy: 1. numer umowy i ewentualnego addendum

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No. Annex no 8 to the Contract for the realization of the Project within the framework of the Lithuania, Poland and Kaliningrad Region of Russian Federation Neighbourhood Programme Standard form of payment

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Antje Kölling IFOAM EU Policy Manager EkoSeedForum 20-22 March 2014

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds European Commission Direktorate General for Energy and Transport Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds Seminar on State

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III SPIS TREŚCI Wykaz skrótów i akronimów... 12 Foreword... 15 Wprowadzenie... 17 Rozdział I WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA SZWAJCARSKIEJ POLITYKI INTEGRACYJNEJ... 23 1.1. Demokracja bezpośrednia... 24 1.2. Federalizm...

Bardziej szczegółowo

Solvency II. 25 kwietnia 2014. Michał Herbich

Solvency II. 25 kwietnia 2014. Michał Herbich Solvency II 25 kwietnia 2014 Michał Herbich Solvency II system trzech filarów Pillar Pillar Pillar 1 Valuation of assets Valuation of liabilities (Technical Provisions) Capital requirements (Solvency Capital

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy instrument gwarancyjny wspierania finansowego innowacyjnych MŚP: Instrument Podziału Ryzyka (Risk Sharing Instrument)

Pilotażowy instrument gwarancyjny wspierania finansowego innowacyjnych MŚP: Instrument Podziału Ryzyka (Risk Sharing Instrument) RSFF/RSI Pilotażowy instrument gwarancyjny wspierania finansowego innowacyjnych MŚP: Instrument Podziału Ryzyka (Risk Sharing Instrument) The RSI Facility is a joint pilot guarantee scheme of the EIF,

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Meritum Bank Equity Investment

Meritum Bank Equity Investment Meritum Bank Equity Investment Kraj: Polska Numer projektu: 40198 Sektor: Inwestycja kapitalowa Publiczny/Prywatny:: Prywatny Kategoria Środowiskowa: Instytucje Finansowe Data posiedzenia Rady Dyrektorów:

Bardziej szczegółowo

2014, T.55 ss

2014, T.55 ss Prace i Studia Geograficzne 2014, T.55 ss.145-1149 Witold Skomra Rządowe Centrum Bezpieczeństwa e-mail: witold.skomra@rcb.gov.pl METODYKA OCENY RYZYKA NA POTRZEBY SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Zaufać chmurze. Konferencja Wykonywanie nowej funkcji ABI pierwszy rok doświadczeń, Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii Microsoft sp. z o.o.

Zaufać chmurze. Konferencja Wykonywanie nowej funkcji ABI pierwszy rok doświadczeń, Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii Microsoft sp. z o.o. 26 stycznia 2016, Warszawa Zaufać chmurze Konferencja Wykonywanie nowej funkcji ABI pierwszy rok doświadczeń, Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii Microsoft sp. z o.o. Jak zbudować zaufanie do chmury?

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Piotr Matwiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

L.p. NAZWA KONKURSU JEDNOSTKA FINANSUJĄCA TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU WIĘCEJ INFORMACJI KRAJOWE

L.p. NAZWA KONKURSU JEDNOSTKA FINANSUJĄCA TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU WIĘCEJ INFORMACJI KRAJOWE 1 ERC Starting Grants ERC 03.02.2015 2 ERC Consolidator Grants ERC 12.03.2015 3 ERC Advanced Grants ERC 02.06.2015 4 ERC Proof of Concept Grant ERC 05.02.2015,28.05.2015,01.10.2015 ERA.Net RUS PLUS w ścieżce

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ MAREK GRZYBOWSKI BALTIC SEA REGION OBSERVATORY Akademia Morska w Gdyni m.grzybowski@wpit.am.gdynia.pl Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector WWW.SMETRAI.NET Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector Norbert Pruszanowski Polish Craft Association DEFINITION OF THE YOUNG ENTERPRENEURS Person, who

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Monika Trojan Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stan obecny Rejestracja

Bardziej szczegółowo