REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015 I. DEFINICJE 1. Konkurs - Konkurs reklamowo-promocyjny, organizowany przez Organizatora i prowadzony przez Koordynatora na zlecenie Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. 2. Organizator Konkursu BP Europa SE, Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP Koordynator Konkursu - VSC Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 66, Wrocław, NIP , REGON , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Uczestnik przedsiębiorca tj. podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym również pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które korzystają z kart paliwowych BP PLUS Routex., zgłoszony do Konkursu i reprezentowany przez Fleet Managera, spełniający opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa. 5. Zespół Uczestników grupa kilku Uczestników, reprezentowana przez Fleet Managera. 6. Fleet Manager - osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest upoważniona do reprezentowania Uczestnika lub Zespół Uczestników w sprawach Konkursu, lub też upoważniona do reprezentowania Uczestnika w sprawach związanych z rozliczeniami zakupów paliw oraz zarządzania flotą samochodową. 7. Grupa grupy Uczestników, do których Uczestnicy zostaną zakwalifikowani wg rodzaju posiadanej floty oraz wg wielkości wolumenu zakupowego zgodnie z poniższymi założeniami: Grupa A: Car&Van od do litrów Produktów miesięcznie Grupa B: Car&Van od do litrów Produktów miesięcznie Grupa C: Car&Van od do litrów Produktów miesięcznie Grupa D: Car&Van powyżej litrów Produktów miesięcznie Grupa E: Truck&Bus od do litrów Produktów miesięcznie Grupa F: Truck&Bus od do litrów Produktów miesięcznie Grupa G: Truck&Bus powyżej litrów Produktów miesięcznie Grupa H: firmy leasingowe, które świadczą usługi zarządzania flotą, leasingu lub wynajmu długoterminowego innym podmiotom gospodarczym i kupują minimum 1000 litrów Produktów miesięcznie z przeznaczeniem zakupionych Produktów do wykorzystania przez podmioty gospodarcze. W przypadku zgłoszenia Zespołu Uczestników Fleet Manager będzie zobowiązany do wyboru jednej Grupy dla Zespołu Uczestników. 8. Produkty - objęte Konkursem paliwa zakupione na stacjach BP w Polsce z wykorzystaniem kart paliwowych BP PLUS w ramach systemu rozliczeń Routex. 9. Target indywidualny dla każdego Uczestnika lub Zespołu Uczestników plan zakupu Produktów. 10. Ranking miesiąca - lista Uczestników i Zespołów Uczestników Konkursu, którzy wykonali Target w danym miesiącu w trakcie trwania Konkursu. 11. Ranking końcowy lista Uczestników i Zespołów Uczestników, którzy wykonali Target w każdym miesiącu, tj. łączny Target z 6 miesięcy trwania Konkursu oraz uregulowali należności za Produkty. 12. Strona internetowa Konkursu serwis internetowy o adresie do którego Uczestnik Konkursu otrzyma dostęp na podstawie indywidualnego identyfikatora i hasła, nadanego Uczestnikowi w procesie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, zawierający opis zasad Konkursu oraz Regulamin Konkursu. 13. Punkt - jednostka liczbowa, którą jest nagradzany Uczestnik Konkursu.

2 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest w okresie od 2 marca 2015 do 31 sierpnia 2015 roku. 2. W tym okresie Uczestnicy mogą dokonywać zakupów Produktów premiowanych Punktami zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 3. Konkurs dotyczy zakupów Produktów na Stacjach Paliw BP w Polsce rejestrowanych na kartach BP PLUS wydawanych przez Organizatora, obsługujących system rozliczeń bezgotówkowych Routex. 4. Konkurs realizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla firm zarejestrowanych w Polsce wg polskich przepisów prawa. 5. Organizator zastrzega możliwość skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu oraz modyfikacji warunków które nie naruszają praw nabytych przez Uczestników lub Zespół Uczestników. Ewentualne ogłoszenie zmian okresu trwania Konkursu nastąpi za pośrednictwem Strony internetowej Konkursu oraz poprzez wiadomości i/lub SMS, wysyłane do Uczestników. 6. Z Konkursu wyłączeni są: Organizator, Work Service, Raab Karcher. III. ZASADY PRZYSTĄPIENIA 1. Do Konkursu mogą przystąpić Uczestnicy, którzy spełnią łącznie wszystkie następujące warunki: a) podpisały umowę z Organizatorem i rozpoczęły zakupy Produktów najpóźniej w styczniu 2015 roku b) dokonują w poszczególnych miesiącach zakupu minimum 5000 litrów Produktów w przypadku Uczestników, których flota składa się z samochodów osobowych oraz minimum litrów w przypadku Uczestników, których flota składa się z samochodów ciężarowych, c) złożyły formularz zgłoszeniowy. 2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest rejestracja firmy na Stronie Internetowej Konkursu za pośrednictwem formularza rejestracji przez Fleet Managera. Formularz rejestracji zawiera: a. dane Uczestnika nazwę, adres firmy, numer NIP, imię i nazwisko Fleet Managera, adres poczty elektronicznej Fleet Managera, nr telefonu komórkowego Fleet Managera. Fleet Manager na etapie rejestracji może dodać kilku Uczestników tworząc konto Zespołu Uczestników. b. wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych w rozumieniu ust. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j., Dz.U. Z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Organizator. Uczestnik podaje swoje dane na zasadzie dobrowolności, ma prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. c. wyrażenie przez Uczestnika zgody na postanowienia Regulaminu. 3. Na wskazany w formularzu adres Uczestnik otrzyma login i hasło uprawniające do logowania się na Stronie internetowej Konkursu i korzystania z indywidualnego konta Uczestnika lub Zespołu Uczestników. Ewentualne konsekwencje podania nieprawdziwych danych obciążają Uczestnika. 4. Uczestnik zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracji w trakcie uczestnictwa w Konkursie, zgodnie ze stanem rzeczywistym za pośrednictwem Strony Internetowej Konkursu. 5. Unikalną daną identyfikującą Uczestnika jest numer NIP. 6. Wszyscy Uczestnicy lub Zespoły Uczestników Konkursu są zakwalifikowani do jednej z ośmiu Grup wg specyfikacji podanej w definicji Grupy I pkt.8 niniejszego Regulaminu, w zależności od miesięcznej liczby litrów tankowanych paliwa na stacjach BP w Polsce lub profilu działalności. 7. Uczestnik lub Zespół Uczestników podczas rejestracji dokonuje wyboru Grupy. O tym, w której Grupie znajduje się Uczestnik lub Zespół Uczestników decyduje średnia miesięczna ilość zatankowanych litrów paliwa na stacjach BP w Polsce, z okresu 2 miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia konkursu tj. średnia liczba zatankowanych litrów paliwa z okresu styczeń 2015 luty 2015 oraz profil działalności w przypadku firm świadczących usługi zarządzania flotą, leasingu lub wynajmu długoterminowego dla innych podmiotów gospodarczych. 8. Organizator ma prawo zmiany Grupy danego Uczestnika w terminie 10 dni roboczych od momentu rejestracji Uczestnika lub Zespołu Uczestników i do Organizatora należy ostateczna i wiążąca decyzja w sprawie przydziału

3 Uczestnika do Grupy. Grupa Uczestnika będzie wskazana na indywidualnym koncie Uczestnika na Stronie Internetowej Konkursu po zalogowaniu. Kwalifikacja uczestnika do danej Grupy wymienionej w punkcie III 8 Regulaminu nie może ulec zmianie w czasie trwania Konkursu. 9. Uczestnik lub Zespół Uczestników mogą być zakwalifikowani tylko do jednej z Grup. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika lub Zespołu Uczestników z udziału w Konkursie w przypadku niestosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu lub opóźnień w płatnościach za zakupiony Produkt. 11. Uczestnicy mogą przystępować do Konkursu w dowolnym momencie w czasie jego trwania, nie później jednak niż 3 miesiące po rozpoczęciu Konkursu. 12. Jeden Uczestnik może być reprezentowany wyłącznie przez jednego Fleet Managera, którego dane zostaną podane na formularzu zgłoszeniowym. IV. ZASADY UCZESTNICTWA 1. Po rejestracji Uczestnika w Konkursie na stronie internetowej Uczestnik otrzyma indywidualny plan (Target) do osiągnięcia na dany miesiąc trwania Konkursu w ramach swojej Grupy. W przypadku Zespołu Uczestników Fleet Manager otrzyma łączny plan zakupów dla zgłoszonych przez siebie Uczestników i jest zobowiązany do indywidualnego przekazania i egzekwowania planów dla poszczególnych Uczestników. 2. Uczestnicy i Zespoły Uczestników rywalizują o nagrody w ramach Grupy, do której zostali zakwalifikowani przez Organizatora. 3. Warunkiem rywalizowania o nagrody i uwzględnienia w rankingach w każdym miesiącu jest wykonanie wyznaczonego planu (Targetu). 4. Za kupno każdego 1 litra paliwa do wykonania Targetu na dany miesiąc w okresie trwania Konkursu system naliczy Uczestnikowi lub Zespołowi Uczestników odpowiednio 1 punkt. Za kupno każdego 1 litra paliwa po przekroczeniu Targetu na dany miesiąc w okresie trwania Konkursu system naliczy Uczestnikowi lub Zespołowi Uczestników odpowiednio 2 punkty. 5. Każdy Uczestnik otrzyma dostęp do informacji o liczbie zdobytych przez siebie punktów za pośrednictwem Strony Internetowej Konkursu, do której Uczestnik będzie mógł zalogować się używając identyfikatora i hasła, otrzymanego w komunikacie . Na indywidualnym koncie Uczestnik będzie miał dostęp do informacji o: a. Targecie do wykonania na dany miesiąc w litrach paliwa, b. Poziomie wykonania Targetu na dany miesiąc w litrach jako suma litrów paliwa zakupionych od momentu uruchomienia Konkursu, c. Brakujących litrach paliwa do wykonania Targetu na dany miesiąc, d. Wykonanych litrach paliwa ponad Target na dany miesiąc, e. Liczbie Punktów za każdy litr paliwa w Targecie jako suma wszystkich Punktów zdobytych w Konkursie, f. Liczbie punktów za każdy litr paliwa po przekroczeniu Targetu jako suma wszystkich Punktów ponad Target zdobytych od momentu uruchomienia Konkursu, g. Posiadanej łącznej sumie Punktów, zdobytych od momentu uruchomienia Konkursu. Koordynator Konkursu będzie dodatkowo wysyłał do Uczestników komunikaty SMS i , informujące o liczbie naliczonych Punktów. 6. Informacje o liczbie Punktów zdobytych przez Uczestników będą aktualizowane przez Koordynatora Konkursu na podstawie naliczenia Punktów w cyklach tygodniowych, w każdym trzecim dniu roboczym tygodnia, na podstawie tygodniowych raportów sprzedażowych. 7. Poziom realizacji wyznaczonego Targetu wyznaczany jest przez Organizatora na podstawie danych transakcyjnych z systemu Routex, do którego Organizator ma dostęp. 8. Warunkiem naliczenia Punktów Uczestnikowi za dany zakup jest terminowe opłacenie zakupów paliwa. 9. W trakcie trwania Konkursu zostaną ogłoszone rankingi Uczestników wg następujących założeń: Rankingi miesiąca Uczestników i Zespołów Uczestników, którzy wykonali Target wyznaczony na dany miesiąc: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2015 wg ilości zgromadzonych Punktów;

4 Ranking końcowy Uczestników i Zespołów Uczestników, którzy zrealizowali wyznaczone Targety miesięczne, tj. zrealizowali Target z 6 miesięcy (marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2015) wg ilości zgromadzonych Punktów i systematycznie regulowali wszystkie należności za zakupione Produkty nie później niż do r. 10. Koordynator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w naliczeniu Punktów dla Uczestników, wynikające z przekazania przez Organizatora nieprawidłowych danych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w naliczeniu Punktów Uczestnik powinien zwrócić się do Koordynatora Konkursu o zaktualizowanie w kolejnym naliczeniu Punktów ewentualnej korekty informacji o liczbie zakupionych przez Uczestnika Produktów. 11. Rozwiązanie przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu umów na korzystanie z kart BP PLUS jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz automatycznym wykluczeniem takiego Uczestnika z Konkursu, bez konieczności powiadamiania go o tym przez Organizatora. Wykluczony Uczestnik nie nabywa żadnych praw wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności nie nabywa praw do nagród ani do żadnych świadczeń zastępczych. V. ZASADY NAGRADZANIA 1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawować będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie weryfikacja wykonania Targetów miesięcznych oraz ilości zebranych Punktów przez Uczestników, a także stworzenie Rankingów, wyłaniających zwycięzców Konkursu. 2. Zwycięzcami Konkursu zostają Uczestnicy, którzy zrealizują wyznaczone Targety wykonają Target z 6 miesięcy oraz zgromadzą w Konkursie największą liczbę punktów, z zastrzeżeniem pkt. 4 i 6 poniżej, Uczestnikom, którzy znajdą się w Rankingu końcowym Komisja Konkursowa przyzna nagrody wg poniższych założeń: a. GRUPA A miejsca od 1 do równorzędnych nagród głównych w Konkursie, tj. 1-os. zaproszenie na krajowe szkolenie z bezpiecznej jazdy i udzielania pierwszej pomocy wraz z noclegiem, wyżywieniem i certyfikatem. b. GRUPA B miejsca od 1 do 3-3 równorzędne nagrody główne w Konkursie, tj. 1-os. zaproszenie na wyjazd szkoleniowy dla Fleet Managerów oraz pakiet 2 zaproszeń 1-os. na szkolenie krajowe z bezpiecznej jazdy i udzielania pierwszej pomocy wraz z noclegiem, wyżywieniem i certyfikatem. c. GRUPA C miejsca od 1 do 6 6 równorzędnych nagród głównych w Konkursie, tj. 1-os. zaproszenie na wyjazd szkoleniowy dla Fleet Mangerów oraz pakiet 3 zaproszeń 1-os. na szkolenie krajowe z bezpiecznej jazdy i udzielania pierwszej pomocy wraz z noclegiem, wyżywieniem i certyfikatem. d. GRUPA D miejsca od 1 do równorzędnych nagród głównych w Konkursie, tj. 1-os. zaproszenie na wyjazd szkoleniowy dla Fleet Mangera oraz pakiet 4 zaproszeń 1-os. na szkolenie krajowe z bezpiecznej jazdy i udzielania pierwszej pomocy wraz z noclegiem, wyżywieniem i certyfikatem. e. GRUPA E miejsca od 1 do równorzędnych nagród głównych w Konkursie, tj. 1-os. zaproszenie na krajowe szkolenie z bezpiecznej jazdy samochodem ciężarowym lub autobusem i udzielania pierwszej pomocy wraz z noclegiem, wyżywieniem i certyfikatem. f. GRUPA F miejsca od 1 do 6 6 równorzędnych nagród głównych w Konkursie, tj. 1-os. zaproszenie na wyjazd szkoleniowy dla Fleet Managerów oraz 1 zaproszenie 1-os. na krajowe szkolenia z bezpiecznej jazdy samochodem ciężarowym lub autobusem i udzielania pierwszej pomocy wraz z noclegiem, wyżywieniem i certyfikatem. g. GRUPA G miejsca od 1 do równorzędnych nagród głównych w Konkursie, tj. 1-os. zaproszenie na wyjazd szkoleniowy dla Fleet Managera oraz 1 zaproszenie 1-os. na krajowe szkolenia z bezpiecznej jazdy samochodem ciężarowym, vanem lub autobusem (do wyboru) i udzielania pierwszej pomocy wraz z noclegiem, wyżywieniem i certyfikatem. h. GRUPA H miejsca od 1 do 3-3 równorzędne nagrody główne w Konkursie, tj. pakiet 5 zaproszeń 1-os. na krajowe szkolenie z bezpiecznej jazdy i udzielania pierwszej pomocy wraz z noclegiem, wyżywieniem i certyfikatem. 3. Fleet Manager, reprezentujący nagrodzonych Uczestników, zobowiązany jest w terminie do 3 tygodni od ogłoszenia listy zwycięzców Konkursu do wyboru terminu szkoleń oraz przekazania Organizatorowi kompletnej listy uczestników szkoleń.

5 4. W przypadku osiągnięcia przez Zespół Uczestników pozycji nagrodzonej, Fleet Manager jest zobowiązany do wyboru 1 Uczestnika z Zespołu Uczestników, który zrealizował najlepszy wynik i powinien otrzymać nagrodę w Konkursie. 5. Po zakończeniu Konkursu dwie niezależne firmy z największym wolumenem międzynarodowym otrzymają dodatkową nagrodę: 1 miejsce na wyjazd szkoleniowy dla Fleet Managera, ale jedynie w przypadku, gdy nie uzyskały nagrody za wykonanie wolumenu krajowego. 6. W przypadku osiągnięcia przez większą liczbę Uczestników czy Zespołów Uczestników takiej samej liczby Punktów, uniemożliwiającej wskazanie najwyższych pozycji Rankingu, za które można otrzymać nagrodę, Komisja Konkursowa zastosuje dla tych Uczestników dodatkowe kryterium, ustalając pozycję w Rankingu na podstawie terminów płatności za zakup Produktów objętych Konkursem. W każdej z Grup, jeśli ilość zebranych Punktów będzie taka sama dla kilku Uczestników lub Zespołów Uczestników Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzcy poprzez dodatkowe kryteria współpracy z Organizatorem. 7. Poza warunkami opisanymi powyżej, warunkiem uzyskania prawa do każdej z nagród w Konkursie jest uregulowanie płatności za Produkty objęty Konkursem. Nagrody, o których mowa w pkt. 2 powyżej, zostaną przyznane Uczestnikom przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracji, w terminie uzgodnionym przez Organizatora i Uczestnika, pod warunkiem uregulowania przez Uczestnika wszelkich należności za Produkty nabyte w ramach niniejszego Konkursu. Potwierdzeniem odbioru nagrody są listy Uczestników wyjazdów szkoleniowych. Szczegółowe informacje dotyczące nagród wyjazdowych, tj. informacji o wygranej, rodzaju zdobytej nagrody, terminie realizacji i dostarczenia nagrody itp. zostaną przekazane Uczestnikom za pośrednictwem adresu i nr telefonu, podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracji. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagród innymi nagrodami, zbliżonymi pod względem wartości i walorów do nagród wskazanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu. 9. Uprawnienie Uczestnika do nagrody jest niezbywalne. Punkty zgromadzone przez różnych Uczestników mogą być łączone jedynie w przypadku gdy Uczestnicy zostali zgłoszeni w ramach tego samego Zespołu Uczestników. Niewykorzystane punkty nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 10. Organizator ani Koordynator Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za okresowy brak dostępu Produktu objętego Konkursem. Organizator ani Koordynator Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za roszczenia z tytułu ww braków. 11. Nagrody otrzymane przez Uczestnika Konkursu stanowią przychód z działalności gospodarczej Uczestnika i ich wartość powinna zostać uwzględniona w przychodach z danego okresu. 12. Jeżeli po ujawnieniu listy Zwycięzców okaże się, że któryś z nich nie był uprawniony do udziału w Konkursie, nie ma prawa do odbioru nagrody, osoba reprezentująca nie ma faktycznego upoważnienia od Uczestnika, Uczestnik nie może z jakiegokolwiek powodu odebrać nagrody lub Organizator nie może się skontaktować z Uczestnikiem lub osobą przez niego wskazaną, w celu przekazania Nagrody, Nagroda ta z zastrzeżeniem pkt. V. 4 przypada kolejnemu Uczestnikowi z kolejną największą liczbą punktów w ramach swojej grupy w Rankingu Końcowym. 13. Zwycięzcy nagród mają prawo odmówić przyjęcia nagrody, jednakże zobowiązani są o tym fakcie powiadomić Organizatora na piśmie w terminie 7 dni od daty uzyskania informacji o wygranej. W takim przypadku nagroda przypadnie Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Rankingu Końcowym w ramach danej grupy. 14. Organizator może opublikować dane osobowe Zwycięzców. Uczestnikowi, który wyraził zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych, w celach reklamowych, nie przysługuje z tego tytułu żadne wynagrodzenie. Za dane osobowe nie uznaje się danych dotyczących przedsiębiorców, ujawnione w odpowiednich rejestrach. 15. Ostateczny termin przyznania Nagród upływa w dniu r. 16. W szczególnych przypadkach losowych Uczestnik może odwołać swój udział w szkoleniu najpóźniej 24 h przed rozpoczęciem planowanego szkolenia, drogą mailową lub telefonicznie u wyznaczonych przez Organizatora osób. W przypadku posiadania wolnych miejsc na pozostałych szkoleniach Organizator może zaproponować Uczestnikowi udział w szkoleniu w innym terminie. W przypadku niedostępności wolnych miejsc na pozostałych szkoleniach, rezygnacja z wcześniej ustalonego terminu szkolenia oznacza rezygnację z odbioru nagrody bez możliwości uzyskania z tego tytułu jakiejkolwiek rekompensaty.

6 VI. REKLAMACJE 1. Reklamacja dotycząca Konkursu może zostać złożona w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. 2. Wszelkie reklamacje z tytułu udziału w niniejszym Konkursie można zgłaszać mailowo na adres Pisemne reklamacje powinny zawierać dokładne dane Uczestnika, dane osobowe oraz kontaktowe jego reprezentanta, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 3. Reklamację rozpatrzy Koordynator Konkursu i powiadomi o decyzji Uczestnika Konkursu, w terminie 30 dni (data wysłania odpowiedzi) od dnia doręczenia mu reklamacji, listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji. 4. Zgłoszenie dotyczące nagród oraz nieprawidłowości powstałych w trakcie korzystania z nagród przez Uczestników muszą być dokonywane zgodnie z regulaminami wyjazdów, wskazanymi przez dostawców nagród i obowiązującym prawem. 5. W przypadku niewyczerpania postępowania reklamacyjnego zgodnie z niniejszym Regulaminem Uczestnik traci wszelkie roszczenia, które ewentualnie mogą wynikać z uczestnictwa w Konkursie. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym w sposób wiążący organizację Konkursu. Inne materiały wykorzystywane w Konkursie mają charakter reklamowo- promocyjny. 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu prawidłowego przeprowadzenia niniejszego Konkursu. Administratorem tych danych będzie Organizator BP Europa SE, Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, Kraków. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Uczestnictwo w Konkursie, a tym samym podanie danych osobowych w celu jego realizacji, jest dobrowolne. Uczestnik składając oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie poinformowany o podmiocie uprawnionym do przetwarzania danych, jego siedzibie oraz o dobrowolności podania danych. 3. Dane osobowe Uczestników przystępujących do Konkursu Bezpieczna Flota z BP, przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Organizatora i Koordynatora Konkursu w celach marketingowych. 4. Niniejszy Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Konkursu 5. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Koordynator Konkursu. 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników na podane w formularzu rejestracji dane kontaktowe. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania lub skorzystania nagrody z powodu siły wyższej, za wady fizyczne nagród rzeczowych, a w przypadku nagród w postaci usług, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, jeżeli niewykonanie to lub nienależyte wykonanie spowodowane było działaniem lub zaniechaniem osób trzecich.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. "Akademia Giełdowa IX" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Akademia Giełdowa IX 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU "Akademia Giełdowa IX" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Grze należy przez to rozumieć Grę Giełdową Akademii Giełdowej IX, organizowany na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup "

REGULAMIN KONKURSU Forex Media Cup REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup " 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Media Cup, organizowany na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1 1. DEFINICJE Regulamin oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów i/lub produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU mforex Trader ECN"

REGULAMIN KONKURSU mforex Trader ECN REGULAMIN KONKURSU mforex Trader ECN" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą mforex Trader ECN, zwany dalej "Konkursem'', organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1. do Regulaminu Diageo Profit Club

Aneks nr 1. do Regulaminu Diageo Profit Club Aneks nr 1 (dalej: Aneks ) do Regulaminu Diageo Profit Club Diageo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako organizator Platformy Diageo Profit Club, niniejszym zmienia: 1. Punkt 1.6 otrzymuje nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013 Wstęp 1. Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy o tematyce związanej z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku walutowego poprzez udostępnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUTURES MASTERS

REGULAMIN KONKURSU FUTURES MASTERS REGULAMIN KONKURSU FUTURES MASTERS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs FUTURES MASTERS, zwany dalej Konkursem adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych rynkiem giełdowych kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo