Zarządzanie flot ą samochodową

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie flot ą samochodową"

Transkrypt

1 Zarządzanie flot ą samochodową Terminy szkolenia wrzesie ń 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Szkolenie służy przekazaniu praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania flot ą firmow ą. Przybliż a ogólnie kwestie dotyczące funkcjonowania pojazdów w działalności przedsię biorstwa oraz pozwala na zidentyfikowanie ewentualnych obszarów problemowych w dziale zarządzającym flot ą firmow ą, których to, jak wiadomo z praktyki, przeważnie nie brakuje. Szkolenie jest inwestycj ą w pozyskanie konkretnej wiedzy, która z pewności ą przyczyni si ę do zadowalającego usprawnienia uż ytkowania samochodów w firmie i ograniczenia kosztów. Wobec wzrastającej rywalizacji firm na polu konkurencyjnoś ci, ten segment działalności firmy w szczególności powinien spoczywa ć w rękach profesjonalistów. I właś nie nasze szkolenie jest stworzone dokładnie w tym celu. Cele szkolenia Celem głównym szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat najistotniejszych zagadnień dotyczących funkcjonowania flot wykorzystywanych w działalnoś ci firm, a tym samym podniesienie poziomu kompetencji w zakresie umiejętności zarządczych w tym aspekcie. Cele szczegółowe to: - omówienie przykładowych umów serwisowych i kwestii współ pracy z warsztatami naprawczymi. Wskazówki pozwalające na właściwe sformułowanie umów dwustronnych pomog ą zbudować optymalne warunki współpracy, a co w konsekwencji najważniejsze - umożliwi ą pełn ą mobilność naszej floty, - zapoznanie z różnymi propozycjami dotyczą cymi zarówno sposobu finansowania samochodów, jak te ż złoż onego zagadnienia doboru kryteriów przy wyborze konkretnych typów, marek i modeli do floty firmowej. Analiza dylematu: zakup czy leasing, - przeanalizowanie wewnętrznych rozwiąza ń prawnych w tematyce zagadnie ń flotowych. Stworzenie właściwych regulacji to ju ż połowa sukcesu, - identyfikowanie kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem samochodów. Takż e kontrolowanie i obniżanie kosztów, szacowanie ryzyka wartości rezydualnej, przybliż enie stylu jazdy zgodnie z zasadami ecodriving-u czyli wskazanie możliwości likwidowania zbę dnych kosztów flotowych, - przybliżenie tematyki ubezpiecze ń komunikacyjnych oraz szkód we flocie firmowej. Zapoznanie uczestnika z zarządzaniem szkodowości ą samochodów służ bowych, przede wszystkim na podstawie przykładów z życia wziętych, - nabycie wiedzy w zakresie bardzo istotnej kwestii zaopatrzenia pojazdów firmowych w paliwo. Rozważenie korzyści/wad dywersyfikacji źróde ł zaopatrzenia, wskazanie na typowe błę dy w tej mierze mogące generowa ć dodatkowe koszty dla firmy,

2 - zapoznanie z podstawowymi systemami oraz analiza zasadnoś ci korzystania ze wsparcia informatycznego i telemetrycznego w zarządzaniu flot ą. Ocena kiedy, przy jakiej specyfice pracy, jest to niezbędne, a kiedy Fleet Manager może poradzi ć sobie przy pomocy prostszych narzędzi, - uświadomienie występowania róż norakich specyficznych ryzyk w pracy Fleet Managera oraz radzenia sobie w trudnych, np. psychologicznie, sytuacjach w aspekcie opieki nad flot ą firmow ą. Korzyści dla uczestników Dzięki uczestnictwu w szkoleniu z zarządzania flot ą samochodow ą każdy uczestnik dowie si ę jak prawidł owo powinien funkcjonowa ć dzia ł flotowy. Pod okiem specjalisty-praktyka otrzyma niezbędn ą wiedz ę, której źródłem s ą praktyczne doświadczenia prowadzącego, jak te ż innych uczestników. Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie wprowadzi ć usprawnienia w pracy swojego działu, a co za tym idzie, wpłyn ąć na poprawę i/lub optymalizacj ę funkcjonowania floty w firmie. Oprócz tych bezpośrednich korzyści zwią zanych ze wskazywaniem konkretnych rozwiąza ń stosowanych w branży, każ dy uczestnik wyjdzie ze szkolenia ze wzmocnion ą motywacj ą do pracy w tym nowym i ciekawym zawodzie, jak te ż refleksj ą na temat konieczności rozwoju osobistego jako pracownika firmy. Podczas intensywnego treningu uczestnik nauczy si ę: - jakie zastosowa ć rozwiązania mając na celu popraw ę bezpieczeństwa użytkowników oraz floty, - jak zbudowa ć dobr ą współprac ę z warsztatami naprawczymi, ze szczególnym uwzglę dnieniem właściwego sformułowania umów dwustronnych, co umożliwi pełn ą mobilno ść i optymalny stan techniczny naszej floty, - jak wybra ć odpowiedni sposób finansowania samochodów oraz jakie kryteria uwzględni ć przy wyborze konkretnych typów, marek i modeli do floty firmowej, - jak identyfikowa ć koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodów, a nastę pnie kontrolowa ć je i redukowa ć, - jak zarządza ć szkodowości ą samochodów służbowych, przede wszystkim na podstawie przykł adów z życia wziętych, - jak najbardziej optymalnie zorganizowa ć zaopatrzenie pojazdów firmowych w paliwo, - czy i jak korzysta ć ze wsparcia informatycznego i telemetrycznego w zarządzaniu flot ą, - jakie specyficzne ryzyka i problemy występuj ą w pracy Fleet Managera oraz jak radzi ć sobie w trudnych sytuacjach w aspekcie opieki nad flot ą firmow ą, - jakie s ą najistotniejsze kwestie prawne w pracy Fleet Managera. Metody szkolenia Podczas trwającego dwa dni szkolenia uczestnicy korzystaj ą z multimedialnej prezentacji przygotowanej przez prowadzącego oraz bior ą udzia ł w ć wiczeniach opartych na analizie poszczególnych studiów przypadków. Przewiduje si ę form ę warsztatow ą lub te ż prac ę indywidualn ą w zakresie poszukiwania optymalnych rozwiąza ń dotyczą cych omawianej problematyki. Prezentacja poprzeplatana jest filmikami związanymi z problematyk ą branżow ą. Po kolejnych segmentach tematycznych maj ą miejsce fora

3 dyskusyjne. W każdym momencie szkolenia możliwe s ą także konsultacje indywidualne. Czas trwania 16 godzin dydaktycznych - 2 dni Program szkolenia DZIE Ń PIERWSZY 1. Wstęp do szkolenia: - co to jest zarządzanie flota samochodow ą? - rola samochodów w firmie, - jak komunikowa ć si ę z użytkownikiem samochodu firmowego? - kim ma by ć Fleet Manager? Wprowadzenie do szkolenia, poza przedstawieniem uczestników i ich flot, porządkuje poję cia oraz ukierunkowuje nacisk treningu na nurtujące, pożądane przez zarządzających zagadnienia. 2. Pozyskiwanie samochodów do floty firmowej: - co to jest Car Fleet Management? - podstawy prawne leasingu/wynajmu w Polsce, - co jest istotne przy podpisywaniu umowy? - korzyści z zastosowania długoterminowego wynajmu dla firmy, - gotówka, kredyt czy leasing? (Case study). W module tym uczestnicy zapoznaj ą si ę z istotn ą kwesti ą pozyskania pojazdów do floty. Rozważane będą nie tylko kwestie funkcjonalne czy organizacyjne tego przedsięwzię cia, ale przede wszystkim aspekty finansowe, także na przykładzie flot spółek giełdowych. 3. Serwisowanie pojazdów: - przykładowa umowa serwisowa, - jak i po co serwisowa ć samochody? - GVO - Dylematy sposobu serwisowania. Wokó ł serwisowania aut firmowych, zagadnienia zreszt ą do ść skomplikowanego, istnieje wiele mitów. Z wieloma z nich uczestnicy wraz z trenerem s ą w stanie si ę ostatecznie rozprawi ć. 4. Koszty flotowe w firmie: - miejsca Powstawania Kosztów i rodzajowa charakterystyka kosztów, - działania w celu minimalizacji kosztów, - teoria ecodrivingu, - pułapki oszczędnoś ci pozornych, - niewidoczny koszt ryzyka wartości końcowej, - outsourcing. Koszty s ą nieuniknione zawsze, natomiast nigdy nie jest tak, że nie można ich zmniejszy ć. Modu ł ten

4 poświęcony jest sposobom bezwzględnego, aczkolwiek racjonalnego redukowania kosztów flotowych. DZIE Ń DRUGI 1. Ubezpieczenia oraz likwidacja szkód komunikacyjnych: - bezpieczeństwo we flocie, - kompleksowe zarządzanie szkodowości ą, - jak uzyska ć mniej szkód komunikacyjnych w firmie? - czynniki mające wpływ na szkodowo ść, - jak redukowa ć koszty szkód we flocie? Zagadnienie bezpieczeń stwa ludzi oraz minimalizacji szkód jako jedne z najistotniejszych elementów zarządzania flot ą, przedstawione szczegółowo, z perspektywy psychologicznej, umożliwi ą uczestnikom nowe spojrzenie na t ę kwesti ę we własnych firmach. 2. Zakupy paliwa: - karty paliwowe: zakres usług, zalety, bezpieczeństwo, zarządzanie przy pomocy portalu, - stacja paliw: kwestie proceduralne, korzyści, praktyka funkcjonowania. Nabywanie paliwa, jedno z podstawowych źróde ł kosztów floty, dzięki wymianie informacji i doświadcze ń, stanie si ę zagadnieniem mniej kosztownym czy kłopotliwym dla zarządzających. 3. Informatyczne wsparcie w zarządzaniu flot ą: - informatyczne systemy do zarządzania, - potrzeba systemu telemetrycznego? - problematyka przetwarzania i wykorzystania danych. Aspekty prawne, moralne i organizacyjne. Najnowsze aplikacje wspierające prac ę Fleet Managera okazuj ą si ę raz niezbędne, lecz czasami generują więcej problemów ni ż pomocy. Rozważenie tego dylematu pozwoli uczestnikom na podjęcie właś ciwej decyzji co do swojej floty. 4. Ryzyko w pracy Fleet Managera: - jak pracowa ć dobrze i przetrwa ć, - czynniki ryzyka operacyjnego, - czynniki ryzyka ekonomicznego, - niezależne czynniki ryzyka i nietypowe problemy w pracy Fleet Managera (Case study). Przykłady praktycznych problemów menedż erskich w codziennych realiach flot firmowych rozpatrywane w kontekście zarządzania ryzykiem, pozwol ą uczestnikom na jego optymalizacj ę równie ż w firmie macierzystej. 5. Aspekty prawne w pracy FM: - akty prawne dotyczące transportu, - wyroki, orzeczenia i interpretacje, - odpowiedzialności Fleet Managera.

5 "Nieznajomo ść prawa szkodzi" dlatego niezbędne uczestnikom jest zapoznanie si ę z podstawowymi aktami prawnymi, które mog ą wpływa ć na szeroko rozumiane zarządzanie flot ą. 6. Samochody służbowe - użytkowanie do celów prywatnych: - obecny stan prawny i interpretacje, - przegląd stosowanych w firmach rozwiąza ń, - zobowiązania na gruncie VAT, CIT, PIT a potencjalne sankcje, - kwestia paliwa do samochodów. Modu ł jest poświęcony zagrożeniom wobec stosowania błędnych rozwiąza ń na gruncie prawa podatkowego. Zawiera analiz ę rekomendowanych sposobów na właściwe rozstrzygnię cia kwestii jazd prywatnych autami służbowymi. 7. Ewentualna gra symulacyjna - Obieg problemów. Harmonogram Harmonogram Dzie ń 1 Dzie ń 2 Rejestracja uczestników 9:45-10:00 10:00-11:00 9:00-11:00 Przerwa 11:00-11:15 11:00-11:15 11:15-13:00 11:15-13:00 Obiad 13:00-13:45 13:00-13:45 13:45-15:00 13:45-15:00 Przerwa 15:00-15:10 15:00-15:10 15:10-17:00 15:10-16:00 Koszt inwestycji Przy zgłoszeniu do 2 kwietnia 2015 r. obowiązuje cena z ł. Po tym terminie koszt wynosi z ł. Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udzia ł w szkoleniu, materiał y szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej powyżej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%. Informacje dodatkowe W przypadku zainteresowania jednym szkoleniem większej liczby osób (powyżej 3-4) z jednej firmy jesteś my w stanie zorganizowa ć dodatkowe terminy w dogodnej lokalizacji przy założeniu, że szkolenie bę dzie zaplanowane z co najmniej półtora miesięcznym wyprzedzeniem. Każdy temat możemy równie ż przygotowa ć według Państwa wymaga ń oraz potrzeb firmy w formie szkolenia dedykowanego, wyjazdu integracyjnego lub doradztwa. Zapraszamy do kontaktu, Progress Project sp. z o.o. ul. Popularna Warszawa tel fax

6

7

Transport Intermodalny

Transport Intermodalny Transport Intermodalny Terminy szkolenia 11-12 kwiecie ń 2013r., Kobierzyce - Specjalna Strefa Ekonomiczna 18-19 listopad 2013r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 25-26 wrzesie ń 2014r.,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do certyfikacji Project Management na poziom IPMA D

Przygotowanie do certyfikacji Project Management na poziom IPMA D Przygotowanie do certyfikacji Project Management na poziom IPMA D Terminy szkolenia Do ustalenia, Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Szkolenia prowadzone s ą przez członków Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C

Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C Opis Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyk ą zarządzania projektami oraz przygotowa ć osoby zainteresowane do egzaminów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Zarządzanie łańcuchem dostaw Opis Po zakończeniu szkolenia w pierwszym dniu, umożliwiamy Państwu skorzystanie z dodatkowych konsultacji, zagadnie ń związanych z tematyk ą wybranego szkolenia, GRATIS. Pozwoli

Bardziej szczegółowo

W branży flotowej czeka nas przede wszystkim rozwój telematyki

W branży flotowej czeka nas przede wszystkim rozwój telematyki 14 FLOTA LIDERZY 2014 Liderzy Floty 2014 Statystyki firm członkowskich PZWLP po czwartym kwartale 2014 r. FSL Pełny wynajem długoterminowy Lp. Firma Liczba pojazdów 1 LeasePlan FM 20 808 2 Arval Polska

Bardziej szczegółowo

1. Faktura w świetle obowiązują cych przepisów - prawa i obowią. zki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w roku 2015

1. Faktura w świetle obowiązują cych przepisów - prawa i obowią. zki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w roku 2015 Faktura w świetle obowiązują cych przepisów prawa i obowią zki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w roku 2015 Opis Omówienie najnowszych zmian w przepisach normują cych zasady wystawiania oraz przechowywania

Bardziej szczegółowo

Barometr Flotowy 2013

Barometr Flotowy 2013 Barometr Flotowy 2013 Janusz Kowalik Prezes Zarządu Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprezentować Państwu wyniki ósmej edycji raportu Barometr Flotowy 2013 międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

1. Faktura w świetle obowiązują cych przepisów - prawa i obowią. obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania

1. Faktura w świetle obowiązują cych przepisów - prawa i obowią. obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania Faktura w świetle obowiązują cych przepisów prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania Opis Omówienie obecnych regulacji oraz planowanych zmian w przepisach dotyczą cych faktur VAT od 1

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kryteria uczestnictwa w projekcie Rewolucje TSL

Kryteria uczestnictwa w projekcie Rewolucje TSL Kryteria uczestnictwa w projekcie Rewolucje TSL WSTĘP Celem programu Rewolucje TSL jest pomoc w usprawnieniu działania firm transportowych w wybranych obszarach, a następnie szerzenie dobrych wzorców na

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

techniki psychodiagnozy przestępców gospodarczych.

techniki psychodiagnozy przestępców gospodarczych. Trening oceny wiarygodnoś ci dokumentów poszerzony o techniki psychodiagnozy przestępców gospodarczych. Cele szkolenia Cel szkolenia: - podwyższenie poziomu bezpieczeń stwa banku w zakresie ryzyka kredytowego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Profesjonalne zarzą dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Czas trwania 16 godzin dydaktycznych - 2 dni Program szkolenia 1. Product Manager a marketing: - co to jest marketing? - czym jest zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo