Użyteczność aparatu CellaVision DM8 w ocenie obrazu wzoru odsetkowego krwinek białych u pacjentów onkologicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Użyteczność aparatu CellaVision DM8 w ocenie obrazu wzoru odsetkowego krwinek białych u pacjentów onkologicznych"

Transkrypt

1 diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostic 2010 Volume 46 Number Praca oryginalna Original Article Użyteczność aparatu CellaVision DM8 w ocenie obrazu wzoru odsetkowego krwinek białych u pacjentów onkologicznych Usefulness of CellaVision DM8 for evaluation of the white blood cell differential in cancer patients Barbara Masłyk 1, Regina Deja 1, Joanna Gliwińska 1, Zofia Kołosza 2, Elżbieta Nowara 3 1 Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej, 2 Zakład Epidemiologii Nowotworów, 3 Klinika Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Gliwice Streszczenie Cel: Celem pracy było sprawdzenie użyteczności aparatu CellaVision DM8 w ocenie wzoru odsetkowego krwinek białych. CellaVision DM8 jest urządzeniem umożliwiającym automatyczną analizę obrazu rozmazu krwi obwodowej. Metody: Analizy porównawczej wzoru odsetkowego krwinek białych dokonano dla dwóch metod odniesienia: rozmazu mikroskopowego oraz aparatu hematologicznego Sysmex XE Do oceny porównania metod wykorzystano analizę korelacji i regresji prostoliniowej, a dla oceny istotności różnic pomiędzy wynikami test t-studenta; z wykorzystaniem programu statystycznego STATISTICA wersja 7.1. Dla porównania zgodności pomiarów wykonanych analizowanymi metodami użyto graficznej techniki wg. Bland i Altman. Wyniki: System CellaVision DM8 jest urządzeniem pomocnym w ocenie wzoru odsetkowego krwinek białych, z dobrą korelacją pomiędzy wynikami otrzymanymi z użyciem aparatu hematologicznego Sysmex XE-2100 oraz różnicowaniem mikroskopowym. System CellaVision DM8 zapewnia uzyskanie wstępnego wyniku leukogramu, jego archiwizację oraz dostęp do wykonanych przez urządzenie zdjęć komórek krwi kilku operatorom jednocześnie. Summary Aim: The aim of study was checking usefulness of CellaVision DM8 for evaluation of the white blood cell differential. CellaVision DM8 automatically performs a preliminary white blood cell differential count of peripheral blood smears. Methods: In this study, we compare following methods: automated Sysmex XE-2100, manual microscopy and CellaVision DM8 differential count. Linear regression analysis and t-student test were used to compare these methods, using STATISTICA software (version 7.1). The Bland and Altman technique was used to compare agreement of the results obtained by analyzed methods. Results: The CellaVision DM8 is a device helpful for evaluation of the white blood cell differential, with a good correlation between results received by manual and Sysmex XE-2100 differential count. System CellaVision DM8 ensures faster analisys access to the images and possibility to review to other persons simultaneously. Słowa kluczowe: diagnostyka hematologiczna, różnicowanie krwinek białych, korelacja, CellaVision DM8 Keywords: hematological diagnostics, white blood cell differential, correlation, CellaVision DM8 Wstęp Różnicowanie krwinek białych w rozmazie krwi obwodowej jest podstawowym testem wykorzystywanym przez klinicystów u pacjentów z chorobą nowotworową. Wykorzystywane rutynowo w laboratoriach analitycznych analizatory hema - tologiczne umożliwiają różnicowanie krwinek białych na 5 (lub 6) subpopulacji: neutrofile, limfocyty, monocyty, eozynofile i bazofile, (komórki LUC). Jednakże, szczególnie u pa - cjentów onkologicznych, u chorych często pojawiają się komórki nieprawidłowe i patologiczne np. limfocyty wykazujące różne nieprawidłowości, komórki blastyczne, czy niedoj rzałe granulocyty. Obraz różnicowania otrzymywany 383

2 Użyteczność aparatu CellaVisionTMDM8 w ocenie obrazu wzoru odsetkowego krwinek białych u pacjentów onkologicznych w takich przy padkach z aparatu hematologicznego nie jest w pełni zadowalający, zawiera bowiem ograniczone informacje o morfologii komórek nieprawidłowych. Wynik leukogramu pochodzący z aparatu hematologicznego zostaje oflagowany i niezbędna jest weryfikacja różnicowania za pomocą metody manualnej mikroskopowej. Weryfikacji takiej dokonać mogą pracownicy z dużym doświadczeniem, rutynowo oceniający rozmazy krwi obwodowej. Różnicowanie mikroskopowe jest procesem zarówno czaso-, jak i pracochłonnym. Niejednokrotnie wydłuża to znacznie czas oczekiwania na wynik rozmazu mikroskopowego, co może utrudnić klinicystom podjęcie decyzji terapeutycznych. Dlatego od kilku lat na rynek diagnostyczny wprowadzane są urządzenia umożliwiające automatyczną analizę obrazu rozmazu krwi obwodowej. Przykładem takiego aparatu jest CellaVision Diffmaster8 (CellaVision DM8; CellaVisionAB, Lund, Sweden). Analizatory, wyposażone w zautomatyzowane, wysokiej klasy mikroskopy lokalizują leukocyty w preparacie (slajdzie) i dokonują wstępnej klasyfikacji krwinek białych oraz wstępnej charakterystyki erytrocytów i płytek krwi. Zdjęcia komórek krwi prezentowane są operatorowi na ekranie monitora do weryfikacji i bezpośredniej autoryzacji lub reklasyfikacji. Aparat dokonuje wstępnej klasyfikacji krwinek białych, umożliwiając jednocześ nie ich weryfikację i reklasyfikację przez operatora systemu, a wy - niki oraz zdjęcia komórek można przeglądać w do wolnym, dogodnym dla użytkownika czasie. Systemy wypo sażone są w specjalistyczne oprogramowania umożliwiające przesyłanie wyników i obrazów komórek na od ległość, w tym do innych szpitali zapewniających możliwość konsultacji trudnych przypadków. Może to być początkiem rozwoju tzw. telehematologii. Celem przedstawianej pracy było sprawdzenie użyteczności aparatu CellaVision DM8 w ocenie różnicowania krwinek białych w rozmazie krwi obwodowej. Materiał i metody Próbki krwi, pacjenci Badaniem objęto 92 próbki krwi pacjentów leczonych w Centrum Onkologii Instytucie, o/gliwice (Klinice Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej), u których w oznaczeniu morfologii krwi stwierdzono obecność komórek nieprawidłowych. Do analiz wykorzystano krew pełną pobieraną do rutynowych badań hematologicznych. Krew pobierano w standardowych warunkach; bezpośrednio do plastikowych, próżniowych, sterylnych probówek (Becton Dickinson), o pojemności 2 ml, zawierających K2EDTA jako antykoagulant. Oznaczenia morfologii oraz preparaty rozmazu krwi obwodowej wykonano do dwóch godzin od chwili pobrania. Aparat hematologiczny Oznaczenia morfologii krwi obwodowej wykonano na analizatorze hematologicznym Sysmex XE-2100, wykorzystywanym w rutynowej pracy laboratoryjnej. Analizator oprócz podstawowych oznaczeń liczby krwinek czerwonych (Rbc), białych (Wbc) oraz płytek krwi (Plt) różnicuje leukocyty na 5 głównych subpopulacji: neutrofile (neut), limfocyty (lymph), monocyty (mono), eozynofile (eo) i bazofile (baso). Ponadto dokonuje zliczania subpopulacji niedojrzałych granulocytów (IG) zawierającej metamielocyty, mielocyty oraz promielocyty; jako parametr badawczy. Granulocyty obojętnochłonne o jądrze pałeczkowatym (band) nie są zliczane jako od dziel - na subpopulacja, lecz włączane do klasy neutrofili. Do różnicowania leukocytów na poszczególne podklasy wykorzystywana jest metoda fluorescencyjnej cytometrii przepływowej; metoda barwienia fluorescencyjnego w połączeniu z intensy - wno ścią rozproszenia światła. Wiązka światła emitowana przez laser półprzewodnikowy prześwietla próbkę, co umo ż - li wia różnicowanie komórek analizując trzy typy sygnałów: rozproszone światło czołowe (objętość komórki), rozproszo - ne światło boczne (zawartość komórki: jądro i ziarnistości) oraz boczną fluorescencję (zawartość kwasów nukleinowych w komórce). Metoda fluorescencyjnej cytometrii przepływowej pozwala na przedstawienie bardzo precyzyjnego obrazu każdej wykrytej komórki [5]. W przypadku obecności nieprawidłowych komórek we krwi analizator odpowiednio oflagowuje wynik badania. Bezpośrednio po automatycznej analizie morfologii krwi obwodowej patologiczne próbki krwi, zgodnie z rutynową procedurą stosowaną w laboratorium, przekazane zostają do weryfikacji mikroskopowej. Różnicowanie mikroskopowe We wszystkich próbkach włączonych do badania wstępnie rozpoznano obecność niedojrzałych granulocytów, nieprawidłowych limfocytów, komórek blastycznych i/lub zwiększonej liczby poszczególnych subpopulacji. Rozmazy krwi obwodowej wykonano w standardowych warunkach, używając barwienia metodą May-Grünwald Giemsa. Z każdej próbki wykonano równocześnie dwa rozmazy: pierwszy do oceny mikroskopowej, drugi do oceny wzoru odsetkowego krwinek białych z użyciem aparatu CellaVision DM8. We wszystkich preparatach, niezależnie od metody różnicowania, weryfikowano 100 komórek. Oceny wzoru odsetkowego krwinek białych, porównywanymi metodami, dokonywał ten sam operator. Oceny rozmazów mikroskopowych dokonano przy użyciu mikroskopu świetlnego Olympus CX41. CellaVision DM8 Aparat CellaVision DM8 automatycznie wstępnie różnicuje krwinki białe w rozmazie krwi obwodowej. Preparaty (slajdy) umieszczane są w specjalnych magazynkach po 8 slajdów, a wydajność aparatu to klasyfikacja do 20 slajdów/godzinę. System wyposażony jest w zautomatyzowany mikroskop, który lokalizuje potencjalne leukocyty w preparacie, a na - stęp nie za pomocą cyfrowej kamery wykonuje wysokiej rozdzielczości zdjęcia poszczególnych komórek. Standardem do różnicowania jest 100 obrazów komórek, które oceniane są z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania. System posiada tzw. bibliotekę komórek referencyjnych dla po - szcze gólnych subpopulacji, a także agregatów płytkowych, 384

3 B. Masłyk i inni cieni komórek i artefaktów. Obrazy komórek przedstawiane są operatorowi na ekranie monitora w kolejnych subpopulacjach, tzw. galeriach komórek. Użytkownik może analizować komórki w kilku opcjach przeglądów: przeglądzie zawierającym wszystkie zidentyfikowane komórki, przeglądzie wybranych kilku subpopulacji, jak również może powiększyć każdą indywidualną komórkę i porównać z zawartymi w systemie komórkami referencyjnymi. Operator może zaakceptować sugerowaną przez system klasyfikację lub dokonać reklasyfikacji przemieszczając poszczególne komórki do innych klas. Po weryfikacji preparatu operator dokonuje autoryzacji wyniku, czyli podpisania preparatu. Podpisanie preparatu następuje po weryfikacji wszystkich prezentowanych klas komórek, możliwe jest także dodanie przez użytkownika odpowiednich komentarzy do wyniku leukogramu. Następnie wynik transmitowany jest poprzez Laboratoryjny System Informatyczny do odbiorcy. Wyniki różnicowania prezentowane są w postaci zdjęć, udziału procentowego i wartości liczbowych zliczonych typów komórek oraz nasilenia występowania określonej patologii. Metody Różnicowania leukocytów w preparatach krwi obwodowej dokonano w tym samym czasie, w następującej kolejności: analiza na analizatorze hematologicznym, rozmaz mikroskopowy oraz różnicowanie na aparacie CellaVision DM8. Porównanie metod obejmowało dwa etapy: 1. porównanie metody różnicowania CellaVision DM8 z refe rencyjną metodą mikroskopową w zakresie następujących subpopulacji: neutrofile, niedojrzałe granulocyty, limfocyty, monocyty, eozynofile, bazofile, atypowe limfocyty oraz komórki blastyczne 2. porównanie metody różnicowania CellaVision DM8 z metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej Sysmex XE-2100 w zakresie subpopulacji: neutrofile, niedojrzałe granulocyty, limfocyty, monocyty, eozynofile oraz bazofile Opracowanie statystyczne wykonano z wykorzystaniem programu STATISTICA (wersja 7.1). Do oceny zależności pomiędzy wynikami analizowanych metod użyto analizy korelacji i regresji prostoliniowej. Istotność różnic pomiędzy otrzymanymi wynikami oceniono wykorzystując test t-studenta dla prób zależnych. Do porównania zgodności pomiarów pomiędzy metodami użyto graficznej metody Bland i Altman, przyjmując średnią różnic+/-2sd jako 95% zakres zgodności dla poszczególnych pomiarów. Wyniki: 1. Porównanie wyników różnicowania CellaVision DM8 z metodą mikroskopową Wyniki analizy korelacji i regresji prostoliniowej oraz wyniki testu t-studenta dla poszczególnych subpopulacji krwinek białych zebrano w Tabeli I. W przypadku aparatu CellaVision DM8 włączone do analizy poszczególne podklasy leukocytów podlegały wcześniejszej weryfikacji i reklasyfikacji przez operatora systemu. Nieistotne statystycznie różnice w średniej wartości zliczeń komórek oznaczanych podklas leukocytów otrzymano w zakresie niedojrzałych granulocytów, limfocytów, eozynofili oraz komórek blastycznych. Dla pozostałych subpopulacji krwinek białych wykazano istotne różnice średnich z pomiarów; przy czym niższą wartość średnią w różnicowaniu mikroskopowym niż Cella- Vision DM8 otrzymano dla neutrofili, bazofili i atypowych limfocytów, wyższą natomiast w zakresie monocytów. Zaobserwowano dobrą zgodność wyników otrzymanych automatyczną metodą CellaVision DM8 oraz referencyjną metodą mikroskopową dla trzech głównych subpopulacji leukocytów: neutrofili, limfocytów i eozynofili. Nieco niższe wartości współczynnika korelacji uzyskano dla monocytów oraz niedojrzałych granulocytów. Natomiast znacząco niższe dla bazofili, atypowych limfocytów i komórek blastycznych. W kolejnym etapie pracy do oceny porównania metod zastosowano graficzną analizę Bland-Altman. Wyniki uzyska ne tą techniką przedstawiono na odpowiednich wykresach [ryc. 1, 2, 3, 4]. Pozostałe oceniane subpopulacje leukocytów nie zostały zaprezentowane obrazowo z uwagi na niewielką liczbę zliczanych komórek. Średnia różnic zliczeń komórek pomiędzy metodami automatyczną CellaVision Tabela I. Korelacja wyników oznaczeń otrzymanych z użyciem aparatu CellaVisionTMDM8 vs różnicowania mikroskopowego. Wbc x mikroskop x CellaVision p = (test t) równanie regresji r = p = NEUT 47,97 50,47 0,0003 y = 0, ,0455*x 0,9573 0,0000 IG 2,43 2,05 NS y = 0, ,7493*x 0,8773 0,0000 LYMPH 28,40 27,41 NS y = -2, ,0553*x 0,9530 0,0000 MONO 14,36 11,47 0,0000 y = 0, ,7745*x 0,7465 0,0000 EO 4,79 4,45 NS y = 0, ,9127*x 0,9672 0,0000 BASO 0,50 0,89 0,0016 y = 0, ,5481*x 0,3600 0,0004 ATYP LYMPH 1,22 2,62 0,0000 y = 1, ,7777*x 0,5338 0,0000 BLAST 0,38 0,55 NS y = 0, ,4206*x 0,4479 0,

4 Użyteczność aparatu CellaVisionTMDM8 w ocenie obrazu wzoru odsetkowego krwinek białych u pacjentów onkologicznych Rycina 1. Analiza porównawcza wyników neutrofili (%) otrzymanych z uży - ciem aparatu CellaVision DM8 vs różnicowania mikroskopowego (wg Bland- Altman). Rycina 3. Analiza porównawcza wyników monocytów (%) otrzymanych z uży - ciem aparatu CellaVision DM8 vs różnicowania mikroskopowego (wg Bland- Altman) Rycina 2. Analiza porównawcza wyników limfocytów (%) otrzymanych z uży - ciem aparatu CellaVision DM8 vs różnicowania mikroskopowego (wg Bland- Altman) Rycina 4. Porównanie wyników eozynofili (%) otrzymanych z użyciem aparatu CellaVision DM8 vs różnicowania mikroskopowego (wg Bland-Altman) DM8 i mikroskopową wynosi: -2,51 dla neutrofili; 0,99 dla limfocytów; 2,89 dla monocytów; 0,34 dla eozynofili; 0,39 dla bazofili; 0,38 dla niedojrzałych granulocytów; -1,43 dla atypowych limfocytów oraz -0,17 dla komórek blastycznych. Przedstawione różnice w ilości zliczanych krwinek białych w poszczególnych subpopulacjach, względem średniej wartości wyników otrzymanych analizowanymi metodami, wskazują na zgodność większości wyników otrzymanych obydwoma metodami. 2. Porównanie wyników różnicowania CellaVision DM8 z metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej Sysmex XE-2100 Wyniki analizy korelacji i regresji prostoliniowej oraz testu t-studenta dla poszczególnych subpopulacji leukocytów ozna czanych z użyciem aparatu CellaVision DM8 oraz Sysmex XE-2100 zebrano w Tabeli II. W przypadku aparatu CellaVision DM8 włączone do analizy podklasy leukocytów podlegały wcześniejszej weryfikacji i reklasyfikacji przez operatora. Nieistotne statystycznie różnice w średniej wartości zliczeń komórek oznaczanych podklas leukocytów otrzy mano w zakresie dwóch subpopulacji: limfocytów i eozynofili. Dla pozostałych podklas krwinek białych wykazano istotne różnice średnich z pomiarów. Niższą wartość średnią różnicowania na aparacie hematologicznym niż CellaVision DM8 otrzymano dla neutrofili i bazofili, wyższą natomiast w zakresie niedojrzałych granulocytów oraz monocytów. Podobnie, jak w przypadku metod ocenianych w pierwszym etapie badania, dobrą współzależność wyników odnotowano także pomiędzy automatyczną metodą CellaVision DM8 a metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej dla głównych subpopulacji krwinek białych: neutrofili, limfocytów i eozynofili. Nieznacznie gorszą korelację wykazano dla monocytów, a najniższą zgodność wyników pomiędzy metodami dla subpopulacji bazofili. Wysoka wartość współczynnika korelacji dla głównych subpopulacji krwinek białych (neutrofile, limfocyty, eozynofile) wskazuje na silną liniową 386

5 B. Masłyk i inni Tabela II. Korelacja wyników oznaczeń otrzymanych z użyciem aparatu CellaVision DM8 vs Sysmex XE Wbc x XE-2100 x CellaVision p = (test t) równanie regresji r = p = NEUT 46,13 50,47 0,0000 y = 1, ,0611*x 0,9634 0,0000 IG 2,96 2,05 0,0000 y = -0, ,7214*x 0,9222 0,0000 LYMPH 28,29 27,41 NS y = -0, ,9999*x 0,9510 0,0000 MONO 17,30 11,47 0,0000 y = 0, ,6592*x 0,7731 0,0000 EO 4,64 4,45 NS y = -0, ,969*x 0,9813 0,0000 BASO 0,63 0,89 0,0491 y = 0, ,3778*x 0,2291 0,0280 zależność pomiędzy wartościami zliczeń uzyskanymi obydwoma metodami. Zadowalającą, lecz nieco niższą wartość współczynnika korelacji uzyskano dla subpopulacji monocytów. Niższy natomiast współczynnik regresji wyznaczono dla podklasy bazofili, lecz znaczący wpływ na taki wynik statystyczny może mieć niewielka liczba komórek różnicowanych w tej subpopulacji. Uzyskany natomiast wysoki współczynnik korelacji dla niedojrzałych granulocytów świadczy o wysokiej korelacji tych oznaczeń wykonywanych obydwoma metodami automatycznymi. W kolejnym etapie pracy do oceny porównania metod zastosowano graficzną analizę Bland-Altman. Uzyskane wyniki przedstawiono na odpowiednich wykresach [ryc. 5, 6, 7, 8]. Pozostałe oceniane subpopulacje leukocytów nie zostały Rycina 5. Analiza porównawcza wyników neutrofili (%) otrzymanych z uży - ciem aparatu CellaVision DM8 vs Sysmex XE-2100 (wg Bland-Altman). Rycina 7. Analiza porównawcza wyników monocytów (%) otrzymanych z uży - ciem aparatu CellaVision DM8 vs Sysmex XE-2100 (wg Bland-Altman). Rycina 6. Analiza porównawcza wyników neutrofili (%) otrzymanych z uży - ciem aparatu CellaVision DM8 vs Sysmex XE-2100 (wg Bland-Altman). Rycina 8. Porównanie wyników eozynofili (%) otrzymanych z użyciem aparatu CellaVision DM8 vs Sysmex XE-2100 (wg Bland-Altman). 387

6 Użyteczność aparatu CellaVisionTMDM8 w ocenie obrazu wzoru odsetkowego krwinek białych u pacjentów onkologicznych zaprezentowane obrazowo z uwagi na niewielką liczbę zliczanych komórek. Średnia różnic pomiarów pomiędzy metodami automatycznymi Sysmex XE-2100 i CellaVision DM8 wynosi: -4,34 dla neutrofili; 0,88 dla limfocytów; 5,84 dla monocytów; 0,19 dla eozynofili; -0,25 dla bazofili oraz 0,91 dla niedojrzałych granulocytów. Różnice w wartościach oznaczeń pomiędzy analizowanymi metodami są nieznacz - ne i porównywalne z tymi, jakie uzyskano pomiędzy metodami mikroskopową vs CellaVision DM8. Również otrzymane w tym etapie badania różnice w ilości zliczanych krwinek białych w poszczególnych subpopulacjach, względem średniej wartości wyników otrzymanych analizowanymi metodami, wskazują na zgodność większości wyników otrzymanych obydwoma metodami. Dyskusja Ocena wzoru odsetkowego krwinek białych jest klinicznie ważnym, czułym w wykrywaniu patologicznych zmian doty - czą cych komórek krwi obwodowej, a dodatkowo wyróż nia - jącym się niewielkimi kosztami wykonania, stąd często zlecanym testem laboratoryjnym [2, 4]. Pomimo dynamicznego rozwoju nowoczesnych technik biologii molekularnej, cytogenetyki i immunologii ocena morfologii komórek pozostaje pierwszym krokiem do szybkiej, wstępnej diagnozy chorych. Wymaga to wykonania wysokiej jakości różnicowania leukocytów krwi obwodowej dla dokładnej oceny morfologii komórek [3]. Automatyczne analizatory hematologiczne dostarczają wielu użytecznych informacji dotyczących morfologii krwi; zarówno liczbowych, jak i obrazowych (histogramy, skattergramy) i wykonują niezawodne różnicowanie leukocytów dla próbek prawidłowych, stąd jest to niezwykle uży - teczny skryningowy test z wysoką precyzją i dokładnością rozdziału. Jednakże próbki krwi obwodowej chorych zawierające niedojrzałe lub patologiczne komórki nadal wymagają różnicowania mikroskopowego [1, 2, 4]. Mimo znaczącego postępu w metodyce stosowanej w analizatorach hematologicznych, brak jak dotąd znaczącej poprawy w automatyzacji oceny rozmazu krwi obwodowej [3]. Niezależnie od aparatu około 10% [1, 2], 15% [3], a nawet 28% [4] wyników różnicowania leukocytów zostaje oflagowanych w aparacie hematologicznym i wymaga weryfikacji mikroskopowej. W naszym laboratorium oznaczenia morfologii krwi wykonywane są na aparacie Sysmex XE-2100, a oflagowane subpopulacje leukocytów wahają się w granicach 15-20%. W takich przypadkach, zgodnie z ustaloną procedurą stosowaną w laboratorium, próbki zostają zakwalifikowane do oceny mikro - skopowej. Zatem, pomimo rutynowo wykorzystywanego automatycznego różnicowania komórek w pracowniach hematologicznych, istotną część pracy stanowi weryfikacja mikroskopowa preparatów patologicznych. Ocena rozmazów mikroskopowych wymaga znacznego wkładu czasu oraz wykwalifikowanego personelu [1, 3, 8]. Analizowane próbki mogą ponadto stwarzać trudności w różnicowaniu ze względu na nietypowe, nieprawidłowe cechy, a poszczególne oceniane komórki niełatwo jest odzyskać w celu ponownej weryfikacji czy ewentualnej konsultacji [4, 7]. Zatem wymogi standaryzacji oraz skrócenia czasu oczekiwania na wynik leukogramu spowodowały poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych [6, 7]. Jednym z takich rozwiązań jest zautomatyzowana metoda oceny komórek rozmazu krwi obwodowej, oznaczenia dotychczas wykonywanego manualnie, z wykorzystaniem systemu CellaVision DM8. CellaVision DM8 jest aparatem automatycznie dokonu ją - cym oceny obrazu rozmazu mikroskopowego krwi obwodowej. Wyposażony w wysokiej klasy mikroskop oraz kamerę cyfrową lokalizuje komórki na slajdzie, wykonuje ich zdjęcia, a dzięki wyrafinowanemu oprogramowaniu wstępnie klasyfikuje krwinki białe do odpowiednich subpopulacji. Do identyfikacji komórek oprogramowanie używa wzorca bazującego na licznych parametrach tj. wielkość i gęstość jądra, ziarnistość i wielkość komórek, ilość cytoplazmy czy współczynnik cytoplazma/jądro [9]. Komórki następnie zostają przedstawione operatorowi na ekranie do wizualnej weryfikacji. Operator może zatwierdzić sugerowaną klasyfikację, bądź dokonać reklasyfikacji poszczególnych komórek. Różne klasy komórek mogą być przeglądane razem, w kolejnych subpopulacjach (galeriach) lub też poszczególne komórki mogą być indywidualnie powiększone i przeglądane z wykorzystaniem wirtualnego mikroskopu [6, 9]. Operator może dla porównania krwinek użyć biblioteki komórek referencyjnych w przypadku komórek trudnych do klasyfikacji, jak również może samodzielnie dodawać obrazy do zbioru biblioteki jako własne komórki referencyjne. W celu zatwierdzenia wyniku różnicowania konieczna jest weryfikacja wszystkich kategorii komórek. W przedstawionym opracowaniu porównania metod Cella- Vision DM8 i referencyjnej metody mikroskopowej oraz CellaVision DM8 i Sysmex XE-2100 dokonano z użyciem analizy korelacji i regresji prostoliniowej. W wyniku analizy przeprowadzonej na 92 losowo wybranych próbkach krwi (próbkach po wstępnej ocenie na aparacie hematologicznym i zakwalifikowanych do weryfikacji mikroskopowej) najwyższe współczynniki korelacji (r=0,95-0,98) otrzymano dla subpopulacji neutrofili, limfocytów i eozynofli; niezależnie od metody odniesienia. Stanowi to potwierdzenie bardzo dużej zgodności wyników zliczeń komórek tych subpopulacji otrzymanych analizowanymi metodami. Podobnie wysokie zależności wykazali inni autorzy [1, 2, 3, 4] wykonując porównania CellaVision DM96 z referencyjną metodą manualną. Natomiast przy porównaniu dwóch metod automatycznych CellaVision DM96 i Sysmex XE-2100 po dob - ną wysoką współzależność pomiarów uzyskali Cornet oraz Linssen i wsp. oraz Van Gelder z zespołem [3, 5, 9]. Przy porównaniu wyników różnicowania CellaVisionTMDM8 z referencyjną metodą mikroskopową współczynniki regresji dla niedojrzałych granulocytów i monocytów były niższe i wynosiły r=0,88 i r=0,75 oraz nieznacznie wyższe w metodzie CellaVision DM8 vs Sysmex XE-2100 r=0,92 i r=0,77, odpowiednio. Podobne spostrzeżenia mieli inni badacze 388

7 B. Masłyk i inni [1, 3, 4, 9], a obserwowana niższa korelacja powyższych wyników najprawdopodobniej spowodowana jest heterogennym rozkładem monocytów w preparatach krwi obwodowej, co jest bardzo dobrze znanym problemem samej metody wykonania rozmazów. W konsekwencji, zarówno sama liczba zliczanych krwinek, jak i miejsca obserwacji komórek krwi dla metody mikroskopowej i automatycznej mogą się różnić, co w efekcie przyczynia się do występowania różnic w liczbie zliczanych monocytów [3]. Pozostałe włączone do badania subpopulacje leukocytów, zawierające tylko nieliczne zliczane komórki nie wykazały tak dobrej korelacji pomiędzy ocenianymi metodami. W porównaniu metod CellaVision DM8 oraz metody mikroskopowej współ czynnik regresji dla atypowych limfocytów wynosił r=0,53, a dla komórek blastycznych r=0,45, co również zwią zane jest prawdopodobnie z niewielką liczbą tych komórek w ocenianych próbkach. Najniższą wartość współczynnika korelacji, zatem najniższą współzależność wyników stwierdzono dla subpopulacji bazofili (r=0,36 i r=0,23), niezależnie od porównywanych metod. Podobne wyniki uzyskali inni badacze, gdzie współczynniki korelacji dla bazofili pomiędzy metodami automatyczną i manualną były niskie i wahały się w zakresie r=0,05-0,57 [1, 2, 3, 4, 9]. Oznaczone tak niskie współczynniki korelacji dla bazofili prawdopodobnie spowodowane są tym, że tylko w nielicznych próbkach obecne były granulocyty zasadochłonne, a tym samym obliczenia statystyczne dla takich niewielkich liczebnie grup, nie są w pełni zadowalające [1, 2]. Wskaźniki różnicowania krwinek białych są ważnym diagnostycznym kryterium w wielu chorobach, stąd niezmiernie istotną cechą przedstawianego systemu jest możliwość prze dyskutowania trudnych przypadków i skonsultowania z innymi specjalistami. CellaVision DM8 automatyzuje pracę tradycyjnie wykonywaną przez personel laboratorium używając mikroskopu, zapewnia przegląd wszystkich komórek jednocześnie dla możliwości szybkiego potwierdzenia, a automatyczna lokalizacja i wstępna klasyfikacja redukują subiektywną identyfikację komórek i poprawiają jakość wyniku. System zapewnia ponadto możliwość wglądu w archiwalne wyniki pacjenta oraz znacząco redukuje czas wykonania rutynowych testów hematologicznych, szczególnie w przypadku próbek leukopenicznych. Wnioski Wstępne wyniki oceny automatycznego systemu różnicowania rozmazów krwi obwodowej, choć z pewnością wymagają jeszcze ustalenia dodatkowych wewnątrzlaboratoryjnych kryteriów oceny komórek w rutynowej pracy w oparciu o protokół H20A2 CLSI/NCCLS (Clinical and Laboratory Standards Institute), a także ustawicznego szkolenia personelu obsługującego System oraz poszerzonej dalszej weryfikacji, są obiecujące, a System CellaVision DM8 wydaje się być urządzeniem pomocnym we wstępnej ocenie wzoru odsetkowego krwinek białych, z dobrą korelacją pomiędzy wynikami otrzymanymi z użyciem aparatu hematologicznego Sysmex XE-2100 oraz rozmazem mikroskopowym. Istotną cechą aparatu jest możliwość reklasyfikacji komórek jednocześnie przez zespół operatorów, co redukuje ryzyko subiektywnej identyfikacji komórek w preparatach trudnych oraz zapewnia możliwość oceny obrazu różnicowanych krwinek białych w dowolnym czasie, ułatwiając tym samym konsultacje indywidualnych preparatów. Dokonując klasyfikacji krwinek białych z wykorzystaniem systemu CellaVision DM8 uzyskaliśmy w krótkim czasie wstępny wynik leukogramu, dostęp do wykonanych przez urządzenie zdjęć komórek krwi dla kilku operatorom jednocześnie oraz dostęp do historii rozmazów pacjenta Nadal jednak referencyjną metodą badania rozmazu krwi obwodowej, która oprócz oceny ilościowej i jakościowej subpopulacji krwinek białych obejmuje dodatkową ocenę jakościową krwinek czerwonych i płytek krwi, pozostaje badanie mikroskopowe, szczególnie w przypadkach występowania komórek patologicznych. Piśmiennictwo 1. Briggs C, Longair I, Slavik M i wsp. Can automated blood film analysis replace the manual differential? An evaluation of the CellaVision DM96 automated image analysis system. Int J Lab Hematol 2009; 31: Ceelie H, Dinkelaar RB, van Gelder W. Examination of peripheral blood films using automated microscopy; evaluation of Diffmaster Octavia and Cellavision DM96. J Clin Pathol 2007; 60: Cornet E, Perol JP, Troussard X. Performance evaluation and relevance of the CellaVision DM96 system in routine analysis and in patients with malignant hematological diseases. Int J Lab Hematol 2008; 30: Kratz A, Bengtsson HI, Casey JE i wsp. Performance evaluation of the CellaVision DM96 system: WBC differentials by automated digital image analysis supported by an artificial neural network. Am J Clin Pathol 2005; 124: Linssen J, Jennissen V, Hildmann J i wsp. Identification and quantification of high fluorescence-stained lymphocytes as antibody synthesizing/secreting cells using the automated routine hematology analyzer XE Cytometry B Clin Cytom 2007; 72: Riley RS, Ben-Ezra JM, Massey D i wsp. The virtual blood film. Clin Lab Med 2002; 22: Swolin B, Simonsson P, Backman S i wsp. Differential counting of blood leukocytes using automated microscopy and a decision support system based on artificial neural networks-evaluation of DiffMaster Octavia. Clin Lab Haematol 2003; 25: Tatsumi N, Pierre RV. Automated image processing. Past, present, and future of blood cell morphology identification. Clin Lab Med 2002; 22: Van Gelder W, Ceelie H. Automated blood cell analysis: Virtual reality? Proceeding of the Sysmex European Symposium 2005: Adres do korespondencji: Barbara Masłyk Centrum Onkologii Instytut, O/Gliwice ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, Gliwice Tel. (32) (Praca wpłynęła do Redakcji: ) (Praca przekazana do opublikowania: ) 389

Aktywność fosfatazy alkalicznej w neutrofilach u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową

Aktywność fosfatazy alkalicznej w neutrofilach u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową Aktywność fosfatazy alkalicznej w neutrofilach u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową Radosław Charkiewicz praca magisterska Zakład Diagnostyki Hematologicznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przewlekła

Bardziej szczegółowo

Zliczanie monocytów porównanie metody manualnej i automatycznej

Zliczanie monocytów porównanie metody manualnej i automatycznej 2014-03-04 Zliczanie monocytów porównanie metody manualnej i automatycznej Gdy porównujemy manualną i automatyczną metodę różnicowania komórek, pojawiają się następujące pytania dotyczące liczby monocytów:

Bardziej szczegółowo

Przykłady analizy płynów z jam ciała na analizatorze XE-5000

Przykłady analizy płynów z jam ciała na analizatorze XE-5000 Przykłady analizy płynów z jam ciała na analizatorze XE-5000 Jeśli pacjent ma być leczony szybko i skutecznie, laboratorium musi w krótkim czasie dostarczać wiarygodnych wyników, o ile to możliwe przez

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości badania mikroskopowego szpiku kostnego:

Ocena jakości badania mikroskopowego szpiku kostnego: Ocena jakości badania mikroskopowego szpiku kostnego: Raz w roku (zimą) wysyłane są barwione preparaty mikroskopowe szpiku i krwi obwodowej. Materiał pochodzi od jednego pacjenta. Do preparatów dołączony

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rozmazu krwi obwodowej w nowoczesnej hematologii laboratoryjnej

Znaczenie rozmazu krwi obwodowej w nowoczesnej hematologii laboratoryjnej rev.1 2013-08-19 Znaczenie rozmazu krwi obwodowej w nowoczesnej hematologii laboratoryjnej Automatyczne liczenie komórek Przez kilkanaście ostatnich lat dziedzina hematologii laboratoryjnej znacznie się

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 006 PCA Zakres akredytacji Nr AM 006 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 2 maja 2016

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

Immunologia komórkowa

Immunologia komórkowa Immunologia komórkowa ocena immunofenotypu komórek Mariusz Kaczmarek Immunofenotyp Definicja I Charakterystyczny zbiór antygenów stanowiących elementy różnych struktur komórki, związany z jej różnicowaniem,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 007

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 007 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 007 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 6 maja 2016 r. Nazwa i adres INVICTA Sp. z

Bardziej szczegółowo

" Rezultaty badan przeprowadzonych na analizatorach hematologicznych firmy Beckman Coulter serii LH / DXH800, pozwalajace na wykrycie nieprawidlowych

 Rezultaty badan przeprowadzonych na analizatorach hematologicznych firmy Beckman Coulter serii LH / DXH800, pozwalajace na wykrycie nieprawidlowych " Rezultaty badan przeprowadzonych na analizatorach hematologicznych firmy Beckman Coulter serii LH / DXH800, pozwalajace na wykrycie nieprawidlowych komórek obecnych w infekcjach bakteryjnych, posocznicach,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy spis badań KOD 02 / grupa 2 / HEMATOLOGIA

Szczegółowy spis badań KOD 02 / grupa 2 / HEMATOLOGIA Szczegółowy spis badań KOD 02 / grupa 2 / HEMATOLOGIA Badanie Podbadanie materiał przyjmowania materiału oczekiwania na wynik WBC krew z EDTA codziennie NE% krew z EDTA codziennie LY% krew z EDTA codziennie

Bardziej szczegółowo

Fluorescencyjna cytometria przepływowa w hematologii

Fluorescencyjna cytometria przepływowa w hematologii rev.1 2016-10-20 Fluorescencyjna cytometria przepływowa w hematologii Pierwsze komercyjne wykorzystanie fluorescencyjnych cytometrów przepływowych w obszarze hematologii sięga lat 70-tych ubiegłego wieku

Bardziej szczegółowo

Faza przedanalityczna w hematologii (cz. II)

Faza przedanalityczna w hematologii (cz. II) Faza przedanalityczna w hematologii (cz. II) Prawidłowe pobranie próbki krwi odgrywa ważną rolę w procesie przedanalitycznym. W części pierwszej opracowania Faza przedanalityczna w hamatologii znajdują

Bardziej szczegółowo

PAKIET I SYSTEM DO BADANIA MORFOLOGII KRWI CBC/ 5DIFF/ RETIC i 3 DIFF Z A P O T R Z E B O W A N I E. LP. RODZAJ BADANIA* Analizator Liczba badań

PAKIET I SYSTEM DO BADANIA MORFOLOGII KRWI CBC/ 5DIFF/ RETIC i 3 DIFF Z A P O T R Z E B O W A N I E. LP. RODZAJ BADANIA* Analizator Liczba badań Załącznik nr 3 SPSW-NZ-65-40/PN/0 PAKIET I SYSTEM DO BADANIA MORFOLOGII KRWI CBC/ 5DIFF/ RETIC i 3 DIFF Z A P O T R Z E B O W A N I E LP. RODZAJ BADANIA* Analizator Liczba badań hematologiczny na rok Morfologia

Bardziej szczegółowo

Użyteczność diagnostyczna zautomatyzowanego analizatora osadu moczu iq200 Select

Użyteczność diagnostyczna zautomatyzowanego analizatora osadu moczu iq200 Select diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2009 Volume 45 Number 4 301-307 Praca oryginalna Original Article Użyteczność diagnostyczna zautomatyzowanego analizatora osadu moczu iq200 Select

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie różnych metod komputerowej analizy potencjałów ruchowych w zapisie EMG

Zastosowanie różnych metod komputerowej analizy potencjałów ruchowych w zapisie EMG Alicja Kędzia Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej we Wrocławiu Wojciech Derkowski Poradnia Neurologiczna i Pracownia EEG w Kluczborku Zastosowanie różnych metod komputerowej analizy

Bardziej szczegółowo

Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w laboratorium rutynowym

Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w laboratorium rutynowym diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 2 113-117 Praca oryginalna Original Article Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja Walidacja jest potwierdzeniem przez zbadanie i przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Medonic M-series M32 Innowacja oparta na jakości DLA WSPÓŁCZESNYCH LABORATORIÓW

Medonic M-series M32 Innowacja oparta na jakości DLA WSPÓŁCZESNYCH LABORATORIÓW Medonic M-series M32 Innowacja oparta na jakości DLA WSPÓŁCZESNYCH LABORATORIÓW Pełne badanie morfologiczne z jednej kropli krwi krwi Bezobsługowy zawór obrotowy Unikalny i wygodny w obsłudze automatyczny

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Znak sprawy: DZP 380 6/2013 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników, krwi kontrolnej oraz niezbędnych akcesoriów do wykonania morfologii 5-DIFF

Bardziej szczegółowo

Czy Zamawiający potwierdza iż wymaga aparatu z podajnikiem wyposażonym we wbudowane w podajnik mieszadło próbek.

Czy Zamawiający potwierdza iż wymaga aparatu z podajnikiem wyposażonym we wbudowane w podajnik mieszadło próbek. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

ODCZYNNIKI WRAZ DZIERŻAWĄ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO 5 DIFF I ANALIZATORA ZASTĘPCZEGO WRAZ Z DODATKOWYM OPROGRAMOWANIEM NA 36 MIESIĘCY.

ODCZYNNIKI WRAZ DZIERŻAWĄ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO 5 DIFF I ANALIZATORA ZASTĘPCZEGO WRAZ Z DODATKOWYM OPROGRAMOWANIEM NA 36 MIESIĘCY. Załącznik Nr 7 do SIWZ p.n. 7/202 ODCZYNNIKI WRAZ DZIERŻAWĄ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO 5 DIFF I ANALIZATORA ZASTĘPCZEGO WRAZ Z DODATKOWYM OPROGRAMOWANIEM NA 36 MIESIĘCY. Odczynniki niezbędne do wykonania

Bardziej szczegółowo

Badania biegłości laboratorium poprzez porównania międzylaboratoryjne

Badania biegłości laboratorium poprzez porównania międzylaboratoryjne Badania biegłości laboratorium poprzez porównania międzylaboratoryjne Dr inż. Maciej Wojtczak, Politechnika Łódzka Badanie biegłości (ang. Proficienty testing) laboratorium jest to określenie, za pomocą

Bardziej szczegółowo

Czy chore na raka piersi z mutacją BRCA powinny otrzymywać wstępną. Klinika Onkologii i Radioterapii

Czy chore na raka piersi z mutacją BRCA powinny otrzymywać wstępną. Klinika Onkologii i Radioterapii Czy chore na raka piersi z mutacją BRCA powinny otrzymywać wstępną chemioterapię z udziałem cisplatyny? Jacek Jassem Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego ń Uniwersytetu t Medycznego Jaka jest siła

Bardziej szczegółowo

Wyklady IIIL 2016/ :00-16:30 środa Wprowadzenie do immunologii Prof. dr hab. med. ML Kowalski

Wyklady IIIL 2016/ :00-16:30 środa Wprowadzenie do immunologii Prof. dr hab. med. ML Kowalski III rok Wydział Lekarski Immunologia ogólna z podstawami immunologii klinicznej i alergologii rok akademicki 2016/17 PROGRAM WYKŁADÓW Nr data godzina dzień tygodnia Wyklady IIIL 2016/2017 tytuł Wykladowca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP /15 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP /15 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-55/15 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY 1 PAKIET NR 1 Uwaga: - Kontrole wykonywane na trzech (3) poziomach (normalnym i patologicznych) codziennie, szacowana

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII

METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII 1. Wykład wstępny 2. Populacje i próby danych 3. Testowanie hipotez i estymacja parametrów 4. Planowanie eksperymentów biologicznych 5. Najczęściej wykorzystywane testy statystyczne

Bardziej szczegółowo

Lublin, 26 maja, 2015 roku

Lublin, 26 maja, 2015 roku Lublin, 26 maja, 2015 roku Recenzja pracy doktorskiej lek. Iwony Kubickiej- Mendak pt. Ocena przyczyn niepowodzenia leczenia i ryzyka późnych powikłań brachyterapii LDR i HDR chorych na raka szyjki macicy

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatorów

Pakiet nr 1 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatorów Pakiet nr 1 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatorów PARAMETRY WYMAGANE ( GRANICZNE ) ANALIZATORA 5-Diff Lp Opis parametrów wymaganych ( granicznych ) tak/nie Parametry oferowane ( potwierdzone

Bardziej szczegółowo

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Karolina Klara Radomska Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Streszczenie Wstęp Ostre białaczki szpikowe (Acute Myeloid Leukemia, AML) to grupa nowotworów mieloidalnych,

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. UCZESTNICY WARSZTATÓW: Lekarze rezydenci i specjaliści, technicy w pracowniach diagnostycznych i histopatologicznych

Spółka z o.o. UCZESTNICY WARSZTATÓW: Lekarze rezydenci i specjaliści, technicy w pracowniach diagnostycznych i histopatologicznych e-mail: kawaska@kawaska.pl WARSZTATY: TECHNIKI MIKROSKOPOWE I INFORMATYCZNE W BADANIU PRÓBEK BIOLOGICZNYCH, CZ. 1 Objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Patologów pod przewodnictwem Prezes Zarządu Głównego

Bardziej szczegółowo

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie Dziennik Ustaw Nr 52 3302 Poz. 271 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy macicy etap podstawowy pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. macicy etap diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego:

Wymagania Zamawiającego: Załącznik nr 5-A do siwz /pieczęć Wykonawcy/ SZCZEGÓŁOWY OPIS ANALIZATORA nr 1 Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru: - nazwa aparatu: - typ, producent, rok produkcji: Oświadczam, że wyżej wymieniony

Bardziej szczegółowo

ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY Nazwa i typ aparatu : główny... / zapasowy Producent: główny.../ zapasowy...

ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY Nazwa i typ aparatu : główny... / zapasowy Producent: główny.../ zapasowy... PAKIET I ZADANIE 2 ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY Nazwa i typ aparatu : główny... / zapasowy Producent: główny.../ zapasowy... ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA GŁÓWNEGO I ZAPASOWEGO Lp. OPIS PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium CS-17 SJ CS-17 SJ to program wspomagający sterowanie jakością badań i walidację metod badawczych. Może działać niezależnie od innych składników

Bardziej szczegółowo

Jeśli wyniki tego samego badania przeprowadzone dwoma różnymi metodami nie różnią się od siebie

Jeśli wyniki tego samego badania przeprowadzone dwoma różnymi metodami nie różnią się od siebie lek.wet. Agnieszka Dereczeniuk Badania laboratoryjne w hodowli Łódź 24.03.2012 Po co badać? Badania przesiewowe Badania profilaktyczne Badania obowiązkowe dla danej rasy Badania okresowe Badania diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 sierpnia 2012 r.

WYROK z dnia 21 sierpnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 1237/12 WYROK z dnia 21 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca i 21

Bardziej szczegółowo

System CardioChek 2011 Ocena Kliniczna

System CardioChek 2011 Ocena Kliniczna System CardioChek 2011 Ocena Kliniczna Ocena obejmuje: Pracownicze Centrum Sanatoryjne Atlanta, GA Targi Zdrowia Winter Park, FL Centrum Odnowy Biologicznej Torrance, CA Szpital Chrystusa Cincinnati, OH

Bardziej szczegółowo

MODELE LINIOWE. Dr Wioleta Drobik

MODELE LINIOWE. Dr Wioleta Drobik MODELE LINIOWE Dr Wioleta Drobik MODELE LINIOWE Jedna z najstarszych i najpopularniejszych metod modelowania Zależność między zbiorem zmiennych objaśniających, a zmienną ilościową nazywaną zmienną objaśnianą

Bardziej szczegółowo

Centralne Laboratorium Analityczne Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie jest nowoczesnym, wieloprofilowym laboratorium diagnostyki medycznej.

Centralne Laboratorium Analityczne Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie jest nowoczesnym, wieloprofilowym laboratorium diagnostyki medycznej. Kierownik mgr Hanna Czeszko-Paprocka, tel. (22) 33 55 314 e-mail hpaprocka@zakazny.pl Centralne Laboratorium Analityczne Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie jest nowoczesnym, wieloprofilowym laboratorium

Bardziej szczegółowo

Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa

Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa dr Rafał Staszewski mgr Joanna Wieczorek mec. Paweł Węgrzynowski mgr Mariola Stalińska Badania kliniczne w szpitalu akademickim

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa i typ sprzętu:... Nazwa producenta:... Kraj producenta:... Rok produkcji:... 1 Analizator w pełni automatyczny. TAK

Pełna nazwa i typ sprzętu:... Nazwa producenta:... Kraj producenta:... Rok produkcji:... 1 Analizator w pełni automatyczny. TAK Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW DO BADAŃ MORFOLOGII KRWI WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO NA POTRZEBY WOJSKOWEJ

Bardziej szczegółowo

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1.

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1. Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2005 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 Podstawowe standardy jakości w czynnościach laboratoryjnej diagnostyki medycznej, ocenie ich jakości i wartości diagnostycznej

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Odczynniki i środki kontrastowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Odczynniki i środki kontrastowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Odczynniki i środki kontrastowe 2014/S 001-000253 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PCR bez izolacji testujemy Direct PCR Kits od ThermoFisher Scientific

PCR bez izolacji testujemy Direct PCR Kits od ThermoFisher Scientific PCR bez izolacji testujemy Direct PCR Kits od ThermoFisher Scientific Specjalnie dla Was przetestowaliśmy w naszym laboratorium odczynniki firmy Thermo Scientific umożliwiające przeprowadzanie reakcji

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI II MAŁOPOLSKA KONFERENCJA SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE MGR JOANNA FIJOŁEK BUDOWA SYSTEMU JAKOŚCI W LABORATORIACH MEDYCZNYCH W OPARCIU O SYSTEMY INFORMATYCZNE LABORATORIUM A CELE PROGRAMU SZPITALI PROMUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

NOWE METODY BADANIA KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ

NOWE METODY BADANIA KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (127) 2003 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (127) 2003 ARTYKUŁY - REPORTS Edward Kon* NOWE METODY BADANIA KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny. lek. Agnieszka Giżewska

Wojskowy Instytut Medyczny. lek. Agnieszka Giżewska Wojskowy Instytut Medyczny lek. Agnieszka Giżewska Ocena przydatności tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu skojarzonej z tomografią komputerową w lokalizacji węzła wartowniczego u chorych na raka piersi

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA PIELĘGNIARSKIEGO NA PRZYKŁADZIE CZASOPISMA PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA PIELĘGNIARSKIEGO NA PRZYKŁADZIE CZASOPISMA PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA Warszawa, 16.09.2016 PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA PIELĘGNIARSKIEGO NA PRZYKŁADZIE CZASOPISMA PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Łukasz Samoliński, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib

Bardziej szczegółowo

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska Dane mikromacierzowe Mateusz Markowicz Marta Stańska Mikromacierz Mikromacierz DNA (ang. DNA microarray) to szklana lub plastikowa płytka (o maksymalnych wymiarach 2,5 cm x 7,5 cm) z naniesionymi w regularnych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym

Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym Wiesława MALSKA Politechnika Rzeszowska, Polska Anna KOZIOROWSKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym Wstęp Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Techniki mikroskopowe. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Katedra Biochemii i Biologii Komórki. dr Renata Zadrąg-Tęcza

SYLABUS. Techniki mikroskopowe. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Katedra Biochemii i Biologii Komórki. dr Renata Zadrąg-Tęcza SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej przedmiot Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

TELEDIAGNOSTYCZNE OPROGRAMOWANIE DO POMIARÓW KRZYWIZN KRĘGOSŁUPA I KLASYFIKACJI ZŁAMAŃ KRĘGÓW

TELEDIAGNOSTYCZNE OPROGRAMOWANIE DO POMIARÓW KRZYWIZN KRĘGOSŁUPA I KLASYFIKACJI ZŁAMAŃ KRĘGÓW Markiewicz Ł. 1,2, Narloch J. 1,3, Łukasik B. 3, Glinkowski W. 3,4 TELEDIAGNOSTYCZNE OPROGRAMOWANIE DO POMIARÓW KRZYWIZN KRĘGOSŁUPA I KLASYFIKACJI ZŁAMAŃ KRĘGÓW 1 Studenckie Koło Naukowe - TeleZdrowie,

Bardziej szczegółowo

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem.

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem. Teoria błędów Wskutek niedoskonałości przyrządów, jak również niedoskonałości organów zmysłów wszystkie pomiary są dokonywane z określonym stopniem dokładności. Nie otrzymujemy prawidłowych wartości mierzonej

Bardziej szczegółowo

Streszczenie projektu badawczego

Streszczenie projektu badawczego Streszczenie projektu badawczego Dotyczy umowy nr 2014.030/40/BP/DWM Określenie wartości predykcyjnej całkowitej masy hemoglobiny w ocenie wydolności fizycznej zawodników dyscyplin wytrzymałościowych Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 44/EK/2011. Załącznik nr 1 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy

Nr sprawy: 44/EK/2011. Załącznik nr 1 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy . Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ Parametry graniczne dzierŝawionego analizatora hematologicznego Nr I Lp. Wymagane parametry graniczne Odpowiedź Wykonawcy (potwierdzenie tak lub opis parametrów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawski Uniwersytet Medyczny SP CSK ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa Tel. 599 25 83; fax: 599 25 82 Kierownik: dr hab. n. med. Leszek Czupryniak Warszawa, 24.08.2016r.

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII UW W APARATURĘ NIEZBĘDNĄ DO PROWADZENIA BADAŃ NA RZECZ PRZEMYSŁU I MEDYCYNY

WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII UW W APARATURĘ NIEZBĘDNĄ DO PROWADZENIA BADAŃ NA RZECZ PRZEMYSŁU I MEDYCYNY WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII UW W APARATURĘ NIEZBĘDNĄ DO PROWADZENIA BADAŃ NA RZECZ PRZEMYSŁU I MEDYCYNY PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Aparaty do oznaczania morfologii ZADANIE 1

OPIS TECHNICZNY Aparaty do oznaczania morfologii ZADANIE 1 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS TECHNICZNY Aparaty do oznaczania morfologii ZADANIE 1 Znak sprawy: Z/48/PN/12 A. Aparaty do oznaczania morfologii 2 szt. Analizator podstawowy: 1. Analizator automatyczny, rok produkcji

Bardziej szczegółowo

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Sochan*, Anna Sokalska** BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

10) istotne kliniczne dane pacjenta, w szczególności: rozpoznanie, występujące czynniki ryzyka zakażenia, w tym wcześniejsza antybiotykoterapia,

10) istotne kliniczne dane pacjenta, w szczególności: rozpoznanie, występujące czynniki ryzyka zakażenia, w tym wcześniejsza antybiotykoterapia, Załącznik nr 2 Standardy jakości w zakresie mikrobiologicznych badań laboratoryjnych, w tym badań technikami biologii molekularnej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji

Bardziej szczegółowo

Badania międzylaboratoryjne z zakresu właściwości elektrostatycznych materiałów nieprzewodzących stosowanych w górnictwie

Badania międzylaboratoryjne z zakresu właściwości elektrostatycznych materiałów nieprzewodzących stosowanych w górnictwie mgr inż. ŁUKASZ ORZECH mgr inż. MARCIN TALAREK Instytut Techniki Górniczej KOMAG Badania międzylaboratoryjne z zakresu właściwości elektrostatycznych materiałów nieprzewodzących stosowanych w górnictwie

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Inżynieria Rolnicza 4(129)/2011 OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Katarzyna Szwedziak, Dominika Matuszek Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane podane poniżej)

Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane podane poniżej) Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane podane poniżej) Dostawa, instalacja i uruchomienie separatorów komórkowych w ilości 2 szt. Lp. Nazwa parametru /

Bardziej szczegółowo

Retikulocyty i ich znaczenie

Retikulocyty i ich znaczenie Retikulocyty i ich znaczenie Wszystkie komórki krwi pochodzą z komórek macierzystych. W czasie proliferacji różnicują się do komórek trzech linii komórkowych krwi (erytropoeza, granulopoeza i trombopoeza).

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Biologia medyczna z elementami immunologii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Biologia medyczna z elementami immunologii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biologia medyczna z elementami immunologii Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

Statystyczne sterowanie procesem

Statystyczne sterowanie procesem Statystyczne sterowanie procesem SPC (ang. Statistical Process Control) Trzy filary SPC: 1. sporządzenie dokładnego diagramu procesu produkcji; 2. pobieranie losowych próbek (w regularnych odstępach czasu

Bardziej szczegółowo

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji PROGRAM POPRAWY WCZESNEGO WYKRYWANIA I DIAGNOZOWANIA NOWOTWORÓW U DZIECI W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH POLSKI Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Przedmiot zamówienia; automatyczny system do diagnostyki molekularnej:

Bardziej szczegółowo

Międzylaboratoryjne badania porównawcze wyznaczania skłonności powierzchni płaskiego wyrobu do mechacenia i pillingu wg PN-EN ISO 12945:2002

Międzylaboratoryjne badania porównawcze wyznaczania skłonności powierzchni płaskiego wyrobu do mechacenia i pillingu wg PN-EN ISO 12945:2002 Międzylaboratoryjne badania porównawcze wyznaczania skłonności powierzchni płaskiego wyrobu do mechacenia i pillingu wg PN-EN ISO 12945:2002 ZOFIA MOKWIŃSKA 1. Wprowadzenie Zjawisko pillingu i mechacenia

Bardziej szczegółowo

2. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych

2. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych Załącznik nr 3 Standardy jakości w zakresie czynności laboratoryjnej genetyki medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań 1. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres oferenta... tel...

Nazwa i adres oferenta... tel... pieczęć firmowa wykonawcy data... Formularz oferty Nazwa i adres oferenta... tel... W nawiązaniu do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatora

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD AUTOMATYZACJI STATYSTYCZNEJ OBRÓBKI WYNIKÓW

PRZYKŁAD AUTOMATYZACJI STATYSTYCZNEJ OBRÓBKI WYNIKÓW PRZYKŁAD AUTOMATYZACJI STATYSTYCZNEJ OBRÓBKI WYNIKÓW Grzegorz Migut, StatSoft Polska Sp. z o.o. Teresa Topolnicka, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Wstęp Zasady przeprowadzania eksperymentów zmierzających

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Jednostki ds. Porównań Międzylaboratoryjnych Instytutu Łączności PIB w prowadzeniu badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych

Doświadczenia Jednostki ds. Porównań Międzylaboratoryjnych Instytutu Łączności PIB w prowadzeniu badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych Doświadczenia Jednostki ds. Porównań Międzylaboratoryjnych Instytutu Łączności PIB w prowadzeniu badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych Anna Warzec Dariusz Nerkowski Plan wystąpienia Definicje

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom pierwszy

Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom pierwszy Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom pierwszy Sylabus modułu: Techniki mikroskopowe modułu: 1BL_49 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Ewa

Bardziej szczegółowo

Rutynowe badanie osadu moczu możliwości poprawy jakości wyników poprzez wdrożenie standaryzowanej procedury badania

Rutynowe badanie osadu moczu możliwości poprawy jakości wyników poprzez wdrożenie standaryzowanej procedury badania diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2009 Volume 45 Number 3 219-229 Praca oryginalna Original Article Rutynowe badanie osadu moczu możliwości poprawy jakości wyników poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kontrola jakości w hematologii w trosce o pacjenta

Wewnętrzna kontrola jakości w hematologii w trosce o pacjenta Wewnętrzna kontrola jakości w hematologii w trosce o pacjenta Czym jest zapewnienie jakości? Laboratoria odgrywają ważną rolę w medycynie, ponieważ wydawane przez nie wyniki badań mają ogromny wpływ na

Bardziej szczegółowo

Acusera 24.7 - zarządzanie wynikami kontroli wewnątrzlaboratoryjnej

Acusera 24.7 - zarządzanie wynikami kontroli wewnątrzlaboratoryjnej Acusera 24.7 - zarządzanie wynikami kontroli wewnątrzlaboratoryjnej II Konferencja Diagnostów Laboratoryjnych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 14 września 2015 Acusera 24. 7 - główne funkcje: 1.Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Biologia medyczna z elementami histologii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Biologia medyczna z elementami histologii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biologia medyczna z elementami histologii Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka hematologiczna

Diagnostyka hematologiczna Diagnostyka hematologiczna 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np.

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice.

HEMATOLOGIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. HEMATOLOGIA POBIERANIE KRWI ŻYLNEJ Pobieranie krwi żylnej przy pomocy systemu otwartego: Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. Wyszukać żyłę odpowiednią do pobrania krwi. Zdezynfekować

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA Małgorzata Biskup Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na reumatoidalne zapalenie

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy Dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz, prof. nadzw. Warszawa, 6 lipca 2016 Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Ocena rozprawy na stopień doktora nauk

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn. Dyrektywa 98/79/WE Załącznik nr 23 Załącznik nr 23 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2017 r.

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2017 r. Projekt z dnia 20 maja 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2017 r. Na podstawie art. 19 ust.

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Skaner PET-CT GE Discovery IQ uruchomiony we Wrocławiu w 2015 roku.

WSTĘP. Skaner PET-CT GE Discovery IQ uruchomiony we Wrocławiu w 2015 roku. WSTĘP Technika PET, obok MRI, jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się metod obrazowych w medycynie. Przełomowymi wydarzeniami w rozwoju PET było wprowadzenie wielorzędowych gamma kamer,

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne. interpretacja wyników dla analizatorów hematologicznych

Przypadki kliniczne. interpretacja wyników dla analizatorów hematologicznych Przypadki kliniczne interpretacja wyników dla analizatorów hematologicznych 5-DIFF firmy ABX Pentra 120 / 120 R ABX Pentra 80 / 80 XL ABX Pentra 60 C+ Spis tre Przypadki kliniczne interpretacja wyników

Bardziej szczegółowo

METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA AMFETAMINY Waldemar S. Krawczyk Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, Warszawa (praca obroniona na Wydziale Chemii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

CYFROWE LABORATORIUM BADAŃ NAUKOWYCH W HEMATOONKOLOGII

CYFROWE LABORATORIUM BADAŃ NAUKOWYCH W HEMATOONKOLOGII Prezentacja projektu CYFROWE LABORATORIUM BADAŃ NAUKOWYCH W HEMATOONKOLOGII realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu Edukacyjna Wartość Dodana rok szkolny 2014/2015 Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) jest miarą efektywności nauczania dla szkoły i uczniów, którzy do danej placówki

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nowych technologii w diagnostyce mikrobiologicznej. Ireneusz Popławski

Zastosowanie nowych technologii w diagnostyce mikrobiologicznej. Ireneusz Popławski Zastosowanie nowych technologii w diagnostyce mikrobiologicznej Ireneusz Popławski 22 biomerieux Polska partner w mikrobiologii z wieloletnim doświadczeniem 33 biomerieux Polska Sp. z o.o. biomerieux Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3

Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3 Warszawa, 29 maja 2013 roku Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3 Cele badania Badanie przeprowadzono w celu poznania dodatkowych przyczyn złej sytuacji

Bardziej szczegółowo

PROKALCYTONINA infekcje bakteryjne i sepsa. wprowadzenie

PROKALCYTONINA infekcje bakteryjne i sepsa. wprowadzenie PROKALCYTONINA infekcje bakteryjne i sepsa wprowadzenie CZĘŚĆ PIERWSZA: Czym jest prokalcytonina? PCT w diagnostyce i monitowaniu sepsy PCT w diagnostyce zapalenia dolnych dróg oddechowych Interpretacje

Bardziej szczegółowo

Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii

Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii experience makes the difference Magdalena Władysiuk, lek. med., MBA Cel terapii w onkologii/hematologii Kontrola rozwoju choroby Kontrola objawów

Bardziej szczegółowo

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 98/79/WE. (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2010/C 183/04)

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 98/79/WE. (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2010/C 183/04) 7.7.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 183/45 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 98/79/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na

Bardziej szczegółowo