REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015 I. DEFINICJE 1. Konkurs - Konkurs reklamowo-promocyjny, organizowany przez Organizatora i prowadzony przez Koordynatora na zlecenie Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. 2. Organizator Konkursu BP Europa SE, Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP Koordynator Konkursu - VSC Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 66, Wrocław, NIP , REGON , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Uczestnik przedsiębiorca tj. podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym również pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które korzystają z kart paliwowych BP PLUS Routex., zgłoszony do Konkursu i reprezentowany przez Fleet Managera, spełniający opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa. 5. Zespół Uczestników grupa kilku Uczestników, reprezentowana przez Fleet Managera. 6. Fleet Manager - osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest upoważniona do reprezentowania Uczestnika lub Zespół Uczestników w sprawach Konkursu, lub też upoważniona do reprezentowania Uczestnika w sprawach związanych z rozliczeniami zakupów paliw oraz zarządzania flotą samochodową. 7. Grupa grupy Uczestników, do których Uczestnicy zostaną zakwalifikowani wg rodzaju posiadanej floty oraz wg wielkości wolumenu zakupowego zgodnie z poniższymi założeniami: Grupa A: Car&Van od do litrów Produktów miesięcznie Grupa B: Car&Van od do litrów Produktów miesięcznie Grupa C: Car&Van od do litrów Produktów miesięcznie Grupa D: Car&Van powyżej litrów Produktów miesięcznie Grupa E: Truck&Bus od do litrów Produktów miesięcznie Grupa F: Truck&Bus od do litrów Produktów miesięcznie Grupa G: Truck&Bus powyżej litrów Produktów miesięcznie Grupa H: firmy leasingowe, które świadczą usługi zarządzania flotą, leasingu lub wynajmu długoterminowego innym podmiotom gospodarczym i kupują minimum 1000 litrów Produktów miesięcznie z przeznaczeniem zakupionych Produktów do wykorzystania przez podmioty gospodarcze. W przypadku zgłoszenia Zespołu Uczestników Fleet Manager będzie zobowiązany do wyboru jednej Grupy dla Zespołu Uczestników. 8. Produkty - objęte Konkursem paliwa zakupione na stacjach BP w Polsce z wykorzystaniem kart paliwowych BP PLUS w ramach systemu rozliczeń Routex. 9. Target indywidualny dla każdego Uczestnika lub Zespołu Uczestników plan zakupu Produktów. 10. Ranking miesiąca - lista Uczestników i Zespołów Uczestników Konkursu, którzy wykonali Target w danym miesiącu w trakcie trwania Konkursu. 11. Ranking końcowy lista Uczestników i Zespołów Uczestników, którzy wykonali Target w każdym miesiącu, tj. łączny Target z 6 miesięcy trwania Konkursu oraz uregulowali należności za Produkty. 12. Strona internetowa Konkursu serwis internetowy o adresie do którego Uczestnik Konkursu otrzyma dostęp na podstawie indywidualnego identyfikatora i hasła, nadanego Uczestnikowi w procesie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, zawierający opis zasad Konkursu oraz Regulamin Konkursu. 13. Punkt - jednostka liczbowa, którą jest nagradzany Uczestnik Konkursu.

2 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest w okresie od 2 marca 2015 do 31 sierpnia 2015 roku. 2. W tym okresie Uczestnicy mogą dokonywać zakupów Produktów premiowanych Punktami zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 3. Konkurs dotyczy zakupów Produktów na Stacjach Paliw BP w Polsce rejestrowanych na kartach BP PLUS wydawanych przez Organizatora, obsługujących system rozliczeń bezgotówkowych Routex. 4. Konkurs realizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla firm zarejestrowanych w Polsce wg polskich przepisów prawa. 5. Organizator zastrzega możliwość skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu oraz modyfikacji warunków które nie naruszają praw nabytych przez Uczestników lub Zespół Uczestników. Ewentualne ogłoszenie zmian okresu trwania Konkursu nastąpi za pośrednictwem Strony internetowej Konkursu oraz poprzez wiadomości i/lub SMS, wysyłane do Uczestników. 6. Z Konkursu wyłączeni są: Organizator, Work Service, Raab Karcher. III. ZASADY PRZYSTĄPIENIA 1. Do Konkursu mogą przystąpić Uczestnicy, którzy spełnią łącznie wszystkie następujące warunki: a) podpisały umowę z Organizatorem i rozpoczęły zakupy Produktów najpóźniej w styczniu 2015 roku b) dokonują w poszczególnych miesiącach zakupu minimum 5000 litrów Produktów w przypadku Uczestników, których flota składa się z samochodów osobowych oraz minimum litrów w przypadku Uczestników, których flota składa się z samochodów ciężarowych, c) złożyły formularz zgłoszeniowy. 2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest rejestracja firmy na Stronie Internetowej Konkursu za pośrednictwem formularza rejestracji przez Fleet Managera. Formularz rejestracji zawiera: a. dane Uczestnika nazwę, adres firmy, numer NIP, imię i nazwisko Fleet Managera, adres poczty elektronicznej Fleet Managera, nr telefonu komórkowego Fleet Managera. Fleet Manager na etapie rejestracji może dodać kilku Uczestników tworząc konto Zespołu Uczestników. b. wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych w rozumieniu ust. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j., Dz.U. Z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Organizator. Uczestnik podaje swoje dane na zasadzie dobrowolności, ma prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. c. wyrażenie przez Uczestnika zgody na postanowienia Regulaminu. 3. Na wskazany w formularzu adres Uczestnik otrzyma login i hasło uprawniające do logowania się na Stronie internetowej Konkursu i korzystania z indywidualnego konta Uczestnika lub Zespołu Uczestników. Ewentualne konsekwencje podania nieprawdziwych danych obciążają Uczestnika. 4. Uczestnik zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracji w trakcie uczestnictwa w Konkursie, zgodnie ze stanem rzeczywistym za pośrednictwem Strony Internetowej Konkursu. 5. Unikalną daną identyfikującą Uczestnika jest numer NIP. 6. Wszyscy Uczestnicy lub Zespoły Uczestników Konkursu są zakwalifikowani do jednej z ośmiu Grup wg specyfikacji podanej w definicji Grupy I pkt.8 niniejszego Regulaminu, w zależności od miesięcznej liczby litrów tankowanych paliwa na stacjach BP w Polsce lub profilu działalności. 7. Uczestnik lub Zespół Uczestników podczas rejestracji dokonuje wyboru Grupy. O tym, w której Grupie znajduje się Uczestnik lub Zespół Uczestników decyduje średnia miesięczna ilość zatankowanych litrów paliwa na stacjach BP w Polsce, z okresu 2 miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia konkursu tj. średnia liczba zatankowanych litrów paliwa z okresu styczeń 2015 luty 2015 oraz profil działalności w przypadku firm świadczących usługi zarządzania flotą, leasingu lub wynajmu długoterminowego dla innych podmiotów gospodarczych. 8. Organizator ma prawo zmiany Grupy danego Uczestnika w terminie 10 dni roboczych od momentu rejestracji Uczestnika lub Zespołu Uczestników i do Organizatora należy ostateczna i wiążąca decyzja w sprawie przydziału

3 Uczestnika do Grupy. Grupa Uczestnika będzie wskazana na indywidualnym koncie Uczestnika na Stronie Internetowej Konkursu po zalogowaniu. Kwalifikacja uczestnika do danej Grupy wymienionej w punkcie III 8 Regulaminu nie może ulec zmianie w czasie trwania Konkursu. 9. Uczestnik lub Zespół Uczestników mogą być zakwalifikowani tylko do jednej z Grup. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika lub Zespołu Uczestników z udziału w Konkursie w przypadku niestosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu lub opóźnień w płatnościach za zakupiony Produkt. 11. Uczestnicy mogą przystępować do Konkursu w dowolnym momencie w czasie jego trwania, nie później jednak niż 3 miesiące po rozpoczęciu Konkursu. 12. Jeden Uczestnik może być reprezentowany wyłącznie przez jednego Fleet Managera, którego dane zostaną podane na formularzu zgłoszeniowym. IV. ZASADY UCZESTNICTWA 1. Po rejestracji Uczestnika w Konkursie na stronie internetowej Uczestnik otrzyma indywidualny plan (Target) do osiągnięcia na dany miesiąc trwania Konkursu w ramach swojej Grupy. W przypadku Zespołu Uczestników Fleet Manager otrzyma łączny plan zakupów dla zgłoszonych przez siebie Uczestników i jest zobowiązany do indywidualnego przekazania i egzekwowania planów dla poszczególnych Uczestników. 2. Uczestnicy i Zespoły Uczestników rywalizują o nagrody w ramach Grupy, do której zostali zakwalifikowani przez Organizatora. 3. Warunkiem rywalizowania o nagrody i uwzględnienia w rankingach w każdym miesiącu jest wykonanie wyznaczonego planu (Targetu). 4. Za kupno każdego 1 litra paliwa do wykonania Targetu na dany miesiąc w okresie trwania Konkursu system naliczy Uczestnikowi lub Zespołowi Uczestników odpowiednio 1 punkt. Za kupno każdego 1 litra paliwa po przekroczeniu Targetu na dany miesiąc w okresie trwania Konkursu system naliczy Uczestnikowi lub Zespołowi Uczestników odpowiednio 2 punkty. 5. Każdy Uczestnik otrzyma dostęp do informacji o liczbie zdobytych przez siebie punktów za pośrednictwem Strony Internetowej Konkursu, do której Uczestnik będzie mógł zalogować się używając identyfikatora i hasła, otrzymanego w komunikacie . Na indywidualnym koncie Uczestnik będzie miał dostęp do informacji o: a. Targecie do wykonania na dany miesiąc w litrach paliwa, b. Poziomie wykonania Targetu na dany miesiąc w litrach jako suma litrów paliwa zakupionych od momentu uruchomienia Konkursu, c. Brakujących litrach paliwa do wykonania Targetu na dany miesiąc, d. Wykonanych litrach paliwa ponad Target na dany miesiąc, e. Liczbie Punktów za każdy litr paliwa w Targecie jako suma wszystkich Punktów zdobytych w Konkursie, f. Liczbie punktów za każdy litr paliwa po przekroczeniu Targetu jako suma wszystkich Punktów ponad Target zdobytych od momentu uruchomienia Konkursu, g. Posiadanej łącznej sumie Punktów, zdobytych od momentu uruchomienia Konkursu. Koordynator Konkursu będzie dodatkowo wysyłał do Uczestników komunikaty SMS i , informujące o liczbie naliczonych Punktów. 6. Informacje o liczbie Punktów zdobytych przez Uczestników będą aktualizowane przez Koordynatora Konkursu na podstawie naliczenia Punktów w cyklach tygodniowych, w każdym trzecim dniu roboczym tygodnia, na podstawie tygodniowych raportów sprzedażowych. 7. Poziom realizacji wyznaczonego Targetu wyznaczany jest przez Organizatora na podstawie danych transakcyjnych z systemu Routex, do którego Organizator ma dostęp. 8. Warunkiem naliczenia Punktów Uczestnikowi za dany zakup jest terminowe opłacenie zakupów paliwa. 9. W trakcie trwania Konkursu zostaną ogłoszone rankingi Uczestników wg następujących założeń: Rankingi miesiąca Uczestników i Zespołów Uczestników, którzy wykonali Target wyznaczony na dany miesiąc: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2015 wg ilości zgromadzonych Punktów;

4 Ranking końcowy Uczestników i Zespołów Uczestników, którzy zrealizowali wyznaczone Targety miesięczne, tj. zrealizowali Target z 6 miesięcy (marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2015) wg ilości zgromadzonych Punktów i systematycznie regulowali wszystkie należności za zakupione Produkty nie później niż do r. 10. Koordynator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w naliczeniu Punktów dla Uczestników, wynikające z przekazania przez Organizatora nieprawidłowych danych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w naliczeniu Punktów Uczestnik powinien zwrócić się do Koordynatora Konkursu o zaktualizowanie w kolejnym naliczeniu Punktów ewentualnej korekty informacji o liczbie zakupionych przez Uczestnika Produktów. 11. Rozwiązanie przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu umów na korzystanie z kart BP PLUS jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz automatycznym wykluczeniem takiego Uczestnika z Konkursu, bez konieczności powiadamiania go o tym przez Organizatora. Wykluczony Uczestnik nie nabywa żadnych praw wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności nie nabywa praw do nagród ani do żadnych świadczeń zastępczych. V. ZASADY NAGRADZANIA 1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawować będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie weryfikacja wykonania Targetów miesięcznych oraz ilości zebranych Punktów przez Uczestników, a także stworzenie Rankingów, wyłaniających zwycięzców Konkursu. 2. Zwycięzcami Konkursu zostają Uczestnicy, którzy zrealizują wyznaczone Targety wykonają Target z 6 miesięcy oraz zgromadzą w Konkursie największą liczbę punktów, z zastrzeżeniem pkt. 4 i 6 poniżej, Uczestnikom, którzy znajdą się w Rankingu końcowym Komisja Konkursowa przyzna nagrody wg poniższych założeń: a. GRUPA A miejsca od 1 do równorzędnych nagród głównych w Konkursie, tj. 1-os. zaproszenie na krajowe szkolenie z bezpiecznej jazdy i udzielania pierwszej pomocy wraz z noclegiem, wyżywieniem i certyfikatem. b. GRUPA B miejsca od 1 do 3-3 równorzędne nagrody główne w Konkursie, tj. 1-os. zaproszenie na wyjazd szkoleniowy dla Fleet Managerów oraz pakiet 2 zaproszeń 1-os. na szkolenie krajowe z bezpiecznej jazdy i udzielania pierwszej pomocy wraz z noclegiem, wyżywieniem i certyfikatem. c. GRUPA C miejsca od 1 do 6 6 równorzędnych nagród głównych w Konkursie, tj. 1-os. zaproszenie na wyjazd szkoleniowy dla Fleet Mangerów oraz pakiet 3 zaproszeń 1-os. na szkolenie krajowe z bezpiecznej jazdy i udzielania pierwszej pomocy wraz z noclegiem, wyżywieniem i certyfikatem. d. GRUPA D miejsca od 1 do równorzędnych nagród głównych w Konkursie, tj. 1-os. zaproszenie na wyjazd szkoleniowy dla Fleet Mangera oraz pakiet 4 zaproszeń 1-os. na szkolenie krajowe z bezpiecznej jazdy i udzielania pierwszej pomocy wraz z noclegiem, wyżywieniem i certyfikatem. e. GRUPA E miejsca od 1 do równorzędnych nagród głównych w Konkursie, tj. 1-os. zaproszenie na krajowe szkolenie z bezpiecznej jazdy samochodem ciężarowym lub autobusem i udzielania pierwszej pomocy wraz z noclegiem, wyżywieniem i certyfikatem. f. GRUPA F miejsca od 1 do 6 6 równorzędnych nagród głównych w Konkursie, tj. 1-os. zaproszenie na wyjazd szkoleniowy dla Fleet Managerów oraz 1 zaproszenie 1-os. na krajowe szkolenia z bezpiecznej jazdy samochodem ciężarowym lub autobusem i udzielania pierwszej pomocy wraz z noclegiem, wyżywieniem i certyfikatem. g. GRUPA G miejsca od 1 do równorzędnych nagród głównych w Konkursie, tj. 1-os. zaproszenie na wyjazd szkoleniowy dla Fleet Managera oraz 1 zaproszenie 1-os. na krajowe szkolenia z bezpiecznej jazdy samochodem ciężarowym, vanem lub autobusem (do wyboru) i udzielania pierwszej pomocy wraz z noclegiem, wyżywieniem i certyfikatem. h. GRUPA H miejsca od 1 do 3-3 równorzędne nagrody główne w Konkursie, tj. pakiet 5 zaproszeń 1-os. na krajowe szkolenie z bezpiecznej jazdy i udzielania pierwszej pomocy wraz z noclegiem, wyżywieniem i certyfikatem. 3. Fleet Manager, reprezentujący nagrodzonych Uczestników, zobowiązany jest w terminie do 3 tygodni od ogłoszenia listy zwycięzców Konkursu do wyboru terminu szkoleń oraz przekazania Organizatorowi kompletnej listy uczestników szkoleń.

5 4. W przypadku osiągnięcia przez Zespół Uczestników pozycji nagrodzonej, Fleet Manager jest zobowiązany do wyboru 1 Uczestnika z Zespołu Uczestników, który zrealizował najlepszy wynik i powinien otrzymać nagrodę w Konkursie. 5. Po zakończeniu Konkursu dwie niezależne firmy z największym wolumenem międzynarodowym otrzymają dodatkową nagrodę: 1 miejsce na wyjazd szkoleniowy dla Fleet Managera, ale jedynie w przypadku, gdy nie uzyskały nagrody za wykonanie wolumenu krajowego. 6. W przypadku osiągnięcia przez większą liczbę Uczestników czy Zespołów Uczestników takiej samej liczby Punktów, uniemożliwiającej wskazanie najwyższych pozycji Rankingu, za które można otrzymać nagrodę, Komisja Konkursowa zastosuje dla tych Uczestników dodatkowe kryterium, ustalając pozycję w Rankingu na podstawie terminów płatności za zakup Produktów objętych Konkursem. W każdej z Grup, jeśli ilość zebranych Punktów będzie taka sama dla kilku Uczestników lub Zespołów Uczestników Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzcy poprzez dodatkowe kryteria współpracy z Organizatorem. 7. Poza warunkami opisanymi powyżej, warunkiem uzyskania prawa do każdej z nagród w Konkursie jest uregulowanie płatności za Produkty objęty Konkursem. Nagrody, o których mowa w pkt. 2 powyżej, zostaną przyznane Uczestnikom przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracji, w terminie uzgodnionym przez Organizatora i Uczestnika, pod warunkiem uregulowania przez Uczestnika wszelkich należności za Produkty nabyte w ramach niniejszego Konkursu. Potwierdzeniem odbioru nagrody są listy Uczestników wyjazdów szkoleniowych. Szczegółowe informacje dotyczące nagród wyjazdowych, tj. informacji o wygranej, rodzaju zdobytej nagrody, terminie realizacji i dostarczenia nagrody itp. zostaną przekazane Uczestnikom za pośrednictwem adresu i nr telefonu, podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracji. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagród innymi nagrodami, zbliżonymi pod względem wartości i walorów do nagród wskazanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu. 9. Uprawnienie Uczestnika do nagrody jest niezbywalne. Punkty zgromadzone przez różnych Uczestników mogą być łączone jedynie w przypadku gdy Uczestnicy zostali zgłoszeni w ramach tego samego Zespołu Uczestników. Niewykorzystane punkty nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 10. Organizator ani Koordynator Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za okresowy brak dostępu Produktu objętego Konkursem. Organizator ani Koordynator Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za roszczenia z tytułu ww braków. 11. Nagrody otrzymane przez Uczestnika Konkursu stanowią przychód z działalności gospodarczej Uczestnika i ich wartość powinna zostać uwzględniona w przychodach z danego okresu. 12. Jeżeli po ujawnieniu listy Zwycięzców okaże się, że któryś z nich nie był uprawniony do udziału w Konkursie, nie ma prawa do odbioru nagrody, osoba reprezentująca nie ma faktycznego upoważnienia od Uczestnika, Uczestnik nie może z jakiegokolwiek powodu odebrać nagrody lub Organizator nie może się skontaktować z Uczestnikiem lub osobą przez niego wskazaną, w celu przekazania Nagrody, Nagroda ta z zastrzeżeniem pkt. V. 4 przypada kolejnemu Uczestnikowi z kolejną największą liczbą punktów w ramach swojej grupy w Rankingu Końcowym. 13. Zwycięzcy nagród mają prawo odmówić przyjęcia nagrody, jednakże zobowiązani są o tym fakcie powiadomić Organizatora na piśmie w terminie 7 dni od daty uzyskania informacji o wygranej. W takim przypadku nagroda przypadnie Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Rankingu Końcowym w ramach danej grupy. 14. Organizator może opublikować dane osobowe Zwycięzców. Uczestnikowi, który wyraził zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych, w celach reklamowych, nie przysługuje z tego tytułu żadne wynagrodzenie. Za dane osobowe nie uznaje się danych dotyczących przedsiębiorców, ujawnione w odpowiednich rejestrach. 15. Ostateczny termin przyznania Nagród upływa w dniu r. 16. W szczególnych przypadkach losowych Uczestnik może odwołać swój udział w szkoleniu najpóźniej 24 h przed rozpoczęciem planowanego szkolenia, drogą mailową lub telefonicznie u wyznaczonych przez Organizatora osób. W przypadku posiadania wolnych miejsc na pozostałych szkoleniach Organizator może zaproponować Uczestnikowi udział w szkoleniu w innym terminie. W przypadku niedostępności wolnych miejsc na pozostałych szkoleniach, rezygnacja z wcześniej ustalonego terminu szkolenia oznacza rezygnację z odbioru nagrody bez możliwości uzyskania z tego tytułu jakiejkolwiek rekompensaty.

6 VI. REKLAMACJE 1. Reklamacja dotycząca Konkursu może zostać złożona w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. 2. Wszelkie reklamacje z tytułu udziału w niniejszym Konkursie można zgłaszać mailowo na adres Pisemne reklamacje powinny zawierać dokładne dane Uczestnika, dane osobowe oraz kontaktowe jego reprezentanta, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 3. Reklamację rozpatrzy Koordynator Konkursu i powiadomi o decyzji Uczestnika Konkursu, w terminie 30 dni (data wysłania odpowiedzi) od dnia doręczenia mu reklamacji, listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji. 4. Zgłoszenie dotyczące nagród oraz nieprawidłowości powstałych w trakcie korzystania z nagród przez Uczestników muszą być dokonywane zgodnie z regulaminami wyjazdów, wskazanymi przez dostawców nagród i obowiązującym prawem. 5. W przypadku niewyczerpania postępowania reklamacyjnego zgodnie z niniejszym Regulaminem Uczestnik traci wszelkie roszczenia, które ewentualnie mogą wynikać z uczestnictwa w Konkursie. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym w sposób wiążący organizację Konkursu. Inne materiały wykorzystywane w Konkursie mają charakter reklamowo- promocyjny. 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu prawidłowego przeprowadzenia niniejszego Konkursu. Administratorem tych danych będzie Organizator BP Europa SE, Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, Kraków. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Uczestnictwo w Konkursie, a tym samym podanie danych osobowych w celu jego realizacji, jest dobrowolne. Uczestnik składając oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie poinformowany o podmiocie uprawnionym do przetwarzania danych, jego siedzibie oraz o dobrowolności podania danych. 3. Dane osobowe Uczestników przystępujących do Konkursu Bezpieczna Flota z BP, przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Organizatora i Koordynatora Konkursu w celach marketingowych. 4. Niniejszy Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Konkursu 5. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Koordynator Konkursu. 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników na podane w formularzu rejestracji dane kontaktowe. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania lub skorzystania nagrody z powodu siły wyższej, za wady fizyczne nagród rzeczowych, a w przypadku nagród w postaci usług, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, jeżeli niewykonanie to lub nienależyte wykonanie spowodowane było działaniem lub zaniechaniem osób trzecich.

REGULAMIN PROMOCJI MAŁE FORMATY ZŁOTA JESIEŃ 2012

REGULAMIN PROMOCJI MAŁE FORMATY ZŁOTA JESIEŃ 2012 I. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: 1. Promocja - promocja Cerkolor Sp. z o.o., o nazwie Małe Formaty", realizowana na zasadach niniejszego Regulaminu. 2. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Ekologicznym pod nazwą Porządek w praktyce ogłoszonym na antenie

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Symulator Farmy 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Symulator Farmy 2015 (dalej Konkurs"), w szczególności

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI G4 GARAGE SP. Z O.O. 1 ORGANIZATOR SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI G4 GARAGE SP. Z O.O. 1 ORGANIZATOR SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI G4 GARAGE SP. Z O.O. 1 ORGANIZATOR SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest G4 Garage Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Półłanki 62 A, wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej Programem jest Unimax S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY 1. Konkursy organizowane są pod nazwą KONKURS NA DZIŚ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRZYBLIŻ SIĘ DO MIESZKANIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI PRZYBLIŻ SIĘ DO MIESZKANIA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI PRZYBLIŻ SIĘ DO MIESZKANIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Przybliż się do mieszkania, działając na zlecenie MONDAY DEVELOPMENT S.A. z siedzibą: Poznań,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Malarski 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Malarski 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Malarski 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady konkursu Konkurs Malarski - Ale Sztuka! dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook, profilu Galerii Dominikańskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin z dnia 01.08.2014r. I. Postanowienia ogólne. 1. Nazwa niniejszego programu lojalnościowego brzmi DARO Super Partner, w dalszej części regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz!

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu Podaj dalej Firmy KOL-DENTAL, zwanego dalej Konkursem, jest KOL-DENTAL z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Przedsiębiorcza Szkoła (zwanego dalej konkursem), jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Konkursu Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN Konkursu Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks 1 Postanowienia wstępne 1. Konkurs Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks (dalej: konkurs) nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego "Tadmar Partner" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Promocyjnego Tadmar Partner I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Promocyjnego "Tadmar Partner" I. Postanowienia ogólne 1. Celem Programu Promocyjnego Tadmar Partner (zwanego dalej Programem ) jest stała aktywizacja sprzedaży produktów Dostawców, będącą

Bardziej szczegółowo

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora.

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora. REGULAMIN konkursu Siemens AGD Streetball wygraj piłkę i bilet na mecz 1 Organizacja 1. Siemens AGD Streetball to konkurs stworzony i zarządzany przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanego Podmiotu oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA REGULAMIN (wersja skrócona) 1. Organizatorem akcji marketingowej jest EVER Sp. z o.o.. 2. Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA skierowana jest do:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej 5.000 punktów Sygma Bonus & More

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ ODBIERZ ZWROT! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą ODBIERZ ZWROT!" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Denckermann Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000272300; Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU #FURAVIFOLDA. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU #FURAVIFOLDA. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU #FURAVIFOLDA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą #FURAVIFOLDA (dalej: Konkurs ) jest TAN-VIET International S.A. ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, Nr KRS 0000318068

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 1 ORGANIZATOR PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady głosowania w plebiscycie GALA BEAUTY STARS, zwanym dalej Plebiscytem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU EKO PREMIA DLA PARTNERÓW III EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU EKO PREMIA DLA PARTNERÓW III EDYCJA REGULAMIN KONKURSU EKO PREMIA DLA PARTNERÓW III EDYCJA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą EKO premia, zwanego dalej Konkursem jest NaturalCrop Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji marketingowej pod nazwą MAMY DZIECI (dalej zwanej

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZIELONA STREFA SAS DLA INSTALATORA

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZIELONA STREFA SAS DLA INSTALATORA REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZIELONA STREFA SAS DLA INSTALATORA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Drugiej Edycji Programu Partnerskiego Zielona Strefa

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ HEAVY DUTY MASTERS Obowiązuje od 1 października 2015 roku REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką

Regulamin Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką Regulamin Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką 1 Informacje podstawowe 1. Organizatorem Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką (zwanego dalej Konkursem) jest firma Oriflame Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW Warszawa, 08.01.2014 REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW I. ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu (dalej także jako: Konkurs ) pod nazwą Poczuj siłę motywacji, jest spółka GG

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10 000 punktów Sygma Bonus za Kredyt Gotówkowy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wymarzony ogród

Regulamin Konkursu Wymarzony ogród Regulamin Konkursu Wymarzony ogród 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą " Wymarzony ogród" jest Park-M Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Sączu przy ul. Piaski 12, wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja za 1 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Akcja za 1 zł (dalej: Konkurs ) jest International Coupons S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Diverse Instagram zwanego dalej Konkursem, jest ETOS S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bysewskiej 23,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Hydro-Vacuum S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii

Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Dwa tygodnie w Bułgarii (Konkurs), jest Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

Żyję z pasją. Wspieram mój Klub Sportowy Cash Back. Regulamin akcji promocyjnej

Żyję z pasją. Wspieram mój Klub Sportowy Cash Back. Regulamin akcji promocyjnej Żyję z pasją. Wspieram mój Klub Sportowy Cash Back Regulamin akcji promocyjnej 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Żyję z pasją.

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż Premiowa 3xN Najlepsze produkty! Najlepsi producenci! Najlepsze nagrody! 1 Postanowienia ogólne

Sprzedaż Premiowa 3xN Najlepsze produkty! Najlepsi producenci! Najlepsze nagrody! 1 Postanowienia ogólne Sprzedaż Premiowa 3xN Najlepsze produkty! Najlepsi producenci! Najlepsze nagrody! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin zwany dalej "Regulaminem określa ogólne warunki uczestnictwa w sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Plus Internet na Kartę

Regulamin konkursu Plus Internet na Kartę Regulamin konkursu Plus Internet na Kartę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Plus Internet na Kartę (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora oraz udziału Użytkowników oraz Osób Bliskich Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia VOX FM pt. Wygraj bluzę Vox Fm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Radia VOX FM pt. Wygraj bluzę Vox Fm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia VOX FM pt. Wygraj bluzę Vox Fm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wygraj bluzę VOX Fm rozgrywanego na stronie Radia VOX FM www.voxfm.pl, w serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Turcja na zimę, zwanej dalej Konkursem, jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Programu Lojalnosciowego

REGULAMIN Programu Lojalnosciowego REGULAMIN Programu Lojalnosciowego 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnosciowego- PUNKTUJESZ-ZYSKUJESZ jest GAMA Dubanowicz Spółka Jawna z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja

Regulamin Konkursu. Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja Regulamin Konkursu Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja 1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Do wygrania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ZAPROSZENIE NA LUXTORPEDĘ

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ZAPROSZENIE NA LUXTORPEDĘ REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ZAPROSZENIE NA LUXTORPEDĘ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pt. Wygraj zaproszenie na Luxtorpedę, zwanego dalej Konkursem jest CBJB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Programu pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Programem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo