Wiadomości SIMP ISSN W NUMERZE :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiadomości SIMP ISSN 1231-6075 W NUMERZE :"

Transkrypt

1 ISSN Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie bogactw przyrody ku zapewnieniu największego rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej (Treść zaczerpnięta ze statutu SIMP z 1926 r.), KWIECIEN - MAJ 2006 NR 4-5( ) ` OD REDAKCJI Zwyczajowo każdy zeszyt Wiadomości SIMP zaczynamy od ustaleń i decyzji Zarządzu Głównego SIMP i jego Prezydium. Tym razem zrobiliśmy wyjątek. Uznaliśmy bowiem, że ważniejszą jest informacja o przebiegu wdrażania w SIMP Systemu Zarządzania Jakością i związane z nią Zarządzenie Prezesa SIMP w sprawie wdrożenia dokumentów SZJ SIMP oraz Polityka Jakości SIMP. W następnej kolejności prezentujemy ustalenia i decyzje ZG SIMP i Prezydium ZG oraz inne ważne wydarzenia wymienione obok w spisie treści. Zwracamy także uwagę na obszerną informację w Kronice Stowarzyzeniowej poświęconą Walnym Zgromadzeniom Delegatów jakie odbyły się w oddziałach, sekcjach i towarzystwach naukowo-technicznych SIMP, w ramach kampanii sprawozdawczowyborczej, poprzedzającej XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP. Nowością jest ogłoszenie dotyczące możliwości podjęcia pracy w austriackiej firmie HAGE Sondermaschinenbau GmbH & Co KG, które równocześnie zamieszczamy na stronie interentowej SIMP. W NUMERZE : Kronika stowarzyszeniowa Życzymy przyjemnej lektury. Sekretarz Generalny SIMP Kazimierz Łasiewicki

2 Wiadomości SIMP Informacja o przebiegu wdrażania w SIMP Systemu Zarządzania Jakością Trwające od blisko 2 lat prace związane z przygotowaniem i wdrażaniem w naszym Stowarzyszeniu Systemu Zarządzania Jakością dobiegają końca. W okresie od 3 marca do 11 kwietnia 2006 r. zorganizowane zostały w ośmiu Oddziałach SIMP (Szczecin, Wrocław, Kraków, Rzeszów, Poznań, Gdańsk, Katowice, Warszawa), instruktaże wdrożeniowe dla jednostek działalności gospodarczej i statutowej. Z ogólnej liczby 103 jednostek zgłoszonych do certyfikacji, wzięło w nich udział 70 osób. Ponadto w dniu 11 kwietnia br. Prezes SIMP podpisał Zarządzenie nr 1/2006 w sprawie wdrożenia dokumentów Systemu Zarządzania Jakością SIMP. Dokument ten, który w całości publikujemy, został rozesłany do biorących udział we wdrażaniu SZJ jednostek organizacyjnych SIMP i firm współpracujących z naszym Stowarzyszeniem na podstawie zawartych umów franszyzy. Jednym z podstawowych dokumentów dla klientów i członków SIMP jest Polityka Jakości Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Pełny tekst Polityki Jakości SIMP, którą poniżej zamieszczamy, znajduje się także na naszej stronie internetowej. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie audytu wewnętrznego, tzw. zerowego, który powinien być zakończony w terminie do 10 czerwca 2006 r., co umożliwi przeprowadzenie audytu certyfikującego w dniach czerwca 2006 r.. Przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym obydwu audytów jest warunkiem otrzymania przez SIMP certyfikatu, którego wręczenie planowane jest na uroczystej Sesji Jubileuszowej w dniu 28 czerwca br., z okazji 80 lecia Stowarzyszenia. Powyższy harmonogram działań był przedmiotem ustaleń przyjętych podczas roboczego spotkania, którego miało miejsce w Biurze Zarządu Głównego SIMP w dniu 22 maja 2006 r. z udziałem: p. Marty Wojas - wicedyrektor UDT-CERT, p. Jacka Kludzińskiego - kierownika Wydziału Certyfikacji Systemu Jakości w UDT-CERT, kol. Ryszarda Wycichowskiego - pełnomocnika Prezesa SIMP ds. Systemu Zarządzania Jakością; kol. Jana Siuty -szefa grupy wdrożeniowej SZJ SIMP i kol. Kazimierza Łasiewickiego - sekretarza generalnego SIMP. Opracował: Ryszard Wycichowski pełnomocnik Prezesa SIMP ds. SZJ Zarządzenie nr 1/2006 Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów I Techników Mechaników Polskich z dnia 11 kwietnia 2006 w sprawie wdrożenia dokumentów Systemu Zarządzania Jakością SIMP Realizując proces wdrażania udokumentowanego systemu zarządzania jakością opartego o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 zatwierdzam i wprowadzam do stosowania wg. kompetencji i zakresów działania niżej wymienione dokumenty Systemu Zarządzania Jakością SIMP: Lp. Nazwa dokumentu Symbol dokumentu 1. Księga Jakości KJ 2. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością Zapisy Jakości Opracowanie, wdrażanie i monitorowanie Polityki Jakości Badanie zadowolenia klientów i członków SIMP Działania korygujące i zapobiegawcze Audity wewnętrzne Nadzór nad wyrobem niezgodnym Projektowanie i planowanie realizacji wyrobu Działalność statutowa Strona 2

3 Nr Lp. Nazwa dokumentu Symbol dokumentu 11. Działalność szkoleniowa Działalność rzeczoznawczo-konsultacyjna Działalność hotelarska Nadzorowanie wyposażenia do pomiarów i monitorowania Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie infrastrukturą Pomiary i monitorowanie. Analiza danych Zarządzanie finansami Uwzględniając powyższe postanawiam i polecam co następuje: 1. Zobowiązuję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością do rozpowszechnienia wyżej wymienionych dokumentów zgodnie z zasadami opisanymi w procedurze Zobowiązuję wszystkich pracowników i członków SIMP do stosowania i przestrzegania zasad Systemu Zarządzania Jakością SIMP. Ponadto uprzejmie proszę Kolegów o: - rozpowszechnienie zapisu polityki jakości SIMP w miejscach ogólnodostępnych dla Klientów oraz członków i pracowników SIMP, - stosowanie dokumentów aktualnych (oryginały dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej SIMP i posiadają w nagłówku i stopce dokumentu napis: Wersja aktualna na dzień: data-wydruk nie podlega aktualizacji), - poinformowanie o treści dokumentów, każdego kogo dotyczy dokument, - przechowywanie dokumentów w przeznaczonym do tego miejscu (np. segregator z oznaczeniem "Dokumentacja SZJ - Oddział SIMP w..."), - zwracanie uwagi na występujące w dokumentach zmiany, - kierowanie pytań dotyczących posługiwania się dokumentami do Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością lub do autorów dokumentacji SZJ. 3. Nadzór nad prawidłowością realizacji wymienionych zadań zgodnie z przydzielonymi kompetencjami powierzam Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością. Postanowienia zawarte w niniejszym piśmie wchodzą w życie z dniem podpisania. Prezes SIMP Andrzej Ciszewski Polityka Jakości Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP jako stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim i 80-letniej tradycji, będąc reprezentantem środowiska mechaników stwierdza, że jego podstawowymi dążeniami składającymi się na politykę jakości są: - rozwijanie i wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz intelektu swoich członków a także tworzenie klimatu współpracy i solidarności oraz przestrzeganie etyki zawodowej w ich działalności profesjonalnej i społecznej; - uczestniczenie w rozwoju gospodarki Polski, z zachowaniem dążeń do nowoczesności, opłacalności i racjonalnego wykorzystania bogactw naturalnych kraju; - wszechstronne tworzenie, wspomaganie i wykorzystywanie postępu cywilizacyjnego dla zwiększenia powszechnego dobrobytu społeczeństwa oraz zdrowego i godnego życia. Zadowolenie klientów i członków stowarzyszenia stanowi miarę jakości naszych działań. Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości ma dla stowarzyszenia znaczenie priorytetowe. Osiąganie planowanych wyników jakościowych realizujemy przez wdrożenie i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001 oraz zapewnienie na ten cel odpowiednich zasobów materialnych. Nasze cele strategiczne to: 1. Działanie na rzecz nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów; 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, Strona 3

4 Wiadomości SIMP promocja zatrudnienia, reorientacja zawodowa oraz pomoc w zakresie poszukiwania pracy; 3. Tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych; 4. Dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników; 5. Popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin; 6. Reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych członków SIMP; 7. Rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych; 8. Troska o zabytki polskiej techniki i kultury materialnej; 9. Dbałość o ochronę środowiska przyrodniczego; 10. Propagowanie idei przedsiębiorczości, humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej; 11. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 12. Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury poprawiającej warunki życia osób niepełnosprawnych; 13. Wspieranie obywateli i instytucji w zakresie ochrony ich praw konsumenckich; 14. Dostarczanie wyrobów i usług zgodnych z wymaganiami klientów i członków SIMP oraz z przepisami prawnymi; 15. Stały rozwój zakresu usług; 16. Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością; 17. Optymalizacja efektów ekonomiczno-finansowych; 18. Wysoki poziom wyszkolenia pracowników. Zatwierdzam Andrzej Ciszewski Prezes SIMP Ustalenia i decyzje Zarządu Głównego SIMP podjęte na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2006 r. 1. Przyjęto plan pracy Zarządu Głównego SIMP i jego Prezydium na I półrocze 2006 r z uwzględnieniem uwag wniesionych w czasie dyskusji. 2. Zaakceptowano propozycje dotyczące rozszerzenia składu osobowego zespołu ds. uzupełnienia Deklaracji Ideowo-Programowej "SIMP 2000" oraz harmonogram działań związanych z opracowaniem tekstu ww. dokumentu. Ponadto ustalono, że przygotowany przez kol. Jana Kaczmarka apel pt SIMP jakiego pragniemy zawierający prośbę o składanie propozycji do zmian dotychczasowej wersji Deklaracji, zostanie opublikowany na łamach czasopism naukowo-technicznych wydawanych przez nasze Stowarzyszenie i "Wiadomości SIMP". 3. Zaakceptowano propozycje dot. merytorycznego i organizacyjnego przygotowania Sesji Jubileuszowej z okazji 80 - lecia działalności SIMP - ustalając, że Prezydium ZG SIMP będzie pełniło funkcje komitetu organizacyjnego tej imprezy. 4. Ustalono, że imprezą towarzyszącą XXXI WZD SIMP będzie mini koncert Capelli Zamku Rydzyńskiego, która obchodzi 20 lecie swojego istnienia. 5. Zatwierdzono kosztorys XXXI WZD SIMP i określono wysokość odpłatności oddziałów za uczestnictwo delegatów i członków honorowych w Zjeździe. 6. Zapoznano się z informacją nt terminów Walnych Zgromadzeń Delegatów Oddziałów i Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych Sekcji i Towarzystw N-T SIMP, apelując do członków ZG o udział w ich obsłudze. 7. Zapoznano się z wynikami finansowymi jednostek działalności gospodarczej SIMP oraz wpływami z firm franchisingowych za 2005 rok. Wyniki te są lepsze od osiągniętych w 2004 roku szczególnie w grupie jednostek frachisingowych. 8. Przyjęto informację o stanie prac związanych z wdrażaniem w SIMP Systemu Zarządzania Jakością. 9. Po zapoznaniu się z odwołaniem Andrzeja Sokulskiego - byłego prezesa Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP oraz po wysłuchaniu dyskusji na ten temat nie znaleziono podstaw do zmiany uchwały Zarządu Głównego SIMP z 12 września 2005 r. w sprawie działalności Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP. Biorąc jednak pod uwagę duże zainteresowanie współpracą z SIMP osób związanych z wyżej wymienioną Sekcją, Zarząd Główny zwrócił się do uczestniczących w zebraniu kol.kol.: Stanisława Rutkowskiego, Tomasza Wartanowicza, Zbigniewa Adamczyka i Franciszka Świtały z prośbą o dostarczenie do Biura ZG SIMP w terminie do 15 marca br. imiennych list osób, którzy zostali przyjęci na członków SIMP przez Zarząd Sekcji ChiK w okresie do dnia 30 września 2005 r..powyższe informacje będą podstawą podjęcia przez Zarząd Główny SIMP w dniu 1 kwietnia br. decyzji odnośnie dalszego członkostwa w SIMP osób, o których wyżej mowa. 10. Z uwagi na brak postępów w kilkuletnich działaniach Zarządu Federacji SNT NOT w realizacji inicjatywy SIMP dotyczącej nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, w szczególności w zakresie tzw. uprawnień zawodowych - Zarząd Główny SIMP zaleca - uprzednio powołanej Komisji ds. Uprawnień Za- Strona 4

5 Nr wodowych przy ZG SIMP, działającej pod przewodnictwem kol. Jana Salomończyka - dokonanie analizy możliwości wykorzystania proponowanych rozwiązań, zawartych w projekcie Komisji z dnia 25 maja 2004 r. dot. nowelizacji ustawy Prawo o Stowarzyszeniach - dla przygotowania procedur autoryzowania przez SIMP uprawnień do wykonania przez osoby fizyczne zawodu inżyniera i technika mechanika. Stanowisko w tej sprawie ww. Komisja winna przedstawić Zarządowi Głównemu SIMP do końca I półrocza 2006 r Na wniosek Komisji Seniorów Zarządu Głównego SIMP nadano Godność Zasłużonego Seniora SIMP niżej wymienionej Koleżance i Kolegom.: Zbigniewowi Sznajderowi z Oddziału Wałbrzyskiego, Lucjanowi Przybylskiemu z Oddziału Krakowskiego oraz z Oddziału Łódzkiego - Kazimierze Koszkowskiej, Lucjanowi Zielińskiemu, Wacławowi Tylińskiemu, Leszkowi Szymioło, Mieczysławowi Jakubczykowi, Romanowi Goliszowi, Stanisławowi Dworczykowi i Henrykowi Dajniakowi. 12. Zapoznano się z informacjami przygotowanymi przez sekretarza generalnego SIMP na temat: - realizacji ustaleń i decyzji podjętych na poprzednim jego posiedzeniu, tj. w dniu 2 grudnia 2005 r. w Zamku Rydzyńskim; - ważniejszych wydarzeń w SIMP w okresie od r. do r.. Prezes SIMP kol. Andrzej Ciszewski Ustalenia i decyzje podjęte przez Prezydium ZG SIMP z dnia marca 2006 r. 1. Wysłuchano informacji o działalności Oddziału Konińskiego SIMP oraz agendy gospodarczej TECHSIMP działającej przy tym Oddziale, przedstawionych przez kol. Marka Szparagę - p.o. prezesa Oddziału oraz kol. Ryszarda Malina - kierującego ww. agendą. 2. Wyrażono uznanie i podziękowanie dla Pana Macieja Przybyły - prezesa Zarządu Fabryki Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego FUGO S.A. za stworzenie bardzo dobrych warunków dla rozwoju kadry inżynierskiej i technicznej, w dużej mierze skupionej w liczącym ponad 100 osób Kole Zakładowym SIMP, działającym przy FUGO S.A. 3. Zapoznano się z rocznym sprawozdaniem statystycznym za 2005 rok dot. stanu organizacyjnego oddziałów oraz sekcji i towarzystw naukowotechnicznych SIMP - przedstawionym przez kol. L. Pruszkowskiego. Zwrócono przy tym uwagę na minimalny w okresie sprawozdawczym spadek stanu członkostwa indywidualnego w SIMP - w porównaniu z latami poprzednimi. 4. Wstępnie zaakceptowano propozycję dot. włączenia do składu osobowego Zespołu ds. uzupełnień Deklaracji Ideowo-Programowej kol. Pawła Chojnackiego - prezesa Koła SIMP przy WSK Świdnik i kol. Tadeusza Szafrańskiego - prezesa Koła SIMP przy Politechnice Poznańskiej, zobowiązując jednocześnie Biuro ZG SIMP do przeprowadzenia w tej sprawie telefonicznej konsultacji z pozostałymi członkami Zarządu Głównego SIMP. 5. Wstępnie ustalono odpłatność w wysokości 80. zł/od osoby, z tytułu uczestnictwa w Jubileuszowej Sesji z okazji 80-lecia SIMP, delegowanych przez oddziały przedstawicieli (w tym członków honorowych). Propozycja ta przedstawiona zostanie Zarządowi Głównemu SIMP do zatwierdzenia. 6. Wstępnie zaakceptowano wniosek Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP dot. ustalenia odpłatności rzeczoznawców SIMP ubiegających się o przedłużenie ich uprawnień rzeczoznawczych w wysokości zł + 22% VAT. Przedłużenie ww. uprawnień - na okres kolejnych 5 lat - związane jest z jednoczesną wymianą legitymacji i certyfikatu rzeczoznawcy SIMP. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmie Zarząd Główny SIMP, na swym najbliższym posiedzeniu. 7. Zapoznano się z informacją głównej księgowej SIMP nt stanu zaawansowania prac związanych ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego SIMP za 2005 rok. 8. Wstępnie zaakceptowano wniosek Komisji ds. Rzecznictwa i Odznaczeń ZG SIMP dot. przyznania Odznaki im. prof. Henryka Mierzejewskiego następującym koleżankom i kolegom : Karolowi Myśliwcowi - 0/Gorlice, Urszuli Augustyniak, Lechowi Biedrzyckiemu, Stanisławowi Kalinowskiemu i Andrzejowi Tarce - 0/Łodź, Stanisławowi Goduli i Ryszardowi Grzesikowi - 0/Wałbrzych i Stanisławowi Grzegorczykowi - 0/Stalowa Wola. Ostateczna decyzja w tej sprawie uzależniona jest od wyników konsultacji telefonicznej z pozostałymi członkami Zarządu Głównego SIMP, do przeprowadzenia której zobowiązano Biuro ZG SIMP. 9. Na wniosek Komisji Seniorów ZG SIMP nadano Godność Zasłużonego Seniora SIMP kolegom : Eugeniuszowi Skowronowi - 0/Tarnów i Marianowi Cieplikowi - 0/Wrocław. Strona 5

6 Wiadomości SIMP 10. Zapoznano się z propozycją przedstawioną przez kol. J. Salamończyka nt kierunkowych zasad dotyczących przyznawania przez nasze Stowarzyszenie osobom fizycznym autoryzacji wykonywania zawodu inżyniera bądź technika w obszarze mechaniki. 11. Upoważniono kol. Jana Salamończyka do uczestniczenia w imieniu SIMP w pracach Zespołu przygotowującego opinię w sprawie tzw. klauzuli napraw pojazdów samochodowych, zawartych w propozycjach przepisów zmieniających dyrektywę Unii Europejskiej odnoszącą się do prawnej ochrony wzorów przemysłowych. 12. W związku z wystąpieniem Spółki ALFA-PRINT o czasowe obniżenie wysokości czynszu dzierżawnego na rzecz Zarządu Głównego SIMP za prawo do wykorzystywania tytułu czasopisma POLI- GRAFIKA - wyrażono zgodę na zmniejszenie ww. opłaty do końca bieżącego roku o 15%. 13. Przyjęto informację przedstawioną przez sekretarza generalnego SIMP nt : - realizacji ustaleń i decyzji Prezydium ZG SIMP, podjętych na zebraniu w dniu 1 lutego ważniejszych wydarzeń w SIMP w okresie od 19 lutego do 14 marca 2006 r. 14. Wyrażono podziękowania kol. kol. Ryszardowi Malinowi i Markowi Szparadze z Oddziału Konińskiego SIMP - za stworzenie dobrych warunków do obrad Prezydium ZG SIMP oraz miłej i koleżeńskiej atmosfery tego spotkania. PREZES SIMP Andrzej Ciszewski Ustalenia i decyzje podjęte przez Prezydium ZG SIMP z dnia 1 kwietnia 2006 r. 1. Po wysłuchaniu informacji na temat osiągniętych wyników finansowych przez jednostki działalności gospodarczej SIMP i wpływów dla Stowarzyszenia od firm z tytułu umów franszyzy za 2005 r., pozytywnie oceniono utrzymujące się od dwóch lat tendencje wzrostowe w sferze ekonomicznej. 2. Zapoznano się z założeniami organizacyjnymi i merytorycznymi Sekcji Jubileuszowej z okazji 80 - lecia SIMP, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2006 r. w Domu Technika NOT w Warszawie. 3. Wysłuchano informacji na temat stanu organizacyjnego oddziałów oraz sekcji i towarzystw naukowo-technicznych SIMP w 2005 r., pozytywnie oceniając zahamowanie spadku liczby członków Stowarzyszenia w końcu bieżącej kadencji. Aktualnie największą jednostką terenową jest Oddział Poznański - liczący 808 członków indywidualnych SIMP a największą jednostką specjalistyczną - Sekcji Spawalnicza - licząca 483 członków. 4. Zapoznano się ze stanem realizacji uchwał i wniosków XXX WZD SIMP oraz wstępną ocenę dokonaną przez Główną Komisję Rewizyjną SIMP. 5. Zatwierdzono znowelizowane Zasady przyjmowania członków do SIMP. 6. Przyjęto plan Sprawozdania Zarządu Głównego SIMP z działalności Stowarzyszenia za okres kadencji Zapoznano się z terminarzem walnych zgromadzeń delegatów oddziałów oraz zebrań sprawozdawczo-wyborczych sekcji i towarzystw naukowo-technicznych, ustalając imienną obsługę tych zgromadzeń przez członków Zarządu Głównego SIMP i członków honorowych. 8. Zapoznano się z informacją o spotkaniu Zespołu SIMP IX Dekady powołanego przez Zarządu Głównego SIMP w celu uaktualnienia Deklaracji Ideowo-Programowej SIMP Zaakceptowano treść Porozumienia o współpracy między SIMP a KONES Polska (Europejskie Towarzystwo Naukowe Napędów i Środków Transportu), upoważniając Prezesa SIMP i Sekretarza Generalnego do podpisania tego dokumentu. 10. Nie znaleziono podstaw do zmiany decyzji Zarządu Głównego SIMP z dnia 12 września 2005 r. o rozwiązaniu Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP. Biorąc jednak pod uwagę, że przyczyną decyzji o rozwiązaniu w/w Sekcji była przede wszystkim niezgodna ze statutem Stowarzyszenia działalność jej prezesa Andrzeja Sokulskiego a nie działalność szeregowych członków, postanowiono zwrócić się do Oddziałów SIMP o umożliwienie kontynuowania ich członkostwa w ramach struktur tych jednostek organizacyjnych. 11. Wysłuchano informacji o odbytym w dniu 24 marca br. spotkaniu poświęconym omówieniu spraw związanych z administratorem nieruchomości SIMP w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 20 i dokonaniu zmian w dotychczasowej umowie dzierżawy umożliwiającej zrealizowanie najpilniejszych remontów w budynku. 12. Ustalono, że opłata za przedłużenie ważności uprawnień rzeczoznawczych wyniesie 122 PLN, w tym VAT. Strona 6

7 Nr Na wniosek Komisji Rzeczoznawstwa i Wyróżnień ZG SIMP nadano Odznakę im. Prof. Henryka Mierzejewskiego kol. Eugeniusz Bilkowski z Oddziału SIMP w Piotrkowie Trybunalskim. 14. Zapoznano się z informacjami przygotowanymi przez sekretarza generalnego SIMP na temat: - realizacji ustaleń i decyzji podjętych przez Prezydium ZG SIMP w dniu 18 lutego 2006 r. - ważniejszych wydarzeń w SIMP w okresie od 18 lutego do 30 marca 2006 r. PREZES SIMP Andrzej Ciszewski IV Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych Zamek w Rydzynie 2006 Już po pierwszym Rajdzie Pojazdów Zabytkowych w maju 2003 roku nikt nie miał wątpliwości, że ta impreza zostanie wpisana na stałe do kalendarza imprez simpowskiego Zamku i że będzie w nim zajmować miejsce równie szczególne, jak w każdym polskim kalendarzu zajmuje z utęsknieniem wyczekiwany majowy długi weekend. I tak też się stało. Odtąd każdego roku w dniach 2-3 maja zjeżdżają motoryzacyjne zabytki i osobliwości. Zamkowy Rajd dorobił się swych rytuałów. Tradycyjnie w pierwszym dniu imprezy odbywa się seminarium na temat pojazdów zabytkowych, tym roku wykłady wygłosili Koledzy z Towarzystwa Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej SIMP: - Wojciech Krugiełka - Skutery - jak to się zaczęło. - Dariusz Ryl - Samochody - marki nieznane i zapomniane. Wczesny wieczór w Sali Balowej tradycyjnie uświetniają koncerty, w tym roku wystąpiła Capella Zamku Rydzyńskiego. Zwieńczeniem pierwszego dnia było jak zwykle spotkanie towarzyskie przy zamkowej strzelnicy. Do późnych godzin nocnych wiekowe dęby w zamkowym parku przysłuchiwały się dyskusjom o ukochanych pojazdach, których właściciele włożyli wiele pracy i równie wiele serca, by z ruiny doprowadzić je do pełnej świetności i nienagannego wyglądu. Następny dzień był dniem rywalizacji: wystrzałem z armaty rydzyńscy Bracia Kurkowi dali sygnał do startu i załogi po kolei ruszyły w kilkudziesięciokilometrową trasę podzieloną na dwa odcinki. Pomiędzy nimi był dwugodzinny postój na rynku w Lesznie, gromadzący tłumy widzów. W tym roku odbywał się tam konkurs elegancji załóg i pojazdów zaś w drodze głosowania załóg wybrany został najlepiej utrzymany samochód. Na trasie nie brakowało prób sprawnościowych, były punkty kontrolne, a uczestnicy mieli okazję wykazać się orientacją w terenie i wiedzą o jego atrakcjach. W tym roku głównym punktem na trasie był piękny pałac w Trzebiniach k. Leszna. Na mecie chętnych czekała jeszcze jedna konkurencja: turniej strzelecki w asyście Braci Kurkowych. Zwycięzcy tej rywalizacji otrzymali pięknie malowane tarcze, oczywiście z motywami samochodowymi. Tymczasem komisja skrzętnie liczyła Iga Smektała na Dnieprze MT z 1958 r. zajęła II miejsce w klasyfikacji generalnej motocyklowej i zwyciężyła w klasyfikacji kobiet. punkty. Zwycięzcami tegorocznego rajdu zostali: SAMOCHODY - I miejsce i puchar przechodni Prezesa ZG SIMP - Zbigniew i Hanna Kopras, Dopiewo k. Poznania. Mikrus MR 300, ,01 pkt - II miejsce - Robert i Iwona Robak, Tarnowo Podgórne. Mercedes 300 SE, ,88 pkt - III miejsce - Fryderyk i Jadwiga Puszkar, Ostrów Wlkp. Skoda 1000 MB, ,29 pkt - IV miejsce - Janusz i Bolesław Skrzypczak, Leszno. DKW F 7, ,91 pkt - V miejsce - Maciej i Tomasz Galon, Leszno. FIAT X1/9 Bertone, ,57 pkt - Nagroda dla właściciele najstarszego samochodu - Janusz Skrzypczak, Leszno. DKW F7, Zwycięstwo w plebiscycie uczestników Rajdu na najlepiej utrzymany pojazd zabytkowy - Maciej Peda, Krzywiń. MG WA Zwycięstwo w kategorii kobiet kierowców - Anna Iwańczuk, Swarzędz. Citroen 15 Six H, Zwycięstwo w konkursie elegancji załóg i pojazdów (plebiscyt publiczności) - Helena Łaniecka - Peda i Strona 7

8 Wiadomości SIMP Maciej Peda, Krzywiń. MG WA Wyróżnienie specjalne - Stanisław Wachowiak, Kobierno. Magirus Deutz, Wyróżnienie specjalne - Czesław Gąsior, Bogdan Mazur, Kobielice - Pszczyna. Mercedes 190 SL, Wyróżnienie specjalne - Jerzy Stachowiak, Katarzyna Stypa, Leszno. Warszawa 223, Wyróżnienie specjalne - Klub ZAZ Kozak, Lwów, Ukraina. MOTOCYKLE - I miejsce - Krzysztof Ratajczak, Piaski. DKW 250 Sport, II miejsce - Iga Smektała, Dominik Stachowiak, Garzyn. Dniepr MT 72, III miejsce - Dariusz Kąkolewski, Brylewo. Junak M 10/07, IV miejsce - Jarosław Ekiert, Wolin. Junak M 10, V miejsce - Piotr Krukowski, Parzęczew. Junak M 10, Nagroda dla właściciela najstarszego motocykla - Krzysztof Ratajczak, Piaski. DKW 250 Sport, Zwycięstwo w kategorii kobiet - kierowców - Iga Smektała, Garzyn. Dniepr MT 72, Puchar przechodni im. inż. Stanisława Kochanowskiego dla najlepszego kierowcy motocykla Junak - Dariusz Kąkolewski, Brylewo. Junak M 10/07, MG WA z 1939 r. i jego załoga Helena i Maciej Pedowie, zwycięzcy w konkursie elegancji załóg i pojazdów. Śp. Kol. Stanisław Kochanowski, współtwórca silnika motocykla Junak, uczestniczył przed dwoma laty w zamkowym rajdzie jako autor bardzo interesujących wykładów nt tego motocykla, do dzisiaj z sentymentem wspominane jest jego spotkanie z miłośnikami tego kultowego pojazdu. Przechodnia nagroda Jego imienia jest kolejnym simpowskim akcentem naszej imprezy. Do Zamku SIMP w Rydzynie zapraszani są właścicieli wszelkich pojazdów, których wspólną cechą są koła, silnik i ukończone co najmniej 25 lat. Warto też obejrzeć tą imprezę nie uczestnicząc w Rajdzie. Sceneria barokowego zamku, reprezentacyjnej siedziby SIMP, stanowi wymarzone tło dla tych pięknych pojazdów, współtworząc niecodzienny klimat. Warto to przeżyć, warto tu powracać. Opracował: Zdzisław Moliński Projekt Hipermoulding - Maksymalne skrócenie czasu cyklu procesu wtryskiwania poprzez zastosowanie wysokowydajnych form wtryskowych i procesów wtryskiwania Spotkania narodowe partnerów projektu Projekt "Hipermoulding - Extreme Cycle Time Reduction of Injection Moulding Processes by using High Performance Injection Moulds and Moulding Processes" (Maksymalne skrócenie czasu cyklu procesu wtryskiwania poprzez zastosowanie wysokowydajnych form wtryskowych i procesów wtryskiwania) jest realizowany w ramach 6 Programu Ramowego. Koordynatorem trzyletniego projektu rozpoczętego 1 grudnia 2004 r. jest TNO Industrial Technology z Holandii. W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą partnerzy z sześciu krajów: Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii i Polski. Z każdego kraju w projekcie uczestniczy jedna instytucja badawcza, jedno stowarzyszenie przemysłowe oraz dwa małe i średnie przedsiębiorstwa. Ze strony polskiej jednostkę badawczą reprezentuje Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych CAMT działające w Poli- Strona 8

9 Nr technice Wrocławskiej, stowarzyszenie przemysłowe - Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Wielkocząsteczkowych należące do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, natomiast przedsiębiorstwa - Wadim Plast Sp.J. Reguły oraz Spółdzielnia Inwalidów Spamel z Twardogóry. Głównym celem projektu jest uzyskanie skrócenia czasu cyklu wtryskiwania poprzez optymalizację usytuowania kanałów chłodzących w formie wtryskowej. Na podstawie badań i analizy zjawisk cieplnych i mechanicznych występujących na wszystkich etapach wykonywania form, a także ich późniejszego użytkowania, zostanie zaproponowana metoda wytwarzania form z kanałami chłodzącymi dostosowanymi do kształtu gniazda formującego, tzw. kanałami konformalnymi. Dzięki usytuowaniu kanałów chłodzących w optymalnej odległości od powierzchni gniazda formującego jest możliwe dużo lepsze i skuteczniejsze ochładzanie wypraski. Opracowana zostanie również odpowiednia procedura wtryskiwania, pozwalająca na uzyskanie dużej wydajności procesu, przy równoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i powtarzalności wytwarzanych wyprasek. Efektem projektu Hipermoulding ma być nowa technologia i towarzyszące jej know-how dla projektowania, wytwarzania i stosowania nowego rodzaju form wtryskowych. Rezultaty projektu stanowić będą wspólną własność stowarzyszeń narodowych, których zadaniem, oprócz bieżącego sterowania realizacją projektu, będzie także rozpowszechnianie jego rezultatów w środowiskach przemysłowych. Podobnie jak we wszystkich projektach współfinansowanych ze środków publicznych, tak w projekcie Hipermoulding istotnym warunkiem jego realizacji jest informowanie społeczeństwa o jego celach, wynikach i potencjalnych korzyściach z nich wynikających, a także rozpowszechnianie know-how zdobytego w wyniku realizowanych prac. Cele te są realizowane podczas odbywających się co kwartał spotkań informacyjnych, na które są zapraszani przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się wtryskiwaniem tworzyw polimerowych oraz konstruowaniem form wtryskowych. Podczas tych spotkań można zapoznać się z warunkami uczestnictwa w projekcie oraz postępem w realizacji zadań projektu, a także wyrażać swoją opinię o przedstawianych rezultatach oraz udzielać rad odnośnie do dalszych prac. Dotychczas odbyło się pięć spotkań. Pierwsze z nich zostało zorganizowane 6 kwietnia 2005r. w Politechnice Częstochowskiej. Na spotkanie, oprócz uczestników projektu reprezentujących CAMT, TPTW, Spamel oraz Wadim Plast, przybyło 10 przedstawicieli z 7 przedsiębiorstw. Były to firmy zajmujące się wtryskiwaniem tworzyw oraz konstruowaniem form. Podczas spotkania dr inż. Bogdan Dybała (CAMT) omówił cele projektu, sposoby ich realizacji oraz zasady uczestnictwa, natomiast dr inż. Mariusz Ambroziak (Wadim Plast) oraz mgr inż. Piotr Kaczmarek (Spamel) przedstawili korzyści, jakie ich przedsiębiorstwa spodziewają się osiągnąć uczestnicząc w projekcie. W dyskusji uczestnicy spotkania wyrazili swoje opinie na temat opracowywanej nowej metody wytwarzania form wtryskowych z konformalnymi kanałami chłodzącymi oraz technologii wtryskiwania z ich zastosowaniem. Pytania dotyczyły głównie kosztów wytwarzania takich form, dostępności technologii w Polsce oraz opłacalności produkcji w przypadku mniejszych serii. Kolejne spotkanie odbyło się 22 kwietnia 2005r. w Politechnice Wrocławskiej, w którym wzięło udział 10 przedstawicieli z 8 małych i średnich przedsiębiorstw. W dyskusji poruszono zagadnienia związane z materiałami stosowanymi do wytwarzania form wtryskowych nową technologią, jakością wyprasek, użytkowaniem i montowaniem tych form w konwencjonalnych wtryskarkach, jak również określeniem możliwości i opłacalności produkcji w przypadku małych wyprasek, o masie 3-4 g. Zainteresowano się również możliwością zastosowania form z konformalnymi kanałami chłodzącymi w procesach wtryskiwania oraz odlewania metali. Uczestnicy spotkania zapoznali się z kierunkami prac i wyposażeniem laboratoriów Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych w Politechnice Wrocławskiej. W dniu 31 maja 2005r. odbyło się trzecie spotkanie w czasie Targów Tworzyw Sztucznych PLASTPOL w Kielcach. Najnowsze wyniki prac realizowanych w ramach projektu zostały zaprezentowane przez B. Dybałę i M. Frankiewicza (CAMT) podczas seminarium zorganizowanego, przy udziale mgr inż. Henryka Zawistowskiego, na stoisku firmy Wadim Plast. Przedstawiciele S.I. Spamel i firmy Wadim Plast przedstawili działalność swoich przedsiębiorstw. Uczestnicy spotkania otrzymali egzemplarze czasopisma TS Raport 37/2005, w którym opublikowano pierwsze informacje o projekcie Hipermoulding oraz kartę zgłoszenia uczestnictwa. W czasopiśmie zamieszczono również kwestionariusz, w którym firmy mogły podać dane dotyczące rodzaju produkcji oraz problemów związanych z wtryskiwaniem tworzyw polimerowych. Strona 9

10 Wiadomości SIMP Czwarte spotkanie narodowe, zorganizowane przez firmę Wadim Plast, odbyło się 22 września 2005r., w Dworze Polskim w Pęcicach k. Warszawy. W spotkaniu uczestniczyło 58 osób, reprezentujących 28 przedsiębiorstw przemysłowych oraz uczelnie techniczne. Przedstawiciele CAMT zaprezentowali wyniki badań dotyczących modelownia zjawisk cieplnych występujących w formach wtryskowych oraz zasady projektowania kanałów chłodzących. Przedstawiono wstępny projekt formy do wytwarzania wyprasek testowych, z konwencjonalnymi oraz konformalnymi kanałami chłodzącymi. W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania interesowali się zagadnieniami dotyczącymi materiałów stosowanych do wytwarzania hiper-form oraz możliwością ich późniejszej obróbki powierzchniowej, a także problemem optymalizacji odległości kanałów chłodzących od powierzchni gniazda formującego, z uwzględnieniem ciśnienia panującego wewnątrz formy. Zwrócono również uwagę na konieczność wskazania ograniczeń w zastosowaniu takich form. Po spotkaniu uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia firmy Wadim Plast oraz zapoznania się z jej działalnością. Dnia 24 lutego 2006 odbyło się piąte spotkanie narodowe, które zostało zorganizowane w Bydgoszczy przy współudziale Akademii Techniczno-Rolniczej oraz Związku Narzędziowców z Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczyło 38 osób, spośród których 15 osób reprezentowało 9 Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zajmujących się wtryskiwaniem oraz wytwarzaniem form wtryskowych, oraz 13 Akademię Techniczno- Rolniczą (studenci i pracownicy naukowi). W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele firm Wadim Plast i S.I. Spamel, CAMT oraz TPTW. Obecny był też reprezentant Portalu Internetowego Narzedziownie.pl, prowadzonego przez Galactica sp.j. Uczestników spotkania powitał Dziekan Wydziału Mechanicznego ATR prof. Henryk Holka oraz Prezes Związku Narzędziowców Aleksander Ohla. Podczas spotkania wygłoszono następujące referaty: - Projekt Hipermoulding - cele, zasady partnerstwa, zadania projektu (Mariusz Frankiewicz, CAMT) - Technologia LBM - Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Rapid Manufacturing - możliwość ich aplikacji w przetwarzaniu polimeru (Bogdan Dybała, CAMT) - Udział MŚP w projekcie, sprawozdanie z narodowych spotkań w 2005, formalne i finansowe reguły (Elżbieta Bociąga oraz Przemysław Postawa, TPTW) W trakcie spotkania miało miejsce zwiedzanie laboratorium Katedry Techniki Tworzyw ATR Bydgoszcz. Po dyskusji uczestnicy spotkania odwiedzili dwa przedsiębiorstwa w Bydgoszczy - firmę Akson Sp. z o.o. oraz Zakład Produkcji Form, Narzędzi Specjalnych i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Graform. Opracował: Adam Gnatowski Przemysław Magaczewski Strona 10

11 Z życia Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających Nr W dniu 28 marca br. na terenie MTP w Poznaniu w pierwszym dniu wystawy zabezpieczeniowej SECU- REX 2006 odbyły się uroczystości Jubileuszu XXV - lecia Ruchu Społeczno-Zawodowego Technicznej Ochrony Osób i Mienia. Podczas uroczystości mgr inż. mech. Józef Rudziński - członek zarządu Koła Terenowego OW SIMP i prezes Ogólnopolskiej Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających (MUZ) przy ZG SIMP- otrzymał unikatową statuetkę orła i dyplom w związku z uhonorowaniem nagrodą Orła Technicznej Ochrony Mienia w Polsce na Jubileusz XXV - lecia ( ) za Szczególne Osiągnięcia i Wkład Pracy w Rozwój Technicznej Ochrony Mienia w Polsce. W opublikowanym w wydawnictwie jubileuszowym referacie i w wystąpieniu w czasie sesji mgr inż. mech. Józef Rudziński wyraził przekonanie, że ruch społeczno-zawodowy technicznej ochrony osób i mienia w kraju powinien skupiać się i rozwijać pod sztandarami stowarzyszeń zrzeszonych w FSNT NOT. Tego samego dnia od godz w sali konferencyjnej Oddziału NBP w Poznaniu mgr inż. mech. Józef Rudziński poprowadził trzecią konferencję n-t z cyklu poświęconego zamknięciom skarbcowym Ogólnopolskiej Sekcji MUZ przy ZG SIMP. W czasie konferencji nastąpiło m.in. : Uroczyste wręczenie legitymacji i przypięcie odznaki SIMP nowemu członkowi kol. Bogdanowi Kowalskiemu przez Prezesa oraz przyjęcie wypełnionej deklaracji członkowskiej od kandydata Pana Andrzeja Cieślaka wprowadzanemu przez kol. kol. Pawła Błażków i Jana Janasa ; wydanie formularza deklaracji zainteresowanemu Sekcją MUZ Panu Janowi Bonkowskiemu. Wprowadzenie w temat przez Prezesa objaśniające zaproszonym gościom podstawy wiedzy o zamknięciach skarbcowych oraz udzielenie kilku wskazówek dotyczących zamków i sejfów mieszkaniowych. Kol. Józef Rudziński (drugi od lewej) wśród wyróżnionych nagrodą Orła Technicznej Ochrony Mienia. Prelekcja kol. Józefa Bizona (uczeń ucznia legendarnego Szpicbródki) pt. Jak otwierałem kasy pancerne - przedstawienie się wykładowcy, - omówienie bez podawania konkretów kilku przykładów ciekawych "otwarć", - zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami pracy mechanika z.s., - przedstawienie młodym kolegom, jak buduje się autorytet w branży, - zwrócenie uwagi na znaczenie godnego przyjmowania zamówień. Opracował: Józef Rudziński Prezes Sekcji MUZ przy ZG SIMP Informacja z Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału SIMP w Gorzowie Wlkp. Dnia 21 kwietnia 2006 roku w Gorzowie Wlkp. odbyło się IX Walne Zgromadzenie Członków Gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W zgromadzeniu uczestniczył kol. Piotr Janicki przedstawiciel ZG SIMP, Prezes Oddziału Poznań. W Zgromadzeniu uczestniczyło 30 członków delegatów. Zgromadzenie pod nieobecność ustępującego Prezesa Zarządu kol. Józefa Króla, otworzył kol. Jan Siuta. Przewodniczącym Zgromadzenia wybrano kol. Jana Siutę. Sprawozdanie z działalności za mijającą kadencję przygotowane przez Prezesa ustępującego Zarządu przedstawił kol. Jan Siuta. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył jej Przewodniczący kol. Jerzy Kozłowski. W sprawozdaniu ustępującego Zarządu Oddziału, Prezes zwrócił szczególną uwagę na aktywność i dokonania Oddziału w zakresie realizacji porozumienia o współpracy z VDI Okręgu Berlin Brandenburgia co daje wymierne korzyści np. pomoc w cyklicznie organizowanej Strona 11

12 Wiadomości SIMP konferencji "Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej, której jeden dzień obywa się w Berlinie, uczestnictwo w pracach grupy tzw. multiplikatorów realizujących projekt "Jakość bez granic" wspierający małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu polskoniemieckiego pogranicza przy nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy gospodarczej, w którym kluczową rolę odgrywają zagadnienia związane z jakością i zarządzaniem jakością. uruchomienia we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu W Gorzowie Wlkp. studiów podyplomowych "Systemy Zarządzania Jakością", które zostały objęte patronatem honorowym ZG SIMP, działalności integracyjnej poprzez organizowanie dorocznych spotkań "przy kuflu piwa", które są okazją do spotkań kolegów, którzy w przeszłości razem pracowali i teraz mają niejednokrotnie jedna okazję do kontaktu i wymiany doświadczeń i poglądów. Ustępujący zarząd wyraził uznanie członkom koła nr 2 "URSUS" Gorzów, które mimo likwidacji zakładu, utrzymało swoją nazwę i w dalszym ciągu aktywnie działa. W dyskusji jaka wywiązała się w wyniku przedstawionych sprawozdań poruszano przede wszystkim zagadnienia dotyczące: aktualnej sytuacji inżynierów i techników na rynku pracy, szkolnictwa zawodowego oraz sposobu kształcenia w zawodach mechanicznych, wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w SIMP. Kol. Piotr Janicki pozytywnie ocenił przedstawione sprawozdania. Pogratulował dokonanych osiągnięć i życzył dalszej owocnej pracy w następnej kadencji. W ramach prowadzonej dyskusji kol. Włodzimierz Fleischer przedstawił prezentację przygotowaną przez kol. Prezesa SIMP Andrzeja Ciszewskiego skierowaną do uczestników zgromadzeń przed XXXI WZD SIMP w 2006 roku, pt. "SIMP dziś i jutro". W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Oddziału SIMP w Gorzowie Wlkp. został wybrany kol. Józef Król W skład Zarządu Oddziału wybrani zostali kol. kol.: Ryszard Bartz (Wiceprezes), Jan Siuta (Wiceprezes), Włodzimierz Fleischer (Sekretarz), Zbigniew Juzwa Andrzej Kasztelan Grzegorz Ratuszny (Skarbnik) Do Komisji Rewizyjnej/Sadu Koleżeńskiego wybrani zostali kol. kol.: Jerzy Kozłowski (Przewodniczący), Grzegorz Kubiec, Stanisław Stasiak. Delegatem na Walny Zjazd SIMP został wybrany Kol. Włodzimierz Fleischer. Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie projekt uchwały IX Zgromadzenia Członków Oddziału SIMP w Gorzowie Wlkp. Z okazji przypadającej w bieżącym roku 30 rocznicy utworzenia Oddziału SIMP w Gorzowie Wlkp. oraz 80 lecia powstania SIMP postanowiono zorganizować uroczystą sesję połączoną ze spotkaniem koleżeńskim w miesiącu październiku br. Korzystając z możliwości jakie stwarza przyjęty system zarządzania jakością w SIMP, realizację postanowień Uchwały IX Zgromadzenia ujęto w dokumencie "Cele operacyjne i zadania Systemu Zarządzania Jakością na rok 2006". Fragment dokumentu zamieszczono w tabeli: Cel strategiczny Cel operacyjny/zadanie Miernik oceny Termin realizacji (1) Działanie na rzecz nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów. (2) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, promocja zatrudnienia, reorientacja zawodowa oraz pomoc w zakresie poszukiwania pracy Zorganizować konferencję Laboratoria badawcze, systemy jakości w unii europejskiej Podjęcie działań w zakresie uruchomienia kierunku studiów w obszarze mechaniki Zorganizowanie spotkania zainteresowanych. Zawrzeć porozumienie z Lubuskim Kuratorium Oświaty o współpracy na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego w zakresie mechaniki 1. dotrzymanie terminu i budżetu 2. poziom zadowolenia uczestników > 4.5 wrzesień 2006 dotrzymanie terminu listopad 2006 dotrzymanie terminu wrzesień 2006 Strona 12

13 Nr Cel strategiczny Cel operacyjny/zadanie Miernik oceny Termin realizacji Weryfikacja i nabór nowych rzeczoznawców Wykorzystać środki z funduszy UE do uruchomienia projektu, który pozwoliłby na wykorzystanie kwalifikacji kadry technicznej regionu do wspomagania rozwoju sektora MSP. Opracowanie założeń wstępnych (plan projektu). dotrzymanie terminu sukcesywnie przez cała rok dotrzymanie terminu wrzesień 2006 (3) Tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych. Rozwój współpracy z partnerami z Niemiec i Polski w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Aktywny udział w realizacji projektu Jakość bez granic w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTEREG III A ilość zorganizowanych przedsięwzięć =3 sukcesywnie cała rok przez (7) Rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych. Zorganizować uroczyste obchody z okazji 30 lecia Oddziału dotrzymanie terminu i budżetu październik 2006 Organizacja dorocznego spotkania koleżeńskiego dotrzymanie terminu i budżetu grudzień 2006 (10) Propagowanie idei przedsiębiorczości, humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej. Uruchomić stronę internetową Oddziału dotrzymanie terminu wrzesień 2006 (14) Dostarczanie wyrobów i usług zgodnych z wymaganiami klientów i członków SIMP oraz z przepisami prawnymi. Utrzymanie i pozyskanie nowych członków. Zorganizować spotkania informacyjno-promocyjne z udziałem zarządu firmy i potencjalnych kandydatów. ilość spotkań = 3 sukcesywnie przez cała rok Przeprowadzenie badania zadowolenia członów Oddziału SIMP Współpraca z VDI w zakresie wymagań dyrektyw nowego i globalnego podejścia, badań i oznaczania CE. Zorganizować spotkanie z VDI w CLDT Poznań poziom zadowolenia członków Oddziału SIMP >4 realizacja spotkania IV kwartał 2006 w terminie ustalonym z VDI (16) Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością. Wdrożenie systemu w Oddziale dotrzymanie terminu maj 2006 Strona 13

14 Wiadomości SIMP Sie sind Maschinenbau-Ingenieur und suchen Erfolg in Vertrieb und Verkauf? Sie sind kontaktfreudig und erfolgsorientiert? Dann nützen Sie Ihre Chance als unser künftiger Vertriebspartner für Polen. Wir - Fa. HAGE Sondermaschinenbau GmbH & Co KG aus Österreich - sind ein international tätiges Maschinenbau-Unternehmen mit Kunden in Europa, Amerika und China. Wir entwickeln nicht nur Maschinen, sondern entwerfen hochwertige technische Lösungen für unsere Kunden aus der Metall verarbeitenden Industrie. In Ihrer Position arbeiten Sie selbstständig und eigenverantwortlich. Sie sind zuständig für den Vertrieb und Kundenkontakt von Fa. HAGE in Polen. Ihr Background als Maschinenbau-Ingenieur, ihr technisches Wissen und ihre guten Kontakte in der Metall verarbeitenden Industrie in Polen helfen Ihnen, die Kundenbedürfnisse zu erkennen. Sie haben einige Jahre Berufspraxis, verhandlungssicheres Deutsch oder Englisch. Ihre Tätigkeit wird erfolgsabhängig entlohnt. Sie entwickeln für Fa. HAGE den polnischen Markt und partizipieren voll an der Geschäftsentwicklung. Wenn Sie diese anspruchsvolle und entwicklungsfähige Tätigkeit reizt, dann schicken Sie uns Ihre Unterlagen oder sprechen Sie mit uns: You are a mechanical engineer, considering a career in sales and marketing? You are openminded and ambitious? Take the chance to become our technical and sales representative in Poland. Our company's name is HAGE Sondermaschinenbau GmbH & Co KG. We are situated in Austria, with customers from the metal processing industry in Europe, America and China. We implement creative ideas through automation of operational procedures. We guarantee technical know-how aiming at target-oriented support. Through visionary and innovative installation concepts we secure our customers' competitive lead by supplying custom-made "all in one hand" solutions. Your task is self dependent and challenging. You will be in charge of acquisition and key account management for HAGE in Poland. Your personal background as a mechanical engineer, your technical know-how and your good contacts in the metal processing industry in Poland will enable you to identify our customers' needs. You have several years of practical experiences. You are fluent in written and spoken German or English. Your work will be remunerated performance-based, with the development of the market for HAGE and participating fully in the commercial success. If this is the challenge you have been looking for, send us your application with supporting documents or contact us directly: HAGE Sondermaschinenbau GmbH & Co KG Mr. Florian Hampel Hauptstraße 52 e A-8742 Obdach Österreich / Austria Tel.: +43 (3578) Fax: +43 (3578) Strona 14

15 Nr Od Redakcji Na łamach Wiadomości SIMP staramy się prezentować wybitynych twórców techniki. Do tego grona niewątpliwie można zaliczyć trzyosobowy zespół inżynierski z Mielca, w składzie: inż. Zbysław Szwaj, inż. Maksymilian Szwaj i dr inż. Włodzimierz Adamski, który zaprojektował i technicznie przygotował produkcją samochodu Leopard. Dodtakowo pragniemy poinformować, że klega Włodzimierz Adamski jest członkiem Zarządu Oddziału rzeszowskiego SIMP i członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP.. Konkurs Mistrz Techniki FSNT - NOT w województwie podkarpackim rozstrzygnięty W dniu w siedzibie NOT w Rzeszowie podczas posiedzenia Rady Federacji Stowarzyszeń NOT w Rzeszowie wręczono polskim inżynierom: inż. Zbysław Szwaj, Maksymilian inż. Szwaj i dr inż. Włodzimierz Adamski Nagrodę I stopnia NOT za Zaprojektowanie i techniczne przygotowanie produkcji samochodu Leopard za pomocą systemu CAD/CAM. W ogłoszonym konkursie Mistrz Techniki FSNT - NOT komisja NOT ds. nagród pod przewodnictwem dr inż. Kazimierza Borla nie miała wątpliwości komu tą nagrodę przyznać w tym roku i przyznała ją zespołowi inżynierskiemu z Mielca. Jest to całkowicie w Polsce skonstruowany i wykonany samochód sportowy łączący tradycję z nowoczesnością. Może on z powodzeniem konkurować z samochodami takich firm jak: ALFA ROMEO, ASTON MARTIN, BMW, CITROEN, FERRARI, FORD, JAGUAR, LAMBORGHINI, MAZDA, MERCE- DES-BENZ czy PORSCHE. Samochód Leopard przeznaczony jest głównie na eksport. Warto podkreślić, że do technicznego przygotowania produkcji użyta została najnowsza polska technologia lotnicza. Kształt samochodu został opracowany w technice komputerowej. Powstał model numeryczny samochodu zapisany w komputerze na podstawie którego wykonano tzw master model (jest to samochód wykonany w skali 1:1). Wszystkie elementy tego Master modelu zostały wykonane na obrabiarkach sterowanych numerycznie wg odpowiednio opracowanych programów. Samochód Leopard na stoisku wystawowym w Paryżu 2005 Spośród wielu poddostawców poszczególnych zespołów samochodu Leopard można wymienić takie firmy jak np. Inter Groclin, Stemar, Pilkington, Federal Mogul Gorzyce, Welte Cardan Service, Kamet, BROLAM, Michael Tuning System. Dzięki tej twórczej pracy polskich inżynierów znaczna część mieszkańców Mielca i okolic ma pracę, która na pewno przynosi im dużą satysfakcję i uznanie. Samochód był wystawiony na targach samochodowych "Salon du Coupé et Cabriolet a Paris du 15 au 17 april 2005" w Paryżu. Opracował: Janusz Dobrzański Parametry techniczne samochodu LEOPARD SILNIK: - Typ: LS-2 Cały-aluminiowy V8, - Moc: 405KM/6000 obr. - Moment obrotowy: 542Nm/4400 obr., - Pojemność: 5967 cm3 - Średnica X skok: 101,60mm x 92,0mm - Stopień kompresji: 10.9:1 UKŁAD PALIWOWY: - Sequential Electronic Fuel Injection (SEFI) - Electronic Throttle Control (ETC) - Zbiornik paliwa: 80 litrowy, ze stali nierdzewnej OSIĄGI: - przyśpieszenie km/h: 4,0 s - max. rędkość: 250 km/h (ogra. elektroniczne) - Współczynnik ciężar/moc: 3,63 kg/km CHŁODNICA: - wykonana przez Setab Strona 15

16 Wiadomości SIMP SKRZYNIA BIEGÓW: - ręczna 6-biegowa UKŁAD WYDECHOWY: - Wykonany przez Michael Tuning System ze stali nierdzewnej HAMULCE TARCZOWE: - wykonane przez Brembo - średnica tarcz przednich: 305 mm - średnica tarcz tylnich: 288 mm - PRZEDNIE KLOCKI: 4 tłoczkowy Brembo - TYLNE KLOCKI: 4 tłoczkowy Brembo KOŁA I OPONY: - RIMS: 16x7 wykonane przez "Federal Mogul" - PRZEDNIE OPONY: dunlop 225/50 x 16 - TYLNE OPONY: dunlop 245/45 x 16 UKŁAD KIEROWNICZY ZĘBATKOWY: - Wspomagany hydraulicznie wykonane przez Jack Knight Engineering ZAWIESZENIE PRZEDNIE: podwójne wahacze poprzeczne, spawane z rur stalowych ZAWIESZENIE TYLNE: - podwójne wahacze poprzeczne, spawane z rur stalowychpiasta 3-ej generacji (skf) WNĘTRZE: - fotele: wykonane ze skóry przez Inter Groclin - pulpit, drzwi: wykonane ze skóry przez Daw- Mag producenta siodeł konnych Kierownica - Momo NADWOZIE: - W pełni aluminiowe, ręcznie robione PODWOZIE: - Kratownica z rur stalowych wykonana przez Stemar LAMPY PRZEDNIE: - Wipac CIĘŻAR: - całkowity 1150 kg, max 1450 kg SZYBA PRZEDNIA: - wykonana przez Pilkington WYPOSAŻENIE DODATKOWE: FIRMY VDO-DRABPOL VDO FLEET MANAGER 200 COMMUNICATOR - komputer pokładowy wraz z wewnętrznie zamocowanym GPS i modułem GSM aby zapisywać dane pozycji GPS wzdłuż trasy podróży z uwzględnieniem zdalnego porozumiewania się między biurem a samochodem - aktywne/bierne śledzenie - zdalne przesyłanie/odbieranie do/z samochodu- GPS nagrywanie danych - różne informacje są nagrywane z GPS, takie jak data i czas, szerokość i długość geograficzna, wysokość, prędkość, liczba satelitów itp.- czynne zdarzenia + odbieranie komunikatów (tj. SMS) lub wybrane przez użytkownika przypadki jakie będą miały miejsce np. temperatura silnika jest za wysoka Simpowska giełda pracy dla inżynierów w internecie W związku z wyraźnie rosnącym zainteresowaniem naszymi stronami ze strony młodych inżynierów jak i firm pośrednictwa pracy (head-hunter-ów), postanowiliśmy wyjść naprzeciw temu zapotrzebowaniu i otwieramy wkrótce na naszych stronach odrębną podstronę: Giełda Pracy dla Inżynierów. Jesteśmy przekonani, że kilkaset rejestrowanych odwiedzin naszych stron w tygodniu, z wyraźną tendencją rosnącą, staną się skuteczną formą przepływu informacji o ofertach ciekawej pracy dla inżynierów wszystkich branż i specjalności. Zamieszczać tam będziemy również te informacje o pracy, które do naszego Stowarzyszenia trafiają tradycyjnymi kanałami informacji, takimi jak poczta, telefon czy faks. Pragniemy by docelowo ta inicjatywa przekształciła się w profesjonalną giełdę pracy dla inżynierów, do której stopniowo będziemy dążyć, tak rozbudowując naszą platformę internetową. W przyszłości nasz serwis internetowy w części poświęconej pracy będzie profesjonalnym portalem karier, funkcjonującym jako pośrednik pomiędzy absolwentami kierunków technicznych i coraz liczniejszą grupą korporacji i firm szukających polskich inżynierów dla potrzeb swoich zakładów w Polsce jak i zagranicą. Docelowo nasz system byłby w stanie zapewnić firmom łatwe wyszukiwanie absolwentów konkretnych specjalności, z określonym doświadczeniem zawodowym, władających poszukiwanymi językami. Wobec rosnącego zainteresowania rynku Strona 16

17 Nr polskiego i europejskiego młodymi inżynierami, taka działalność w nieodległej przyszłości jak i już teraz jest bardzo poszukiwaną. Nastąpi to prawdopodobnie jeszcze w IV kwartale br., a do tego czasu będziemy nieodpłatnie zamieszczać na podstronie Giełda Pracy dla Inżynierów zapytania firm jakie będą do nas trafiały od pracodawców, firm head hunter'skich i innych poszukujących inżynierów do pracy, o określonych sylwetkach zawodowych, doświadczeniu, znajomości języków obcych itd. Pierwszą informacją, którą tam zamieścimy będzie list kierowany z firmy HAGE Sondermaschinenbau GmbH & Co KG (Austria), poszukującej inżynierów do pracy w polskim przedstawicielstwie firmy, znających język niemiecki lub angielski. (informację tą zamieszczamy również w niniejszym numerze Wiadomości SIMP" - od red.). W ten sposób nawiązujemy do przedwojennej tradycji, jaką wdrożyła w latach trzydziestych ubiegłego wieku Redakcja Przeglądu Mechanicznego - Głównego organu prasowego SIMP, publikując anonsy dotyczące poszukiwań pracy przez inżynierów oraz inżynierów przez pracodawców w rubryce PRACA. Po blisko 80- ciu latach okazuje się, że zmieniły się technologie przepływu informacji, ale problemy z kojarzeniem wysoko kwalifikowanych kadr inżynierskich z ich potencjalnymi pracodawcami występują nadal. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kierowania swoich wniosków, zapytań, anonsów, CV itp. na jeden z adresów: Opracowali: Andrzej Ciszewski Stanisław Midera Wyróżnienie bydgoskiego Oddziału SIMP W dniu 15 lutego 2006 roku, w sali audytoryjnej Bydgoskiego Domu Technika odbyła się podniosła uroczystość z okazji 85 lat działalności Stowarzyszeń Technicznych w Bydgoszczy. W roku 1921 powołane zostało w Bydgoszczy Stowarzyszenie Techników Polskich, które działało do wybuchu II wojny światowej. Na wspomnianą uroczystość przebyło wielu oficjalnych gości, w tym Wicewojewoda Kujawsko- Pomorski Pani Marzena Drab, Wiceprezydent Bydgoszczy Pan Bolesław Grygorewicz, Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej Kol. Wojciech Ratyński oraz Przewodniczący Rady SIMP Kol. Aleksander Kopeć. Na tym uroczystym spotkaniu techników z Bydgoszczy wielu zasłużonych działaczy stowarzyszeń technicznych zostało wyróżnionych odznaczeniami regionalnymi i stowarzyszeniowymi. Medalem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyróżniono dwie organizacje - Bydgoską Radę Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Oddział SIMP w Bydgoszczy (ilustracja graficzna w załączeniu). Wśród wyróżnionych działaczy stowarzyszeniowych znaleźli się koledzy z bydgoskiego Oddziału SIMP. Medale Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymali Koledzy: Andrzej Jazdon, Stanisław Nowicki i Jerzy Wardzała. Listami gratulacyjnymi Prezydenta Miasta Bydgoszczy wyróżnieni zostali Koledzy: Artur Dembowy, Ireneusz Jakubiak oraz Bolesław Przybyliński. Opracował: Andrzej Jazdon PODPIS Strona 17

18 Wiadomości SIMP Informacja o V konferencji Podstawowe Problemy Metrologii W dniach roku odbyła się w Ustroniu V Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Podstawowe Problemy Metrologii. Konferencja miała na celu wymianę poglądów i rozwój współpracy między środowiskiem metrologów nauczających i metrologów praktyków, skupionych w krajowej służbie miar oraz w laboratoriach akredytowanych. Mimo, że są na bieżąco rozwiązywane różne problemy metrologiczne nurtujące środowisko, to stale pojawiają się nowe, wynikające z rozwoju technologii wytwórczych różnych produktów, z dostępności nowej generacji sprzętu pomiarowego, z nowych przepisów prawnych oraz z umacniania i rozszerzania się wspólnego rynku towarów i usług. Kolejne konferencje PPM mają stałe poparcie takich instytucji jak Główny Urząd Miar, Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Wojskowy Nadzór Metrologiczny oraz ostatnio także Polskie Centrum Akredytacji oraz Polska Sekcja IEEE. W konferencji wzięło udział 127 osób. Uczestniczył Prezes Głównego Urzędu Miar Pan Włodzimierz Sanocki, wszyscy wiceprezesi GUM oraz wszyscy dyrektorzy Okręgowych Urzędów Miar, a także Dyrektor Wojskowego Nadzoru Metrologicznego, płk. Stanisław Dąbrowski. Do organizacji V konferencji PPM włączyła się również redakcja miesięcznika Pomiary Automatyka Kontrola, znanego w środowisku czasopisma naukowo-technicznego SIMP o utrwalonym profilu metrologicznym. Konfe-rencja koncentrowała się na zagadnieniach podstawowych, wspólnych dla wszystkich rodzajów pomiarów, ale były także omawiane aktualne zagadnienia wzorcowania narzędzi pomiarowych, zwłaszcza o małej niedokładności, oraz zagadnienia związane z doskonaleniem laboratoriów badawczych i wzorcujących. Tematyka V konferencji PPM obejmowała zagadnienia właściwego opisu niedokładności pomiarów, zarówno za pomocą błędów jak i niepewności, zagadnienia teorii, konstrukcji i badania systemów pomiarowych, problematyki wzorców i jednostek miar, techniki pomiarów dokładnych oraz przetwarzania sygnałów pomiarowych, jakie jest podstawą działania wielu współczesnych przyrządów pomiarowych. Autorami prac zebranych w materiałach konferencyjnych są specjaliści w zakresie pomiarów różnych wielkości fizycznych, pracujący na unikatowych w skali kraju stanowiskach pomiarowych i posiadający duże doświadczenie praktyczne. Referat wprowadzający na sesji otwarcia wygłosił Prezes Głównego Urzędu Miar Pan Włodzimierz Sanocki, który także aktywnie uczestniczył w dyskusjach. Ponad 60 prac nadesłanych przez autorów zaprezentowano i dyskutowano na dziesięciu sesjach tematycznych: 1) Teoria i praktyka szacowania niepewności, 2) Metody algorytmiczne w przyrządach pomiarowych, 3) Problemy laboratoriów akredytowanych (2 sesje), 4) Nowe przetworniki i metody pomiarowe, 5) Dydaktyka metrologii, 6) Dokładne pomiary wielkości elektrycznych, 7) Nowe trendy w projektowaniu i budowie przyrządów pomiarowych, 8) Technika pomiarów dokładnych, 9) Wzorce i ich wzorcowanie. Materiały Konferencji (59 artykułów, 454 str., format B5), zostały wydane przez Komisję Metro-logii PAN (oddział w Katowicach). Na uwagę zasługuje duża liczba referatów poświęconych analizie niepewności wyników pomiarów oraz technice pomiarów dokładnych. Doskonalenie konstrukcji wzorców, metod i technik ich sprawdzania oraz rozwój układów pomiarowych o najwyższych wymaganiach metrologicznych jest ważnym obszarem współczesnej metrologii. Zmienia się też nauczanie metrologii w uczelniach: przy malejącej liczbie godzin dydaktycznych przeznaczonych na kształcenie w zakresie metrologii są do dyspozycji przyrządy pomiarowe wielofunkcyjne, zautomatyzowane i zinformatyzowane nowej generacji, których produkcja wymaga wiedzy i umiejętności z obszaru high-tech, a jednocześnie sprzęt pomiarowy popularny stał się powszechnie dostępny. Także tego obszaru dotyczyły prace konferencji PPM. Przewodniczący Komitetu Programowego Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis IV Międzynarodowa Konferencja Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej Kompetencja laboratoriów badawczych Z przyjemnością chcemy zaprosić Państwa do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji "Laboratoria badawcze, systemy jakości w Unii Europej-skiej"- KOMPETENCJE LABORTORIÓW BADAW- CZYCH, będącej kontynuacją konfe-rencji organizowanych od 2001 r. przez O/W SIMP W Gorzowie Wlkp. oraz Urząd Dozoru Technicznego, a od 2005 r. przez wymienione instytucje pod patronatem Centrum Bezpieczeństwa Technicznego (CBT). Międzynarodowy charakter IV Konferencji zapewniany jest dzięki współpracy O/W SIMP Gorzów ze Stowarzyszeniem Niemieckich Inżynierów (VDI Strona 18

19 Nr Berlin - Brandenburgia) oraz współdziałaniu z Jednostką Certyfikującej Osoby w DGZfP (DZP) - jednego z organizatorów 9.Europejskiej Konferencji Badań Nieniszczą-cych (9th ECNDT- Berlin 2006), największej konferencji naukowo-technicznej w tym zakresie w Europie. Tematyką wiodącą tegorocznej IV Konferencji, która odbędzie się w dniach września 2006 r. są zagadnienia kompetencji laboratoriów badawczych - zasadniczego elementu zapewnienia bezpieczeństwa elementów i urządzeń tech-nicznych wprowadzanych do użytkowania i obsługiwanych, bez względu na ich charakter, rodzaj oraz zastosowanie. 1.dzień IV Konferencji będzie obejmował zwiedzanie i udział w wystawie wyposażenia pomiarowobadawczego dla badań nieniszczących oferowanych przez czołowe firmy europejskie i świtowe, towarzyszącej 9.Europejskiej Konferencji Badań Nieniszczących (BERLIN Lista wystawców z numerami i rozmieszczeniem stanowisk zaprezentowana jest na stronach internetowych 9.Konferencji info/?page=exhibition/exhibitors). Kolejne dni jako sesje plenarne lub plenarno-warsztatowe w Lubniewicach/ k.gorzowa Wlkp., gdzie przedstawione zostaną prezentacje dotyczące m.in. ewolucji norm europejskich w zakresie oceny kompetencji jednostek certyfikujących, laboratoriów badawczych oraz ich personelu oraz zasad akredytacji; zmian w zasadniczych wymaganiach dotyczących certyfikacji personelu badań nieniszczą-cych wprowadzanych nowym wydaniem EN 473; wymagań dla laboratoriów badawczych uznanych przez Urząd Dozoru Technicznego a Sekcja Materiałowa Pol-skiego Klubu Laboratoriów Badawczych Pollab przedstawi zasady procedury badań międzylaboratoryjnych na przykładzie wybranych badań (z pełną tematykę zaintersowani mogą się zapoznać na stronie internetowej Centrum Bezpieczeństwa Technicznego (www.inmat.pw. edu.pl/cbt) lub uzyskać w Biurze Organizacyjnym IV Konferencji tel./ fax (095) ). Formuła poprzednich Konferencji, w których wzięli przedstawiciele laboratoriów badawczych oraz ich pozytywna opinia jej wszystkich uczestników zadecydowała o kolejnej edycji oraz tegorocznej tematyce oraz towarzyszącym jej prezentacjom poświęconym zasadniczo ewolucji wielu dokumentów normalizacyjnym mających zasadniczy wpływ na problem kompetencji laboratoriów badawczych. 9th ECNDT Berlin prezentacja 9.Europejskiej Konferencji Badań Nieniszczących i towarzyszącej wystawy producentów wyposażenia badań nieniszczących Zgodnie z decyzją Europejskiej Federacji Badań Nieniszczących (EFNDT) organizację 9. Europejskiej Badań Nieniszczących (9th European NDT Conference (ECNDT)) powierzono Niemieckiemu Stowarzyszeniu Badań Nieniszczących (DGZ-fP), które zdecydowało, że Konferencja odbędzie się w Berlinie we dniach września 2006 r. Konferencja po blisko 30 latach wraca do Niemiec (1. Konferencja odbyła się w Mainz w 1978 r.). Organizowane co 4.lata Europejskie Konferencje Badań Nienisz-czących spełniają ważną rolę informacyjną i poznawczą w zakresie badań nienisz-czących zarówno w Europie jak i na świecie, a celami i hasłami tegorocznej jest: 9.ECNDT największym zgromadzeniem ekspertów badań nieniszczących w Europie 9.ECNDT prezentuje czołowe technologie badań nieniszczących 9.ECNDT wydarzeniem roku 2006 w zakresie badań nieniszczących Tegoroczna 9.Konferencja obejmuje program techniczny przedstawiany przez blisko ponad 600 autorów na 116 sesjach (ponad 500 prezentacji, 176 posterów i 40 posterów z krótkimi prezentacjami ze wszystkich dziedzin i zakresów zastosowań badań nieniszczących oraz towarzyszącą wystawę wyposażenia pomiarowo-badawczego i pomocniczego stosowanego w tych badaniach. Na wystawie towa-rzyszącej Konferencji zaprezentuje się ponad 100 wystawców z Europy, USA i Azji. Zgodnie z informacjami organizatorów należy spodziewać się wielu nowych wyrobów szczególnie z zakresu wspomagania badawczego w tym w szczególności nowych technik oprogramowania komputerowego. Sprawozdanie merytoryczne z IX Konferencji Komputerowo zintegrowane zarządzanie Pod takim hasłem, w dniach od 16 do 18 stycznia 2006 r., w stolicy polskich Tatr, Zakopanem, odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Inżynierii Produkcji, działającą przy Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Ponadto, konferencja ta została dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Celem konferencji była wymiana informacji o stanie badań i wdrożeniach przemysłowych pomiędzy przedstawicielami wyższych uczelni, zakładów pro- Strona 19

20 Wiadomości SIMP dukcyjnych, krajowymi twórcami oprogramowania oraz przedstawicielami firm zagranicznych oferujących programy wspomagające zarządzanie. Badania związane z zarządzaniem realizowane są obecnie przez środowiska naukowe w prawie wszystkich uczelniach technicznych, ekonomicznych i uniwersytetach. Spotkanie w ramach konferencji miało być również - w intencji organizatorów - dobrą okazją do integracji środowiska, a w konsekwencji do integracji podejmowanych działań. Zanim jednakże sama konferencja mogła dojść do skutku, niezbędne było poświęcenie ogromu czasu i wysiłku na jej przygotowanie. Komitetem organizacyjnym dowodził prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala - dyrektor Instytutu Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, a w jego skład weszli ponadto pracownicy tegoż Instytutu: dr inż. Alfred Paszek, dr inż. Janusz Wielki, dr inż. Magdalena Jurczyk, dr inż. Piotr Chwastyk, dr inż. Dominika Biniasz, dr inż. Regina Mazurek, dr inż. Małgorzata Adamska, dr inż. Alicja Kolasa-Więcek, dr inż. Łukasz Mach, dr inż. Izabela Tomczuk, dr inż. Aneta Kucińska, mgr inż. Iwona Łapuńka, mgr inż. Katarzyna Hys, mgr inż. Katarzyna Błaszczyk, mgr inż. Bogdan Ruszczak. Komitet programowy natomiast stanowili: prof. dr hab. Zbigniew Banaszak (Politechnika Zielonogórska), prof. dr hab. Andrzej Bernacki (Polsko- Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie), prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski (Politechnika Częstochowska), prof. dr hab. inż. Leszek Borzemski (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. Mariusz Bratnicki (Wyższa Szkoła Biznesu w Katowicach), prof. dr hab. Edward Chlebus (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Witold Chmielarz (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. inż. Marek Fertsch (Politechnika Poznańska), prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), prof. dr hab. inż. Józef Gawlik (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Józef Grabowski (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Adam Hamrol (Politechnika Poznańska), prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński (Akademia Ekonomiczna Wrocław), prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak (Politechnika Śląska), prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski (Politechnika Koszalińska), prof. dr hab. Franciszek Krawiec (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Tadeusz Krupa (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. Eugeniusz Krzemień (Politechnika Radomska), prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Piotr Łebkowski (Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie), prof. dr hab. inż. Józef Matuszek (Politechnika Łódzka), prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko (Politechnika Białostocka), prof. dr hab. inż. Czesław Niżankowski (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Celina Olszak (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. inż. Tadeusz Sęk (Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie), prof. dr hab. inż. Bożena Skołud (Politechnika Śląska), prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. Alicja Sosnowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) prof. dr hab. Henryk Sroka (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), prof. dr hab. Stanisław Stanek (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), prof. dr hab. inż. Roman Stryjski (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. inż. Jan Szadkowski (Politechnika Łódzka), prof. dr hab. Antoni Świć (Politechnika Lubelska), prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Andrzej Tubielewicz (Politechnika Gdańska), prof. dr hab. inż. Zenobia Wiess (Politechnika Poznańska), prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. Mirosław Zaborowski (Polska Akademia Nauk), prof. dr hab. Jerzy Zieliński (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. inż. Jan Żurek (Politechnika Poznańska). Konferencja Komputerowo zintegrowane zarządzanie wzbudziła bardzo szerokie zainteresowanie. Do udziału w niej zgłosiło się 200 uczestników, reprezentujących 50 instytucji, w tym 17 uczelni technicznych, 13 uczelni ekonomicznych, 8 uniwersytetów oraz 12 instytucji przemysłowo-handlowych. W materiałach konferencyjnych wydanych w formie książki przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją pod redakcją Ryszarda Knosali opublikowano 170 prac. W czasie obrad wygłoszono 107 referatów w następujących grupach tematycznych: 1. Komputerowe wspomaganie oceny i podejmowania decyzji. 2. Sztuczna inteligencja w procesie zarządzania. 3. Techniki wirtualne w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem. 4. Technologie informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 5. Metody i techniki komputerowe w logistyce. 6. Systemy zarządzania ochroną środowiska. 7. Zarządzanie jakością wspomagane komputerowo. 8. Optymalizacja w harmonogramowaniu produkcji. 9. Modelowanie i symulacja komputerowa procesów produkcyjnych. 10. Komputerowe systemy zarządzania produkcją, eksploatacją i remontem. 11. Informatyka w zarządzaniu instytucjami publicznymi. Wszyscy uczestnicy konferencji podkreślali znakomite przygotowanie oraz organizację, a także atmosferę panującą w czasie jej trwania. Kolejna Konferencja z tego cyklu odbędzie się podobnie jak tegoroczna w D.W. Hyrny w dniach stycznia 2007 roku. Opracował: Strona 20

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB XI KRAJOWY ZJAZD PIIB W dniach 6 7 lipca obradował w Warszawie XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 172 delegatów z 16 Okręgowych IIB, członkowie władz Izby, liczni

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOM I SYMPATYKOM SIMP NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE SKŁADA ZARZĄD ODDZIAŁU SIMP

CZŁONKOM I SYMPATYKOM SIMP NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE SKŁADA ZARZĄD ODDZIAŁU SIMP STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH BIULETYN INFORMACYJNY Rok założenia 44-100 GLIWICE, ul. Górnych Wałów 25 1926 tel.: (32) 733 28 76, e-mail: gliwice@simp.pl, www.gliwice.simp.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet Śląski w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Rusycystów

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI Ramowy porządek dzienny zebrania sprawozdawczego 1. Zagajenie Prezes Oddziału 2. Wybór Prezydium Zebrania

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa Organizacji: Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Katolickiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Zgodnie z & 8 Statutu SITPNiG za zasługi dla SITPNiG lub dziedzin objętych

Bardziej szczegółowo

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Aktualna treść statutu została zatwierdzona przez Konferencję Delegatów w dniu 19.06. 2013 - 1 - Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI w Krakowie ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów szpitali w Krakowie, w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia Wesoła54

Statut. Stowarzyszenia Wesoła54 Statut Stowarzyszenia Wesoła54 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WESOŁA54 zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie Kościelnego prawa

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Oznaczenia i definicje użyte w niniejszym regulaminie: 1) PFP Polska Federacja Petanque Związek

Bardziej szczegółowo

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny 1 Augustowskie Towarzystwo Pływackie, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia.

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Krośnieńskiej Amatorskiej Ligi Halowej,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE HISTORIA XV wiek zalążki towarzystw naukowych w Polsce 1800 r. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk aktywne uczestnictwo badaczy społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT Związek Producentów Okuć Budowlanych

STATUT Związek Producentów Okuć Budowlanych ZWIĄZEK PRODUCENTÓW OKUĆ BUDOWLANYCH ul. Koronkarska 7/11, pokój 303 61-005 Poznań sekretariat tel. 606 409 678 STATUT Związek Producentów Okuć Budowlanych Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Związek

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA

STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie MILAN CLUB POLONIA, zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Forum Współpracy Empowerment, nazywane dalej Forum, jest autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 2. Forum powołuje się na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie " Stowarzyszenie Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska. Obchodów Jubileuszu 50-Lecia KN BiG. W ramach III Integracyjnego Rajdu Budowlańca

Oferta sponsorska. Obchodów Jubileuszu 50-Lecia KN BiG. W ramach III Integracyjnego Rajdu Budowlańca Oferta sponsorska Obchodów Jubileuszu 50-Lecia KN BiG W ramach III Integracyjnego Rajdu Budowlańca Kraków, Koninki 29-31 V 2015 W imieniu Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 50-lecia działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Nazwa organizacji/instytucji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Adres Telefon Strona www E-mail Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e- mail) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU Typ przedsięwzięcia*

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Federacja Zmotoryzowanych. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Federacja Zmotoryzowanych. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Federacja Zmotoryzowanych Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Federacja Zmotoryzowanych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV.

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. GDAŃSK 2011 SEKRETARIAT KONKURSU POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 1. Uczniowski Klub Sportowy Wilki Chwaszczyno zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska PROTOKÓŁ ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych, które odbyło się w dniu 25 lutego 2008 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Katowice, 3 lutego 2010r. STATUT Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (tekst jednolity po zmianach wprowadzonych Uchwałą z dnia 3.02.2010) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA GITAROWEGO

STATUT WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA GITAROWEGO STATUT WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA GITAROWEGO Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Tworzy się stowarzyszenie o nazwie Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe nazywane dalej Stowarzyszeniem. 2 Terenem działalności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012 Koło Naukowe EduArt Politechniki Poznańskiej Działające przy Politechnice Poznańskiej Nieszawska 13C Poznań, 60-021 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

Naukowe Koło Młodego Księgowego

Naukowe Koło Młodego Księgowego STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Naukowe Koło Młodego Księgowego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Studenckie Naukowe Koło Młodego Księgowego jest organizacją studencką zrzeszającą studentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem str 1 / 10 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę BMW M Power Club nazywany w dalszym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BIZNESOWY KLUB ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

STATUT STOWARZYSZENIA BIZNESOWY KLUB ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU STATUT STOWARZYSZENIA BIZNESOWY KLUB ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU SŁOWNICZEK Uczelnia, UE - Uniwersytet Ekonomiczny (Wyższa Szkoła Handlowa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Akademia Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. UCHWAŁA NR 69 /2008 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło nosi nazwę Koło Naukowe Pianistów i działa przy Katedrze Fortepianu Akademii

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia)

S T A T U T. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia) S T A T U T Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy ORLIK FORDON w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia w sprawie powołania Legnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania Na podstawie art. 5c ust. 2

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Loża Biznesu przyjęty w dn. 7. sierpnia 2012 r. Postanowienia ogólne Rozdział 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) wybrany na VI Kongresie jest najwyższą władzą, między Kongresami Stowarzyszenia. Kieruje

Bardziej szczegółowo

Sesja Jubileuszowa z okazji 35-lecia działalności Oddział SIMP w Gorzowie Wlkp.

Sesja Jubileuszowa z okazji 35-lecia działalności Oddział SIMP w Gorzowie Wlkp. Sesja Jubileuszowa z okazji 35-lecia działalności Oddział SIMP w Gorzowie Wlkp. Rok 2011 jest rokiem szczególnym w działalności SIMP. Mija, bowiem 85 lat od powstania Stowarzyszenia oraz 130-letnia rocznica

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO /Tekst jednolity przyjęty Postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia

Bardziej szczegółowo

Planowany harmonogram w/w szkoleń zakłada ich przeprowadzenie w następujących terminach: NAZWA SZKOLENIA TERMIN SZKOLENIA DECYZJA O NABORZE

Planowany harmonogram w/w szkoleń zakłada ich przeprowadzenie w następujących terminach: NAZWA SZKOLENIA TERMIN SZKOLENIA DECYZJA O NABORZE L.DZ. FZZ/CSiK/80/3/26/04/10 Bydgoszcz, 26 kwietnia 2010 r. ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WG ROZDZIELNIKI Informujemy, że z dniem 23 kwietnia 2010 r. w ramach Centrum Szkoleń i Konsultacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Oświatowe Rodzina Szkół Chopinowskich zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY Z życia SEP W dniach 5 7 czerwca bieżącego roku odbyła się w Słoku koło Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Szybowcowego.

Statut Polskiego Stowarzyszenia Szybowcowego. Statut Polskiego Stowarzyszenia Szybowcowego. I. Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Szybowcowe. W Statucie zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente Dział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa działalności Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego Jednomandatowe

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU 1 Rozdział I Nazwa, siedziba, i teren działania 1 1. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży Po Prostu, zwanej dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy

Bardziej szczegółowo

STATUT (TEKST JEDNOLITY)

STATUT (TEKST JEDNOLITY) Stowarzyszenie Polskich Kibiców Manchester United Football Club MUSC Poland STATUT (TEKST JEDNOLITY) 16 grudnia 2007 roku (ze zmianami wprowadzonymi w dniu 31 sierpnia 2013 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIE MŁODY BRZEG. w Brzegu. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIE MŁODY BRZEG. w Brzegu. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIE MŁODY BRZEG w Brzegu Brzeg 2006 Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Młody Brzeg /SMB/, zwane w dalszych postanowieniach "Stowarzyszeniem" jest stowarzyszeniem zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne WZÓR STATUTU FUNDACJI: (źródło: www.ngo.pl) STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą..., zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:...... zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniu 9 listopada 2010 r.

Protokół nr 1/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniu 9 listopada 2010 r. Protokół nr 1/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniu 9 listopada 2010 r. Warszawie Posiedzeniu przewodniczył kol. Bogdan Bresch przewodniczący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY

REGULAMIN REKRUTACYJNY REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników szkolenia Dyplomowany księgowy realizowanego w ramach projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach w ramach,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS, w dalszych

Bardziej szczegółowo

Statut Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Centrum Kształcenia Ustawicznego

Statut Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Centrum Kształcenia Ustawicznego Statut Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Centrum Kształcenia Ustawicznego Rozdział 1 Postanowienia wstępne 1 1. Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest samorządową, publiczną placówką kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu P o d s t a w a p r a w n a : Ustawa z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Miejsko-Gminny Klub Sportowy Spartakus Daleszyce.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011 Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba 1. 1.Stowarzyszenie kultury fizycznej działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie: REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓL OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GDYNI Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie: - ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Klubów Sportowych zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach

REGULAMIN. działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna działania Rady Pedagogicznej Rada Pedagogiczna działa na podstawie: 1.Ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne l 1. Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Kosmetologii

Bardziej szczegółowo

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba Uchwała nr 106V/2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 29.05.2016r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W PRZEGINI 1 Gminny Szkolny Związek Sportowy jest powszechnym, społecznym, samorządnym stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli, rodziców

Bardziej szczegółowo

Statut: STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TELEMATYKI TRANSPORTU

Statut: STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TELEMATYKI TRANSPORTU Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu Ul. Józefa Gallusa 5/3 40-594 Katowice Tel/Fax: +48 32 603 43 65 jerzy.mikulski@pstt.eu REGON: 240591848 KRS:0000273929 PKD: 9133Z Członkowie zarządu:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pn.: Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych Inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: ROTOPOL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do uchwały ZG PTTK nr 402/XVII/2013 REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin, uchwalony przez Zarząd Główny PTTK na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji (tekst jednolity)

Statut Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji (tekst jednolity) STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW RADIESTEZJI Statut Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji (tekst jednolity) Statut niniejszy jest zgodny z zarejestrowanym w Sądzie Wojewódzkim VII Wydział Cywilny i Rejestrowy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo