Michał Chudzicki. Zarządzanie flotą samochodową, jako nowy trend w outsorcingu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Michał Chudzicki. Zarządzanie flotą samochodową, jako nowy trend w outsorcingu"

Transkrypt

1 ZASTOSOWANIE SYSTEMU INFORMACYJNO - DECYZYJNEGO W FIRMIE BRANśY CFM Michał Chudzicki Zarządzanie flotą samochodową, jako nowy trend w outsorcingu usług Postępujący w Polsce rozwój rynku usług stawia skupionym w nim firmom coraz to nowe wymagania [Pa97]. Podmioty te chcąc podejmować efektywne decyzje zmuszone są do dostosowania strategii działań do oczekiwań rynku, a co za tym idzie, uŝywania narzędzi wspomagających rozwój tych strategii. Szczególnie dotyczy to nowej na rynku usług, branŝy CFM. Nazwa stanowi akronim angielskiego terminu Car Fleet Management, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy Zarządzanie Flotą Samochodową. Przedsiębiorstwa branŝy CFM kierują swą ofertę głownie do klientów korporacyjnych i oferują usługę polegającą na zarządzaniu uŝytkowaną przez nich flotą samochodową. Usługa taka jest najczęściej uzupełniana o pomoc w pozyskiwaniu tej floty bądź jej wynajem. Rynek usług związanych z zarządzaniem flotą samochodową ma w Polsce znaczny potencjał wzrostu a akcesja do Unii Europejskiej dodatkowo wzmacnia ten trend, gdyŝ zdaniem autora, upowszechnia w naszym kraju stosowany od dawna w Europie, outsorcingowy model zarządzania flotą samochodową. Potwierdzają to dane empiryczne [Ol03], które pokazują stosunek ilości samochodów wynajmowanych przez firmy, do samochodów będących własnością firm w Europie i w Polsce, który w Europie wynosi 40 do 100, a w Polsce 5 do 100. Dynamiczny rozwój rynku tego typu usług nie znajduje odzwierciedlenia w ofercie skierowanych do niego narzędzi informatycznych. Taki stan rzeczy moŝe przyczyniać się do ograniczenia rozwoju firm tej branŝy [Ch04]. Z badań przeprowadzonych przez autora wynika, Ŝe juŝ przy liczbie samochodów przekraczającej kilkanaście sztuk, problemem staje się skoordynowanie efektywnego ich przydziału, do poszczególnych zamówień klientów. Na pewnym etapie rozwoju firmy usługowej branŝy CFM, nieodzowne staje się posiadanie odpowiedniego sytemu informacyjno - decyzyjnego, wspomagającego zarówno działania operacyjne jak i dostarczającego kierownictwu informacji, stanowiących podstawę do podejmowaniu decyzji strategicznych. 459

2 ROZDZIAŁ V Cele stawiane systemowi informacyjno - decyzyjnemu w zakresie wspomagania zarządzania flotą samochodową Ogólne i szczegółowe cele stawiane systemowi informacyjno decyzyjnemu wspomagającemu zarządzanie firmą branŝy CFM, zostały zidentyfikowane na podstawie badań przeprowadzonych w czterech firmach branŝy CFM, z których jedna naleŝy do liderów rynku zarówno pod względem osiąganych przychodów jak i ilości posiadanej floty oraz dynamiki jej przyrostu. Przedmiotem badań empirycznych były wybrane procesy biznesowe zachodzące w firmach tej branŝy. W oparciu o przeanalizowane procesy, obserwację poszczególnych analizę działań poszczególnych komórek przedsiębiorstwa, będących w obiegu dokumentów oraz na podstawie metod heurystycznych zaproponowano cele oraz zakres funkcjonalny systemu informacyjno decyzyjnego. Cele ogólne systemu informacyjno decyzyjnego W sferze długofalowego planowania system informatyczny powinien wspomagać managera w identyfikacji przesłanek, na podstawie których moŝliwe jest podejmowanie efektywnych decyzji o charakterze strategicznym w zakresie alokacji środków oraz polityki wobec klientów i kontrahentów. Tak więc z punktu widzenia managera, narzędzie tego typu powinno umoŝliwiać między innymi analizę struktury: klientów pod względem dochodowości, samochodów pod względem dochodowości i awaryjności, towarzystw ubezpieczeniowych pod względem jakości współpracy współpracujących zakładów samochodowych pod względem cen części i usług oraz ich jakości. Podejmowanie efektywnych decyzji w przedstawionym powyŝej zakresie, moŝe przyczynić się zarówno do zwiększenia przychodów, jak i spadku kosztów działania tego typu firmy usługowej Cechy uŝytkowe oraz zakres funkcjonalny projektowanego systemu PoŜądane cechy uŝytkowe oraz zakres wymagań funkcjonalnych systemu, zostały sformułowane podczas wywiadów z przedstawicielami zarządu firmy oraz z przyszłymi uŝytkownikami. W przypadku cech uŝytkowych systemu, przede wszystkim miano na uwadze łatwość obsługi, niski koszt implementacji i dostosowanie do modelu biznesowego przedsiębiorstwa. W obszarze definiowania wymagań funkcjonalnych za główne cele uznano dostarczenie kierownictwu firmy przekrojowych informacji dotyczących źródeł przychodów oraz kosztów. UŜytkownicy widzieliby natomiast w programie 460

3 REALIZACJA SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I ROZWIĄZANIA... narzędzie ułatwiające realizację zadań wynikających z ich obowiązków w firmie. Z uwagi na ograniczoną objętość niniejszego tekstu, poniŝej zaprezentowano postulowane wymagania funkcjonalne ogólnie, w postaci modułów programu, z których kaŝdy wspomaga wybrany proces biznesowy. PoniŜej przedstawiono nazwy modułów wraz z krótką ich charakterystyką: Moja firma, powinien gromadzić dane dotyczące oddziałów firmy, które będą pojawiały się w nagłówkach dokumentów, Pracownicy, powinien zawierać dane dotyczące pracowników, które takŝe będą pojawiały się w nagłówkach dokumentów, Dokumenty, powinien zawierać treści dokumentów, Samochody, zadaniem tego modułu powinno być gromadzenie wszelkich danych o posianych bądź administrowanych samochodach, Opony, w tym module powinny być gromadzone dane dotyczące posiadanych przez firmę opon, wraz z informacją o przypisaniu poszczególnych opon do samochodów, oraz historią i kosztami ich zamian, Zlecenia warsztatowe, moduł powinien zawierać szczegółowe dane o zleconych naprawach samochodów, wraz z informacją o kosztach tych zleceń, w rozbiciu na koszt poszczególnych części zamiennych oraz operacji, Szkody komunikacyjne, powinien gromadzić dane dotyczące wszelkich szkód komunikacyjnych, w których poszkodowane zostały zarządzane samochody. Włącznie z takimi informacjami jak powiązanie szkody z polisą, na podstawie której szkoda będzie likwidowana, oraz wystawcą tej polisy. Szkoda powinna być takŝe połączona ze zleceniem warsztatowym, Ubezpieczenia, moduł powinien zawierać dane o zawartych ubezpieczeniach komunikacyjnych, terminach ich waŝności i kosztach, Magazyn, tutaj gromadzone powinny być dane dotyczące materiałów przechowywanych w podręcznych magazynach oraz operacji magazynowych, wykonywanych na tych materiałach, Cennik, powinien zawierać dane o cenach usług i materiałów, i być powiązany z samochodami. Cennik moŝe być wielowalutowy. Umowy leasingowe, w tym module przechowywane będą dane związane z umowami leasingowymi, które firma zawarła z leasingodawcami, w celu pozyskania samochodów. Powinna być takŝe moŝliwość generowania harmonogramów spłat rat leasingowych. Klienci firmy, w tym module będą gromadzone dane o klientach instytucjonalnych, Klienci osoby tutaj gromadzone będą informacje o osobach reprezentujących Klientów instytucjonalnych, dodatkowy kierowcach, 461

4 ROZDZIAŁ V Rezerwacje, powinny gromadzić dane na temat samochodów zarezerwowanych na poczet umów wynajmu lub leasingu przez klientów. Umowy, powinny zawierać dane na temat warunków umów wynajmu bądź leasingu zawartych z klientami, wiązać konkretne samochody, z firmami i osobami reprezentującymi te firmy Aneksy. Tutaj powinny być przechowywane dane o aneksach do zawartych umów, między innymi dotyczących prolongaty terminu umowy, moŝliwości autoryzacji dodatkowych kierowców itp. SprzedaŜ, moduł ten powinien umoŝliwiać generowanie wszelkich niezbędnych dokumentów finansowych, wiązać te dokumenty z umowami, klientami, samochodami, tak by zapewnić maksymalną automatyzację pracy operatora. Element ten powinien takŝe zapewniać dokładną identyfikację źródeł przychodów oraz ich terminowości. Na podstawie opisanych powyŝej danych moŝliwe byłoby kontrolowanie działalność firmy w wielu aspektach, które pozwalałoby podejmować racjonalne decyzje w przyszłości. Przykład realizacji wybranej funkcji aplikacji Opis problemu Jednym z waŝniejszych celów funkcjonalnych stawianych aplikacji była moŝliwość oceny klientów pod względem opłacalności współpracy. Wespół z kierownictwem firmy zdecydowano, Ŝe ocena opłacalności powinna być oparta o następujące wielkości: Łączny przychód w badanym okresie ten wskaźnik pokazuje faktyczny przychód jaki został wygenerowany na obsłudze danego klienta w badanym przedziale czasu. Przychód jest wyliczany na podstawie faktur sprzedaŝy wystawionych klientowi. Łączny koszt obsługi w badanym okresie. Opisywany wskaźnik naleŝy wyliczyć, opierając się na procentowym udziale klienta w badanym okresie eksploatacji jednego lub kilku samochodów oraz na sumarycznym koszcie ich eksploatacji. Na sumaryczny koszt eksploatacji samochodu składają się między innymi: (koszt rat leasingowych, amortyzacji, koszt serwisów i napraw, koszt szkód komunikacyjnych, koszt wymiany i magazynowania opon. Procentowy udział klienta w okresie eksploatacji samochodu wynika z proporcji między ilością dni w których klient korzystał z samochodu oraz dostępną w danym okresie sumaryczną ilością dni. Taki procentowy udział nazywany jest takŝe utylizacją 462

5 REALIZACJA SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I ROZWIĄZANIA... Sposób rozwiązania problemu Pierwszym etapem procesu grupowania klientów było ustalenie przedziałów grupowania. Z uwagi na relatywnie duŝą rozpiętość zarówno w wielkości przychodów jak i kosztów generowanych przez klientów, wespół z kierownictwem firmy zdecydowano się na zastosowanie w obu przypadkach skali pięcioprzedziałowej. Granice przedziałów zostały dobrane arbitralnie przez ekspertów wyznaczonych przez firmę. W tabeli nr 1 przedstawiono liczebności i sumy przychodów w poszczególnych przedziałach. Z uwagi na uwarunkowania techniczne zarówno w tabeli jak i na rysunkach. w pierwszej kolumnie podano górne granice przedziałów. Przedziały przychodów Liczebności i suma przychodów w przedziałach przychodów Liczebność Liczebność % Przychody Przychody % Tabela 1 Przychody średnie w przedziałach 1 000,00 zł ,62% ,14 zł 0,90% 467,95 zł ,00 zł ,61% ,83 zł 6,99% 4 972,74 zł ,00 zł 40 5,24% ,53 zł 9,70% ,69 zł ,00 zł 11 1,44% ,37 zł 8,52% ,85 zł ,00 zł 16 2,09% ,76 zł 73,90% ,86 zł ,63 zł Na rysunku nr 1 przedstawiono liczebności i sumy przychodów w poszczególnych przedziałach przychodów. Liczebnośc i suma przychodów w przedzialach przychodów Liczebność ,76 zł ,83 zł ,14 zł ,53 zł ,37 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Przedziały przychodów ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Suma przychodów Liczebność Przychody Rys. 1. Liczebność i sumy przychodów w przedziałach przychodów 463

6 ROZDZIAŁ V Przedziały kosztów Liczebności i suma kosztów w przedziałach kosztów Liczebność Liczebność Koszty % Tabela 2 Koszty % Koszty średnie w przedziałach 1 000,00 zł ,34% ,58 zł 1,04% 257,41 zł ,00 zł ,86% ,98 zł 7,07% 5 715,92 zł ,00 zł 32 4,19% ,71 zł 11,31% ,90 zł ,00 zł 6 0,79% ,35 zł 7,41% ,22 zł ,00 zł 14 1,83% ,73 zł 73,17% ,05 zł ,35 zł Na rysunku nr 3 przedstawiono liczebności i sumy kosztów w przedziałach kosztów Liczebnośc i suma przychodów w przedzialach przychodów SD Liczebność ,00 zł 75,00 zł 150,00 zł 200,00 zł ,00 zł Przedziały przychodów SD Suma SD Liczebność SD Rys. 3. Liczebności i sumy kosztów w przedziałach kosztów Ze względu na globalną ocenę opłacalności współpracy z klientami, istotne jest zbadanie struktury klientów we wspólnych przedziałach. Tabela nr 3 prezentuje zestawienie liczebności klientów we wspólnych przedziałach. Natomiast tabela nr 4 przedstawia przeciwstawienie przychodów i kosztów we wspólnych przedziałach 464 Tabela 3 Liczebności w przedziałach wspólnych Przedziały kosztów Przedziały 1 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł przychodów 1 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

7 REALIZACJA SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I ROZWIĄZANIA... Tabela 4 RóŜnica przychodów i kosztów w przedziałach wspólnych Przedziały kosztów Przedziały 1 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł przychodów 1 000,00 zł zł zł ,00 zł zł zł zł ,00 zł zł zł zł ,00 zł zł zł zł zł ,00 zł zł zł zł Wnioski Na podstawie analizy przedstawionych w poprzednim punkcie zestawień moŝna powziąć następujące wnioski dotyczące opłacalności współpracy z klientami: Relatywnie wysoki przychód świadczy, Ŝe dany klient korzystał często z wielu samochodów lub z drogich samochodów. Jest to poŝądany klient, przynoszący firmie relatywnie wysokie dochody. Niski przychód pozwala przypuszczać, Ŝe klient korzystał rzadko z tanich samochodów. Jest to najbardziej typowy klient, korzystający z usług firmy sporadycznie. Relatywnie wysoki koszt świadczy, Ŝe świadczy, Ŝe dany klient korzystał często z wielu samochodów lub z drogich samochodów bądź teŝ eksploatował samochody w sposób powodujący wysokie koszty. Niski koszt pozwala przypuszczać, Ŝe klient korzystał rzadko z tanich samochodów. Na podstawie samych tylko kosztów niemoŝliwa jest jednoznaczna ocena danego klienta RóŜnica między przychodem a kosztem obsługi. Wysoki przychód i wysoki koszt obsługi pozwalają domniemywać, Ŝe mamy do czynienia z duŝym, waŝnym klientem który korzysta w wielu samochodów. Taki klient to dobry klient, zapewniający wysokie stałe przychody. Jednak nieproporcjonalnie wysoki koszt kaŝe domniemywać, Ŝe klient powoduje wysokie koszty eksploatacji (szkody komunikacyjne, awarie) Wysoki przychód i niski koszt sugerują, Ŝe klient korzysta z drogich samochodów i eksploatuje je w sposób nie powodujący dodatkowych kosztów. Ten typ klienta jest dla firmy najbardziej poŝądany. Niski przychód i niski koszt wskazują na typowego drobnego klienta, który sporadycznie korzysta z usług firmy. Niski przychód i wysoki koszt wskazują, Ŝe mamy do czynienia z klientem który nieoptymalnie uŝytkuje niewielka liczbę samochodów. Takich klientów naleŝy się wystrzegać. 465

8 ROZDZIAŁ V Istnieje grupa klientów kluczowych, którzy zapewniają firmie gros przychodów. W tym przypadku 16 klientów, co stanowi jedynie 2,09% ogólnej liczby klientów, generuje 73,9% przychodów firmy. NaleŜy pamiętać, Ŝe system jedynie wspomaga podejmowanie decyzji a ostateczna głos naleŝy do managera. Niektórzy klienci mogą więc zostać zaklasyfikowani do innych grup niŝ wynika to z przedstawionego powyŝej przyporządkowania. Przykładowo klient, który skorzystał z usług firmy niejako na próbę i wynajął samochód na krótki okres, automatycznie plasowany jest w grupie klientów o relatywnie niskich przychodach i niskich kosztach, tymczasem moŝe okazać się klientem o ogromnym potencjale wzrostu. Literatura [Pa97] [Ol03] [Ch04] Payne A, "Marketing usług", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Olivier B.: Polityka samochodowa firmy. Flota. Magazyn kadry zarządzającej flotą samochodowa. Nr 5. str Chudzicki M., Zastosowanie systemu informatycznego zarządzania na przykładzie programu CarRent, wspomagającego proces zarządzania siecią wypoŝyczalni samochodowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004, PL ISSN

Mariusz Borawski Kesra Nermend

Mariusz Borawski Kesra Nermend ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO WSPOMAGANIA DECYZJI W PLANOWANIU WIELOLETNIM W SAMORZĄDACH TERYTORIALNYCH Mariusz Borawski Kesra Nermend Wprowadzenie Planowanie budŝetowe to kategoria finansowa

Bardziej szczegółowo

ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH

ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH Marek KOKOT Streszczenie: W artykule przedstawiono korzyści i zagroŝenia płynące z zastosowania programów typu CRM w małych

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM PAUL DIETER KLUGE, PAWEŁ KUśDOWICZ Streszczenie: artykuł podejmuje problematykę opłacalności

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH [Michalska-Dudek I. (2004), Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1043, s. 204-218.] Izabela Michalska-Dudek

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OCENA REZULTATÓW WSPARCIA PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM SEKTOROWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY DLA PROGRAMU INWESTYCJE POLSKIE Gdańsk, grudzień 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. 58 524 49 01,

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Spis treści 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU Monika RYBIŃSKA, Marek SEKIETA Streszczenie: Posiadany przez przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe rzeczowy majątek trwały stanowi o potencjale przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

W branży flotowej czeka nas przede wszystkim rozwój telematyki

W branży flotowej czeka nas przede wszystkim rozwój telematyki 14 FLOTA LIDERZY 2014 Liderzy Floty 2014 Statystyki firm członkowskich PZWLP po czwartym kwartale 2014 r. FSL Pełny wynajem długoterminowy Lp. Firma Liczba pojazdów 1 LeasePlan FM 20 808 2 Arval Polska

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo