2 raport roczny Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu"

Transkrypt

1

2 Spółka LENTEX otrzymała za Sprawozdanie Roczne za 2001 rok III nagrodę w kategorii spółek publicznych w IV edycji konkursu na Najlepsze sprawozdanie finansowe spółki publicznej i niepublicznej. Dodatkowo wyróżniono opisowe sprawozdanie Zarządu i przyznano Spółce nagrodę specjalną Radia PiN, będącego jednym z patronów medialnych tegorocznego konkursu, za podnoszenie wartości merytorycznej raportu. Organizatorem konkursu na najlepsze sprawozdanie roczne była Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Patronat honorowy przyjęły Ministerstwo Skarbu Państwa, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. For its 2001 Annual Report LENTEX company received the third prize in public companies category of 4th edition of contest entitled The best financial report of a public and non-public company. Additionally, the descriptive report by the Managing Board was praised and the Company was granted a special award by PiN Radio - one of the media patrons of this year s competition, for enhancing the value of report with regard to its contents. The competition for the best annual report was organised by Accountancy Development Foundation in Poland, under the auspices of the Minister of Treasury, Securities and Stock Exchange Commission and Securities Stock Exchange in Warsaw.

3

4 2 raport roczny 2002 Spis treści Contens List Prezesa 3 Letter from President Władze Spółki 4 Company Authorities Struktura akcjonariatu 6 Shareholders Structure Spółka na parkiecie 7 Company on the Stock Exchange Wyniki ekonomiczne Spółki 8 Company s Economic Results Cele Spółki 11 Company s Objectives Spółka i środowisko naturalne 11 The Company and Natural Environment System Zarządzania Jakością 12 Quality Management System Grupa kapitałowa 13 Capital Group Sprawozdanie finansowe Spółki 14 Company s financial statement Opinia Biegłego Rewidenta 16 Certified Auditor s Opinion Bilans Spółki Lentex S.A. w Lublińcu 18 Balance Sheet of Lentex S.A. in Lubliniec Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 20 Cash Flow Statement Rachunek zysków i strat za 2002 rok 22 Profit and Loss Account for 2002 Skonsolidowane sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej 14 Consolidated Financial Statement of Capital Group Opinia Biegłego Rewidenta 16 Certified Auditor s Opinion Skonsolidowany bilans 18 Consolidated Balance Sheet Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 20 Consolidated Cash Flow Statement Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2002 rok 22 Consolidated Profit and Loss Account for 2002 Oferta Handlowa 24 Commercial Offer

5 List Prezesa Zarządu 2002 annual report 3 Statement by President Szanowni Państwo! W ubiegłych latach kierownictwo spółki Lentex S.A. prowadziło szeroko zakrojone działania restrukturyzacyjne. Oprócz prac skierowanych na obniżkę kosztów tj. znaczne zmniejszenie zatrudnienia, nowe oszczędne technologie itp. duży nacisk położono na lepszą efektywność i organizację produkcji. Słaby popyt wewnętrzny, a szczególnie trudna sytuacja w branży budowlanej, stanowiła znaczące wyzwanie dla służb handlowych wykładzin podłogowych. Mimo takiej sytuacji rynkowej udało się uzyskać, przy niewielkim spadku sprzedaży w stosunku do roku 2001, poprawę rentowności w tym segmencie. W sektorze włóknin poważną barierą wzrostu jest trwający od trzech lat kryzys strukturalny w branży odzieżowej. Stąd wysiłki kierownictwa Lentexu skierowane były na kompensatę utraconych rynków poprzez silną presję na branże meblarską i artykułów higienicznych. Przygotowano się do wzbogacenia oferty o włókniny przerobione z półfabrykatów na produkty rynkowe np. nasączone i suche ścierki dla gospodarstw domowych, mokrych chusteczek higienicznych, artykułów dla dzieci i niemowląt itp. Zrealizowana w terminie inwestycja w linię do produkcji włóknin wysokopuszystych zwiększyła naszą elastyczność w produkcji włóknin dla mebli tapicerowanych. Udało się również zrealizować plany w zakresie poprawy jakości produkcji. Po stosunkowo krótkim okresie prac wdrożono program ISO uzyskując certyfikat ISO już w miesiącu lipcu. Zakończono również wdrażanie metod planowania produkcji w zintegrowanym systemie BPCS w Zakładzie Włóknin. W IV kwartale rozpoczęto prace nad głębokimi zmianami organizacyjnymi przygotowując rozdział dwóch odrębnych działalności produkcyjnych, handlowych i logistycznych tj. wykładzin i włóknin. W efekcie tych prac wprowadzono od r. nowy schemat organizacyjny. Szanowni Akcjonariusze i Klienci! Wprowadzone zmiany w organizacji Spółki oraz dalsze prace nad nowymi produktami powinny w 2003 r. zmienić dotychczasową spadkową tendencję w wartości sprzedaży i rynku. Zahamowanie spadków, jakie miało miejsce w 2002 roku powinno przynieść wzrost wartości spółki w najbliższym czasie. Będziemy w dalszym stopniu intensywnie pracować nad poprawą efektywności działalności poprzez urentownienie niektórych segmentów włóknin oraz wzrost sprzedaży wykładzin. Jednocześnie duże nadzieje wiążemy z wprowadzeniem na rynek nowych produktów w segmentach, gdzie dotychczas nie mieliśmy ugruntowanej pozycji. Realizacja celów uwarunkowana jest zewnętrzną sytuacją gospodarczą. Jestem jednak przekonany, że dotychczasowa polityka szybkiego reagowania na zewnętrzne sygnały rynku zostanie jeszcze poprawiona i ambitne plany na 2003 rok zostaną zrealizowane. Dear Ladies and Gentlemen! In previous years the Management of Lentex S.A. undertook large-scale restructuring activities. Apart from works aimed at reducing costs, i.e. considerable drop in the staffing level, new cost-saving technologies etc., much emphasis was placed on better effectiveness and organisation of production. Poor domestic demand, and in particular difficult condition of the building branch was a considerable challenge for commercial services of floor coverings. Despite such bad market situation we managed to improve profitability in this segment, with only a slight drop in sale compared to A serious barrier for growth in the nonwovens sector was a structural crisis, which had been affecting the textile industry for three years. Hence, Lentex management made efforts to compensate for the lost markets by exerting a strong pressure on furniture and hygienic articles branches. We made preparations to extend the offer with nonwovens processed from semi-finished products into market goods e.g. wet and dry cloths for households, wet hygienic tissues, articles for babies and children etc. We managed to carry out plans connected with production quality improvement. Following a relatively short period of works, an ISO programme was implemented and as early as in July the company was granted ISO 9001 certificate. Implementation of production planning methods in BPCS integrated system was also finished in the Nonwovens Plant. In the fourth quarter we started works towards deep organisational changes, preparing separation of two different kinds of production, commercial and logistics activities, i.e. floor coverings and nonwovens. As a result of these works a new organisational system was introduced on 1st March Dear Shareholders and Customers! We expect that the changes in the Company s organisation and works connected with new products will in 2003 divert the falling trend in the value of sale and market. Stopping the drop we saw in 2002 should in the nearest time lead to a growth in the company s value. We will continue our efforts to improve effectiveness by making some of the nonwovens segments profitable and increasing the sale of floor coverings. At the same time we have big plans connected with launching new products in the segments which to date have not had a strong position on the market. Achieving these goals is dependent on the economic situation. I am convinced, however, that the policy we have followed so far - i.e. fast reaction to external signals from the market, will further improve and the ambitious plans for the year 2003 shall be fulfilled. Prezes Zarządu Board President Franciszek Koszarek W dniu 12 kwietnia 2003 r. zmarł nagle Franciszek Koszarek Prezes Zarządu Zakładów Lentex Spółka Akcyjna w Lublińcu. Z firmą związany był od 24 lat, z czego 13 przepracował na stanowisku Dyrektora Naczelnego i Prezesa Zarządu. On 12th April 2003 suddenly died Franciszek Koszarek, President of the Managing Board of Lentex S.A. in Lubliniec. The deceased worked for the Company for 24 years, 13 of which he spent holding the post of General Director and Managing Board President.

6 4 raport roczny 2002 Władze spółki Rada Nadzorcza Company Authorities The Supervisory Board Wg stanu na r. przedstawiciele akcjonariuszy posiadali swych przedstawicieli w Radzie Nadzorczej Spółki w osobach: On 1st January 2002 representatives of the shareholders had the following representatives in the Supervisory Board: Przewodniczący RN przedstawiciel Pierwszego NFI Janusz Hatala Supervisory Board Chairman representative of First NIF (National Investment Fund) Wiceprzewodniczący RN przedstawiciel Pierwszego NFI Andrzej Ćwiek Supervisory Board Deputy Chairman representative of First NIF członek RN przedstawiciel Pierwszego NFI Anthony Doran Supervisory Board Member representative of First NIF Sekretarz RN przedstawiciel załogi Spółki Lentex Ireneusz Kłobus Supervisory Board Secretary representative of Lentex Company staff członek RN przedstawiciel Towarzystwa Finansowego Silesia. Jarosław Piechotka Supervisory Board Member representative of Financial Association Silesia. W trakcie roku 2002 nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej, wynikająca z zakończenia trzeciej kadencji RN. Wybrano Radę czwartej kadencji w składzie: J. Maślankiewicz, J. Hatala, I. Kłobus, P. Zajączkowski i R. Gaik. Zgodnie z Uchwałą 126/IV/02 od dn pełnią oni następujące funkcje: Przewodniczący RN przedstawiciel Pierwszego NFI Jerzy Maślankiewicz In 2002 the Supervisory Board was changed as it came to an end of its third term. The fourth term Supervisory Board was selected in the following panel: J. Maślankiewicz, J. Hatala, I. Kłobus, P. Zajączkowski and R. Gaik. Pursuant to Resolution 126/IV/02, since 19th July 2002 the above mentioned have held the following positions: Supervisory Board Chairman representative of First NIF Wiceprzewodniczący RN przedstawiciel Pierwszego NFI Janusz Hatala Supervisory Board Deputy Chairman representative of First NIF członek RN przedstawiciel Pierwszego NFI Piotr Zajączkowski Supervisory Board Member representative of First NIF Sekretarz RN przedstawiciel załogi Spółki Lentex Ireneusz Kłobus Supervisory Board Secretary representative of Lentex staff członek RN przedstawiciel Towarzystwa Finansowego Silesia. Robert Gaik Supervisory Board Member representative of Financial Association Silesia. W dniu odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym przewiduje się dokonanie kolejnych zmian w składzie Rady Nadzorczej. On 11th April 2003 will be held an Extraordinary Assembly of Shareholders during which other changes in the Supervisory Board composition are planned.

7 Władze spółki Zarząd 2002 annual report 5 Company Authorities Management Board Franciszek Koszarek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Managing Board President - General Director Alfred Jarzombek Członek Zarządu - Dyrektor d/s Handlu i Marketingu Managing Board Member - Sale s and Marketing Director Jerzy Kusina Członek Zarządu - Dyrektor d/s Finansowych Managing Board Member - Financial Director Ryszard Dłubała Członek Zarządu - Dyrektor d/s Technicznych Managing Board Member - Technical Director Jerzy Kusina Franciszek Koszarek Alfred Jarzombek Ryszard Dłubała Prokurentami Spółki są: The Company s proxies are: Józef Makarski Dyrektor ds. Produkcji, od dn Dyrektor Zakładu Włóknin Production Director, since 1st March 2003 Nonwovens Plant Director Waldemar Pietryga Kierownik Działu Controllingu, Z-ca Gł. Księgowego. Controlling Department Manager, Deputy Chief Accountant. Zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami organu właścicielskiego z dniem r. wprowadzono zmiany do regulaminu organizacyjnego Spółki. Zostały wydzielone dwa zakłady: Zakład Włóknin, kierowany przez Dyrektora ds. Włóknin - Józefa Makarskiego, dotychczasowego Dyrektora ds. Produkcji. Zakład Wykładzin, kierowany przez Dyrektora ds. Wykładzin - Marka Mazurka, dotychczasowego Kierownika Działu Finansowego. As previously directed by the owner s body, the following changes in the Company s organisational regulations were introduced as of 1st March Two plants were separated: Nonwovens Plant, headed by Nonwovens Director - Józef Makarski, previously holding the post of Production Director. Floor Coverings Plant, headed by Floor Coverings Director - Marek Mazurek, previously holding the post of Financial Department Manager.

8 6 raport roczny 2002 Struktura akcjonariatu Shareholder s Structure Skład i struktura akcjonariatu na dzień r. przedstawia się następująco: Composition and structure of shareholders on 31st December 2002: AKCJONARIUSZE SHAREHOLDERS Pierwszy NFI S.A. I NIF S.A. (National Investment Fund - Plc) Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. Financial Association Silesia Limited NFI FORTUNA S.A. NIF (National Investment Fund) Fortuna S.A. OFE PZU Złota Jesień Open Pension Fund - Polish Insurance Company Golden Autumn Pozostali akcjonariusze Other Razem Total ILOŚĆ AKCJI NUMBER OF SHARES % KAPITAŁU % OF CAPITAL 28,70 18,13 10,11 9,09 33,97 100,00 Pozostali akcjonariusze Other 33,97% 28,70% Pierwszy NFI S.A. I NIF S.A. (National Investment Fund - Plc) 9,09% OFE PZU Złota Jesień Open Pension Fund - Polish Insurance Company Golden Autumn 18,13% Towarzystwo Finansowe Silesia Financial Association Silesia Limited 10,11% NFI FORTUNA S.A. NIF (National Investment Fund) Fortuna S.A

9 2002 annual report 7 Spółka na parkiecie Company on Stock Exchange Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku. W roku 2002 cena akcji kształtowała się w przedziale zł. Po znacznym wzroście kursu w styczniu, w którym akcje Spółki osiągnęły swoje roczne maksimum ( ,40 zł), okres od lutego do lipca charakteryzował się spadkiem notowań. W dniu 26 lipca 2002 akcje Spółki były notowane po 10 zł, osiągając roczne minimum. W drugiej połowie roku kursy akcji Lentexu odrabiały straty z pierwszego półrocza i pod koniec roku ustabilizowały się na poziomie zł - tj. poziomie z początku roku. Średnia cena w trakcie roku to 15,41 zł, a średni roczny wolumen obrotów szt. akcji na sesję. The Company has been listed on Stock Exchange in Warsaw since In 2002 the price of one share ranged from PLN 10 to 20. Following a considerable rise of the rate in January, when the Company s shares reached its annual maximum ( PLN 20.40), the period from February to July was marked by a drop in ratings. On 26th July 2002 the Company s shares had the price of PLN 10, which was its annual minimum. In the second half of the year the rates of Lentex shares were making up losses suffered in the first half of year to get stabilised towards the end of year at the level of PLN 15-16, i.e. the level it had at the beginning of the year. Average price during the year was PLN and average annual volume of trade - 1,842 shares per session. Wskaźniki giełdowe na Stock exchange indexes on 31st December 2002 wartość księgowa na 1 akcję P/BV - cena / wartość księgowa EPS - zysk na 1 akcję P/E - cena / zysk na 1 akcję 24,62 zł 0,63 zł 0,72 zł 21,38 zł book value per 1 share PLN P/BV - price / book value PLN 0.63 EPS - profit per 1 share PLN 0.72 P/E - price / profit per 1 share PLN Wybrane wskaźniki Spółki za 2002 rok Selected Company s indexes for the year 2002 Stopa dywidendy (dywidenda na 1 akcję / cena rynkowa 1 akcji na dzień )* 4,70% Stopa wypłat dywidendy (dywidenda / zysk netto)* 100,00% * planowana wielkość wypłaty dywidendy za rok 2002 Dividend rate (dividend per 1 share / market price of 1 share on 31st December 2002)* 4.70% Rate of dividend payment (dividend / net profit)* % *planned amount of dividend payment for the year 2002 LTX WIG

10 8 raport roczny 2002 Wyniki ekonomiczne Company s Economic Results Produkty Spółki Grupa Lentex wytwarza szeroki asortyment produktów, utrzymując w ten sposób silną pozycję na rynku. W strategii rozwoju Spółki różnorodność oferty jest jednym z podstawowych elementów walki o rynek i przeciwstawiania się konkurencji. Główne grupy produkowanych wyrobów to: wykładziny podłogowe włókniny (płaske, puszyste, igłowane i wodnoigłowane) puch silikonowy (Lentex-Ball) do wypełniania kołder, śpiworów, poduszek wyroby pikowane i usługi pikowania konfekcja rynkowa tkaniny techniczne. Wszystkie grupy zostały szerzej omówione w punkcie Oferta handlowa. The Company s products Lentex Group offers a wide range of products, thus keeping its strong position on the market. Variety of offer is one of the basic elements of fighting for market and beating off competitors. Main groups of manufactured goods include: floor coverings nonwoven (nonwovens interlinings, waddings (fluffy nonwovens), needle-punched nonwovens and hydro-entangled nonwovens) silicon fluff (Lentex-Ball) for filling quilts, sleeping bags, pillows quilted fabrics and quilting services ready-made market goods technical textiles. All the groups have been described in more detail in Commercial Offer. włókniny nonwovens 36% wykładziny PCV PVC floor coverings 48% 5% 6% 3% 2% hydroniny spunlaced nonwovens włókniny przeszywane stitch-bonded nonwovens konfekcja ready-made goods pozostałe produkty i usługi other fabrics and services Struktura wartościowa sprzedaży produktów Spółki Lentex w podstawowych grupach wyrobów za 2002 rok Wartość sprzedaży produktów Spółki w roku 2002 wyniosła 149,1 mln zł i jest porównywalna z przychodami ze sprzedaży roku ubiegłego. Nastąpiła zmiana struktury sprzedawanych wyrobów w porównaniu do roku Wśród wykładzin wzrósł udział sprzedaży wykładzin o szerokości 3 i 4 m. W segmencie włóknin znacznie zwiększył się udział sprzedaży włóknin puszystych. W warunkach ograniczenia zamówień na rynku krajowym Spółka ekspansywnie rozwinęła sprzedaż na rynkach zagranicznych, co zaowocowało wzrostem wartości eksportu. Sprzedaż eksportowa wykładzin podłogowych wyniosła 113,7% wartości roku 2001 a sprzedaż eksportowa włóknin utrzymała się na poziomie roku Udział sprzedaży eksportowej wzrósł do 24,2% całości sprzedaży Spółki. Przychody ze sprzedaży ogółem w mln zł Total sales revenues in mln PLN The value structure of Lentex products sale in the basic groups in 2002 The value of the Company products sale in 2002 was PLN million, which makes it comparable to the revenues from sale in previous year. There was a change in the structure of goods sold compared to We observed an increased share of sale of 3 and 4 m wide coverings. In nonwoven segment there was a rise in the share of fluffy nonwovens sale. In the conditions of limited orders on domestic market the Company largely developed sale on foreign markets, which led to a rise in export value. Export sale of floor coverings reached 113.7% of the value in 2001, and export sale of nonwovens was kept on the same level as in Share of export sale went up by 24.2% of the whole sale made by the Company. Przychody ze sprzedaży eksportowej w mln zł Export sales revenues in mln PLN 154,8 152,8 35,7 36,0

11 2002 annual report 9 Rynek Wykładzin Podłogowych Spółka starała się utrzymać pozycję na rynku krajowym wykładzin poprzez: wprowadzenie do sprzedaży tanich wykładzin (Bonus Classic, Bonus Quattro, Kontra) dorównanie cen do poziomu konkurencji zagranicznej sezonowe promocje na wybrane produkty. Krajowy rynek wykładzin PCV w roku 2002 szacuje się na ok. 15 mln m 2. Znaczny udział mają w nim produkty importowane. Szacunki wskazują, że w roku 2002 importowano około 8,0 mln m 2 wykładzin, co stanowi ponad 55% krajowego zużycia. Pozostałe 45% rynku zostało podzielone między dwóch producentów krajowych - Zakłady Lentex (34%) i Zakłady Gamrat Jasło (11%). W imporcie wykładzin czołowe pozycje zajmują Niemcy, Belgia, Francja, Holandia, Luxemburg, Węgry. Floor Coverings Market The Company was trying to maintain its position on domestic market by: launching cheap coverings (Bonus Classic, Bonus Quatro, Kontra) making the prices equal to those of foreign competitors organising season promotions for chosen products. The domestic market of PVC floor coverings in 2002 is estimated to have been ca 15 million m 2, where imported products had a considerable share. According to estimates, in 2002 about 8.0 million m 2 coverings were imported, which accounts for 55% of domestic use. The remaining 45% of the market was divided between two domestic producers - Lentex (34%) and Gamrat Jasło (11%). The leading positions in floor coverings import belong to Germany, France, Holland, Luxemburg and Hungary. IMPORT 55% LENTEX 34% GAMRAT 11% Rynek Włóknin Około 41% przychodów ze sprzedaży produktów i usług osiąga Spółka ze sprzedaży włóknin: odzieżowych, technicznych, meblarskich, geowłóknin i włóknin wodnoigłowanych. Przychody ze sprzedaży tych produktów w roku 2002 przekroczyły poziom sprzedaży z roku Największą dynamikę sprzedaży osiągnięto w grupie włóknin wodnoigłowanych (hydronin) i włóknin puszystych. Zróżnicowane zastosowanie hydronin pozwoliło na znaczne zwiększenie sprzedaży w 2002 roku w segmentach: artykułów sanitarno - medycznych (plastrów, opatrunków) artykułów higienicznych, kosmetycznych i AGD (ściereczek suchych i nasączanych) geowłóknin stosowanych przy remontach dróg pod masy bitumiczne. Wzrost sprzedaży włóknin meblarskich zapewniła inwestycja w nowy agregat thermobond. 1 lipca 2002 nastąpił rozruch technologiczny agregatu. Sprzedaż włóknin meblarskich w latach w mln zł Sale of furniture nonwovens in years in millions of PLN. Nonwoven market About 41% of revenues from sale of products and services come from the sale of nonwovens: textile, technical and furniture nonwovens, geotextiles and needle-punched nonwovens. Receipts from the sale of these products in 2002 exceeded the level of sale in The highest dynamics of sale was observed in the group of hydro-entangled nonwovens and fluffy nonwovens. Differentiated application of hydro-entangled nonwovens allowed us to considerably increase sale in 2002 in the following segments: hygienic and medical articles (plasters, dressings) hygienic, cosmetic and household goods (dry cloths and wet tissues) geotextiles used for bituminous mass in the construction of roads Sale of furniture nonwovens increased owing to investment into a new thermobond unit. The unit was started on 1st July Sprzedaż hydronin w latach w mln zł Sale of spunlaced nonwovens in years in millions of PLN. 6,5 7,7 6,1 7,9

12 10 raport roczny 2002 Wyniki ekonomiczne Company s Economic Results Wśród włóknin o tradycyjnych zastosowaniach (przemysł odzieżowy, obuwniczy, meblarski) duże możliwości rozwoju ma segment tzw. włóknin technicznych, wśród których wymienić należy geowłókniny, bentizol, włókniny sorpcyjne. Gama zastosowań włóknin technicznych ulega ciągłemu rozszerzeniu. Spółka Lentex posiada techniczne i technologiczne możliwości sprostania aktualnym i potencjalnym zastosowaniom włóknin w przemyśle i budownictwie. Nowe produkty W lipcu 2002 r. uruchomiono produkcję nowej generacji włóknin technicznych wysokopuszystych na nowej linii Asselin. Inwestycję o wartości 8,1 mln pokryto w całości ze środków własnych. Do końca roku sprzedaż włóknin z nowej linii cechowała wysoka dynamika wzrostu. W roku 2003 Spółka planuje nakłady inwestycyjne na kwotę 13,6 mln zł. Trwają prace przystosowujące ciąg wykładzin szerokich do produkcji powlekanych tkanin plandekowych, wykonano już próby produkcyjne. Uruchomienie produkcji plandek przewiduje się w pierwszym półroczu 2003 roku. W I kwartale roku 2003 będzie zainstalowana linia do łączenia włóknin metodą laminowania, która pozwoli na tworzenie kompozytów włókninowych, włókninowo - tkaninowych lub włókninowo - tkaninowo - foliowych. Spółka zmodernizuje linię do produkcji włókniny płaskiej, dzięki czemu możliwa będzie produkcja włóknin płaskich barwionych i drukowanych, na które jest duże zapotrzebowanie rynkowe. Wynik Finansowy Wypracowany zysk ze sprzedaży za rok 2002 wyniósł 7,2 mln zł. Uzyskana marża brutto wyniosła 4,7%. Zysk netto za rok 2002 wyniósł 4,5 mln zł i stanowi 99,5% zysku osiągniętego w roku ubiegłym. Among nonwovens of traditional use (textile, shoe-making and furniture industry) the segment of so-called technical nonwovens has a big potential of development. We should mention here geotextiles, bentizol and sorptive nonwovens. A range of applications of technical nonwovens is constantly extended. Lentex has technical and technological possibilities allowing the company to meet the requirements of current and potential use of nonwovens in industry and building branch. New products In July 2002 we started production of new generation highly-fluff technical nonwovens on a new line Asselin. The project worth 8.1 million was in 100% covered from the company s own resources. Till the end of year the sale of nonwovens produced on the new line was marked by high growth dynamics. In 2003 the Company plans investments reaching PLN 13.6 million. Under way are works aimed at adjusting wide coverings line for the production of coated canvas covers; first tests have been already carried out. Production of canvas covers is planned to be started in first half of In 1st quarter of 2003 we will install a line for nonwovens joining by laminating method, which will allow us to create nonwoven, non-woven-textile or nonwoven-textilefoil composites. The Company is modernising the line for production of nonwoven interlinings, which will enable production of dyed and printed nonwoven interlinings, being in demand on the market. Financial result Profit on sale for 2002 reached PLN 7.2 million. Gross margin of 4.7% was obtained. Net profit for 2002 amounted to PLN 4.5 million, which accounts for 99.5% of profit obtained in previous year. Zysk netto za lata Net profit for years , ,6 Wybrane wskaźniki Spółki za 2002 rok Selected Company s indexes for 2002 Marża zysku na sprzedaży (zysk ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży ogółem) Sales profit margin (sales profit / total sales revenues) Marża zysku netto (zysk netto / przychody ze sprzedaży ogółem) Net profit margin (net profit / total sales revenues) Rentowność kapitałów własnych (zysk netto / kapitały własne) Return on equity (net profit / equity) Rentowność aktywów (zysk netto / aktywa) Return on assets (net profit / assets) Wskaźnik bieżący płynności (majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe) Current liquidity ratio (current assets / short-term liabilities) Wskaźnik szybki płynności [(majątek obrotowy zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe] Quick ratio [(current assets stocks) / short-term liabilities] Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego (zadłużenie krótkoterminowe / kapitały własne) Short-term equity gearing (short-term debts / own capital) Stopa dywidendy (dywidenda na 1 akcję / cena rynkowa 1 akcji na dzień )* Dividend rate (dividend per 1 share / market price of 1 share as of )* Stopa wypłat dywidendy (dywidendy / zysk netto)* Dividend payment rate (dividends / net profit)* * planowana wielkość wypłaty dywidendy za rok 2002 * planned dividend payment for the year ,7% 3,1% 3,1% 2,7% 6,23 3,79 0,09 4,70 100,00 Wskaźniki rentowności kształtują się na zadowalającym poziomie, wysoki poziom płynności jest świadectwem dobrej kondycji finansowej Spółki. The selected profitability indexes are maintained on a satisfactory level and high level of cash flow proves good condition of the Company.

13 Cele spółki 2002 annual report 11 Company s Objectives Główne Cele Zarządu Spółki na rok 2003 obejmują: osiągnięcie wzrostu udziału w krajowym rynku wykładzin elastycznych rozwój nowych produktów na wykładzinowym parku maszynowym tzw. tkaniny powlekane nawiązanie ścisłej współpracy handlowo-produkcyjnej z firmami konfekcjonującymi wyroby włókninowe opracowanie nowych produktów włókninowych (wielowarstwowe włókniny laminowane) zdobycie nowych rynków i kanałów dystrybucji na rynku krajowym wzrost udziału eksportu w sprzedaży do 26%. Do przedstawionych celów przygotowane zostały szczegółowe programy ich realizacji. Main Objectives of the Company in 2003 include: increasing share on the domestic market of flexible floor coverings development of new products in the floor covering fleet of machines i.e. coated textiles starting close co-operation (production and sale) with firms dealing in ready made nonwoven goods developing new nonwoven products (multi-layer laminated nonwovens) gaining new markets and distribution channels on the domestic market growth of export share in sale up to 26%. Detailed plans of objectives fulfilment have been prepared. Spółka i środowisko naturalne The Company and Natural Environment Spółka Lentex posiada wszystkie niezbędne decyzje i zezwolenia w zakresie korzystania z dóbr środowiska naturalnego. Ponosi wszelkie opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Kontynuowany jest program wytłumiania hałasu w budynkach produkcyjnych. W efekcie uzyskano znaczną poprawę parametrów hałasu emitowanego do środowiska. Lentex has been granted all the necessary approvals and permits regarding the use of natural resources. It pays all the fees connected with the economic use of the environment. We continue a programme of noise damping in production buildings. As a result, we have achieved a considerable improvement in parameters of noise emitted into the environment. Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem Dobiega końca wdrożenie komputerowego systemu BPCS, który jest zintegrowanym systemem zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP. Wdrożone moduły obejmują swoim zakresem obszary planowania i zarządzania produkcją, kosztów produkcji, zaopatrzenia oraz gospodarki materiałowej. BPCS współpracuje z eksploatowanym w zakładzie systemem sprzedaży działając w zamkniętej pętli MRP. Pełna funkcjonalność systemu została osiągnięta w zakładzie włóknin. W roku 2003 planowane jest zakończenie wdrożenia BPCS w zakładzie wykładzin. Integrated System of Enterprise Management We are finishing implementation of BPCS computer system, which is an integrated system of ERP class enterprise management. The implemented modules comprise planning and management of production, production costs, provision and material management; BPCS co-operates with the system of sale applied in the plant, working within a closed MRP loop. Full functionality of the system has been achieved in the nonwovens plant. In the year 2003 we plan to finish implementation of BPCS in the floor coverings plant.

14 12 raport roczny 2002 System Zarządzania Jakością Quality Management System W lipcu 2002 roku Lentex S.A. uzyskał certyfikat zgodności systemu jakości z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży wykładzin podłogowych i innych wyrobów powlekanych polichlorkiem winylu, włóknin odzieżowych, technicznych, hydronin, geowłóknin, wyrobów konfekcyjnych oraz Lentex-Ball. Audit certyfikacyjny został przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji należące do międzynarodowej sieci jednostek certyfikujących IQNet. Wdrożenie systemu precyzuje uprawnienia i odpowiedzialności na każdym etapie realizowanych procesów. Korzyści przynosi również dokładnie określony zakres niezbędnych kontroli i badań na każdym odcinku, w celu uzyskania powtarzalnych wyrobów. In July 2002 Lentex S.A. received a certificate of compliance of quality system with PN-EN ISO 9001:2001 standards with respect to designing, production and sale of floor coverings as well as other products covered with polyvinyl chloride, textile and technical nonwovens, spunlaces, geononwovens, ready-made goods and Lentex-Ball. A certification audit was carried out by Polish Research and Certification Centre belonging to an international network of certifying units IQNet. Implementation of the system allows us to specify the rights and responsibilities at each stage of the process. Another benefit is a precisely defined scope of necessary control and research at each stage, aimed at obtaining reproducible results. Posiadanie systemu jakości świadczy o nastawieniu firmy na zadowolenie i zaspokojenie potrzeb klienta w jak największym stopniu. Ma na celu również wzrost efektywności samej organizacji. Uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością to wzrost prestiżu firmy, możliwość większej ekspansji na rynki europejskie, ale i zobowiązanie do ciągłego doskonalenia systemu i gwarancji jakości. Having a quality system at each stage means that the company is customers oriented, trying to satisfy and fulfil their needs in the best possible way. It is also aimed at increasing effectiveness of organisation itself. Obtaining a quality management system certificate increases the company s prestige, enables its further expansion on European markets but also places the firm under an obligation to constantly improve the system and guarantee high quality.

15 Grupa kapitałowa Capital Group 2002 annual report 13 W skład Grupy Kapitałowej Lentex wchodzi 6 spółek. Główną spółką zależną, której sprawozdania podlegają konsolidacji, są Tkaniny Techniczne z siedzibą w Pabianicach. Przedmiotem ich działalności jest produkcja tkanin: bawełnianych poliamidowych polipropylenowych poliestrowych oraz z rowingu szklanego. Pierwsza transza akcji firmy (59,34%) została pozyskana roku i od tej daty notuje się działalność Grupy Kapitałowej Lentex. Obecnie Lentex posiada 100% pakiet akcji pabianickiego producenta. Pozostałe spółki zależne i stowarzyszone to: Hungaria Lentex (Węgry) Wspólne Ukraińsko - Polskie Przedsiębiorstwo Lentex - Ukraina Feax Lentex sp. z o.o. (Bystrzyca Kłodzka) Lentex Slovensko sp. z o.o. (Słowacja). The Capital Group consists of 6 companies. Technical Textiles, based in Pabianice is the main dependant company the reports of which are subject to consolidation. It is engaged in the production of the following textiles: cotton polyamide polypropylene polyester and glass roving textiles. The first part of the company s shares (59.34%) was obtained on 30th September 1998 and since that time Lentex Capital Group has been in existence. At the moment Lentex owns 100% shareholding of Pabianice manufacturer s shares. The remaining dependent and associated companies include: Hungaria Lentex (Hungary) Joint Ukrainian-Polish Lentex Enterprise - Ukraine Feax Lentex Ltd (Bystrzyca Kłodzka) Lentex Slovensko Ltd (Slovakia) Tkaniny Techniczne Spółka Akcyjna w Pabianicach. Tkaniny Techniczne S.A. w Pabianicach są producentem szerokiej gamy tkanin technicznych, wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu. Dominującym asortymentem wśród wyrobów są: siatki z włókien szklanych - stosowane jako zbrojenie w systemach dociepleń budynków. Istotną pozycję zajmują również: tkaniny bawełniane - produkowane na zamówienia wytwórców tapet winylowych w Holandii i USA; tkaniny poliamidowe - na zamówienia producentów opon oraz taśm przenośnikowych. Tkaniny techniczne wykorzystywane są w różnych gałęziach przemysłu: cukrowniach kopalniach budownictwie rolnictwie drogownictwie a ponadto w: przemyśle okrętowym lotnictwie przemyśle maszynowym przemyśle gumowym. Dzięki przeprowadzonej w latach ubiegłych restrukturyzacji produkcyjnej, majątkowej oraz zatrudnienia, Spółka kolejny już rok uzyskała dodatni wynik finansowy. W roku 2002 uzyskano sprzedaż na poziomie roku 2001, przy około 7% spadku zatrudnienia. Technical Textiles S.A. (Public Limited Company) in Pabianice Technical Textiles S.A. (Plc) in Pabianice produces a wide range of technical textiles used in different branches of industry. Dominant position in the assortment belongs to: glass fibre nets - used to reinforce building insulating systems. Other key products include: cotton textiles - manufactured to the order of vinyl wall-paper producers from Holland and the USA; polyamide textiles - ordered by the manufacturers of tyres and conveyor belts. Technical textiles are used in different branches of industry such as: sugar factories mines building industry agriculture road construction as well as in: shipbuilding aircraft industry machine-building industry and rubber industry. Owing to the production, property and employment restructuring carried out in previous years, the company has again achieved a positive financial outcome. Sale in 2002 was maintained on the level of 2001 while the staffing level dropped by 7%.

16 14 raport roczny 2002

17 2002 annual report 15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI COMPANY S FINANCIAL STATEMENT Opinia Biegłego Rewidenta Bilans Spółki Lentex S.A. w Lublińcu Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Rachunek zysków i strat za 2002 rok Certified Auditor s Opinion Balance Sheet of Lentex S.A. in Lubliniec Cash Flow Statement Profit and Loss Account for 2002 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTOF CAPITAL GROUP Opinia Biegłego Rewidenta Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2002 rok Certified Auditor s Opinion Consolidated Balance Sheet Consolidated Cash Flow Statement Consolidated Profit and Loss Account for 2002

18 16 raport roczny 2002 Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Zakładów Lentex S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania Zakładów Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu, ul. Powstańców 54, stanowiącego raport roczny dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego; bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,04 złotych; rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazujący zysk netto w wysokości ,14 złotych; zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,43 złotych; rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku o kwotę ,24 złotych; komentarz Zarządu na temat działalności gospodarczej emitenta; dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 76 poz. 694 z 2002 roku), 2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej spółki na dzień 31 grudnia 2002 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu spółki. Zarząd na wniosek akcjonariuszy zwołał na dzień 11 kwietnia 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które w porządku obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie trzech spółek zależnych oraz wniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa na pokrycie ich kapitałów zakładowych. W przypadku podjęcia uchwały i jej realizacji, na skutek wydzielenia ze struktur,,lentex S.A spółek zależnych, działalność Spółki w niezmienionym zakresie będzie kontynuowana w ramach powiększonej grupy kapitałowej, a działalność,,lentex S.A. ograniczy się do zarządzania Grupą Kapitałową. Sprawozdanie z działalności jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Sprawozdanie finansowe za okres od roku do dnia roku zostało sporządzone zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 roku, Nr 139 poz. 1569), które przewiduje odmienny format prezentacji i zakres ujawnionych informacji w stosunku do wymogów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami). Informacje zawarte w komentarzu Zarządu na temat działalności gospodarczej Spółki oraz zasad sporządzania sprawozdania finansowego są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Katowice, dnia roku Dla Udziałowców, Rady Nadzorczej i Zarządu Grupy Kapitałowej Zakładów Lentex S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania Grupy Kapitałowej Zakładów Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu, stanowiącego raport roczny dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, na które składa się: wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł; skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazujący zysk netto w wysokości tys. zł; zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 265 tys. zł; skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku o kwotę tys. zł; dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada Zarząd spółki dominującej. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 76 poz. 694 z 2002 roku), 2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez grupę kapitałową zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, ze badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2002 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutów spółek. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Sprawozdanie finansowe za okres od roku do dnia roku zostało sporządzone zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 roku, Nr 139 poz. 1569), które przewiduje odmienny format prezentacji i zakres ujawnionych informacji w stosunku do wymogów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) Katowice, dnia 31 marca 2003 roku Barbara Kubas Biegły Rewident nr ewid. 6452/447 BDO Polska Spółka z o.o. Warszawa, ul. Postępu 12 Nr ewidencyjny 523 Oddział Katowice, ul. Drzymały 15 Leszek Kramarczuk Członek Zarządu Biegły Rewident nr ewid. 1920/289

19 For the Shareholders, Supervisory Board and Managing Board of Lentex S.A annual report 17 Opinion of an independent certified auditor following examination of the financial report covering the period of 1st January 2002 through 31st December We have conducted an audit of the enclosed report of Lentex S.A. based in Lubliniec, 54 Powstańców Street, which is an annual report for the Securities and Stock Exchange Commission, composed of the following: introduction to financial report; balance sheet drawn up on 31st December 2002, which on the assets and liabilities side shows the sum of PLN 173,565,560.04; profit and loss account for the period of 1st January 2002 through 31st December 2002, showing net profit of PLN 4,486,571.14; list of changes in the company s own capital showing a reduction by PLN 2,293,777.43; cash flow statement showing a drop in net cash flow from 1st January 2002 to 31st December 2002 by PLN 19,097,218.24; Managing Board s comments on the economic activities of the issuer; additional information and explanatory notes. Preparation of this report is the responsibility of the Managing Board. Our task was to examine the aforesaid report and express our opinion on its reliability, correctness and clarity as well as to check the correctness of accounting books the report was based on. We carried out an audit pursuant to the provisions of: 1) chapter 7 of accountancy law as of 29th September 1994 (Dz. U.- the Journal of Laws No. 76, item 694, 2002), 2) auditing standards issued by the National Council of Certified Auditors. We planned and conducted the audit in the way allowing us to base our opinion on rational certainty. In particular, the aim of the audit was to assess the correctness of accountancy and significant estimates principles (of policy) applied by the Company, examine, mostly by a spot check method, accounting records and book entries being the basis for figures and information contained in the financial report, and to present an overall evaluation of the financial report. We believe the audit provided us with a sufficient basis to express a reliable opinion. In our opinion, the financial report, comprising figures and explanatory notes: in a reliable and clear way presents all the information necessary to evaluate the company s situation in terms of property and finances on 31st December 2002, and its financial result for the financial year from 1st January 2002 to 31st December 2002, in all its significant aspects has been drawn up in accordance with accounting principles (of policy) specified in the above quoted act and based on correctly kept accounting books, is compliant with law regulations and provisions of the Company s Statutes which affect the financial report contents. Following the shareholders motion, the Managing Board convened an Extraordinary Assembly of Shareholders on 11th April 2003, the agenda of which includes passing a resolution on the consent to form three dependent companies and contribute organised parts of the enterprise towards these companies initial capitals. If the resolution is passed and executed, as a result of separation of dependent companies from the structures of Lentex S.A., the Company s activities shall be continued in the previous scope within an increased capital group, and the activities of Lentex S.A. shall be limited to Capital Group managing. The report on the Company s activities is complete in the understanding of art. 49, paragraph 2 of the accountancy act, and the information contained in this report is consistent with the information given in the examined financial report. The financial report for the period of 1st January 2002 through 31st December 2002 has been drawn up in compliance with regulations specified in the ordinance of the Council of Ministers as of 16th October 2001 on current and periodical information provided by securities issuers (Dz. U. - the Journal of Laws, No. 139, item 1569), which requires a different form and scope of presenting information in relation to requirements imposed by the accountancy law as of 29th September 1994 (the Journal of Laws No. 121, item 591 with subsequent changes). Information contained in the Managing Board s comments on the Company s economic activities and principles of financial report preparation is consistent with the information presented in the examined financial report. Katowice, 31st March 2003 For the Shareholders, Supervisory Board and Managing Board of Lentex S.A. Capital Group. We have conducted an audit of the enclosed report prepared by the Capital Group of Lentex S.A., based in Lubliniec, which is an annual report for the Securities and Stock Exchange Commission. The report comprises the following: introduction to consolidated financial report; consolidated balance sheet drawn up on 31st December 2002, which on the assets and liabilities side shows the sum of PLN 187,756,000; consolidated profit and loss account for the period of 1st January 2002 through 31st December 2002, showing a net profit of PLN 6,515,000; list of changes in the consolidated own capital showing a reduction in the capital group s own capital by PLN 265,000; consolidated cash flow statement, showing a drop in net financial resources in the period of 1st January 2002 through 31st December 2002 by PLN 19,188,000; additional information and explanatory notes. The Managing Board of the dominant company is responsible for preparation of this report. Our task was to examine the aforesaid report and express our opinion on its reliability, correctness and clarity as well as to check the correctness of accounting books the report was based on. We carried out an audit pursuant to the provisions of: 1) chapter 7 of accountancy law as of 29th September 1994 (Dz. U.- the Journal of Laws No. 76, item 694, 2002), 2) auditing standards issued by the National Council of Certified Auditors. We planned and conducted the audit in the way allowing us to base our opinion on rational certainty. In particular, the aim of the audit was to assess the correctness of accountancy and significant estimates principles (of policy) applied by the capital group, examine corrections and consolidation exclusions being the basis for figures and information contained in the financial report, and to present an overall evaluation of the financial report. We believe the audit provided us with a sufficient basis to express a reliable opinion. In our opinion, the financial report, comprising figures and explanatory notes: in a reliable and clear way presents all the information necessary to evaluate the capital group s financial condition on 31st December 2002, and its financial result for the financial year from 1st January 2002 to 31st December 2002, in all its significant aspects has been drawn up in accordance with accounting principles (of policy) specified in the above quoted act and based on correctly kept accounting books, is compliant with law regulations and provisions of the companies Statutes which affect the financial report contents. The report on the Capital Group s activities is complete in the understanding of art. 49, paragraph 2 of the accountancy act, and the information contained in this report is consistent with the information given in the examined financial report. The financial report for the period of 1st January 2002 through 31st December 2002 has been drawn up in compliance with regulations specified in the ordinance of the Council of Ministers as of 16th October 2001 on current and periodical information provided by securities issuers (Dz. U. - the Journal of Laws, No. 139, item 1569), which requires a different form and scope of presenting information in relation to requirements imposed by the accountancy law as of 29th September 1994 (the Journal of Laws No. 121, item 591 with subsequent changes). Katowice, 31st March 2003 Barbara Kubas Certified Auditor Registration number 6452/447 BDO Polska Spółka z o.o. Warszawa, ul. Postępu 12 Oddział Katowice ul. Drzymały 15 Leszek Kramarczuk Managing Board Member Certified Auditor Registration number 1920/289

20 18 raport roczny 2002 Bilans Zakładów LENTEX S.A. w Lublińcu na dzień r. w tys. PLN Lp. A Treść AKTYWA Zakłady LENTEX S.A. Grupa Kapitałowa LENTEX bilans struktura % bilans struktura % bilans skonsolidowany struktura % bilans skonsolidowany struktura % 1. Aktywa trwałe , , , ,9 a) wartości niematerialne i prawne 245 0, , , ,2 b) rzeczowe aktywa trwałe , , , ,9 c) należności długoterminowe 577 0, , , ,3 d) inwestycje długoterminowe , , , ,5 e) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,0 2. Aktywa obrotowe , , , ,1 a) zapasy , , , ,2 b) należności krótkoterminowe , , , ,9 c) inwestycje krótkoterminowe , , , ,9 d) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 219 0, , , ,2 RAZEM AKTYWA , , , ,0 B PASYWA 1. Kapitał własny , , , ,8 a) kapitał podstawowy , , , ,8 b) akcje własne , , , ,2 c) kapitał zapasowy , , , ,4 d) kapitał z aktualizacji wyceny e) pozostałe kapitały rezerwowe 191 0, , , ,1 f) wynik finansowy z lat ubiegłych 599 0, , , ,3 g) wynik finansowy roku bieżącego , , , ,5 2. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych , ,5 3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , , ,7 a) rezerwy na zobowiązania , , , ,4 b) zobowiązania długoterminowe 0 0 c) zobowiązania krótkoterminowe , , , ,2 d) rozliczenia międzyokresowe , , , ,1 RAZEM PASYWA , , , ,0

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President 2 7 RAPORT ROCZNY ANUALREPORT Spis treści Table of contents List Prezesa Zarządu Wydarzenia roku 27 Władze Spółki i Akcjonariat Notowania giełdowe Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego Działalność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities 29 raport roczny / annual report Spis treści Contents List prezesa zarządu Władze spółki Akcjonariat Giełda Historia spółki Ważne wydarzenia 29 roku Czynniki ryzyka Produkty i ich rynki Działalność spółki

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board raport roczny annual report Spis treści Contents 2 2 6 8 10 12 16 17 18 20 22 24 28 34 30 36 31 37 32 38 42 42 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group 2008 2 Raport roczny Grupy PKP 2008 Annual Report of PKP Group słowo wstępne 4 Władze PKP S.A. 6 Grupa PKP 8 Polskie koleje Państwowe S.A. 30 PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS 1 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group SPIS TREŒCI Władze PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza Spółki Kino Polska TV S.A. szczegółowo zapoznała się z przedstawionymi przez Zarząd Spółki dokumentami, tj.:

Rada Nadzorcza Spółki Kino Polska TV S.A. szczegółowo zapoznała się z przedstawionymi przez Zarząd Spółki dokumentami, tj.: REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD OF KINO POLSKA TV S.A. (the Company ) on the assessment report of the Management Board on the activities of the Company in 2013, the Company's financial statements for the

Bardziej szczegółowo

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl Annual Report 2002 SPIS TREŚCI TABLE OF

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo