OKREŚ LANIE CHARAKTERYSTYK DRGANIOWYCH SILNIKÓW TURBINOWYCH W STANACH NIEUSTALONYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OKREŚ LANIE CHARAKTERYSTYK DRGANIOWYCH SILNIKÓW TURBINOWYCH W STANACH NIEUSTALONYCH"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 3 (186) 2011 Anrzej Grzą ziela Akaemia Marynarki Wojennej OKREŚ LANIE CHARAKTERYSTYK DRGANIOWYCH SILNIKÓW TURBINOWYCH W STANACH NIEUSTALONYCH STRESZCZENIE W artykule przestawiono metoę wyznaczania charakterystyk rganiowych okrętowych turbinowych silników spalinowych. Zaproponowano sposób akwizycji anych z pomiarów w stanach nieustalonych oraz metoykę baań procesów rganiowych zachozących w procesach zimnego i gorącego rozruchu oraz wybiegu wirnika wytwornicy spalin. Słowa kluczowe: silnik turbinowy, charakterystyki, rgania. WSTĘP Okrętowe turbinowe silniki spalinowe pracując w otwartym ukłazie przepływu czynnika roboczego, zasysają znaczne ilości powietrza zawilgoconego parą woną, kroplami woy morskiej i opaów atmosferycznych. Śroowisko morskie, rgania funamentów spowoowane pływaniem na fali oraz pracą śrub okrętowych, kołysanie wzłużne i poprzeczne i tym poobne czynniki wpływają systematycznie na pogorszenie się stanu technicznego pozespołów silników. Konsekwencją wspomnianych oziaływań jest pogarszanie się stanu technicznego kanałów przepływowych maszyn wirnikowych (osay, erozja itp.). Znaczna część tych zmian znajuje ozwiercielenie we wzroście energii yssypowanej wibroakustycznej. ZAKRES BADAŃ Analizy pomiarów rgań, przeprowazane w trybie off-line, la stanów ustalonych wykonywane są zwykle w celu wykrycia symptomów nieprawiłowej 57

2 Anrzej Grząziela pracy silnika pogorszenia jego stanu technicznego [1, 2, 4, 5]. Najczęściej baania takie służą o jakościowej ientyfikacji eksploatacyjnego niewyrównoważenia wirnika poczas eksperymentów biernych wykonanych w rzeczywistych warunkach pracy silnika na okręcie. Wybór punktów pomiarowych yktują realne możliwości zainstalowania czujników kontrolowanych wielkości, bez ingerencji w konstrukcję. O ich rozmieszczeniu ecyuje analiza teoretyczna oziaływań oraz struktura silnika [1]. Celem baań było ustalenie możliwości rozpoznawania postawowej niesprawności silników turbinowych niewyrównoważenia zespołu wirnikowego poprzez pomiar parametrów rganiowych w stanach nieustalonych. Traktując wirnik silnika turbinowego jako niewyrównoważony, siłę reakcji prostopałej o osi obrotu wału wirnika opisano równaniem [3]: 2 F = mω r sinωt (1) i stosując równanie różniczkowe rgań wymuszonych w postaci:.. 2 F x+ 2h x+ ω x = p( t) =, (2) m gzie: tłumienie c k h = ; częstość ω =, (3) 2m m otrzymano zależność la wirnika niewyrównoważonego w postaci: && x + hx& + ω x = eω ωt, (4) sin gzie: mr n e = m (5) jest niewyrównoważeniem właściwym, przypaającym na jenostkę masy wirnika. Ponieważ ruch wirującego wirnika opisano równaniami: x = acosωt+ bsinωt ; (6) x& = aω sinωt+ bωcos ωt ; (7) 2 2 && x = aω cosωt+ bω sinωt, (8) to postawiając związki (6), (7) i (8) o związku (4), otrzymano: ( 2 )cos ( 2 )sin sin aω + hbω+ aω ωt+ bω haω+ bω ωt = eω ωt. (9) 58 Zeszyty Naukowe AMW

3 Określanie charakterystyk rganiowych silników turbinowych Tożsamość (9) bęzie spełniona, kiey: 3 2hω a = e ; (10) ( ω ω ) + 4h ω ω ( ω ω ) b= e. (11) ( ω ω ) 2 ω h Całka szczególna (7) przyjmie wówczas postać: x = A sin( ωt+ φ ), (12) 0 gzie: A a b 2 2 = + = 2 eω ( ω ω ) + 4h ω ; (13) a tgφ = = 2hω b ω ω. (14) Rozwijając równanie ruchu w szereg trygonometryczny Fouriera, przy uwzglęnieniu wielu rzeczywistych skłaowych A i, uzyskano sygnał reprezentowany w postaci kilku zmiennych zależnych A i określonych la różnych częstości, w tym harmonicznych ω i [4]. Ponieważ rejestrowane sygnały są uśreniane czasowo, a sam sygnał rgań baany w trybie free-run nie jest synchronizowany, więc wstępnie przy pomiarze sygnału wpływ kąta fazowego ϕ i można pominąć. Z powyższego wynika, że powstałe rgania, wynikające z niewyrównoważenia, są rganiami harmonicznymi o postawowej częstości siły wymuszającej równej częstości wirowania wału. Rejestrowana wartość amplituy A, jak wiać z (13), bęzie funkcją liniowo zależną o niewyrównoważenia i o prękości obrotowej w rugiej potęze. Wynika z tego wniosek, że aby baania bez sygnału synchronizującego były powtarzalne, należy je wykonywać przy ustabilizowanym obciążeniu i stałej prękości obrotowej. Ze wzglęu na zmiany wartości moułu Younga w funkcji temperatury przyjęto, że poprawnym miejscem pomiaru na silniku jest zimny punkt poparcia wirnika gniazo łożyska przeniego lub śrokowego sprężarki wytwornicy spalin GG, a kierunek pomiaru zgony z wektorem reakcji ośrokowej promieniowy. Ponieważ równania różniczkowe opisujące ruch wału mają charakter nieliniowy, należy uwzglęnić zakres częstotliwości opowiaający I, II i III harmonicznej sygnału postawowego. Do wykonania baań weryfikacyjnych użyto systemu PULSE v.12.0 oraz piezoelektrycznych czujników przyspieszeń rgań. Przetworniki pomiarowe zamontowano 3 (186)

4 Anrzej Grząziela w pobliżu czujników okrętowego systemu monitoringu na kołnierzu sprężarki, prostopale o osi wirowania oraz na śrokowym łożyskiem turbiny napęowej. CHARAKTERYSTYKI PARAMETRÓW DRGANIOWYCH W PROCESIE AKCELERACJI I DECELERACJI SILNIKA LM 2500 Analiza parametrów rganiowych w stanach nieustalonych jest rzako stosowana w systemach iagnostycznych turbinowych silników spalinowych. Postawową przyczyną utruniającą jej stosowanie jest konieczność zakupu kosztownej aparatury, występowanie gwałtownych zmian temperatury w obrębie wirników oraz wymóg generowania sygnałów synchronizujących prękość obrotową wirnika. W baaniach wykorzystano system PULSE i skupiono się na procesach rozruchu i wybiegu wirnika GG celem ientyfikacji pierwotnych symptomów powstającego niewyrównoważenia wirnika. Silniki LM 2500 mają trzy rozaje rozruchu: zimny, pozorny i gorący. Wykorzystanie pierwszego z procesów rozruchu pozwala na akcelerację wirnika GG o prękości obrotowej ngg = 3000 obr/min w czasie około 12 sekun, natomiast rozruch gorący silnika prowazi o uzyskania przez wirnik GG prękości obrotowej ngg = 6000 obr/min w czasie około 15 sekun (rys. 1.). Oznacza to, że w trakcie rozruchu gorącego następuje znaczący wzrost przyspieszeń kątowych wirnika, co utrunia ientyfikację lokalnych rezonansów. Z tego powou w alszych baaniach stanu technicznego wirnika wykorzystano głównie pierwszy z procesów rozruchowych. Wstępne testy wykonano z zastosowaniem synchronizmu sygnałów, rejestrując prękość obrotową wirnika optycznym znacznikiem bęącym elementem okrętowego systemu monitoringu silników LM 2500 (rys. 2.). Kolejne baania umożliwiły wykonanie charakterystyk z wykorzystaniem proceury AUTOTRACKING, bez znacznika kątowego na wale wirnika. Baania w stanach nieustalonych mają na celu ientyfikację lokalnych rezonansów oraz pierwotnych uszkozeń zmęczeniowych ujawniających się w sposób jenoznaczny w procesie akceleracji i eceleracji wirnika. Czas procesu rozruchu zimnego razem z wybiegiem wynosi około 110 sekun, co umożliwia pełny zapis anych przez owolny system analityczno-pomiarowy. Rejestrowanie sygnałów rganiowych w trybie free-run nie spełnia iagnostycznych wymagań ze wzglęu na zmienne parametry wejściowe uzależnione mięzy innymi o ciśnienia powietrza rozruchowego, ponato poczas realizacji pomiarów w trybie free-run skłaowe harmoniczne nie ukłaają się równolegle, a więc ich ientyfikacja jest utruniona. 60 Zeszyty Naukowe AMW

5 Określanie charakterystyk rganiowych silników turbinowych Rys. 1. Przykłaowy przebieg zmian prękości obrotowej wirnika GG przy zatrzymaniu procesu gorącego rozruchu, o 17 sekuny wioczny wybieg wirnika GG Źróło: opracowanie własne. Rys. 2. Przykłaowe wimo przyspieszeń rgań zarejestrowane w procesie rozruchu zimnego silnika LM 2500 Źróło: opracowanie własne. W trakcie baań procesu rozruchu i wybiegu analizuje się relacje wartości kolejnych harmonicznych, co charakteryzuje niewyrównoważenie wirnika [3]. Innym symptomem jest wzrost chwilowych wartości przyspieszeń rgań, który może być rozpatrywany zarówno w ziezinie przyrostu prękości uruchamianego wirnika (rys. 3.), jak i w ziezinie czasu rozruchu (rys. 4.). Zastosowanie obu proceur pozwala zientyfikować wpływ procesu spalania na zmiany rganiowych symptomów iagnostycznych, a także lokalne rezonanse. Równoczesna obserwacja parametrów rganiowych i prękości obrotowej umożliwia znalezienie relacji pomięzy wytypowanym sygnałem rganiowym a procesami zachozącymi w trakcie rozruchu i wybiegu. Wyniki uzyskane z baań silników umożliwiły wykonanie wzorcowych charakterystyk AUTOTRACKING la całej populacji baanych obiektów. [m/s²] 20m 16m 12m Autospectrum(Signal 2) - Input - slice Working : Input : MB Run-up : Orer Analyzer (Autotracker) [m/s²] Autospectrum(Signal 2) - Input - slice Working : Input : MB Run-up/own : Orer Analyzer (Autotracker) 1,2 800m 8m 4m k 1,2k 1,4k 1,6k [RPM] (Average Spee - Autotracker) Rys. 3. Przykłaowa charakterystyka przyspieszeń rgań (I harmoniczna) z wykorzystaniem proceury AUTOTRACKING w procesie rozruchu gorącego silnika LM 2500 Źróło: opracowanie własne. 400m [s] (Time) Rys. 4. Przykłaowa charakterystyka przyspieszeń rgań (III harmoniczna) z wykorzystaniem proceury AUTOTRACKING w procesie gorącego rozruchu silnika LM 2500 Źróło: opracowanie własne. 3 (186)

6 Anrzej Grząziela Przeprowazone baania pilotażowe poparte wynikami symulacji numerycznych pozwoliły określić postacie rgań własnych wirnika wytwornicy spalin. Uzyskane wyniki wskazują w wimie prękości i przyspieszeń rgań skłaowe, które są efektem lokalnych rezonansów występujących zarówno w procesie rozruchu, jak i wybiegu wirnika. Interesujący jest fakt, że każy z teoretycznie ientycznych silników ma własne cechy charakterystyczne w wimie rgań określone roboczo jako fingerprints (ociski palców). WNIOSKI Postawowym narzęziem baawczym la analiz w stanach nieustalonych przy braku możliwości pozyskania sygnału synchronizującego jest proceura AUTOTRACKING. Wykorzystanie ślezenia rzęów ma zastosowanie zarówno w procesie rozruchu, jak i wybiegu. Prowazone analizy umożliwiły przestawienie procesu akceleracji i eceleracji w postaci: analizy rzęów prękości rgań w ziezinie czasu lub zmian prękości obrotowej wirnika wytwornicy spalin; analizy rzęów przyspieszeń rgań w ziezinie czasu lub zmian prękości obrotowej wirnika wytwornicy spalin; analizy zmian wartości wytypowanej harmonicznej prękości lub przyspieszeń rgań w ziezinie czasu lub zmian prękości obrotowej wirnika wytwornicy spalin; analizy zmian prękości obrotowej wytwornicy spalin (ślezenie rzęu) w funkcji czasu (tzw. czas wybiegu). Schemat ieowy ientyfikacji zmian w rozpatrywanych analizach przestawia rysunek 5. Postawowym problemem, związanym z wykonywaniem pomiarów na obiektach rzeczywistych, jest wybór miejsc mocowania czujników pomiarowych. Wyniki baań oraz ientyfikacja moelu numerycznego wirnika GG wskazują, że mimo truności związanych z realnymi możliwościami instalacji czujników zaproponowany obór punktów pomiarowych jest słuszny. Analiza teoretyczna pozwoliła określić zakres niezbęnych baań oraz przygotować program ANALIZA, którego zaaniem jest archiwizacja anych oraz ich przetwarzanie. 62 Zeszyty Naukowe AMW

7 Określanie charakterystyk rganiowych silników turbinowych Rys. 5. Schemat ieowy ientyfikacji zmian w stanach nieustalonych przy analizach AUTOTRACKING Źróło: opracowanie własne. Porównanie zarejestrowanych parametrów rozruchów i wybiegów wirnika GG w trakcie jego eksploatacji pozwala na określenie zmian stanu technicznego obiektu związanych mięzy innymi ze zmianami momentu bezwłaności (uszkozenie łopatek lub obecność oleju w przestrzeni wewnętrznej bębna wytwornicy spalin, oporów pracy łożyskowania itp.). BIBLIOGRAFIA [1] Aamkiewicz A., Łutowicz M., An Attempt to Evaluate the Technical Conition of a Ship Auxiliary Driving Unit with a Gas Turbine Engine on the Basis of Vibrations, Marine Technology Transactions, Polish Acaemy of Sciences, Branch in Gańsk, 2000, Vol. 11, p. 19. [2] Charchalis A., Grząziela A., Diagnozowanie zespołów wirnikowych okrętowych turbinowych silników spalinowych w oparciu o analizę parametrów wibroakustycznych, II International Congress of Technical Diagnostics, Diagnostyka 2000, Politechnika Warszawska, Warszawa, (186)

8 Anrzej Grząziela [3] Grząziela A., Diagnosing of naval gas turbine rotors with use of vibroacoustic parameters, Polish Maritime Research, 2000, No 3. [4] Łączkowski R., Wyważanie elementów wirujących, Wyawnictwo Naukowo- -Techniczne, Warszawa [5] Monitorowanie stanu maszyn, Brüel & Kjaer, Naerum Dania. K. Larsen & Sфn A/S, DK-2600 Glostrup, DETERMINING VIBRATION CHARACTERISTICS IN MARINE TURBINE ENGINES IN TRANSIENTS CONDITIONS ABSTRACT The paper presents a metho for etermining vibration characteristics in marine turbine engines. It proposes a way of ata acquisition from measurements in transient conitions, as well as methoology for investigating vibration processes occurring uner run-up an shut-own engine processes an rotor coasting of gas generator. Keywors: turbine engine, characteristics, vibrations. 64 Zeszyty Naukowe AMW

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE DIGNOSTYK 7 SPIS TREŚCI Spis treści Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMCJE PTDT Protokół z obrad V Walnego Zjazdu PTDT...5 Komunikat Redakcji strony internetowej PTDT...7 Uchwała ZG PTDT o odpłatności

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka Mgr inż. Krzysztof MAZUREK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Dr hab.inż. Stanisław SZWEDA Politechnika Śląska Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

SIMULATION STUDY OF VIRTUAL MODEL OF CENTRIFUGAL CLUTCH WITH ADJUSTABLE TORQUE POWER TRANSFER IN ASPECT OF HEAT FLOW

SIMULATION STUDY OF VIRTUAL MODEL OF CENTRIFUGAL CLUTCH WITH ADJUSTABLE TORQUE POWER TRANSFER IN ASPECT OF HEAT FLOW Mikołaj SPADŁO, Jan SZCZEPANIAK Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starołęcka 3, 60-963 Poznań e-mail: office@pimr.poznan.pl SIMULATION STUDY OF VIRTUAL MODEL OF CENTRIFUGAL CLUTCH WITH ADJUSTABLE

Bardziej szczegółowo

Modelowy układ odzysku nadwyżek energii wody sieciowej

Modelowy układ odzysku nadwyżek energii wody sieciowej Modelowy układ odzysku nadwyżek energii wody sieciowej Tomasz Węgiel, Dariusz Borkowski, Stanisław Łopata 1. Wstęp Wszędzie tam, gdzie ciśnienie przepływającego czynnika roboczego powinno być zredukowane,

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE WSKAŹ NIKI EFEKTYWNOŚ CI W UTRZYMANIU SILNIKÓW SPALINOWYCH W UKŁ ADACH ENERGETYCZNYCH JEDNOSTEK PŁ YWAJĄ CYCH

KLUCZOWE WSKAŹ NIKI EFEKTYWNOŚ CI W UTRZYMANIU SILNIKÓW SPALINOWYCH W UKŁ ADACH ENERGETYCZNYCH JEDNOSTEK PŁ YWAJĄ CYCH ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIII NR 2 (189) 2012 Andrzej Adamkiewicz Arkadiusz Burnos Akademia Morska w Szczecinie KLUCZOWE WSKAŹ NIKI EFEKTYWNOŚ CI W UTRZYMANIU SILNIKÓW SPALINOWYCH

Bardziej szczegółowo

PTNSS-2015-201 Marine engine indicated power uncertainty determination

PTNSS-2015-201 Marine engine indicated power uncertainty determination Article citation info: KOWALAK P. Marine engine indicated power uncertainty determination. Combustion Engines. 2015, 161(2), 3-13. ISSN 2300-9896. Przemysław KOWALAK PTNSS-2015-201 Marine engine indicated

Bardziej szczegółowo

MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ

MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ 15 Marcin Barański Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice MASZYNA ELEKTRYCZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO WŁASNY CZUJNIK DRGAŃ PERMANENT MAGNET ELECTRICAL MACHINE AS A OWN VIBRATION SENSOR

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie właściwości dynamicznych płaskiego kolektora słonecznego

Wyznaczanie właściwości dynamicznych płaskiego kolektora słonecznego PAK vol. 58, nr 10/2012 1 Paweł OBSTAWSKI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO, WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa Wyznaczanie właściwości dynamicznych płaskiego kolektora

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych

Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych doc. dr inż. Marian Medwid mgr inż. Krzysztof Przepióra Instytut Pojazdów Szynowych TABO Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych W artykule zaprezentowano możliwości

Bardziej szczegółowo

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS Krzysztof KĘDZIORA, Piotr KRZEMIEŃ, Wojciech WACH Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie ul. Westerplatte 9, 31-33 Kraków e-mail: kkedziora@ies.krakow.pl PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie ZESZYTY NAUKOWE Akademia Morska w Szczecinie SCIENTIFIC JOURNALS Maritime University of Szczecin Szczecin 2009 Redaktor Naczelny dr hab. inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia mechaniki maszyn

Zagadnienia mechaniki maszyn O4 Zagadnienia mechaniki maszyn Wstęp O4/Z1/T1 Metody analizy i detekcji uszkodzeń w elementach maszyn Cel i przedmiot pracy Celem pracy było sformułowanie nowych i doskonalenie dotychczasowych metod

Bardziej szczegółowo

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404 Edward filer illinium PL0000404 ISSN 1425-7343 RAPORTY IChTJ. SERIA A nr 1/99 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH INSTYTUT CHEMII

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3 CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3.1 WSTĘP Coraz powszechniejszą praktyką, zwłaszcza w grupie dużych firm produkcyjnych, jest stosowanie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG dr inż. Włodzimierz MADEJCZYK Instytut Techniki Górniczej KOMAG Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG S t r e s z c z e n i e W artykule

Bardziej szczegółowo

NUMERYCZNE SYMULACJE MES FORM WTRYSKOWYCH DO GUMY

NUMERYCZNE SYMULACJE MES FORM WTRYSKOWYCH DO GUMY Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 NUMERYCZNE SYMULACJE MES FORM WTRYSKOWYCH DO GUMY JAN ZIOBRO Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku Streszczenie. W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju systemu zarządzania parkiem maszynowym DiagMANAGER w oparciu o zebrane doświadczenia eksploatacyjne

Perspektywy rozwoju systemu zarządzania parkiem maszynowym DiagMANAGER w oparciu o zebrane doświadczenia eksploatacyjne Perspektywy rozwoju systemu zarządzania parkiem maszynowym DiagMANAGER w oparciu o zebrane doświadczenia eksploatacyjne P.K. Stefaniak, M. Sawicki, R. Zimroz, R. Król, M. Hardygóra 1. Wprowadzenie Przenośnik

Bardziej szczegółowo

CSI 6500 Machinery Health Monitor

CSI 6500 Machinery Health Monitor System Ciągłego Monitoringu Stanu Maszyn Karta katalogowa produktu Kwiecień 2012 CSI 6500 Machinery Health Monitor n Rozszerzenie architektury PlantWeb o funkcję zabezpieczeń maszyn zgodnie z normą API

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK ROK LIV Nr 1 (192) GDYNIA 2013 RADA NAUKOWA prof. Leif Bjørnø (Dania); dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. AMW; prof.

Bardziej szczegółowo

STRATOSFERYCZNYCH SAMOLOTÓW SOLARNYCH

STRATOSFERYCZNYCH SAMOLOTÓW SOLARNYCH PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 5 17, Warszawa 2011 WYZWANiA i PROBLEMY W BUDOWiE STRATOSFERYCZNYCH SAMOLOTÓW SOLARNYCH EWa CIChoCka Instytut Lotnictwa Streszczenie Praca prezentuje zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH XXVIII KONFERENCJA PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH PROGRAM KONFERENCJI ZAKOPANE 26-29 stycznia 2015 KOMITET HONOROWY Profesorowie: Marian KRÓLAK Jan RYŚ Zbigniew SMALKO Józef WOJNAROWSKI KOMITET NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE MOCY I ICH ROZDZIAŁ MIĘDZY RÓWNOLEGLE PRACUJĄCE PRĄDNICE NA PROMIE PASAŻERSKO-SAMOCHODOWYM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

SKŁADOWE MOCY I ICH ROZDZIAŁ MIĘDZY RÓWNOLEGLE PRACUJĄCE PRĄDNICE NA PROMIE PASAŻERSKO-SAMOCHODOWYM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Mariusz Górniak Akademia Morska w Gdyni SKŁADOWE MOCY I IC ROZDZIAŁ MIĘDZY RÓWNOLEGLE PRACUJĄCE PRĄDNICE NA PROMIE PASAŻERSKO-SAMOCODOWYM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Stale rosnąca liczba odbiorników nieliniowych,

Bardziej szczegółowo

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja

Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja mgr inż. Daniel Lewandowski promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta Wrocław 2005 Dla rodziców, dzįeki których pomocy udałomisįetakłatwoprzebyćtak

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WTRYSKU PALIWA DO KOMORY SPALANIA W SILNIKU Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM PRZY UŻYCIU ŚRODOWISKA AVL FIRE

MODELOWANIE WTRYSKU PALIWA DO KOMORY SPALANIA W SILNIKU Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM PRZY UŻYCIU ŚRODOWISKA AVL FIRE I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 2(143) T.1 S. 113-121 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org MODELOWANIE WTRYSKU PALIWA DO KOMORY SPALANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KONTROLERA KINECT JAKO SKANERA 3D DO REJESTRACJI KOLOROWYCH CHMUR PUNKTÓW

SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KONTROLERA KINECT JAKO SKANERA 3D DO REJESTRACJI KOLOROWYCH CHMUR PUNKTÓW Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 24, 2012, s. 289-300 ISBN 978-83-61576-22-8 SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KONTROLERA KINECT JAKO SKANERA 3D DO REJESTRACJI KOLOROWYCH CHMUR

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XV 2012 TOMII pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2012 Organizatorzy Konferencja pod patronatem Polskich Linii

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XVI 2014 TOMI pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2014 Organizatorzy Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

WiRTUALNE PROJEKTOWANiE ŚMiGŁOWCA

WiRTUALNE PROJEKTOWANiE ŚMiGŁOWCA PRACE instytutu LOTNiCTWA 219, s. 194-202, Warszawa 2011 WiRTUALNE PROJEKTOWANiE ŚMiGŁOWCA MateuSz KaNIa Instytut Lotnictwa Streszczenie W referacie przedstawione zostały metody i narzędzia stosowane do

Bardziej szczegółowo