D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111"

Transkrypt

1 Strona 1 z 111

2 Strona 2 z 111 S P E C Y F I K AC J A I S T O T N Y C H W AR U N K Ó W Z AM Ó W I E N I A DOTYCZĄCA ZAKUPU SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO (zamówienie wspólne liniowe Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna) Sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi aktami prawnymi. Zamawiający: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna ul. 1-go Maja 63, Bełchatów NIP: , REGON: wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy w Łodzi, KRS , kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: zł. Adres do korespondencji: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Rogowiec ul. Św. Barbary 3, Bełchatów, skr. pocztowa 100, tel , faks zaprasza do składania ofert w ramach zamówienia sektorowego, o wartości szacunkowej powyżej ,00 EURO, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu r.

3 Strona 3 z 111 Ogłoszenie umieszczone zostało również w siedzibie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, na tablicy ogłoszeń (główne wejście do Budynku Dyrekcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Rogowiec, ul. Św. Barbary 3) i na stronie internetowej (www.pgegiek.pl; Informacje ogólne 1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie zwanej SIWZ lub specyfikacją) przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. 2. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. Dane Zamawiającego:

4 Strona 4 z 111 Zamawiający: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna ul. 1-go Maja 63, Bełchatów Oddziały Zamawiającego zgłaszające zapotrzebowanie: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Rogowiec, Św. Barbary Bełchatów, skr. Poczt. 100 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów ul. Górników Turowa 1, Bogatynia 3

5 Strona 5 z 111 Część I. Opis sposobu przygotowywania oferty. 1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z Ustawą oraz wymogami zawartymi w SIWZ i nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem na zamówienia częściowe przedstawionym w Części IV niniejszej SIWZ. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie dla każdego z zamówień częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Oferta musi zawierać formularze: ofertowy, cenowy i techniczny wg wzorów będących załącznikami nr 1, 5a 5n i 6a 6n do niniejszej SIWZ oraz pozostałe dokumenty wymagane zapisami SIWZ. 5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta musi być napisana w sposób trwały, tj. na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym pismem odręcznym - długopisem lub tuszem nieścieralnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, co musi być potwierdzone załączonymi do oferty odpowiednimi dokumentami rejestracyjnymi lub pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo musi być w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej przez notariusza lub mocodawcę (poświadczenie oryginalne). 7. Załączone do oferty kopie dokumentów muszą być na każdej zapisanej stronie opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i potwierdzone przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej za zgodność kopii dokumentu, jeżeli przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej autentyczności. 8. Poprawki mogą być nanoszone jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu

6 Strona 6 z 111 i wstawienie obok poprawnego. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz parafą osoby (osób) podpisującej (-ych) ofertę. 9. Dokumenty zawierające tajemnicę handlową Wykonawcy i dołączone do oferty muszą być oddzielnie zszyte, zatytułowane Tajemnica handlowa i umieszczone na końcu oferty. 10. Oferta musi być sporządzona w sposób jasny i zwięzły oraz jednoznaczny tj. niepozwalający na różną interpretację. 11. Oferta nie może zawierać wad oświadczenia woli (kodeks cywilny art ). 12. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie. Na kopercie należy podać nazwę i adres do korespondencji Zamawiającego i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na zakup sprzętu technologicznego: zamówienie nr -./wpisać nr i nazwę zamówienia częściowego, na które jest składana oferta/ Dział Zamówień Publicznych i Zakupu Usług. Znak sprawy D/DL/LP/1262/2011 Nie otwierać przed r. godz ! 13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić złożoną ofertę. Kompletna oferta z wprowadzonymi zmianami musi być złożona wg zasad opisanych w niniejszej specyfikacji. Koperta winna być dodatkowo oznakowana hasłem ZMIANA. Oferta sprzed zmian nie będzie otwierana i zostanie zwrócona Wykonawcy po terminie otwarcia ofert. 14. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego oświadczenia. Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje utraty wadium. Wycofana oferta nie będzie otwierana i zostanie zwrócona Wykonawcy po terminie otwarcia ofert. 15. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ją po upływie terminu do wniesienia odwołania.

7 Strona 7 z 111 Część II. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. Zgodnie z Ustawą, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym: zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj.: zrealizowali dostawę lub dostawy sprzętu technologicznego w ilości: w przypadku składania oferty na I część zamówienia 1 sztuki sprzętu technologicznego odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi I części zamówienia; w przypadku składania oferty na II część zamówienia 1 sztuki sprzętu technologicznego odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi II części zamówienia; w przypadku składania oferty na III część zamówienia 7 sztuk sprzętu technologicznego odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi III części zamówienia; w przypadku składania oferty na IV część zamówienia 3 sztuk sprzętu technologicznego odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi IV części zamówienia; w przypadku składania oferty na V część zamówienia 4 sztuki sprzętu technologicznego odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi V części zamówienia; w przypadku składania oferty na VI część zamówienia 4 sztuki sprzętu technologicznego odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi VI części zamówienia; w przypadku składania oferty na VII część zamówienia 1 sztuki sprzętu technologicznego odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi VII części zamówienia;

8 Strona 8 z 111 w przypadku składania oferty na VIII część zamówienia 3 sztuki sprzętu technologicznego odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi VIII części zamówienia; w przypadku składania oferty na IX część zamówienia 1 sztuki sprzętu technologicznego odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi IX części zamówienia; w przypadku składania oferty na X część zamówienia 2 sztuki sprzętu technologicznego odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi X części zamówienia; w przypadku składania oferty na XI część zamówienia 2 sztuki sprzętu technologicznego odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi XI części zamówienia; w przypadku składania oferty na XII część zamówienia 1 sztuki sprzętu technologicznego odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi XII części zamówienia; w przypadku składania oferty na XIII część zamówienia 1 sztuki sprzętu technologicznego odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi XIII części zamówienia; w przypadku składania oferty na XIV część zamówienia 1 sztuki sprzętu technologicznego odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi XIV części zamówienia; w przypadku składania oferty na XV część zamówienia 1 sztuki sprzętu technologicznego odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi XV części zamówienia; z podaniem ilości, daty wykonania i odbiorcy oraz załączą dokumenty potwierdzające, że dostawa została wykonana należycie. 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy;

9 Strona 9 z Warunki potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, tj.: udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, w każdej z części zamówienia musi przekraczać 50%. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Części III SIWZ metodą potwierdza/nie potwierdza. Część III. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (załącznik nr 2) 2) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostawy lub dostaw środków transportu zgodnie z ust. 1 pkt 2 części II SIWZ z podaniem ich ilości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

10 Strona 10 z 111 płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie (załącznik nr 4), że udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, w każdej z części zamówienia musi przekraczać 50%. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) zobowiązani są dołączyć do oferty także dokument /pełnomocnictwo/ ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wyboru ich ofert, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

11 Strona 11 z W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum): 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa odrębnie każdy z Wykonawców lub ustanowiony przez Wykonawców pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu, 2) oświadczenie na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1, składa odrębnie każdy z Wykonawców lub ustanowiony przez Wykonawców pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu, 3) dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 6, składa odrębnie każdy z Wykonawców, 4) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, składa ustanowiony przez Wykonawców pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu albo jeden, kilku lub wszyscy Wykonawcy. 5) dokumenty, o których mowa w ust. 3, składa ustanowiony przez Wykonawców pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu. 7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2: 1) pkt 2 4 i pkt 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

12 Strona 12 z 111 rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) pkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy. 9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio. 11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 12. Ponadto oferta musi zawierać: 1) oryginał gwarancji, poręczenia - dokumentów tych nie należy zszywać z pozostałą częścią oferty, lecz dostarczyć oddzielnie; 2) pełnomocnictwo, jeżeli w postępowaniu występuje pełnomocnik; 3) zalecane - kserokopię potwierdzenia przelewu, w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu albo kserokopię poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 Ustawy, w przypadku wniesienia wadium w jednej z tych form.

13 Strona 13 z Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków w postępowaniu, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu, albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3 Ustawy). 14. Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Część IV. Określenie przedmiotu zamówienia. 1. Zamówienie dotyczy zakupu sprzętu technologicznego dla potrzeb Zamawiającego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Przedmiot zamówienia jest sumą zapotrzebowań zgłoszonych przez Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Każdy z Oddziałów zawrze odrębną umowę w ramach zamówienia, w zakresie dokonanego przez siebie zgłoszenia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie będzie zobowiązany zawrzeć umowę. 2. Niniejsza specyfikacja określa minimalne parametry techniczne, konstrukcyjne i eksploatacyjne zadawalające Zamawiającego w przedmiocie zamówienia i należy ją traktować, jako: specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż przedstawiono poniżej. Wykonawca może zaproponować sprzęt technologiczny z wyposażeniem i parametrami lepszymi, niż wymaga Zamawiający. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. 4. Dostawy zostaną dostarczone do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w siedzibie Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów lub Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. 5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 6. Gwarancja minimum 24 miesiące, liczone od dnia odbioru i w czasie prawidłowej i zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji, bez limitu przebiegu kilometrów. 7. Dostarczany sprzęt technologiczny musi być fabrycznie nowy, I kategorii (nieużywany), wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 roku, spełniający wymogi techniczno-jakościowe określone przez normy i producenta danego wyrobu i zgodne formularzem technicznym (załączniki nr 6a 6n).

14 Strona 14 z Zamówienie podzielono na 15 części: Część I zamówienia spycharka gąsienicowa o mocy silnika 135 kw i masie całkowitej do 23 t., Część II zamówienia koparka jednonaczyniowa gąsienicowa o pojemności łyżki 1,4 do 1,8 m 3 wyposażona dodatkowo w młot hydrauliczny, Część III zamówienia ładowarka kołowa jednonaczyniowa o pojemności łyżki 3 3,5 m 3, Część IV zamówienia ładowarka gąsienicowa, Część V zamówienia spycharka gąsienicowa (lemiesz wklęsły, zrywak, moc silnika 230 kw), Część VI zamówienia spycharka gąsienicowa o mocy minimum 330 kw i masie całkowitej minimum 50 t., Część VII zamówienia żuraw kołowo terenowy o dopuszczalnym udźwigu min. 85 Mg, Część VIII zamówienia koparka jednonaczyniowa gąsienicowa z osprzętem podsiębiernym, Część IX zamówienia koparka jednonaczyniowa kołowa z osprzętem podsiębiernym, Część X zamówienia ładowarka kołowa klasy Ł-534, Część XI zamówienia spycharka gąsienicowa klasy TD 15, Część XII zamówienia spycharka gąsienicowa klasy TD 20, Część XIII zamówienia spycharka gąsienicowa klasy TD 25, Część XIV zamówienia układacz do rur klasy SB-60, Część XV zamówienia wiertnica na podwoziu gąsienicowym. Część V. Wymagany termin wykonania umowy. I-VI, VIII-XIV część zamówienia 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, VII część zamówienia 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, XV część zamówienia 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Część VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena (100%), osobno dla każdego zamówienia częściowego.

15 Strona 15 z 111 Liczba punktów, jaką można uzyskać w ramach tego kryterium, obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę z oferty badanej i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę tego kryterium, wg wzoru: P c = cena cena oferty oferty najtanszej badanej x 100 Oferta z maksymalną ilością punktów P c zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących ich treści. 3. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, występujące w tekście oferty, z zachowaniem postanowień art. 87 Ustawy. Przykładowy sposób poprawiania przez Zamawiającego omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny: w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, Część VII. Opis odpowiednich części zamówienia przy składaniu ofert częściowych. 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przez ofertę częściową Zamawiający rozumie ofertę, przygotowaną w sposób opisany w Części I niniejszej SIWZ, zawierającą formularz ofertowy, techniczny i cenowy (zał. nr 1, 6a 6n i 5a 5n) oraz komplet dokumentów formalno-prawnych (Część III niniejszej SIWZ), na kompletną dostawę przynajmniej jednej części zamówienia. 2. Oferty z propozycją niekompletnej dostawy w zakresie wybranej części zamówienia będą odrzucone. Część VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1) oferowaną cenę netto i brutto należy podać cyfrowo (w zapisie zawierającym złote i grosze) i słownie z uwzględnieniem sumy wszystkich kosztów związanych z wykonaniem zamówienia (np.: kosztów transportu, ubezpieczenia, opakowania, dokumentacji, opłat celnych itp.). 2. Formularz cenowy musi zawierać, zgodnie z załącznikami nr 5a 5n do niniejszej SIWZ,

16 Strona 16 z 111 cenę jednostkową netto oferowanego produktu, uwzględniającą wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz sumaryczną cenę netto i brutto dostawy, osobno dla każdej części zamówienia. 3. Wszystkie ceny należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. Część IX. Aukcja elektroniczna. 1. Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona, jeżeli w danej części zamówienia zostaną złożone co najmniej 3 oferty nie podlegające odrzuceniu. Kryterium oceny ofert jest cena, osobno dla każdej części zamówienia. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena poszczególnych części zamówienia. 2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców w tym wymagania techniczne. Aukcja jest jednoetapowa. Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej wynosić będzie 20 minut. Zamknięcie aukcji elektronicznej nastąpi w chwili upływu Podstawowego Czasu Trwania Aukcji Elektronicznej pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie. Jeśli w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji elektronicznej zostanie złożona nowa oferta aukcja zostanie automatycznie przedłużona od momentu złożenia nowej oferty o 5 minut plus liczba sekund dopełniająca rozpoczętą minutę, o ile nie zostanie złożona kolejna, przedłużająca ją oferta. Po zalogowaniu za pośrednictwem strony internetowej do systemu aukcyjnego przy użyciu otrzymanego loginu i hasła, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania aukcji Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Oferty składne przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Aukcja elektroniczna odbywać się będzie według reguły zniżkowej aukcji angielskiej, co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas,

17 Strona 17 z 111 gdy będzie ona niższa od aktualnie najniższej oferty. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie oferty cenowej. W toku aukcji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu Wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu, otrzymają drogą elektroniczną na adres podany w formularzu oferty zaproszenie, regulamin aukcji, instrukcje systemu aukcyjnego w postaci Podręcznika Uczestnika Systemu Aukcyjnego oraz login i hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu. Przed przystąpieniem do aukcji wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z treścią Podręcznika Uczestnika Systemu Aukcyjnego. Udział w aukcji elektronicznej wymaga posiadania urządzeń informatycznych spełniających następujące wymagania techniczne: 1) Komputer klasy PC Pentium z systemem Microsoft Windows, 2) Szerokopasmowy dostęp do Internetu (np. DSL, Neostrada,), 3) Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej lub Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej, 4) Włączona obsługa skryptów i cookies (domyślnie), Ponadto Wykonawca musi dysponować urządzeniami technicznymi służącymi do obsługi podpisu elektronicznego. W przypadku awarii systemu aukcyjnego Zamawiający (Operator Aukcji) ma prawo wstrzymać aukcję. Niezwłocznie po usunięciu awarii Zamawiający informuje o terminie wznowienia aukcji wszystkich Wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji na adresy podany w formularzu oferty. Część X. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium wnoszonego przez Wykonawcę musi być sumą wadiów dla oferowanych zamówień częściowych. Wysokość wadium dla poszczególnych zamówień częściowych wynosi:

18 Strona 18 z 111 Część I ,00 zł netto, Część II ,00 zł netto, Część III ,00 zł netto, Część IV ,00 zł netto, Część V ,00 zł netto, Część VI ,00 zł netto, Część VII ,00 zł netto, Część VIII ,00 zł netto, Część IX ,00 zł netto, Część X ,00 zł netto, Część XI ,00 zł netto, Część XII ,00 zł netto, Część XIII ,00 zł netto, Część XIV ,00 zł netto, Część XV ,00 zł netto. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 Ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Radomsku Nr z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na zakup sprzętu technologicznego; część nr sprawy D/DL/LP/1262/2011 a wadium w formie bezgotówkowej (oryginał) składać w siedzibie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów budynek Dyrekcji, pok. 605 w terminie nie przekraczającym terminu składania ofert.

19 Strona 19 z 111 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 4. Wniesienie wadium w formach bezgotówkowych wymaga przedłożenia pisma (oryginału) będącego poręczeniem/gwarancją banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej lub towarzystwa ubezpieczeniowego, obowiązującym przez okres związania ofertą, na kwotę jak w ust. 1, zawierającego informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium, na rzecz Zamawiającego dotyczące przetargu nr sprawy D/DL/LP/1262/2011 na zakup sprzętu technologicznego oraz zobowiązanie banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, towarzystwa ubezpieczeniowego lub podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 wypłaty wadium w następujących okolicznościach: 1) Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Gwarancja bankowa winna być zgodna z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe. 5. Zamawiający zwróci wadium: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5 pkt. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

20 Strona 20 z Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci, na wskazane przez Wykonawcę konto, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszając je o koszty prowadzenia rachunku i prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 8. Wadium wniesione w pozostałych formach Zamawiający zwróci na adres Wykonawcy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Części III SIWZ, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Wykonawca, którego ofertę wybrano zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % jej wartości brutto najpóźniej w dniu podpisania umowy, w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 5) Ustawy. 11. Sposób wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest analogiczny jak w poszczególnych formach wnoszenia wadium. Wniesienie zabezpieczenia w formach bezgotówkowych wymaga przedłożenia pisma (oryginału) będącego poręczeniem/gwarancją banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub towarzystwa ubezpieczeniowego, na kwotę jak w ust. 10, zawierającego informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na rzecz Zamawiającego dotyczące postępowania znak sprawy D/DL/LP/1262/2011 na zakup sprzętu technologicznego oraz zobowiązanie banku towarzystwa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo