Polarymetr JASCO P-2000-Na Wersja z kontrolerem irm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polarymetr JASCO P-2000-Na Wersja z kontrolerem irm"

Transkrypt

1 Polarymetr JASCO P-2000-Na Wersja z kontrolerem irm... INSTRUKCJA UśYTKOWANIA Data: Styczeń 2007 Zestawił: ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o Kraków, ul. Wadowicka 12 Telefon: (12) Fax: (12)

2 SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny Cześci aparatu, sposoby kontroli Instalacja Włączanie, uŝytkowanie i wyłączanie aparatu MoŜliwości ustawień (Environment) UŜytkowanie karty pamięci (File Menu) Pomiar skręcalności optycznej (Optical Rotation Measurement) Śledzenie zmian skręcalności optycznej w czasie (Time Course Measurement) Walidacja (Validation) Zapisywanie danych w komputerze (USB Mode) UŜytkowanie uchwytu kuwet termostatowanego elementem Peltier'a PTC Konserwacja

3 1. OPIS TECHNICZNY Automatyczny polarymetr cyfrowy JASCO P-2000 wyposaŝony w kontroler irm (intelligent Remote Module) umoŝliwia szybki pomiar, odczyt i archiwizację w róŝnych trybach pracy. Aparat bezpośrednio mierzy skręcalność, skręcalność właściwą, stęŝenie, zawartość cukru, Brix i czystość optyczną. WaŜnejsze parametry techniczne: Źródło: lampa Na Polaryzator: Polaroid Modulator: cela Faraday'a Długości fali pomiaru: 589 nm (Na) Detektor: fotopowielacz Maksymalna długość celi pomiarowej:100 mm Zakres pomiaru: ± 90 Dokładność pomiaru: ± 0,002 (do 1 ), ± 0,2% (ponad 1 ) Powtarzalność: ± 0,002 Rozdzielczość odczytu: Szybkość odpowiedzi: 6 /sec Czas integracji: sec Pomiar temperatury: przy tylnej części uchwytu kuwet (holder) oraz w kuwecie (sample) Zakres pomiaru temperatury: 0-40 C, rozdzielczość ±0.1 C Tryby pomiaru: skręcalność optyczna ( α ), skręcalność właściwa [ α ], stęŝenie, skala cukru, stopień Brix, czystość optyczna Wyjścia sygnałowe: analogowe: ± 1.00 V skala:1,10,100 LC ±0,5 o ±5V, irm, USB, AUX Inne funkcje: Rozpoznawanie filtrów, źródła, uchwytu kuwet i apertury, autodiagnostyka, automatyczne ustawienie szczeliny Wymiary: 653 mm x 364 mm x 249 mm. Waga: 30 kg Zasilanie: V, 50/60 Hz, W 3

4 2. CZĘŚCI APARATU, SPOSOBY KONTROLI Włącznik sieciowy jest umieszczony na dole z lewej strony. W górnej części aparatu, po lewej stronie znajduje się przycisk ze światłem sygnalizującym stan włączenia, który świeci przy włączonym aparacie na zielono i słuŝy równieŝ do startowania pomiaru. W środkowej części aparatu znajduje się komora próbki z pokrywą zawierająca uchwyt kuwet. Miejsce na filtr optyczny znajduje się na lewo od komory próbki. Aparat automatycznie rozpoznaje obecność i długość fali filtra. Sterowanie polarymetrem i obróbka danych prowadzona jest przez ręczną jednostkę sterującą irm lub za pomocą komputera z odpowiednim oprogramowaniem. Główne części polarymetru P-2000: 1: Włącznik 2: Komora źródła światła 3: Filtr 4: Komora próbki 5: Światło indykator/ przycisk START Rys. 1.: Przód aparatu 1: Gniazdo prądu 2: Bezpiecznik 3: Gniazdo irm 4: Gniazdo USB 5: Gniazdo do przyłączenia akcesoriów 6: Wyjście rejestratora 7: Wyjście LC (Liquid Chromatography) Rys. 2.: Tyl aparatu 4

5 Części jednostki sterującej (irm): 1: Wyświetlacz 2: Kabel do polarymetru 3: USB port do drukarki 4: Równoległy I/O interfejs 5: Port do karty pamięci 6: Gniazdo do podłączania akcesoriów Rys. 3.: irm 3. INSTALACJA 1. Po wypakowaniu połóŝ aparat na powierzchnię stabilną, wolną od wybracji, silnego ruchu powietrza i bezpośredniego promieniowania ciepła. Aparat funkcjonuje niezawodnie w suchym otoczeniu laboratoryjnym. 2. Upewnij się, czy włącznik sieciowy jest w połoŝeniu OFF. 3. Otwórz pokrywę komory próbek, poluzuj i przesuń do tylu śrubę mocującą analizator, która jest umieszczona po prawej stronie we wewnętrzu komory, następnie doskręć ją w nowej pozycji. 4. Odmontuj blachę na lewej stronie polarymetru, sprawdŝ poprawną pozycję lampy i zamontuj blachę w pozycji wyjściowej. 5. Aby poluzować zamocowanie lustra do zmiany źródeł naleŝy odmontować pokrywę uchwytu filtrów i wykręcić śrubę znajdującą się po lewej stronie filtra do 1 cm wysokości. 6. WłóŜ filtr do komory napisem we właściwej orientacji i załóŝ z powrotem pokrywę komory filtrów. 7. Podłącz kabel jednostki kontrolnej irm do gniazda irm aparatu. WłóŜ kartę pamieci na miejsce i podłącz drukarkę. 8. Połącz kabel sieciowy z gniazdem AC INPUT na tyle aparatu oraz wtyczkę do uziemionego gniazda sieciowego. 9. Poprzez przełączenie włącznika sieciowego do pozycji ON moŝna uruchomić aparat. Inicjalizacja trwa koło 7 minut. 5

6 4. WŁĄCZANIE, UśYTKOWANIE I WYŁĄCZANIE APARATU Przed włączeniem aparatu naleŝy zawsze upewnić się, Ŝe nie ma próbki w komorze.włączać aparat tylko przy zamkniętej komorze. Po włączeniu aparatu zapali się zielone światło i na wyświetlaczu jednostki irm pojawi się okienko do wybrania lampy, które jest aktywne przez 10 sekund. Przez ten czas moŝemy wybrać lampę do inicjalizacji. Jeśli nie korzystamy z tej moŝliwości, aparat zaczyna inicjalizację z ostatnio uŝywanymi ustawieniami. W 7 minut od włączenia na wyświetlaczu irm pojawi się główne menu do wyboru programu. Rys. 4.: Główny ekran na wyświetlaczu irm Z pomocą "ołówka" dostarczonego z irm-em moŝemy wybrać pośród róŝnych trybów pracy, zmieniać ustawienia polarymetru oraz jednostki irm. Za pomocą ikony przełączamy irm pomiędzy wyświetlaniem pionowym i poziomym. Znaki, oznaczania, przyciski, okienka uŝywane przez irm oraz podstawowe działania na plikach odpowiadają tym znanym z Microsoft Windows. Jest bardzo waŝne, aby podczas zapisywania albo odczytywania danych z karty pamieci nie wyciągać jej z jednostki irm! Aby wyłączyć polarymetr naleŝy powrócić do głównego ekranu irm, wyjąć próbkę z komory i tylko wtedy przełączyć przycisk Power do pozycji OFF. 6

7 5. MOśLIWOŚCI USTAWIEŃ (ENVIRONMENT) irm W menu Environment na głównym ekranie irm mamy do wyboru 10 róŝnych funkcji: 1. Hardware Diagnosis po wybraniu tej funkcji na ekranie pojawiają się informacje dotyczące polarymetru. Tu moŝemy teŝ sprawdzić czas pracy lampy. 2. Detect Accessory - P-2000 polarymetr jest wyposaŝony w elektroniczny system automatycznego rozpoznawania uchwytów kuwet. MoŜe się zdarzyć, Ŝe automatyczne rozpoznawanie uchwytu nie jest moŝliwe np. kiedy EEPROM znajdujący się na uchwycie zawierający informację o rodzaju uchwytu jest uszkodzony, lub uchwyt umieszczony w komorze próbek nie jest produkcji JASCO. W takim przypadku moŝemy go identyfikować w menu Detect Accessory Manually (simple) albo Detect Accessory Manually. UŜywając Accessory Baud Rate moŝemy ustawić szybkość komunikacji pomiędzy sterowanym uchwytem a polarymetrem. W przypadkach automatycznie rozpoznawanych uchwytów Accessory Baud Rate nie zaleŝy zmieniać! 3. Set IQ Start UŜywanie automatycznie rozpoznawanych uchwytów umoŝliwia natychmiastowe uruchomienie trybu pomiaru po inicjalizacji lub po wymianie uchwytu. Pod Start Parameter moŝna ustawić uchwyt, a w menu Start Program moŝemy wybrać Ŝądany program do uruchomienia. 4. Option Program słuŝy do odczytywania opcjonalnych programów z kart pamięci. 5. Load umoŝliwia odświeŝanie wewnętrznych oprogramowań (firmware) irm-a i polarymetru. 6. Set Printer Ustawianie parametrów drukowania. Z menu Printer naleŝy wybrać USB. Compression Mode pozwala na ustawienie formatu kompresji informacji. Poziom kompresji jest w odwrotnej relacji z jakością, t.j. tryb None jest najwolniejszy, ale daje najlepszą jakość drukowania; Level 2 pozwala na szybkie drukowanie ale w relatywnie słabej jakości. W ustawieniu Copy podaje się, ile egzemplarzy będzie drukowanych. W Paper Size naleŝy ustawić format odpowiednio do drukarki, to jest najczęściej A4. Wybierając z górnej linii menu opcję Test Print moŝemy się upewnić, czy parametry drukowania są dobre. Jeśli cała strona do drukowania nie mieści się na papierze, pod punktem Margins moŝemy poprawić ustawienia. 7. Set irm Tu moŝemy zmienić podstawowe parametry irm. Tu wybiera się język, (Language moŝliwy do ustawienia japoński lub angielski), ustawia się datę (Date), decyduje czy mają być przyciski wyciszone czy nie (Touch Sound) oraz ustawia kontrast (Contrast). Przyciskiem Touch Panel Correction Adjust moŝemy skorygować ekran dotykowy z przedstawionymi na nim funkcjami. 7

8 8. Set Color tu moŝemy ustawiać wyświetlanie koloru. Przyciskiem Initialize wracamy do podstawowych ustawień fabrycznych. 9. LC OUT Gdy polarymetr P-2000 wyposaŝony jest w celkę HPLC ma moŝliwość funkcjonowania jako detektor HPLC. Wybierając LC OUT uruchomiamy ten tryb pracy. W trybie HPLC polarymetr wypuszcza na wyjściu LC OUT napięcie proporcjonalne do skręcalności. W tym czasie silnik analizatora nie pracuje. Aparat tym sposobem jest w stanie mierzyć z szybkością niezbędną do pomiarów HPLC. Przed pomiarem naleŝy upewnić się, czy skręcalność optyczna próbki nie przewyŝsza ±0,5 ; w przypadku wyŝszych wartości zaleŝność wyjściowego napięcia od skręcalności optycznej nie jest liniowa. W trybie LC OUT aparatu nie moŝna stosować do normalnych pomiarów. Do normalnego trybu pomiarów wracamy za pomocą przycisku Exit. 10. Others UmoŜliwia zmianę dalszych ustawień: Rys. 5.: MoŜliwości ustawień pod punktem Others w menu Environment Decimal Point ustawienie ilości miejsc po przecinku Saving File No. określenie kolejnego numeru pojawiającego się w nazwie pliku zapisanych danych: czy numer nadawany będzie automatycznie czy wprowadzany przed kaŝdym zapisaniem danych. File No. podawanie numeru pojawiającego się w nazwie pliku automatycznie zapisywanych danych. Numer ten powiększy się przy kaŝdym zapisaniu o jeden. Gridlines za pomocą tej funkcji ustawiamy czy przy wyświetlaniu wykresu mają 8

9 pojawić się linie siatki czy nie Gridlines Effects moŝemy ustawić efekt linii siatki Overlay Data with Dotted Lines wybór linii punktowej w trybie Time Course przy wyświetlaniu uŝywając opcję Overlay (nakładanie wykresów) Confirm Data Save jeśli ta funkcja jest aktywna, przy wyjściu z uŝywanego trybu pomiaru lub kiedy zaczynamy nowy pomiar bez zapisania poprzednych danych na ekranie wyświetla się komunikat przypominający o zapisywaniu danych Auto Save in Text Format Automatycznie zapisywane pliki bedą w formacie.txt Jeśli ta funkcja jest wyłączona, aparat zapisuje dane w swoim formacie czytelnym tylko przez irm lub oprogramowanie JASCO SpectraManager II instalowane na komputerze. W przypadku gdy chcemy zapisać wszystkie dane w czytelnym dla innych oprogramowań (tekstowe, bazę danych itp) formacie, naleŝy zaznaczyć ten punkt, wówczas pomiary bedą zapisane w formacie tekstowym. Screensaver aktywowanie wygaszacza ekranu Waiting Time ustawianie czasu (w minutach) po jakim włączy sie wygaszacz ekranu Ext Light Source zmiana nazwy zewnętrznej źródła światła Optional Filter tu moŝna podać długość fali filtra, który nie jest rozpoznawany automatycznie Stabiliza. Time moŝliwość zmiany czasu stabilizacji po włączeniu, jeŝeli ma być inny, niŝ zalecany przez producenta (300 sekund). Analog Output ustawianie polaryzacji analogowego wyjścia polarymetru. Do wyboru + lub - Analog Scale ustawianie skali wyjścia analogowego polarymetru. Do wyboru: 1 o, 10 o lub 100 o odpowiada 1 V. Na Hours - zerowanie licznika czasu pracy lampy sodowej po jej wymianie. 6. UśYTKOWANIE KARTY PAMIĘCI (FILE MENU) File Menu jest jednolity dla róŝnych trybów pomiarów, analiz, zawiera jednak drobne róŝnice w zaleŝności wymogów poszczególnych trybów. File Menu wybiera się ze zakładki File. W jego górnej linii mamy do wyboru trzy punkty z menu lub wykorzystujemy moŝliwości do wyboru w okienku. Mogą się one róŝnić w zaleŝności od aktualnego trybu/analizy, ale w kaŝdym przypadku moŝna zapisać (Save...) lub otworzyć (Open...) wyniki i parametry pomiarów. W trybie Time Course jest moŝliwe zapisywanie wyników do własnej pamięci irm. Z moŝliwości tej moŝna skorzystać w zakładce Save in Reserve Area, natomaist zakładka Open Reserve Area 9

10 umoŝliwia odczytywanie zapisanych danych. UŜywając zakładki Edit Reserve Area moŝemy te dane wykreślić lub zapisać na kartę pamięci. Własna pamięć jednostki irm (Reserve Memory Area) wykasuje się przy wyłączaniu aparatu!!! Rys. 6.: Struktura File Menu Zakładka Help jest skonstruowana w taki sposób, aby uŝytkownik mógł uzyskać pomoc przy obsłudze urządzenia. W zakładce Card po wybraniu PC Card Info wyświetlają się dane aktualnie uŝywanej karty pamięci. Wybierając punkt Format moŝemy formatować na nowo kartę lub przygotować nową kartę aby była uŝywana do połączenia z irm. NaleŜy korzystać z tej moŝliwości ostroŝnie, poniewaŝ formatowanie powoduje bezpowrotną stratę zapisanych na karcie danych!!! Work Folder pozwala na zdefiniowanie nowego folderu roboczego, w którym moŝemy zapisywać wyniki pomiarów. Dla kaŝdego typu pomiarów foldery domyślne róŝnią się. Rys. 7.: Okienko "Work Folder" 10

11 Zarządzanie folderami na karcie pamięci ułatwiają następujące ikony: - krok o jeden folder wyŝej - usuń folder. Usunąć moŝemy tylko pusty folder! - informacja o folderze lub o jego treśći - Help/Pomoc - tu moŝna podawać nazwy folderów lub plików - dostęp do wybranego foldera w którym chcemy otworzyć dane - umoŝliwia dostęp do wybranego folderu, w którym moŝna otworzyć dalsze foldery Pliki i foldery moŝemy porządkować według nazwy (Name) lub według daty ich tworzenia (Date). W menu Edit znajdują się zakładki, słuŝące do edytowania plików: "Zmień nazwę" (Rename), "Usuń" (Delete) i "Kopiuj" (Copy). Przy wykorzystaniu funkcji "kopiuj" (Copy) tworzony jest drugi, identyczny egzemplarz kopiowanego pliku w tym samym folderze, pod zmienioną nazwą. Zakładka Open Text słuŝy do otwierania pliku tekstowego. Za pomocą zakładki Open Bit map moŝna otworzyć 16- lub 24- kolorowy obraz w formacie bitmap, jeśli jego rozdzielczość równa się 320x240. W takim formacie zachowają się obrazy gdy skorzystamy z funkcji Save Bitmap. SłuŜy ona do robienia zrzutów ekranowych (ang.: screenshot) aktualnie wyświetlanego ekranu. Aby zrobić zrzut ekranowy naleŝy zaznaczyć punkt Save Bit map, wówczas aktywują się niewidoczne przyciski w dolnym lewym i dolnym prawym rogu ekranu. NaleŜy najpierw nacisnąc lewy, a potem szybko prawy przycisk na ekranie, i w ten sposób zapisywany jest screenshot pod nazwa IBMPXXXX.BMP do folderu BMP. XXXX oznacza numer ustawiony w zakładce Bitmap No.. Jeśli w trybie Time Course Measurement automatyczne zapisywanie wyników jest aktywowane, funkcja Save Bitmap nie jest dostępna. 11

12 7. POMIAR SKRĘCALNOŚCI OPTYCZNEJ (OPTICAL ROTATION MEASUREMENT) Polarymetr P-2000/Na w trybie pomiaru skręcalności optycznej mierzy skręcalność próbki przy linii sodowej (około 589 nm). Po wybraniu trybu pracy O.R. Measurement na głównym ekranie otwiera się okienko pomiaru skręcalności optycznej. Rys. 8.: Okienko Optical Rotation Measurement Za pomocą ikon oraz komend zgrupowanych w czterech punktach menu (File, Measure, Control i Help) moŝemy ustawiać parametry i wykonywać pomiary. Rys. 9.: Struktura menu trybu pomiarowego "Optical Rotation Measurement" 12

13 W menu File moŝemy zapisać wyniki pomiarów(save Result), mamy dostęp do opisywanego w punkcie 6. File Menu, moŝemy wydrukować wyniki (Print), ustawiać szczegóły drukowania (Print Settings), usunąć dane (Clear Data), lub przesłać je do modułu do analizy wyników - Analysis. W menu Measure znajdują się następujące funkcje: uruchomienie pomiaru (Start ), pomiar ślepej próby (Blank ), czy zmierzona wartość Blank będzie brana pod uwagę w trakcie pomiaru skręcalności próbki (Blank Correction). Opis punktu (Parameters ) znajduje się w dalszej części instrukcji. Wielkość czcionki pokazującej wyniki na wyświetlaczu moŝemy zmienić w zakładce Monitor Size, natomiast zakładka Information pozwala na przełączanie pomiędzy wyświetlaniem parametrów a wyników pomiaru na ekranie. W menu Control istnieje moŝliwość zerowania wartości skręcalności (Zero Clear ) oraz aktywowania automatycznego startu pomiaru poprzez zamknięcie pokrywy komory próbki (Automatic Meas. ). Jeśli przewidywany pomiar następnej próbki będzie następował po dluŝszej przerwie, warto wyłączyć analizator (Analyzer ), lub nie uŝywane źródła światła (Light Source). W punkcie Aperture moŝemy decydować, czy aparat ma automatycznie ustawiać aperturę znajdującą się za lampą na optymalną średnicę w stosunku do apertury przed kuwetą, czy chcemy ustalić wartość rozbieŝną. Punkt Accessory wyświetla informacje o uchwycie próbki. W menu Help znajdziemy funkcję pomocy (Help), moŝemy wyświetlać informacje o oprogramowaniu (Version), sprzęcie i ustawieniach (Environment) oraz uruchomić autodiagnostykę aparatu (Diagnosis). W menu Measure pod punktem Parameters zmieniać ustawienia parametrów pomiaru. moŝemy Rys. 10.: Parametry pomiaru skręcalności optycznej 13

14 Data Mode tu wybiera się typ pomiaru pomiędzy skręcalnością optyczną (Optical rotation), skręcalnością właściwą (Specific optical rotation), stęŝeniem (Concentration), skalą cukru (Sugar scale), czystością Brix'a (Brix purity) oraz czystością optyczną (Optical purity). D.I.T. w tym punkcie podajemy czas integracji pomiaru próbki między sekund; zwykle stosowana wartość to 5 sec. Przy uŝywaniu ciękich kuwet, oraz w przypadku, gdy próbka posiada wysoką absorbancję lub energia źródła jest niska, naleŝy ustawiać wyŝszą wartość. Cycle Times liczba odczytów wartości pomiaru jednej próbki, pomiędzy Cycle Interval w tym punkcie moŝna podać, ile czasu naleŝy czekać pomiedzy powtórzonymi odczytami w zakresie sec. Ustawiony czas nie moŝe być krótszy, niŝ czas integracji (D.I.T.) Sample No. kolejny numer próbki, który powiększa się przy kaŝdym pomiarze o jeden. Subtract Blank tu zaznaczamy, gdy uŝywamy wartość ślepej próby do korekcji pomiaru Blank w tym punkcie, jeśli wartość skręcalności ślepej próby jest znana, moŝna ją podać. Path length tu podajemy długość kuwety, jeśli typ pomiaru jest inny niŝ skręcalność optyczna. Concentration przy pomiarze skręcalności właściwej i czystości optycznej tu moŝna wpisywać stęŝenie próbki w zakresie 0, (W/V%) (=wag./objęt.%). Specific O.R. skręcalność właściwa w zakresie do do określenia stęŝenia Sugar Scale Factor współczynnik w zakresie 17,000-18,000 do określenia skali cukru. Brix conc. stęŝenie Brix w zakresie 0,1-40,000 do pomiaru czystości Brix. Sp. OR of STD - skręcalność właściwa w zakresie do do określenia czystości optycznej. Factor do kaŝdego typu pomiarów moŝemy podawać współczynnik do korekcji wyników; zakres: -10 do +10. Sample nazwa próbki. Comment notatka, dalsze informacje dotyczące próbki lub parametrów pomiaru. Operator osoba wykonująca pomiar. Division jednostka organizacyjna, gdzie pomiar został wykonany. Meas. Point tu moŝemy ustawiać, gdzie będzie mierzona temperatura, czy w kuwecie (Cell) czy na uchwycie (Holder). NaleŜy zapewnić, aby zanurzony do próbki czujnik nie wchodził w obręb wiązki. Temp. Correct. współczynnik korekcji temperaturowej, który słuŝy do przeliczania mierzonej 14

15 przy aktualnej temperaturze wartości skręcalności na 20 o C. Współczynnik ten [zakres -1 do +1] jest charakterystyczny dla danej substancji. Analyzer Measurement ustawienie, czy po pomiarze analizator powinien zostać w stanie aktywnym, i będą wówczas wyświetlane odczyty w czasie rzeczywistym (On), czy nie (Off). Pomiar próbki 1. Przed uruchomieniem pomiaru ustawiamy Ŝądane parametry i kontrolujemy, czy apertura na uchwycie kuwet jest w odpowiedniej pozycji. Przy uŝyciu kuwet 100x10 mm apertura ma być ustawiona na 8 mm, inne ustawienia mogą być uŝywane w przypadkach próbek z wysoką absorbancją. Przy stosowaniu kuwet z mniejszą średnicą aperturę naleŝy ustawić na 3 lub nawet 1,8 mm. 2. Zerujemy wyświetlaną wartość za pomocą przycisku Zero Clear. 3. Wkładamy kuwetę napełnioną rozpuszczalnikiem do komory pomiarowej i naciskamy Blank. Krok 2. i 3. moŝemy wykonywać takŝe wspólnie, wyzerowywując aparat na celkę z rozpuszczalnikiem. W tym przypadku funkcja "Blank Subtract" ma być nieaktywna t.j. korekcja z wartością Blank slepej próby nastąpi przez ręczne zerowanie. 4. Wymieniamy kuwetę z rozpuszczalnikiem na kuwetę napełnioną próbką i naciskamy Start. 5. Po ukończeniu pomiaru naleŝy wyjąć kuwetę. Wyniki moŝemy obrabiać w modułe Analysis. Notatka: pomiary mogą być uruchamiane przyciskiem START na górnej części aparatu lub, jeśli ustawienia są odpowiednie, przez zamknięcie pokrywy komory. Analiza mierzonych wartości (Analysis ) W części Analysis mamy moŝliwość opracowywania mierzonych wyników od razu po pomiarze lub później, po ich odczytaniu z karty pamięci 15

16 Rys. 11.: Część 'Analysis' trybu pomiaru skręcalności optycznej Po otwarciu modułu 'Analysis' widać wyniki w formie listy. Zaznaczone w kolumnie Calc. dane bedą wzięte pod uwagę w kalkulacji statystycznej. W przypadku błędu w pomiarze lub z innego powodu, gdy nie chcemy, aby jakaś mierzana wartość była zawarta w statystyce, istnieje moŝliwość skasowania tego pomiaru. W tym celu wystarczy uniewaŝnienć zaznaczenie. Klikając na wartość lub na numer próbki wyświetlają się warunki, w których wykonywany był pomiaru. W menu Edit moŝemy zaznaczyć wszystkie mierzone wartości (Select All), uniewaŝnić wszystkie zaznaczenia (Deselect All), skasować (Delete ), skasować wszystkie dane (Delete All Data) lub skasować zaznaczone dane (Delete Selected Data). W menu File znajdują się funkcje zapisywania wyników (Save Result ), otworzenia (Open Result ), wydrukowania (Print ) wyników. Menu Calculation umoŝliwia obróbkę statystyczną danych (Statistical ), podając średnią zaznaczonych mierzonych wartości, odchylenie standardowe i względne odchylenie standardowe. Wybierając Recalculation pojawia się okienko parametrów, w którym moŝna wpisać brakujące dane, a wówczas moŝemy na tej podstawie przeliczać skręcalność właściwą, stęŝenie, itd. 8. ŚLEDZENIE ZMIAN SKRĘCALNOŚCI W CZASIE (TIME COURSE MEASUREMENT) Polarymetr P-2000/Na w trybie "TIME COURSE" wykonuje badanie zmiany skręcalności próbki w czasie przy długości fali 589 nm. 16

17 Rys. 12.: Tryb pomiaru "Time Course Measurement" Po wybraniu trybu Time Course Measurement na głównym pomiarowym ekranie pojawia się okienko do pomiaru skręcalności w czasie. Struktura menu trybu pomiarowego pogrupowana jest w cztery punkty (File, Measure, Control i Help): za pomocą komend w tych punktach oraz ikon moŝemy ustawiać potrzebne parametry i wykonać pomiar. Rys. 13.: Struktura menu trybu pomiarowego "Time Course Measurement" W menu File moŝemy otworzyć dane (Open Data), zapisać mierzone dane (Save Data) równieŝ w formie tekstowej (Save as Text), mamy dostęp do File Menu opisanego w części 6, moŝemy wydrukować wyniki (Print), lub przesłać je do modułu do analizy wyników Analysis, lub mamy moŝliwość przejścia pomiędzy seriami danych na ekranie (Changeover). Przejście to jest dozwolone tylko, jeśli zapisanie mierzonych danych zostało ustawione pod punktem Temporary Save Cyclic Data w okienku Parameters na Reserve Area lub PC card. 17

18 W punkcie Measure znajdują się następujące funkcje: uruchomienie pomiaru (Start ), pomiar ślepej próby Blank (Blank ), ustawienie czy chcemy korygować skręcalność próbki o mierzoną wartość Blank czy nie (Blank Correction). Opis ustawienia parametrów (Parameters ) znaduje się poniŝej. Punkt Information pozwala na przełączanie wyświetlania na ekranie pomiędzy parametrami, wynikami pomiaru i wykresem. W menu Control istnieje moŝliwość zerowania wartości skręcalności (Zero Clear ). Jeśli przewidywany pomiar następnej próbki będzie następował po dłuŝszym czasie, warto wyłączyć analizator (Analyzer ), lub nie uŝywane źródła światła (Light Source). W punkcie Aperture moŝemy podać, czy aparat ma automatycznie ustawiać aperturę za lampą na optymalną średnicę w stosunku do apertury przed kuwetą, czy chcemy ustalić rozbieŝną wartość. Punkt Accessory wyświetla informacje o uchwycie na próbki. W menu Help znajdziemy funkcję pomocy (Help), moŝemy wyświetlać informację o oprogramowaniu (Version), sprzęcie i ustawieniach (Environment) oraz uruchomić autodiagnostykę aparatu (Diagnosis). W menu Measure pod punktem Parameters moŝemy ustawić parametry pomiaru. Rys. 14.: Parametry trybu pomiaru zmian w czasie skręcalności optycznej Data Mode tu wybiera się typ pomiaru pomiędzy skręcalnością optyczną (Optical rotation) i skręcalnością właściwą (Specific optical rotation). D.I.T. w tym punkcie podajemy czas integracji pomiaru próbki między sekund. Time długość pomiaru moŝna podać w zakresie sekund. Podany czas powinien być dłuŝszy niŝ czas integracji. 18

19 Data Interval po jakich odstępach czasu następują odczyty mierzonych wartości. Zakres 0,5-600 sec, wartość ta ma być nie mniejsza od wartości D.I.T. Cycle Times liczba odczytów wartości jednej próbki, pomiędzy Cycle Interval tutaj moŝna podać, ile czasu naleŝy czekać pomiędzy powtórzonymi odczytami w zakresie sec. Ustawiony czas nie moŝe być krótszy, niŝ czas integracji (D.I.T.) Sample No. kolejny numer próbki, który powiększy się przy kaŝdym pomiarze o jeden. Subtract Blank tutaj ustawiamy czy chcemy uŝyć wartość ślepej próbi Blank do korekcji Blank jeśli wartość skręcalności Blank jest znana, moŝna ją tu wpisać. Path length tu podajemy długość kuwety, jeśli typ pomiaru jest inny niŝ skręcalność optyczna. Concentration przy pomiarze skręcalności właściwej i czystości optycznej tu moŝna wpisywać stęŝenie próbki w zakresie 0, (W/V%). Factor Do kaŝdego trybu pomiaru moŝemy podać jeden współczynnik w zakresie uŝywany do korekcji wyników. Scale Upper maksymalna wartośc na oś Y wykresu Scale Lower minimalna wartośc na oś Y wykresu Temporarily Save Cyclic Data jeśli tu ustawimy None, spośród powtórzonych pomiarów tylko ostatnią serię wyników moŝemy poddać obróbce. Na Reserved Area jest zapisywanych 8 serii pomiarów. Spośród tych ośmiu pomiarów moŝemy wybrać, za pomocą funkcji Changeover, które mają zostać poddane obróbce. Jeśli natomiast chcemy poddać obróbce wszystkie serie wyników to musimy wybrać PC card. Auto Scale maksymalna i minimalna wartość osi Y dopasuje się odpowiednio do mierzonych wartości. Auto Print słuŝy do ustawienia czy chcemy automatycznie wydrukować wyniki po pomiarze (On) czy nie (Off) Auto Save tutaj decydujemy czy chcemy automatyczne zapisać wyniki na karcie pamieci (On) czy nie (Off). Wbierz zapisanie automatyczne tylko wtedy, jeśli karta pamięci została podłączona do jednostki irm. Pliki mierzonych krzywych będą zapisane pod nazwą SPECXXXX.JWS, gdzie XXXX reprezentuje numer próbki. Meas. Point tu moŝemy ustawiać, gdzie będzie mierzona temperatura, czy w kuwecie (Cell) lub na uchwycie (Holder). NaleŜy zapewnić, aby zanurzony do próbki czujnik nie wchodził w obręb wiązki. 19

20 Temp. Correct. Współczynnik korekcji temperatury słuŝący do przeliczania mierzonej przy aktualnej temperaturze skrecalności na 20 o C. Współczynnik ten [zakres -1 do +1] jest charakterystyczny dla danej substancji. Analyzer Measurement ustawienie, czy po pomiarze analizator powinien zostać w stanie aktywnym, i będą wówczas wyświetlane odczyty w czasie rzeczywistym (On), czy nie (Off). Pomiar próbki 1. Przed uruchomieniem pomiaru ustawiamy stosowne parametry i kontrolujemy, czy apertura na uchwycie kuwet jest w odpowiedniej pozycji. Przy uŝyciu kuwet 100x10 mm apertura ma być ustawiona na 8 mm, inne ustawienia mogą być uŝywane w przypadku próbek z wysoką absorbancją. Przy stosowaniu kuwet z mniejszą średnicą aperturę naleŝy ustawić na 3 lub nawet na 1,8 mm. 2. Zerujemy wyświetlaną wartość za pomocą przycisku Zero Clear. 3. Wkładamy do komory pomiarowej kuwetę napełnioną rozpuszczalnikiem i naciskamy Blank. Krok 2. i 3. moŝna wykonywać takŝe wspólnie wyzerowując aparat na kuwetę z rozpuszczalnikiem. W tym przypadku funkcja "Blank Subtract" ma być nieaktywna t.j. korekcja z wartością Blank ślepek próby nastąpi przez ręczne zerowanie 4. Wymieniamy kuwetę z rozpuszczalnikiem na kuwetę napełnioną próbką i naciskamy Start. 5. Po ukończeniu pomiaru wyjmujemy kuwetę. Wyniki moŝemy obrabiać w modułe Analysis Notatka: pomiary mogą być uruchamiane przyciskiem START w górnej części aparatu. Analiza mierzonych wartości (Analysis ) Po zakończeniu pomiaru wybieramy odpowiedną funkcję do obróbki danych z programów Analysis w menu File. 20

21 Rys. 15.: Wybór programów do analizy danych w menu Time Course Measurement React Rate kalkulacja stałej szybkości reakcji pomiędzy dwoma określonymi punktami w czasie. Rys. 16.: Time Course Measurement / Analysis / Reaction Rate Na wykresie w oknie pojawiają się 2 linie będące kursorami za pomocą których moŝemy określić początkowy i końcowy punkt czasowy. Za pomocą przycisku Change jest moŝliwe przejście między tymi dwoma punktami czasowymi, a przyciskami i moŝemy przesunąć kursory, przycisk słuŝy do zmieniania szybkości przesuwania kursorów (x1, x10, x100). Wynik moŝe być wyświetlany, w formacie.txt zapisany albo wydrukowany. 21

22 Peak Pickup tu moŝemy wyszukiwać maksyma lokalne, piki na wyświetlonej krzywej czas- skręcalność. Rys. 17.: Time Course Measurement / Analysis / Peak Pickup W punkcie Peak Type wybieramy, czy szukamy maksymów czy minimów. Przed podawaniem Noise Level decydujemy, jak wysoka będzie ta wartość szumu, dla której kalkulacja jeszcze nie bierze pod uwagę przy wyszukiwania pików. Piki mogą być zaznaczone numerami do łatwiejszej identyfikacji za pomocą przycisku. Rate of Change tu moŝemy określić, z jaką szybkością zmieniała się skręcalność optyczna miedzy dwoma punktami czasowymy. Rys. 18.: Time Course Measurement / Analysis / Change Rate Formuła do kalkulacji szybkości jest następujaca: Change rate = (skręcalność1 - skręcalność 2)/(czas1-czas2). 22

23 Przejście między tymi dwoma punktami czasowymi umoŝliwia przycisk Change, przyciskami i moŝemy presunąć kursory, przycisk słuŝy do zmieniania szybkości przesuwania kursorów (x1, x10, x100). Trace wyświetla i porządkuje w formie tabeli dane skręcalności optycznej w wybranych punktach czasowych. Rys.19.: Time Course Measurement / Analysis / Trace Za pomocą przycisków i moŝemy wybrać odpowiednie punkty czasowe, przycisk słuŝy do zmieniania szybkości przesuwania kursorów (x1, x10, x100). Po wybraniu czasu moŝemy go rejestrować za pomocą przycisku Record. Określenie skręcalności jest moŝliwe maksymalnie w 20 punktach czasowych. Po naciśnięciu przycisku Clear wyświetlą się wszystkie zaznaczone punkty czasowe. Scale przeskalowanie osi X i Y Rys. 20.: Time Course Measurement / Analysis / Scale 23

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

METODYKA POMIARÓW WIDM ABSORPCJI (WA) NA CARY-300 (Varian) i V-550 (JASCO)

METODYKA POMIARÓW WIDM ABSORPCJI (WA) NA CARY-300 (Varian) i V-550 (JASCO) METODYKA POMIARÓW WIDM ABSORPCJI (WA) NA CARY-300 (Varian) i V-550 (JASCO) Czas od włączenia spektrofotometru Cary-300 do momentu uzyskania stabilnej pracy: ok 30 minut., w przypadku V-550 ok. 3h. WA widmo

Bardziej szczegółowo

Ploter I-V instrukcja obsługi

Ploter I-V instrukcja obsługi L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE Ploter I-V instrukcja obsługi Opracowali: Grzegorz Gajoch & Piotr Rzeszut REV. 1.0 1. OPIS PROGRAMU Ploter I-V służy do zbierania charakterystyk prądowo napięciowych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Ostrów Wielkopolski, 25.02.2011 1 Sonda typu CS-26/RS/U posiada wyjście analogowe napięciowe (0...10V, lub 0...5V, lub 0...4,5V, lub 0...2,5V)

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAM DO ODCZYTU DANYCH Z PIROMETRU IR THERMOMETER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAM DO ODCZYTU DANYCH Z PIROMETRU IR THERMOMETER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAM DO ODCZYTU DANYCH Z PIROMETRU IR THERMOMETER SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Wersja 1.0 24.06.2009 1. O programie. Program IR Thermometer umoŝliwia odczyt i rejestrację

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARATU DO POMIARU TEMPERATURY TOPNIENIA STUART SMP 30

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARATU DO POMIARU TEMPERATURY TOPNIENIA STUART SMP 30 A. Uwagi ogólne INSTRUKCJA OBSŁUGI APARATU DO POMIARU TEMPERATURY TOPNIENIA STUART SMP 30 Aparat do mierzenia temperatury Stuart SMP 30 jest urządzeniem służącym do pomiaru temperatur topnienia substancji

Bardziej szczegółowo

SORTER DO BILONU. Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SORTER DO BILONU. Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI SORTER DO BILONU Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Urządzenie Glover HCS-31 moŝe sortować jednocześnie sześć rodzajów monet oraz realizuje zliczanie, przechowywanie i drukowanie wyników zliczania,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku.

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. POMOC DO PROGRAMU PRZEGLĄD OFERT PRYWATNYCH Program OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. Utwórz kopię zapasową zapisuje i archiwizuje komentarze oraz oznaczenia ofert. Przywróć bazę z kopii

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM

Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM Coolmar 21-345 Borki Wola Chomejowa 59a POLAND PHONE/FAX:(0048) 081 85 95 127 serwis@coolmar.pl www.coolmar.pl Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM 1. Drukowanie Wydruków Obsługa rejestratora

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

Oscyloskop USB Voltcraft

Oscyloskop USB Voltcraft INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 122445 Oscyloskop USB Voltcraft Strona 1 z 5 OSCYLOSKOP CYFROWY VOLTCRAFT numer produktu 12 24 36 DSO-5200A USB numer produktu 12 24 45 DSO-2090 USB numer produktu 12 24

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 1/25 1 POLSKI 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY

Bardziej szczegółowo

DEWI

DEWI DEWI www.dewi.pl e-mail: dewi@dewi.pl Nagórki 89 b, 18-300 Zambrów tel. (086) 271 03 60, fax. (086) 271 03 92 Instalacja programu: Instrukcja programu do drukarki RIBBON EDITION 1. Podłączyć drukarkę do

Bardziej szczegółowo

POMIAR ZALEśNOŚCI PRZENIKALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ FERROELEKTRYKA OD TEMPERATURY SPRAWDZANIE PRAWA CURIE - WEISSA

POMIAR ZALEśNOŚCI PRZENIKALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ FERROELEKTRYKA OD TEMPERATURY SPRAWDZANIE PRAWA CURIE - WEISSA POMIAR ZALEśNOŚCI PRZENIKALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ FERROELEKTRYKA OD TEMPERATURY SPRAWDZANIE PRAWA CURIE - WEISSA Zestaw przyrządów: - mostek pojemności (AUTOMATIC C BRIDGE TYPE E315A) - woltomierz cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH DL20

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH DL20 INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH DL20 OSTRZEŻENIE Do rejestratora wolno podłączać wyłącznie przystawki specjalnie dla niego zaprojektowane. Podłączanie rejestratora do sieci lub innego

Bardziej szczegółowo

Smart Label Printers. Szybki Start. Dla Windows 2000, Windows XP i Mac OS X.

Smart Label Printers. Szybki Start. Dla Windows 2000, Windows XP i Mac OS X. Smart Label Printers 420 430 410 Szybki Start Dla Windows 2000, Windows XP i Mac OS X. Przygotowanie SLP 1. Podłącz zasilacz do drukarki SLP 410,420 lub 430 i do gniazdka sieciowego. 2. Naciśnij przycisk

Bardziej szczegółowo

Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia

Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia LABORATORIUM INśYNIERII DŹWIĘKU 2 ĆWICZENIE NR 10 Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia I. Układ pomiarowy II. Zadania do wykonania 1. Obliczyć promień krytyczny pomieszczenia, przy załoŝeniu, Ŝe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi programu KALKULACJA

Opis obsługi programu KALKULACJA Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA słuŝy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Animacje cz. 2. Rysujemy koło zębate

Animacje cz. 2. Rysujemy koło zębate Animacje cz. 2 1. Do wykonania poniższej animacji będziemy potrzebować dodatkowego desenia. Znajduje się on w folderze z instrukcją, żeby program Gimp mógł z niego skorzystać musimy wskazać mu ścieżkę

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOSTĘPU DO INTERNETU za pomocą protokołu PPPoE

INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOSTĘPU DO INTERNETU za pomocą protokołu PPPoE INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOSTĘPU DO INTERNETU za pomocą protokołu PPPoE Potrzebna będzie karta ustawień technicznych załącznik do Umowy 1. Wchodzimy do Menu Start i otwieramy Panel Sterowania. konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Rodzaj kabla Kabel szeregowy skrosowany (tzw. zero modem kabel) Kabel USB host-to-host Kabel RS232/PPI multimaster Kabel USB/PPI multimaster *

Rodzaj kabla Kabel szeregowy skrosowany (tzw. zero modem kabel) Kabel USB host-to-host Kabel RS232/PPI multimaster Kabel USB/PPI multimaster * W zaleŝności od portów dostępnych w danym panelu operatorskim (RS232, RS422 lub USB), program moŝna wgrać za pomocą czterech rodzajów kabla: Rodzaj kabla Kabel szeregowy skrosowany (tzw. zero modem kabel)

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów :: Trik 1. Wykres, w którym oś pozioma jest skalą wartości :: Trik 2. Automatyczne uzupełnianie pominiętych komórek :: Trik 3. Niestandardowe sortowanie wg 2 kluczy :: Trik 4. Przeliczanie miar za pomocą

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu?

Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu? Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu? Po zainstalowaniu DigitLabu na komputerze otrzymujemy pakiet programów niezbędnych do przygotowania cyfrowych wersji obiektów tekstowych.

Bardziej szczegółowo

ALTIMETR Modelarski ALT-USB. ALTIMETR Modelarski ALT-LED. Pełna Instrukcja jest dostępna na stronie

ALTIMETR Modelarski ALT-USB. ALTIMETR Modelarski ALT-LED. Pełna Instrukcja jest dostępna na stronie ALTIMETR Modelarski ALT-USB ALTIMETR Modelarski ALT-LED Pełna Instrukcja jest dostępna na stronie www.adrel.com.pl/download Parametry ALT-USB Sposób pomiaru wysokości: pomiar zmian ciśnienia Zakres pomiaru:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator temperatury i wilgotności DT-172

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator temperatury i wilgotności DT-172 INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator temperatury i wilgotności DT-172 Wydanie LS 14/05 OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do pomiarów przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer Instrukcja obsługi RoofCon Viewer 1 Spis treści Spis treści... Fel! Bokmärket är inte definierat. Instalacja... 3 Wybór obiektów... Fel! Bokmärket är inte definierat. PrzybliŜanie... Fel! Bokmärket är

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU

RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU Spis treśći 1. Komunikacja...3 1.1. Połączenie...3 1.2. Rozłączenie...3 1.3. Problemy z połączeniem...3 1.4. Ustawienia transmisji...4 2. Wykresy...4 2.1. Rysowanie siatek...4

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

UT 33 B UT 33 C UT 33 D

UT 33 B UT 33 C UT 33 D MULTIMETRY CYFROWE UT 33 B UT 33 C UT 33 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1.WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140 Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100 Instrukcja obsługi Numer produktu: 101140 Wersja: 12/08 Strona 1 z 9 Uruchamianie, kalibracja, przeprowadzanie pomiaru Kalibracja Przed pierwszym użyciem miernika

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wahadło. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą dokonywania wideopomiarów w systemie Coach 6 oraz obserwacja modelu wahadła matematycznego.

Wahadło. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą dokonywania wideopomiarów w systemie Coach 6 oraz obserwacja modelu wahadła matematycznego. 6COACH38 Wahadło Program: Coach 6 Projekt: komputer H : C:\Program Files (x86)\cma\coach6\full.en\cma Coach Projects\PTSN Coach 6\Wideopomiary\wahadło.cma Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA WARTOŚCIOWA DO BILONU Glover HCS-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Glover HCS-20 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Zasady bezpieczeństwa 3. Specyfikacja 4. Opis funkcji zasada działania 4.1 Opis przycisków

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także procedury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.0 naleŝy: MoŜliwość wczytywania do programu plików graficznych zawierających rzuty lub przekroje budynku i zaznaczania na nich elementów wprowadzanych do programu CERTO.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Instrukcja obsługi CECHY oraz SPECYFIKACJA Cechy: Pomiar temperatury I wilgotności względnej(rh) Pamięć 50000 rekordów

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010 AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010 MOŻLIWOŚCI: Dzięki temu produktowi mają Państwo następujące możliwości: 1. Maksymalnie 6 przełączeń na 24 godziny. 2. Czas rozświetlania żarówek regulowany między

Bardziej szczegółowo

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0)

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0) Pierwszym etapem programowania sterownika S7-200 jest jego podłączenie i nawiązanie z nim komunikacji. Są trzy moŝliwości połączenia się ze sterownikiem: kabel PC/PPI, PC Adapter USB lub procesor komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

A LIO COMBIVIS. Program KEB dla falowników F4 i F5 proste podłączenie, programowanie i obsługa

A LIO COMBIVIS. Program KEB dla falowników F4 i F5 proste podłączenie, programowanie i obsługa Program KEB dla falowników F4 i F5 proste podłączenie, programowanie i obsługa Analiza oscyloskop: 4-o kanałowy oscyloskop do graficznej kontroli i optymalizacji napędu. PC-Software: Uniwersalne i efektywne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Zegar czasu rzeczywistego - integracja systemu LCN z modułem logicznym LOGO! Numer ćwiczenia: 8 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Dostęp do menu drukarki

Dostęp do menu drukarki Dostęp do menu drukarki 1 Wyłącz drukarkę. 2 Otwórz górne przednie drzwiczki. 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kontynuuj podczas włączania drukarki. Wszystkie lampki zaświecą się po kolei. 4 Zwolnij przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo