Fot.: EDF, Vautrin Laurent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fot.: EDF, Vautrin Laurent"

Transkrypt

1 Fot.: EDF, Vautrin Laurent Grupa EDF w Polsce The EDF Group in Poland

2 Pracownicy spółek Grupy EDF w Polsce Employees of the EDF Group companies in Poland

3 Słowo wst pu An introductory word Szanowni Paƒstwo! Dear Madam/Sir, Sektor energetyczny stanàł przed wyzwaniem, jakim jest z jednej strony zaspokojenie rosnàcego popytu na energi, a z drugiej spełnienie społecznego oczekiwania na działanie w sposób odpowiedzialny, z zachowaniem zasad zrównowa onego rozwoju. Zasady, jakimi kieruje si EDF, takie jak: poszanowanie jednostki, odpowiedzialnoêç za Êrodowisko, efektywnoêç, zaanga owanie na rzecz solidarnoêci społecznej oraz uczciwoêç, zostały przyj te przez ka dà spółk naszej Grupy w Polsce. Jako jedna z wiodàcych grup energetycznych na polskim rynku produkcji energii, posiadajàca blisko 10-procentowy udział w rynku energii elektrycznej i 20-procentowy w rynku ciepła sieciowego, czujemy si szczególnie zobowiàzani do przestrzegania zasad zrównowa onego rozwoju i stawiania czoła współczesnym wyzwaniom cywilizacyjnym. Nasze priorytety w tym zakresie to przeciwdziałanie zmianom klimatu, zachowanie ró norodnoêci biologicznej, zapewnienie równego dost pu do energii, a tak e dywersyfikacja êródeł energii w obliczu wyczerpywania si paliw kopalnych. W podejmowaniu tych wyzwaƒ towarzyszy nam 4 tysiàce naszych pracowników w spółkach zlokalizowanych na terenie całego kraju. To oni, nawiàzujàc bliskà współprac ze społecznoêciami lokalnymi, w swoich codziennych działaniach wprowadzajà nasze zasady w ycie. Zapraszam Paƒstwa do zapoznania si z działalnoêcià Grupy EDF w Polsce i na Êwiecie. Łàcz pozdrowienia Philippe Castanet Prezes EDF Polska The power sector is facing a twofold challenge of satisfying the growing demand for energy on one side, and on the other side fulfilling the social expectation acting responsibly and caring for sustainable development. The principles guiding EDF s conduct respect for individuals, environmental responsibility, striving for excellence, commitment to the community, and necessity of integrity have been adopted by each company of our Group in Poland. As one of the leaders of the Polish energy production market, having an almost 10% share in the electric power market and 20% in the industrial heat market, EDF feels especially obliged to observe the principles of sustainable development policy and adapt to current civilisation challenges. Addressing the issues of climate change, preservation of biodiversity, providing equal access to energy, as well as diversifying power generation sources in the face of depletion of fossil deposits are our priorities in this area. When taking these challenges, we are accompanied by of our employees in companies located across Poland. It is them who, by establishing close cooperation with local communities, enforce our principles in their everyday work. Please learn more about the activity and scope of business of the EDF Group in Poland and worldwide. Kindest regards Philippe Castanet President of EDF Polska Fot.: EDF, Tomasz Boniecki

4 Grupa EDF na Êwiecie

5 Fot.: EDF, Didier Marc The EDF Group globally

6 Grupa EDF na Êwiecie The EDF Group globally Fot.: EDF, William Beaucardet Profil działalnoêci Grupy EDF na Êwiecie EDF jest Êwiatowym liderem w bran y energetycznej posiadajàcym kompetencje we wszystkich jej dziedzinach, poczàwszy od produkcji, poprzez obrót energià i jej dystrybucj, skoƒczywszy na zarzàdzaniu sieciami przesyłowymi. EDF jest równie obecny na rynku gazowym. Grupa jest liderem na francuskim i brytyjskim rynku energii oraz posiada znaczàce udziały w rynku niemieckim i włoskim. EDF działa w 24 krajach, gdzie obsługuje 38 milionów klientów dzi ki ponad 160 tysiàcom pracowników. Dokonania w obszarze badaƒ i rozwoju, wiedza ekspercka i doêwiadczenie z zakresu eksploatacji elektrowni jàdrowych oraz produkcji energii odnawialnej umo liwiajà EDF stosowanie technologii energetycznych àczàcych rozwój gospodarczy z ochronà Êrodowiska. Ambicjà Grupy EDF jest zaoferowanie rozwiàzaƒ pozwalajàcych na uzyskanie konkurencyjnej energii o niskiej emisji CO 2. Wkład w zrównowa ony rozwój Zgodnie z politykà zrównowa onego rozwoju firmy EDF wszystkie spółki Grupy zobowiàzały si do stawienia czoła trzem współczesnym wyzwaniom: przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i zachowaniu bioró norodnoêci, ułatwieniu dost pu do energii z uwzgl dnieniem potrzeb społecznoêci lokalnych, a tak e włàczeniu si w debat na temat zrównowa onego rozwoju. Ponad milion euro dziennie na badania i rozwój, by sprostaç wyzwaniom przyszłoêci Dział Badaƒ i Rozwoju EDF zajmuje si trzema priorytetowymi obszarami: ograniczeniem emisji CO 2 poprzez stosowanie alternatywnych rozwiàzaƒ dla pozyskiwania energii z paliw kopalnych, dostarczaniem klientom nowych technologii oraz poprawà bezpieczeƒstwa sieci energetycznych. Global profile of the EDF Group s operation EDF is the world leader in the power industry with competences across all areas, from production through energy trading and distribution to transmission grid management. EDF is also present on the gas market. The Group is the leader in the French and British electricity market and has one of the greatest shares in the German and Italian market. EDF operates in 24 countries serving 38 million customers owing to over employees. The unparalleled experience and expertise in research, development and operation of nuclear power plants and renewable energies generation makes it possible for EDF to use power technologies, which bring together economic growth and environmental protection. It is the EDF Group s ambition to offer solutions providing for competitive energy with low CO 2 emission. Commitment to sustainable development Under the terms of EDF s sustainable development policy, all Group companies are committed to involvement in three challenges: climate change and biodiversity, access to energy with local proximity and contributing to the sustainable development debate. More than one milion euros a day for research and development to face the challenges of the future EDF Research and Development Department covers three priority areas: limiting carbon emissions through alternatives to fossil energies, delivering new technologies to customers and improving safety on electric grids. 4

7 Priorytety strategiczne pozwalajàce zaspokajaç rosnàce potrzeby energetyczne z uwzgl dnieniem problemu zmian klimatu 1. Lider w Êwiatowym renesansie energetyki jàdrowej Produkcja energii jàdrowej bez emisji CO 2 to najwa niejsza alternatywa dla pozyskiwania energii z paliw kopalnych. Rozwój energetyki jàdrowej na Êwiecie daje Grupie EDF mo liwoêç wykorzystania posiadanej wiedzy i doêwiadczenia. Dzi ki nieprzerwanej działalnoêci w zakresie projektowania i budowania elektrowni (zarówno we Francji, jak i poza jej granicami) oraz dzi ki niezawodnemu, jednolitemu parkowi technologicznemu, unikatowemu w skali Êwiatowej, EDF stał si wiodàcym ekspertem w dziedzinie in ynierii jàdrowej i w kierowaniu du ymi projektami budowy elektrowni. Wiedza EDF, doêwiadczonego i niezawodnego operatora, jest szczególna: łàczny czas pracy 58 reaktorów we Francji odpowiada 1300 reaktorolatom eksploatacji bez adnego istotnego wypadku majàcego negatywne skutki dla bezpieczeƒstwa czy Êrodowiska. EDF jest właêcicielem 20 procent wszystkich elektrowni jàdrowych na Êwiecie, buduje i eksploatuje, samodzielnie albo we współpracy z innymi firmami energetycznymi, bloki energetyczne w wielu krajach. Od grudnia 2007 roku Grupa kieruje budowà pierwszego nowoczesnego reaktora trzeciej generacji EPR (European Pressurized Reactor) we Francji w elektrowni we Flamanville. Francuski rzàd podjàł te decyzj o budowie drugiego reaktora EPR we Francji w Penly. Strategic priorities to keep up with growing energy needs while addressing the problem of the climate change 1. A leader in the global nuclear revival Nuclear power, the only carbon-free thermal electricity generation technology, is the leading alternative to fossil fuels. Its global revival is giving the EDF Group opportunities to leverage its expertise and experience. Thanks to the continued and uninterrupted work on design and construction of nuclear plants, both in France and abroad, as well as the reliable and consolidated generation fleet, which is unique on a global scale, EDF has become the leading specialist in nuclear engineering and management of large nuclear sites constructing projects. EDF s knowledge as an experienced and reliable operator is exceptional cumulative work of 58 reactors in France amounts to reactor-years of operation without any material accident having an adverse effect on environmental safety. EDF is the major shareholder of 20% of all nuclear power plants in the world and is an constructor and operator of power units in many countries, individually or in partnerships with other power companies. Since December 2007, the Group has been managing the construction of the first, state-of-the-art EPR (European Pressurized Reactor) of the third generation in France, at the Flamanville site. The French government has also decided on the construction of the second EPR reactor in France at Penly. Fot.: EDF, Lionel Charrier 5

8 Grupa EDF na Êwiecie The EDF Group globally Przychody 66, Sales mld * billion* Grupa EDF inwestuje w technologi EPR w wielu krajach, m.in.: w Wielkiej Brytanii, gdzie rozpocz to prace budowlane w pierwszych lokalizacjach, w których docelowo powstanà 4 reaktory EPR, w Stanach Zjednoczonych, gdzie za poêrednictwem spółki zale nej UniStar Nuclear Energy zło ono wnioski licencyjne na pierwsze amerykaƒskie reaktory EPR, w Chinach, gdzie rozpocz to budow dwóch reaktorów EPR w ramach spółki joint venture z CGNPC operatorem jàdrowym w prowincji Guangdong, we Włoszech, gdzie jest przygotowywane studium wykonalnoêci 4 reaktorów EPR, w Polsce EDF i PGE Polska Grupa Energetyczna SA badajà wykonalnoêç rozwoju technologii jàdrowej EPR. The Group is also using EPR technology at an international level, for example: in the United Kingdom, where it has begun the construction of the first out of four EPR sites, in the United States, with the submission of licence applications for the first American EPR via UniStar Nuclear Energy, in China, with the creation of a joint venture with CGNPC nuclear operator in Guangdong Province to build and operate two EPRs, in Italy, where four EPRs are currently at the feasibility study stage, in Poland, EDF and PGE Polska Grupa Energetyczna SA are analysing the feasibility of the EPR nuclear technology development. 2. Rozwój odnawialnych êródeł energii i efektywnoêç energetyczna 2. Developing renewable energies and energy eco-efficiency 6 Liczba klientów na Êwiecie 37,9 mln* 37.9 Number of customers worldwide * Dane za rok / Data for million* Wytwarzanie energii ze êródeł odnawialnych oraz oferowanie klientom rozwiàzaƒ pozwalajàcych na oszcz dnoêç energii umo liwiajà zachowanie zasobów naturalnych oraz obni enie poziomu emisji CO 2. Grupa EDF to europejski lider wêród producentów energii wytwarzanej w elektrowniach wodnych. Około 9,5 procent energii produkowanej przez EDF we Francji pochodzi z elektrowni wodnych. Grupa EDF rozwija produkcj ze êródeł odnawialnych na Êwiecie. W Laosie EDF zakoƒczył budow elektrowni wodnej Nam Theun 2 (moc 1070 MW). Do koƒca 2012 roku spółka EDF Energies Nouvelles planuje budow nowych mocy wytwórczych na poziomie 4000 MW, głównie farm wiatrowych i ogniw fotowoltaicznych. DziałalnoÊç EDF nabiera dodatkowego rozmachu dzi ki du ym spółkom zale nym w Europie: EDF Energy, Edison oraz EnBW, które inwestujà w odnawialne êródła energii. Producing electricity from renewable sources and offering customers energy saving solutions are two ways to save resources and help secure a low-carbon energy mix. The EDF Group is the leading European producer of hydropower. Approximately 9.5% of energy produced by EDF in France is generated by hydropower plant. EDF Group is developing production from renewable sources worldwide. In Laos, EDF is constructing the Nam Theun 2 hydroelectric dam (capacity 1070 MW). By the end of 2012, EDF Energies Nouvelles is planning to construct new generation capacities of 4000 MW, mainly from wind and photovoltaic sources. EDF s activity is gaining additional momentum thanks to its large subsidiaries in Europe, including EDF Energy, Edison, and EnBW, which are investing in renewable energies.

9 3. Wzmocnienie pozycji EDF w Europie Grupa EDF stale zwi ksza swoje moce produkcyjne. Wydatki inwestycyjne EDF we Francji potroiły si w latach , wydatki na remonty urzàdzeƒ wzros y dwukrotnie. W celu sprostania zapotrzebowaniu na energi w szczytowych momentach poboru w 2008 roku, Grupa uruchomiła we Francji bloki wytwórcze o łàcznej mocy 1670 MW zasilane olejem, gazem i w glem. W Wielkiej Brytanii spółka EDF Energy buduje turbin gazowo- -parowà o mocy 1300 MW, zaê w latach we Włoszech spółka Edison oddała do u ytku kilka takich turbin. Grupa EDF stała si najwi kszym producentem energii w Wielkiej Brytanii poprzez przej cie spółki British Energy. EDF zapewnia bezpieczeƒstwo dostaw gazu dzi ki zawartym umowom zakupu, umowom o współpracy z producentami (w tym w Katarze) oraz zakupom złó gazowych na Morzu Północnym, a tak e przej ciu przez spółk zale nà Edison złó w Egipcie oraz jej współudział w budowie i obsłudze terminalu LNG Rovigo we Włoszech. 3. Consolidating EDF s position in Europe The EDF Group is bolstering and increasing capacity. Its investments in generation assets in France trebled between 2005 and 2008, while maintenance investments doubled. To help meet peak demand, in 2008, the Group launched plants in France, with total capacity of 1670 MW fired with oil, gas, and coal. In the United Kingdom, EDF Energy is building a Combined Cycle Gas Turbine (1300 MW), after Edison commissioned similar gas turbines in Italy between 2001 and The acquisition of British Energy presented the EDF Group the opportunity to became the major energy producer in the United Kingdom. EDF secures the safety of gas supplies under purchase agreements, cooperation agreements with producers (including Qatar), through the purchase of gas fields at the North Sea, and through the acquisition by its subsidiary Edison of an off shore fields in Egypt as well as its partnership in construction and operation of the Rovigo LNG terminal in Italy. Produkcja energii elektrycznej EDF na Êwiecie 618,5 TWh* TWh* Electricity generation worldwide Emisja CO 2 Grupy EDF w Europie: prawie trzy razy mniejsza ni Êrednia w europejskim sektorze energetycznym 117,1 g/kwh* g/kwh* EDF Group CO 2 emissions in Europe: almost three times lower than the European energy sector average * Dane za rok / Data for

10 Grupa EDF w Polsce

11 Fot.: EDF, Konrad Pustoła The EDF Group in Poland

12 Grupa EDF w Polsce The EDF Group in Poland 10 Gdaƒsk Toruƒ Zielona Góra Warszawa Tarnobrzeg Wrocław Rybnik Kraków Bielsko-Biała Zainstalowana moc elektryczna 3170 MWe* Installed electrical capacity Zainstalowana moc cieplna 4152 MWt* Installed thermal capacity * Dane za rok / Data for Grupa EDF to najwi kszy inwestor zagraniczny w sektorze produkcji energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Jest obecna na naszym rynku od ponad 10 lat: od czasu pierwszej prywatyzacji w polskim sektorze energetycznym w 1998 roku, kiedy to stała si głównym akcjonariuszem wielu polskich firm produkujàcych energi elektrycznà i ciepło (m.in. Elektrowni Rybnik SA, Elektrociepłowni Kraków SA, Elektrociepłowni Wybrze e SA, Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA). Działania spółek wytwórczych i usługowych nale àcych do Grupy EDF w Polsce koordynuje spółka EDF Polska. Zgodnie z przyj tym kierunkiem rozwoju wszystkie nasze działania sà podporzàdkowane dà eniom do budowy silnej, zintegrowanej Grupy EDF w Polsce, zdolnej do skutecznego konkurowania na krajowym rynku energii. Pierwszym, priorytetowym etapem tych działaƒ było utworzenie Centrum Usług Wspólnych EDF Polska, które zosta o uruchomione 1 lipca 2010 roku. Produkcja Do Grupy EDF w Polsce nale à jedne z najwi kszych elektrowni i elektrociepłowni w kraju, w tym Elektrownia Rybnik wytwarzajàca oko o 7 procent energii elektrycznej produkowanej w kraju. Obecnie EDF posiada 10-procentowy udział w rynku energii elektrycznej i 20-procentowy w rynku ciepła sieciowego w Polsce. Krajowe spółki nale àce do Grupy produkujà energi i ciepło głównie z w gla. Przy zakupie rz du 7 mln ton w gla rocznie Grupa EDF jest drugim co do wielkoêci odbiorcà tego surowca w kraju. Ponadto Grupa EDF jest w Polsce jednym z liderów w dziedzinie energetycznego wykorzystania biomasy; w 2008 roku Grupa dostarczyła na rynek oko o 420 GWh zielonej energii, a w roku 2009 jej produkcja wzrosła do 860 GWh. The EDF Group is the largest investor in the electricity and heat generation sector in Poland. The company has been present on our market for more than 10 years since the first privatisation process in the Polish energy sector in 1998, when it became the main shareholder of several Polish heat and power producing companies (i.a. Elektrownia Rybnik SA, Elektrociepłownia Kraków SA, Elektrociepłownie Wybrze e SA, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA). The companies operations of energy generation and providing service within EDF Group are coordinated by EDF Polska. According to the adopted orientation of the Group s development, all the activities are subject to the aim of building a strong, integrated EDF Group in Poland, capable of effective competition on the domestic energy market. The first, priority phase of such actions was the establishment of the Shared Service Centre of EDF Polska, which was launched on July 1, Generation EDF Group operates ones of the largest heat and power plants in Poland, including Rybnik power plant that generates approximately 7% of electricity produced nationally. Currently EDF has a 10% share in the electricity market and a 20% share in the industrial heat market. Coal is the main source of energy and heat generation for national companies belonging to the EDF Group. With the purchase volume at the level of 7 Mt per year, the Group is the second largest coal consumer in the country. The EDF Group is one of the leaders in production of biomass generated energy in Poland. In 2008, the companies of the Group delivered to the Polish market ca. 420 GWh of green energy, and in 2009 the production more than doubled to 860 GWh.

13 Spółki produkcyjne wchodzàce w skład Grupy i ich moce wytwórcze: Elektrownia Rybnik SA 1775 MWe*, Elektrociepłownia Kraków SA 460 MWe, 1118 MWt**, Elektrociepłownie Wybrze e SA 322,5 MWe, 1206,5 MWt, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA 363 MWe, 1083,2 MWt, Elektrociepłownia Zielona Góra SA 221,4 MWe, 322 MWt, Toruƒska Energetyka Cergia SA 2,2 MWe, 352,39 MWt, PEC Tarnobrzeg Sp. z o.o. 94,8 MWt. * MWe moc elektryczna. ** MWt moc cieplna. Usługi Dzi ki spółkom usługowym Grupa EDF w Polsce posiada kompetencje w nast pujàcych obszarach: kompleksowe zarzàdzanie energià oraz jej sprzeda na obszarze niemal całego kraju, zakupy w gla i biomasy oraz outsourcing działalnoêci energetyczno-ekologicznej. Spółki usługowe wchodzàce w skład Grupy: Energokrak Sp. z o.o. dostawy paliw produkcyjnych (w gla i biomasy) do elektrowni i elektrociepłowni nale àcych do Grupy EDF w Polsce, Everen Sp. z o.o. obrót energià elektrycznà produkowanà w spółkach Grupy EDF w Polsce, Fenice Poland Sp. z o.o. outsourcing działalnoêci energetyczno-ekologicznej w przedsi biorstwach przemysłowych. Spółka powiàzana kapitałowo: Dalkia Polska SA zarzàdzanie kompleksowymi systemami energetycznymi, a w szczególnoêci miejskimi sieciami ciepłowniczymi w 40 miastach w Polsce. The production companies incorporated into the Group and their generation capacities as the following: Elektrownia Rybnik SA 1775 MWe*, Elektrociepłownia Kraków SA 460 MWe, 1118 MWt**, Elektrociepłownie Wybrze e SA MWe, MWt, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA 363 MWe, MWt, Elektrociepłownia Zielona Góra SA MWe, 322 MWt, Toruƒska Energetyka Cergia SA 2.2 MWe, MWt, PEC Tarnobrzeg Sp. z o.o MWt. * MWe megawatt electrical. ** MWt megawatt thermal. Services Thanks to companies providing services the EDF Group has appropriate competences in the following areas: complex energy management and its sales on almost the entire territory of Poland, coal and biomass procurement, and outsourcing of energy and ecological activities. Service companies incorporated into the Group: Energokrak Sp. z o.o. production fuel supplies (coal and biomass) to heat and power plants incorporated into the EDF Group in Poland, Everen Sp. z o.o. trading of electricity produced by the EDF Group companies in Poland, Fenice Poland Sp. z o.o. outsourcing of energy and ecological activities in industrial enterprises. Company in the capital group: Dalkia Polska SA management of complex energy systems and, in particular, municipal district heating networks in 40 Polish cities. Udział w rynku energii elektrycznej Share in the electricity market 10% * 20% * Udział w rynku ciepła sieciowego Share in the infrastructural heat market Produkcja energii zielonej na bazie biomasy 860 GWh* Production of green energy based on biomass Liczba pracowników * The number of employees * Dane za rok / Data for

14 Spółki Grupy EDF w Polsce

15 Fot.: Romuald Sołdek The EDF Group companies in Poland

16 EDF Polska Sp. z o.o. Fot.: Barbara Drozd EDF Polska Sp. z o.o. uruchomił 1 lipca 2010 roku w Krakowie Centrum Usług Wspólnych. Centrum zapewnia ujednolicenie i zintegrowanie wielu funkcji operacyjnych wykonywanych dotychczas niezale nie w dziesi ciu spółkach Grupy. Utworzenie Centrum Usług Wspólnych to wa ny etap w procesie budowy silnej Grupy EDF w Polsce, zdolnej do skutecznego konkurowania na krajowym rynku energii. Centrum Usług Wspólnych EDF Polska zapewnia spółkom obsług m.in. w zakresie finansowania, krótkookresowego zarzàdzania Êrodkami pieni nymi, rachunkowoêci, controllingu, budowania systemów informatycznych, zakupu sprz tu i oprogramowania, wyboru dostawców, zarzàdzania umowami, gospodarkà materiałowà oraz procesami in ynieryjnymi. Centrum In ynierii to nowatorskie rozwiàzanie polegajàce na utworzeniu: zespołu zło onego z in ynierów ze spółek Grupy, odpowiadajàcego za przedsi wzi cia remontowe, modernizacyjne i rozwojowe, co umo liwi obni enie kosztów remontów i eksploatacji urzàdzeƒ wytwórczych, działu badawczo-rozwojowego, który w powiàzaniu z działem badawczo-rozwojowym EDF i we współpracy m.in. z polskimi uczelniami b dzie odpowiadał za analiz przyszłych uwarunkowaƒ i minimalizowanie ryzyka eksploatacyjnego zwiàzanego z nowymi, Êrodowiskowymi i technologicznymi wyzwaniami dla Grupy EDF w Polsce. EDF Polska Sp. z o.o. on 1 July 2010 launched a Shared Service Centre in Krakow. The Centre ensures standardization and integration of many operating functions, which to date were performed independently in the Group s ten companies. Setting up of the Shared Service Centre is an important stage in the process of building a strong EDF Group in Poland, one that will be able to effectively compete on the domestic energy market. The Shared Service Centre of EDF Polska provides our companies with services, among other things, in the area of financing, short-term cash management, accounting, controlling, IT system development, purchase of hardware and software, selection of suppliers, contract management, inventory management and management of engineering processes. The Engineering Centre is a novel solution, which consists in the establishment of: a team made up of engineers from the Group s companies, to be in charge of maintenance, modernization and development projects, which will also allow to reduce costs of maintenance operations and manufactured equipment, a research and development division which, in liaison with the research and development division of EDF, and in cooperation with Polish universities, will be responsible for the analysis of future developments and minimizing of operational risks connected with the new environmental and technological challenges for the EDF Group in Poland. 14 Centrum Usług Wspólnych zatrudnia blisko 500 osób, z których niemal wszyscy to wybrani w drodze naboru wewn trznego wykwalifikowani specjaliêci ze spółek Grupy EDF w Polsce. Centrala Centrum Usług Wspólnych jest zlokalizowana w Krakowie, zaê 6 jego oddziałów znajduje si na terenie poszczególnych spółek w Gdaƒsku, Krakowie, Rybniku, Tarnobrzegu, Toruniu i we Wrocławiu. The Shared Service Centre employs close to 500 persons, nearly all of whom are qualified specialists, selected by way of internal recruitment, from the EDF Group companies in Poland. The headquarters of the Shared Service Centre is located in Krakow, whereas its 6 branches have been placed within individual companies, in Gdansk, Krakow, Rybnik, Tarnobrzeg, Torun and Wroclaw.

17 Elektrownia Rybnik SA Elektrownia Rybnik SA (ERSA) nale y do grona czołowych przedsi biorstw energetycznych w Polsce. Jest systemowà elektrownià kondensacyjnà eksploatujàcà 8 bloków. Jednym z najwa niejszych elementów układu chłodzenia jest sztuczny zbiornik wody o powierzchni 550 ha i dwie chłodnie kominowe o wysokoêci 120 m. Roczne zu ycie w gla kamiennego si ga oko o 4 mln ton. Obecnie moc wytwórcza elektrowni wynosi oko o 1775 MW; jest to najwi ksza elektrownia na Górnym Âlàsku, a tym samym jedna z najwi kszych elektrowni systemowych w Polsce. Podstawowà działalnoêcià zakładu jest wytwarzanie energii elektrycznej. Produkujàc ponad 9000 GWh rocznie, elektrownia pokrywa około 7 procent zapotrzebowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Funkcjonowanie zakładu oparte jest na systemach zintegrowanego zarzàdzania i jakoêci spełniajàcych najwy sze normy ISO. Dlatego te w ostatnich latach elektrownia osiàgn ła sukcesy w redukcji emisji zanieczyszczeƒ. Troska o otaczajàce Êrodowisko naturalne znajduje odzwierciedlenie w realizowanych od wielu lat inwestycjach proekologicznych. W elektrowni działajà m.in. instalacja mokrego odsiarczania spalin (IMOS) oraz instalacja do współspalania biomasy (BIOMAX), które pozwalajà na znaczne obni enie zu ycia w gla kamiennego. Do elektrowni nale y równie Zakład Odzysku W gla, który stał si êródłem taƒszego paliwa dla elektrowni. Dzi ki wspó spalaniu biomasy z w glem spó ka jest znaczàcym producentem zielonej energii. Elektrownia jest zaanga owana w działalnoêç z zakresu odpowiedzialnoêci społecznej polegajàcà przede wszystkim na minimalizacji skutków aktywnoêci gospodarczej. Nie pozostaje oboj tna na problemy społeczne, dlatego od lat udziela wsparcia finansowego placówkom oêwiatowym, sportowym, kulturalnym oraz instytucjom takim jak Âlàskie Centrum Chorób Serca, GórnoÊlàskie Centrum Rehabilitacji Repty czy stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska. Elektrownia Rybnik SA (ERSA) Rybnik Power Plant is one of the leading energy companies in Poland. It is a baseload condensing power plant operating 8 units. One of the integral elements of the plant s cooling system is an artificial pond with an area of 550 ha, and two 120-metre-high cooling towers. The annual consumption of coal amounts to approximately 4 million tonnes. At present, ERSA has a generation capacity of 1775 MW and is the largest power plant in Upper Silesia, in addition to being one of the largest power plants in the national power system in Poland. The plant s core business involves electricity generation. With the annual generation of over 9000 GWh, the plant can meet approx. 7% of the demand from the National Power System. The plant s operation is based on the integrated management and quality assurance systems, which meet the strictest ISO standards. Therefore, in the recent years, the power plant has been successful in reducing its emissions. Care for the surrounding natural environment is reflected in years of ecological investments. The company operates the WFGD (Wet Flue Gas Desulphirisation) and Biomax (biomass co-incineration) installations, which allow for significant reduction of hard coal consumption. In addition, the Coal Recovery Plant has become a source of cheaper fuel for the power plant. Owing to co-incineration of biomass and coal, the company is a major producer of green energy. ERSA is commited to activity based on social responsibility, minimising the effects of its operations. ERSA is also not indifferent to social problems. For many years, it has been granting financial support to sport, cultural, educational centres and institutions such as the Silesian Heart Disease Centre, the Repty Upper-Silesian Rehabilitation Centre and Special Olympics Poland. PRODUKCJA GENERATION Fot.: Michał Major 15

18 Elektrociepłownie Wybrze e SA PRODUKCJA GENERATION Fot.: Photo: Konrad EDF, Jean-Luc Pustoła Petit Elektrociepłownie Wybrze e SA (EC Wybrze e) to jedna z najwi kszych firm energetycznych na Pomorzu. W skład spółki wchodzà dwie elektrociepłownie: Elektrociepłownia Gdaƒska i Elektrociepłownia Gdyƒska o łàcznej mocy cieplnej ponad 1206,5 MWt i elektrycznej około 322,5 MWe. Elektrociepłownia Gdaƒska osiàga moc cieplnà w granicach 736,2 MWt, a elektrycznà w wysokoêci 217,3 MWe; Elektrociepłownia Gdyƒska odpowiednio 470,3 MWt i 105,2 MWe. Obie produkujà ciepło i energi elektrycznà na potrzeby mieszkaƒców oraz wielu przedsi biorstw i instytucji. Ciepło pokrywa 100 procent potrzeb miejskiej sieci ciepłowniczej w Gdaƒsku, Gdyni, Sopocie i Rumi. Dla spółki szczególne znaczenie majà działania zwiàzane z redukcjà emisji CO 2. Ten efekt jest uzyskiwany poprzez optymalizacj pracy, wzrost efektywnoêci procesów, zmniejszenie potrzeb własnych oraz inwestycje, m.in. wykorzystanie biomasy. Redukcja emisji pozwala obni yç koszty, a tak e uzyskaç przychód dzi ki systemowi handlu uprawnieniami do emisji. Zgodnie z wymogami prawnymi dotyczàcymi czystoêci powietrza spółka prowadzi systematyczne pomiary emisji zanieczyszczeƒ pyłowo-gazowych. Sfinansowa a równie dwie automatyczne stacje monitoringu atmosfery w Gdaƒsku i Gdyni. Spó ka EC Wybrze e dà y do poprawy efektywnoêci gospodarki wodno-êciekowej oraz spala biomas, dzi ki czemu stale wzrasta iloêç produkowanej zielonej energii elektrycznej. W ramach ciàg ej poprawy jakoêci spółka EC Wybrze e została zarejestrowana w Systemie EMAS, czyli we wspólnotowym systemie zarzàdzania i audytu (Eco-Management and Audit Scheme), który bazuje na wymaganiach normy ISO 14001, lecz te sà jeszcze bardziej restrykcyjne. Elektrociepłownie Wybrze e SA (EC Wybrze e) Wybrze e Combined Heat and Power Plant is one of the largest energy company in Pomerania Region. The company comprises two heat and power plants: Elektrociepłownia Gdaƒska and Elektrociepłownia Gdyƒska, with a total heating capacity of over MWt, and electrical power of approximately MWe. Elektrociepłownia Gdaƒska reaches the heating capacity of MWt, and electric capacity of MWe; Elektrociepłownia Gdyƒska respectively MWt and MWe. Both companies provide heat and electricity for local residents, companies and institutions. The company covers 100% of the needs of the district heating network in Gdansk, Gdynia, Sopot and Rumia. Of particular importance to the company are activities related to reducing CO 2 emissions. This result is achieved through optimisation of work, improved efficiency process and reduction of the company s own needs and investments, including the use of biomass. Achieving a reduction allows the company to reduce costs, as well as to gain revenue owing to the emission trading. According to the legal requirements for air cleanliness, the company constantly measures dust and gas emissions. The company funded two automatic air monitoring stations in Gdansk and in Gdynia. EC Wybrze e strives to improve the efficiency of water and effluent management and incinerates biomass. This constantly increases the quantity of green energy produced by the company. Within the framework of continuing improvement of quality, EC Wybrze e has been registered in the EMAS System (Eco-Management and Audit Scheme), based on the requirements of ISO 14001, only more strict. 16 EC Wybrze e to przedsi biorstwo szczególnie otwarte na sponsoring kultury. Sztandarowym projektem jest inwestycja w przekształcenie wycofanej po 100 latach eksploatacji Elektrociepłowni Ołowianka w sal koncertowà Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Sal oddano do u ytku w 2003 roku, jest ona obiektem o Êwiatowej ju renomie. Ponadto spółka anga uje si w sponsoring sportu, imprezy integracyjne dla niepełnosprawnych, a tak e rekultywacj miejskich terenów zielonych (projekt Zielony Park ). EC Wybrze e is a company committed to culture sponsorship. The company s flagship project is investment in the conversion of CHP Ołowianka, decommissioned after 100 years of service, into a concert hall of the Polish Baltic Philharmonic. The hall was opened in 2003 and is already a world renowned facility. In addition, the EC Wybrze e engages in the sponsorship of sporting and integration events for the disabled, as well as the reclamation of municipal green areas ( The Green Park project).

19 Toruƒska Energetyka Cergia SA Toruƒska Energetyka Cergia SA (Cergia) prowadzi działalnoêç w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła, obrotu nim oraz wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej. Energia elektryczna wytwarzana w przedsi biorstwie przeznaczona jest głównie na pokrycie potrzeb własnych elektrociepłowni, natomiast nadwy ki sà sprzedawane innym spółkom. Toruƒska Energetyka Cergia SA (Cergia) operates in the area of generation, transmission and distribution of heat, as well as generation and distribution of electricity. Electricity generated by the company serves primarily to cover the heat and power plant s own needs, while the surplus is sold to other companies. Cergia dostarcza ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody u ytkowej oraz do procesów technologicznych. Trafia ono do ponad 100 tys. mieszkaƒców i pokrywa 53 procent potrzeb cieplnych Torunia. Ciepło sieciowe jest produkowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii bazujàcych na u yciu wysokiej jakoêci w gla oraz maksymalnej efektywnoêci spalania. Ponadto spółka oferuje swoim klientom mo liwoêç podłàczenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej, mo liwoêç wybudowania i eksploatacji indywidualnych êródeł ciepła (kotłowni) oraz ró norodny pakiet usług dodatkowych zwiàzanych z dostawà ciepła. Zainstalowana moc cieplna w Cergii łàcznie wynosi 352,39 MWt, a zainstalowana moc elektryczna to 2,2 MWe. Cergia jest te właêcicielem 14 kotłowni o zasi gu lokalnym usytuowanych w ró nych cz Êciach miasta. Cztery spoêród nich to kotłownie olejowe, a pozostałe dziesi ç to kotłownie gazowe. Łàczna moc zainstalowana w kotłowniach wynosi 8,39 MWt. Proces produkcji energii odbywa si z uwzgl dnieniem restrykcyjnych norm. W swojej działalnoêci Cergia kieruje si przede wszystkim troskà o Êrodowisko naturalne, stale wprowadza skuteczniejsze rozwiàzania technologiczne. Spółka prowadzi racjonalnà gospodark wodno-êciekowà i odpadami paleniskowymi oraz wykorzystuje monitoring spalin przy emisji py ów do atmosfery. Od 2007 roku Cergia dofinansowuje działania na rzecz redukcji zanieczyszczeƒ powietrza atmosferycznego toruƒskiej Starówki. Ponadto podejmuje wiele inicjatyw Êrodowiskowych i społecznych o charakterze kulturalnym, sportowym, charytatywnym oraz wspiera ide integracji społecznej. Cergia supplies heat for the purposes of district heating, domestic hot water and technological processes. It reaches over residents and covers 53% of Torun s heating requirements. Heat distributed in the network is generated using state-of-the-art technologies based on the use of high-quality coal and maximum effectiveness of incineration. Furthermore, the company offers its clients the opportunity to connect their facilities to the municipal district heating network, the construction and operation of individual heating sources (boiler houses), as well as a package of additional services related to heat supplies. Generation capacity at Cergia amounts to a total of MWt for heating and 2.2 MWe for electrical power. Cergia also owns 14 local range boiler houses, situated in different parts of the city. Four of these are oil-burning boiler houses, while the remaining ten are gas-burning. The total capacity in these boiler houses amounts to 8.39 MWt. The process of energy generation is conducted with respect to strict safety regulations. In its activities, Cergia is principally directed by care for the environment. It continues to introduce more advanced technological solutions. The company carefully manages water and effluents, furnace waste and uses flue gas monitoring system for dust emissions. Since 2007, Cergia has been co-financing activities aimed at reducing air pollution in Torun s Old Town. In addition, Cergia undertakes many environmental and social initiatives cultural, sporting and charity events as well as initiatives related to social integration. PRODUKCJA GENERATION Fot.: EDF, Jean-Luc Petit 17

20 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA (Kogeneracja) to znaczàcy producent energii elektrycznej i cieplnej w układzie skojarzonym, jeden z najwi kszych podmiotów gospodarczych Dolnego Âlàska, a tak e jeden z najwi kszych pracodawców we Wrocławiu. Kogeneracja składa si z trzech zakładów produkcyjnych: EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie, o łàcznej mocy elektrycznej 363 MWe i cieplnej 1083,2 MWt. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA (Kogeneracja) is one of the largest business entities in Lower Silesia, a significant heat and electricity generator in the region and one of the largest employers in Wroclaw. Kogeneracja comprises three generation facilities: EC Wroc- aw, EC Czechnica and EC Zawidawie with a combined electrical capacity of 363 MWe and a heating capacity of MWt. Dzi ki procesowi skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła Kogeneracja pełniej wykorzystuje energi chemicznà paliwa, a tym samym ogranicza swój wpływ na Êrodowisko naturalne. Spółka w swojej długookresowej strategii uwzgl dnia zasady zrównowa onego rozwoju. Ponadto wzrasta procentowy udział spalania biomasy, dzi ki czemu spółka produkuje coraz wi cej zielonej energii i zmniejsza emisj CO 2. Generating heat and electricity in the cogeneration system Kogeneracja is able to efficiently manage the use of fuel energy limiting environmental pollution. In its long-term strategy, the company considers the principles of sustainable development. Constantly increasing share of biomass incinerated allows the company to produce more green energy generation as well as reduce CO 2 emissions. PRODUKCJA GENERATION Fot.: Konrad Pustoła Kogeneracja zwraca szczególnà uwag na działania w zakresie społecznej odpowiedzialnoêci, etyki i zrównowa onego rozwoju. W firmie powo ano Rad Etyki, której misjà jest przede wszystkim propagowanie wartoêci spółki. Spółka wdra a wiele programów pomocy społecznej, w tym m.in. program wspierania organizacji integrujàcych osoby niepełnosprawne. Obj ła patronat nad Mi dzynarodowym Turniejem Tenisa na Wózkach Wrocław Cup, Mi dzynarodowym Integracyjnym Konkursem Taƒca Towarzyskiego o Puchar Kogeneracji Pergola oraz wspiera oêrodki rehabilitacji i hospicja. Ponadto KOGENERACJA aktywnie anga uje si w mecenat nad utalentowanymi studentami oraz prowadzi działalnoêç edukacyjnà w zakresie rozbudzania postaw proekologicznych wêród młodzie y. Kogeneracja pays particular attention to ethics, social responsibility activities and sustainable development. An Ethics Council was established in the company. Its mission is principally to promote the company s values. Numerous social aid programmes are implemented, including support for organisations integrating the disabled. These include the patronage over the NEC Wheelchair Tennis Tour, the Wroclaw Cup, Pergola International Wheelchair Dance Competition for the Kogeneracja Cup, and support for rehabilitation centres and hospices. In addition, Kogeneracja actively engages in the patronage of talented students from the region, hosting educational activities with the aim of building a pro-ecological attitude amongst young people. 18

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Eddie Johansson Rindi Energi www.rindi.se www.rindi.se Inteligentne miasto potrzbuje zarówno rozwiązań technicznych jak i politycznych!

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Endre Ottosen, NEPAS Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Current state of biogas production in Poland

Current state of biogas production in Poland Aktualna sytuacja produkcji biogazu w Polsce Current state of biogas production in Poland Magdalena Papajewska Project Development Manager 30-05-2012 Kraków BIOGAS IN POLAND Region of Poland Wastewater

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA EXPERIENCE OF ŁUBIANKA COMMUNE 1 2 SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN REDUCTION OF CO 2 PROMOTION OF RES ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT MOBILIZATION OF LOCAL POPULATION 3 REDUCTION OF CO 2 (PLAN 5X20) Of min

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Pozycja Katowickiego Holdingu Wêglowego na rynku komunalno-bytowym

Pozycja Katowickiego Holdingu Wêglowego na rynku komunalno-bytowym Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 78, rok 2010 Leon KURCZABIÑSKI*, Roman ÓJ** Pozycja Katowickiego Holdingu Wêglowego na rynku komunalno-bytowym

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warszaw University of Technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa Ważniejsze symbole i jednostki miary... 4 SPIS TABLIC... 6 SPIS RYSUNKÓW... 12

SPIS TREŚCI. Przedmowa Ważniejsze symbole i jednostki miary... 4 SPIS TABLIC... 6 SPIS RYSUNKÓW... 12 SPIS TREŚCI Przedmowa... 3 Ważniejsze symbole i jednostki miary... 4 SPIS TABLIC... 6 SPIS RYSUNKÓW... 12 ROZDZIAŁ 1. Przemysł elektroenergetyczny... 19-32 ROZDZIAŁ 2. Krajowy system elektroenergetyczny...

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH Dr inż. LEON KURCZABINSKI Katowice, czerwiec, 2013 POZYCJA WĘGLA NA KRAJOWYM RYNKU ENERGII WĘGIEL = NIEZALEŻNO NOŚC ENERGETYCZNA ZALEŻNO

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia

Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia Jacek Piekacz EDF Polska Warszawa 11 października 2012r Grupa EDF - największym inwestorem zagranicznym na rynku energii elektrycznej i ciepła w Polsce

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej cieplnej

Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej cieplnej Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej cieplnej DOROTA CHWIEDUK Instytut Techniki Cieplnej WydziałMechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Warszawska POLEKO 2.11.2010 Poznań Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej.

Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej. Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej. Fortum wiodący partner energetyczny działa w 12 krajach, głównie na obszarze krajów skandynawskich, nadbałtyckich,

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Woda Środowisko Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie nr 34. Marcin Bukowski

Woda Środowisko Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie nr 34. Marcin Bukowski Woda Środowisko Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie nr 34 Marcin Bukowski EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PRODUKCJI ENERGII W MAŁYCH ELEKTROWNIACH WODNYCH ECONOMIC EFFICIENCY OF ENERGY PRODUCTION IN

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław Produkcja energii przez Fortum: 40% źródła odnawialne, 84% wolne od CO 2 Produkcja energii Produkcja ciepła Hydro power 37% Biomass fuels 25%

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

vhmhm.pl INSPIRUJEMY PRZYSZŁOŚĆ INSPIRING THE FUTURE

vhmhm.pl INSPIRUJEMY PRZYSZŁOŚĆ INSPIRING THE FUTURE INSPIRUJEMY PRZYSZŁOŚĆ INSPIRING THE FUTURE MISJA Osiągnięcie na polskim rynku hotelarskim pozycji lidera w zarządzaniu hotelami, działającymi pod wiodącymi, międzynarodowymi markami. MISSION To become

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Technologie, czynniki sukcesu, mechanizmy rozwoju rynku fotowoltaicznego na przykładzie Niemiec

Technologie, czynniki sukcesu, mechanizmy rozwoju rynku fotowoltaicznego na przykładzie Niemiec EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Technologie, czynniki sukcesu, mechanizmy rozwoju rynku fotowoltaicznego na przykładzie Niemiec Olsztyn, 09.05.2013

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym tom XLI(2011), nr 1, 59 64 Władysław Nowak AleksandraBorsukiewicz-Gozdur Roksana Mazurek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Techniki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI Autor: Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii nr 6/2007) Słowa

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w elektrociep³owniach opalanych gazem ziemnym

Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w elektrociep³owniach opalanych gazem ziemnym POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 8 Zeszyt specjalny 2005 PL ISSN 1429-6675 Boles³aw ZAPOROWSKI* Efektywnoœæ energetyczna i ekonomiczna skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w elektrociep³owniach

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Energia w Horyzoncie 2020

Energia w Horyzoncie 2020 Energia w Horyzoncie 2020 Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo