MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:"

Transkrypt

1 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I USŁUGĄ DOSTĘPU DO INTERNETU - 2 Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 8.3) Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Art. 10 ust. 1 i Art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Wartości zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych str. 1

2 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze Adres: Zielona Góra ul. Długa 13 Adres strony internetowej: Adres Nr telefonu : Nr faksu: NIP REGON Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I PODSTAWA PRAWNA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Podstawa prawna art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: a) zakup 200 szt. zestawów komputerowych typu All-in-one. Wraz z urządzeniami peryferyjnymi (np. klawiaturą, myszką, listwą zasilającą), b) zakup 200 szt systemów operacyjnych, c) zakup 200 szt minimum 12 miesięcznych licencji antywirusowych, d) zakup 200 szt pakietów biurowych w tym: d1) przeznaczonych dla szkół, d2) 80 przeznaczonych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Noclegowni dla bezdomnych w Zielonej Górze e) zakup 1 szt. symetrycznego przyłącza internetowych 10Mb/10Mb, f) zakup 1 szt. przyłącza DSL 10Mb, g) zakup 75 szt. licencji dostępowych do serwera, h) usługa świadczenia dla zakupionych zestawów komputerowych pod dwoma adresami wskazanymi w załączniku nr 11 dostępu do Internetu w terminie do dnia r W ramach zamówienia Zamawiający wymaga by przedmioty zamówienia zostały dostarczone: str. 2

3 - w ilości 75szt. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, - w ilości 5 szt. do Noclegowni dla bezdomnych w Zielonej Górze, - w ilości 120 szt. do wskazanych przez Zamawiającego szkół mieszczących się na terenie Zielonej Góry Zamawiający wymaga by w ramach zamówienia i w jego cenie Wykonawca zainstalował na dostarczanych komputerach objęte zamówieniem oprogramowanie Szczegółowe wymagania realizacji zamówienia Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotów i wymagań technicznych zamówienia określa załącznik nr 9 siwz Zamawiający wymaga by przedmioty zamówienia były oznaczone odpowiednimi logotypami według dołączonych wzorów określonych w załączniku nr 9a Listę adresową użytkowników wraz z zestawieniem ilości i rodzaju przeznaczonego dla nich sprzętu Zamawiający przekaże Wykonawcy w chwili podpisania umowy (załącznik nr 11 do siwz). Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w załączonej do s.i.w.z. liście adresowej Określając w załączniku nr 9 parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotów zamówienia, Zamawiający określił swoje minimalne wymagania i dopuszcza by dostawa objęła przedmioty o lepszych parametrach oraz bogatszym oprogramowaniu Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne oznakowania producenta W ramach zamówienia wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotów zamówienia i ich instalacją pozostają wyłącznie po stronie wybranego Wykonawcy Zamawiający wymaga by cena jednostkowa zestawów komputerowych, o których mowa w pkt lit.a) była niższa od kwoty 3500,00zł Zamawiający wymaga by na dostarczone przedmioty zamówienia udzielił nie krótszej niż 12 miesięcznej gwarancji Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: Komputer biurkowy, Akcesoria zasilające Akcesoria do wprowadzania danych, Urządzenia do przesyłu danych Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu, str. 3

4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania, Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne, Usługi telefonii internetowej (IP) Etapowanie zadania. Zamawiający przewiduje wykonanie zamówienia w 2 etapach: - w I etapie Wykonawca dostarczy wszystkie objęte zamówieniem urządzenia pod wskazane adresy, - w II etapie przez okres 10 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2015 roku Wykonawca będzie świadczył usługę dostępu do Internetu Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w związku z wykonywanym zamówienia. 4. INFORMACJA O SKŁADANIU OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 5. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. DIALOG TECHNICZNY W przedmiotowym zamówieniu Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Do dnia 30 września 2015 roku I etap - 14 dni II etap - 10 miesięcy Uwaga: Niezależnie od terminu zakończenia realizacji I etapu zamówienia, Zamawiający wymaga by usługa realizowana w II etapie, była wykonywana nie dłużej niż do dnia 30 września 2015roku. 8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW str. 4

5 8.1. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz warunki szczegółowe: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, t.j. - są wpisani do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne ( Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz z późn. zm.). b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie właściwe do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) Wykonawca wykaże, iż: zrealizował, co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego obejmującą nie mniej niż 100 jednostek o wartości brutto nie mniejszej niż zł, Zamawiający wymaga, by na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Wykonawca do oferty dołączył poświadczenia (lub inne dokumentnie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) potwierdzające spełnienie powyższego warunku oraz określającego, że zadania zostały wykonane należycie. c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w to jest: c1) Wykonawca złoży na tą okoliczność stosowne oświadczenie, a także wykaże się dysponowaniem nie mniej niż jedną placówką serwisową przygotowaną do wykonywania wszelkich napraw przedmiotów zamówienia z podaniem podstawy dysponowania tą placówką. c2) złożą oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia to jest: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, tj.: posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż ,00PLN. Uwaga: Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając str. 5

6 w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia Wykluczenie z postępowania Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo str. 6

7 przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 10) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 11) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 12) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania oferta lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania oferta; 13) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postepowania; 14) nie wykazali spełniania warunków udziału w postepowaniu; str. 7

8 15) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.4)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postepowaniu, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiazania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamówienia Sposób dokonywania oceny zgodności Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w chwili składania oferty Wykonawca ww. warunki spełnia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty wykonawców zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. W odniesieniu do grup Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjów lub spółek cywilnych) uznaje się, że spełnienie wyżej wymienionych warunków następuje, gdy Wykonawcy łącznie dysponują wymaganym potencjałem, jeżeli żaden z Wykonawców nie spełnia samodzielnie wyżej określonych warunków. 9. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 9.1. Wymagane dokumenty W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki z art. 22 ust.1 oraz warunki szczegółowe a także, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa niżej wymienione wymagane dokumenty: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 2); b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 wzór); c) oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym pozwalającym na wykonywanie zamówienia w zakresie o którym mowa w pkt 8.1.lit c1) (wzór załącznik nr 4) d) oświadczenie o dysponowaniu zasobami kadrowymi, zdolnymi do wykonania zamówienia (wzór załącznik nr 5); e) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, potwierdzających spełnienie zawartych w pkt 8.1.lit. b) s.i.w.z. warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, (załącznik nr 6) oraz załączenie dowodów, potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; str. 8

9 Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca w załączniku nr 6 wykaże zamówienia wykonywane wcześniej na rzecz Zamawiającego do załącznika tego nie musi dołączać wymaganych w pkt 9.1. lit. e) dokumentów. f) dokument potwierdzający posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż zł; g) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; h) informacja na temat przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt lit. q) SIWZ (wzór załącznik nr 7); Uwaga: W przypadku, kiedy odrębne oferty złożą Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający zwróci się do tych Wykonawców o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, istniejących miedzy przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. i) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie. j) W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości, o których mowa w uwadze do pkt SIWZ (art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.)), Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Uwagi: 1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ww. ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, str. 9

10 Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wymienionych pkt lit. b), g), i) siwz. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w pkt lit g), i), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, a2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4. Dokumenty, o których mowa w uwadze 2. lit. a1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w uwadze 2 lit. a2), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 5. Poprzez poświadczenie należy rozumieć dokument potwierdzający określone fakty lub wiedzę wystawcy, którego wystawcą nie jest wykonawca. Poświadczeniem będą, zatem zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, np. referencje, jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty Dodatkowe wymagane dokumenty Ponad to, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1; b) dokument, jednoznacznie wskazujący na upoważnienie osoby podpisanej pod ofertą i jej załącznikami do dokonania tej czynności - np.: odpis z właściwego rejestru lub inny dokument właściwy dla formy organizacyjnej wykonawcy wskazujący jednoznacznie na posiadanie przez podpisującego właściwego umocowania do dokonania takiej czynności, albo pełnomocnictwo wystawione przez osoby jednoznacznie umocowane do dokonywania w imieniu wykonawcy takiej czynności, c) wskazanie zakresu zadań, jakie Wykonawca zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom- załącznik nr 8; d) zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 10, 9.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia str. 10

11 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika (lidera konsorcjum), upoważnionego do, co najmniej reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego-pełnomocnictwo to: winno określać wykonawców wchodzących w skład konsorcjum z podaniem ich nazwy, adresu siedziby, NIP-u i REGON-u oraz telefonicznych i faksowych numerów kontaktowych, powinno dokładnie określać zakres umocowania, winno zostać podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjantów), w tym wykonawcę pełnomocnika (lidera konsorcjum), winno być w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii przedłożone razem z ofertą, podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, b) każdy z wykonawców składających wspólną ofertę, zobligowany jest do złożenia dokumentów wymienionych w pkt 9.1 lit. b), g), h), i), oraz pkt 9.2 lit. b) SIWZ; c) dokumenty wymienione w pkt 9.1. lit. a), c), d), e), f), m) oraz w pkt 9.2. lit c), składają lider konsorcjum lub właściwy współuczestnik konsorcjum. d) dokumenty wymienione w pkt 9.2 lit a), d) SIWZ są składane przez pełnomocnika wykonawców (lidera konsorcjum); e) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich występujących wspólnie wykonawców do jej realizacji. Uwagi: 1) W przypadku wyboru oferty zgłoszonej przez wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia Wykonawców, Zamawiający w oparciu o art. 23 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 2) W przypadku wyboru oferty zgłoszonej przez wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia Wykonawców wypełniając formularz ofertowy (załącznik nr 1) jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę należy wpisać dane dotyczące konsorcjum a nie pełnomocnika konsorcjum Forma składanych dokumentów Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów Wyżej wymienione dokumenty stosownie do treści zapisów punktu 9.1., 9.2. str. 11

12 i 9.3. muszą być załączone do oferty Dokumenty wymienione w pkt 9.1 lit. a), b), c), d), e), h) oraz pkt 9.2. lit. a), c), d) należy przedstawić w formie oryginałów. Wszystkie ich strony muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy Pozostałe dokumenty, o których mowa w wymienione w pkt 9.1. i 9.2. mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, zażąda przedstawienia oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii dokumentu Wszelkie dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych. 10. PODWYKONAWSTWO Wymogi podwykonawstwa Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, przy spełnieniu wymogów Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) oraz dołączonej do SIWZ umowy Podział zadań W przypadku realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego z wykorzystaniem Podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę zakresu zadań (części zamówienia), jakie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (wzór załącznik nr 8 do SIWZ). Brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę samodzielnie. 11. CENA Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. nr 385) jest wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym Cena oferty Za cenę oferty Zamawiający rozumie ogółem cenę brutto określoną w druku oferty (załączniku nr 1 do swiz). Cena ta powinna być wypadkową zsumowania dobowej wartości netto posiłków. Pomnożenia tak uzyskanego str. 12

13 wyniku przez ilość pacjentów i ilość dni w roku, oraz dodania do tak uzyskanego wyniku stosownej wartości podatku VAT. Oferta spełniająca wymogi SIWZ i z najniższą ceną zostanie przyjęta jako podstawa do rankingów cenowych innych Wykonawców Ceny podane w ofercie muszą być podane cyfrowo i słownie z dokładnością do jednego grosza oraz zawierać wyszczególnioną stawkę podatku VAT W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi słownie i cyfrowo, za wiążącą zamawiający uznawać będzie wartość podaną słownie (tzn. tysiące złotych, setki złotych, dziesiątki złotych, złote, grosze) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych, wszystkie ceny muszą być podane w złotych polskich Waluta Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych, wszystkie ceny muszą być podane w złotych polskich. 12. AUKCJA ELEKTRONICZNA Zamawiający nie przewiduje zastosowania do wyłonienia Wykonawcy aukcji elektronicznej. 13. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, wyłącznie w formie pisemnej Forma i kontakt do przekazywania dokumentów W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu wyłącznie na numer lub em wyłącznie na adres uznane zostaną przez Zamawiającego za złożone w terminie pod warunkiem, że treść przedmiotowego dokumentu dotrze skutecznie do Zamawiającego przed upływem właściwego terminu, na dowód czego Wykonawca powinien uzyskać od Zamawiającego stosowne, jednoznaczne potwierdzenie. Każda ze stron ma prawo żądać od adresata wysłanego dokumentu niezwłocznego potwierdzenia jego otrzymania. Potwierdzenie może być wysłanym za pomocą środków wymienionych w poprzednim akapicie. Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego sposobu porozumiewania się z wykonawcami z wyjątkiem ustalania terminu oglądu miejsca świadczenia usługi Wnioski o wyjaśnienia treści s.i.w.z. str. 13

14 Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, Zielona Góra ul. Długa 13 faks , Zamawiający udzieli niezwłocznie (nie później jednak na 2 dni przed upływem terminu składania ofert) odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powiadomili o tym Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania oraz umieści odpowiedź na stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego w terminie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Brak możliwości kontaktu z Wykonawcą W przypadku błędnie podanych przez Wykonawcę danych adresowych lub numerów kontaktowych (faksu, telefonu) albo brakiem komunikacji z Wykonawcą, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z przedmiotem zamówienia Zebranie z wykonawcami Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami Korespondencja z konsorcjami W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o uzyskanie niniejszego zamówienia wszelka korespondencja oraz rozliczenia Zamawiającego dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum) Terminy przyjęć interesantów Sprawy związane z postępowaniem będą załatwiane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 15: Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Pan Henryk Boratyński Tel Fax Zmiana treści SIWZ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim str. 14

15 Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieści ją na własnej stronie internetowej. Jeżeli zmiany te prowadzić będą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający właściwe ogłoszenie przekaże stosownie do wartości zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich lub zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych. 14. OGLĄD MIEJSCA ŚWIADCZENIA USŁUGI. Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia Zamawiający umożliwi, dokonanie oglądu miejsca dostawy oraz deklaruje, że wyrażającym takie życzenie wykonawcom, po uprzednim ustaleniu dogodnego dla stron terminu, umożliwi zapoznanie się z jego specyfiką. Zapoznanie to może nastąpić w dniach roboczych w godzinach od 9:00 do 13:00, jednak nie później niż do dnia poprzedzającego dzień składania ofert 15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT Przygotowanie oferty a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. Wszelkie dokumenty złożone w języku obcym muszą byś zaopatrzone w tłumaczenie na język polski i podpisane za zgodność przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. Tłumaczenie takie będzie traktowane jako zobowiązujące. b) Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Jej treść musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. c) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. d) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. e) Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby. f) Na ofertę składają się wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. g) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy należy na załączniku wpisać: NIE DOTYCZY. h) Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. i) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji. Zawartości oferty oraz wszystkie str. 15

16 zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i zaparafowane przez wykonawcę lub upoważnione osoby. j) Oferty składane w postępowaniu o zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnianiu od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zaleca, aby dokumenty ofertowe zawierające informacje zastrzeżone, jako tajemnice przedsiębiorstwa zostały złożone w osobnym, wewnętrznym opakowaniu lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych składników oferty. Przedmiotowe zbiory dokumentów powinny być tak oznaczone, by zamawiający mógł łatwo określić zakres informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa na przykład przez oznaczenie ich klauzulą Tajemnica przedsiębiorstwa. k) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 stycznia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. l) Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy na każdej ponumerowanej stronie oferty Koperta zewnętrzna na dokumenty Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze Zielona Góra ul. Długa 13 oraz powinna być oznakowana: Dostawa 200 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i usługą nie otwierać przed dniem 19 listopada 2014 r. godzina 10: Koperta wewnętrzna na dokumenty Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jw., a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy Zmiana lub wycofanie oferty str. 16

17 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego terminem składania ofert. Takie wyrażenie woli przez Wykonawcę powinno być złożone w dwóch kopertach oznakowanych jak koperty ofert i dodatkowo oznaczonych określeniem zmiana lub wycofanie Odpowiedzialność za niezastosowanie się do sposobu przygotowywania ofert Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków. 16. KOSZT UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 17. WADIUM Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł). Wadium to powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert i być ważnym w okresie nie krótszym niż termin związania ofertą, Formy wnoszenia wadium Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr z dopiskiem Wadium Dostawa 200 szt. zestawów komputerowych - 2 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) Uwaga: W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ta powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji str. 17

18 d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: "zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" Zwrot wadium Zwrot wadium nastąpi w trybie i na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać w: Sekretariacie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze Zielona Góra ul. Długa 13 do dnia 19 listopada 2014 r. godzina 10:00 Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 19. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 19 listopada 2014 r. o godzinie 10:30. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji. Na otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena wykonania przedmiotu zamówienia oraz jeżeli występują wartości pozostałych kryteriów wyboru ofert. 20. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert. 21. OCENA OFERT Ocena według zgodności z wymaganiami SWIZ W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków wg. określonych w punktach 8 i 9 swiz według zasady spełnia nie spełnia. Wykonawcy, który nie wykażą, iż spełniają wszystkie warunki określone w pkt. 8 i 9. SIWZ zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. str. 18

19 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Zamawiający może w wyznaczonym przez siebie terminie żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń i dokumentów dołączonych warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań zamawiającego Odrzucenie oferty Zamawiający odrzuci ofertę, która: a) będzie niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; e) w terminie 3 dni od dnia od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty; f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów Oferty podlegające ocenie W odniesieniu do ofert, które spełnią postawione w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej swiz warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokona ich oceny według poniższych kryteriów. 22. KRYTERIA OCENY OFERT Kryteria Zamawiający w ocenie każdej oferty będzie się kierował kryterium: a) - ceny - 90% str. 19

20 b) - długość udzielonej gwarancji - 10% Zasady obliczania kryteriów a) Sposób obliczenia kryterium ceny: ogółem cena brutto najniższej oferty wskazana w tabeli cenowej oferty x 90% x 100 = ogółem cena brutto badanej oferty wskazana w tabeli cenowej oferty b) Sposób obliczenia kryterium długość udzielonej gwarancji: Oferent, który udzieli w ramach ceny oferty 12 miesięcznej gwarancji otrzyma 1 pkt. Za każdy kolejny miesiąc udzielanej gwarancji oferta otrzyma kolejny punkt. Suma uzyskanych punktów zostanie poddanych następującemu działaniu: Ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną x 10% x 100 =. Ilość punktów uzyskanych przez ofertę oferującą najdłuższą gwarancję uwaga: w zakresie kryterium b) Zamawiający ogranicza długość deklarowanego okresu gwarancji do 60 miesięcy. Oznacza to, że gdy Wykonawca zaproponuje dłuższe okresy, będzie on liczony jako dostęp 60 miesięczny. Za wybraną ofertę zostanie uznana ta, która spełni wszystkie warunki określone w warunkach uczestnictwa w niniejszym postępowaniu, oraz osiągnie najwyższy wynik wynikający z zsumowania wyników obu powyższych równań. 23. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU Zamawiający unieważni przetarg w przypadkach określonych w art. 93. ust. 1 i 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.). 24. UMOWA O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia Wybór oferty Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie ustalonym przez zamawiającego, jednak nie krótszym niż określone w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) to jest: dni od dnia przekazania faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób str. 20

21 O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym trybem. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wzór umowy Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ Wybór kolejnej oferty W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana uchylać się będzie się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający pozostawia sobie prawo wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych złożonych ofert Zmiany w umowie Zamawiający dopuszcza wprowadzenie nie istotnych zmian umowy, rozumianych w ten sposób, że ich ujęcie na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia niemiałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik samego postępowania. Ponad to Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: 1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę. 25. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wielkość i forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie, zgodnie z art. 148 ustawy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; str. 21

22 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.). Uwaga! W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotą gwarancji d) termin ważności gwarancji, e) nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta do Zapłacenia na rzecz Zamawiającego kwoty gwarancji po otrzymaniu pierwszego pisemnego zadania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia zrealizowania dostawy przedmiotów objętych zamówieniem i uznania przez Zamawiającego wykonanie tego za należyte. b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji za wady, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po wygaśnięciu okresu gwarancji POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Środki ochrony prawnej Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi jeżeli, ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego oraz str. 22

23 poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej w tym między innymi terminy na ich wniesienie, określa DZIAŁ VI ( art. od 179 do 198g ) ustawy Prawo zamówień Publicznych Odwołanie Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kopię odwołania, odwołujący zobowiązany jest przesłać zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Powinno ono wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwane orzeczeniem Skarga Na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej stronom przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Organ odwoławczy Organem odpowiedzialnym za procedury odwoławcze jest Urząd Zamówień Publicznych: ul. Postępu 17a, Warszawa, POLSKA, Tel , Faks str. 23

24 27. INNE POSTANOWIENIA Sprawy nieokreślone w niniejszej specyfikacji będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 28. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część niniejszego dokumentu. 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzórzałączniki nr 2); 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (wzór- załączniki nr 3); 4. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym pozwalającym na wykonywanie zamówienia (wzór załącznik nr 4); 5. Oświadczenie o dysponowaniu zasobami kadrowymi, zdolnymi do wykonania zamówienia (wzór załącznik nr 5); 6. Informacja o wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usługach-(załącznik nr 6); 7) Informacja na temat przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt lit. q) SIWZ (wzór załącznik nr 7); 8. Zakres zadań jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - (wzór załącznik nr 8); 9. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotów zamówienia i wymagań technicznych (załącznik nr 9); 10. Wzory wymaganych logotypów (załącznik nr 9a) 11. Wzór umowy (załącznik nr 10); 12. Lista adresowa użytkowników wraz z zestawieniem ilości i rodzaju przeznaczonego dla nich sprzętu i usług ( załącznik nr 11); str. 24

25 pieczęć Wykonawcy ZAŁĄCZNIK nr 1 OFERT A Na realizację zadania pod nazwą: Dostawa 200 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i usługą dostępu do Internetu - 2. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze Zielona Góra ul. Długa13 NIP REGON WYKONAWCA : pełna nazwa wykonawcy składającego ofertę adres telefon: faks: NIP REGON upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy str. 25

26 Przystępując do niniejszego postępowania, w nawiązaniu do z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.), będąc świadomymi odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń w celu uzyskania zamówienia, zamówienia publicznego oświadczamy, że: 1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zobowiązujemy się do wykonania zamówienia z uwzględniając wszystkie zalecenia wynikające z tej specyfikacji i dołączonych do niej załączników. 2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty. 3. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiącej (załącznik nr 10 do SIWZ). 4. Oświadczamy, że cena oferty jest całkowitą wartością, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot zamówienia i uwzględnia wszelkie koszty i narzuty jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem zamówienia. 5. Deklarujemy wykonanie zamówienia w pełnej zgodzie z zapisami pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wypełnionym przez nas Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami technicznymi (załącznikiem nr 9) 6. Oświadczamy, że na dostarczane zestawy komputerowe udzielamy miesięcznej gwarancji oraz, że indywidualne gwarancje na poszczególne zestawy komputerowe przekażemy wraz z przedmiotami dostawy. 7. Oświadczamy, że w ramach ceny oferty ujęty jest 10 miesięczny abonament na aktualizacje baz sygnatur wirusów zainstalowanego programu antywirusowego. 8. Oświadczamy, że mamy pełne prawo dysponowania zaoferowanymi przedmiotami zamówienia oraz przedmioty te nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich. 9. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, który rozpoczyna swój bieg wraz z ostatecznym terminem składania ofert. 11. Oświadczamy, że strony...stanowią tajemnice firmy. 12. Oferta została złożona na... stronach (kartach) kolejno ponumerowanych i podpisanych. 13. Oświadczamy, iż niniejsze zamówienie zamierzamy wykonać z udziałem podwykonawców / bez udziału podwykonawców (niepotrzebne skreślić). Zakres zadań, jakie zamierzamy powierzyć podwykonawcom określa załącznik nr 8 do SIWZ: str. 26

27 lp 14. Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę wskazane w poniższej tabeli cenowej. Nazwa towaru Iloś ć Cena jedn. netto Wartość zamówieni a netto (CxD) VAT Wartość Wartość zamówienia brutto (E+F) A B C D E F G I. Dostawy sprzętu 1. Zestaw komputerowy Programy operacyjne Pakiety biurowe dla szkół 120 Pakiety biurowe dla MOPS i 4. Noclegowni w Zielonej Górze 80 Licencje programu 5. antywirusowego 200 Symetryczne przyłącza 6. internetowe 10Mb/10Mb, 1 7. Przyłącza DSL 10Mb 1 8. Licencje dostępowe do serwera 75 RAZEM I: ( ) Miesięczna cena dostępu do internetu według pozycji I pkt 6 Miesięczna cena dostępu do internetu według pozycji I pkt 7 Okres dostępu do Internetu w miesiącach RAZEM II ( 1 +2) x 10 OGÓŁEM CENA ZAMÓWIENIA II. Usługa dostępu do Internetu ( I+II) Ogółem wartość netto realizacji zamówienia:... PLN Słownie: PLN Stawka podatku VAT 23 % wartość pln Słownie: PLN str. 27

28 Ogółem wartość brutto realizacji zamówienia: pln Słownie: PLN Uwaga: Sprzęt objęty przedmiotem zamówienia jest obarczony 23% stawką podatku VAT. Załącznikami do niniejszej oferty są: (1)... (2)... (3) (4) (5) (6) (7) (8)... (miejscowość i data)... (podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) str. 28

29 ZAŁĄCZNIK NR 2... (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Numer telefonu... Numer fax... W związku ubieganiem się o zamówienie publiczne pod nazwą: Dostawa 200 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i usługą dostępu do Internetu - 2. W nawiązaniu do art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.) będąc świadomymi odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń w celu uzyskania zamówienia oświadczamy, że reprezentowany przez nas Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu w tym w szczególności: - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiada wiedzę i doświadczenie właściwą do wykonania zamówienia, - dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Miejscowość i data... Podpisano (imię i nazwisko, podpis)... (osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) str. 29

30 ZAŁĄCZNIK NR 3... (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Numer telefonu... Numer fax... W związku ubieganiem się o zamówienie publiczne pod nazwą: Dostawa 200 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i usługą dostępu do Internetu - 2. W nawiązaniu do z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.) oświadczamy, że będąc świadomymi odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń w celu uzyskania zamówienia, Oświadczam, że znana nam jest treść przepisów art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), w myśl, których z postępowania wyklucza się: 1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; str. 30

31 4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 10) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. JEDNOCZEŚNIE OŚWIADCZAMY, ŻE WYKONAWCA NIE ZNAJDUJE SIĘ W SYTUACJI DAJĄCEJ PODSTAWY DO JEGO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE WYŻEJ PRZYWOŁANEGO ARTYKUŁU USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Miejscowość i data... Podpisano (imię i nazwisko, podpis)... (osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) str. 31

32 ... (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) ZAŁĄCZNIK NR 4 Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym pozwalającym na wykonanie zamówienia Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Numer telefonu... Numer fax... W związku ubieganiem się o wykonywanie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa 200 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i usługą oraz mając świadomość odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń w celu uzyskania zamówienia, wynikającej z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.) oświadczamy, że Wykonawca dysponuje spełniającym wymagania zamawiającego potencjałem technicznym, określonym w pkt 8.1 lit. c1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pozwalającym na jego wykonanie. W tym dysponuje nie mniej niż jedną placówką serwisową przygotowaną do wykonywania wszelkich napraw przedmiotów zamówienia. Zasobami tymi Wykonawca dysponuje na podstawie:.... Miejscowość i data... Podpisano (imię i nazwisko, podpis)... (osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) str. 32

33 ... (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) ZAŁĄCZNIK NR 5 Oświadczenie o dysponowaniu zasobami kadrowymi zdolnymi do wykonania zamówienia Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Numer telefonu... Numer fax... W związku ubieganiem się o wykonywanie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa 200 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i usługą, oraz mając świadomość odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń w celu uzyskania zamówienia, wynikającej z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.) oświadczamy, że Wykonawca dysponuje wystarczającymi zasobami kadrowymi do wykonania zamówienia. Zasobami tymi Wykonawca dysponuje na podstawie: Miejscowość i data... Podpisano (imię i nazwisko, podpis)... (osoby lub osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy) str. 33

34 .... (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) ZAŁĄCZNIK NR 6 WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer fax... Krótki opis przedmiotu zamówienia Nazwa Zamawiającego, adres, telefon, Wartość brutto zamówienia za, którą Wykonawca był odpowiedzialny Okres realizacji zamówienia termin ( od do ) Inne uwagi Uwaga. Do druku Wykazu należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie. Podpisano.. (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) str. 34

35 ZAŁĄCZNIK NR 7... (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Informacja o przynależności /braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy W związku ubieganiem się o zamówienie publiczne na: Dostawa 200 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i usługą dostępu do Internetu - 2 oraz mając świadomość odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń w celu uzyskania zamówienia, wynikającej z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.) informujemy, że: - reprezentowany przez nas Wykonawca, nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).* - reprezentowany przez nas Wykonawca, należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), a w skład tej grupy wchodzą następujące podmioty: 1) 2) 3) 4) 5) 6)...* *) niepotrzebne skreślić lub wpisać nie dotyczy. Miejscowość i data... Podpisano (imię i nazwisko, podpis)... (osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) str. 35

36 ZAŁĄCZNIK NR 8 Zakres zadań, jakie zamierzamy powierzyć podwykonawcom L.P. Określenie części zamówienia, jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy Uwaga: Zamawiający przypomina, że w przypadku, gdy zakres powierzonych podwykonawcy zadań będzie bezpośrednio powiązany z oddaniem mu do dyspozycji zasobów wymaganych do spełnienia warunków udziału w postępowaniu, to do oferty powinny być dołączone pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Miejscowość i data... Podpisano (imię i nazwisko, podpis)... (osoby lub osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy) str. 36

37 ZAŁĄCZNIK Nr 9 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH Zamawiający wymaga by poszczególne przedmioty zamówienia spełniały następujące wymagania: 1) Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany i nieobciążony prawami osób trzecich. 2) Poszczególne rodzaje dostarczonych urządzeń muszą być jednorodne pod względem producenta, marki oraz parametrów. 3) Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające legalność instalowanych programów oraz po jednym nośniku zaoferowanego oprogramowania zgodnie z wymaganiami producenta oprogramowania. W przypadku licencji zbiorczej Wykonawca dostarczy do Zamawiającego oryginał oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie licencji w ilości odpowiadającej ilości dostarczonego oprogramowania. 4) Przedmioty zamówienia muszą być oznaczone właściwymi logotypami (wzory logotypów zawiera załącznik nr 9a). Oferujemy: stację roboczą marki, model.. symbol.. rok produkcji Wymagania jakie powinny spełniać komponenty: Tabela nr 1. l.p. Nazwa podzespołu Wymagania parametry 1. Zastosowanie Komputer stacjonarny. Typu All in One /komputer wbudowany w monitor/. W ofercie wymagane jest podanie modelu i producenta. Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych i programistycznych oraz dostępu do Internetu 2. Wydajność obliczeniowa Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką o wydajności nie mniejszej niż 5000 punktów Passmark CPU Mark w teście PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: Wynik Spełnia oczekiwan e warunki Tak/Nie lub Podać wartości oferowane str. 37

38 3. Pamięć operacyjna RAM 4. Parametry pamięci powinien być ustalony na dzień 01 październik 2014r. lub bliższy dnia otwarcia ofert), wydruk dołączyć do oferty. min. 4GB możliwość rozbudowy do min. 16GB, min. Jeden slot wolny min. 500 GB SATA, min obr./min. masowej 5. Grafika Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę wielomonitorową ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 3.0, Shader 5.0. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 500 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: 6. Łączność Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL Karta bezprzewodowa WLAN a, b, g, n 7. Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z HD. wbudowane dwa głośniki min. 2 W na kanał. Wbudowany mikrofon. Wbudowana kamera cyfrowa min. 0,9 megapixels 8. Obudowa Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 19 Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki Zasilacz o mocy max 200W. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. 9. Ekran Dotykowy Przekątna min. 19 cale Jasność min. 225nits Kontrast min. 1000:1 Kąty widzenia min. pion 170, poziom 170 stopni Format 16:9 10. Zgodność z systemami operacyjnymi Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat zgodności, potwierdzający przez producenta systemu, poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym. (załączyć potwierdzenie) str. 38

39 11. Bezpieczeńst wo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. 12. BIOS Ekran startowy z logo projektu wg wzoru nr 1 z załącznika nr 9a. Funkcja blokowania wejścia do BIOS Funkcja blokowania startu systemu operacyjnego stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 13. Diagnostyka Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika lub oprogramowanie diagnostyczne sprawdzające minimum: - procesor - pamięć, - napęd - dysk twardy - porty. 14. Dodatkowe oprogramowani e 15. Certyfikaty i standardy Zainstalowane oprogramowanie pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: - Zdalne zablokowanie stacji dysków oraz portów - Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze, a także na grupie komputerów w tym samym czasie, - Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym - Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, - Monitorowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. Oprogramowanie do tworzenia i odzyskiwania obrazu systemu operacyjnego wraz ze stworzonymi obrazami dla każdego komputera, zawierającymi pełną instalacje systemu i programów, przechowywane na dodatkowej partycji oraz dostarczone na nośniku zewnętrznym wraz z instrukcją papierową. Zainstalowane oprogramowanie biurowe spełniające warunki określone odpowiednio w tabelach 7 i 8 Zainstalowane oprogramowanie antywirusowe spełniające warunki określone odpowiednio w tabelach 4 i 5. Międzynarodowy certyfikat jakości ( np.: ISO 9001 lub równorzędny) dla producenta sprzętu str. 39

40 Deklaracja zgodności CE 16. Ergonomia Głośność jednostki centralnej wynosząca maksymalnie 28 db. 17. Warunki gwarancji zestawu komputeroweg o i monitora Roczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta w godzinach 7.00 do Gwarantowany czas naprawy - do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu usterki. Oświadczenie producenta, że w przypadku likwidacji, upadłości czy zaniechania działalności Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. (dokumenty potwierdzające załączyć do oferty). 18. Wsparcie techniczne producenta 19. Kompatybilnoś ć 20. System operacyjny 21. Wymagania dodatkowe Wymagania dodatkowe: Świadczenie usługi pomocy technicznej tzw. HelpDesk dla Jednostek Zamawiającego przez okres gwarancyjny. Firma świadcząca HelpDesk musi posiadać certyfikat producenta albo równoważny na świadczenie usług serwisowych. Zgłoszenia HelpDesk w godzinach pracy placówek oświatowych (min. Od 9.00 do 15.00) w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych. Diagnostykę zgłoszonej usterki wykonuje pracownik HelpDesk. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera (do oferty należy dołączyć link strony). W celu uniknięcia błędów kompatybilności Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy zestawu oraz podzespoły montowane przez Producenta były przez niego certyfikowane. Wykonawca niebędący producentem oferowanego sprzętu nie może samodzielnie dokonywać jego modyfikacji. Zainstalowany wraz z wszystkimi aktualizacjami na dzień dostawy komputera wg. specyfikacji określonej w tabeli nr 6. Płyta główna dedykowana dla oferowanego procesora, wyposażona w min: 1 mini PCIe, min. obsługa do 16GB pamięci RAM, 1 złącze SATA 3.0 str. 40

41 Wbudowane porty: Min. 6 x USB (w tym min. 2 porty USB 3.0) wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, port sieciowy RJ-45, wyjście słuchawek. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów oraz złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Czytnik kart multimedialnych, czytający min. karty SD Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi Nagrywarka typu SLIM DVD Dołączony nośnik ze sterownikami Tabela nr 2. Lp. Nazwa parametru Wymagane 1. Typ Łącze internetowe -Noclegownia 2. Przepustowoś ci Minimum: pobieranie 6 mbit/s wysyłanie 1 mbit/s 3. Modem modem ADSL z wbudowanym routerem minimum 4 porty LAN i punktem dostępowym WiFi, pozostaje własnością dostarczyciela usługi i podlega bezpłatnej wymianie w razie uszkodzenia doprowadzenie łącza do węzła sieciowego, instalacja i konfiguracja modemu /DHCP/, 5. Limity Brak limitów na transfer 6. Wyposażenie Załączony kabel sygnałowy RJ45, Zasilacz 7. Adresacja stały adres IP w podsieci publicznej 8. Okres trwania usługi Abonament 12 miesięcy jednak nie dłużej jak do dnia 31 października 2015 roku, opłata naliczana w cyklu miesięcznym 9. Gwarancja Infolinia do zgłaszania usterek, czasu usunięcia awarii do 12 godzin roboczych od momentu zgłoszenia Spełnia oczekiwan e warunki Tak/Nie lub Podać wartości oferowane Tabela nr 3. Lp. Nazwa parametru Wymagane Spełnia oczekiwan e warunki str. 41

42 1. Typ Łącze internetowe synchroniczne MOPS 2. Przepustowoś ci Minimum: pobieranie 10 mbit/s wysyłanie 10 mbit/s 3. Modem modem i routerem minimum 4 porty LAN, pozostaje własnością dostarczyciela usługi i podlega bezpłatnej wymianie w razie uszkodzenia doprowadzenie łącza do węzła sieciowego, instalacja i konfiguracja modemu /DHCP/, Dwa przełączniki rack 48 port 75 kabli RJ45 0.5m Uwaga: Wykonawca powinien określić model i producenta sprzętu 5. Limity Brak limitów na transfer 7. Adresacja stały adres IP w podsieci publicznej 8. Okres trwania usługi Abonament 12 miesięcy jednak nie dłużej jak do dnia 31 października 2015 roku, opłata naliczana w cyklu miesięcznym 9. Gwarancja Iinfolinia do zgłaszania usterek, czasu usunięcia awarii do 12 godzin roboczych od momentu zgłoszenia Tak/Nie lub Podać wartości oferowane Tabela nr 4. Lp. Nazwa parametru Wymagane 1. Typ Program antywirusowy licencja 2. Zgodność Produkt kompatybilny z oferowanym w komputerach systemem operacyjnym /potwierdzone przez producenta/ 3. Interfejs GUI w języku polskim 4. Ochrona Wbudowana ochrona rezydentna systemu plików, możliwość wyłączenia ochrony antywirusowej bez deinstalacji programu 5. Skanery Wbudowany skaner antywirusowy Wbudowany skaner antywirusowy elementów startowych /szybkie skanowanie/ 6. Aktualizacj Automatyczna aktualizacja baz sygnatur oraz silnika Spełnia oczekiwan e warunki Tak/Nie lub Podać wartości oferowane str. 42

43 a 7. Abonamen t programu z możliwością definiowania ram czasowych Min. 12 miesięczny okres abonamentu na aktualizacje baz sygnatur wirusów Tabela nr 5. Lp. Nazwa parametru Wymagane 1. Typ Program antywirusowy licencja edukacyjna Produkt kompatybilny z oferowanym w komputerach 2. Zgodność systemem operacyjnym /potwierdzone przez producenta/ 3. Interfejs GUI w języku polskim 4. Ochrona 5. Skanery 6. Aktualizacja 7. Abonament 8. Licencja Wbudowana ochrona rezydentna systemu plików, możliwość wyłączenia ochrony antywirusowej bez deinstalacji programu Wbudowany skaner antywirusowy Wbudowany skaner antywirusowy elementów startowych /szybkie skanowanie/ Automatyczna aktualizacja baz sygnatur oraz silnika programu z możliwością definiowania ram czasowych Min. 12 miesięczny okres abonamentu na aktualizacje baz sygnatur wirusów Licencja edukacyjna umożliwiająca użyczanie oprogramowania instytucją edukacyjnym przez MOPS /potwierdzone przez producenta/ Spełnia oczekiwan e warunki Tak/Nie lub Podać wartości oferowane Tabela nr 6. Lp. Nazwa parametru Wymagane 1. Typ System operacyjny 64 bit, licencja z możliwością użyczenia Minimalne Licencja na zaoferowany system operacyjny musi wymagania być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania Spełnia oczekiwan e warunki Tak/Nie lub Podać wartości oferowane str. 43

44 producenta oprogramowania i umożliwiać bezpłatne użyczenie w ramach realizacji projektu. Interfejsy użytkownika dostępne bezpłatnie w wielu językach do wyboru w tym Polskim i Angielskim, Oprogramowanie systemowe pochodzące z najnowszej linii produktowej producenta. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem uczenia się głosu użytkownika. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, str. 44

45 konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Wbudowany system pomocy w języku polskim; Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; Mechanizmy logowania w oparciu o: Login i hasło, Karty z certyfikatami (smartcard), Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Wsparcie dla środowisk Java i.net Framework 4.x możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, Wsparcie dla JScript i VBScript możliwość uruchamiania interpretera poleceń, str. 45

46 Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe Udostępnianie modemu, Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. str. 46

47 Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. Tabela nr 7. Lp. Nazwa parametru Wymagane 1. Typ Pakiet biurowy, licencja dla MOPS Minimalne 1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: wymagania a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) Spełnia oczekiwan e warunki Tak/Nie lub Podać wartości oferowane str. 47

48 c. umożliwia wykorzystanie schematów XML d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) 3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: a. Edytor tekstów b. Arkusz kalkulacyjny c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji d. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych e. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 7. Edytor tekstów musi umożliwiać: a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty b. Wstawianie oraz formatowanie tabel c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków f. Automatyczne tworzenie spisów treści g. Formatowanie nagłówków i stopek stron h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności str. 48

49 k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma) l. Wydruk dokumentów m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. r. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. 8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: a. Tworzenie raportów tabelarycznych b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia str. 49

50 wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych g. Wyszukiwanie i zamianę danych h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.. n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, str. 50

51 gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. c. Edycję poszczególnych stron materiałów. d. Podział treści na kolumny. e. Umieszczanie elementów graficznych. f. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. i. Wydruk publikacji. j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 11. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia g. Zarządzanie kalendarzem h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach str. 51

52 k. Zarządzanie listą zadań l. Zlecanie zadań innym użytkownikom m. Zarządzanie listą kontaktów n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników Tabela nr 8. Lp. Nazwa parametru Wymagane 1. Typ Pakiet biurowy, licencja Edukacyjna z możliwością użyczenia przez MOPS Minimalne 1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: wymagania a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) c. umożliwia wykorzystanie schematów XML d. wspiera w swojej specyfikacji podpis Spełnia oczekiwan e warunki Tak/Nie lub Podać wartości oferowane str. 52

53 elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) 3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: a. Edytor tekstów b. Arkusz kalkulacyjny c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji d. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych e. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 7. Edytor tekstów musi umożliwiać: a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty b. Wstawianie oraz formatowanie tabel c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków f. Automatyczne tworzenie spisów treści g. Formatowanie nagłówków i stopek stron h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma) l. Wydruk dokumentów str. 53

54 m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. r. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. 8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: a. Tworzenie raportów tabelarycznych b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów str. 54

55 optymalizacyjnych f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych g. Wyszukiwanie i zamianę danych h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.. n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki str. 55

56 prezentera l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. c. Edycję poszczególnych stron materiałów. d. Podział treści na kolumny. e. Umieszczanie elementów graficznych. f. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. i. Wydruk publikacji. j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 11. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia g. Zarządzanie kalendarzem h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach k. Zarządzanie listą zadań l. Zlecanie zadań innym użytkownikom str. 56

57 m. Zarządzanie listą kontaktów n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników Tabela nr 9. Lp. Nazwa parametru Wymagane 1. Typ Licencje dostępowe do serwera MOPS /Windows Serwer 2012/ Minimalne Oprogramowanie musi umożliwiać urządzeniu wymagania uzyskanie dostępu do usług i oprogramowania serwera posiadanego przez Zamawiającego. Zakupione licencje dostępowe muszą umożliwiać niezawodną współpracę i integrację z posiadaną infrastrukturą oprogramowania Zamawiającego. Spełnia oczekiwan e warunki Tak/Nie lub Podać wartości oferowane str. 57

58 Wzór 1 Wzór logo do umieszczenia na sprzęcie komputerowym ZAŁĄCZNIK Nr 9a Zakup wyposażenia współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Wyposażenie stanowi własność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze str. 58

- 1 - Nazwa zamówienia: Dostawa 200 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i usługą dostępu do Internetu - 2.

- 1 - Nazwa zamówienia: Dostawa 200 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i usługą dostępu do Internetu - 2. - 1 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /dostawa/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02/14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo