Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia i utrzymania platformy (nr postępowania: BG-II/211/26/2013). Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Szanowni Państwo, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą dokonał modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): W SIWZ (str. 2) w rozdziale III pt. Opis przedmiotu zamówienia, punkt 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu serwerowego, dostawa licencji oprogramowania, przeprowadzenie konsultacji z zakresu współpracujących ze sobą systemu wyszukiwania i gromadzenia danych oraz serwera relacyjnej bazy danych, przeprowadzenie konsultacji z zakresu instalacji, konfiguracji i obsługi oferowanych serwerów oraz oprogramowania. W rozdziale VIII pt. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania spełniania tych warunków, punkt 1 ppkt 3 litery od a) do d) (str. 3,4 SIWZ) otrzymują brzmienie: a) Ekspert w zakresie administracji systemem wyszukiwania i gromadzenia danych: i) posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie, w roli eksperta w zakresie Warszawa, Skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192; tel. (+4822) , fax (+4822)

2 administrowania systemami internetowymi, ii) posiada kwalifikacje w zakresie tworzenia rozwiązań wyszukiwania i gromadzenia danych w technologii Microsoft SharePoint lub równoważnej, potwierdzone przynajmniej jednym z następujących certyfikatów: MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 Configuration, MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2010 Configuration lub innymi potwierdzającymi znajomość problematyki administrowania systemami internetowymi i wystawionymi przez firmy edukacyjne lub uprawnioną instytucję certyfikującą. b) Ekspert w zakresie programowania dla systemu wyszukiwania i gromadzenia danych SharePoint 2010 lub równoważnego: i) posiada doświadczenie, w roli eksperta ds. wytwarzania oprogramowania, potwierdzone udziałem w tej roli w co najmniej trzech różnych projektach, ii) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie w programowaniu przy użyciu środowiska programistycznego, np. Microsoft Visual Studio, potwierdzone udziałem co najmniej w dwóch różnych projektach informatycznych, iii) posiada kwalifikacje w zakresie tworzenia rozwiązań wyszukiwania i gromadzenia danych potwierdzone przynajmniej jednym z następujących certyfikatów: MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 Application Development, MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2010 Application Development, MCPD: SharePoint Developer 2010 lub innymi potwierdzającymi znajomość problematyki projektowania i programowania systemów internetowych i wystawionymi przez firmy edukacyjne lub uprawnioną instytucję certyfikującą. c) Ekspert w zakresie tworzenia rozwiązań dla relacyjnej bazy danych i) posiada doświadczenie, w roli eksperta ds. wytwarzania oprogramowania, potwierdzone udziałem w tej roli w co najmniej trzech różnych projektach, ii) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów wykorzystujących relacyjne bazy danych iii) posiada kwalifikacje w zakresie tworzenia rozwiązań w technologii baz danych potwierdzone przynajmniej jednym z certyfikatów potwierdzający znajomość problematyki projektowania i programowania struktury baz danych i wystawione przez firmy edukacyjne lub uprawnioną instytucję certyfikującą. d) Ekspert w zakresie wdrożeń systemu wyszukiwania i gromadzenia danych i) posiada doświadczenie w zakresie wdrażania systemów informatycznych, w tym odpowiadała za przeprowadzenie co najmniej jednego wdrożenia produkcyjnego, w którym liczba użytkowników końcowych przekraczała 300 osób, ii) posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów zapewniających ciągłość funkcjonowania (synchronizowanie i przełączanie ośrodków przetwarzania, systemy backupu, systemy do odtwarzania po awarii, rozwiązania o wysokiej niezawodności i dostępności); iii) posiada doświadczenie we wdrażaniu i utrzymaniu systemów informatycznych, projektowaniu procesów utrzymaniowych, ról i odpowiedzialności, iv) był odpowiedzialny za zaprojektowanie wdrożenie systemu zapewniającego ciągłość funkcjonowania co najmniej w jednym projekcie. W rozdziale IX SIWZ punkt 1 ppkt 2 litery od a) do d) (str. 6-7 SIWZ) otrzymują brzmienie: a) Ekspert w zakresie administracji systemem wyszukiwania i gromadzenia danych: i) posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie, w roli eksperta w zakresie 2

3 administrowania systemami internetowymi, ii) posiada kwalifikacje w zakresie tworzenia rozwiązań wyszukiwania i gromadzenia danych w technologii Microsoft SharePoint lub równoważnej, potwierdzone przynajmniej jednym z następujących certyfikatów: MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 Configuration, MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2010 Configuration lub innymi potwierdzającymi znajomość problematyki administrowania systemami internetowymi i wystawionymi przez firmy edukacyjne lub uprawnioną instytucję certyfikującą. b) Ekspert w zakresie programowania dla systemu wyszukiwania i gromadzenia danych SharePoint 2010 lub równoważnego: i) posiada doświadczenie, w roli eksperta ds. wytwarzania oprogramowania, potwierdzone udziałem w tej roli w co najmniej trzech różnych projektach, ii) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie w programowaniu przy użyciu środowiska programistycznego, np. Microsoft Visual Studio, potwierdzone udziałem co najmniej w dwóch różnych projektach informatycznych, iii) posiada kwalifikacje w zakresie tworzenia rozwiązań wyszukiwania i gromadzenia danych potwierdzone przynajmniej jednym z następujących certyfikatów: MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 Application Development, MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2010 Application Development, MCPD: SharePoint Developer 2010 lub innymi potwierdzającymi znajomość problematyki projektowania i programowania systemów internetowych i wystawionymi przez firmy edukacyjne lub uprawnioną instytucję certyfikującą. c) Ekspert w zakresie tworzenia rozwiązań dla relacyjnej bazy danych i) posiada doświadczenie, w roli eksperta ds. wytwarzania oprogramowania, potwierdzone udziałem w tej roli w co najmniej trzech różnych projektach, ii) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów wykorzystujących relacyjne bazy danych iii) posiada kwalifikacje w zakresie tworzenia rozwiązań w technologii baz danych potwierdzone przynajmniej jednym z certyfikatów potwierdzający znajomość problematyki projektowania i programowania struktury baz danych i wystawione przez firmy edukacyjne lub uprawnioną instytucję certyfikującą. d) Ekspert w zakresie wdrożeń systemu wyszukiwania i gromadzenia danych i) posiada doświadczenie w zakresie wdrażania systemów informatycznych, w tym odpowiadała za przeprowadzenie co najmniej jednego wdrożenia produkcyjnego, w którym liczba użytkowników końcowych przekraczała 300 osób, ii) posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów zapewniających ciągłość funkcjonowania (synchronizowanie i przełączanie ośrodków przetwarzania, systemy backupu, systemy do odtwarzania po awarii, rozwiązania o wysokiej niezawodności i dostępności); iii) posiada doświadczenie we wdrażaniu i utrzymaniu systemów informatycznych, projektowaniu procesów utrzymaniowych, ról i odpowiedzialności, iv) był odpowiedzialny za zaprojektowanie wdrożenie systemu zapewniającego ciągłość funkcjonowania co najmniej w jednym projekcie. W rozdziale IX SIWZ punkt 9 (str. 9 SIWZ) do dwukropka otrzymuje brzmienie: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca przedłoży: 3

4 W Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (str. 31 SIWZ) zmienia się pierwsze zdanie opisu przedmiotu zamówienia i niniejszym otrzymuje ono brzmienie: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu serwerowego, dostawa licencji oprogramowania, przeprowadzenie konsultacji z zakresu współpracujących ze sobą systemu wyszukiwania i gromadzenia danych oraz serwera relacyjnej bazy danych, przeprowadzenie konsultacji z zakresu instalacji, konfiguracji i obsługi oferowanych serwerów oraz oprogramowania. W OPZ (str. 31 SIWZ) w rozdziale I pt. Dostawa sprzętu komputerowego : - zmienia się: - zdanie pierwsze punktu 1. i niniejszym otrzymuje ono brzmienie: Serwery kasetowe typu BLADE o następujących minimalnych parametrach: (2 sztuki) - w rozdziale I punkt 1 litera g wykreśla się (model 88525TG) W rozdziale III OPZ pt. Usługi wsparcia, punkt 1 Konsultacje (str. 32 SIWZ) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Wykonawca będzie udzielał pracownikom Zamawiającego porad oraz będzie przekazywał wiedzę z zakresu współpracujących ze sobą systemów wyszukiwania i gromadzenia danych oraz relacyjnej bazy danych. W rozdziale III konsultacje, po zdaniu Konsultacje zostaną przeprowadzone przez co najmniej trzech ekspertów Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania (str SIWZ): Wymagania dla ekspertów otrzymują brzmienie: 1. Ekspert w zakresie administracji systemem wyszukiwania i gromadzenia danych a. posiadaj co najmniej trzyletnie doświadczenie, w roli eksperta w zakresie administrowania systemami internetowymi, b. posiada kwalifikacje w zakresie tworzenia rozwiązań wyszukiwania i gromadzenia danych w technologii Microsoft SharePoint lub równoważnej potwierdzone przynajmniej jednym z następujących certyfikatów: MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 Configuration, MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2010 Configuration lub inny potwierdzający znajomość problematyki administrowania systemami internetowymi i wystawione przez firmy edukacyjne lub uprawnioną instytucję certyfikującą. 2. Ekspert w zakresie programowania dla systemu wyszukiwania i gromadzenia danych SharePoint 2010 lub równoważnego: 4

5 a. posiada doświadczenie, w roli eksperta ds. wytwarzania oprogramowania, potwierdzone udziałem w tej roli w co najmniej trzech różnych projektach, b. posiada minimum pięcioletnie doświadczenie w programowaniu przy użyciu środowiska programistycznego, np. Microsoft Visual Studio, potwierdzone udziałem co najmniej w dwóch różnych projektach informatycznych, c. posiada kwalifikacje w zakresie tworzenia rozwiązań wyszukiwania i gromadzenia danych potwierdzone przynajmniej jednym z następujących certyfikatów: MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 Application Development, MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2010 Application Development, MCPD: SharePoint Developer 2010 lub inny potwierdzający znajomość problematyki projektowania i programowania systemów internetowych i wystawione przez firmy edukacyjne lub uprawnioną instytucję certyfikującą 3. Ekspert w zakresie tworzenia rozwiązań dla relacyjnej bazy danych: a. posiada doświadczenie, w roli eksperta ds. wytwarzania oprogramowania, potwierdzone udziałem w tej roli w co najmniej trzech różnych projektach, b. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów wykorzystujących relacyjne bazy danych, c. posiada kwalifikacje w zakresie tworzenia rozwiązań w technologii baz danych potwierdzone przynajmniej jednym z certyfikatów potwierdzający znajomość problematyki projektowania i programowania struktury baz danych i wystawione przez firmy edukacyjne lub uprawnioną instytucję certyfikującą. W rozdziale III po zdaniu Zakres konsultacji obejmować musi co najmniej (str. 33 SIWZ) zmienia się dotychczasowy opis zakresu konsultacji na następujący: 1.1. Administracja w zakresie podstawowym Wprowadzenie do systemu wyszukiwania i gromadzenia danych. cechy produktu przygotowanie do wdrożenia instalacja produktu zaawansowana instalacja Tworzenie Intranetu konfiguracja początkowa farmy konfiguracja struktury logicznej witryn poznanie aplikacji i architektury fizycznej Administracja i automatyzacja konfiguracja centralnej Administracji administracja systemem z wiersza poleceń automatyzacja operacji przy wykorzystaniu PowerShell Konfiguracja zarządzania treścią (Content Management) optymalizacja magazynu danych oraz dostępu 5

6 zarządzanie typami zawartości i kolumnami witryny konfiguracja Managed Metadata Services Konfiguracja autentykacji klasyczni dostawcy autentykacji autentykacja federacyjna Zabezpieczanie treści administracja Użytkownikami i Grupami implementacja Ról użytkowników i przypisywanie do nich użytkowników zabezpieczanie i monitorowanie zawartości 1.2. Administracja w zakresie zaawansowanym Dostosowywanie systemu wyszukiwania i gromadzenia danych do potrzeb firmy dostosowywanie systemu wdrażanie i zarządzanie składnikami i rozwiązaniami konfiguracja rozwiązań typu Sandbox Konfiguracja i zabezpieczanie zabezpieczanie przy wykorzystaniu mechanizmów standardowych i rozszerzonych zabezpieczanie i izolowanie aplikacji sieci Web konfiguracja usług aplikacji Implementacja usług aplikacji produkcyjnych implementacja usług pakietu biurowego wykorzystywanego przez Zamawiającego (Microsoft Office 2007 oraz wyższe) Profile użytkowników i rozwiązania społecznościowe konfiguracja profili użytkownika implementacja rozwiązań rowiązań typu Social Networking Administracja i konfiguracja wyszukiwania konfiguracja wyszukiwania udoskonalanie wyszukiwania Instalacja i aktualizacja instalacja serwerów i farm serwerów aktualizacja systemu monitorowanie i naprawianie instalacji oraz aktualizacji Utrzymywanie ciągłości pracy konfiguracja wysokiej dostępności kopie zapasowe i odzyskiwanie Monitorowanie i optymalizacja wydajności monitor wydajności monitor stanu/procesów raporty użycia i analizy Web monitorowanie i optymalizacja wydajności systemu 1.3. Projektowanie rozwiązań dla systemu wyszukiwania i gromadzenia danych 6

7 Projektowanie logicznej architektury rozpoznawanie wymagań biznesowych omówienie logicznej architektury systemu dokumentowanie ustawień środowiska systemu dokumentowanie logicznej architektury Planowanie Architektury Usług Aplikacji wprowadzenie do architektury usług aplikacji architektura Usług Aplikacji i Komponenty topologie dla usług aplikacji mapowanie usług aplikacji na architekturę logiczna Planowane dla wydajności i pojemności zasady planowania wydajności projektowanie dla wydajności zasady planowania pojemności projektowanie dla pojemności Projektowanie fizycznej architektury projektowanie fizycznych komponentów projektowanie komponentów wsparcia topologie farm mapowanie architektury logicznej na projekt architektury fizycznej Projektowanie planu bezpieczeństwa przygotowanie zasad bezpieczeństwa planowanie kont dla usługi planowanie bezpieczeństwa dla użytkowników i grup planowanie SSL Planowanie zasad autentykacji omówienie uwierzytelniania wprowadzenie do uwierzytelniania typu claim-based wybór odpowiednich metod autentykacji 1.4. Pozostałe aspekty projektowania i administracji rozwiązaniami dla systemu wyszukiwania i gromadzenia danych Planowanie zarządzanych metadanych metadane omówienie typów zawartości mapowanie zarządzanych meta danych na wymagania biznesowe Planowanie rozwiązań społecznościowych (Social Computing) omówienie rozwiązań społecznościowych planowanie funkcjonalności społecznościowych planowanie usług profilu użytkownika Planowanie Zarządzania Treścią na poziomie zaawansowanym omówienie zarządzania treścią na poziomie zaawansowanym planowanie zadań dla zarządzania treścią 7

8 planowanie elementów i zasad zarządzania treścią planowanie zarządzania treścią sieci Web Planowanie implementacji Business Intelligence omówienie zasad Business Intelligence planowanie dostępu do danych planowanie rozwiązań Business Intelligence planowanie raportowanie i prezentacji Tworzenie planu zarządzania omówienie zarządzania elementy kluczowe planu zarządzania planowanie zarządzania składniki i zasady zarządzania Tworzenie planu utrzymania i monitoringu zasady utrzymania i monitoringu tworzenie planu utrzymania tworzenie planu monitoringu monitorowanie i utrzymanie technologii powiązanych Planowanie ciągłości pracy omówienie zasada utrzymania ciągłości pracy tworzenie planu utrzymania ciągłości pracy tworzenie planu kopii zapasowych i odtwarzania Tworzenie planu kopii zapasowych i odzyskiwania rozpoznanie scenariuszy aktualizacji planowanie aktualizacji planowanie aktualizacji 1.5. Programowanie rozwiązań dla systemu wyszukiwania i gromadzenia danych zagadnienia podstawowe (szczególną uwagę należy zwrócić na projektowanie przepływów pracy) Wprowadzenie do platformy programistycznej platforma projektowa hierarchia obiektów praca z obiektami Używanie narzędzi projektowych projektowanie witryn z użyciem dedykowanych aplikacji projektowanie rozwiązań przy użyciu dedykowanych aplikacji przygotowywanie pakietów i ich wdrażanie Projektowanie składników Web Part tworzenie standardowego składnika WebPart tworzenie składników połączonych projektowanie komponentu przy użyciu dedykowanej aplikacji Wykorzystywanie obiektów programowa praca z witrynami 8

9 programowa praca z listami programowa praca z danymi w listami Przechwytywanie zdarzeń i korzystanie z ustawień aplikacji tworzenie komponentów Event Recievier programowe korzystanie z Web.config Projektowanie rozwiązań z użyciem Business Connectivity Services omówienie Business Connectivity Services projektowanie zewnętrznych typów zawartości i list przy użyciu dedykowanej aplikacji projektowanie rozwiązań Business Connectivity Services przy użyciu dedykowanej aplikacji Projektowanie przepływów tworzenie przepływów w dedykowanej aplikacji tworzenie przepływów sekwencyjnych przy użyciu dedykowanej aplikacji Praca z API klienta dla systemu omówienie modelu obiektowego klienta praca z obiektami klienckimi w aplikacjach.net Projektowanie interaktywnych interfejsów użytkownika tworzenie elementów Menu i Wstążek tworzenie okien dialogowych po stronie klienta Projektowanie aplikacji Silverlight tworzenie aplikacji wdrażanie i testowanie aplikacji Silverlight Projektowanie rozwiązań z użyciem SandBox rozwiązanie użytkownika a SandBox ograniczenia rozwiązań SandBox Praca z profilami serwera oraz zasady klasyfikowania API profile użytkowników klasyfikowanie Projektowanie rozwiązań zarządzania treścią (Content Management) rozwiązania klasy Enterprise rozwiązania zarządzania treści sieci web 1.6. Programowanie rozwiązań dla systemu wyszukiwania i gromadzenia danych zagadnienia zaawansowane Zaawansowane pojęcia ASP.NET pamięć serwera procesory serwera transfer i klienci Projektowanie interfejsu użytkownika podstawy Architektury elementy Strony (Page Parts) strony 9

10 globalizacja i lokalizacja projektowanie ułatwień interfejsu Projektowanie dostępu do danych podstawy List i Bibliotek strategie dla danych dużych rozmiarów zarządzanie danymi Projektowanie zasad pobierania danych i integracji zagadnienia pobierania danych projektowanie pobierania danych projektowania zasad integracji Projektowanie artefaktów wymagania klienta tworzenie witryn Projektowanie rozwiązań przetwarzania konfiguracja wieloserwerowa rozwiązania wejścia/wyjścia Sandbox zakańczanie pracy praca z przepływami Projektowanie pakietów instalacyjnych cykl przygotowania pakietu instalacyjnego ustanowienie zasad projektowania Ustalanie strategii projektowania projektowanie klasy Enterprise rola logowania zalety konfiguracji aplikacji Wersjonowanie i wdrażanie zarządzanie cyklem wytwarzania aplikacji kontrola źródeł i wydań strategia wersjonowania aktualizacje wdrożenia Projektowanie architektury informacyjne i nawigacji zrozumienie architektury informacyjnej planowanie zarysu oprogramowania nawigowanie Projektowanie dostosowań i znakowania wprowadzenie do znakowania opcje znakowania decyzje przy znakowaniu zarządzanie interfejsem użytkownika planowanie elementów dostosowywania Projektowanie bezpieczeństwa bezpieczeństwo 10

11 wykorzystywanie alternatywnych magazynów identyfikacji autentykacja oparta na formularzach głębsze spojrzenie na elementy szkodliwe Projektowania zwiększania wydajności stron i dostępu do danych optymalizacja wydajności stron analiza wydajności za pomocą dedykowanej aplikacji optymalizacja wydajności dostępu do danych Projektowanie strategii testowania koncepcje testowania testowanie jednostkowe testy integracyjne testy wydajnościowe 1.7. Programowanie aplikacji do wyszukiwania na platformie wyszukiwania i gromadzenia danych (szczególną uwagę należy zwrócić na zagadnienia tworzenia dostosowanych aplikacji wyszukiwania) Projektowanie strategii przeszukiwania klasy Enterprise omówienie architektury wyszukiwania topologie wyszukiwania planowanie pojemnościowe i wydajnościowe wyszukiwania mapowanie wymagań biznesowych na projekt mechanizmów przeszukiwania Przetwarzanie źródeł danych Architektura wyszukiwania Przeszukiwanie zawartości Konfigurowanie przeszukiwania site ów Składnia słów kluczowych Wprowadzenie do przeszukiwania site u Przeszukiwanie składników webpart Konfigurowanie federacji Podstawy wyszukiwania w obrębie federacji Tworzenie nowych lokalizacji w obrębie federacji Dodawanie metadanych do lokalizacji w obrębie federacji Opcje bezpieczeństwa Zakresy i zarządzane Zakresy wyszukiwania Zarządzane metadane Lingwistyka Hałaśliwe słowa (noise words), tazurus, słowniki dostosowane Sugestie zapytań, pseudonimy, tematyzacja (stemming) Model obiektowy wyszukiwania w obrębie federacji Tworzenie dostosowanych aplikacji wyszukiwania Konfigurowanie zapytań Wydawanie zapytań 11

12 Rozszerzanie konektorów Tworzenie zewnętrznych typów zawartości Konfigurowanie asocjacji Konfigurowanie przeszukań przyrostowych Eksport i import Tworzenie dostosowanych konektorów Kluczowe koncepcje Tworzenie konektora w postaci.net Assembly 1.8. Projektowanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu serwera relacyjnej bazy danych (szczególny nacisk należy zwrócić na korzystanie z XML oraz wyszukiwanie pełno tekstowe) Tworzenie baz danych i plików baz danych tworzenie baz danych tworzenie "Filegroups" tworzenie Schematów tworzenie baz danych typu "Snapshots" Tworzenie własnych typów danych i tabel tworzenie własnych typów danych tworzenie tabel tworzenie tabel partycjonowanych Tworzenie i optymalizacja indeksów planowanie indeksów tworzenie indeksów optymalizacja indeksów Wdrażanie integralności danych za pomocą "constraints" oraz wyzwalaczy definicja pojęcia integralność danych wdrażanie "constraints" wdrażanie wyzwalaczy Korzystanie z XML korzystanie z typu danych XML korzystanie z FOR XML do zwracania zestawu wynikowego korzystanie z OPENXML wprowadzenie do XQuery tworzenie indeksów XML wdrażanie schematów XML Wdrażanie widoków definicja pojęcia widok tworzenie i zarządzanie widokami optymalizacja wydajności za pomocą widoków Wdrażanie procedur przechowywanych tworzenie procedur przechowywanych tworzenie sparametryzowanych procedur przechowywanych 12

13 korzystanie z planów wykonania obsługa błędów Wdrażanie funkcji tworzenie i korzystanie z funkcji praca z funkcjami kontrola kontekstu wykonania Wdrażanie kodu zarządzanego w bazach danych wprowadzenie mechanizmów typu CLR importowanie i konfigurowanie Assemblies tworzenie zarządzanych obiektów baz danych Zarządzanie transakcjami i blokadami omówienie procesu transakcji i zdefiniowanie pojęcia blokad zarządzanie transakcjami zrozumienie architektury działania blokad zarządzanie blokadami Korzystanie z usług typu Service Broker omówienie usługi tworzenie obiektów usługi wysyłanie i odbieranie komunikatów Przeprowadzenie konsultacji teoretycznych musi być potwierdzone protokołem potwierdzającym ww. zakres. W rozdziale III OPZ pt. Usługi wsparcia, punkt 2 Usługa wsparcia w zakresie budowy systemu informatycznego (strona 42 SIWZ) - zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Wykonawca przeprowadzi usługę polegającą na wsparciu Zamawiającego w zakresie przekazania praktyk związanych z instalowaniem i administrowaniem systemami wyszukiwania i gromadzenia danych oraz relacyjnej bazy danych w środowisku Zamawiającego - zdanie trzecie do wypunktowania otrzymuje brzmienie: Konsultacje zostaną przeprowadzone przez co najmniej jednego eksperta Wykonawcy w zakresie wdrożeń systemu wyszukiwania i gromadzenia danych, który musi spełniać następujące wymagania: - po zdaniu w ramach usługi wsparcia zostaną wykonane następujące prace (str. 42 SIWZ), punkty od 2.1 do 2.5 (do wypunktowania) otrzymują brzmienie: 2.1. instalacja relacyjnej bazy danych w środowisku domenowym Zamawiającego instalacja i konfiguracja farmy w środowisku domenowym Zamawiającego (skonfigurowana farma musi w pełni współpracować z istniejącym u Zamawiającego Active Directory), 2.3. instalacja i konfiguracja farmy testowej razem z instalacją kompletu narzędzi do programowania, 13

14 2.4. dodatkowe doinstalowanie polskiej wersji językowej w/w instalacji, 2.5. tworzenia bazowej/szablonowej (tj. zgodnej ze sztuką i wytycznymi producenta) aplikacji do wyszukiwania dokumentów tworzonych w środowisku Microsoft Office, która będzie obejmować: - z ppkt wykreśla się Microsoft SharePoint ; - z ppkt wykreśla się Microsoft SharePoint ; - z pkt. 2.7 wykreśla się dla Microsoft SharePoint W OPZ, w rozdziale V warunki równoważności, w części B pt. Warunki jakie musi spełniać dostarczany serwer relacyjnej bazy danych aby uznać go za równoważny (Microsoft SQL Server 2012) od dotychczasowego punktu 6 (str. 51 SIWZ) do dotychczasowego punktu 42 zmianie ulega numeracja punktów, natomiast po dotychczasowym punkcie 42 (obecnie 33) dodaje się kolejne punkty - zatem punkty od 6 i koleje otrzymują następującą numerację i brzmienie: 6. Rejestrowanie zdarzeń silnika bazy danych w czasie rzeczywistym - SRB musi pozwalać na definiowanie rejestracji zdarzeń na poziomie silnika bazy danych w czasie rzeczywistym w celach diagnostycznych bez ujemnego wpływu na wydajność rozwiązania. Między innymi wymagane są: odczyt lub zapis danych na dysku dla wyszczególnionego zapytania (w celu wychwytywania zapytań znacząco obciążających system), wykonanie zapytania lub procedury trwające dłużej niż zdefiniowany czas (wychwytywanie długo trwających zapytań lub procedur), para zdarzeń zablokowanie/zwolnienie blokady na obiekcie bazy takim jak np. tabela (w celu wychwytywania długotrwałych blokad obiektów bazy). Rejestracja zdarzeń powinna pozwalać na selektywne ich wychwytywanie (rejestrowanie tylko zdarzeń spełniających zdefiniowane warunki filtrujące, np. dotyczących tylko wskazanego obiektu). 7. Zarządzanie serwerem za pomocą skryptów - SRB musi udostępniać mechanizm zarządzania silnikiem bazy danych za pomocą skryptów administracyjnych, które pozwolą zautomatyzować rutynowe czynności związane z zarządzaniem serwerem. 8. Możliwość wywoływania procedur składowanych, jako usług sieci Web (WebServices) - SRB musi umożliwiać tworzenie procedur składowanych, które mogę być udostępnione i wywoływane, jako WebServices bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania. 9. Wysoka dostępność - SRB musi posiadać mechanizm pozwalający na duplikację bazy danych między dwiema lokalizacjami (podstawowa i zapasowa) przy zachowaniu następujących cech: a. bez specjalnego sprzętu (rozwiązanie tylko programowe oparte o sam SRB), b. niezawodne powielanie danych w czasie rzeczywistym (potwierdzone transakcje bazodanowe), 14

15 c. klienci bazy danych automatycznie korzystają z bazy zapasowej w przypadku awarii bazy podstawowej bez zmian w aplikacjach, d. czas przełączenia na system zapasowy poniżej 10 sekund. 10. SRB musi umożliwiać tworzenie klastrów niezawodnościowych. 11. Wykonywanie typowych zadań administracyjnych w trybie on-line - SRB musi umożliwiać wykonywanie typowych zadań administracyjnych (indeksowanie, backup, odtwarzanie danych) bez konieczności przerywania pracy systemu lub przechodzenia w tryb jednoużytkownikowy (operacje w trybie on-line). 12. Możliwość automatycznej aktualizacji systemu - SRB musi umożliwiać automatyczne ściąganie i instalację wszelkich poprawek producenta oprogramowania (redukowania zagrożeń powodowanych przez znane luki w zabezpieczeniach oprogramowania). 13. Definiowanie nowych typów danych - SRB musi umożliwiać definiowanie nowych typów danych wraz z definicją specyficznej dla tych typów danych logiki operacji. Jeśli np. zdefiniujemy typ do przechowywania danych hierarchicznych, to obiekty tego typu powinny udostępnić operacje dostępu do potomków obiektu, rodzica itp. Logika operacji nowego typu danych powinna być implementowana w zaproponowanym przez Dostawcę języku programowania. Nowe typy danych nie mogą być ograniczone wyłącznie do okrojenia typów wbudowanych lub ich kombinacji. 14. Wsparcie dla technologii XML - SRB musi udostępniać mechanizmy składowania i obróbki danych w postaci struktur XML. nw szczególności musi: a. udostępniać typ danych do przechowywania kompletnych dokumentów XML w jednym polu tabeli, b. udostępniać mechanizm walidacji struktur XML-owych względem jednego lub wielu szablonów XSD, c. udostępniać język zapytań do struktur XML, d. udostępniać język modyfikacji danych (DML) w strukturach XML (dodawanie, usuwanie i modyfikację zawartości struktur XML), e. udostępniać możliwość indeksowania struktur XML-owych w celu optymalizacji wykonywania zapytań. 15. Obsługa błędów w kodzie zapytań - język zapytań i procedur w SRB musi umożliwiać zastosowanie mechanizmu przechwytywania błędów wykonania procedury (na zasadzie bloku instrukcji TRY/CATCH) tak jak w klasycznych językach programowania. 16. Możliwość tworzenia rekursywnych zapytań do bazy danych - SRB musi udostępniać wbudowany mechanizm umożliwiający tworzenie rekursywnych zapytań do bazy danych bez potrzeby pisania specjalnych procedur i wywoływania ich w sposób rekurencyjny. 17. Dedykowana sesja administracyjna - SRB musi pozwalać na zdalne połączenie sesji administratora systemu bazy danych w sposób niezależny od normalnych sesji klientów. 18. Wsparcie dla danych przestrzennych SRB musi zapewniać wsparcie dla geometrycznych i geograficznych typów danych pozwalających w prosty sposób przechowywać i analizować informacje o lokalizacji obiektów, dróg i innych punktów orientacyjnych zlokalizowanych na kuli ziemskiej, a w szczególności: a. zapewniać możliwość wykorzystywania szerokości i długości geograficznej do opisu lokalizacji obiektów, 15

16 b. oferować wiele metod, które pozwalają na łatwe operowanie kształtami czy bryłami, testowanie ich wzajemnego ułożenia w układach współrzędnych oraz dokonywanie obliczeń takich wielkości, jak pola figur, odległości do punktu na linii, itp., c. obsługa geometrycznych i geograficznych typów danych powinna być dostępna z poziomu języka zapytań do systemu SRB, 19. Raportowanie zależności między obiektami SRB musi udostępniać obiekty systemowe do raportowania zależności między obiektami baz danych. Mechanizm ten powinien umożliwiać m.in. uzyskanie informacji o referencjach między obiektami, czyli które obiekty bazy danych odwołują się do innych obiektów. 20. Mechanizm blokowania planów wykonania zapytań do bazy danych SRB musi udostępniać mechanizm pozwalający na zablokowanie planu wykonania zapytania przez silnik bazy danych (w wyniku takiej operacji zapytanie jest zawsze wykonywane przez silnik bazy danych w ten sam sposób). Mechanizm ten ma umożliwiać przenoszenie systemów między serwerami (środowisko testowe i produkcyjne), migrację do innych wersji SRB lub wprowadzanie zmian sprzętowych w serwerach. Mechanizm ma umożliwiać przewidywalność czasu odpowiedzi na zapytania. 21. Zarządzanie pustymi wartościami w bazie danych - SRB musi efektywnie zarządzać pustymi wartościami przechowywanymi w bazie danych (NULL). W szczególności puste wartości wprowadzone do bazy danych powinny zajmować minimalny obszar pamięci. 22. System transformacji danych SRB musi posiadać narzędzie do graficznego projektowania transformacji danych. Narzędzie to powinno pozwalać na przygotowanie definicji transformacji w postaci pliku, które potem mogą być wykonywane automatycznie lub z asystą operatora. Transformacje powinny posiadać możliwość graficznego definiowania zarówno przepływu sterowania (program i warunki logiczne) jak i przepływu strumienia rekordów poddawanych transformacjom Powinna być także zapewniona możliwość tworzenia własnych transformacji. Środowisko tworzenia transformacji danych powinno udostępniać m.in. a. mechanizm debuggowania tworzonego rozwiązania, b. mechanizm stawiania pułapek (breakpoints), c. mechanizm logowania do pliku wykonywanych przez transformację operacji, d. możliwość wznowienia wykonania transformacji od punktu, w którym przerwano jej wykonanie (np. w wyniku pojawienia się błędu), e. możliwość cofania i ponawiania wprowadzonych przez użytkownika zmian podczas edycji transformacji (funkcja undo/redo) f. mechanizm analizy przetwarzanych danych (możliwość podglądu rekordów przetwarzanych w strumieniu danych oraz tworzenia statystyk, np. histogram wartości w przetwarzanych kolumnach tabeli), g. mechanizm automatyzacji publikowania utworzonych transformacji na serwerze bazy danych (w szczególności tworzenia wersji instalacyjnej pozwalającej automatyzować proces publikacji na wielu serwerach), h. mechanizm tworzenia parametrów zarówno na poziomie poszczególnych pakietów, jak też na poziomie całego projektu, parametry powinny umożliwiać 16

17 uruchamianie pakietów podrzędnych i przesyłanie do nich wartości parametrów z pakietu nadrzędnego, i. mechanizm mapowania kolumn wykorzystujący ich nazwę i typ danych do automatycznego przemapowania kolumn w sytuacji podmiany źródła danych. 23. Wbudowany system analityczny SRB musi posiadać moduł pozwalający na tworzenie rozwiązań służących do analizy danych wielowymiarowych (kostki OLAP). Powinno być możliwe tworzenie: wymiarów, miar. Wymiary powinny mieć możliwość określania dodatkowych atrybutów będących dodatkowymi poziomami agregacji. Powinna być możliwość definiowania hierarchii w obrębie wymiaru. Przykład: wymiar Lokalizacja Geograficzna. Atrybuty: miasto, gmina, województwo. Hierarchia: Województwo->Gmina. 24. SRB musi mieć możliwość wyliczania agregacji wartości miar dla zmieniających się elementów (członków) wymiarów i ich atrybutów. Agregacje powinny być składowane w jednym z wybranych modeli (MOLAP wyliczone gotowe agregacje rozłącznie w stosunku do danych źródłowych, ROLAP agregacje wyliczane w trakcie zapytania z danych źródłowych). Pojedyncza baza analityczna musi mieć możliwość mieszania modeli składowania, np. dane bieżące ROLAP, historyczne MOLAP w sposób przezroczysty dla wykonywanych zapytań. Dodatkowo powinna być dostępna możliwość drążenia danych z kostki do poziomu rekordów szczegółowych z bazy relacyjnych (drill to detail). 25. SRB musi pozwalać na dodanie akcji przypisanych do elementów kostek wielowymiarowych (np. pozwalających na przejście użytkownika do raportów kontekstowych lub stron www powiązanych z przeglądanym obszarem kostki). 26. System powinien posiadać narzędzie do rejestracji i śledzenia wykonywanych zapytań. 27. System powinien obsługiwać wielojęzyczność (tworzenie obiektów wielowymiarowych w wielu językach w zależności od ustawień na komputerze klienta). 28. Wbudowany system analityczny musi udostępniać rozwiązania Data Mining (m.in. algorytmy reguł związków (Association Rules), szeregów czasowych (Time Series), drzew regresji (Regression Trees), sieci neuronowych (Neural Nets oraz Naive Bayes). Dodatkowo system powinien udostępniać narzędzia do wizualizacji danych z modelu Data Mining oraz język zapytań do odpytywania tych modeli. 29. System analityczny powinien pozwalać na dodawanie własnych algorytmów oraz modułów wizualizacji modeli Data Mining. 30. Tworzenie głównych wskaźników wydajności KPI (Key Performance Indicators) - SRB musi udostępniać użytkownikom możliwość tworzenia wskaźników KPI (Key Performance Indicators) na podstawie danych zgromadzonych w strukturach wielowymiarowych. W szczególności powinien pozwalać na zdefiniowanie takich elementów, jak: wartość aktualna, cel, trend, symbol graficzny wskaźnika w zależności od stosunku wartości aktualnej do celu. 31. System raportowania - SRB musi posiadać możliwość definiowania i generowania raportów. Narzędzie do tworzenia raportów powinno pozwalać na ich graficzną definicję. Raporty powinny być udostępnianie przez system protokołem HTTP (dostęp klienta za pomocą przeglądarki) bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania po stronie serwera. Dodatkowo system raportowania powinien obsługiwać: 17

18 a. raporty parametryzowane, b. cache raportów (generacja raportów bez dostępu do źródła danych), c. cache raportów parametryzowanych (generacja raportów bez dostępu do źródła danych z różnymi wartościami parametrów), d. współdzielenie predefiniowanych zapytań do źródeł danych, e. możliwość opublikowania elementu raportu (wykresu, tabeli) do współdzielonej biblioteki, z której mogą korzystać inni użytkownicy, tworząc nowy raport ze znajdujących się w bibliotece elementów raportowych, f. możliwość wizualizacji wskaźników KPI, g. możliwość wizualizacji danych w postaci obiektów sparkline. Środowisko raportowania powinno być osadzone i administrowane z wykorzystaniem mechanizmu Web Serwisów (Web Services). Wymagane jest generowanie raportów w formatach: XML, PDF, Microsoft Excel (od wersji 1997 do 2010), Microsoft Word (od wersji 1997 do 2010), HTML, TIFF. SRB musi umożliwiać rozbudowę mechanizmów raportowania m.in. o dodatkowe formaty eksportu danych, obsługę nowych źródeł danych dla raportów, funkcje i algorytmy wykorzystywane podczas generowania raportu (np. nowe funkcje agregujące), mechanizmy zabezpieczeń dostępu do raportów. SRB musi umożliwiać wysyłkę raportów drogą mailową w wybranym formacie (subskrypcja). Wbudowany system raportowania powinien posiadać rozszerzalną architekturę oraz otwarte interfejsy do osadzania raportów oraz do integrowania rozwiązania z różnorodnymi środowiskami IT. 32. Zintegrowanie narzędzia do zarządzania systemem SRB musi dostarczać zintegrowane narzędzia do zarządzania i konfiguracji wszystkich usług wchodzących w skład systemu (baza relacyjna, usługi analityczne, usługi raportowe, usługi transformacji danych). Narzędzia te muszą udostępniać możliwość tworzenia i wykonywania skryptów zarządzających SRB oraz silnikiem baz wielowymiarowych OLAP. 33. Możliwość tworzenia funkcji i procedur w innych językach programowania - SRB musi umożliwiać tworzenie procedur i funkcji z wykorzystaniem innych języków programowania, niż standardowo obsługiwany język zapytań danego SRB. System powinien umożliwiać tworzenie w tych językach m.in. agregujących funkcji użytkownika oraz wyzwalaczy. Dodatkowo powinien udostępniać środowisko do debuggowania. 34. Umożliwiać szyfrowanie przechowywanych danych. Szyfrowanie musi być cechą systemu SRB i nie może wymagać jakichkolwiek zmian w aplikacjach korzystających z danych. Zaszyfrowanie lub odszyfrowanie danych nie powinno powodować przerwy w dostępie do danych. Kopia bezpieczeństwa szyfrowanej bazy także powinna być automatycznie zaszyfrowana. 35. Posiadać wbudowany mechanizm ograniczający wykorzystanie zasobów systemu operacyjnego (% wykorzystania czasu procesora, pamięć). Reguły definiujące ograniczenia użytkowników lub ich grup w wykorzystaniu zasobów powinny mieć możliwość użycia w nich logiki zaimplementowanej za pomocą języka programowania (np. używanego w danym SRB języka SQL 18

19 36. Posiadać mechanizm pozwalający na i przechowywanie kluczy szyfrujących na urządzeniach zewnętrznych (np. czytniki kart). Rozwiązanie to powinno być otwarte, to znaczy pozwalać na dodawanie w przyszłości obsługi urządzeń nowych, oczywiście pod warunkiem dostarczenia przez producenta urządzenia odpowiednich modułów oprogramowania zgodnych z SRB. 37. Wspierać skalowanie w kontekście wielkości rozwiązania (powinien być dostępny zarówno na platformie wielo-serwerowej, jak również średniej wielkości komputerów i urządzeń mobilnych). 38. Pozwalać na rejestrację zmian w danych włącznie z zapamiętaniem stanu pojedynczego rekordu danych sprzed modyfikacji. Rozwiązanie nie powinno ujemnie wpływać na wydajność systemu i powinno być konfigurowalne bez wpływu na istniejące aplikacje korzystające z danych. Rozwiązanie powinno rejestrować także zmiany w definicji struktur danych (np. zmiany schematu tabeli) 39. Pozwalać na rejestrację operacji takich jak: logowanie, wylogowanie użytkownika, zmiany w definicji obiektów bazy danych (tabele, procedury), wykonywanie przez wskazanego użytkownika operacji takich jak SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. Rozwiązanie powinno być niezależne od aplikacji, wbudowane w SRB. 40. Umożliwiać dodanie procesora do systemu bez konieczności restartu silnika bazy danych. 41. Umożliwiać dodanie pamięci do systemu bez konieczności restartu silnika bazy danych. 42. Umożliwiać tworzenie w dowolnym momencie kopii tylko do odczytu bazy danych z bieżącego momentu czasu, umożliwiać równolegle ich użytkowanie w celu wykonywania z nich zapytań. 43. Posiadać mechanizm pozwalający na duplikację bazy danych między dwiema lokalizacjami (podstawowa i zapasowa) przy zachowaniu następujących cech: a. bez specjalnego sprzętu (rozwiązanie tylko programowe oparte o sam SRB) b. niezawodne powielanie danych w czasie rzeczywistym (potwierdzone transakcje bazodanowe) c. klienci bazy danych muszą mieć możliwość automatycznego korzystania z bazy zapasowej w przypadku awarii bazy podstawowej bez zmian w aplikacjach d. czas przełączenia na system zapasowy poniżej 10 sekund. e. kompresja danych przesyłanych między serwerem podstawowym i zapasowym (w celu minimalizacji obciążenie sieci) f. system musi automatycznie naprawiać błędy pamięci masowej (w przypadku odkrycia błędu fizycznego odczytu danych z pamięci masowej, poprawny fragment danych jest transferowany z drugiego systemu i korygowany) Powinien również umożliwiać tworzenie klastrów niezawodnościowych, których węzły znajdują się w różnych podsieciach komputerowych. 44. Pozwalać na transakcyjną replikację wybranych danych z bazy danych między wieloma węzłami. Dodanie lub usunięcie węzła nie powinno wpływać na funkcjonowanie i spójność systemu replikacji ani nie powinno przerywać procesu replikacji. Dane mogą w takim schemacie replikacji być modyfikowane w dowolnym węźle (ale tylko w jednym 19

20 węźle w danym momencie). System powinien zawierać narzędzie do nadzorowania i wizualizacji topologii oraz stanu procesu replikacji. Dodatkowo system SRB powinien umożliwiać kompresję przesyłanych danych między serwerami uczestniczącymi w replikacji, aby minimalizować obciążenie łączy sieciowych. 45. Umożliwiać tworzenie indeksów na podzbiorze danych z tabeli określonym poprzez wyrażenie filtrujące. 46. Pozwalać na podział danych w jednej tabeli między różne fizyczne pamięci masowe zgodnie ze zdefiniowanymi warunkami podziału. System SRB powinien udostępniać mechanizm równoległego (wielowątkowego) dostępu do danych umieszczonych w różnych partycjach. Dodatkowo powinna być dostępna możliwość szybkiego przesyłania dużych zbiorów danych poprzez mechanizm przełączania partycji (czyli dane przenoszone są z jednej tabeli do drugiej za pomocą operacji na metadanych, a nie przez fizyczne kopiowanie rekordów). 47. Umożliwiać przechowywanie i efektywne zarządzanie dużymi obiektami binarnymi (pliki graficzne, multimedialne, dokumenty, itp.) Obiekty te powinny nie powinny być przechowywane w plikach bazy danych, ale w systemie plików. Jednocześnie pliki te powinny być zarządzane przez SRB (kontrola dostępu na podstawie uprawnień nadanych w SRB). Dodatkowo dane binarne powinny być dostępne dla użytkowników bazy danych jako standardowa kolumna tabeli (dostęp z poziomu zapytań języka SQL obsługiwanego przez SRB). 48. Udostępniać wbudowany mechanizm kompresji zgromadzonych danych. 49. Udostępniać mechanizm pozwalający na zablokowanie planu wykonania zapytania przez silnik bazy danych (w wyniku takiej operacji zapytanie jest zawsze wykonywane przez silnik bazy danych w ten sam sposób) - przenoszenie systemów między środowiskami testowymi i produkcyjnymi, migracji do innych wersji SRB lub wprowadzania zmian sprzętowych w serwerach. 50. Umożliwiać tworzenie indeksów przechowujących dane osobno dla każdej z kolumn tabeli łącząc je następnie w całość. Indeks powinien również wykorzystywać mechanizm kompresji. 51. Posiadać narzędzie do graficznego projektowania transformacji danych. Narzędzie to powinno pozwalać na przygotowanie definicji transformacji w postaci pliku, który potem może być wykonywany automatycznie lub z asystą operatora. Transformacje powinny posiadać możliwość graficznego definiowania zarówno przepływu sterowania (program i warunki logiczne) jak i przepływu strumienia rekordów poddawanych transformacjom. Zestaw standardowych dostępnych transformacji powinien obejmować takie transformacje jak: sortowanie, wyszukiwanie wartości według klucza w tabelach słownikowych, automatyczna obsługa SCD (Slowly Changing Dimension) w zasilaniu, pobranie danych z serwera FTP, wysłanie a, łączenie danych z wykorzystaniem logiki rozmytej, poprawa jakości danych wykorzystująca integrację z dedykowanym systemem zarządzania jakością danych oraz jego bazą wiedzy i reguł walidujących. Powinna być także zapewniona możliwość tworzenia własnych transformacji. Środowisko tworzenia transformacji danych powinno udostępniać m.in. 20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Licencja Microsoft Windows SQL Server Standard 2012 (nie OEM) lub w pełni równoważny oraz licencja umożliwiająca dostęp do Microsoft Windows SQL Server Standard

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE Opis przedmiotu zamówienia Licencja na Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition Gov. MOLP 1 CPU (2 szt.) lub Licencja na Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla części II - Załącznik nr 1b do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla części II - Załącznik nr 1b do SIWZ OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części II - Załącznik nr 1b do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo licencji oprogramowania SQL Server Standard

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr II

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr II Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia Część nr II Załącznik nr 1b do SIWZ Dostawa licencji na oprogramowanie Microsoft SQL Server 2014 2 sztuki wraz z Windows Server External Connector 2012 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235474-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/93/2015 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie używanego różnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa bezterminowych licencji oprogramowania dotyczącego baz danych bez ograniczenia liczby stanowisk używanych jednocześnie,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja bazami danych Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie przygotowywać dane do dalszej

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz Orin Thomas Peter Ward bob Taylor Egzamin 70-462 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server Training Kit 2012 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013 Egzamin 70-462: Administrowanie

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa: skanerów, drukarek etykiet i czytników kodów kreskowych (urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych

Bardziej szczegółowo

MCSA: SQL Server 2012

MCSA: SQL Server 2012 MCSA: SQL Server 2012 Certyfikat potwierdzaja umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie tworzenia, implementacji i utrzymania rozwiązań w środowisku SQL Server 2012. Czas trwania 60 godzin lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Wymagania edukacyjne w technikum ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Lp. 1 2 4 5 Temat Zasady dotyczące zarządzania projektem podczas prac związanych z tworzeniem bazy oraz cykl życiowy bazy Modele tworzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Czym jest baza danych? Co rozumiemy przez dane? Czym jest system zarządzania bazą danych? 2 / 25 Baza danych Baza danych

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL.

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. Autor: Larry Ullman Poznaj zasady wirtualnego handlu i zarabiaj prawdziwe pieniądze Jak stworzyć doskonałą witrynę sklepu internetowego? Jak

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DYREKTOR GENERALNY Anna Borowska Warszawa, dnia 05.04.2013 roku DFK 04 290 185/2013 Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek William R. Stanek Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2012 Przekład: Krzysztof Szkudlarek APN Promise 2012 Spis treści Wprowadzenie................................... xiii Część I Podstawy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi

Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Proces zarządzania danymi Zarządzanie danymi obejmuje czynności: gromadzenie

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych)

Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych) Spis treści Wstęp... xi Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych) 1 Program SQL Server Management Studio oraz język Transact SQL... 3 Omówienie programu SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZMIANA TREŚCI SIWZ Nr sprawy: OR.VII.272.50.2011 Łódź, dnia 25 lipca 2011 r. Zamawiający Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Wydział ds. Zamówień Publicznych 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2013: Budowanie modeli danych przy użyciu PowerPivot

Microsoft Excel 2013: Budowanie modeli danych przy użyciu PowerPivot Microsoft Excel 2013: Budowanie modeli danych przy użyciu PowerPivot Alberto Ferrari i Marco Russo Przekład: Marek Włodarz APN Promise Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie............................................................

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia Autoryzowany ośrodek Microsoft serdecznie zaprasza na szkolenie z zakresu bazy danych Microsoft SQL Server 2014. Kurs ten dostarczy uczestnikowi wiedzy na zarządzania bazą danych w środowisku

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

W załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

W załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany: MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE Sp. z o. o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 5242688913 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku

Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku Patrick LeBlanc Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................... xv Część

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji.

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji. OFERTA SZKOLENIOWA BAZY DANYCH O firmie: Firma Information & Technology Consulting specjalizuje się w szkoleniach w zakresie systemów bazodanowych Microsoft i Sybase oraz Zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, 2012 Spis treści Wprowadzenie xiii Część 1 Podstawy Microsoft SQL Server 2012 1 Zarządzanie serwerami SQL Server З Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH

RELACYJNE BAZY DANYCH RELACYJNE BAZY DANYCH Aleksander Łuczyk Bielsko-Biała, 15 kwiecień 2015 r. Ludzie używają baz danych każdego dnia. Książka telefoniczna, zbiór wizytówek przypiętych nad biurkiem, encyklopedia czy chociażby

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo