4. Protokoły amplifikacji DNA przy użyciu systemu PowerPlex ESX 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Protokoły amplifikacji DNA przy użyciu systemu PowerPlex ESX 17"

Transkrypt

1 4. Protokoły amplifikacji DNA przy użyciu systemu PowerPlex ESX 17 Materiały dostarczane przez użytkownika termocykler GeneAmp PCR System 9700 lub 2720 (Applied Biosystems) mikrowirówka probówki reakcyjne 0,2 ml MicroAmp lub płytka reakcyjna optyczna 96-dołkowa MicroAmp (Applied Biosystems) probówki mikrowirówkowe 1,5 ml końcówki do pipet z filtrem (patrz punkt 9.F) Poniższe protokoły stosujemy rutynowo do amplifikacji 0,5 ng matrycy DNA w objętości reakcji 25 µl. System PowerPlex ESX 17 został zoptymalizowany do pracy z termocyklerem GeneAmp PCR System Podano protokół amplifikacji dla termocyklera GeneAmp PCR Systems A. Ustawianie amplifikacji Aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu zdecydowanie zaleca się stosowanie rękawiczek i końcówek do pipet odpornych na aerozole. Wszystkie odczynniki stosowane przed amplifikacją i po amplifikacji należy przechowywać w oddzielnych pomieszczeniach. Reakcje amplifikacji należy przygotowywać w sterylnym pomieszczeniu dedykowanym do przygotowywania reakcji. Stosować sprzęt i materiały przeznaczone do przygotowywania amplifikacji. Stężenie 9947A DNA określono na podstawie pomiaru absorbancji przy długości fali wynoszącej 260 nm. Oznaczenia ilościowe kontrolnego DNA przy użyciu innych metod, jak qpcr, mogą powodować otrzymanie różnych wartości. Dla każdego zestawu oznaczeń ilościowych należy przygotować świeży roztwór DNA. Rozcieńczonego DNA (np. 0,25 ng/µl lub mniej) nie należy przechowywać. 9947A DNA uzyskany z linii komórkowej wykazywać będzie nierównowagę alleli i nierównowagę między loci STR. Do analizy czułości nie należy używać DNA uzyskanego z linii komórkowej. Przed użyciem DNA do analizy czułości należy przechowywać przez noc w temperaturze 4 C.! Aby amplifikacja się powiodła, należy zachować szczególną staranność. Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z amplifikacją podano w punkcie 7.A. 1. Dokładnie rozmrozić mieszaninę podstawową PowerPlex ESX 5X Master Mix, mieszaninę par starterów PowerPlex ESX 17 10X Primer Pair Mix, 9947A DNA i wodę do amplifikacji. Uwaga: Odwirować probówki przez chwilę, aby ich zawartość opadła na dno, a następnie przed każdym użyciem przez 15 sekund mieszać odczynniki na mikrowytrząsarce. Nie odwirowywać mieszaniny par starterów 10X po pierwszym odwirowaniu, ponieważ w ten sposób startery mogą zgromadzić się na dnie probówki tworząc gradient. Strona 6

2 2. Określić liczbę reakcji do ustawienia. Należy uwzględnić reakcje kontroli dodatniej i ujemnej. Do tej liczby dodać jeszcze 1-2 reakcje, aby zrównoważyć błąd pipetowania. Pomimo tego, że w ten sposób zużywa się dodatkową objętość każdego odczynnika, gwarantuje to uzyskanie wystarczającej ilości mieszaniny do amplifikacji PCR we wszystkich próbkach. Ponadto, dzięki temu każda reakcja zawiera taką samą mieszaninę do amplifikacji PCR. 3. Umieścić na statywie po jednej czystej probówce reakcyjnej 0,2 ml na każdą reakcję i odpowiednio oznaczyć. Ewentualnie można użyć płytki MicroAmp, którą też należy odpowiednio oznaczyć. 4. Dodać ostateczną objętość każdego odczynnika podaną w tabeli 1 do jałowej probówki 1,5 ml. W tabeli 1 podano objętości składników na reakcję. Arkusz do obliczania wymaganej ilości każdego składnika mieszaniny do amplifikacji PCR podano w punkcie 9.D (tabela 5). Tabela 1. Mieszanina do amplifikacji PCR dla systemu PowerPlex ESX 17. Składnik mieszaniny do amplifikacji PCR 1 Objętość na reakcję Woda do amplifikacji do objętości końcowej 25,0 µl Mieszanina podstawowa PowerPlex ESX 5X Master Mix 5,0 µl Mieszanina par starterów PowerPlex ESX 17 10X Primer Pair Mix 2,5 µl matryca DNA (0,5 ng) 2,3 do 17,5 µl całkowita objętość reakcji 25 µl 1 Do probówki dodać najpierw wodę do amplifikacji, a następnie mieszaninę PowerPlex ESX 5X Master Mix i mieszaninę PowerPlex ESX 17 10X. Matryca DNA zostanie dodana w kroku 6. 2 Matrycę DNA przechowywać w wodzie wolnej od nukleaz lub buforze TE -4 (10 mm Tris- HCl [ph 8,0], 0,1 mm EDTA). Jeśli matryca DNA jest przechowywana w buforze TE, którego ph nie wynosi 8,0, lub zawiera wyższe stężenie EDTA, objętość dodawanego DNA nie powinna przekroczyć 20% ostatecznej objętości reakcji. Na wydajność i jakość amplifikacji PCR mogą znacznie wpływać zmiany ph (wskutek dodania Tris-HCl), stężenie dostępnego magnezu (wskutek chelatowania przez EDTA) lub inne inhibitory PCR, które mogą występować w niewielkim stężeniu zależnie od źródła matrycy DNA oraz zastosowanej procedury ekstrakcji. 3 Pozorne stężenie DNA może być różne w zależności od zastosowanej metody oznaczania ilościowego (13). Objętość matrycy DNA zalecana w tym przypadku opiera się na stężeniach DNA określonych na podstawie pomiaru absorbancji przy długości fali wynoszącej 260 nm. Zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie eksperymentów mających na celu określenie optymalnego stężenia DNA w zastosowanej metodzie oznaczania ilościowego DNA. 5. Mieszać mieszaninę do amplifikacji PCR na mikrowytrząsarce przez 5-10 sekund, a następnie pipetą przenieść uzyskaną mieszaninę do każdej probówki reakcyjnej. Niewystarczające wymieszanie mieszaniny na mikrowytrząsarce może! doprowadzić do słabej amplifikacji lub nierównowagi między loci. Strona 7

3 6. Pobrać pipetą matrycę DNA (0,5 ng) dla każdej próbki do odpowiedniej probówki zawierającej mieszaninę do amplifikacji PCR. 7. Do kontroli dodatniej amplifikacji rozcieńczyć 9947A DNA do 1,0 ng w odpowiedniej objętości matrycy DNA. Pobrać pipetą 1,0 ng rozcieńczonego DNA do probówki reakcyjnej zawierającej mieszaninę do amplifikacji PCR. 8. W przypadku kontroli ujemnej amplifikacji do probówki reakcyjnej zawierającej mieszaninę do amplifikacji PCR pobrać pipetą wodę do amplifikacji (zamiast matrycy DNA). 4.B. Termocykle amplifikacji W niniejszej instrukcji podano protokoły stosowania systemu PowerPlex ESX 17 z termocyklerami GeneAmp PCR system 9700 i Urządzenia do amplifikacji i detekcji mogą być różne. W przypadku każdego urządzenia laboratoryjnego może wystąpić konieczność optymalizacji protokołów, w tym liczby cykli i czasu iniekcji. Badania przeprowadzone w firmie Promega wskazują, że dla 0,5 ng oczyszczonej matrycy DNA wystarcza 30 cykli. 1. Umieścić probówki lub płytkę MicroAmp w termocyklerze. 2. Wybrać i uruchomić zalecany protokół Zalecany protokół stosowany w termocyklerach GeneAmp PCR Systems 9700 i 2720 podano poniżej. Protokół cykli termicznych 1 96 C przez 2 minuty, następnie: 94 C przez 30 sekund 59 C przez 2 minuty 72 C przez 90 sekund przez 30 cykli, następnie: 60 C przez 45 minuty 4 C do czasu wyjęcia próbek z termocyklera 1Przy użyciu termocyklera GeneAmp PCR System 9700 program należy wykonywać przy szybkości zmiany (ramp speed) Szybkość zmiany ustawia się po uruchomieniu przebiegu cykli termicznych. Pojawia się ekran Select Method Options (wybór opcji metody). Należy wybrać 9600 jako szybkość zmiany i wpisać objętość reakcji. 3. Po zakończeniu reakcji PCR przechowywać próbki w 20 C i chronić przed światłem. Uwaga: Długotrwałe przechowywanie zamplifikowanych próbek w temperaturze 4 C lub wyższej może prowadzić do powstania produktów degradacji. Strona 8

4 5. Nastawianie aparatury i przygotowywanie próbek 5.A. Detekcja fragmentów zamplifikowanych przy użyciu analizatorów genetycznych Applied Biosystems 3500 i 3500xL Materiały dostarczane przez użytkownika suchy blok grzejny, łaźnia wodna lub termocykler (95 C) pokruszony lód lub łaźnia lodowa wirówka do płytek 96-dołkowych końcówki do pipet odporne na aerozole zestaw kapilar 3500 lub 3500xL, 36cm uchwyt na płytkę 96-dołkową i zestaw podstawowy (standard) (Applied Biosystems nr kat ) polimer POP-4 do analizatorów genetycznych Applied Biosystems 3500 lub 3500xL, w woreczku pojemnik z buforem anody pojemnik z buforem katody woreczek z odczynnikiem kondycjonującym do analizatorów genetycznych Applied Biosystems 3500 lub 3500xL płytka optyczna 96-dołkowa MicroAmp (lub odpowiednik) i septy formamid Hi-Di (Applied Biosystems nr kat ) wzorce pięciobarwnikowe matrycy PowerPlex 5-Dye Matrix Standards, 3100/3130 (nr kat. DG4700)!! Jakość formamidu ma istotne znaczenie. Należy stosować formamid Hi-Di. Formamid należy zamrażać w porcjach, w temperaturze 20 C. Wielokrotne zamrażanie bądź dłuższe przechowywanie w temperaturze 4 C może doprowadzić do rozkładu formamidu. Formamid niskiej jakości może zawierać jony konkurujące z DNA przy iniekcji, co prowadzi do obniżenia wysokości pików i zmniejszenia czułości. Dłuższy czas iniekcji może nie doprowadzić do wzmocnienia sygnału. Formamid działa drażniąco i teratogennie; należy unikać wdychania i kontaktu tej substancji ze skórą. Należy przeczytać etykietę ostrzegawczą i podczas pracy z niniejszą substancją stosować odpowiednie środki ostrożności. Podczas pracy z formamidem należy zawsze nosić rękawiczki i okulary ochronne. Przygotowanie próbki 1. Przygotować mieszaninę elektroforetyczną przez połączenie i wymieszanie wzorca wewnętrznego CC5 Internal Lane Standard 500 i formamidu Hi-Di w następujący sposób: [(1,0 μl CC5 ILS 500) (liczba iniekcji)] + [(10,0 μl formamidu Hi-Di ) (liczba iniekcji)] Uwaga: Objętość wzorca wewnętrznego ścieżki użytego w mieszaninie elektroforetyczną można podwoić celem dostosowania intensywności pików wzorca wielkości. Objętość formamidu powinna wynosić 10,0 μl; należy dostosować objętość dodawaną do dołków w kroku 3. Strona 9

5 5.A. Detekcja fragmentów zamplifikowanych przy użyciu analizatorów genetycznych Applied Biosystems 3500 i 3500xL (ciąg dalszy) 2. Mieszać w mikrowytrząsarce przez sekund. 3. Za pomocą pipety pobrać 11 μl mieszaniny formamidu i wzorca wewnętrznego ścieżki do każdego z dołków. 4. Dodać 1 μl zamplifikowanej próbki (lub 1 μl mieszaniny drabiny alleli). Dołki przykryć odpowiednią septą. Uwaga: Granice detekcji aparatury są różne, dlatego może wystąpić konieczność zwiększenia bądź zmniejszenia wartości czasu lub iniekcji, jak również ilości produktu wymieszanego z mieszaniną elektroforetyczną. Aby zmodyfikować ustawienia czasu i napięcia nastrzyku, w menu Library (biblioteka) oprogramowania do gromadzenia danych modułu przebiegu należy wybrać opcję Instrument Protocol (protokół aparatury). Jeżeli wysokości pików przekraczają żądane wartości, należy użyć mniejszej ilości matrycy DNA w reakcjach amplifikacji bądź zredukować liczbę cykli programu amplifikacyjnego o 2 4 cykli, aby osiągnąć żądaną intensywność sygnału. 5. Odwirować krótko płytkę, aby usunąć pęcherzyki powietrza z dołków. 6. Denaturować próbki przez 3 minuty w temperaturze 95 C, a następnie natychmiast je schłodzić, umieszczając je na pokruszonym lodzie lub na łaźni lodowej na 3 minuty. Próbki zdenaturować bezpośrednio przed załadowaniem do aparatu. Strona 10

6 Przygotowanie aparatury Instrukcje dotyczące harmonogramu konserwacji oraz instalacji zestawu kapilar, woreczków z buforami i polimerami oraz przeprowadzania kalibracji przestrzennej zawiera dokument Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer User Guide. Próbki można analizować zgodnie z opisem zawartym w dokumencie Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer User Guide. 1. Uruchomić program 3500 Data Collection Software. Wyświetli się ekran Dashboard (panel sterowania) (rysunek 2). Upewnić się, że informacje wyświetlane w polach Consumables Information (informacje o materiałach eksploatacyjnych) i Maintenance Notifications (powiadomienia konserwacyjne) są poprawne. Ustawić wartość temperatury pieca na 60 C, a następnie, przynajmniej 30 minut przed rozpoczęciej pierwszej elektroforezy, wybrać opcję Start Pre-Heat (rozpocznij nagrzewanie wstępne), aby rozgrzać piec. Rysunek 2. Ekran Dashboard (panel sterowania). Strona 11

7 5.A. Detekcja fragmentów zamplifikowanych przy użyciu analizatorów genetycznych Applied Biosystems 3500 i 3500xL (ciąg dalszy) 2. Aby utworzyć nowy protokół aparatury (Instrument Protocol), należy przejść do obszaru Library (biblioteka) i wybrać kolejno Instrument Protocol (protokół aparatury) i Create (utwórz). Można również wykorzystać istniejący już protokół aparatury. Rysunek 3 obrazuje ustawienia używane w firmie Promega w przypadku analizatora genetycznego Applied Biosystems 3500xL i w odniesieniu do typu aplikacji, zestawu barwników, długości kapilary, polimeru, modułu przebiegu i właściwych informacji dotyczących protokołu. Jedyną pozycją, dla której nie wybrano ustawienia domyślnego jest ustawienie zestawu barwników.! Podczas tworzenia protokołu aparatury należy pamiętać, aby wybrać ten sam zestaw barwników, którego użyto do przeprowadzenia pięciobarwnikowej kalibracji spektralnej Promega. Zalecamy ustawienie wartości czasu przebiegu wynoszącej 1,210 sekundy oraz domyślnych warunków iniekcji. Czas przebiegu i inne ustawienia aparatu należy zoptymalizować i zweryfikować pod kątem laboratorium użytkownika. Przydzielić protokołowi opisową nazwę. Uwaga: Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokument Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzers User Guide. 9393TA Rysunek 3. Okno Create New Instrument Protocol (utwórz nowy protokół aparatury). Strona 12

8 3. Aby utworzyć nowy wzorzec wielkości (Size Standard) protokołu QC, należy przejść do obszaru Library (biblioteka). Wybrać Size Standards (wzorce wielkości), a następnie Create (utwórz). Można również wykorzystać istniejący już wzorzec wielkości. Przypisać do wzorca wielkości nazwę PPlex_ILS500 lub inną odpowiednią nazwę. Dla ustawienia Dye Color (kolor barwnika) wybrać opcję Orange (pomarańczowy). Wielkości odcinków wzorca wielkości to 60, 65, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475 i 500 zasad. Patrz rysunek TA Rysunek 4. Okno Create New Size Standard (utwórz nowy wzorzec wielkości). Strona 13

9 5.A. Detekcja fragmentów zamplifikowanych przy użyciu analizatorów genetycznych Applied Biosystems 3500 i 3500xL (ciąg dalszy) 4. Aby utworzyć nowy protokół QC (QC Protocol), należy przejść do obszaru Library (biblioteka). Wybrać QC Protocols (protokoły QC), a następnie Create (utwórz). Można również wykorzystać istniejący już protokół QC. Przydzielić protokołowi opisową nazwę. Wybrać wzorzec wielkości utworzony w kroku 3. Ustawienia protokołu QC powinny opierać się na poddanych wewnętrznej walidacji warunkach pracy systemu PowerPlex ESX 17 na analizatorze genetycznym Applied Biosystems 3500 bądź 3500xL. Rysunek 5 obrazuje jedną z opcji niniejszych ustawień. 9228TA Rysunek 5. Okno Create New QC Protocol (utwórz nowy protokół QC). Strona 14

10 5. Aby utworzyć nowe oznaczenie (Assay), należy przejść do obszaru Library (biblioteka). Wybrać Assays (oznaczenia), a następnie Create (utwórz). Można również wykorzystać oznaczenie, które już istnieje. W oknie Create New Assay (utwórz nowe oznaczenie) (rysunek 6) zaznaczyć protokół aparatury utworzony w kroku 2 oraz protokół QC utworzony w kroku 4. Oznaczeniu nadać opisową nazwę. Wybrać typ aplikacji HID. Oznaczenie jest wymagane w przypadku wszystkich nazwanych próbek na płytce. 9229TA Rysunek 6. Okno Create New Assay (utwórz nowe oznaczenie). Strona 15

11 5.A. Detekcja fragmentów zamplifikowanych przy użyciu analizatorów genetycznych Applied Biosystems 3500 i 3500xL (ciąg dalszy) 6. Aby utworzyć nową konwencję nazwy pliku (File Name Convention) (rysunek 7), należy przejść do obszaru Library (biblioteka). Wybrać File Name Conventions (konwencje nazwy pliku), a następnie Create (utwórz). Można również wykorzystać konwencję nazwy pliku utworzoną wcześniej. Zgodnie z praktyką laboratoryjną w obszarze Select File Name Attributes (wybierz atrybuty nazwy pliku) wybrać atrybuty nazwy pliku i zapisać je pod nazwą opisową. 9252TA Rysunek 7. Okno Create New File Name Convention (utwórz nową konwencję nazwy pliku). Strona 16

12 7. Aby utworzyć grupę wyników (Results Group) (rysunek 8), należy przejść do obszaru Library (biblioteka). Wybrać Results Group (grupa wyników), a następnie Create (utwórz). Można również wykorzystać grupy wyników, które już istnieją. Zgodnie z praktyką laboratoryjną w obszarze Select Results Group Attributes (wybierz atrybuty grupy wyników) wybrać atrybuty grupy wyników i zapisać ją pod nazwą opisową. 8. Aby utworzyć nową płytkę (New Plate), należy przejść do obszaru Library (biblioteka) i z menu Manage (zarządzaj) wybrać Plates (płytki), a następnie Create (utwórz). 9253TA Rysunek 8. Okno Create New Results Group (utwórz nową grupę wyników). Strona 17

13 5.A. Detekcja fragmentów zamplifikowanych przy użyciu analizatorów genetycznych Applied Biosystems 3500 i 3500xL (ciąg dalszy) 9. Przydzielić płytce opisową nazwę. Dla typu płytki wybrać z menu rozwijanego opcję HID (rysunek 9). Rysunek 9. Definiowanie właściwości płytki. 10. Wybrać Assign Plate Contents (przypisz zawartość płytki) (rysunek 10). 11. Przypisać dołkom nazwy próbek. 12. W lewej dolnej części ekranu, poniżej pozycji Assays (oznaczenia), wybrać Add from Library (dodaj z biblioteki), aby zaznaczyć oznaczenie utworzone w kroku 5 lub oznaczenie utworzone wcześniej. Kliknąć przycisk Add to Plate (dodaj do płytki) i zamknąć okno. 9255TA 9254TA Rysunek 10. Przypisywanie zawartości płytek. Strona 18

14 13. W obszarze File Name Convention (konwencja nazwy pliku) wybrać opcję Add from Library (dodaj z biblioteki), aby zaznaczyć konwencję nazwy pliku utworzoną w kroku 6 lub konwencję utworzoną wcześniej. Kliknąć przycisk Add to Plate (dodaj do płytki) i zamknąć okno. 14. W obszarze Results Groups (grupy wyników) wybrać opcję Add from Library (dodaj z biblioteki), aby zaznaczyć grupę wyników utworzoną w kroku 7 lub grupę wyników utworzoną wcześniej. Kliknąć przycisk Add to Plate (dodaj do płytki) i zamknąć okno. 15. Zaznaczyć dołki z próbkami, a następnie, w obszarach Assays (oznaczenia), File Name Conventions (konwencje nazwy pliku) i Results Groups (grupy wyników) odpowiadających tym próbkom, zaznaczyć odpowiednie pola. 16. Wybrać Link Plate for Run (powiąż płytkę z przeprowadzaną analizą). 17. Wyświetli się okno Load Plate (załaduj płytkę). Wybrać Yes (tak). 18. W oknie Run Information (informacje o przebiegu) (rysunek 11) przypisać nazwę przebiegu (Run Name). Wybrać Start Run (rozpocznij analizę) (nie podano na rysunku). 9256TA Rysunek 11. Przypisywanie nazwy przeprowadzanej analizie. Strona 19

15 5.B. Detekcja fragmentów zamplifikowanych przy użyciu analizatora genetycznego ABI PRISM 3100 lub 3100-Avant z oprogramowaniem Data Collection, wersja 2.0 i analizatora genetycznego Applied Biosystems 3130 lub 3130xl z oprogramowaniem Data Collection, wersja 3.0 Materiały dostarczane przez użytkownika suchy blok grzejny, łaźnia wodna lub termocykler (95 C) pokruszony lód lub łaźnia lodowa wirówka do płytek 96-dołkowych końcówki do pipet odporne na aerozole zestaw kapilar 3100 lub 3130, 36 cm polimer o zoptymalizowanej wydajności 4 (POP-4 ) do 3100 lub 3130 bufor do analizatora genetycznego 10X z EDTA płytka optyczna 96-dołkowa MicroAmp i septy formamid Hi-Di (Applied Biosystems nr kat ) wzorce pięciobarwnikowe matrycy PowerPlex 5-Dye Matrix Standards, 3100/3130 (nr kat. DG4700)!! Jakość formamidu ma podstawowe znaczenie. Należy stosować formamid Hi-Di. Formamid zamrażać w porcjach, w 20 C. Wielokrotne rozmrażanie lub dłuższe przechowywanie w 4 C może doprowadzić do rozkładu formamidu. Formamid nieodpowiedniej jakości może zawierać jony konkurujące z DNA przy iniekcji, co prowadzi do obniżenia wysokości pików i zmniejszenia czułości. Dłuższy czas iniekcji może nie doprowadzić do wzmocnienia sygnału. Formamid działa drażniąco i kancerogennie - należy unikać wdychania i kontaktu tej substancji ze skórą. Należy przeczytać etykietę ostrzegawczą i przy pracy z formamidem zachowywać odpowiednie środki ostrożności. Przy pracy z formamidem zawsze nosić rękawiczki i okulary ochronne. Przygotowanie próbki 1. Przygotować mieszaninę obciążającą przez połączenie i wymieszanie wzorca wewnętrznego CC5 Internal Lane Standard 500 i formamidu Hi-Di w sposób następujący: [(1,0 µl CC5 ILS 500) (liczba iniekcji)] + [(10,0 µl formamidu Hi-Di ) (liczba iniekcji)] Uwaga: Objętość wzorca wewnętrznego ścieżki użytego w mieszaninie obciążającej można podwoić celem dostosowania intensywności pików wzorca wielkości. Objętość formamidu powinna wynosić 10,0 µl; należy odpowiednio dostosować objętość dodawaną do dołków w kroku Mieszać na mikrowytrząsarce przez sekund. 3. Pobrać pipetą 11 µl mieszaniny formamidu i wzorca wewnętrznego ścieżki do każdego dołka. 4. Dodać 1 µl zamplifikowanej próbki (lub 1 µl mieszaniny drabiny alleli PowerPlex ESX 17). Dołki przykryć odpowiednią septą. Strona 20

16 Uwaga: Granice detekcji aparatury są różne, dlatego może wystąpić konieczność dostosowania czasu bądź napięcia iniekcji, jak również ilości produktu wymieszanego z mieszaniną obciążającą. Aby zmodyfikować ustawienia czasu i napięcia iniekcji w module przebiegu, należy użyć narzędzia Module Manager (menedżer modułów) oprogramowania do gromadzenia danych (patrz część Przygotowanie aparatury poniżej). 5. W razie potrzeby krótko odwirować płytkę, aby usunąć pęcherzyki powietrza z dołków. 6. Denaturować próbki przez 3 minuty w 95 C, a następnie natychmiast schłodzić je na pokruszonym lodzie lub na łaźni lodowej przez 3 minuty. Próbki zdenaturować bezpośrednio przed załadowaniem do aparatu. Przygotowanie aparatury Instrukcje czyszczenia, instalacji zestawu kapilar, przeprowadzania kalibracji przestrzennej i dodawania polimeru znajdują się w instrukcji użytkowania aparatury. Przeprowadzić analizę próbek tak, jak opisano w instrukcji użytkowania analizatora genetycznego ABI PRISM 3100 lub 3100-Avant z oprogramowaniem Data Collection, wersja 2.0 i analizatora genetycznego Applied Biosystems 3130 lub 3130xl z oprogramowaniem Data Collection, wersja 3.0, z następującymi wyjątkami. 1. W Module Manager wybrać New (nowy). Wybrać Regular (normalny) z listy rozwijanej Type (typ) i wybrać HIDFragmentAnalysis36_POP4 z listy rozwijanej Template (matryca). Sprawdzić, czy czas iniekcji wynosi 5 sekund, napięcie iniekcji 3 kv i czas trwania elektroforezy 1500 sekund. Wpisać nazwę opisową modułu przebiegu elektroforezy i wybrać OK. Uwaga: Czułość aparatury może być różna. Czas iniekcji i napięcia można regulować w Module Manager. Zalecany zakres czasu iniekcji wynosi 3-22 sekund, zaś napięcia iniekcji 1-3 kv. 2. W Protocol Manager (menedżer protokołów) wybrać New (nowy). Wpisać nazwę protokołu. Wybrać Regular (normalny) z listy rozwijanej Type (typ) i wybrać moduł przebiegu utworzony w poprzednim kroku z listy rozwijanej Run Module (moduł przebiegu). Na koniec z listy rozwijanej zestawu barwników wybrać G5. Wybrać OK. 3. W Plate Manager (menedżer płytek) utworzyć nową kartę płytki, zgodnie z instrukcją obsługi aparatury. W oknie dialogowym wybrać GeneMapper Generic z listy rozwijanej Application (zastosowanie) i wybrać odpowiedni typ płytki (96-dołkowa). Wprowadzić dane do okien właściciela i operatora i wybrać OK. Uwaga: Jeśli należy przeprowadzić automatyczną analizę danych próbki, postępować zgodnie z instrukcją obsługi aparatury. 4. W karcie płytki programu GeneMapper wpisać nazwy próbek w odpowiednich komórkach. Przewinąć w prawo. W kolumnie Results group 1 (grupa wyników) wybrać żądaną grupę wyników. W kolumnie Strona 21

17 5.B. Detekcja fragmentów zamplifikowanych przy użyciu analizatora genetycznego ABI PRISM 3100 lub 3100-Avant z oprogramowaniem Data Collection, wersja 2.0 i analizatora genetycznego Applied Biosystems 3130 lub 3130xl z oprogramowaniem Data Collection, wersja 3.0 (ciąg dalszy) 4. W karcie płytki programu GeneMapper wpisać nazwy próbek w odpowiednich komórkach. Przewinąć w prawo. W kolumnie Results group 1 (grupa wyników) wybrać żądaną grupę wyników. W kolumnie Instrument Protocol 1 (protokół aparatury) wybrać protokół utworzony w kroku 2. Sprawdzić, czy znajduje się on w każdym wierszu zawierającym nazwę próbki. Wybrać OK. Uwaga: Aby utworzyć nową grupę wyników, wybrać New z menu rozwijanego w kolumnie grupy wyników. Wybrać zakładkę General (ogólne) i wpisać nazwę. Wybrać zakładkę Analysis (analiza) i z listy rozwijanej typu analizy wybrać GeneMapper Generic. 5. Włożyć próbki do urządzenia i zamknąć drzwiczki. 6. W podglądzie widma (Spectral Viewer) wybrać zestaw barwników G5 i potwierdzić, że aktywnym zestawem barwników jest plik utworzony dla analizy elektroforetycznej 5-barwnikowego zestawu PowerPlex.! Wybór właściwego zestawu G5 do analizy elektroforetycznej 5-barwnikowego zestawu PowerPlex ma zasadnicze znaczenie. Jeśli zestaw do analizy 5-barwnikowej PowerPlex nie jest aktywnym zestawem barwników, znaleźć dane spektralne zestawu do analizy 5-barwnikowej PowerPlex w List of Calibrations for Dye Set G5 (lista kalibracji dla zestawu barwników G5) i wybrać Set (wybierz). 7. W programie planującym przebieg znaleźć kartę płytki (sample sheet) utworzoną w krokach 3 i 4 i kliknąć nazwę, aby ją podświetlić. 8. Po podświetleniu karty płytki kliknąć obraz płytki odpowiadający płytce w autosamplerze zawierającej zamplifikowane próbki. 9. Po powiązaniu karty płytki z płytką obraz płytki zmieni się z żółtego na zielony i stanie się dostępna zielona strzałka Run Instrument (rozpocznij pracę). 10. Kliknąć na zieloną strzałkę Run Instrument na pasku narzędzi, aby rozpocząć przebieg dla próbek. 11. Monitorować elektroforezę obserwując okno przebiegu, widoku, zestawu lub przeglądarki kapilar w oprogramowaniu do gromadzenia danych. Każda analiza trwa około 40 minut. Strona 22

18 5.C. Detekcja zamplifikowanych fragmentów za pomocą analizatora genetycznego ABI PRISM 310!! Materiały dostarczane przez użytkownika suchy blok grzejny, łaźnia wodna lub termocykler (95 C) pokruszony lód lub łaźnia lodowa kapilary 310, 47cm 50µm polimer o zoptymalizowanej wydajności 4 (POP-4 ) bufor do analizatora genetycznego 10X z EDTA probówki na próbki i septy końcówki do pipet odporne na aerozole formamid Hi-Di (Applied Biosystems nr kat ) wzorce pięciobarwnikowe matrycy PowerPlex 5-Dye Matrix Standards, 310 (nr kat. DG4600) Jakość formamidu ma podstawowe znaczenie. Należy stosować formamid Hi- Di. Formamid zamrażać w porcjach w 20 C. Wielokrotne rozmrażanie lub dłuższe przechowywanie w 4 C może doprowadzić do rozkładu formamidu. Formamid nieodpowiedniej jakości może zawierać jony konkurujące z DNA przy iniekcji, co prowadzi do obniżenia wysokości pików i zmniejszenia czułości. Dłuższy czas iniekcji może nie doprowadzić do wzmocnienia sygnału. Formamid działa drażniąco i kancerogennie - należy unikać wdychania i kontaktu tej substancji ze skórą. Należy przeczytać etykietę ostrzegawczą i przy pracy z formamidem zachowywać odpowiednie środki ostrożności. Przy pracy z formamidem zawsze nosić rękawice i okulary ochronne. Przygotowanie próbki 1. Przygotować mieszaninę elektroforetyczną przez połączenie i wymieszanie wzorca wewnętrznego CC5 Internal Lane Standard 500 i formamidu Hi-Di w sposób następujący: [(1,0 µl CC5 ILS 500) (liczba iniekcji)] + [(24,0 µl formamidu Hi-Di ) (liczba iniekcji)] Uwaga: Objętość wewnętrznego wzorca wielkości (ILS) użytego w mieszaninie elektroforetycznej można podwoić celem dostosowania intensywności pików wzorca wielkości. W przypadku wystąpienia zbyt wysokich pików zalecamy zmianę mieszaniny obciążającej do postaci zawierającej 0,5 µl wzorca CC5 ILS 500 i 24,5 µl formamidu Hi-Di. 2. Wymieszać na mikrowytrząsarce przez sekund. 3. Połączyć 25,0 µl przygotowanej mieszaniny obciążającej i 1,0 µl zamplifikowanej próbki (lub 1 µl mieszaniny drabiny alleli PowerPlex ESX 17). Uwaga: Granice detekcji aparatury są różne, dlatego może wystąpić konieczność zwiększenia bądź zmniejszenia wartości czasu lub napięcia iniekcji, jak również ilości produktu wymieszanego z mieszaniną elektroforetyczną. Aby zmodyfikować ustawienia czasu i napięcia iniekcji w module przebiegu, należy użyć narzędzia Module Manager (menedżer modułów) oprogramowania Data Collection (patrz część Przygotowanie aparatury poniżej). 4. W razie potrzeby krótko odwirować probówki, aby usunąć pęcherzyki powietrza z dołków. Strona 23

19 5.C. Detekcja zamplifikowanych fragmentów za pomocą analizatora genetycznego ABI PRISM 310 (ciąg dalszy) 5. Zdenaturować próbki w 95 C przez 3 minuty, a następnie natychmiast schłodzić na pokruszonym lodzie lub na łaźni lodowej przez 3 minuty. Próbki zdenaturować bezpośrednio przed załadowaniem. 6. Ustawić próbki na odpowiedniej półce autosamplera. 7. Włożyć półkę autosamplera do urządzenia i zamknąć drzwiczki. Przygotowanie aparatury Instrukcje czyszczenia bloku pompy, instalacji kapilary, kalibracji autosamplera i dodawania polimeru do strzykawki znajdują się w instrukcji użytkowania aparatury. 1. Otworzyć program do gromadzenia danych ABI PRISM Przygotować arkusz próbki GeneScan zgodnie z Instrukcją użytkowania analizatora genetycznego ABI PRISM 310. Wpisać odpowiednie informacje o próbce do kolumny Sample Info. Dla rzędów zawierających mieszaninę drabiny alleli PowerPlex ESX 17 wpisać słowo ladder (drabina) do kolumny Sample info dla barwników: fluoresceiny, JOE, TMR-ET, CXR-ET i CC5. Wpisanie tych informacji jest konieczne, aby analiza danych za pomocą makra PowerTyper ESX 17 przebiegła pomyślnie. 3. Utworzyć nową listę iniekcji GeneScan. Wybrać odpowiednią kartę próbki z menu rozwijanego. 4. Wybrać moduł GS STR POP4 (1 ml) G5 z menu rozwijanego. Zmienić czas iniekcji na 3 sekundy, a czas przebiegu na 28 minut. Ustawienia pozostałych parametrów powinny być następujące: Inj. Secs: 3 Inj. kv: 15,0 Run kv: 15,0 Run C: 60 Run Time: 28 Dla innej aparatury może być konieczna optymalizacja czasu iniekcji.! Dla próbek zawierających 0,5 ng matrycy DNA zaleca się czasy iniekcji 2-5 sekund. Uwaga: W czasie długiego przebiegu pracy analizatora genetycznego ABI PRISM 310 migracja fragmentów może się nieco zmieniać. Może to wynikać ze zmian temperatury lub innych parametrów. Przy analizie wielu próbek iniekcje drabiny alleli w różnych momentach przebiegu mogą ułatwić dokładne genotypowanie próbek. 5. Wybrać odpowiedni plik matrycy. 6. W celu automatycznej analizy danych zaznaczyć pole wyboru auto analyze i wybrać odpowiednie parametry analizy i wzorzec wielkości. Dokładne informacje o tych opcjach znajdują się w Instrukcji użytkowania analizatora genetycznego ABI PRISM Po włożeniu półki z próbkami i zamknięciu drzwiczek wybrać Run (uruchom), aby rozpocząć elektroforezę kapilarną. Strona 24

20 8. Monitorować elektroforezę obserwując okna danych pierwotnych i statusu. Dla każdej próbki pompowanie strzykawką, pobranie próbek i elektroforeza próbek trwa około 35 minut. 6. Analiza danych 6.A. Panel i zestawy plików bin i pików pobocznych (stutter peaks) systemu PowerPlex ESX z oprogramowaniem GeneMapper ID-X, wersja 1.2 Aby ułatwić analizę danych wygenerowanych przez system PowerPlex ESX 17, utworzyliśmy panel i pliki bin umożliwiające automatyczne przypisywanie genotypów za pomocą oprogramowania GeneMapper ID-X. Zalecamy, aby użytkownicy oprogramowania GeneMapper ID-X zainstalowanego na analizatorach Applied Biosystems zapoznali się z prawidłową obsługą niniejszego oprogramowania. Uwaga: Wymienione zestawy plików i panel są zgodne z wcześniejszymi wersjami oprogramowania GeneMapper ID-X. Rozpoczęcie pracy 1. Odpowiedni panel, pliki bin i stutter systemu PowerPlex ESX 17 znajdują się na stronie: 2. Wpisać informacje kontaktowe, a następnie wybrać GeneMapper ID-X. Wybrać Submit (akceptuj). 3. Zapisać pliki PowerPlex_ESX_Panels_IDX_vX.x.txt, PowerPlex_ESX_Bins_IDX_vX.x.txt oraz PowerPlex_ESX_Stutter_IDX_vX.x.txt ( X.x oznacza najnowszą wersję pliku panelu i plików bin) w znanym miejscu na komputerze użytkownika. Importowanie plików Panel, Bin i Stutter 1. Otworzyć program GeneMapper ID-X. 2. Wybrać Tools (narzędzia), a następnie Panel Manager (menedżer panelu). 3. Zaznaczyć ikonę Panel Manager na lewym górnym panelu nawigacyjnym. 4. Wybrać File (plik), a następnie Import Panels (importuj panele). 5. Przejść do pliku panelu pobranego w punkcie Rozpoczęcie pracy. Zaznaczyć plik, a następnie wybrać Import (importuj). 6. Na panelu nawigacyjnym zaznaczyć folder PowerPlex ESX, importowany w kroku Wybrać File (plik), a następnie Import Bin Set (importuj zestaw plików bin). 8. Przejść do pliku bin pobranego w punkcie Rozpoczęcie pracy. Zaznaczyć plik, a następnie wybrać Import (importuj). 9. Na panelu nawigacyjnym zaznaczyć folder paneli PowerPlex ESX, importowany w kroku 5. Strona 25

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR)

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) Zestaw do wykrywania sekwencji DNA specyficznych dla bakterii z rodzaju Salmonella techniką Real Time PCR Nr kat.: BAC01-50 Wielkość zestawu: 50 oznaczeń Objętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zestawu Investigator ESSplex SE QS

Instrukcja obsługi zestawu Investigator ESSplex SE QS Czerwiec 2015 r. Instrukcja obsługi zestawu Investigator ESSplex SE QS Do multipleksowej amplifikacji standardowego europejskiego zestawu loci plus SE33 i amelogeniny Making improvements in life possible

Bardziej szczegółowo

TaqNova-RED. Polimeraza DNA RP20R, RP100R

TaqNova-RED. Polimeraza DNA RP20R, RP100R TaqNova-RED Polimeraza DNA RP20R, RP100R RP20R, RP100R TaqNova-RED Polimeraza DNA Rekombinowana termostabilna polimeraza DNA Taq zawierająca czerwony barwnik, izolowana z Thermus aquaticus, o przybliżonej

Bardziej szczegółowo

TaqNovaHS. Polimeraza DNA RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925

TaqNovaHS. Polimeraza DNA RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 TaqNovaHS RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 TaqNovaHS Polimeraza TaqNovaHS jest mieszaniną termostabilnej polimerazy DNA

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Grzegorz Trześniewski kl 1Tia 26.05.08r. Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Prof. Artur Rudnicki Uruchamiianiie ii zamykaniie Należy monitorować oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie obiektu GPO dla standardowych komputerów osobistych W tym ćwiczeniu utworzysz obiekt GPO.! Utworzenie obiektu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

MATCH IT! DNA Software Podręczna instrukcja oprogramowania badań DNA

MATCH IT! DNA Software Podręczna instrukcja oprogramowania badań DNA Do użytku przy oznaczaniu antygenów HLA przy pomocy sond oligonukleotydowych MATCH IT! DNA Software Podręczna instrukcja oprogramowania badań DNA (SSO) IMMUCOR LIFECODES Do diagnostycznego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5. Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer

Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5. Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5 Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer ii Hiring Sample Podręczniki w formacie PDF oraz Centrum informacyjne Podręczniki w formacie PDF zostały

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Podręcznik użytkownika konsoli sprzedawcy programu VIP dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 3.5 listopad 21, 2013 Obowiązuje od 1 listopada 2013 Strona

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

CMS Admin instrukcja administratora

CMS Admin instrukcja administratora CMS Admin instrukcja administratora system zarządzania treścią CMS Made Simple http://www.cmsmadesimple.org/ 1 Strona bazowa konferencji: http://bcc.impan.pl/test/ Link do panelu administracyjnego: http://bcc.impan.pl/test/

Bardziej szczegółowo

AmpliTest Panel odkleszczowy (Real Time PCR)

AmpliTest Panel odkleszczowy (Real Time PCR) AmpliTest Panel odkleszczowy (Real Time PCR) Zestaw do wykrywania sekwencji DNA specyficznych dla bakterii Borrelia burgdorferi, Anaplasma, Ehrlichia oraz pierwotniaków rodzaju Babesia (B. canis, B. gibsoni,

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Przedmiot zamówienia; automatyczny system do diagnostyki molekularnej:

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Włączanie obsługi protokołu TLS w ustawieniach przeglądarki oraz panelu Java

Włączanie obsługi protokołu TLS w ustawieniach przeglądarki oraz panelu Java Instrukcja dla Użytkowników CitiDirect: Włączanie obsługi protokołu TLS w ustawieniach przeglądarki oraz panelu Java Zastrzeżenie: Ewentualne zmiany w związku z niniejszą instrukcją Posiadacz Rachunku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja warunków reakcji PCR w gradiencie temperatury i magnezu

Optymalizacja warunków reakcji PCR w gradiencie temperatury i magnezu Protokół pochodzi ze strony molekularnie.wordpress.com Kopiowanie i rozpowszechnianie wyłącznie w całości, z zachowaniem praw autorskich zgodnie z zasadami licencji GNU Dziękuję za uszanowanie mojej pracy,

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

AmpliTest TBEV (Real Time PCR)

AmpliTest TBEV (Real Time PCR) AmpliTest TBEV (Real Time PCR) Zestaw do wykrywania sekwencji RNA specyficznych dla TBEV (Tick-borne encephalitis virus) techniką Real Time PCR Nr kat.: RV03-50 Wielkość zestawu: 50 oznaczeń Objętość pojedynczej

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC 1. Podłącz odbiornik 2. Uruchom TurningPoint 3. Sprawdź połączenie (Odbiornik i/lub ResponseWare) 4. Wybierz listę uczestników (opcjonalne) 5. Wybierz głosowanie

Bardziej szczegółowo

Sigma moduł Arkusz. Nauczyciel wspomagający powinien mieć w umowie przypisane stanowisko nauczyciel wspomagający.

Sigma moduł Arkusz. Nauczyciel wspomagający powinien mieć w umowie przypisane stanowisko nauczyciel wspomagający. Sigma moduł Arkusz Jak przydzielić do zajęć nauczyciela wspomagającego? W klasach integracyjnych zajęcia powinny być prowadzone przed dwóch nauczycieli: nauczyciela przedmiotu oraz nauczyciela wspomagającego,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Version 1.0 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Ogólne informacje o systemie 4 3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

UWAGA: poniższe procedury przygotowane zostały w oparciu o program HiTi PhotoDesiree 2 w wersji 2.4.11.12.

UWAGA: poniższe procedury przygotowane zostały w oparciu o program HiTi PhotoDesiree 2 w wersji 2.4.11.12. Drukowanie zdjęć do nowych paszportów biometrycznych (format zdjęcia 35mm x 45mm) przy użyciu fotograficznych drukarek termosublimacyjnych HiTi i programu HiTi PhotoDesiree 2. UWAGA: poniższe procedury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Wydział Farmaceutyczny, WUM ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa IZOLACJA DNA Z HODOWLI KOMÓRKOWEJ.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie Web Catalog

Użytkowanie Web Catalog COPYRIGHT 2014 IGE+XAO. All rights reserved Użytkowanie Web Catalog V7R2 Copyright 2014 IGE-XAO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Krotki przewodnik instalacji i połączenia z VATSIM

Krotki przewodnik instalacji i połączenia z VATSIM Przedstawia Krotki przewodnik instalacji i połączenia z VATSIM Tłumaczenie: Michał Zulus Zazula - 1 - Niniejszy przewodnik opisuje instalację programu i połączenie z siecią. Jego celem jest krótkie wyjaśnienie,

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja migracji PREMIUM. Mendeley_Migration_Guide_Polish.indd 1

Instrukcja migracji PREMIUM. Mendeley_Migration_Guide_Polish.indd 1 Instrukcja migracji PREMIUM Mendeley_Migration_Guide_Polish.indd 1 Jak przenieść swoje źródła z innych narzędzi literaturowych do Mendeley Jedną z korzyści płynących z korzystania z Mendeley jest możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Użycie Visual Basic for Applications ("VBA")

Użycie Visual Basic for Applications (VBA) Użycie Visual Basic for Applications ("VBA") Przegląd SEE z modułem VBA Developer SEE używa języka programowania Visual Basic for Applications (VBA) pozwalającego tworzyć krótkie programy zwane "makrami".

Bardziej szczegółowo

Dell Display Manager podręcznik użytkownika

Dell Display Manager podręcznik użytkownika Dell Display Manager podręcznik użytkownika Przegląd Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji Stosowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

8. Generowanie raportów

8. Generowanie raportów 8. Generowanie raportów 8.1 Eksport raportu sytuacyjno-wysokościowego z programu LandStar W celu wyeksportowania z programu LandStar pliku z raportem: 1. Wybierz w menu głównym programu Pliki Eksportuj

Bardziej szczegółowo

MS Office Picture Manager

MS Office Picture Manager MS Office Picture Manager Edycja obrazów cyfrowych Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz WebParts

Mercedes-Benz WebParts Mercedes-Benz WebParts Informator dla Klientów Mercedes-Benz WebParts, został gruntownie przebudowany, ten materiał zawiera krótki przegląd podstawowych funkcjonalności dla wersji 4.0 Ekran startowy Po

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach:

Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach: Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach: INTERNEC IP i7-n w wersji firmware od v3.3.4 INTERNEC IP i7-c w wersji firmware od v5.3.0 INTERNEC IP i7-p w wersji firmware od v5.3.0 INTERNEC HD-TVI i7-t

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Windows Mobile

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Windows Mobile Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Windows Mobile Niniejsza instrukcja została przygotowana na telefonie z systemem operacyjnym Windows

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Tomography Tracking Instrukcja użytkownika

Tomography Tracking Instrukcja użytkownika Tomography Tracking Instrukcja użytkownika 1 Spis treści 1. Wymagania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Główne okno aplikacji... 3 4. Menu podręczne... 4 a. Zakładka File... 4 b. Zakładka Edit... 4

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 14 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 23. Konfigurowanie ułatwień dostępu

IBM SPSS Statistics Wersja 23. Konfigurowanie ułatwień dostępu IBM SPSS Statistics Wersja 23 Konfigurowanie ułatwień dostępu Spis treści Oprogramowanie technologii pomocniczych............ 1 Oprogramowanie dla systemu Windows....... 1 Oprogramowanie dla systemu Mac

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu dreryk

Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Kontakt: serwis@dreryk.pl +48-42-2912121 www.dreryk.pl Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2006 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 System

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi makra Excel_Table w wersji 10

Instrukcja instalacji i obsługi makra Excel_Table w wersji 10 Malerzów, 26.11.2012 Instrukcja instalacji i obsługi makra Excel_Table w wersji 10 1. Uwagi wstępne Niniejszy dokument jest uproszczoną instrukcją instalacji i obsługi makra Excel_Table w wersji 10 dla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo