Prace Naukowe Wyzszej Szkofy Bankowej w Gdansku Tom 27/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prace Naukowe Wyzszej Szkofy Bankowej w Gdansku Tom 27/2013"

Transkrypt

1 ISSN SYSTEM FINANSOWY - AKTUALNE WYZWANIAIPERSPEKTYWY ROZWOJU l Prace Naukowe Wyzszej Szkofy Bankowej w Gdansku Tom 27/2013

2 Spis tresci Wpmwadzenle Czqäö I Rynld Gnansowe 1. Reformy Instytucjonalne na rynkach Gnansowych w odpowiedzi na kryzys gospodarczy - AntW Äiawa 1.1. Instytucjonalny wymiar przyczyn kryzysu finansowego 1.2. Reformy instytucjonalne nadzoru finansowego podjgte w reakcji na kryzys 1.3. Kierunki ewolucji rozwi^zan instytucjonalnych w zakresie nadzoru nad iynkami finansowymi Streszczenie/Summary Bibliografia 2. Ewolucja idei podatku Tob Ina, w kierunku koncepcjl wprowadzenia w UE podatku od transakcji Gnansowych FTT (Financial Tk^nsacüon Tax) - Aof/üfa B/wtocz 2.1. Koncepcja podatku Tobina 2.2. Zmiany w ocenie i stosunku do idei podatku Tobina na przestrzeni ostatnich 40 lat 2.3. Przyjgte zalozenia i stan prac nad wprowadzeniem FTT 2.4. Zalety i wady wprowadzenia w zycie opodatkowania transakcji finansowych podatkiem FTT Streszczenie/Summaiy Bibliografia

3 Sofern /wuzmjowy - akmazme wyzwzmia: pemfßkfywy mzwo/w 3. Dezintegracja nadzoru Enansowego w Polsce - konieczoo$6 czy altematywa? - AktsaWra ^ 3.1. Prawo skorelowane z gospodarkg Przyczyny integracji polskiego nadzoru nad rynkiem finansowym Argumenty za zaangazowaniem banku centralnego w nadzör finansowy Europejska koncepcja nadzoru nad rynkiem finansowym Podejscie typu TwinPeaks" 53 Streszczenie 56 Bibliografia Efektywno&6 informacyjna rynku Enansowego w Polsce -/Warn WiMzkwati Poj^cie efektywnosci rynku finansowego Efektywnosc rynku finansowego w Polsce 61 Streszczenie/Summary 67 Bibliografia Analiza poröwnawcza NewConnect i innych europejskich rynköw altematywnego systemu obrotu akcjami - Marpt Rozwoj rynköw alternatywnego obrotu (ASO) akcjami dla MSP w Europie NASDAQ inspiracj^ do tworzenia podobnych rynkow w Europie Analiza rynköw i segmentöw dla MSP w ramach piqciu gield europejskich Analiza poröwnawcza NewConnect na tle ASO w Europie Rozwoj ASO w Europie NewConnect na tle innych europejskich ASO Zmiany w regulaminie NewConnect od 1 lipca 2012 r. 83 Streszczenie/Summary 85 Bibliografia Mrielowymiarowa ocena pozycji konkurencyjnej spölek gwdowych z uwzglqdnlenlem Bnansowych i niehnansowych generatoröw wartoäcl Metodyka badania Analiza finansowych i niefinansowych generatoröw wartosci Wielowymiarowa analiza poröwnawcza pozycji konkurencyjnej wybranych spölek 95 Streszczenie/Summary 97 Bibliografia 97

4 Spis tresci 7. Zakres Infbnnacjl ujawnlanych w raportadi okresowych i bietgcych spölek gieldowych w Polsce w kontekacie ochrony inwestora - Amia Mozurczot Geneza obowi^zköw informacyjnych w Polsce Charakterystyka obowi^zköw informacyjnych spölek gieidowych w Polsce Kierunki zmian w zakresie obowi^zköw informacyjnych 109 Streszczenie/Summary 112 Bibliografia Obowiqzki infbrmacyjne spölek notowanych na rynku XewConnect GPW S.A. w äwielle rozwi^zaa europejskich gieidowych platfbrm ASO Alternatywne Systemu Obrotu w Polsce i Unii Europejskiej Obowiqzki informacyjne na rynkach alternatywnych 119 Streszczenie/Summary 126 Bibliografia Niedowartosciowanie w procesie IPO - Domfa AxWwonw TorMow&ta Przyczyny efektu niedowartosciowania. Przegl^d literatuiy Analiza niedowartosciowania spölek debiutuj^cych na GPW w Warszawie wlatach Analiza niedowartosciowania spölek debiutuj^cych na rynku NewConnect wlatach Koszty niedowartosciowania Model wyceny a niedowartosciowanie Niedowartosciowanie a dlugoterminowe stopy zwrotu 137 Streszczenie/Summary 139 Bibliografia Zaslosowanie wielowymlamwej analizy poröwnawczej w analizie fundamentalnej spölek gieidowych - vwam BgremÄrwck Praktyczne problemy przeprowadzania analizy fundamentalnej Taksonomiczna miara atrakcyjnosci inwestycji (TMAI) Procedura badawcza Ranking a rzeczywiste stopy zwrotu spölek Ocena zasadnosci stosowania TMAI w analizie fundamentalnej 152 Streszczenie/Summary 153 Bibliografia 154 5

5 Sysf#M ßManKwy - ajüwa/me wyzwamia: per$petfywy mzwo/w Czgä6 II BankowoAC 11. KszWtowanle poziomu ptynnoäd w bankach komercyjnych w Polsce w warunkach kryzysu - ÄMMg jfzeczycta, Ga6ne/ß Gokw^ka Wiftow$ki Plynnosc w celach dzialalnosci banku komercyjnego Regulacje prawne ksztaltuj^ce poziom plynnosci w bankach komercyjnych Poziom plynnosci w bankach komercyjnych 163 Streszczenie/Summary 166 Bibliografia Kierunld rozwoju w polskim sektorze bankowym - Jierqy GwizfWm Analiza rozwoju koncepcji bancassurance w Polsce Perspektywy rozwoju dzialalnosci bankowo-ubezpieczeniowej w Polsce 175 Streszczenie/Summary 179 Bibliografia BaMcasswnaMce jako sposöb na poprawq pozycji konkurencyjnej podmiotöw na rynku finansowym -EfeoMora Dz/oAiat Uwarunkowania rozwoju rriigdzyscktorowcj wspölpracy Istota poj^cia bancassurance Cele bancassurance Ryzyko wynikajqce ze stosowania bancassurance Bancassurance w Polsce 191 Streszczenie/Summary 194 Bibliografia Innowacje o charakterze manlpulacyjnym w polityce dystrybucyjnej polskich banköw Istota manipulacji w dystrybucji produktöw finansowych Przyczyny i skutki manipulacji bankowych Manipulacje w polskiej bankowosci, czyli sztuka niedopowiedzen i wzbudzania poz^dania Bezplatne konta i karty platnicze - z gwiazdk^", haczykiem" i cross-sellingiem Pozome zawyzanie oprocentowania lokat bankowych i rachunkow oszcz^dnosciowych 203

6 Spis Iresci Manipulacje przy ustalaniu warunköw udzielania kredytöw Stymulowanie aktywnosci klientöw (w interesie zwfaszcza banku) Naduzywanie zaufania w stosunku do starszych klientöw i ich spadkobiercöw Manipulacje w sprzedazy produktöw inwestycyjnych Ochrona przed manipulacjami bankowymi 207 Streszczenie/Summary 210 Bibliografia Aktywno# kredytowa spöldzielczych kas oszczqdnoäclowo-kredytowych a regulacyjne 1 uwarunkowania jtj rozwcju - Mona Magdalena Gokc Dziafalnosc kredytowa spöldzielczych kas oszcz^dnosciowo-kredytowych w latach Regulacyjne uwarunkowania dzialalnosci kredytowej spöldzielczych kas oszcz^dnosciowo-kredytowych 218 Streszczenie/Summary 224 Bibliografia Sekurytyzacja w zarzqdzanlu ryzykkm kredytowym banku spöidzielczego - Jamwz CicAy Ryzyko jako immanentna cecha dziaialnosci kredytowej banku Emisja obligacji jako zrödlo podwyzszania kapitafu wlasnego Sekurytyzacja jako przyszlosciowa technika zarz^dzania iyzykiem kredytowym 232 Streszczenie/Summary 235 Bibliografia 236 Czgäö HI Inwesfycje 17. Wplyw konlunktury gospodarcze) na dzmalno# lnnowacy)n^ peryfeiyjnych systemöw przemyskwych w Polsce - studia przypadköw -Arbußwsz Szpptt-ZkyczyAs&a Metodyczne uwarunkowania prowadzonych badan Charakterystyka pröby badawczej Wplyw koniunktury gospodarczej na aktywnosc innowacyjn% wybranych regionöw Polski 244 7

7 /zwwwowy - wyzwamia i perspekywy mzwo/w Wojewödztwo warminsko-mazurskie Wojewödztwo podlaskie Wojewödztwo lubuskie Wojewödztwo zachodniopomorskie 246 Streszczenie/Summary 248 Bibliografia Koncepcja programu Mieszkanie dla Mfodych a kwestia mleszkaniowa w Polsce -iiwma Sze/ggowsta ^ Ubostwo mieszkaniowe jako problem europejski Program Mieszkanie dla Mlodych jako nowa propozycja rozwi^zania problemu mieszkaniowego w Polsce 255 Streszczenie/Summary 258 Bibliografia Finansowanie Inwestyqi w energetykq odnawlaln^ i popraw^ efektywnoäci energetycznej - atrakcyjnoät, ryzyko, barlery Szczepaniat Efektywnosc energetyczna i odnawialne zrödla energii w gospodarce /Zrödla finansowania inwestycji ekologicznych - wprowadzenie Klasyfikacja beneficjentöw ubiegaj^cych siq o finansowanie projektöw ekologicznych Atrakcyjnosc finansowa, ryzyko i bariery zwi^zane z inwestycjami w zröwnowazon^ energetyk^ Innowacyjne formy finansowania 269 Streszczenie/Summary 271 Bibliografia Bankowe i pozabankowe formy inwestowania oszczqdnoöci na polskim rynku Rnansowym - Ewa Tbto/wk Mozliwosci finansowe polskich gospodarstw domowych Bankowe formy inwestowania - lokaty bankowe Inwestowanie w fundusze inwestycyjne Skarbowe papiery wartosciowe Dfugoterminowc formy inwestowania - indywidualne konta emerytalne, pracownicze programy emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne Aktywa finansowe polskich gospodarstw domowych - poröwnanie 282 Streszczenie/Summary 285 Bibliografia 2 6

8 Spis tresci 21. Badania hedgingowych atrategü opcyjnydi za pomocq wspöfczynniköw wraillwoäci optjl -A/aWia Jwaazczwt, Orbws&aPwzio Opcje i ich elastycznosc w uj^ciu teoretycznym Opcja jako narzgdzie zabezpieczaj^ce Elastycznosc opcji standardowych Cena opcji ijej elastycznosc w uj^ciu praktycznym Wplyw parametröw wybieralnych na cenq opcji Ocena wrazliwosci wycenionych opcji na zmiany roznych czynniköw Streszczenie/Summary 299 Bibliografia High Requency Tading and the Warsaw Stock Exchange Pees' Structure - Preliminary Examina tion - Bqgw&kw Exchange fees and transaction costs Broker commissions Exchange fees Modelling transaction costs' impact Examination Data Strategy modelling Results 310 Summary/Streszczenie 311 Bibliografhy 312 Cz%66 IV Ubezpieczenia 23. Instrumenty i cechy modelu transferu ryzyka a kryzys Bnansowy - Dornwz ZefiowjdÜ Cechy i instrumenty modelu transferu ryzyka Transakcje sekurytyzacji Podstawowe transakcje sekurytyzacji (CMO, CDO, CLO) Syntetyczne CDO Pochodne kredytowe Swap odmowy zaplaty kredytu (Credit Default Swap, CDS) Swapy na indeksy kredytowe 323 9

9 System finansowy - aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju Swap na dochöd calkowity (Total Return Swaps) Opcje kredytowe (Credit Spread Option) Kredytowe skiypty dluzne (Credit LinkedNotes) Wplyw modeln transferu ryzyka na rynki i instytucje finansowe 326 Streszczenie/Summary 329 Bibliografia Metody ograniczania ryzyka Inwestycyjnego w procesie oszczgdzanla na emeryturg - Dorwsz Sfowto Ryzyko emerytalne Metody zabezpieczania siq przed ryzykiem inwestycyjnym w systemach emerytalnych Fundusze cyklu zyciowego Gwarantowanie dochodu na emeryturze (consumption fiooring) 339 Streszczenie/Summary 343 Bibliografia Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenla Emerytalnego (IKZE) jako formy budowy kapitalu emerytalnego - Borfoaz Ckortowy IKE jako element III filara systemu emerytalnego o charakterze dobrowolnym IKZE jako najnowsza forma odkladania kapitalu w ramach III filara systemu emerytalnego Efektywnosc ekonomiczna oraz analiza poröwnawcza wybranych IKZE oferowanych na polskim rynku 352 Streszczenie/Summary 358 Bibliografia Relacje migdzy popytem na samoubezpieczenie a obowlqzkowym ubezpieczeniem - #ofr DWzAwti, Grzegorz Afzytowst: Podstawowy model samoubezpieczenia dla wielu stanöw swiata Analiza efektu dochodowego Model samoubezpieczenia w przypadku obligatoryjnego ubezpieczenia. Analiza efektu wzrostu ceny ubezpieczenia na popyt na samoubezpieczenie 366 Streszczenie/Summary 37 j Bibliografia

Wprowadzenie 11. Część I Rynki finansowe

Wprowadzenie 11. Część I Rynki finansowe Wprowadzenie 11 Część I Rynki finansowe 1. Reformy instytucjonalne na rynkach finansowych w odpowiedzi na kryzys gospodarczy - Paweł Kawa 15 1.1. Instytucjonalny wymiar przyczyn kryzysu finansowego 16

Bardziej szczegółowo

PRAWNOFINANSOWE ASPEKTY JEDNOSTEKSAMORZADUTERYTORIALNEGO ZWIAZANYCH Z OCHRONA SRODOWISKA

PRAWNOFINANSOWE ASPEKTY JEDNOSTEKSAMORZADUTERYTORIALNEGO ZWIAZANYCH Z OCHRONA SRODOWISKA Maciej Rudnicki PRAWNOFINANSOWE ASPEKTY ZADAN PUBLICZNYCH JEDNOSTEKSAMORZADUTERYTORIALNEGO ZWIAZANYCH Z OCHRONA SRODOWISKA Stan prawny na dzien 31 grudnia 2005 r. WYDAWNICTWO KUL SPIS TRESCI Wykaz skrotöw

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH SPIS TREŚCI Streszczenie... 1 Założenia Unii Rynków Kapitałowych... 2 Plan

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny El bieta Ostrowska Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny Metody oceny Wydanie drugie F I N A N S E Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny Metody oceny F I N A N S E El bieta Ostrowska Portfel

Bardziej szczegółowo

Rodzaje, efektywność, przykłady. redakcja naukowa

Rodzaje, efektywność, przykłady. redakcja naukowa Rodzaje, efektywność, przykłady redakcja naukowa Dorota Podedworna-Tarnowska ISBN: 978-83-7561-102-1 format 165/235, oprawa miękka liczba stron: 252 cena: 49,90 zł Temat umiejętnego inwestowania pieniędzy

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, listopad 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Paweł Bystrek Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37 KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

Dariusz Stanko Katedra Ubezpieczenia Spolecznego FUNDUSZE EMERYTALNE - NADZÓR I GWARANCJE

Dariusz Stanko Katedra Ubezpieczenia Spolecznego FUNDUSZE EMERYTALNE - NADZÓR I GWARANCJE Dariusz Stanko Katedra Ubezpieczenia Spolecznego FUNDUSZE EMERYTALNE - NADZÓR I GWARANCJE Warszawa pazdziernik 1997 2 SPIS TRESCI: ENGLISH SUMMARY 3 1. FUNDUSZE INWESTYCYJNE A EMERYTALNE 5 1.1 Fundusze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

Rynek. Warunki zaliczenia. Rynek funduszu inwestycyjnych i emerytalnych. Literatura: Plan zajęć 2015-03-21

Rynek. Warunki zaliczenia. Rynek funduszu inwestycyjnych i emerytalnych. Literatura: Plan zajęć 2015-03-21 Warunki zaliczenia inwestycyjnych i emerytalnych dr Jacek Rodzinka Instytut Badań i Analiz Finansowych jrodzinka@wsiz.pl (17) 866 15 29 Egzamin pisemny zgodny z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji.

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym

Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym AGNIESZKA PARLIŃSKA Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym W niniejszym artykule autorka zaprezentowała rolę i znaczenie instytucji ubezpieczeniowych na rynku kapitałowym w Polsce. Przedstawiony został rozmiar

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Warszawa 214 Opracowanie powstało w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Redakcja: Paweł Sobolewski Dobiesław

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo