Podstawy obsługi SPSS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy obsługi SPSS"

Transkrypt

1 Podstawy obsługi SPSS Interfejs programu SPSS Deklarowanie zmiennych Wprowadzanie danych Zapisywanie i wczytywanie zbioru danych Operacje na zmiennych Podstawowe obliczenia statystyczne (rozkład częstości, statystyki opisowe, tabele)

2 Interfejs programu SPSS Czyli, jak TO wygląda

3 Podgląd zmiennych Tu deklarujemy zmienne, zmieniamy ich parametry, wartości jaki mogą one przyjmować itp.

4 Wybierz jednostki statystyczne Drukowanie Cofnij i ponów Zmienne i ich parametry Podziel zbiór danych Grupowanie zmiennych Pasek ikon: dostęp do najczęściej używanych funkcji programu Ostatnio używane procedury Zapisywanie pliku Szukaj Włącz wagę dla obliczeń Otwieranie pliku Wstaw zmienne Wstaw jednostki statystyczne Wyświetl etykiety Idź do jednostki statystycznej

5 Operacje edycyjne Kopiuj, wklej itp Operacje na zbiorze danych Wykresy Wyświetlanie/ukrywanie elementów interfejsu Analizy statystyczne Operacje na plikach Otwieranie, zapisywanie itp. Przekształcenia danych

6 Zakładka dane: przełącza do trybu edycji zbioru danych, dostęp do każdej jednostki statystycznej i wartości zmiennych Zakładka zmienne: tryb edycji zmiennych, deklarowanie nowych zmiennych, edycja parametrów zmiennych w zbiorze

7 Deklarowanie zmiennych

8 Deklarowanie zmiennych Nazwa zmiennej Typ zmiennej (numeryczna, czy tekstowa) Wielkość zmiennej Etykieta zmiennej (opis) Zdeklarowane wartości zmiennej Wartości oznaczone jako brak danych Poziom pomiaru zmiennej

9 Nazwa zmiennej nazwa zmiennej powinna odzwierciedlać faktycznie reprezentowaną przez daną zmienną cechę niektóre (starsze) wersje SPSS ograniczają długość nazwy zmiennej do 8 znaków, co wymusza stosowanie nazw skrótowych.

10 Typ zmiennej (numeryczna/tekstowa) Typ zmiennej określa czy wartości zmiennej są liczbami, czy ciągiem znaków. Na zmiennych, które przyjmują wartości będące ciągiem znaków nie możliwe jest wykonywanie większości obliczeń statystycznych. Często ciągi znaków wykorzystuje się dla pytań otwartych

11 Wielkość (szerokość) zmiennej Dla zmiennych przyjmujących wartości numeryczne (liczby) określa ilość cyfr i miejsc po przecinku Dla zmiennych przyjmujących wartości będące ciągami znaków (tekst) określa długość (liczbę znaków) ciągu znaków

12 Etykieta zmiennej Jest to skrótowy opis zmiennej. dzięki temu możemy łatwiej zorientować się do jakiej cechy dana zmienna się odnosi. Etykiety zmiennych są wyświetlane przy wynikach obliczeń

13 Zadeklarowane wartości (etykiety kodów zmiennej) Gdy zmienna przyjmuje wartości numeryczne, można konkretnym kodom (liczbom) przypisać etykiety (co dany kod oznacza) Np. zmienna PLEC zawierająca informację o płci respondenta przyjmuje wartości 1 dla kobiet i 2 dla mężczyzn. Dzięki etykietom kodów łatwo dowiemy się co oznaczają wartości zmiennej numerycznej

14 Braki Danych Czasem nie chcemy, aby jakieś wartości zmiennej były uwzględniane przy obliczeniach statystycznych. Możemy to uzyskać oznaczając te wartości jako brak danych

15 Poziom pomiaru zmiennej Poziom nominalny np. płeć, wyznanie, miejsce urodzenia, kolor oczu (różnice) Poziom porządkowy np. poziom wykształcenia, wielkość miejsca zamieszkania (bardziej/mniej) Poziom interwałowy np. wyniki testów IQ (o ile bardziej) i ilorazowy np. wzrost w metrach, dochód miesięczny (istnieje PUNKT ZEROWY, iloraz-stosunek ilościowy zmiennych)

16 Poziomu pomiaru Zmienne ilorazowe posiadają wszystkie cechy zmiennych interwałowych, porządkowych i nominalnych Zmienne interwałowe posiadają wszystkie cechy zmiennych porządkowych i nominalnych Zmienne porządkowe posiadają wszystkie cechy zmiennych nominalnych

17 Deklarowanie zmiennych Utworzymy zmienne opisujące następujące cechy: płeć, czy pali papierosy, jakiej marki papierosy pali, ile papierosów dziennie pali.

18 Pierwsza zmienna określa płeć respondenta. Najpierw nadajemy jej nazwę wpisując w kolumnie Name odpowiedni tekst i naciskamy Enter.

19 Wybieramy typ numeryczny 0 Określamy typ zmiennej. Będzie ona przyjmować wartości liczbowe. Zmienna będzie przyjmować wartości 1 i 2 są to liczby całkowite więc nie potrzebujemy miejsc dziesiętnych. W pole Decimal Places wpisujemy 0

20 Określamy etykietę zmiennej wpisując w kolumnie Label odpowiedni tekst

21 Tu wpisujemy wartość dla której określamy etykietą 1 kobieta Klikamy OK Określamy etykiety kodów, czyli opisujemy wartości przyjmowane przez zmienną Najpierw klikamy add i podobnie definiujemy etykietę dla wartości 2 mężczyzna. Tu wpisujemy etykietę dla wartości 1

22 Pozostaje określić jeszcze poziom pomiaru. Zmienna plec ma charakter nominalny

23 Deklarowanie zmiennych Zmienna pali etykieta: czy pali papierosy Wartości: 1 tak; 2 nie; Zmienna marka Etykieta: jakiej marki papierosy pali Wartości: 1 Extra mocne; 2 Fajrant; 3 -Wiarus; 4 -Stołeczne; 5 -różne; 6 -odmowa odpowiedzi; 7 -nie dotyczy Brak danych: 6; 7; Zmienna ilepali Etykieta: ile papierosów dziennie pali Brak danych: 0

24 Wprowadzanie danych

25 Data View Jest to tryb pracy, w którym mamy bezpośredni dostęp zbioru danych Możemy wprowadzać dane i je edytować

26 Wiersze reprezentują kolejne jednostki statystyczne (np. respondentów). Numer kolejnej jednostki statystycznej znajduje się w nagłówku wiersza W kolumnach znajdują się zadeklarowane zmienne. Nazwa każdej zmiennej znajduje się w nagłówku kolumny

27 Ikona wyświetlania etykiet kodów. Pozwala włączyć/wyłączyć wyświetlanie etykiet wartości zmiennych

28 Zapisywanie/wczytywanie zbioru danych Zapisywanie i wczytywanie zbioru danych możemy wykonać używając ikon lub menu Ikony zapisywania i wczytywania zbioru danych Z menu wybieramy: File Save lub File Open Data

29 Operacje na zmiennych Wybór jednostek statystycznych Pozwala wybrać do dalszych analiz tylko takie jednostki statystyczne, które spełniają określone warunki (np. kobiety z wyższym wykształceniem, mieszkające w miastach powyżej 500tys. Mieszkańców) Rekodowanie Umożliwia przekodowanie lub pogrupowanie wartości zmiennej w zbiorze. Np. wartości zmiennej określające liczbę lat respondenta możemy pogrupować w kategorie wiekowe. Obliczanie wartości zmiennej Często podczas prowadzenia analiz musimy obliczyć wartość nowej zmiennej bazując na danych istniejących w zbiorze danych. Np. wyznaczyć ilość lat respondenta znając rok urodzenia.

30 Wybór jednostek statystycznych

31 Wybierz wszystkie jednostki Wybierz te jednostki stat., które spełniają określony warunek Wybierz losową próbkę jednostek Lista zmiennych w zbiorze

32 V44<=5 (v47=5 & v48=3) Lista zmiennych w zbiorze Kalkulator, pozwala na wprowadzanie operatorów logicznych i arytmetycznych do warunku Pole gdzie zapisujemy warunek, który spełniać mają wybrane jednostki

33 Podstawowe operatory logiczne i arytmetyczne: + dodawanie - odejmowanie / dzielenie * mnożenie ** potęgowanie ~ negacja (nie jest tak, że) = równość ~= nie równa się < mniejsze niż > większe niż <= mniejsze lub równe niż >= większe lub równe niż & koniunkcja logiczna i alternatywa lub ( )

34 Rekodowanie

35 Lista zmiennych w pliku Tym przyciskiem dodajemy zmienne do przekształcenia Zmienne poddane przekształceniu Tu określamy nazwę i etykietę dla zmiennej wynikowej Szczegółowe określenie parametrów przekształcenia

36 Nazwa i etykieta nowej zmiennej Przekształcenie: Wartości zmiennej marka zostaną przekodowane W wartości zmiennej gr_marka

37 Wartości źródłowe Wartości wynikowe

38 Konkretna wartość zmiennej źródłowej Systemowe i zadeklarowane braki danych Zakres wartości od - do Zakres wartości od najmniejszej do Zakres wartości od do wartości największej Wszystkie pozostałe wartości

39 Systemowy brak danych zmiennej wynikowej Dodaje przekształcenie do listy Zmienia utworzone przekształcenie Zmienia utworzone przekształcenie Nowa wartość zmiennej wynikowej Przepisuje wartość zmiennej źródłowej do zmiennej wynikowej

40 Obliczanie wartości zmiennej

41 Zmienna wynikowa Lista zmiennych w pliku Wyrażenie algebraiczne Jego wynik zostanie przypisany zmiennej wynikowej

42 Podstawowe obliczenia statystyczne Rozkład częstości zmiennej Miary tendencji centralnej Miary dyspersji rozkładu Kurtoza i skośność Statystyki opisowe Tabele Krzyżowe Korelacje

43 Rozkład częstości zmiennej Częstości są najprostszą i najczęściej wykonywaną procedurą w programie SPSS. Dzięki tej procedurze możemy sprawdzić jak wygląda procentowy rozkład wartości zmiennej (odpowiedzi). Np. jaki odsetek osób pali papierosy? Analyze Descriptive Statistics Frequencies

44

45 Dodatkowe statystyki Tym przyciskiem dodajemy zmienne do analizy Lista zmiennych wybranych do analizy Lista zmiennych w pliku, które możemy wybrać do analizy

46 Miary tendencji centralnej Miary dyspersji rozkładu Kurtoza i skośność rozkładu

47 Otuput: tu wyświetlane są wyniki wszystkich procedur statystycznych Outline: jest to spis wyników wykonanych procedur

48 Dodatkowe statystyki wybrane przez użytkownika Rozkład częstości zmiennej

49 Miary tendencji centralnej Średnia suma wartości zmiennej wszystkich jednostek badanej zbiorowości podzielona przez liczbę tych jednostek Dominanta (modalna) wartość zmiennej, która w danym rozkładzie występuje najczęściej Kwantyle wartości cechy badanej zbiorowości, które dzielą ją na określone części pod względem liczby jednostek. Kwartyle pierwszy kwartyl 25% do 75%, drugi kwartyl 50% do 50% (mediana), trzeci kwartyl 75% do 25% Decyle dzielą zbiorowość na 10 części Percentyle dzielą zbiorowość na 100 cześci

50 Miary dyspersji rozkładu Odchylenie standardowe o ile wszystkie jednostki danej zbiorowości różnią się średnio ze względu na wartość zmiennej od średniej arytmetycznej tej zmiennej. s = ( x N Wariancja średnia arytmetyczna z kwadratów odchyleń poszczególnych wartości od średniej arytmetycznej całej zbiorowości. Im zbiorowość jest bardziej zróżnicowana tym większa jest wartość wariancji 2 ( xi X ) 2 s = i N X 2 )

51 Kurtoza i skośność Współczynnik asymetrii rozkładu przyjmuje wartość 0 dla rozkładu symetrycznego, wartość > 0 dla asymetrii prawostronnej, wartość < 0 dla asymetrii lewostronnej. Kurtoza miara koncentracji rozkładu zmiennej w porównaniu do rozkładu normalnego. Wartość >0 koncentracja większa od rozkładu normalnego, wartość <0 koncentracja mniejsza od rozkładu normalnego

52 Kurtoza i skośność Skośność Rozkład symetryczny Asymetria prawostronna Asymetria lewostronna Kurtoza Rozkład normalny Rozkład platykurtyczny Rozkład leptokurtyczny

53 Statystyki opisowe Statystyki opisowe (średnia, odchylenie std., wariancja, kurtoza, współczynnik skośności rozkładu itp.,) możemy obliczyć niezależnie od rozkładu częstości miennej. Analyze Descriptive Statistics Descriptive

54

55 Tu wybieramy statystyki

56 Średnia Odchylenie standardowe, wariancja, min, max itp Kurtoza i skośność

57 Tabele krzyżowe Tabele krzyżowe to tabele zawierające rozkład częstości wielu zmiennych. Dzięki nim możemy np. określić jaki odsetek osób palących pali papierosy marki Stołeczne Analyze Descriptive Statistics Crosstabs

58

59 Zmienne w wierszach Zmienne w kolumnach Zmienne warstwując Lista zmiennych w zbiorze danych `zawartość komórek tabeli krzyżowej

60 Procenty w wierszach, procenty w kolumnach, procenty w całym zbiorze

61 p³eæ * jakiej marki papierosy pali Crosstabulation p³eæ Total kobieta mê czyzna Count % within p³eæ % within jakiej marki papierosy pali % of Total Count % within p³eæ % within jakiej marki papierosy pali % of Total Count % within p³eæ % within jakiej marki papierosy pali % of Total jakiej marki papierosy pali Extra mocne Fajrant Wiarus Sto³eczne ró ne Total ,5% 37,5% 25,0% 12,5% 12,5% 100,0% 50,0% 60,0% 50,0% 50,0% 33,3% 50,0% 6,3% 18,8% 12,5% 6,3% 6,3% 50,0% ,5% 25,0% 25,0% 12,5% 25,0% 100,0% 50,0% 40,0% 50,0% 50,0% 66,7% 50,0% 6,3% 12,5% 12,5% 6,3% 12,5% 50,0% ,5% 31,3% 25,0% 12,5% 18,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 12,5% 31,3% 25,0% 12,5% 18,8% 100,0% Odsetek kobiet palących określone marki papierosów

62 p³eæ * jakiej marki papierosy pali Crosstabulation p³eæ Total kobieta mê czyzna Count % within p³eæ % within jakiej marki papierosy pali % of Total Count % within p³eæ % within jakiej marki papierosy pali % of Total Count % within p³eæ % within jakiej marki papierosy pali % of Total jakiej marki papierosy pali Extra mocne Fajrant Wiarus Sto³eczne ró ne Total ,5% 37,5% 25,0% 12,5% 12,5% 100,0% 50,0% 60,0% 50,0% 50,0% 33,3% 50,0% + 6,3% 18,8% 12,5% 6,3% 6,3% 50,0% ,5% 25,0% 25,0% 12,5% 25,0% 100,0% 50,0% 40,0% 50,0% 50,0% 66,7% 50,0% 6,3% 12,5% 12,5% 6,3% 12,5% 50,0% = ,5% 31,3% 25,0% 12,5% 18,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 12,5% 31,3% 25,0% 12,5% 18,8% 100,0% Odsetek kobiet palących Fajranty Odsetek mężczyzn palących Fajranty

63 Korelacje Współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Mierzy siłę związku prostoliniowego między dwiema zmiennymi. Związkiem prostoliniowym nazywamy taką zależność, w której jednostkowym przyrostom jednej zmiennej towarzyszy, średnio, stały przyrost drugiej zmiennej. Współczynnik korelacji kolejnościowej Spearmana. Służy do opisu korelacji zmiennych, gdy mają one charakter jakościowy i istnieje możliwość uporządkowania obserwacji empirycznych w określonej kolejności.

64 Korelacje Współczynniki korelacji przyjmują wartości od -1 do +1-1 maksymalna korelacja ujemna (im więcej jednej cechy tym mniej drugiej) +1 maksymalna korelacja pozytywna (im więcej jednej cechy tym więcej drugiej) 0 brak związku korelacyjnego między zmiennymi

65 China Russia Korelacje Korelacja Pearsona Istotność (dwustronna) N Korelacja Pearsona Istotność (dwustronna) N China Russia 1,926**, ,926** 1, **. Korelacja jest istotna na poziomie 0.01

66

67 Współczynnik korelacji, który chcemy policzyć Lista zmiennych w zbiorze danych Lista zmiennych wybranych do analizy

68 Poziom istotności Poziom istotności to prawdopodobieństwo odrzucenia testowanej hipotezy, gdy jest ona prawdziwa (błąd I rodzaju). W przypadku korelacji w teście istotności sprawdzamy hipotezę, że istnieje związek między zmiennymi. Przyjmuje się, że korelacja jest istotna statystycznie, przy poziomie istotności co najwyżej 0,05

69 Y i =β 0 + β 1 X 1i + β2x 2i +.. +β p X pi 95% przedział ufności Prosta regresji

70 Model - Podsumowanie b Model 1 R R-kwadrat Skorygowane R-kwadrat Błąd standardowy oszacowania,926 a,857,857,25481 a. Predyktory: (Stała), Russia b. Zmienna zależna: China Often the independent variables are measures in different units. The standardized coefficients or betas are an attempt to make the regression coefficients more comparable. Współczynniki a Współczynniki niestandaryzowane Współczynniki standaryzowane Model 1 (Stała) Russia B Błąd standardowy Beta 2,825,124 22,779,000,637,015,926 42,325,000 t Istotność a. Zmienna zależna: China

71 Wykorzystanie programu SPSS w analizie danych CBOS

72 CBOS marzec 2005 Jaki odsetek respondentów deklaruje udział w wyborach prezydenckich? Na kogo głosowałoby najwięcej badanych osób? Jaki odsetek respondentów deklaruje udział w wyborach parlamentarnych? Na którą partię głosowałoby najwięcej badanych osób?

73 CBOS marzec 2005 Jakie jest średnie zaufanie do osób publicznych? Jaki jest stosunek respondentów do Partii Demokratycznej? Jaki jest rozkład cech społecznodemograficznych przebadanej populacji? (płeć, wiek, poziom wykształcenia, miesięczne dochody netto na 1 osobę w gospodarstwie domowym).

74 CBOS marzec 2005 Jaki jest rozkład poziomu wykształcenia w populacji przebadanych kobiet i populacji przebadanych mężczyzn? Jakie są cechy społ.-demog. osób zamierzających głosować na poszczególnych kandydatów do fotela prezydenckiego? Czy istnieje związek między zainteresowaniem polityką, rokiem urodzenia, poziomem wykształcenia i wielkością miejsca zamieszkania?

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca 1 Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright: Wydawnictwo Placet 2011 Wydanie ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów dla Windows Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows Program służy do szacowania niepewności dowolnych pomiarów i analiz, a w szczególności analiz chemicznych, hydrobiologicznych oraz pomiarów

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zależności w danych. Korelacja i regresja. Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD

Zależności w danych. Korelacja i regresja. Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD Zależności w danych. Korelacja i regresja Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD Korelacja Zależność korelacyjna pomiędzy cechami X i Y charakteryzuje sie tym, że wartościom jednej cechy są przyporządkowane ściśle

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows PROEKO Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel. (62) 757 39 87, 5977-081, fax. 5977-800 E-mail : ryszard@samoc.net, biuro@proeko-rs.pl www.proeko-rs.pl Instrukcja obsługi programu Krzywa DB

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Stata. Przetwarzanie i analiza danych w Stata

Wprowadzenie do Stata. Przetwarzanie i analiza danych w Stata Wprowadzenie do Stata. Przetwarzanie i analiza danych w Stata Artur Pokropek, IFiS PAN, IBE Skrypt wersja 1.2 Tekst bez korekty, do użytku wewnętrznego 31-01-2013 Artur Pokropek artur.pokropek@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYDATKI DOKONYWANE ZA POMOCĄ KART KREDYTOWYCH

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYDATKI DOKONYWANE ZA POMOCĄ KART KREDYTOWYCH TOMASZ BĄK KATARZYNA OWCZARSKA gr. 312 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYDATKI DOKONYWANE ZA POMOCĄ KART KREDYTOWYCH Praca na pisana na ćwiczeniach z Ekonometrii pod kierunkiem mgr Natalii Nehrebeckiej. UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich

Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich Anna Szymańska Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich Wstęp Badania preferencji konsumenckich prowadzone są w celu poznania systemu ocen odzwierciedlających potrzeby i upodobania konsumenta,

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl System laboratoryjny ProMIC Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl Spis treści 1Informacje ogólne...6 1.1 Uruchomienie programu, zmiana hasła...6 1.2 Skróty klawiszowe i poruszanie się po programie...7 1.3

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020 Załączniki do raportu 1 TUTAJ MOŻNA PISAĆ 2 Spis treści 1. METODOLOGIA... 4 2. METODOLOGIA SZACOWANIA LUKI FINANSOWEJ W DOSTĘPIE PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo