Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL"

Transkrypt

1 Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien umieć: - poruszać się po systemie Windows 2000, - zarządzać kontami użytkowników i grup, - zarządzać zabezpieczeniami folderów i plików, - konfigurować sieć i protokół TCP/IP w Windows 2000, - publikować witrynę sieci Web w IIS. Po wykonaniu ćwiczenia uczeń będzie umiał: - zarządzać MS SQL Server, - utworzyć bazę danych, - ustawić zabezpieczenia logowania i zdefiniować użytkowników bazy danych, - utworzyć tabelę, - utworzyć stronę www formularz wstawiający dane do bazy, - utworzyć stronę www wyświetlającą zawartość bazy danych, - pozna podstawy języka SQL. Uwagi o realizacji ćwiczenia: Ćwiczenie podzielone jest na rozdziały. Rozdział zbudowany jest z opisu teoretycznego, omawiającego wybrane zagadnienie i zadania do wykonania. Zadania umieszczone są w ramkach. Po wykonaniu zadania uczeń zobowiązany jest do przeprowadzenia samooceny, korzystając z punktacji 1-5. Nauczyciel może skorygować ocenę ucznia. W czasie tego ćwiczenia uczniowie pracują na oddzielnych komputerach. Dokładną konfigurację stanowisk przedstawia rysunek Przed przystąpieniem do ćwiczenia, uczeń powinien odświeżyć swój komputer z obrazu Windows 2000 Server + SQL FrontPage W czasie ćwiczenia uczeń ma do dyspozycji: płytę z obrazem Windows 2000 Server + SQL FrontPage 2002.

2 Str. 2 Gxx LAN CKP - Fast Ethernet Brama DNS Gxx Koncentrator (Hub) - 5 portowy P5 P4 P3 P2 P1 3C905C-TX IP xx 3C905C-TX IP xx 3C509B IP xx.1 3C509B IP xx.1 stanowisko xx k309-xx.srvxx.ckp.pl k309.lan.srv.ckp.pl stanowisko xx k309-xx.srvxx.ckp.pl k309.lan.srv.ckp.pl Rys Konfiguracja stanowisk 11.1 Konfiguracja TCP/IP pod ćwiczenie Zadanie 11.1 Konfiguracja TCP/IP dla serwera 1. W sali 309 zmień nazwę połączenia: Połączenie lokalne na Internet i Połączenie lokalne 2 na LAN. 2. W sali 111 zmień nazwę połączenia: Połączenie lokalne 2 na Internet i Połączenie lokalne na LAN. 3. Połączeniu Internet przypisz: - adres IP xx, gdzie xx to numer twojego komputera, - maskę , - bramę domyślną , - DNS , - sufiks DNS - srvxx.ckp.pl, gdzie xx to numer twojego komputera np.01, - wyłącz opcję - Zarejestruj adres tego połączenia w DNS. 4. Połączeniu LAN przypisz: - adres IP xx.1, gdzie xx to numer twojego komputera, - maskę

3 Str Wstęp do baz danych 11.2.a Relacyjne bazy danych Najprościej rzec ujmując, baza danych to zbiór powiązanych ze sobą, pogrupowanych danych. W relacyjnych bazach danych dane zgrupowane są w tabelach zawierających kolumny, określające rodzaj przechowywanych danych oraz w wierszach z informacjami. Dodatkowo tabele są powiązane ze sobą za pomocą specjalnych mechanizmów. Tworzą w ten sposób relacje. Dawniej bazy danych kojarzone były z plikami, które przechowywały tabele. W bazach danych SQL jest to bardziej pojęcie logiczne, odnoszące się do zbioru powiązanych ze sobą obiektów. W relacyjnych bazach SQL-owych występują różnego typu obiekty: Tabele zwierają typy danych i aktualne dane. Kolumny są częścią tabel, przechowują określony typ danych. Typy danych określają rodzaj przechowywanych danych. Procedury składowane kod języka SQL wykonujący określone zadanie. Funkcje są podobne do procedur; po wykonaniu zwracają wynik w określonym formacie. Wyzwalacze to procedury uruchamiane automatycznie przed dodaniem, zmiana lub usunięciem danych z bazy. Widoki zapytania przechowywane w bazie danych, odnoszące się do jednej lub kilku tabel. Indeksy pomagają zorganizować dane tak, aby zapytania były wykonywane szybciej. Klucze podstawowe nie są obiektami, są jednak bardzo ważne; wymuszają niepowtarzalność wierszy oraz umożliwiają jednoznaczną identyfikację każdego wiersza. Klucze obce definiowane są na jednej lub większej liczbie kolumn; wykorzystywane są do tworzenia relacji. Definicje poprawności zapewniają integralność danych. Reguły są przypisane do kolumn; zapewniają, że dane są zgodne z określonym formatem. Wartości domyślne są przypisywane do pól i używane w momencie dodania wiersza bez zdefiniowanych wartości b Model klient - serwer Aplikacja klient serwer, to program składający się z dwóch części. Jedna uruchamiana jest na serwerze, druga na stacji roboczej. Oprogramowanie serwera zapewnia zabezpieczenia, odporność na uszkodzenia, wydajność, współbieżność, kopie zapasowe. Oprogramowanie klienckie dostarcza interfejs, z którego korzystają użytkownicy. Oprogramowanie klienckie wysyła do serwera zapytania, serwer realizuje zapytanie i odsyła do klienta wiersze pasujące do zapytania. Klient może także wysłać nowe dane do bazy.

4 Str Zarządzanie Microsoft SQL Server a Wstęp Microsoft SQL Server 2000 jest serwerem relacyjnych baz danych, wykorzystującym język SQL. SQL Server 2000 można kupić jako dodatkowy produkt do Windows Może on także współpracować z systemami Windows 98 i NT. W małych sieciach (do 50 komputerów) można wykorzystać pakiet SBS 2000, w skład którego wchodzi SQL Server UWAGA: Po instalacji SQL 2000 aplikację należy uaktualnić przez zainstalowanie Service Pack dla SQL 2000 (na październik 2003 to SP3a). SP3 zabezpiecza system przed bardzo groźnym robakiem Slammer. Do zarządzania SQL serwerem służą przystawki Enterprise Manager, Query Analyzer i Service Manager. Rys SQL 2000 Enterprise Manager 11.3.b Tworzenie bazy danych W czasie tworzenia nowej bazy, tworzona jest kopia bazy o nazwie model. Należy zatem pamiętać, iż wszystkie parametry ustawione w bazie model pojawią się w każdej nowo utworzonej bazie. Tworząc bazę, należy podać pliki, w których będzie przechowywana baza. Baza musi składać się z co najmniej dwóch plików jeden do przechowywania danych i tabel systemowych, drugi do przechowywania dziennika transakcji. Nową bazę można utworzyć za pomocą przystawki konfiguracyjnej SQL Server -> Enterprise Manager. Po uruchomieniu przystawki należy: 1. Z menu podręcznego gałęzi Databases wybrać New databases. 2. Następnie w oknie Database Properties, na zakładce General podać nazwę tabeli w polu Name i określić parametry sortowania w polu Collation name. Dla sortowania uwzględniającego polskie znaki zakodowane w CP1250, nierozróżniającego wielkości liter i akcentu, należy wybrać Polish_CI_AI.

5 Str Następnie za zakładce Data Files należy wskazać lokalizację (Location) i nazwę pliku lub plików bazy (File Name). Domyślnie system proponuje początkową wielkość pliku bazy równą 1MB (Initial size). Jeżeli tworzona jest baza, do której od razu ma zostać wstawionych bardzo dużo danych, wielkość początkową należy odpowiednio zwiększyć. Dodatkowo domyślnie załączona jest opcja nakazująca automatyczne rozszerzanie bazy o 10% (Automatically grow file -> By percent 10) i nie jest określona maksymalna wielkość bazy (Maximum file size -> Unrestricted file growth). 4. Kolejny krok, to określenie lokalizacji i nazwy pliku dziennika transakcji. Odpowiednie dane należy podać na zakładce Transaction Log. 5. Po zatwierdzeniu OK baza zostanie utworzona i pojawi się w gałęzi Databases. Zadanie 11.3.a Tworzenie bazy danych 1. Utwórz folder <C:\Base\web>. 2. Utwórz nową bazę o nazwie web, umieść ją w pliku web_data w folderze <C:\Base\web>. Dziennik transakcji umieść w pliku web_log w tym samy folderze, co plik danych c Ustawienia zabezpieczeń logowania W czasie połączenia z SQL Server 2000 zabezpieczenia kontrolowane są na trzech poziomach: 1. Uwierzytelnienie sieciowe Windows W czasie połączenia sieciowego do serwera Windows 2000 z SQL 2000 system może wymagać sprawdzenia poprawności danego połączenia. Zależy to od wykorzystywanych bibliotek sieciowych przez SQL serwer. W przypadku Named Pipes lub Multiprotocol połączenie sieciowe musi być zatwierdzone przed ustanowieniem połączenia z SQL. Jeżeli wykorzystywaną biblioteką jest TCP/IP, nie trzeba posiadać prawidłowego konta w systemie Windows, aby zalogować się do serwera SQL. Aby wskazać obsługiwane protokoły sieciowe, należy w Enterprise Manager wybrać właściwości serwera SQL i na zakładce General kliknąć Network Configuration. Następnie w oknie SQL Server Network Utility należy wybrać Enable protocols i określić parametry (Properties). UWAGA: SQL Server 2000 domyślnie korzysta z portu 1433 TCP. Rys Konfiguracja protokołów sieciowych serwera SQL

6 Str Uwierzytelnienie logowania SQL. Aby połączyć się z serwerem, należy podać poprawne hasło i nazwę użytkownika (Authentication Mode) lub skorzystać z prawidłowego połączenia Windows Integrated (Windows Authentication Mode). Authentication Mode w tym trybie serwer SQL akceptuje identyfikator logowania i hasło. Informacje na temat logowania przechowywane są w serwerze SQL, autoryzacja dokonywana jest bez udziału systemu Windows. UWAGA: Po instalacji istnieje użytkownik o nazwie sa bez hasła, z prawami administracyjnymi. Windows Authentication Mode w tym trybie do połączenia z serwerem SQL należy przedstawić dane zabezpieczeń Windows. Referencje te tworzone są w procesie logowania do sieci Windows. Do serwera SQL są wysyłane i weryfikowane bez udziału użytkownika. W tej metodzie dostęp do serwera baz danych można przyznać użytkownikom posiadającym konta w systemie Windows lub przez przynależność do grup. Jest to dobra metoda w sytuacji, gdy użytkownicy posiadają konto w Windows 2000, eliminuje ona podwójne logowanie. We właściwościach serwera SQL, na zakładce Security można wybrać sposób autoryzacji (Authentication). SQL Server and Windows dopuszcza oba tryby autoryzacji, zaś Windows only jedynie tryb Windows Authentication Mode. Rys Właściwości serwera SQL 3. Uwierzytelnienie użytkownika bazy danych SQL Servera. Po zalogowaniu do serwera SQL, aby użytkownik mógł wykorzystać wybraną bazę, musi posiadać odpowiednie prawo dostępu do obiektów bazy (zarówno do odczytu, jak i modyfikacji). Prawa te ustanawia się dla każdej bazy oddzielnie. Zadanie 11.3.b Ustawienia zabezpieczeń logowania 1. Ustaw TCP/IP jako protokół dostępu do serwera SQL. 2. Załącz autoryzację SQL Server and Windows; dla sa ustaw hasło cekape 3. Zatrzymaj i uruchom ponownie SQL serwer (we właściwościach serwera znajdziesz opcję Zatrzymaj i Włącz).

7 Str d Użytkownicy bazy danych Lista użytkowników serwera SQL dostępna jest z SQL Enterprise Manager, w gałęzi Microsoft SQL Servers -> SQL Server Group -> nazwa_serwera -> Security -> Logins. Rys Lista użytkowników Aby utworzyć nowego użytkownika, z menu podręcznego gałęzi Logins należy wybrać opcję New login. Następnie należy: 1. W oknie Login Properties, na zakładce Name podać nazwę użytkownika. 2. W sekcji Authentication wybrać tryb autoryzacji użytkownika. 3. W sekcji Defaults wybrać domyślną bazę i język. Rys Właściwości użytkownika serwera SQL

8 Str Kolejny krok, to określenie, na zakładce Server Role roli użytkownika na serwerze. Role można przyrównać do grup. Domyślnie wszyscy użytkownicy dodawani są do roli public, można ją traktować podobnie, jak grupę Wszyscy systemu Windows Poniżej opisane są dostępne role serwera: - System Administrators zezwala na wykonywanie wszelkich operacji na serwerze SQL. Standardowy użytkownik sa należy do tej roli. - Security Administrators umożliwia tworzenie i kontrolowanie kont logowania serwera, nadaje prawo tworzenia bazy danych, konfigurowanie ustawień zabezpieczeń. Członkowie tej roli mogą ponadto zmieniać hasła użytkowników serwera SQL. - Server Administrators umożliwia ustawianie opcji konfiguracyjnych i daje możliwość wyłączenia serwera. - Setup Administrators członkowie tej roli mogą instalować i konfigurować serwer. - Process Administrators umożliwia kontrolowanie procesów, np. w celu usuwania działających zapytań. - Disk Administrators nadaje prawo zarządzania plikami serwera baz danych. - Database Creators członkowie tej roli mogą tworzyć bazy na serwerze, zmieniać je, usuwać i odtwarzać. - Bulk Insert Administrators umożliwia wykonanie polecenia BULK INSERT. 5. Następnie należy na zakładce Database Access określić role użytkownika w wybranej bazie danych. Rys Role użytkownika w bazie danych Poniżej znajduje się lista dostępnych ról: - public podstawowa rola, do której dodawani są wszyscy użytkownicy. Użytkownika nie można usunąć z tej roli. Administrator określa uprawnienia tej roli. - db_owner umożliwia wykonywanie wszystkich operacji na bazie danych, z wyjątkiem polecenia RESTORE. - db_accessadmin członkowie tej roli mogą zezwalać i zabraniać użytkownikom dostępu do bazy danych.

9 Str. 9 - db_securityadmin umożliwia kontrolowanie wszystkich uprawnień, ról. - db_ddladmin nadaje prawo tworzenia wszystkich obiektów bazy danych, modyfikowania i usuwania ich. - db_backupoperator członkowie tej roli mogą uruchamiać polecenia dotyczące kopii bezpieczeństwa. - db_datareader nadaje prawo odczytywania danych z tabel, widoków lub funkcji. - db_datawriter członkowie tej roli mogą tworzyć, modyfikować i usuwać tabele oraz widoki w bazie. - db_denydatareader zabrania odczytywania danych z tabel, widoków lub funkcji. - db_denydatawriter - członkowie tej roli nie mogą modyfikować żadnych danych w bazie. Zadanie 11.3.c Zakładanie użytkownika bazy danych 1. Utwórz nowego użytkownika serwera SQL o nazwie web z hasłem web. Ustaw: - autoryzację typu SQL Server, - domyślną bazę web, - domyślny język Polish, - dołącz tworzonego użytkownika do roli db_owner bazy danych web Typy danych i tworzenie tabel 11.4.a Tabele i typy danych Wszystkie dane w bazie przechowywane są w tabelach. Tabele zorganizowane są w postaci wierszy i kolumn. Każda kolumna może przechowywać jedynie określony typ informacji. W tabeli może znajdować się maksymalnie 1024 kolumn. Natomiast maksymalna wielkość wiersza, nazywanego często rekordem, to ok bajtów. Wyjątkiem są dane typu text i image, które umożliwiają przechowywanie do 2GB informacji tekstowej lub binarnej. Typy danych określają, jakiego rodzaju informacje mogą być przechowywane w kolumnie i jaką ilość przestrzeni zajmą. Niektóre typy mają ustaloną długość inne zmienną. Poniżej znajduje się tabela wyszczególniająca typy danych obsługiwane przez SQL Server Kategoria Typ danych Komentarz Tekstowy char(n), varchar(n) Przechowuje łańcuchy znaków o zadanej (char) lub zmiennej (varchar) długości do 8000 bajtów. Binarny binary(n), varbinary(n) Przechowuje informacje binarne w parach po 2 bajty o zadanej lub zmiennej długości. Całkowity Przybliżony numeryczny tinyint, int, smalint, bigint, real, float(n) Przechowuje wartości całkowite z zakresów odpowiednio: 0-255, ±32767, ± , ±2^63 Przechowuje przybliżone wartości liczbowe - dla real jest to 7 cyfr znaczących, dla float można zdefiniować. Powinno unikać się tego typu danych.

10 Str. 10 Dokładny numeryczny Specjalny Data i czas Waluta Automatycznie zwiększany Dane Unicode Wyliczeniowy decimal(n,m), numeric(n,m) bit, text, image, table datetime, smalldatetime money, smallmoney rowversion, timestamp nchar, ntest, nvarchar Przechowuje dokładne informacje liczbowe o zadanej maksymalnej ilości cyfr i miejsc po przecinku. Wartości domyślne, to (18,0). Przechowuje pojedynczy bit, informacje znakowe większe niż bajtów lub dane obrazu, tabele. Przechowuje wartości daty i czasu z zakresu odpowiednio: 1/1/ /31/9999 lub 1/1/1900-6/6/2079 Przechowuje wartości walutowe z zakresu odpowiednio: ± ,5808 lub ± ,3647 Przechowuje wartości typów danych zwiększanych automatycznie; rowversion odzwierciedla czas systemowy wstawienia rekordu, timestamp jest stale zwiększaną wartością licznikową. Przechowuje dane w formacie Unicode (podwójny bajt na znak). Przechowuje wyrażenia służące do wyliczenia wartości kolumny. Nie przechowuje danych, jedynie wyliczenia, które służą do utworzenia tych danych b Tworzenie tabel Za pomocą SQL Server Enterprise Managera można wizualnie tworzyć tabele. W tym celu: 1. Z podręcznego menu gałęzi Microsoft SQL Servers -> SQL Server Group -> nazwa_serwera -> Databases -> nazwa_bazy -> Tables należy wybrać New Table. 2. Następnie należy zdefiniować kolumny przez podanie nazwy (Column Name), typu danych (Data Type), wielkości pola (Length) oraz ustalić, czy dozwolona jest wartość pusta (Allow Nulls). 3. Dodatkowo w dolnej części okna, w sekcji Columns należy ustawić dodatkowe parametry poszczególnych kolumn. 4. Na koniec tabelę należy zapisać przez wybranie z paska narzędzi ikony z dyskietką. Przed zapisem program zapyta się o nazwę tabeli. Rys Tworzenie nowej tabeli

11 Str. 11 Zadanie 11.4 Tworzenie tabeli 1. W bazie web utwórz tabelę ksiega z przeznaczeniem na księgę gości twojej strony www. Tabela powinna składać się z następujących kolumn: Nazwa kolumny Typ danych Opis Wartość domyślna Default Value data datetime Data wpisu GETDATE() nazwisko char(50) Imię i nazwisko char(50) Adres pochodzenie char(50) Skąd jesteś? tytul char(70) Tytuł strony www adres char(70) Adres URL strony www wpis text Wpis max. 500 znaków 11.5 Podstawy SQL 11.5.a Klient SQL Servera Za pomocą polecenie SELECT języka SQL można zadawać złożone zapytania do bazy danych. Wynikiem będzie tabela z danymi spełniającymi zadane kryteria. Zapytania do bazy SQL można zadawać za pomocą wielu narzędzi, np. można skorzystać z Microsoft SQL Server Query Analyzer. Po uruchomieniu program zapyta się, pod jaki serwer ma się podłączyć i jakiego typu autoryzację ma zastosować. W przypadku wybrania SQL Server authentication należy podać nazwę użytkownika i hasło. Rys Podłączenie pod serwer SQL Zadanie 11.5 Podłączenie się do bazy SQL 1. Uruchom Microsoft SQL Server Query Analyzer i podłącz się do SQL serwera (local) jako użytkownik web.

12 Str b Proste zapytania Polecenie SELECT ma trzy podstawowe składniki: SELECT, FROM i WHERE. Składnia wygląda następująco: SELECT lista_kolumn FROM lista_tabel WHERE kryteria_wyszukania Lista kolumn może składać się z nazw kolumn rozdzielanych przecinkiem, można także wykorzystać znak <*>; zastępuje on wszystkie kolumny wskazanej tabeli lub tabel. UWAGA: wszystkie przykłady polecenia SELECT należy wykonywać na przykładowej bazie pubs. W tym celu w SQL Query Analyzer, na pasku narzędzi należy wybrać bazę pubs. Aby zobaczyć listę tabel bazy pubs, należy rozwinąć z lewej strony okna gałąź nazwa_serwera -> pubs -> User Tables. SELECT * from authors SELECT phone, address from authors UWAGA: W celu wykonania wprowadzonego zapytania należy na pasku narzędzi kliknąć ikonę Execute Query lub przycisnąć klawisz F5. Rys Zapytania SQL w Query Analyzer 11.5.c Manipulacja danymi i zmiana nagłówka kolumn Wynikiem zapytania mogą być tabele z kolumnami tworzonymi przez przekształcenie oryginalnych danych za pomocą operatorów arytmetycznych, funkcji matematycznych, funkcji ciągu znaków, funkcji daty, funkcji systemowych. Kolumna utworzona w wyniku manipulacji danymi może otrzymać ustaloną nazwę, wystarczy podać ją po wyrażeniu opisującym kolumnę. Nazwę tą musi poprzedzać i kończyć znak (pojedynczy cudzysłów). SELECT au_lname + + au_fname imie_nazwisko from authors

13 Str d Wybór wierszy Klauzula WHERE umożliwia podanie warunków wyszukiwania określających, które wiersze mają zostać wybrane. Można wykorzystać operatory porównania, zakresy, listy, dopasowanie łańcuchów znaków, nieznane wartości, kombinacje i zaprzeczenia warunków. operatory porównania można wybierać wiersze przez porównywanie wartości kolumn z określonym wyrażeniem lub wartością. Dostępne są poniższe operatory porównania: = równy > większy < mniejszy >= większy lub równy <= mniejszy lub równy <> różny!= różny!> nie większy niż!< nie mniejszy niż () kolejność wykonywania Podstawowa składnia polecenia zapytania wygląda następująco: SELECT lista_kolumn FROM lista_tabel WHERE nazwa_kolumny operator wyrażenie SELECT * FROM authors WHERE city = Oakland zakresy dla typów znakowych i daty można skorzystać ze słowa kluczowego BETWEEN, umożliwiającego podanie zakresu. Podstawowa składnia zapytania wygląda następująco: SELECT lista_kolumn FROM lista_tabel WHERE nazwa_kolumny [NOT] BETWEEN wyrażenie AND wyrażenie SELECT * FROM authors WHERE au_lname BETWEEN A AND D listy słowo kluczowe IN umożliwia pobieranie wierszy jedynie z wartościami, które pasują do tych na liście. Podstawowa składnia zapytania wygląda następująco: SELECT lista_kolumn FROM lista_tabel WHERE nazwa_kolumny [NOT] IN (lista_wartości) SELECT * FROM authors WHERE state IN ( OR, MI ) łańcuchy znaków wykorzystanie słowa kluczowego LIKE z danymi typu tekstowego lub daty, umożliwia wybranie wierszy w oparciu o fragmenty łańcuchów znaków. Przy zapytaniach można korzystać z symboli wieloznacznych: % łańcuch zero lub więcej znaków _ pojedynczy znak [] pojedynczy znak z podanego zakresu [^] pojedynczy znak, który nie należy do podanego zakresu.

14 Str. 14 Podstawowa składnia zapytania wygląda następująco: SELECT lista_kolumn FROM lista_tabel WHERE nazwa_kolumny [NOT] LIKE ciąg_znaków SELECT * FROM authors WHERE address LIKE %St.% nieznane wartości jeżeli zachodzi potrzeba wyświetlenia rekordów z pustym lub zapełnionym polem, można skorzystać ze słowa kluczowego NULL. Podstawowa składnia zapytania wygląda następująco: SELECT lista_kolumn FROM lista_tabel WHERE nazwa_kolumny IS [NOT] NULL SELECT * FROM titles WHERE price IS NULL 11.5.e Sortowanie danych Za pomocą klauzuli ORDER BY można posortować wyniki polecenia SELECT. Podstawowa składnia zapytania wygląda następująco: SELECT lista_kolumn FROM lista_tabel [WHERE...] ORDER BY nazwy_kolumn [ASC DESC] SELECT au_lname, au_fname FROM authors ORDER BY au_lname, au_fname 11.6 Modyfikacja danych 11.6.a Wpisywanie danych Podstawowe polecenie INSERT wpisuje jeden wiersz do tabeli. Za pomocą różnych kombinacji tego polecenia można dodać wiele wierszy tabeli, stosując wybór wierszy z innej tabeli lub widoku. Składnia polecenia INSERT jest następująca: INSERT INTO tabela_lub_widok [(lista_kolumn)] VALUES (lista_wartości) Jeżeli nie zostanie podana lista_kolumn, w liście_wartości należy podać wartości dla wszystkich kolumn tabeli, zgodnie z kolejnością kolumn. Aby zobaczyć listę kolumn tabeli, można w SQL Server Enterprise Manager wybrać właściwości tabeli. Jeżeli w liście wartości zostanie podane słowo kluczowe DEFAULT, wówczas do danego pola zostanie wpisana domyślna wartość dla kolumny. INSERT INTO ksiega (data,nazwisko,wpis) VALUES (DEFAULT,'Jan Kowalski','Pozdrowienia') SELECT * FROM ksiega

15 Str. 15 Rys Właściwości tabeli 11.6.b Usuwanie danych Za pomocą polecenia DELETE można usunąć jeden lub więcej wierszy z tabeli. Składnia polecenia jest następująca: DELETE FROM nazwa_tabeli WHERE klauzula DELETE FROM ksiega WHERE nazwisko = Jan Kowalski 11.6.c Aktualizacja danych Za pomocą polecenia UPDATE można dokonać aktualizacji danych w tabeli. Składnia polecenia jest następująca: UPDATE tabela_lub_widok SET nazwa_kolumny1 = wyrażenie_lub_wartość, nazwa_kolumny2... WHERE klauzula INSERT INTO ksiega (data,nazwisko,wpis) VALUES (DEFAULT,'Jan Kowalski','Pozdrowienia') INSERT INTO ksiega (data,nazwisko,wpis) VALUES (DEFAULT,'Piotr Nowak','Pozdrowienia') UPDATE ksiega SET pochodzenie = Wrocław WHERE nazwisko = Jan Kowalski SELECT * FROM ksiega Zadanie 11.6 Podstawowe polecenia SQL 1. W Microsoft SQL Server Query Analyzer wykonaj wszystkie przykłady z ramek.

16 Str Dostęp do SQL Serwera przez strony www 11.7.a Rozszerzenia serwera programu FrontPage 2000 W skład pakietu IIS Internet Information Services wchodzi składnik - Rozszerzenia serwera programu FrontPage Jest to zestaw programów i skryptów, które wspomagają tworzenie stron sieci Web w programie FrontPage i rozszerzają możliwości serwera sieci Web. UWAGA: jednak ze względów bezpieczeństwa nie powinno się korzystać z tego składnika. Zadanie 11.7.a Instalacja serwera IIS 1. Zainstaluj IIS z poniższymi składnikami: - Common Files, - Dokumentacja, - Przystawka internetowych usług informacyjnych, - Server FTP, - Server WWW b Utworzenie nowego projektu witryny Web Aby utworzyć nowy projekt witryny Web w programie FrontPage 2002, należy: 1. Z menu Plik wybrać Strona lub sieć Web. 2. Następnie z prawej strony okna kliknąć opcję Pusta sieć Web. 3. W oknie Szablony witryn sieci Web wskazać Pustą sieć Web i w polu Określ lokalizację nowej sieci Web podać ścieżkę do folderu, w którym ma zostać zapisana witryna Web. Rys Nowa witryna sieci Web Zadanie 11.7.b Tworzenie nowego projektu sieci Web 1. Utwórz nowy projekt sieci Web w folderze C:\Web

17 Str c Utworzenie formularza Po utworzeniu nowej witryny, należy utworzyć nową stronę. W tym celu: 1. Z menu Plik należy wybrać Strona lub sieć Web. 2. Następnie z prawej strony okna kliknąć opcję Pusta strona. 3. Przed rozpoczęciem pracy warto zapisać stronę, np. pod nazwą formularz.asp W programie FrontPage opcje związane z budową formularza dostępne są w menu Wstaw - > Formularz. Na początku należy wstawić formularz, następnie odpowiednie pola. Po wstawieniu pola należy wybrać właściwości pola formularza i podać odpowiednią nazwę (najlepiej zgodną z nazwą kolumny w bazie danych). Warto również ustalić maksymalną liczbę znaków, jaką można podać w polu (wartość ta powinna być zgodna z wielkością pola w bazie). Odpowiednie opcje dostępne są po wybraniu przycisku Sprawdź poprawność. Rys Właściwości pola tekstowego Rys Formularz do obsługi księgi gości

18 Str. 18 Zadanie 11.7.c Formularz 1. Utwórz formularz obsługujący księgę gości: - wstaw odpowiednie pola, - przypisz odpowiednie nazwy i ograniczenia długości pól. 2. Zapisz utworzoną stronę pod nazwą formularz.asp 11.7.d Powiązanie formularza z bazą danych Po wstawieniu pól, formularz należy powiązać z bazą danych. W tym celu należy wywołać właściwości formularza: 1. W oknie Właściwości formularza należy wybrać opcję Wyślij do bazy danych. 2. Następnie, po kliknięciu Opcje, zdefiniować Opcje dostępu do bazy danych. Rys Opcje dostępu do bazy danych 3. Na początku ustalania opcji należy dodać połączenie z bazą danych przycisk Dodaj połączenie. 4. Następnie w oknie Ustawienia sieci Web, na zakładce Baza danych należy wybrać Dodaj. Rys Tworzenie nowego połączenia z bazą danych

19 Str Kolejny krok, to podanie w oknie Nowe połączenie bazy danych nazwy połączenia i wybranie opcji Połączenie sieciowe do serwera baz danych. 6. W oknie Nowe połączenie do bazy danych trzeba zdefiniować połączenie sieciowe do bazy danych. W tym celu należy wybrać Przeglądaj, następnie wybrać jako typ sterownika bazy danych SQL Server, w polu Nazwa serwera podać nazwę lub adres IP serwera, w ostatnim polu edycji wpisać nazwę bazy danych. 7. Przed zatwierdzeniem nowego połączenia bazy danych, po wybraniu opcji Zaawansowanych, należy podać dane autoryzujące dostęp do bazy: Nazwę użytkownika i Hasło. Rys Właściwości połączenia sieciowego do bazy danych 8. Po zatwierdzeniu połączenia, w oknie Opcje zapisywania wyników w bazie danych, należy w polu Użyj połączenia z bazą danych wybrać utworzone połączenie. 9. Następnie z listy rozwijanej Tabela dla wyników formularza wskazać odpowiednią tabelę. Rys Opcje zapisywania wyników do bazy danych

20 Str Kolejny krok, to przejście na zakładkę Zapisane pola i powiązanie pól formularza z kolumnami bazy danych. Po wybraniu przycisku Modyfikuj można ustalić odpowiednie przypisania. 11. Ostatni krok, to usunięcie lub połączenie z kolumnami bazy pól dodatkowych, (zakładka Pola dodatkowe). Zadanie 11.7.d Połączenie formularza z bazą danych 1. Połącz formularz z bazą danych web. 2. Pole dodatkowe sygnatura czasowa połącz z kolumną data. 3. Zapisz zmiany. 4. Opublikuj utworzoną witrynę sieci Web w Menadżerze usług internetowych. 5. Połącz się z adresem 6. Wypełnij formularz i prześlij dane. 7. Za pomocą SQL Query Analyzer sprawdź, czy dane zostały zapisane w bazie e Wyświetlenie zawartości bazy danych. W programie FrontPage 2002 znajduje się kreator umożliwiający w bardzo prosty sposób wyświetlenie zawartości bazy na stronie www. Przed uruchomieniem kreatora należy utworzyć pustą stronę www, następnie należy wybrać opcję Wstaw -> Baza danych -> Wyniki. 1. Pierwszy krok, to wybór połączenia z bazą danych. 2. Drugi krok, to wybór źródła rekordu lub podanie kwarendy niestandardowej (kwarenda to zapytanie tworzone za pomocą polecenia SELECT). Rys Kreator wyników bazy danych 3. W trzecim kroku należy wybrać pola, które mają zostać wyświetlone. Po wybraniu przycisku Więcej opcji można wybrać pola używane do sortowania wyników bazy danych, ograniczyć liczbę zwracanych rekordów oraz ustalić komunikat wyświetlany, gdy nie zwrócono żadnych rekordów. 4. Czarty krok, to wybór opcji formatowania wyników. 5. Ostatni krok, to możliwość wybrania podziału rekordów na grupy.

21 Str. 21 Rys Kreator wyników bazy danych Rys Kreator wyników bazy danych Zadanie 11.7.e Strona z zawartością bazy danych 1. Utwórz stronę www wyświetlającą zawartość twojej księgi gości w postaci listy, z podziałem na grupy składające się z 3 rekordów. 2. Zapisz utworzoną stronę pod nazwą ksiega.asp 3. Połącz się z adresem Literatura [1] MS SQL Server 2000 dla każdego, Helion. [2] SQL dla każdego, MIKOM.

22 Str Lista zadań do wykonania i samoocena Nr zadania Temat Ocena (1 5 pt.) 11.1 Konfiguracja TCP/IP dla serwera 11.3.a 11.3.b 11.3.c Tworzenie bazy danych Ustawienia zabezpieczeń logowania Zakładanie użytkownika bazy danych 11.4 Tworzenie tabeli 11.5 Podłączenie się do bazy SQL 11.6 Podstawowe polecenia SQL 11.7.a 11.7.b 11.7.c 11.7.d Instalacja serwera IIS Tworzenie nowego projektu sieci Web Formularz Połączenie formularza z bazą danych 11.8 Strona z zawartością bazy danych Autor: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Wrocław

Exchange 2000 poczta elektroniczna

Exchange 2000 poczta elektroniczna Str. 1 Ćwiczenie 10 Exchange 2000 poczta elektroniczna Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem i zarządzaniem serwerem poczty elektronicznej Exchange Server 2000. Przed przystąpieniem do ćwiczenia,

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 Opracowali: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie Duże bazy danych

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server.

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Str. 1 Ćwiczenie 8 SBS, ISA Server (Firewall) Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access Wygląd, menu i obiekty programu MS Access... 1 Kreator baz danych... 6 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych.... 8 Projektowanie tabel do baz danych.... 9 Okno projektu tabeli. Typy danych....

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax. (0-12) 261-36-42 www.enova.pl e-mail: place@enova.pl enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo