INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ HECTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ HECTOR"

Transkrypt

1 INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ RAPORT No1426/S HECTOR ANALIZATOR WIELOKANAŁOWY NA BAZIE KOMPUTERA IBM PC i SYSTEMU CAMAC JERZY GREBOSZ, MIROSŁAW ZIEBLIŃSKI KRAKOW 1988

2 Zakład Spekroskopii Jądrowej Pracownia StruKtury Jądra Jerzy Grębosz, Mirosław Ziębliński ANALIZATOR WriLOKA.Mi.EaWY MA EAZEE KOMPUTERA IBM FC E SYSTEMU CŁbAAC INSTYTUT FIZYKI JADROHEJ KraKow, październik 1988

3 WYDANO NAKŁADEM INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ W KRAKOWIE ULRADZIKOWSKIEGO 152 NA PRAWACH RĘKOPISU Kopię kserograficzną, druk i oprawę wykonano w IFJ Kraków Wydanie i Zatrt.2Q3/88 Nakład 100 едг.

4 Stress сгег::. е л! pracy ^rzeastawi cny jsst ariaiizii'. rr wielckanałcw :tjusowsnv cazie k:.7.;-jtera IBM PC i systemu С AMA С. This r?;crt crcjsri-;.t.oticr.w.sl analyser built zr IB"! PC C-AMAC Ре зю«пред;" тав пен иногоканальный анализатор построен на основе ПЭВМ IBM PC и стандарле КАМАК /

5 TreSć: 1. Wprowadzenie 7 2. Opis techniczny analizatora 7 3. Rozdział dla niecierpliwych, - czyli jak natychmiast zacząć pomiary? 8 4. Szczegółowy opis posjugiwania się programem Komenda: Read file from disk Komenda: Write file to disk Tryb Single Display Kursor i jego rucn Rozszerzanie obrazu widma, markery integracji Przesuwanie w lewo i prawo Powrót do obrazowania całości widma na ekranie Dopasowanie skali pionowej (Y) Pomniejszanie i powiększanie skali pionowej integracja T)o Kalibracja Lokalizacja Pomocniczy wykres całości (Full range graph) \Ćt. 2miana oglądanego bugora (View) Tryb Multi Display Komenda dla systemu operacyjnego Kasowanie zawartości bufora Wybór opcji dotyczących parametrów pracy Analizator Zakończenie 23

6 шшшшшшшшшшшшшшж Ъч J.GrcbosE < H.ZlebllnsM Serial mrnber Fress *ny кеч.._

7 1. Wprowadzenie HECTOR - ject oprogramowaniem służącym do zbierania danych spektroskopowych. Wykorzystując bloki na magistrali CAMAC: Przetwornik analogowo-cyfrowy (АЭС), bufor i układ sprzęgający (interface) CAMAC z komputerem ibtf-pc Hector sprawia, <.e :;omputer pracuje jako analizator wielokanałowy mogący zbierać dane, składować je i opracowywać. Hcctc oracuje z grafiką i dlatego wymaga obecności w komputerze karty graficznej. Ноге ' on jak dotąd pracować z kartami graficznymi C6A, Hercules lub EGA. Opisane oprogramowanie jest ciągle ulepszar.e, tutaj przedstawiamy wersję 1.4, istnieje tez wersja Demonstracyjna programu pozwalająca pokazat jego mozuwosc: be? kor.taktowania się ze sprzętem CAMAC. 2. Opjs techniczny analizatora Anaiizator zosta! wykor.any na oazie Komputera!SM PC i sprzęgu!bm PC/CAHAC Omy F1DELTRONIK. Zastotowanie teąo zestawu wynika z jego powszechności i łatwotci dostępu w instytucie Fizyki Jądrowej, W wykonanym T.jdelu wykorz, stano IBM PC/XT, odpowiedni dli r.;ego sprzęg IBM PC/CAMAC, Du'or Af'C' finny Sorer 1302 ora: ДОС 8036 firmy Canberra. Wybór tego sprzętu wynikał z posiadanych 2asob5\v i nie jest krytyczny. Dnałanie anal 7atora polega na konwersji bygn3łów z detektora przychodzących do przetwornika ADC i zapamiętaniu ich w buforze danych, któr/ pracuje w moiz.e stosu. Długość bufora wynosi 256 stów 16 bitowych. Po przepełnieniu siej jednego z bonków pamięci bufor ten wystawia sygnał LAM i równocześnie pr^ełącja się na drugi bank danych tak, by mógł nadal zbierać dane. Zgłoszenie LAM p/zyjmuje sterownik kasety i wystawia sygnał przerwania do komputera. Komputer wówczas przerywa aktualnie wykonywane działanie (zwykle odświeżanie ekranu) i czytając bufor w trybie DMA zapisuje dane do pamięci kcmp'jtera. Następnie z danych tych tworzony jest histogram, którego wizualizacją zajmuje się program główny. Pojemność poszczególnych elementów macierzy histogramu wynosi 2 do potęgi 32 zliczeń na kanał. Oprogramowanie sterownika CAMAC napisane zostało w assemblerze. Składa się ono z 3 częsci: a) programu inicjał i żującego sterownik, określającego sekwencje rozkazów zezwalających na odczyt bufora 1302, adres macierzy histogramu i komórek sterujących, h) programu zadającego górną granicę przyjmowanych wartości i startującego pomiar, c) głównego programu czytającego (w DMA) bufor i tworzącego z wczytanych danych histogram, d) ргодгзгш kończącego ; blokuje on ADC i odczytuje resztę danych zawartych w buforze. Z wykonywanych pomiarów wynika, ze dla uniknięcia pewnego czasu martwego ACC powstałego ze zbyt wolnego odczytu bufora (odświeżanie ekranu blokuje przerwania IBM PC, należy zmienić na bufor o innej długości stosu lub wykorzvstac blok tworzący histogram w swojej pamięci i

8 odczytywać go tylko w razie potrzeby. Budowa programu pozwala na łatwe dostosowaniego do innego sprzętu, jak równiej realizacji pewnych specyficznych funkcji jak na przykład zatrzymywanie sie. po pewnym czasie lub po określonej liczbie zliczeń. 3. Rozdział dla niecierpliwych - czyli jak natychmiast racząc pomiary? Jeśli me chemy czytać całej instrukcji, a zależy nam na natychmiastowym uruchomieniu analizy musimy wykonać nastepuja.ce czynności: 1) uruchamiamy program pisząc hec x - gdzie x = e dla Karty graficznej E6A = h dla Kat-ty graficznej HERCULES = с dla Karty graficznej C6A 2) wciskamy dowoiny Klawisz i jesteśmy w "Mam Menu", 3) wciskamy klawisz "A" (jak "Analyzer"), 4) wciskamy klawisz "R" (jak "Run"), 5) obserwujemy ekran - zbiera się widmo, jeśli chcemy zbieranie zakończyć : 6) "Esc"-, "S", 7) "Esc", 6) jesteśmy w "Mam Мели", aby zapisać widmo na dysk wciskamy "W jak "wri te", 9) podajemy nazwę zbioru np. wicimo.dat, 10) podajemy, ге pochodzi ono z bufora "1", 11) podajemy, ze format "A" (ASCI i) 12) wychodzimy z programu pisząc "Q" ("quit"), i "Y" ("yes* 1 ). ИftI H MENU ~- ingle display BiS ead file fpow disk ulti display El rite file to disk lear buffers nalyzep Щ ptions Ш OS сомнапд DQuit press option...

9 :.ię h :ec > V.j I;;:>-T. i.yfj Karty g.-'ro» :c;nr> j dla *.-.ivf- i 01J tjr V. : ; ewe, г in *ienu; Sit; ołówn.3'jj im;; dany:.:- w trjxoe 7-1 V». : '. «.. ' 'u?y./c ;J i e e /.,!;-. -}\ Ł U : l~.ма :^:г w:*'::^^ obciąć nazwę j^oanegi 1 W'dma. (Jeżeli jest ono w Katalog.j IT-у г o.emcv, nazwę р-?оггезгату i':^e?ka do teąo zbioru}. Program pyta 30 Kt-'reyo bufora w.;ytać м.!^^ ' ;ą * Dufory, w Których гтк-:па umieszczać * ^гла. N.-JS: cp." ;' jesieśny urt.5m с format w jakim zosta'o :3pisar.e. "oze być or o Dmarr.? (!ic2d> Dardzie.i иозко*апе, aie niecrytelne dla edytor3 -i:v dr;ji<or»!> i^tj zapisane znakowo w Kodzie ASCII - t:n. t3mrn, ntóry podwala 'лз *yd"i,i'. bc ZD ~ :> drukarce (екгап<е). Zwynie rozszerzenie oaz*y (? bte r y po Kropci-- sjuzy zapisujące-tiu operatorowi do zaznaczenia

10 formatu widma, np: widmo.bin - zapis binarny WIDMO.DAT - zapis znakowy JeSb Żądanego widma nie ma w wyspecyfikowanym K3talogu otrzymujemy komunikat o błęaz.e i wracamy oo głównego menu. Jeśli widmo nie wczytało się w cafości otrzymujemy кст-jr.ikat i!e Kanałów zostało wczytanych i wracamy do głównego menu. Могпз wczytany fragment mimo wszystko oglądać. 8łąd taki występuje z*ykle, gdy podabśmy niewłaściwy format danych. Uwaga Format binarny widma o 4096 Kanałacri to 4096 słów 4 bajtowycn, Których słowo p-erwsze ma wartość równą ilości г\ сгел pierwszego Kanału, drugie drugiego, itcf Jeśli wczyt2liśmy widmo pocrawn.p рго^'з" samorzutnie wraca do głównego menu i rówme? samorzutnie wy *--...* tryb S (Smgie Display) powooujący wyświetlenie zawartości tego u'-i'a, <зо Którego w(aśr e wczytaliśmy widmo Komenda: Write fve to OISK Z porzednią Kore^dą wiąże s<ą pooobna Komeida stuząca do zpisu danycn na dysk. Program z^r^ta nas najpierw о паг*- % jam mają mieć бзпе na dysxj, a następnie z Któreo." f-ufora ma^ą pochodzić. Ostatnim pytanierr jest x: No c»!ibi>«tion ч: в -?M3 ЯМЯД1 pytanie o żądany format zapisu: binarny czy w sodzie rnakowym ASCII. Jeśli 10

11 zapis odbędzie sie poprawnie wrócimy do głównego menu, Jeśli nie, to otrzymamy Komunikat o błędne Tryb Single ^L s l 3? Po wciśnięciu klawisza *S" s-kran podneli się na trzy obszary, najwyższy obszar zawierający opis parametrów wykresu widocznego w obszarze środkowym, - obszar środkowy, będący wykresem widrra znajdującego się w jednym z 4 buforów ; obszar ten siu2y właściwej pracy z widmem, najniższy obszar, któ^y służy oc wylwiet l<?r? \г informacji o podjętych działaniach na widmie. W jego dolnym ;ewym rogu jest informacji, ze klawisz "E»c" (escape) powoouje powrót do gfównego rr, <» n u. Ogólmt. przyjęto działanie Kawisza "Csc" - jako porzucenie bieżącej działaboici i powrót tam, ikąd zostata ona wywołana. W dolnym :»*yrn rog-.i екгагш.;??st tskzc <r formacja o tym, ze opcję Help wywołuje sie, wciskając Klawisz "?" на «хгэп.» wtwcj.as pojawia się okno 7e г' Komand, Które możne integr В - M-ŁTiK &*C>gfJ4)Ur.dl T its - Ci! culatp backsfi4>urs<l n - Ki } 1 b-jr 3<yr E - Ibrpand sntftp! A AP. sp-eotj-ui» to U - Up Я - Dowi» 1 X.Esc - exit - h«lp - Moving Ps Ир - 1в tines fester Ps Dn - 18 tiwes Нои* - center cursor <;. > - shift left, right 4 ->- С - /- - Magnify V - sxpand to иал F - Full range graph Enter -switch buffer <Multi) R - Region of interest (c<af) i-? ^ec*ling peg of int»i"«st Ш - turn off Marking lines U - View *noth*r buffer j Wciśnięcie Klawisza "Esc" powoduje zniknięcie okienka. JeSb zmiast tego wciśmemy klawis? odpowiadający wybranej komendzie okienko najpierw zniknie, a następnie komenda zostanie wykonana. Oczywiście jeżeli jur pamiętamy jakim klawiszem wywołuje się daną komendę nie musimy wywoływać okna Help, tylko od razu wciskamy dany klawisz Kursor i jego ruch 11

12 W operowaniu widmem pomaga ruchomy кигьог widoczny na ekranie jako biały Krzy2. Możemy mm poruszać si'i za cimocą Kla«s?/ ruchu Kursora oznaczonymi strzałkami. Kursor może poruszać vą po citym widmie, mimo te czasem ty!ko fragment widma w.-docztv/ jest na ekranie. Skok Kursora określany jest jako 1:10 bie2a.ce,) szerokości ekranu, dozna jednak skok zmniejszyć wciskając Kl3Wisz PgDn (10 гагу woi-.iej) lub zwiększyć - PgUp - 10 гагу szybciej. Naciśnięcie dwukrotne klawisza PgDn spywodiije 100. krotne zmniejszenie skoku i tak dalej. Klawisze te wybraliśmy ze względu na podobne użycie ich w programie ACAD. Przewidziane jest wprowadzenie Kursora z ruchem jecnostajnie przyspieszonym. Jeśli w trakcie licznych operacji zgubimy gdzieś Kursor, Klawisz "Home" sprowadza go na środek Ыегзседо ekranu Rozszerzanie obrazu widma, markery integracji Dla operacji rozszerzania -fragmentu widma przedstawianego na чг-гал^в slu2ą tz*. markery integracji, które zasadniczo używa się do określania obszaru integracji. Zwróćmy uwagę, na ekran bezpośrednio po wczytaniu widma 7 dvsku. W Kanale 9 i Kanale ostatnim zaznaczona jest pionowa ciągła [na monitorze Kolorowvm czerwona] linia. Są to wiasme dwa markery iniegrac/ ustawione wstępnie w kanale 0 i kanale ostatnim. Bezpośrednio po wczytaniu WiOirs prze-'unmy kursor w wybrany fragment widma i waśnijmy Klawisz "Spacja", (Soace bar). W miejscu, kursor.3 narysowana zestaje pionowa [czerwona] iima. Jeśli tera; ruszymy kursorem nieco w bok i ponownie wcismemv spacją pojawi sią druga [czerwona] 'ima. Na ekranie mogą być w jednym momencie tylko dwie takie linte, wie.c powtórzenie operacji po raz trzeci spowoduje skasowanie "starszej" [czerwonej) linii integracji i narysowanie nowej w aktualnym miejscu Kursora. Wciśnięcie teraz klawisza H E n (expand), spowoduje ro;s2e r zeme ir.a cafy ekran) fragmentu widma ujętego miedzy dwie [czerwone] lime. Aby rozciągnąć widmo w pionie ustawiamy kursor na poziomie planowanej górnej granicy ekranu i wciskamy klawisz "U" - up. Spowoduje to narysowanie poziomej lin;, powyżej której kursor od tej pory nie może się poruszać. Następnie ustawiamy kursor na poz»om:e planowanej dolnej дгз.шеу ekranu i wciskamy klawisz "0" - down. co spowoduje podobny skutek. Następnie wciśnięcie Klawisza H E" - spowoduje właściwą akcję rozciągnięcia obrazu. Nieoznaczeme jednej z gramc (górnej lub dolnej) powoauje zachowanie dotychczasowej. Operacje rozciągania w poinie i poziomie można wykonać ustawiając poinowe (czerwone] Imię, i linie Up i Down równocześnie, a następne wykonując opereację expand. Powiększony zostanie wówczas fragment widma ujęty w 4 linie narysowane na ekranie (rysunek) Przesuwanie w lewo i w prawo Dajmy na to, źe oglądamy wybrany fragment widma interesuje nas pik Kryjący się częściowo za prawym (lewym) brzegiem ekranu. Wciskając Klawisz > i ( < ) przesuwamy sie w żądanym Kierunku o 80'/ szerokości ekranu.

13 S»s»l x: в-493 He calibration Operacje taką można powtarzać wielokrotnie. Jeśli w jej e-fekcie dojdziemy dc КоЛса widma usłyszymy sygnał dźwiękowy. Dalsze skoki w tym kierunku me będą mo2liwe Powrót do obrazowania całości widma na ekranie Jeśli chcemy wrócić do oglądania całości widma na ekranie wciskamy Klawisz "A" (- all) i na ekranie pojawi się całe widmo o skali dopasowanej do najwyższego piku widma Dopasowanie skali pionowej []Q Jeśli obserwowany na ekranie fragment widma chcemy powiększyć tak, by największy pik będący obecnie na ekranie sięgał góry wykresu wciskamy klawisz "Y" ( y~scaling). 4,3.6 Pomniejszanie i powiększanie skali pionowej Skalę pionową obrazu widma można zmieniać. Wciśnięcie klawisza "+" powoduje 2-krotne powiększenie wykresu na ekranie, natomiast "-" 2-krotne zmniejszenie. Operację tę można powtarzać wielokrotnie Integracja Do obliczania pola powierzchni pod pikiem (integracji piku) służą te S3me [czerwone] markery integracji, którymi posługiwaliśmy się przy rozciąganiu widma. Pik do analizy ograniczamy od lewej i prawej wspomnianymi markerami integracji (klawisz spacji), a następnie wciskamy 13

14 klawisz "I" (Integration). Prrez obszar integracji przebtegme kursor, (potem wraca na swoje stare miejsce), a następnie w dolnym okienku pojawa się wynik. Initgp к? :! ЕШ &) counts: ИШЯЖСНЛЯаЛ ft» Opisy oznaczają, pozycje markerów integracji, a następnie wynik. intsgracj: i potozenie piku Tlo JeSli przy integracji pragmemy uwzględnić tfo, należy je najpierw określić. W tym celu zazanaczamy obszary tła podprowadzając w żądane miejsce Kursor i wciskając Klawisz "B" (Background). Pojawi się wówczas [żółta] pionowa Kreskowana linia będąca ogranicznikiem obszaru tła. (Kardy wybrany obszar tła musi być ograniczony dwoma bniarr.i - czyli w sumie linii musi być parzysta ilość). Po oznaczeniu 2ądanych obszarów tta wciskany Klawisz "T" (Tło) i następuje -fitowame (wielomianem pierwszego stopnia) tak określonego tfa i wyrysowame jego przebiegu ( [purpurowa} Kropkowana linia) Jeśli oznaczyliśmy tło niew)aściwie, (nieparzysta ilość markerów!ut> ich brak) wówczas otrzymamy KomuniKat o błędzie. harkery. tła (może ich być do 20) Kasuje sie waskając Klawisz "K n (Kill markers). Markery te wypisane są w polu informacyjnym. U

15 i l U Г ' ? 4i& 4» 1 i ( I i i ii i!i. : 1 Я..i i У!! 1.! li 1 ИМ ri ri ii 11! '» > ' i i ' l L 1 1 1n 1,-\i \ :i <, Г i a 4r"^Urt---y "-t "!! j : 1 counts: 4 tines <WtB<fcfti ik (Int-Sg*>- SM «: * - 1»«4 i36- I3Ul л fi -i BTTwrT^H ii \ H M }) [ I ii i \ * j l i r ; i* * i V- J ^ W wypadku, góy па аапут obszarze zaefmiowano tło.r. legracja oooywa się z odjęciem tła. ADy o tym przypomnieć w polu informacyjnym przec wynikiem integracji jest to zaznaczone Kalibracja Wprowadzenie KaiiDracji tmcjujemy Klawiszem "C (calibration). Pojawia się wówczas okno sugerując opcje: С - channels F - factors W - wri te to ft le R - read from file Wybranie opcj i С (channels) umożliwia obliczenie współczynników kalibracji (pierwszego stopnia) z podanych.kanałów i odpowiadających im energii. Pojawiają się wówczas pytania o kanał i odpowiadającą mu energię. Program pyta o 4 takie pary liczb. Jeśli zamiast oopcmnedzi klawisz Enter zadawane dalszycn oytafi zostanie гзкопегс-пе i prjy;ęte zostają tylko oo tej pory wp.sane pary liczb. Obbczcie wspo'czyr-.. kalibracji wypisane zostają na ekranie. Od tej por/ na wy*res.e [czerwonym] markeroir integracji to*arzys2yć będzie także (cprćc: numeru k3nału) odpowiadająca mu energ.a. Również po nteg r 3c wynikowi towarzyszy obliczone położenie PIKU w jednostkach energetycznycn. 15

16 opcja: F - (factors) pozwala wprowadzić - współczynniki Kalibracji z Klawiatury. w - (wnte to file) pozwala zapijać Kalibrację w zbiorze na dysku, R - (read from file) służy do odczytania z dysku zapisanych tam współczynników Kalibracji. W przypadku obu ostatnich opcji musimy podać nazwę zbioru ze współczynnikami. Zbiór ten zapisany jest znakowo ; najpierw jest współczynnik АО, potem po spacji współczynnik A1. Obie liczby mogą. "być 2miennoprzecinKowe LoKaii23Cja Wygodną opcją jest opcja "L n (Localize) pozwalająca na wskazanie w widmie wybranego miejsca. Można poszukiwać wybranego kanału (C) lub energii (E). p 0 podaniu z Klawiatury wartości liczbowej program zachowa się tak: a) jeślr poszukiwane miejsce jest obecnie gdzieś na ekranie narysowana zostanie tam!mia i opis, b) jesli miejsca tego obecnie na ekrame me ma, ekran zmieni $<ą tak, ze na środku pojawi się. szukane miejsce w otoczeniu 500 Kanałów z lewej i prawej strony. 16

17 -J-^JLJ^^JL^^^. Intogp iwg : Background мгк;4 в tines x: 38HM (НЭЗ k»0-3*75 k*«>»: - S2U Ififfffll»! щ*гк*л в tines 17

18 4.3.tt Pomocniczy wykres całości [Full range graph) Zasadniczo ekran podzielony jest na 3 ooszary: najwyższy, zawierający parametry wykresu, obszar środkowy (roboczy) zawierający coracowywany fragment widma i obszar dolny zawierający informacją o podejmowanych działaniach na widmie. Wciśnięcie Klawisza "F" (Full raroe graph) spowoduje pojawienie się u góry ekranu (w miejscu pola z parametrami wykresu całości widma w buforze. Na wykresie tym pomarańczowym prostokątem (dla kart czarno-białych r inverse) zaznaczony zostaje fragment widma, który jest wyświetlony właśnie w obszarze JrodKOwym. Powtórne naciśnięcie Klawisza "f" spowoduje powrót do stanu poprzedniego i tak w kotko Zmiana oglądanego bufora (View) Jeśli chcem/ spojrzeć na obraz innego bufora wciskamy klawisz "V (View) i odpowiadamy na pytanie, o który bufor nam chodzi. Pc podaniu odpowiedzi ukazuje się obraz Żądanego bufora i od te., pory? r,;m pracujemy. Jeśli chcemy wrócić do poprzedniego bufora znowu uruchamiamy komendę View. АЛ. 7>y_b Huiti Display HECTOR dysponuje czterema buforami, w których mooa.?na! ezć się widma б kilo stów. Tryb Single Display pozwala pokazać jeden : tych buforów. Czasem jednak byłoby Korzystne pokazanie równoczesne К i' v. J buforów na ekranie. Oo tego służy tryb Multi Display, który wybieramy w głównym menu. Zostajemy wówczas zapytani o to, Które bufory chcemy wyświetlać na ekranie. Można podać od jednego do czterech. Bufory mają numery : 1, 2, 3, A, Wielokrotne wymienienie jednego i tego samego bufora jest ignorowane. Można oddzielać specyf ikowane bufory przecinkami, ale me jest to Konieczne. Zapis: 134 spowoduje wyświetlenie na ekranie buforów 1,3,4. To samo spowoduje zapis: 13xyz4, lub zapis Gdy ju2 zniknie okienko konwersacyjne na ekranie pojawi się widmo z pierwszego z buforów. Można na nim dokonywać dowolnych operacji (np. rozszerzanie, zwężanie), a obrazki dalszych buforów będą miały te same granice początkowe, końcowe i obszary integracji сгу tła. Można też od razu wcisnąć "Enter" i spowoduje to narysowanie poniżej następnego bufora i tak dalej. Gdy wszystkie bufory będą na ekranie można dopiero wtedy rozszerzać dane fragmenty. W danej chwili dokonujemy operacji na jednym tylko buforze - tym, w Którym przebywa obecnie kursor. Przejście do następnego bufora odbywa się przez wciśnięcie klawisza "Enter". Następny bufor rysowany jest wówczas zawsze z parametrami (tj. kanały początkowy i końcowy, pozycje markerów integracji itd) ustawionymi przy buforze poprzednim. WszystKie operacje w trybie Mutti Display są identyczne jak w tr/bie Single Dirplay za wyjątkiem komendy "F" (full range graph), na Którą szkoda miejsca na zmniejszonym ekranie. Przykładowo: w buforach mamy podobne widma i chcemy je porównać. Rozszerzamy pierwsze widmo i na interesującym nas piku ustawiamy markery 18

19 Mi J i > Л. - IŁ. i, -* ' LJUJJIL narked 8 tiwes integracji oraz markery tła. Wciskamy następnie Klawisz "T" i zostaje obliczone tło ( [purpurowa] linia Kropkowana pokazuje jego dofitowany przebieg), oraz klawisz "I й - i dokonuje się integracja, Której wynik pojawia się w okienku informacyjnym. Teraz wciskamy klawisz Enter" i widmo z następnego bufora pojawia się rozszerzone w identycznym przedziale i z identycznymi markerami tła i integracji. Wciskamy więc klawisz "T" by dofitować dla tej statystyki tło, a następnie klawisz "I", by pik zintegrować. Ponowne wciśnięcie klawisza Enter przenosi nas do następnego bufora, gdzie te operacje można znowu powtórzyć Komenda dla systemu operacyjnego Zdarza się czasem, ze chcemy wczytać jakiś zbiór, ale zle zapamiętaliśmy jego nazwę. Wyjść z programu do systemu nie można, bo np. właśnie trwa pomiar analizatorem i zbierania danych me można przerwać. Wówczas rozwiązaniem jest komenda "D" (DOS-command) w głównym menu. Komenda t3 pozwala opuścić na chwilę program (me kończąc go) i wydać jedną komendę systemowi operacyjnemu. W naszym przypadku piszemy wówczas rozkaz "dir" i w jego efekcie na ekranie wyświet',3 się treść katalogu. Po wykonaniu pojawia się komunikat: "Press any Key to return to HECTOR", a potem następuje powrót do głównego menu Kasowanie zawartości bufora 19

20 W główny/n menu istnieje Komenda "C" (clear) pozwalająca skasować zawarość bufora. More się to przydać me tylko * przypadku zbierania danych lecz także, gdy wczytywane z dysku widmo jest krótsze niż to, Które jeu jeszcze obecnie w buforze. Nowo wczytane (krótsze) widmo wczytało bv SIĘ tylko do właściwego sobie fragmentu bufora, a dalej były by pozostałości z widma poprzedniego (dłuższego). W takich wypadkach lepiej bufor przed wczytaniem wyczyścić. Dla widm o identycznych długościach nie jest to potrzebne Wybór opcji dotyczących parametrów pracy Jeśli w głównym menu wciśmemy Klawisz "0" (Options) znejdziemy się w Options Menu. Na ekranie wówczas pojawi sią zbiór opcji: OPTIONS MENU creen backgr colour: ype of line." hisiogran ifl uffer for display : 3 DC buffer Самас position: 18 ain of spectra : 4896 Select option and RETURN for exit Pozwala to określić następujące warunki pracy: S - screen background color - pojawia się tylko wtedy, gdy pracujemy z kartą graficzną EGA. Określa kolor tła, na Którym chcemy pracować. Zasadniczo Kolor ten ustawiany jest na niebieski, ale wciskając Kolejno Klawisz "S" możemy przejść przez wszystkie 16 kolorów. T - type of display - Różni ludzie przyzwyczajeni są do różnego sposobu rysowania widma. Jedni wolą histogram w formie schodków inni zdecydowanie żądają punkcików przyzwyczajeni do tego przez starszego typu aparaturę. Dlatego pozwalamy użytkownikowi na wybór. Wciskając Kolejno klawisz "T" możemy wybrać odpowiadający nam typ. 20

21 -.- ч 1 '.'-* \\i\\nmh iiiiiiiiilłlllllmflłifttiimfi 6 - gain - opcja ta dotyczy zakresu przetworników, Którymi zbiera się widma. Wciskając kolejno klawisz "G" (gam) przebiegamy od 8 К do 512 kanałów. W zasadzie można by zawsze pracować z szerokością rysunku 8 K, jednak wyświetlanie nieużywanego fragmentu bufora jest stratą czasu przy odświeżaniu ekranu. Wartość domniemana jest 4 K. A - ADC buffer - opcja ta służy do określenia pozycji sprzętowego (hardware) bufora, który w kasecie СЛМЛС pośredniczy w zbieraniu danych. Wciskając kolejno klawisz "A" przebiegamy przez wszystkie stanowiska w kasecie CAHAC. Domniemane stanowisko jest 10.

22 4.6. Analnator Jeśli w głównym menu wybierzemy opcją "A" (analyzer) na ekranie pojawi się. menu analizatora: AHALVZER NU Analyzer now is -> stopped в1 - Collect data <in nearest run) to buffs* 1 nr -> 1 * buffer KS - return to Main Herm Komenda 1,2,3,4 - wybiera bufor, do którego będzie inicjowane zbieranie aa.iych w momencie uruchomienia analizatora. Komenda R (run) - uruchamia pracą analizatora. Dane zbierane są od tej po^y do oufor.3, którego numer określony był w momencie naciskania klawisza "R". Zmiana bufora w trakcie zbierania danych nie jest brana pod u* agą. Dopiero powtórne wciśnięcie klawisza powoduje tą zmianą. Uruchomienie analizatora zmienia napis: "Analyzer is now halted" na napis "Analyzer is now active". Równocześnie startuje zegar mierzący czas pomiaru. Uruchomienie pomiaru powoduje zmianą obrazu. Na ekranie pojawia się obraz bufora identyczny jak przy trybie Single Display. Jedyna różnica polega na tym, ze jest on modyfikowany napływającymi ciągle danymi z przetwornika ADC. Zauważyć można narastanie zliczeń w poszczególnych kanałach. Od tej pory tak2e obowiązują wszystkie komendy, Które mogliśmy wydawać w trybie Single Display. Dla przypomnienia ich sobie wystarczy wcisnąć klawisz "?" (help). Wciskając Klawisz "Esc" wracamy do menu analizatora. Pomiar nadal trwa mimo, ze na przykład wrócimy do głównego menu i zaczniemy pracować np. w trybie Hulti Display. Obserwując \am jednak bufor na ekranie nie zauważymy narastania zliczeń w kanałach. (Dopiero w sytuacji, gdy ekran jest rysowany na nowo - przesuwanie, zmiana skali - pojawia się nowy stan widma). Observe - Gdy wrócimy г powrotem do menu analizatora wówczas aby znowu oglądać zbieranie aktualnego widma wciskamy komendę "0" (observe). Stop - JeSli natomiast chcemy zbieranie widma zatrzymać wciskamy klawisz "S" (stop). Zatrzymuje sią wówczas także zegar i pojawia sią informacja, Zę analizator jest nieaktywny. гг

23 Clear - Jeśli chcemy skasować zawartość bufora używamy Komendy "C" (clear). Do Kasowania nie jest konieczne zatrzymanie pomiaru. nożna to zrobić bez zatrzymywania 90. Bufor po wyzerowaniu zapełnia sią po prostu oa ra;u nadchodzącymi w dalszym ciągu danymi. Po skończeniu pracy 1 zebraniu danych wciskamy Klawisz "Esc" (escape) 1 w ten sposób wracamy z menu analizatora do rnerw głównego, w którym znajduje się opisana na wstępie komenda "W (write) pozwalająca na zapisanie danych z dowolnego bufora na dysk. 5. ZaKoftczenie Jak juz na wstępie wspomnieliśmy w niniejszej pracy opisana jest wersja HECTOR 1.4. Ponieważ ciągle wprowadzane są do programu dalsze innowacje poniżej zostawiamy miejsce na notatki użytkownika dotyczące nowo wprowadzanych opcji i komend. * ш я 23

24 24

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office Podstawy pracy z edytorem tekstu na przykładzie Open Office inż. Krzysztof Głaz krzysztof.glaz@gmail.com http://krzysztofglaz.eu.org Wprowadzenie Dokument ten został napisany jako pomoc dla osób, które

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu TAXI.NET 1.0

Instrukcja użytkownika programu TAXI.NET 1.0 Instrukcja użytkownika programu TAXI.NET 1.0 Data ostatniej aktualizacji: 3.04.06 1. Informacje wstępne: W skład programu TAXI.NET wchodzą trzy okna: a) okno sterowania programem: W oknie sterowania programem

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 1. Dane techniczne Zakresy pomiarowe: Dynamika: Rozdzielczość: Dokładność pomiaru mocy: 0.5 3000 MHz, gniazdo N 60 db (-50dBm do +10dBm) dla zakresu 0.5 3000 MHz 0.1 dbm

Bardziej szczegółowo

FlowSoft02. Przeznaczenie programu

FlowSoft02. Przeznaczenie programu FlowSoft02 Przeznaczenie programu FlowSoft02 jest programem przeznaczonym do obsługi systemu zdalnych odczytów w systemach opartych o magistralę MBUS. Program jest przygotowany dla systemu Windows. Wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Obsługa grawerki Laser 500 i programu LaserCut 5.3 Dominik Rzepka, dominik.rzepka@agh.edu.pl Celem projektu jest wykonanie grawerunku na pleksi oraz

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Jeszcze raz więc powtarzam - wymieramy NIE i przechodzimy do kolejnego obrazka.

Jeszcze raz więc powtarzam - wymieramy NIE i przechodzimy do kolejnego obrazka. Podział filmu na 2CD Minęło 7 miesięcy od ostatniego artykułu o podziale filmu na 2CD. Postanowiliśmy więc nieco odkurzyć ten artykuł bo zaczynało powoli zajeżdzać starym mięchem :-) Czy wiele się zmieniło?

Bardziej szczegółowo

Główne elementy zestawu komputerowego

Główne elementy zestawu komputerowego Główne elementy zestawu komputerowego Monitor umożliwia oglądanie efektów pracy w programach komputerowych Mysz komputerowa umożliwia wykonywanie różnych operacji w programach komputerowych Klawiatura

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja INWENT 5

Konfiguracja INWENT 5 Krótka instrukcja Rozpoczęcia pracy Zakończenia Inwentaryzacji w programie INWENT5 Pierwszym pytaniem na jakie należy sobie odpowiedzieć jest czy wymianę danych kolektor-komputer dokonywać ma się automatycznie

Bardziej szczegółowo

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Baltie 3 Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Czytanie klawisza lub przycisku myszy Czytaj klawisz lub przycisk myszy - czekaj na naciśnięcie Polecenie

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi Instrukcja Obsługi I Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi 1 Rozproszony System Monitoringu IXM5 Spis treści 1Opis systemu...3 1.1Rejestratory...3 1.2Odbiorniki IXM5...3 2Obsługa programu

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH R O Z D Z I A Ł 2 TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Rozdział ten poświęcony będzie dokładnemu wyjaśnieniu, w jaki sposób działają polecenia służące do rysowania różnych obiektów oraz jak z nich korzystać.

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8

Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8 Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 13 Excel 2003... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna...

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Iron - 2013

INSTRUKCJA OBSŁUGI Iron - 2013 INSTRUKCJA OBSŁUGI Iron - 2013 Fun With Art Oryginalny tekst: Bajtek tylko o atari 2 - Marek Zachar MENU Po uruchomieniu programu na ekranie pojawia się rysunkowe menu. Opcje wybierane są z niego joystickiem

Bardziej szczegółowo

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB.

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Przed przystąpieniem do modyfikacji należy koniecznie wykonać kopię zapasową bazy, by w razie nieprzewidzianych

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 Dane techniczne : Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 a) wielkość bufora znaków (DD RAM): 80 znaków (80 bajtów) b) możliwość sterowania (czyli podawania kodów znaków) za pomocą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Rozdział 7 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem Opisy programów, ćwiczenia komputerowe i zadania. T. Trzaskalik (red.) Rozdział 7 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 7.2. Ćwiczenia komputerowe Ćwiczenie 7.1 Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

ACSE Sp. z o.o. Graficzne rejestratory VM7000. Dużo funkcji i łatwa obsługa! Duża szybkość, dokładność i wielozakresowość.

ACSE Sp. z o.o. Graficzne rejestratory VM7000. Dużo funkcji i łatwa obsługa! Duża szybkość, dokładność i wielozakresowość. Graficzne rejestratory VM7000 Dużo funkcji i łatwa obsługa! Panel dotykowy Mniej klawiszy i łatwiejsza obsługa Ekran 5.7 (TFT) Kolorowy LCD(320 x 240 pikseli) Kontrolka statusu Sygalizuje włączenie/wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ dla szkół i placówek oświatowych Moduł: DANE ZBIORCZE czerwiec 2013 2

Bardziej szczegółowo

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej Wstęp Poniżej przedstawiam cykl początkowych lekcji informatyki poświęconym programowi Paint. Nie są to scenariusze lekcji, lecz coś w rodzaju kart

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Zamówienia elektroniczne w Medicare (przez e@ptekę) Instrukcja obsługi

Zamówienia elektroniczne w Medicare (przez e@ptekę) Instrukcja obsługi Zamówienia elektroniczne w Medicare (przez e@ptekę) Instrukcja obsługi tel.: (32) 744 35 33, tel. kom.: 695 400 401, e-mail: rblaszkiewicz@medicare.pl Spis treści 1. Proces realizacji zamówienia stworzonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Maskowanie i selekcja

Maskowanie i selekcja Maskowanie i selekcja Maska prostokątna Grafika bitmapowa - Corel PHOTO-PAINT Pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne. Kiedy chcemy wykonać operacje nie na całym obrazku, lecz na jego części,

Bardziej szczegółowo

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej,

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej, Tworzenie wykresu do danych z tabeli zawierającej analizę rozwoju wyników sportowych w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 100 m, zarejestrowanych podczas Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni lat 1896-2012.

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Operacje na Wielu Arkuszach

Operacje na Wielu Arkuszach Operacje na Wielu Arkuszach 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. 2. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami. 3. Ukrywanie arkuszy. Przykład 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. Często pracując

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

1 Obsługa aplikacji sonary

1 Obsługa aplikacji sonary Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia: Badanie własności sonarów ultradźwiękowych Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie osób je wykonujących z podstawowymi cechami i możliwościami interpretacji pomiarów

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU

RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU Spis treśći 1. Komunikacja...3 1.1. Połączenie...3 1.2. Rozłączenie...3 1.3. Problemy z połączeniem...3 1.4. Ustawienia transmisji...4 2. Wykresy...4 2.1. Rysowanie siatek...4

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3. Wyświetlanie i wczytywanie danych

Ćwiczenie nr 3. Wyświetlanie i wczytywanie danych Ćwiczenie nr 3 Wyświetlanie i wczytywanie danych 3.1 Wstęp Współczesne komputery przetwarzają dane zakodowane za pomocą ciągów zerojedynkowych. W szczególności przetwarzane liczby kodowane są w systemie

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu... 3 1.1 Ekran powitalny... 3 1.2 Obsługa menu startowego... 3 1.3 Ekran łączenia z drukarką... 3 1.4 Zezwolenie na dostęp

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Kolejną czynnością będzie wyświetlenie dwóch pasków narzędzi, które służą do obsługi układów współrzędnych, o nazwach LUW i LUW II.

Kolejną czynnością będzie wyświetlenie dwóch pasków narzędzi, które służą do obsługi układów współrzędnych, o nazwach LUW i LUW II. Przestrzeń AutoCAD-a jest zbudowana wokół kartezjańskiego układu współrzędnych. Oznacza to, że każdy punkt w przestrzeni posiada trzy współrzędne (X,Y,Z). Do tej pory wszystkie rysowane przez nas projekty

Bardziej szczegółowo

Zamówienia internetowe instrukcja obsługi

Zamówienia internetowe instrukcja obsługi Zamówienia internetowe instrukcja obsługi tel.: (32) 744 35 33, tel. kom.: 695 400 401, e-mail: rblaszkiewicz@medicare.pl Spis treści 1. Proces realizacji zamówienia stworzonego w programie aptecznym i

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa

Diagnostyka obrazowa Diagnostyka obrazowa Ćwiczenie pierwsze Zapoznanie ze środowiskiem przetwarzania obrazu ImageJ 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu zapoznanie uczestników kursu Diagnostyka obrazowa ze środowiskiem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska INSTRUKCJA KOMPUTEROWA z Rysunku technicznego i geometrii wykreślnej RYSUNEK TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

SpinWorks. Manual dla studentów III roku Chemii, licencjat - Spektrochemia

SpinWorks. Manual dla studentów III roku Chemii, licencjat - Spektrochemia SpinWorks Program SpinWorks służy do procesowania widm NMR jedno- i dwuwymiarowych. Umożliwia również symulację widm NMR. SpinWorks jest programem darmowym. Można go pobrać ze strony: www.columbia.edu/cu/chemistry/groups/nmr/spinworks.html.

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIZYTÓWKI WIZYTÓWKA A

PROJEKT WIZYTÓWKI WIZYTÓWKA A PROJEKT WIZYTÓWKI WIZYTÓWKA A 1. Za pomocą polecenia Otwórz otwieramy plik Organic logo.cdr. Na pasku Właściwości w polu Typ i rozmiar papieru wybieramy Wizytówka. 2. Następnie ustawiamy orientację papieru

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku 1. Minimalne wymagania sprzętowe System operacyjny: Microsoft Window XP SP3 (32 bit), XP SP2 (64 bit), Windows Vista SP1, 7, Microsoft Windows Server 2003 SP2,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym

Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym jest to ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja:

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja: Instrukcja obsługi Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB 1.1 Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Słuchawka telefoniczna na USB. Efektywne rozwiązanie dedykowane dla użytkowników komunikatora Skype. 1.2 Specyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Część II Wyświetlanie obrazów

Część II Wyświetlanie obrazów Tło fragmentu ABA-X Display jest wyposażony w mechanizm automatycznego tworzenia tła fragmentu. Najprościej można to wykonać za pomocą skryptu tlo.sh: Składnia: tlo.sh numer oznacza numer

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z KOMINEM W 3D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z KOMINEM W 3D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA Rok akad. 2011/2012 Semestr

Bardziej szczegółowo