2 raport roczny Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu"

Transkrypt

1

2 Spółka LENTEX otrzymała za Sprawozdanie Roczne za 2001 rok III nagrodę w kategorii spółek publicznych w IV edycji konkursu na Najlepsze sprawozdanie finansowe spółki publicznej i niepublicznej. Dodatkowo wyróżniono opisowe sprawozdanie Zarządu i przyznano Spółce nagrodę specjalną Radia PiN, będącego jednym z patronów medialnych tegorocznego konkursu, za podnoszenie wartości merytorycznej raportu. Organizatorem konkursu na najlepsze sprawozdanie roczne była Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Patronat honorowy przyjęły Ministerstwo Skarbu Państwa, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. For its 2001 Annual Report LENTEX company received the third prize in public companies category of 4th edition of contest entitled The best financial report of a public and non-public company. Additionally, the descriptive report by the Managing Board was praised and the Company was granted a special award by PiN Radio - one of the media patrons of this year s competition, for enhancing the value of report with regard to its contents. The competition for the best annual report was organised by Accountancy Development Foundation in Poland, under the auspices of the Minister of Treasury, Securities and Stock Exchange Commission and Securities Stock Exchange in Warsaw.

3

4 2 raport roczny 2002 Spis treści Contens List Prezesa 3 Letter from President Władze Spółki 4 Company Authorities Struktura akcjonariatu 6 Shareholders Structure Spółka na parkiecie 7 Company on the Stock Exchange Wyniki ekonomiczne Spółki 8 Company s Economic Results Cele Spółki 11 Company s Objectives Spółka i środowisko naturalne 11 The Company and Natural Environment System Zarządzania Jakością 12 Quality Management System Grupa kapitałowa 13 Capital Group Sprawozdanie finansowe Spółki 14 Company s financial statement Opinia Biegłego Rewidenta 16 Certified Auditor s Opinion Bilans Spółki Lentex S.A. w Lublińcu 18 Balance Sheet of Lentex S.A. in Lubliniec Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 20 Cash Flow Statement Rachunek zysków i strat za 2002 rok 22 Profit and Loss Account for 2002 Skonsolidowane sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej 14 Consolidated Financial Statement of Capital Group Opinia Biegłego Rewidenta 16 Certified Auditor s Opinion Skonsolidowany bilans 18 Consolidated Balance Sheet Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 20 Consolidated Cash Flow Statement Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2002 rok 22 Consolidated Profit and Loss Account for 2002 Oferta Handlowa 24 Commercial Offer

5 List Prezesa Zarządu 2002 annual report 3 Statement by President Szanowni Państwo! W ubiegłych latach kierownictwo spółki Lentex S.A. prowadziło szeroko zakrojone działania restrukturyzacyjne. Oprócz prac skierowanych na obniżkę kosztów tj. znaczne zmniejszenie zatrudnienia, nowe oszczędne technologie itp. duży nacisk położono na lepszą efektywność i organizację produkcji. Słaby popyt wewnętrzny, a szczególnie trudna sytuacja w branży budowlanej, stanowiła znaczące wyzwanie dla służb handlowych wykładzin podłogowych. Mimo takiej sytuacji rynkowej udało się uzyskać, przy niewielkim spadku sprzedaży w stosunku do roku 2001, poprawę rentowności w tym segmencie. W sektorze włóknin poważną barierą wzrostu jest trwający od trzech lat kryzys strukturalny w branży odzieżowej. Stąd wysiłki kierownictwa Lentexu skierowane były na kompensatę utraconych rynków poprzez silną presję na branże meblarską i artykułów higienicznych. Przygotowano się do wzbogacenia oferty o włókniny przerobione z półfabrykatów na produkty rynkowe np. nasączone i suche ścierki dla gospodarstw domowych, mokrych chusteczek higienicznych, artykułów dla dzieci i niemowląt itp. Zrealizowana w terminie inwestycja w linię do produkcji włóknin wysokopuszystych zwiększyła naszą elastyczność w produkcji włóknin dla mebli tapicerowanych. Udało się również zrealizować plany w zakresie poprawy jakości produkcji. Po stosunkowo krótkim okresie prac wdrożono program ISO uzyskując certyfikat ISO już w miesiącu lipcu. Zakończono również wdrażanie metod planowania produkcji w zintegrowanym systemie BPCS w Zakładzie Włóknin. W IV kwartale rozpoczęto prace nad głębokimi zmianami organizacyjnymi przygotowując rozdział dwóch odrębnych działalności produkcyjnych, handlowych i logistycznych tj. wykładzin i włóknin. W efekcie tych prac wprowadzono od r. nowy schemat organizacyjny. Szanowni Akcjonariusze i Klienci! Wprowadzone zmiany w organizacji Spółki oraz dalsze prace nad nowymi produktami powinny w 2003 r. zmienić dotychczasową spadkową tendencję w wartości sprzedaży i rynku. Zahamowanie spadków, jakie miało miejsce w 2002 roku powinno przynieść wzrost wartości spółki w najbliższym czasie. Będziemy w dalszym stopniu intensywnie pracować nad poprawą efektywności działalności poprzez urentownienie niektórych segmentów włóknin oraz wzrost sprzedaży wykładzin. Jednocześnie duże nadzieje wiążemy z wprowadzeniem na rynek nowych produktów w segmentach, gdzie dotychczas nie mieliśmy ugruntowanej pozycji. Realizacja celów uwarunkowana jest zewnętrzną sytuacją gospodarczą. Jestem jednak przekonany, że dotychczasowa polityka szybkiego reagowania na zewnętrzne sygnały rynku zostanie jeszcze poprawiona i ambitne plany na 2003 rok zostaną zrealizowane. Dear Ladies and Gentlemen! In previous years the Management of Lentex S.A. undertook large-scale restructuring activities. Apart from works aimed at reducing costs, i.e. considerable drop in the staffing level, new cost-saving technologies etc., much emphasis was placed on better effectiveness and organisation of production. Poor domestic demand, and in particular difficult condition of the building branch was a considerable challenge for commercial services of floor coverings. Despite such bad market situation we managed to improve profitability in this segment, with only a slight drop in sale compared to A serious barrier for growth in the nonwovens sector was a structural crisis, which had been affecting the textile industry for three years. Hence, Lentex management made efforts to compensate for the lost markets by exerting a strong pressure on furniture and hygienic articles branches. We made preparations to extend the offer with nonwovens processed from semi-finished products into market goods e.g. wet and dry cloths for households, wet hygienic tissues, articles for babies and children etc. We managed to carry out plans connected with production quality improvement. Following a relatively short period of works, an ISO programme was implemented and as early as in July the company was granted ISO 9001 certificate. Implementation of production planning methods in BPCS integrated system was also finished in the Nonwovens Plant. In the fourth quarter we started works towards deep organisational changes, preparing separation of two different kinds of production, commercial and logistics activities, i.e. floor coverings and nonwovens. As a result of these works a new organisational system was introduced on 1st March Dear Shareholders and Customers! We expect that the changes in the Company s organisation and works connected with new products will in 2003 divert the falling trend in the value of sale and market. Stopping the drop we saw in 2002 should in the nearest time lead to a growth in the company s value. We will continue our efforts to improve effectiveness by making some of the nonwovens segments profitable and increasing the sale of floor coverings. At the same time we have big plans connected with launching new products in the segments which to date have not had a strong position on the market. Achieving these goals is dependent on the economic situation. I am convinced, however, that the policy we have followed so far - i.e. fast reaction to external signals from the market, will further improve and the ambitious plans for the year 2003 shall be fulfilled. Prezes Zarządu Board President Franciszek Koszarek W dniu 12 kwietnia 2003 r. zmarł nagle Franciszek Koszarek Prezes Zarządu Zakładów Lentex Spółka Akcyjna w Lublińcu. Z firmą związany był od 24 lat, z czego 13 przepracował na stanowisku Dyrektora Naczelnego i Prezesa Zarządu. On 12th April 2003 suddenly died Franciszek Koszarek, President of the Managing Board of Lentex S.A. in Lubliniec. The deceased worked for the Company for 24 years, 13 of which he spent holding the post of General Director and Managing Board President.

6 4 raport roczny 2002 Władze spółki Rada Nadzorcza Company Authorities The Supervisory Board Wg stanu na r. przedstawiciele akcjonariuszy posiadali swych przedstawicieli w Radzie Nadzorczej Spółki w osobach: On 1st January 2002 representatives of the shareholders had the following representatives in the Supervisory Board: Przewodniczący RN przedstawiciel Pierwszego NFI Janusz Hatala Supervisory Board Chairman representative of First NIF (National Investment Fund) Wiceprzewodniczący RN przedstawiciel Pierwszego NFI Andrzej Ćwiek Supervisory Board Deputy Chairman representative of First NIF członek RN przedstawiciel Pierwszego NFI Anthony Doran Supervisory Board Member representative of First NIF Sekretarz RN przedstawiciel załogi Spółki Lentex Ireneusz Kłobus Supervisory Board Secretary representative of Lentex Company staff członek RN przedstawiciel Towarzystwa Finansowego Silesia. Jarosław Piechotka Supervisory Board Member representative of Financial Association Silesia. W trakcie roku 2002 nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej, wynikająca z zakończenia trzeciej kadencji RN. Wybrano Radę czwartej kadencji w składzie: J. Maślankiewicz, J. Hatala, I. Kłobus, P. Zajączkowski i R. Gaik. Zgodnie z Uchwałą 126/IV/02 od dn pełnią oni następujące funkcje: Przewodniczący RN przedstawiciel Pierwszego NFI Jerzy Maślankiewicz In 2002 the Supervisory Board was changed as it came to an end of its third term. The fourth term Supervisory Board was selected in the following panel: J. Maślankiewicz, J. Hatala, I. Kłobus, P. Zajączkowski and R. Gaik. Pursuant to Resolution 126/IV/02, since 19th July 2002 the above mentioned have held the following positions: Supervisory Board Chairman representative of First NIF Wiceprzewodniczący RN przedstawiciel Pierwszego NFI Janusz Hatala Supervisory Board Deputy Chairman representative of First NIF członek RN przedstawiciel Pierwszego NFI Piotr Zajączkowski Supervisory Board Member representative of First NIF Sekretarz RN przedstawiciel załogi Spółki Lentex Ireneusz Kłobus Supervisory Board Secretary representative of Lentex staff członek RN przedstawiciel Towarzystwa Finansowego Silesia. Robert Gaik Supervisory Board Member representative of Financial Association Silesia. W dniu odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym przewiduje się dokonanie kolejnych zmian w składzie Rady Nadzorczej. On 11th April 2003 will be held an Extraordinary Assembly of Shareholders during which other changes in the Supervisory Board composition are planned.

7 Władze spółki Zarząd 2002 annual report 5 Company Authorities Management Board Franciszek Koszarek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Managing Board President - General Director Alfred Jarzombek Członek Zarządu - Dyrektor d/s Handlu i Marketingu Managing Board Member - Sale s and Marketing Director Jerzy Kusina Członek Zarządu - Dyrektor d/s Finansowych Managing Board Member - Financial Director Ryszard Dłubała Członek Zarządu - Dyrektor d/s Technicznych Managing Board Member - Technical Director Jerzy Kusina Franciszek Koszarek Alfred Jarzombek Ryszard Dłubała Prokurentami Spółki są: The Company s proxies are: Józef Makarski Dyrektor ds. Produkcji, od dn Dyrektor Zakładu Włóknin Production Director, since 1st March 2003 Nonwovens Plant Director Waldemar Pietryga Kierownik Działu Controllingu, Z-ca Gł. Księgowego. Controlling Department Manager, Deputy Chief Accountant. Zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami organu właścicielskiego z dniem r. wprowadzono zmiany do regulaminu organizacyjnego Spółki. Zostały wydzielone dwa zakłady: Zakład Włóknin, kierowany przez Dyrektora ds. Włóknin - Józefa Makarskiego, dotychczasowego Dyrektora ds. Produkcji. Zakład Wykładzin, kierowany przez Dyrektora ds. Wykładzin - Marka Mazurka, dotychczasowego Kierownika Działu Finansowego. As previously directed by the owner s body, the following changes in the Company s organisational regulations were introduced as of 1st March Two plants were separated: Nonwovens Plant, headed by Nonwovens Director - Józef Makarski, previously holding the post of Production Director. Floor Coverings Plant, headed by Floor Coverings Director - Marek Mazurek, previously holding the post of Financial Department Manager.

8 6 raport roczny 2002 Struktura akcjonariatu Shareholder s Structure Skład i struktura akcjonariatu na dzień r. przedstawia się następująco: Composition and structure of shareholders on 31st December 2002: AKCJONARIUSZE SHAREHOLDERS Pierwszy NFI S.A. I NIF S.A. (National Investment Fund - Plc) Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. Financial Association Silesia Limited NFI FORTUNA S.A. NIF (National Investment Fund) Fortuna S.A. OFE PZU Złota Jesień Open Pension Fund - Polish Insurance Company Golden Autumn Pozostali akcjonariusze Other Razem Total ILOŚĆ AKCJI NUMBER OF SHARES % KAPITAŁU % OF CAPITAL 28,70 18,13 10,11 9,09 33,97 100,00 Pozostali akcjonariusze Other 33,97% 28,70% Pierwszy NFI S.A. I NIF S.A. (National Investment Fund - Plc) 9,09% OFE PZU Złota Jesień Open Pension Fund - Polish Insurance Company Golden Autumn 18,13% Towarzystwo Finansowe Silesia Financial Association Silesia Limited 10,11% NFI FORTUNA S.A. NIF (National Investment Fund) Fortuna S.A

9 2002 annual report 7 Spółka na parkiecie Company on Stock Exchange Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku. W roku 2002 cena akcji kształtowała się w przedziale zł. Po znacznym wzroście kursu w styczniu, w którym akcje Spółki osiągnęły swoje roczne maksimum ( ,40 zł), okres od lutego do lipca charakteryzował się spadkiem notowań. W dniu 26 lipca 2002 akcje Spółki były notowane po 10 zł, osiągając roczne minimum. W drugiej połowie roku kursy akcji Lentexu odrabiały straty z pierwszego półrocza i pod koniec roku ustabilizowały się na poziomie zł - tj. poziomie z początku roku. Średnia cena w trakcie roku to 15,41 zł, a średni roczny wolumen obrotów szt. akcji na sesję. The Company has been listed on Stock Exchange in Warsaw since In 2002 the price of one share ranged from PLN 10 to 20. Following a considerable rise of the rate in January, when the Company s shares reached its annual maximum ( PLN 20.40), the period from February to July was marked by a drop in ratings. On 26th July 2002 the Company s shares had the price of PLN 10, which was its annual minimum. In the second half of the year the rates of Lentex shares were making up losses suffered in the first half of year to get stabilised towards the end of year at the level of PLN 15-16, i.e. the level it had at the beginning of the year. Average price during the year was PLN and average annual volume of trade - 1,842 shares per session. Wskaźniki giełdowe na Stock exchange indexes on 31st December 2002 wartość księgowa na 1 akcję P/BV - cena / wartość księgowa EPS - zysk na 1 akcję P/E - cena / zysk na 1 akcję 24,62 zł 0,63 zł 0,72 zł 21,38 zł book value per 1 share PLN P/BV - price / book value PLN 0.63 EPS - profit per 1 share PLN 0.72 P/E - price / profit per 1 share PLN Wybrane wskaźniki Spółki za 2002 rok Selected Company s indexes for the year 2002 Stopa dywidendy (dywidenda na 1 akcję / cena rynkowa 1 akcji na dzień )* 4,70% Stopa wypłat dywidendy (dywidenda / zysk netto)* 100,00% * planowana wielkość wypłaty dywidendy za rok 2002 Dividend rate (dividend per 1 share / market price of 1 share on 31st December 2002)* 4.70% Rate of dividend payment (dividend / net profit)* % *planned amount of dividend payment for the year 2002 LTX WIG

10 8 raport roczny 2002 Wyniki ekonomiczne Company s Economic Results Produkty Spółki Grupa Lentex wytwarza szeroki asortyment produktów, utrzymując w ten sposób silną pozycję na rynku. W strategii rozwoju Spółki różnorodność oferty jest jednym z podstawowych elementów walki o rynek i przeciwstawiania się konkurencji. Główne grupy produkowanych wyrobów to: wykładziny podłogowe włókniny (płaske, puszyste, igłowane i wodnoigłowane) puch silikonowy (Lentex-Ball) do wypełniania kołder, śpiworów, poduszek wyroby pikowane i usługi pikowania konfekcja rynkowa tkaniny techniczne. Wszystkie grupy zostały szerzej omówione w punkcie Oferta handlowa. The Company s products Lentex Group offers a wide range of products, thus keeping its strong position on the market. Variety of offer is one of the basic elements of fighting for market and beating off competitors. Main groups of manufactured goods include: floor coverings nonwoven (nonwovens interlinings, waddings (fluffy nonwovens), needle-punched nonwovens and hydro-entangled nonwovens) silicon fluff (Lentex-Ball) for filling quilts, sleeping bags, pillows quilted fabrics and quilting services ready-made market goods technical textiles. All the groups have been described in more detail in Commercial Offer. włókniny nonwovens 36% wykładziny PCV PVC floor coverings 48% 5% 6% 3% 2% hydroniny spunlaced nonwovens włókniny przeszywane stitch-bonded nonwovens konfekcja ready-made goods pozostałe produkty i usługi other fabrics and services Struktura wartościowa sprzedaży produktów Spółki Lentex w podstawowych grupach wyrobów za 2002 rok Wartość sprzedaży produktów Spółki w roku 2002 wyniosła 149,1 mln zł i jest porównywalna z przychodami ze sprzedaży roku ubiegłego. Nastąpiła zmiana struktury sprzedawanych wyrobów w porównaniu do roku Wśród wykładzin wzrósł udział sprzedaży wykładzin o szerokości 3 i 4 m. W segmencie włóknin znacznie zwiększył się udział sprzedaży włóknin puszystych. W warunkach ograniczenia zamówień na rynku krajowym Spółka ekspansywnie rozwinęła sprzedaż na rynkach zagranicznych, co zaowocowało wzrostem wartości eksportu. Sprzedaż eksportowa wykładzin podłogowych wyniosła 113,7% wartości roku 2001 a sprzedaż eksportowa włóknin utrzymała się na poziomie roku Udział sprzedaży eksportowej wzrósł do 24,2% całości sprzedaży Spółki. Przychody ze sprzedaży ogółem w mln zł Total sales revenues in mln PLN The value structure of Lentex products sale in the basic groups in 2002 The value of the Company products sale in 2002 was PLN million, which makes it comparable to the revenues from sale in previous year. There was a change in the structure of goods sold compared to We observed an increased share of sale of 3 and 4 m wide coverings. In nonwoven segment there was a rise in the share of fluffy nonwovens sale. In the conditions of limited orders on domestic market the Company largely developed sale on foreign markets, which led to a rise in export value. Export sale of floor coverings reached 113.7% of the value in 2001, and export sale of nonwovens was kept on the same level as in Share of export sale went up by 24.2% of the whole sale made by the Company. Przychody ze sprzedaży eksportowej w mln zł Export sales revenues in mln PLN 154,8 152,8 35,7 36,0

11 2002 annual report 9 Rynek Wykładzin Podłogowych Spółka starała się utrzymać pozycję na rynku krajowym wykładzin poprzez: wprowadzenie do sprzedaży tanich wykładzin (Bonus Classic, Bonus Quattro, Kontra) dorównanie cen do poziomu konkurencji zagranicznej sezonowe promocje na wybrane produkty. Krajowy rynek wykładzin PCV w roku 2002 szacuje się na ok. 15 mln m 2. Znaczny udział mają w nim produkty importowane. Szacunki wskazują, że w roku 2002 importowano około 8,0 mln m 2 wykładzin, co stanowi ponad 55% krajowego zużycia. Pozostałe 45% rynku zostało podzielone między dwóch producentów krajowych - Zakłady Lentex (34%) i Zakłady Gamrat Jasło (11%). W imporcie wykładzin czołowe pozycje zajmują Niemcy, Belgia, Francja, Holandia, Luxemburg, Węgry. Floor Coverings Market The Company was trying to maintain its position on domestic market by: launching cheap coverings (Bonus Classic, Bonus Quatro, Kontra) making the prices equal to those of foreign competitors organising season promotions for chosen products. The domestic market of PVC floor coverings in 2002 is estimated to have been ca 15 million m 2, where imported products had a considerable share. According to estimates, in 2002 about 8.0 million m 2 coverings were imported, which accounts for 55% of domestic use. The remaining 45% of the market was divided between two domestic producers - Lentex (34%) and Gamrat Jasło (11%). The leading positions in floor coverings import belong to Germany, France, Holland, Luxemburg and Hungary. IMPORT 55% LENTEX 34% GAMRAT 11% Rynek Włóknin Około 41% przychodów ze sprzedaży produktów i usług osiąga Spółka ze sprzedaży włóknin: odzieżowych, technicznych, meblarskich, geowłóknin i włóknin wodnoigłowanych. Przychody ze sprzedaży tych produktów w roku 2002 przekroczyły poziom sprzedaży z roku Największą dynamikę sprzedaży osiągnięto w grupie włóknin wodnoigłowanych (hydronin) i włóknin puszystych. Zróżnicowane zastosowanie hydronin pozwoliło na znaczne zwiększenie sprzedaży w 2002 roku w segmentach: artykułów sanitarno - medycznych (plastrów, opatrunków) artykułów higienicznych, kosmetycznych i AGD (ściereczek suchych i nasączanych) geowłóknin stosowanych przy remontach dróg pod masy bitumiczne. Wzrost sprzedaży włóknin meblarskich zapewniła inwestycja w nowy agregat thermobond. 1 lipca 2002 nastąpił rozruch technologiczny agregatu. Sprzedaż włóknin meblarskich w latach w mln zł Sale of furniture nonwovens in years in millions of PLN. Nonwoven market About 41% of revenues from sale of products and services come from the sale of nonwovens: textile, technical and furniture nonwovens, geotextiles and needle-punched nonwovens. Receipts from the sale of these products in 2002 exceeded the level of sale in The highest dynamics of sale was observed in the group of hydro-entangled nonwovens and fluffy nonwovens. Differentiated application of hydro-entangled nonwovens allowed us to considerably increase sale in 2002 in the following segments: hygienic and medical articles (plasters, dressings) hygienic, cosmetic and household goods (dry cloths and wet tissues) geotextiles used for bituminous mass in the construction of roads Sale of furniture nonwovens increased owing to investment into a new thermobond unit. The unit was started on 1st July Sprzedaż hydronin w latach w mln zł Sale of spunlaced nonwovens in years in millions of PLN. 6,5 7,7 6,1 7,9

12 10 raport roczny 2002 Wyniki ekonomiczne Company s Economic Results Wśród włóknin o tradycyjnych zastosowaniach (przemysł odzieżowy, obuwniczy, meblarski) duże możliwości rozwoju ma segment tzw. włóknin technicznych, wśród których wymienić należy geowłókniny, bentizol, włókniny sorpcyjne. Gama zastosowań włóknin technicznych ulega ciągłemu rozszerzeniu. Spółka Lentex posiada techniczne i technologiczne możliwości sprostania aktualnym i potencjalnym zastosowaniom włóknin w przemyśle i budownictwie. Nowe produkty W lipcu 2002 r. uruchomiono produkcję nowej generacji włóknin technicznych wysokopuszystych na nowej linii Asselin. Inwestycję o wartości 8,1 mln pokryto w całości ze środków własnych. Do końca roku sprzedaż włóknin z nowej linii cechowała wysoka dynamika wzrostu. W roku 2003 Spółka planuje nakłady inwestycyjne na kwotę 13,6 mln zł. Trwają prace przystosowujące ciąg wykładzin szerokich do produkcji powlekanych tkanin plandekowych, wykonano już próby produkcyjne. Uruchomienie produkcji plandek przewiduje się w pierwszym półroczu 2003 roku. W I kwartale roku 2003 będzie zainstalowana linia do łączenia włóknin metodą laminowania, która pozwoli na tworzenie kompozytów włókninowych, włókninowo - tkaninowych lub włókninowo - tkaninowo - foliowych. Spółka zmodernizuje linię do produkcji włókniny płaskiej, dzięki czemu możliwa będzie produkcja włóknin płaskich barwionych i drukowanych, na które jest duże zapotrzebowanie rynkowe. Wynik Finansowy Wypracowany zysk ze sprzedaży za rok 2002 wyniósł 7,2 mln zł. Uzyskana marża brutto wyniosła 4,7%. Zysk netto za rok 2002 wyniósł 4,5 mln zł i stanowi 99,5% zysku osiągniętego w roku ubiegłym. Among nonwovens of traditional use (textile, shoe-making and furniture industry) the segment of so-called technical nonwovens has a big potential of development. We should mention here geotextiles, bentizol and sorptive nonwovens. A range of applications of technical nonwovens is constantly extended. Lentex has technical and technological possibilities allowing the company to meet the requirements of current and potential use of nonwovens in industry and building branch. New products In July 2002 we started production of new generation highly-fluff technical nonwovens on a new line Asselin. The project worth 8.1 million was in 100% covered from the company s own resources. Till the end of year the sale of nonwovens produced on the new line was marked by high growth dynamics. In 2003 the Company plans investments reaching PLN 13.6 million. Under way are works aimed at adjusting wide coverings line for the production of coated canvas covers; first tests have been already carried out. Production of canvas covers is planned to be started in first half of In 1st quarter of 2003 we will install a line for nonwovens joining by laminating method, which will allow us to create nonwoven, non-woven-textile or nonwoven-textilefoil composites. The Company is modernising the line for production of nonwoven interlinings, which will enable production of dyed and printed nonwoven interlinings, being in demand on the market. Financial result Profit on sale for 2002 reached PLN 7.2 million. Gross margin of 4.7% was obtained. Net profit for 2002 amounted to PLN 4.5 million, which accounts for 99.5% of profit obtained in previous year. Zysk netto za lata Net profit for years , ,6 Wybrane wskaźniki Spółki za 2002 rok Selected Company s indexes for 2002 Marża zysku na sprzedaży (zysk ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży ogółem) Sales profit margin (sales profit / total sales revenues) Marża zysku netto (zysk netto / przychody ze sprzedaży ogółem) Net profit margin (net profit / total sales revenues) Rentowność kapitałów własnych (zysk netto / kapitały własne) Return on equity (net profit / equity) Rentowność aktywów (zysk netto / aktywa) Return on assets (net profit / assets) Wskaźnik bieżący płynności (majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe) Current liquidity ratio (current assets / short-term liabilities) Wskaźnik szybki płynności [(majątek obrotowy zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe] Quick ratio [(current assets stocks) / short-term liabilities] Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego (zadłużenie krótkoterminowe / kapitały własne) Short-term equity gearing (short-term debts / own capital) Stopa dywidendy (dywidenda na 1 akcję / cena rynkowa 1 akcji na dzień )* Dividend rate (dividend per 1 share / market price of 1 share as of )* Stopa wypłat dywidendy (dywidendy / zysk netto)* Dividend payment rate (dividends / net profit)* * planowana wielkość wypłaty dywidendy za rok 2002 * planned dividend payment for the year ,7% 3,1% 3,1% 2,7% 6,23 3,79 0,09 4,70 100,00 Wskaźniki rentowności kształtują się na zadowalającym poziomie, wysoki poziom płynności jest świadectwem dobrej kondycji finansowej Spółki. The selected profitability indexes are maintained on a satisfactory level and high level of cash flow proves good condition of the Company.

13 Cele spółki 2002 annual report 11 Company s Objectives Główne Cele Zarządu Spółki na rok 2003 obejmują: osiągnięcie wzrostu udziału w krajowym rynku wykładzin elastycznych rozwój nowych produktów na wykładzinowym parku maszynowym tzw. tkaniny powlekane nawiązanie ścisłej współpracy handlowo-produkcyjnej z firmami konfekcjonującymi wyroby włókninowe opracowanie nowych produktów włókninowych (wielowarstwowe włókniny laminowane) zdobycie nowych rynków i kanałów dystrybucji na rynku krajowym wzrost udziału eksportu w sprzedaży do 26%. Do przedstawionych celów przygotowane zostały szczegółowe programy ich realizacji. Main Objectives of the Company in 2003 include: increasing share on the domestic market of flexible floor coverings development of new products in the floor covering fleet of machines i.e. coated textiles starting close co-operation (production and sale) with firms dealing in ready made nonwoven goods developing new nonwoven products (multi-layer laminated nonwovens) gaining new markets and distribution channels on the domestic market growth of export share in sale up to 26%. Detailed plans of objectives fulfilment have been prepared. Spółka i środowisko naturalne The Company and Natural Environment Spółka Lentex posiada wszystkie niezbędne decyzje i zezwolenia w zakresie korzystania z dóbr środowiska naturalnego. Ponosi wszelkie opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Kontynuowany jest program wytłumiania hałasu w budynkach produkcyjnych. W efekcie uzyskano znaczną poprawę parametrów hałasu emitowanego do środowiska. Lentex has been granted all the necessary approvals and permits regarding the use of natural resources. It pays all the fees connected with the economic use of the environment. We continue a programme of noise damping in production buildings. As a result, we have achieved a considerable improvement in parameters of noise emitted into the environment. Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem Dobiega końca wdrożenie komputerowego systemu BPCS, który jest zintegrowanym systemem zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP. Wdrożone moduły obejmują swoim zakresem obszary planowania i zarządzania produkcją, kosztów produkcji, zaopatrzenia oraz gospodarki materiałowej. BPCS współpracuje z eksploatowanym w zakładzie systemem sprzedaży działając w zamkniętej pętli MRP. Pełna funkcjonalność systemu została osiągnięta w zakładzie włóknin. W roku 2003 planowane jest zakończenie wdrożenia BPCS w zakładzie wykładzin. Integrated System of Enterprise Management We are finishing implementation of BPCS computer system, which is an integrated system of ERP class enterprise management. The implemented modules comprise planning and management of production, production costs, provision and material management; BPCS co-operates with the system of sale applied in the plant, working within a closed MRP loop. Full functionality of the system has been achieved in the nonwovens plant. In the year 2003 we plan to finish implementation of BPCS in the floor coverings plant.

14 12 raport roczny 2002 System Zarządzania Jakością Quality Management System W lipcu 2002 roku Lentex S.A. uzyskał certyfikat zgodności systemu jakości z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży wykładzin podłogowych i innych wyrobów powlekanych polichlorkiem winylu, włóknin odzieżowych, technicznych, hydronin, geowłóknin, wyrobów konfekcyjnych oraz Lentex-Ball. Audit certyfikacyjny został przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji należące do międzynarodowej sieci jednostek certyfikujących IQNet. Wdrożenie systemu precyzuje uprawnienia i odpowiedzialności na każdym etapie realizowanych procesów. Korzyści przynosi również dokładnie określony zakres niezbędnych kontroli i badań na każdym odcinku, w celu uzyskania powtarzalnych wyrobów. In July 2002 Lentex S.A. received a certificate of compliance of quality system with PN-EN ISO 9001:2001 standards with respect to designing, production and sale of floor coverings as well as other products covered with polyvinyl chloride, textile and technical nonwovens, spunlaces, geononwovens, ready-made goods and Lentex-Ball. A certification audit was carried out by Polish Research and Certification Centre belonging to an international network of certifying units IQNet. Implementation of the system allows us to specify the rights and responsibilities at each stage of the process. Another benefit is a precisely defined scope of necessary control and research at each stage, aimed at obtaining reproducible results. Posiadanie systemu jakości świadczy o nastawieniu firmy na zadowolenie i zaspokojenie potrzeb klienta w jak największym stopniu. Ma na celu również wzrost efektywności samej organizacji. Uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością to wzrost prestiżu firmy, możliwość większej ekspansji na rynki europejskie, ale i zobowiązanie do ciągłego doskonalenia systemu i gwarancji jakości. Having a quality system at each stage means that the company is customers oriented, trying to satisfy and fulfil their needs in the best possible way. It is also aimed at increasing effectiveness of organisation itself. Obtaining a quality management system certificate increases the company s prestige, enables its further expansion on European markets but also places the firm under an obligation to constantly improve the system and guarantee high quality.

15 Grupa kapitałowa Capital Group 2002 annual report 13 W skład Grupy Kapitałowej Lentex wchodzi 6 spółek. Główną spółką zależną, której sprawozdania podlegają konsolidacji, są Tkaniny Techniczne z siedzibą w Pabianicach. Przedmiotem ich działalności jest produkcja tkanin: bawełnianych poliamidowych polipropylenowych poliestrowych oraz z rowingu szklanego. Pierwsza transza akcji firmy (59,34%) została pozyskana roku i od tej daty notuje się działalność Grupy Kapitałowej Lentex. Obecnie Lentex posiada 100% pakiet akcji pabianickiego producenta. Pozostałe spółki zależne i stowarzyszone to: Hungaria Lentex (Węgry) Wspólne Ukraińsko - Polskie Przedsiębiorstwo Lentex - Ukraina Feax Lentex sp. z o.o. (Bystrzyca Kłodzka) Lentex Slovensko sp. z o.o. (Słowacja). The Capital Group consists of 6 companies. Technical Textiles, based in Pabianice is the main dependant company the reports of which are subject to consolidation. It is engaged in the production of the following textiles: cotton polyamide polypropylene polyester and glass roving textiles. The first part of the company s shares (59.34%) was obtained on 30th September 1998 and since that time Lentex Capital Group has been in existence. At the moment Lentex owns 100% shareholding of Pabianice manufacturer s shares. The remaining dependent and associated companies include: Hungaria Lentex (Hungary) Joint Ukrainian-Polish Lentex Enterprise - Ukraine Feax Lentex Ltd (Bystrzyca Kłodzka) Lentex Slovensko Ltd (Slovakia) Tkaniny Techniczne Spółka Akcyjna w Pabianicach. Tkaniny Techniczne S.A. w Pabianicach są producentem szerokiej gamy tkanin technicznych, wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu. Dominującym asortymentem wśród wyrobów są: siatki z włókien szklanych - stosowane jako zbrojenie w systemach dociepleń budynków. Istotną pozycję zajmują również: tkaniny bawełniane - produkowane na zamówienia wytwórców tapet winylowych w Holandii i USA; tkaniny poliamidowe - na zamówienia producentów opon oraz taśm przenośnikowych. Tkaniny techniczne wykorzystywane są w różnych gałęziach przemysłu: cukrowniach kopalniach budownictwie rolnictwie drogownictwie a ponadto w: przemyśle okrętowym lotnictwie przemyśle maszynowym przemyśle gumowym. Dzięki przeprowadzonej w latach ubiegłych restrukturyzacji produkcyjnej, majątkowej oraz zatrudnienia, Spółka kolejny już rok uzyskała dodatni wynik finansowy. W roku 2002 uzyskano sprzedaż na poziomie roku 2001, przy około 7% spadku zatrudnienia. Technical Textiles S.A. (Public Limited Company) in Pabianice Technical Textiles S.A. (Plc) in Pabianice produces a wide range of technical textiles used in different branches of industry. Dominant position in the assortment belongs to: glass fibre nets - used to reinforce building insulating systems. Other key products include: cotton textiles - manufactured to the order of vinyl wall-paper producers from Holland and the USA; polyamide textiles - ordered by the manufacturers of tyres and conveyor belts. Technical textiles are used in different branches of industry such as: sugar factories mines building industry agriculture road construction as well as in: shipbuilding aircraft industry machine-building industry and rubber industry. Owing to the production, property and employment restructuring carried out in previous years, the company has again achieved a positive financial outcome. Sale in 2002 was maintained on the level of 2001 while the staffing level dropped by 7%.

16 14 raport roczny 2002

17 2002 annual report 15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI COMPANY S FINANCIAL STATEMENT Opinia Biegłego Rewidenta Bilans Spółki Lentex S.A. w Lublińcu Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Rachunek zysków i strat za 2002 rok Certified Auditor s Opinion Balance Sheet of Lentex S.A. in Lubliniec Cash Flow Statement Profit and Loss Account for 2002 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTOF CAPITAL GROUP Opinia Biegłego Rewidenta Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2002 rok Certified Auditor s Opinion Consolidated Balance Sheet Consolidated Cash Flow Statement Consolidated Profit and Loss Account for 2002

18 16 raport roczny 2002 Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Zakładów Lentex S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania Zakładów Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu, ul. Powstańców 54, stanowiącego raport roczny dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego; bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,04 złotych; rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazujący zysk netto w wysokości ,14 złotych; zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,43 złotych; rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku o kwotę ,24 złotych; komentarz Zarządu na temat działalności gospodarczej emitenta; dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 76 poz. 694 z 2002 roku), 2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej spółki na dzień 31 grudnia 2002 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu spółki. Zarząd na wniosek akcjonariuszy zwołał na dzień 11 kwietnia 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które w porządku obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie trzech spółek zależnych oraz wniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa na pokrycie ich kapitałów zakładowych. W przypadku podjęcia uchwały i jej realizacji, na skutek wydzielenia ze struktur,,lentex S.A spółek zależnych, działalność Spółki w niezmienionym zakresie będzie kontynuowana w ramach powiększonej grupy kapitałowej, a działalność,,lentex S.A. ograniczy się do zarządzania Grupą Kapitałową. Sprawozdanie z działalności jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Sprawozdanie finansowe za okres od roku do dnia roku zostało sporządzone zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 roku, Nr 139 poz. 1569), które przewiduje odmienny format prezentacji i zakres ujawnionych informacji w stosunku do wymogów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami). Informacje zawarte w komentarzu Zarządu na temat działalności gospodarczej Spółki oraz zasad sporządzania sprawozdania finansowego są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Katowice, dnia roku Dla Udziałowców, Rady Nadzorczej i Zarządu Grupy Kapitałowej Zakładów Lentex S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania Grupy Kapitałowej Zakładów Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu, stanowiącego raport roczny dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, na które składa się: wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł; skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazujący zysk netto w wysokości tys. zł; zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 265 tys. zł; skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku o kwotę tys. zł; dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada Zarząd spółki dominującej. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 76 poz. 694 z 2002 roku), 2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez grupę kapitałową zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, ze badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2002 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutów spółek. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Sprawozdanie finansowe za okres od roku do dnia roku zostało sporządzone zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 roku, Nr 139 poz. 1569), które przewiduje odmienny format prezentacji i zakres ujawnionych informacji w stosunku do wymogów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) Katowice, dnia 31 marca 2003 roku Barbara Kubas Biegły Rewident nr ewid. 6452/447 BDO Polska Spółka z o.o. Warszawa, ul. Postępu 12 Nr ewidencyjny 523 Oddział Katowice, ul. Drzymały 15 Leszek Kramarczuk Członek Zarządu Biegły Rewident nr ewid. 1920/289

19 For the Shareholders, Supervisory Board and Managing Board of Lentex S.A annual report 17 Opinion of an independent certified auditor following examination of the financial report covering the period of 1st January 2002 through 31st December We have conducted an audit of the enclosed report of Lentex S.A. based in Lubliniec, 54 Powstańców Street, which is an annual report for the Securities and Stock Exchange Commission, composed of the following: introduction to financial report; balance sheet drawn up on 31st December 2002, which on the assets and liabilities side shows the sum of PLN 173,565,560.04; profit and loss account for the period of 1st January 2002 through 31st December 2002, showing net profit of PLN 4,486,571.14; list of changes in the company s own capital showing a reduction by PLN 2,293,777.43; cash flow statement showing a drop in net cash flow from 1st January 2002 to 31st December 2002 by PLN 19,097,218.24; Managing Board s comments on the economic activities of the issuer; additional information and explanatory notes. Preparation of this report is the responsibility of the Managing Board. Our task was to examine the aforesaid report and express our opinion on its reliability, correctness and clarity as well as to check the correctness of accounting books the report was based on. We carried out an audit pursuant to the provisions of: 1) chapter 7 of accountancy law as of 29th September 1994 (Dz. U.- the Journal of Laws No. 76, item 694, 2002), 2) auditing standards issued by the National Council of Certified Auditors. We planned and conducted the audit in the way allowing us to base our opinion on rational certainty. In particular, the aim of the audit was to assess the correctness of accountancy and significant estimates principles (of policy) applied by the Company, examine, mostly by a spot check method, accounting records and book entries being the basis for figures and information contained in the financial report, and to present an overall evaluation of the financial report. We believe the audit provided us with a sufficient basis to express a reliable opinion. In our opinion, the financial report, comprising figures and explanatory notes: in a reliable and clear way presents all the information necessary to evaluate the company s situation in terms of property and finances on 31st December 2002, and its financial result for the financial year from 1st January 2002 to 31st December 2002, in all its significant aspects has been drawn up in accordance with accounting principles (of policy) specified in the above quoted act and based on correctly kept accounting books, is compliant with law regulations and provisions of the Company s Statutes which affect the financial report contents. Following the shareholders motion, the Managing Board convened an Extraordinary Assembly of Shareholders on 11th April 2003, the agenda of which includes passing a resolution on the consent to form three dependent companies and contribute organised parts of the enterprise towards these companies initial capitals. If the resolution is passed and executed, as a result of separation of dependent companies from the structures of Lentex S.A., the Company s activities shall be continued in the previous scope within an increased capital group, and the activities of Lentex S.A. shall be limited to Capital Group managing. The report on the Company s activities is complete in the understanding of art. 49, paragraph 2 of the accountancy act, and the information contained in this report is consistent with the information given in the examined financial report. The financial report for the period of 1st January 2002 through 31st December 2002 has been drawn up in compliance with regulations specified in the ordinance of the Council of Ministers as of 16th October 2001 on current and periodical information provided by securities issuers (Dz. U. - the Journal of Laws, No. 139, item 1569), which requires a different form and scope of presenting information in relation to requirements imposed by the accountancy law as of 29th September 1994 (the Journal of Laws No. 121, item 591 with subsequent changes). Information contained in the Managing Board s comments on the Company s economic activities and principles of financial report preparation is consistent with the information presented in the examined financial report. Katowice, 31st March 2003 For the Shareholders, Supervisory Board and Managing Board of Lentex S.A. Capital Group. We have conducted an audit of the enclosed report prepared by the Capital Group of Lentex S.A., based in Lubliniec, which is an annual report for the Securities and Stock Exchange Commission. The report comprises the following: introduction to consolidated financial report; consolidated balance sheet drawn up on 31st December 2002, which on the assets and liabilities side shows the sum of PLN 187,756,000; consolidated profit and loss account for the period of 1st January 2002 through 31st December 2002, showing a net profit of PLN 6,515,000; list of changes in the consolidated own capital showing a reduction in the capital group s own capital by PLN 265,000; consolidated cash flow statement, showing a drop in net financial resources in the period of 1st January 2002 through 31st December 2002 by PLN 19,188,000; additional information and explanatory notes. The Managing Board of the dominant company is responsible for preparation of this report. Our task was to examine the aforesaid report and express our opinion on its reliability, correctness and clarity as well as to check the correctness of accounting books the report was based on. We carried out an audit pursuant to the provisions of: 1) chapter 7 of accountancy law as of 29th September 1994 (Dz. U.- the Journal of Laws No. 76, item 694, 2002), 2) auditing standards issued by the National Council of Certified Auditors. We planned and conducted the audit in the way allowing us to base our opinion on rational certainty. In particular, the aim of the audit was to assess the correctness of accountancy and significant estimates principles (of policy) applied by the capital group, examine corrections and consolidation exclusions being the basis for figures and information contained in the financial report, and to present an overall evaluation of the financial report. We believe the audit provided us with a sufficient basis to express a reliable opinion. In our opinion, the financial report, comprising figures and explanatory notes: in a reliable and clear way presents all the information necessary to evaluate the capital group s financial condition on 31st December 2002, and its financial result for the financial year from 1st January 2002 to 31st December 2002, in all its significant aspects has been drawn up in accordance with accounting principles (of policy) specified in the above quoted act and based on correctly kept accounting books, is compliant with law regulations and provisions of the companies Statutes which affect the financial report contents. The report on the Capital Group s activities is complete in the understanding of art. 49, paragraph 2 of the accountancy act, and the information contained in this report is consistent with the information given in the examined financial report. The financial report for the period of 1st January 2002 through 31st December 2002 has been drawn up in compliance with regulations specified in the ordinance of the Council of Ministers as of 16th October 2001 on current and periodical information provided by securities issuers (Dz. U. - the Journal of Laws, No. 139, item 1569), which requires a different form and scope of presenting information in relation to requirements imposed by the accountancy law as of 29th September 1994 (the Journal of Laws No. 121, item 591 with subsequent changes). Katowice, 31st March 2003 Barbara Kubas Certified Auditor Registration number 6452/447 BDO Polska Spółka z o.o. Warszawa, ul. Postępu 12 Oddział Katowice ul. Drzymały 15 Leszek Kramarczuk Managing Board Member Certified Auditor Registration number 1920/289

20 18 raport roczny 2002 Bilans Zakładów LENTEX S.A. w Lublińcu na dzień r. w tys. PLN Lp. A Treść AKTYWA Zakłady LENTEX S.A. Grupa Kapitałowa LENTEX bilans struktura % bilans struktura % bilans skonsolidowany struktura % bilans skonsolidowany struktura % 1. Aktywa trwałe , , , ,9 a) wartości niematerialne i prawne 245 0, , , ,2 b) rzeczowe aktywa trwałe , , , ,9 c) należności długoterminowe 577 0, , , ,3 d) inwestycje długoterminowe , , , ,5 e) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,0 2. Aktywa obrotowe , , , ,1 a) zapasy , , , ,2 b) należności krótkoterminowe , , , ,9 c) inwestycje krótkoterminowe , , , ,9 d) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 219 0, , , ,2 RAZEM AKTYWA , , , ,0 B PASYWA 1. Kapitał własny , , , ,8 a) kapitał podstawowy , , , ,8 b) akcje własne , , , ,2 c) kapitał zapasowy , , , ,4 d) kapitał z aktualizacji wyceny e) pozostałe kapitały rezerwowe 191 0, , , ,1 f) wynik finansowy z lat ubiegłych 599 0, , , ,3 g) wynik finansowy roku bieżącego , , , ,5 2. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych , ,5 3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , , ,7 a) rezerwy na zobowiązania , , , ,4 b) zobowiązania długoterminowe 0 0 c) zobowiązania krótkoterminowe , , , ,2 d) rozliczenia międzyokresowe , , , ,1 RAZEM PASYWA , , , ,0

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo

Spis treści T E M A T Strona

Spis treści T E M A T Strona Spis treści T E M A T Strona 1 2 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Klauzula weryfikacji Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Bilans / Balance Sheet

Bilans / Balance Sheet Bilans / Balance Sheet Grupa i pozycja Treść Contents Stan na / As at 2008-12-31 Stan na / As at 2009-12-31 Group and item AKTYWA ASSETS A Aktywa trwałe Non-current assets 472 085 469,70 470 831 541,13

Bardziej szczegółowo

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej jednostki dominującej Travelplanet.pl S.A. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Rady Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia w Warszawie, ul. Bracka 20A Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2012 1. Przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Tel: +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Opinia i raport niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006 RESOLUTION no. 1/2006 concerning the election of the Chairman In acting pursuant to art. 409 of the Companies Code, the Ordinary General Meeting elects Gabriel Wujek the Chairman of the Meeting. RESOLUTION

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R.

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane identyfikujące Spółkę 3 1.2

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22. 05-092 Łomianki

PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22. 05-092 Łomianki ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa Tel.: +48 22 627 40 05, Faks: +48 22 627 40 04 e-mail: office@btfg.pl, www.btfg.pl PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22 05-092 Łomianki Opinia i raport niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2014 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa

Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Raport z badania

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Rady Nadzorczej Polski Holding Nieruchomości S.A. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A.

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A. UL. DŁUGA 16A/23 53-658 WROCŁAW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 25-02-2011 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. w tys. PLN

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Wrocław, 28 maj 2015 r. Strona 1 z 5 1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej Black Point S.A. W okresie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd IMS S.A.

Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd IMS S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej IMS S.A. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMS S.A. sporządzonego przez jednostkę

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA. Łódź, Żniwna10/14 WRAZ Z

REDAN S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA. Łódź, Żniwna10/14 WRAZ Z Łódź, Żniwna10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA 1. OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA Do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report Sprawozdanie finansowe The financial statements raport roczny annual report SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENT 1 Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.

Bardziej szczegółowo

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. CAPITAL GROUP JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, AL. JANA PAWŁA II 4 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2014

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. CAPITAL GROUP JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, AL. JANA PAWŁA II 4 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2014 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. CAPITAL GROUP JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, AL. JANA PAWŁA II 4 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2014 WITH THE AUDITOR S OPINION AND AUDIT REPORT CONTENTS OPINION

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 rok OPINIA

Bardziej szczegółowo

1. Dane identyfikujące Grupę Kapitałową i kapitał własny Grupy Kapitałowej

1. Dane identyfikujące Grupę Kapitałową i kapitał własny Grupy Kapitałowej RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Grupy Kapitałowej BDF Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Puławska 538, 02-884 Warszawa. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 1 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Podstawowy przedmiot działalności: Hardex Spółka

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 3 2014-10-28 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka" S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Oddział w Katowicach Millenium Plaża ul. Sowińskiego 46 40018 Katowice Polska Telefon +48 (32) 6040 200 Faks +48 (32) 6040 300 http://www.pwc.com/pl

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 79 z 88 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna (Spółka)

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC Raport kwartalny AerFinance PLC za okres 01.05.2011 do 31.07.2011 roku Quarterly Report of AerFinance PLC 01.05.2011 31.07.2011 Askern, 15 września 2011 roku Askern, 15th of September 2011 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Dla Akcjonariuszy LSI SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Dla Akcjonariuszy LSI SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.01.2007 DO 30.06.2007 Dla Akcjonariuszy LSI SOFTWARE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2014 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo