Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia i utrzymania platformy (nr postępowania: BG-II/211/26/2013). Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Szanowni Państwo, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą dokonał modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): W SIWZ (str. 2) w rozdziale III pt. Opis przedmiotu zamówienia, punkt 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu serwerowego, dostawa licencji oprogramowania, przeprowadzenie konsultacji z zakresu współpracujących ze sobą systemu wyszukiwania i gromadzenia danych oraz serwera relacyjnej bazy danych, przeprowadzenie konsultacji z zakresu instalacji, konfiguracji i obsługi oferowanych serwerów oraz oprogramowania. W rozdziale VIII pt. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania spełniania tych warunków, punkt 1 ppkt 3 litery od a) do d) (str. 3,4 SIWZ) otrzymują brzmienie: a) Ekspert w zakresie administracji systemem wyszukiwania i gromadzenia danych: i) posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie, w roli eksperta w zakresie Warszawa, Skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192; tel. (+4822) , fax (+4822)

2 administrowania systemami internetowymi, ii) posiada kwalifikacje w zakresie tworzenia rozwiązań wyszukiwania i gromadzenia danych w technologii Microsoft SharePoint lub równoważnej, potwierdzone przynajmniej jednym z następujących certyfikatów: MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 Configuration, MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2010 Configuration lub innymi potwierdzającymi znajomość problematyki administrowania systemami internetowymi i wystawionymi przez firmy edukacyjne lub uprawnioną instytucję certyfikującą. b) Ekspert w zakresie programowania dla systemu wyszukiwania i gromadzenia danych SharePoint 2010 lub równoważnego: i) posiada doświadczenie, w roli eksperta ds. wytwarzania oprogramowania, potwierdzone udziałem w tej roli w co najmniej trzech różnych projektach, ii) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie w programowaniu przy użyciu środowiska programistycznego, np. Microsoft Visual Studio, potwierdzone udziałem co najmniej w dwóch różnych projektach informatycznych, iii) posiada kwalifikacje w zakresie tworzenia rozwiązań wyszukiwania i gromadzenia danych potwierdzone przynajmniej jednym z następujących certyfikatów: MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 Application Development, MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2010 Application Development, MCPD: SharePoint Developer 2010 lub innymi potwierdzającymi znajomość problematyki projektowania i programowania systemów internetowych i wystawionymi przez firmy edukacyjne lub uprawnioną instytucję certyfikującą. c) Ekspert w zakresie tworzenia rozwiązań dla relacyjnej bazy danych i) posiada doświadczenie, w roli eksperta ds. wytwarzania oprogramowania, potwierdzone udziałem w tej roli w co najmniej trzech różnych projektach, ii) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów wykorzystujących relacyjne bazy danych iii) posiada kwalifikacje w zakresie tworzenia rozwiązań w technologii baz danych potwierdzone przynajmniej jednym z certyfikatów potwierdzający znajomość problematyki projektowania i programowania struktury baz danych i wystawione przez firmy edukacyjne lub uprawnioną instytucję certyfikującą. d) Ekspert w zakresie wdrożeń systemu wyszukiwania i gromadzenia danych i) posiada doświadczenie w zakresie wdrażania systemów informatycznych, w tym odpowiadała za przeprowadzenie co najmniej jednego wdrożenia produkcyjnego, w którym liczba użytkowników końcowych przekraczała 300 osób, ii) posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów zapewniających ciągłość funkcjonowania (synchronizowanie i przełączanie ośrodków przetwarzania, systemy backupu, systemy do odtwarzania po awarii, rozwiązania o wysokiej niezawodności i dostępności); iii) posiada doświadczenie we wdrażaniu i utrzymaniu systemów informatycznych, projektowaniu procesów utrzymaniowych, ról i odpowiedzialności, iv) był odpowiedzialny za zaprojektowanie wdrożenie systemu zapewniającego ciągłość funkcjonowania co najmniej w jednym projekcie. W rozdziale IX SIWZ punkt 1 ppkt 2 litery od a) do d) (str. 6-7 SIWZ) otrzymują brzmienie: a) Ekspert w zakresie administracji systemem wyszukiwania i gromadzenia danych: i) posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie, w roli eksperta w zakresie 2

3 administrowania systemami internetowymi, ii) posiada kwalifikacje w zakresie tworzenia rozwiązań wyszukiwania i gromadzenia danych w technologii Microsoft SharePoint lub równoważnej, potwierdzone przynajmniej jednym z następujących certyfikatów: MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 Configuration, MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2010 Configuration lub innymi potwierdzającymi znajomość problematyki administrowania systemami internetowymi i wystawionymi przez firmy edukacyjne lub uprawnioną instytucję certyfikującą. b) Ekspert w zakresie programowania dla systemu wyszukiwania i gromadzenia danych SharePoint 2010 lub równoważnego: i) posiada doświadczenie, w roli eksperta ds. wytwarzania oprogramowania, potwierdzone udziałem w tej roli w co najmniej trzech różnych projektach, ii) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie w programowaniu przy użyciu środowiska programistycznego, np. Microsoft Visual Studio, potwierdzone udziałem co najmniej w dwóch różnych projektach informatycznych, iii) posiada kwalifikacje w zakresie tworzenia rozwiązań wyszukiwania i gromadzenia danych potwierdzone przynajmniej jednym z następujących certyfikatów: MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 Application Development, MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2010 Application Development, MCPD: SharePoint Developer 2010 lub innymi potwierdzającymi znajomość problematyki projektowania i programowania systemów internetowych i wystawionymi przez firmy edukacyjne lub uprawnioną instytucję certyfikującą. c) Ekspert w zakresie tworzenia rozwiązań dla relacyjnej bazy danych i) posiada doświadczenie, w roli eksperta ds. wytwarzania oprogramowania, potwierdzone udziałem w tej roli w co najmniej trzech różnych projektach, ii) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów wykorzystujących relacyjne bazy danych iii) posiada kwalifikacje w zakresie tworzenia rozwiązań w technologii baz danych potwierdzone przynajmniej jednym z certyfikatów potwierdzający znajomość problematyki projektowania i programowania struktury baz danych i wystawione przez firmy edukacyjne lub uprawnioną instytucję certyfikującą. d) Ekspert w zakresie wdrożeń systemu wyszukiwania i gromadzenia danych i) posiada doświadczenie w zakresie wdrażania systemów informatycznych, w tym odpowiadała za przeprowadzenie co najmniej jednego wdrożenia produkcyjnego, w którym liczba użytkowników końcowych przekraczała 300 osób, ii) posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów zapewniających ciągłość funkcjonowania (synchronizowanie i przełączanie ośrodków przetwarzania, systemy backupu, systemy do odtwarzania po awarii, rozwiązania o wysokiej niezawodności i dostępności); iii) posiada doświadczenie we wdrażaniu i utrzymaniu systemów informatycznych, projektowaniu procesów utrzymaniowych, ról i odpowiedzialności, iv) był odpowiedzialny za zaprojektowanie wdrożenie systemu zapewniającego ciągłość funkcjonowania co najmniej w jednym projekcie. W rozdziale IX SIWZ punkt 9 (str. 9 SIWZ) do dwukropka otrzymuje brzmienie: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca przedłoży: 3

4 W Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (str. 31 SIWZ) zmienia się pierwsze zdanie opisu przedmiotu zamówienia i niniejszym otrzymuje ono brzmienie: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu serwerowego, dostawa licencji oprogramowania, przeprowadzenie konsultacji z zakresu współpracujących ze sobą systemu wyszukiwania i gromadzenia danych oraz serwera relacyjnej bazy danych, przeprowadzenie konsultacji z zakresu instalacji, konfiguracji i obsługi oferowanych serwerów oraz oprogramowania. W OPZ (str. 31 SIWZ) w rozdziale I pt. Dostawa sprzętu komputerowego : - zmienia się: - zdanie pierwsze punktu 1. i niniejszym otrzymuje ono brzmienie: Serwery kasetowe typu BLADE o następujących minimalnych parametrach: (2 sztuki) - w rozdziale I punkt 1 litera g wykreśla się (model 88525TG) W rozdziale III OPZ pt. Usługi wsparcia, punkt 1 Konsultacje (str. 32 SIWZ) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Wykonawca będzie udzielał pracownikom Zamawiającego porad oraz będzie przekazywał wiedzę z zakresu współpracujących ze sobą systemów wyszukiwania i gromadzenia danych oraz relacyjnej bazy danych. W rozdziale III konsultacje, po zdaniu Konsultacje zostaną przeprowadzone przez co najmniej trzech ekspertów Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania (str SIWZ): Wymagania dla ekspertów otrzymują brzmienie: 1. Ekspert w zakresie administracji systemem wyszukiwania i gromadzenia danych a. posiadaj co najmniej trzyletnie doświadczenie, w roli eksperta w zakresie administrowania systemami internetowymi, b. posiada kwalifikacje w zakresie tworzenia rozwiązań wyszukiwania i gromadzenia danych w technologii Microsoft SharePoint lub równoważnej potwierdzone przynajmniej jednym z następujących certyfikatów: MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 Configuration, MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2010 Configuration lub inny potwierdzający znajomość problematyki administrowania systemami internetowymi i wystawione przez firmy edukacyjne lub uprawnioną instytucję certyfikującą. 2. Ekspert w zakresie programowania dla systemu wyszukiwania i gromadzenia danych SharePoint 2010 lub równoważnego: 4

5 a. posiada doświadczenie, w roli eksperta ds. wytwarzania oprogramowania, potwierdzone udziałem w tej roli w co najmniej trzech różnych projektach, b. posiada minimum pięcioletnie doświadczenie w programowaniu przy użyciu środowiska programistycznego, np. Microsoft Visual Studio, potwierdzone udziałem co najmniej w dwóch różnych projektach informatycznych, c. posiada kwalifikacje w zakresie tworzenia rozwiązań wyszukiwania i gromadzenia danych potwierdzone przynajmniej jednym z następujących certyfikatów: MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 Application Development, MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2010 Application Development, MCPD: SharePoint Developer 2010 lub inny potwierdzający znajomość problematyki projektowania i programowania systemów internetowych i wystawione przez firmy edukacyjne lub uprawnioną instytucję certyfikującą 3. Ekspert w zakresie tworzenia rozwiązań dla relacyjnej bazy danych: a. posiada doświadczenie, w roli eksperta ds. wytwarzania oprogramowania, potwierdzone udziałem w tej roli w co najmniej trzech różnych projektach, b. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów wykorzystujących relacyjne bazy danych, c. posiada kwalifikacje w zakresie tworzenia rozwiązań w technologii baz danych potwierdzone przynajmniej jednym z certyfikatów potwierdzający znajomość problematyki projektowania i programowania struktury baz danych i wystawione przez firmy edukacyjne lub uprawnioną instytucję certyfikującą. W rozdziale III po zdaniu Zakres konsultacji obejmować musi co najmniej (str. 33 SIWZ) zmienia się dotychczasowy opis zakresu konsultacji na następujący: 1.1. Administracja w zakresie podstawowym Wprowadzenie do systemu wyszukiwania i gromadzenia danych. cechy produktu przygotowanie do wdrożenia instalacja produktu zaawansowana instalacja Tworzenie Intranetu konfiguracja początkowa farmy konfiguracja struktury logicznej witryn poznanie aplikacji i architektury fizycznej Administracja i automatyzacja konfiguracja centralnej Administracji administracja systemem z wiersza poleceń automatyzacja operacji przy wykorzystaniu PowerShell Konfiguracja zarządzania treścią (Content Management) optymalizacja magazynu danych oraz dostępu 5

6 zarządzanie typami zawartości i kolumnami witryny konfiguracja Managed Metadata Services Konfiguracja autentykacji klasyczni dostawcy autentykacji autentykacja federacyjna Zabezpieczanie treści administracja Użytkownikami i Grupami implementacja Ról użytkowników i przypisywanie do nich użytkowników zabezpieczanie i monitorowanie zawartości 1.2. Administracja w zakresie zaawansowanym Dostosowywanie systemu wyszukiwania i gromadzenia danych do potrzeb firmy dostosowywanie systemu wdrażanie i zarządzanie składnikami i rozwiązaniami konfiguracja rozwiązań typu Sandbox Konfiguracja i zabezpieczanie zabezpieczanie przy wykorzystaniu mechanizmów standardowych i rozszerzonych zabezpieczanie i izolowanie aplikacji sieci Web konfiguracja usług aplikacji Implementacja usług aplikacji produkcyjnych implementacja usług pakietu biurowego wykorzystywanego przez Zamawiającego (Microsoft Office 2007 oraz wyższe) Profile użytkowników i rozwiązania społecznościowe konfiguracja profili użytkownika implementacja rozwiązań rowiązań typu Social Networking Administracja i konfiguracja wyszukiwania konfiguracja wyszukiwania udoskonalanie wyszukiwania Instalacja i aktualizacja instalacja serwerów i farm serwerów aktualizacja systemu monitorowanie i naprawianie instalacji oraz aktualizacji Utrzymywanie ciągłości pracy konfiguracja wysokiej dostępności kopie zapasowe i odzyskiwanie Monitorowanie i optymalizacja wydajności monitor wydajności monitor stanu/procesów raporty użycia i analizy Web monitorowanie i optymalizacja wydajności systemu 1.3. Projektowanie rozwiązań dla systemu wyszukiwania i gromadzenia danych 6

7 Projektowanie logicznej architektury rozpoznawanie wymagań biznesowych omówienie logicznej architektury systemu dokumentowanie ustawień środowiska systemu dokumentowanie logicznej architektury Planowanie Architektury Usług Aplikacji wprowadzenie do architektury usług aplikacji architektura Usług Aplikacji i Komponenty topologie dla usług aplikacji mapowanie usług aplikacji na architekturę logiczna Planowane dla wydajności i pojemności zasady planowania wydajności projektowanie dla wydajności zasady planowania pojemności projektowanie dla pojemności Projektowanie fizycznej architektury projektowanie fizycznych komponentów projektowanie komponentów wsparcia topologie farm mapowanie architektury logicznej na projekt architektury fizycznej Projektowanie planu bezpieczeństwa przygotowanie zasad bezpieczeństwa planowanie kont dla usługi planowanie bezpieczeństwa dla użytkowników i grup planowanie SSL Planowanie zasad autentykacji omówienie uwierzytelniania wprowadzenie do uwierzytelniania typu claim-based wybór odpowiednich metod autentykacji 1.4. Pozostałe aspekty projektowania i administracji rozwiązaniami dla systemu wyszukiwania i gromadzenia danych Planowanie zarządzanych metadanych metadane omówienie typów zawartości mapowanie zarządzanych meta danych na wymagania biznesowe Planowanie rozwiązań społecznościowych (Social Computing) omówienie rozwiązań społecznościowych planowanie funkcjonalności społecznościowych planowanie usług profilu użytkownika Planowanie Zarządzania Treścią na poziomie zaawansowanym omówienie zarządzania treścią na poziomie zaawansowanym planowanie zadań dla zarządzania treścią 7

8 planowanie elementów i zasad zarządzania treścią planowanie zarządzania treścią sieci Web Planowanie implementacji Business Intelligence omówienie zasad Business Intelligence planowanie dostępu do danych planowanie rozwiązań Business Intelligence planowanie raportowanie i prezentacji Tworzenie planu zarządzania omówienie zarządzania elementy kluczowe planu zarządzania planowanie zarządzania składniki i zasady zarządzania Tworzenie planu utrzymania i monitoringu zasady utrzymania i monitoringu tworzenie planu utrzymania tworzenie planu monitoringu monitorowanie i utrzymanie technologii powiązanych Planowanie ciągłości pracy omówienie zasada utrzymania ciągłości pracy tworzenie planu utrzymania ciągłości pracy tworzenie planu kopii zapasowych i odtwarzania Tworzenie planu kopii zapasowych i odzyskiwania rozpoznanie scenariuszy aktualizacji planowanie aktualizacji planowanie aktualizacji 1.5. Programowanie rozwiązań dla systemu wyszukiwania i gromadzenia danych zagadnienia podstawowe (szczególną uwagę należy zwrócić na projektowanie przepływów pracy) Wprowadzenie do platformy programistycznej platforma projektowa hierarchia obiektów praca z obiektami Używanie narzędzi projektowych projektowanie witryn z użyciem dedykowanych aplikacji projektowanie rozwiązań przy użyciu dedykowanych aplikacji przygotowywanie pakietów i ich wdrażanie Projektowanie składników Web Part tworzenie standardowego składnika WebPart tworzenie składników połączonych projektowanie komponentu przy użyciu dedykowanej aplikacji Wykorzystywanie obiektów programowa praca z witrynami 8

9 programowa praca z listami programowa praca z danymi w listami Przechwytywanie zdarzeń i korzystanie z ustawień aplikacji tworzenie komponentów Event Recievier programowe korzystanie z Web.config Projektowanie rozwiązań z użyciem Business Connectivity Services omówienie Business Connectivity Services projektowanie zewnętrznych typów zawartości i list przy użyciu dedykowanej aplikacji projektowanie rozwiązań Business Connectivity Services przy użyciu dedykowanej aplikacji Projektowanie przepływów tworzenie przepływów w dedykowanej aplikacji tworzenie przepływów sekwencyjnych przy użyciu dedykowanej aplikacji Praca z API klienta dla systemu omówienie modelu obiektowego klienta praca z obiektami klienckimi w aplikacjach.net Projektowanie interaktywnych interfejsów użytkownika tworzenie elementów Menu i Wstążek tworzenie okien dialogowych po stronie klienta Projektowanie aplikacji Silverlight tworzenie aplikacji wdrażanie i testowanie aplikacji Silverlight Projektowanie rozwiązań z użyciem SandBox rozwiązanie użytkownika a SandBox ograniczenia rozwiązań SandBox Praca z profilami serwera oraz zasady klasyfikowania API profile użytkowników klasyfikowanie Projektowanie rozwiązań zarządzania treścią (Content Management) rozwiązania klasy Enterprise rozwiązania zarządzania treści sieci web 1.6. Programowanie rozwiązań dla systemu wyszukiwania i gromadzenia danych zagadnienia zaawansowane Zaawansowane pojęcia ASP.NET pamięć serwera procesory serwera transfer i klienci Projektowanie interfejsu użytkownika podstawy Architektury elementy Strony (Page Parts) strony 9

10 globalizacja i lokalizacja projektowanie ułatwień interfejsu Projektowanie dostępu do danych podstawy List i Bibliotek strategie dla danych dużych rozmiarów zarządzanie danymi Projektowanie zasad pobierania danych i integracji zagadnienia pobierania danych projektowanie pobierania danych projektowania zasad integracji Projektowanie artefaktów wymagania klienta tworzenie witryn Projektowanie rozwiązań przetwarzania konfiguracja wieloserwerowa rozwiązania wejścia/wyjścia Sandbox zakańczanie pracy praca z przepływami Projektowanie pakietów instalacyjnych cykl przygotowania pakietu instalacyjnego ustanowienie zasad projektowania Ustalanie strategii projektowania projektowanie klasy Enterprise rola logowania zalety konfiguracji aplikacji Wersjonowanie i wdrażanie zarządzanie cyklem wytwarzania aplikacji kontrola źródeł i wydań strategia wersjonowania aktualizacje wdrożenia Projektowanie architektury informacyjne i nawigacji zrozumienie architektury informacyjnej planowanie zarysu oprogramowania nawigowanie Projektowanie dostosowań i znakowania wprowadzenie do znakowania opcje znakowania decyzje przy znakowaniu zarządzanie interfejsem użytkownika planowanie elementów dostosowywania Projektowanie bezpieczeństwa bezpieczeństwo 10

11 wykorzystywanie alternatywnych magazynów identyfikacji autentykacja oparta na formularzach głębsze spojrzenie na elementy szkodliwe Projektowania zwiększania wydajności stron i dostępu do danych optymalizacja wydajności stron analiza wydajności za pomocą dedykowanej aplikacji optymalizacja wydajności dostępu do danych Projektowanie strategii testowania koncepcje testowania testowanie jednostkowe testy integracyjne testy wydajnościowe 1.7. Programowanie aplikacji do wyszukiwania na platformie wyszukiwania i gromadzenia danych (szczególną uwagę należy zwrócić na zagadnienia tworzenia dostosowanych aplikacji wyszukiwania) Projektowanie strategii przeszukiwania klasy Enterprise omówienie architektury wyszukiwania topologie wyszukiwania planowanie pojemnościowe i wydajnościowe wyszukiwania mapowanie wymagań biznesowych na projekt mechanizmów przeszukiwania Przetwarzanie źródeł danych Architektura wyszukiwania Przeszukiwanie zawartości Konfigurowanie przeszukiwania site ów Składnia słów kluczowych Wprowadzenie do przeszukiwania site u Przeszukiwanie składników webpart Konfigurowanie federacji Podstawy wyszukiwania w obrębie federacji Tworzenie nowych lokalizacji w obrębie federacji Dodawanie metadanych do lokalizacji w obrębie federacji Opcje bezpieczeństwa Zakresy i zarządzane Zakresy wyszukiwania Zarządzane metadane Lingwistyka Hałaśliwe słowa (noise words), tazurus, słowniki dostosowane Sugestie zapytań, pseudonimy, tematyzacja (stemming) Model obiektowy wyszukiwania w obrębie federacji Tworzenie dostosowanych aplikacji wyszukiwania Konfigurowanie zapytań Wydawanie zapytań 11

12 Rozszerzanie konektorów Tworzenie zewnętrznych typów zawartości Konfigurowanie asocjacji Konfigurowanie przeszukań przyrostowych Eksport i import Tworzenie dostosowanych konektorów Kluczowe koncepcje Tworzenie konektora w postaci.net Assembly 1.8. Projektowanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu serwera relacyjnej bazy danych (szczególny nacisk należy zwrócić na korzystanie z XML oraz wyszukiwanie pełno tekstowe) Tworzenie baz danych i plików baz danych tworzenie baz danych tworzenie "Filegroups" tworzenie Schematów tworzenie baz danych typu "Snapshots" Tworzenie własnych typów danych i tabel tworzenie własnych typów danych tworzenie tabel tworzenie tabel partycjonowanych Tworzenie i optymalizacja indeksów planowanie indeksów tworzenie indeksów optymalizacja indeksów Wdrażanie integralności danych za pomocą "constraints" oraz wyzwalaczy definicja pojęcia integralność danych wdrażanie "constraints" wdrażanie wyzwalaczy Korzystanie z XML korzystanie z typu danych XML korzystanie z FOR XML do zwracania zestawu wynikowego korzystanie z OPENXML wprowadzenie do XQuery tworzenie indeksów XML wdrażanie schematów XML Wdrażanie widoków definicja pojęcia widok tworzenie i zarządzanie widokami optymalizacja wydajności za pomocą widoków Wdrażanie procedur przechowywanych tworzenie procedur przechowywanych tworzenie sparametryzowanych procedur przechowywanych 12

13 korzystanie z planów wykonania obsługa błędów Wdrażanie funkcji tworzenie i korzystanie z funkcji praca z funkcjami kontrola kontekstu wykonania Wdrażanie kodu zarządzanego w bazach danych wprowadzenie mechanizmów typu CLR importowanie i konfigurowanie Assemblies tworzenie zarządzanych obiektów baz danych Zarządzanie transakcjami i blokadami omówienie procesu transakcji i zdefiniowanie pojęcia blokad zarządzanie transakcjami zrozumienie architektury działania blokad zarządzanie blokadami Korzystanie z usług typu Service Broker omówienie usługi tworzenie obiektów usługi wysyłanie i odbieranie komunikatów Przeprowadzenie konsultacji teoretycznych musi być potwierdzone protokołem potwierdzającym ww. zakres. W rozdziale III OPZ pt. Usługi wsparcia, punkt 2 Usługa wsparcia w zakresie budowy systemu informatycznego (strona 42 SIWZ) - zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Wykonawca przeprowadzi usługę polegającą na wsparciu Zamawiającego w zakresie przekazania praktyk związanych z instalowaniem i administrowaniem systemami wyszukiwania i gromadzenia danych oraz relacyjnej bazy danych w środowisku Zamawiającego - zdanie trzecie do wypunktowania otrzymuje brzmienie: Konsultacje zostaną przeprowadzone przez co najmniej jednego eksperta Wykonawcy w zakresie wdrożeń systemu wyszukiwania i gromadzenia danych, który musi spełniać następujące wymagania: - po zdaniu w ramach usługi wsparcia zostaną wykonane następujące prace (str. 42 SIWZ), punkty od 2.1 do 2.5 (do wypunktowania) otrzymują brzmienie: 2.1. instalacja relacyjnej bazy danych w środowisku domenowym Zamawiającego instalacja i konfiguracja farmy w środowisku domenowym Zamawiającego (skonfigurowana farma musi w pełni współpracować z istniejącym u Zamawiającego Active Directory), 2.3. instalacja i konfiguracja farmy testowej razem z instalacją kompletu narzędzi do programowania, 13

14 2.4. dodatkowe doinstalowanie polskiej wersji językowej w/w instalacji, 2.5. tworzenia bazowej/szablonowej (tj. zgodnej ze sztuką i wytycznymi producenta) aplikacji do wyszukiwania dokumentów tworzonych w środowisku Microsoft Office, która będzie obejmować: - z ppkt wykreśla się Microsoft SharePoint ; - z ppkt wykreśla się Microsoft SharePoint ; - z pkt. 2.7 wykreśla się dla Microsoft SharePoint W OPZ, w rozdziale V warunki równoważności, w części B pt. Warunki jakie musi spełniać dostarczany serwer relacyjnej bazy danych aby uznać go za równoważny (Microsoft SQL Server 2012) od dotychczasowego punktu 6 (str. 51 SIWZ) do dotychczasowego punktu 42 zmianie ulega numeracja punktów, natomiast po dotychczasowym punkcie 42 (obecnie 33) dodaje się kolejne punkty - zatem punkty od 6 i koleje otrzymują następującą numerację i brzmienie: 6. Rejestrowanie zdarzeń silnika bazy danych w czasie rzeczywistym - SRB musi pozwalać na definiowanie rejestracji zdarzeń na poziomie silnika bazy danych w czasie rzeczywistym w celach diagnostycznych bez ujemnego wpływu na wydajność rozwiązania. Między innymi wymagane są: odczyt lub zapis danych na dysku dla wyszczególnionego zapytania (w celu wychwytywania zapytań znacząco obciążających system), wykonanie zapytania lub procedury trwające dłużej niż zdefiniowany czas (wychwytywanie długo trwających zapytań lub procedur), para zdarzeń zablokowanie/zwolnienie blokady na obiekcie bazy takim jak np. tabela (w celu wychwytywania długotrwałych blokad obiektów bazy). Rejestracja zdarzeń powinna pozwalać na selektywne ich wychwytywanie (rejestrowanie tylko zdarzeń spełniających zdefiniowane warunki filtrujące, np. dotyczących tylko wskazanego obiektu). 7. Zarządzanie serwerem za pomocą skryptów - SRB musi udostępniać mechanizm zarządzania silnikiem bazy danych za pomocą skryptów administracyjnych, które pozwolą zautomatyzować rutynowe czynności związane z zarządzaniem serwerem. 8. Możliwość wywoływania procedur składowanych, jako usług sieci Web (WebServices) - SRB musi umożliwiać tworzenie procedur składowanych, które mogę być udostępnione i wywoływane, jako WebServices bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania. 9. Wysoka dostępność - SRB musi posiadać mechanizm pozwalający na duplikację bazy danych między dwiema lokalizacjami (podstawowa i zapasowa) przy zachowaniu następujących cech: a. bez specjalnego sprzętu (rozwiązanie tylko programowe oparte o sam SRB), b. niezawodne powielanie danych w czasie rzeczywistym (potwierdzone transakcje bazodanowe), 14

15 c. klienci bazy danych automatycznie korzystają z bazy zapasowej w przypadku awarii bazy podstawowej bez zmian w aplikacjach, d. czas przełączenia na system zapasowy poniżej 10 sekund. 10. SRB musi umożliwiać tworzenie klastrów niezawodnościowych. 11. Wykonywanie typowych zadań administracyjnych w trybie on-line - SRB musi umożliwiać wykonywanie typowych zadań administracyjnych (indeksowanie, backup, odtwarzanie danych) bez konieczności przerywania pracy systemu lub przechodzenia w tryb jednoużytkownikowy (operacje w trybie on-line). 12. Możliwość automatycznej aktualizacji systemu - SRB musi umożliwiać automatyczne ściąganie i instalację wszelkich poprawek producenta oprogramowania (redukowania zagrożeń powodowanych przez znane luki w zabezpieczeniach oprogramowania). 13. Definiowanie nowych typów danych - SRB musi umożliwiać definiowanie nowych typów danych wraz z definicją specyficznej dla tych typów danych logiki operacji. Jeśli np. zdefiniujemy typ do przechowywania danych hierarchicznych, to obiekty tego typu powinny udostępnić operacje dostępu do potomków obiektu, rodzica itp. Logika operacji nowego typu danych powinna być implementowana w zaproponowanym przez Dostawcę języku programowania. Nowe typy danych nie mogą być ograniczone wyłącznie do okrojenia typów wbudowanych lub ich kombinacji. 14. Wsparcie dla technologii XML - SRB musi udostępniać mechanizmy składowania i obróbki danych w postaci struktur XML. nw szczególności musi: a. udostępniać typ danych do przechowywania kompletnych dokumentów XML w jednym polu tabeli, b. udostępniać mechanizm walidacji struktur XML-owych względem jednego lub wielu szablonów XSD, c. udostępniać język zapytań do struktur XML, d. udostępniać język modyfikacji danych (DML) w strukturach XML (dodawanie, usuwanie i modyfikację zawartości struktur XML), e. udostępniać możliwość indeksowania struktur XML-owych w celu optymalizacji wykonywania zapytań. 15. Obsługa błędów w kodzie zapytań - język zapytań i procedur w SRB musi umożliwiać zastosowanie mechanizmu przechwytywania błędów wykonania procedury (na zasadzie bloku instrukcji TRY/CATCH) tak jak w klasycznych językach programowania. 16. Możliwość tworzenia rekursywnych zapytań do bazy danych - SRB musi udostępniać wbudowany mechanizm umożliwiający tworzenie rekursywnych zapytań do bazy danych bez potrzeby pisania specjalnych procedur i wywoływania ich w sposób rekurencyjny. 17. Dedykowana sesja administracyjna - SRB musi pozwalać na zdalne połączenie sesji administratora systemu bazy danych w sposób niezależny od normalnych sesji klientów. 18. Wsparcie dla danych przestrzennych SRB musi zapewniać wsparcie dla geometrycznych i geograficznych typów danych pozwalających w prosty sposób przechowywać i analizować informacje o lokalizacji obiektów, dróg i innych punktów orientacyjnych zlokalizowanych na kuli ziemskiej, a w szczególności: a. zapewniać możliwość wykorzystywania szerokości i długości geograficznej do opisu lokalizacji obiektów, 15

16 b. oferować wiele metod, które pozwalają na łatwe operowanie kształtami czy bryłami, testowanie ich wzajemnego ułożenia w układach współrzędnych oraz dokonywanie obliczeń takich wielkości, jak pola figur, odległości do punktu na linii, itp., c. obsługa geometrycznych i geograficznych typów danych powinna być dostępna z poziomu języka zapytań do systemu SRB, 19. Raportowanie zależności między obiektami SRB musi udostępniać obiekty systemowe do raportowania zależności między obiektami baz danych. Mechanizm ten powinien umożliwiać m.in. uzyskanie informacji o referencjach między obiektami, czyli które obiekty bazy danych odwołują się do innych obiektów. 20. Mechanizm blokowania planów wykonania zapytań do bazy danych SRB musi udostępniać mechanizm pozwalający na zablokowanie planu wykonania zapytania przez silnik bazy danych (w wyniku takiej operacji zapytanie jest zawsze wykonywane przez silnik bazy danych w ten sam sposób). Mechanizm ten ma umożliwiać przenoszenie systemów między serwerami (środowisko testowe i produkcyjne), migrację do innych wersji SRB lub wprowadzanie zmian sprzętowych w serwerach. Mechanizm ma umożliwiać przewidywalność czasu odpowiedzi na zapytania. 21. Zarządzanie pustymi wartościami w bazie danych - SRB musi efektywnie zarządzać pustymi wartościami przechowywanymi w bazie danych (NULL). W szczególności puste wartości wprowadzone do bazy danych powinny zajmować minimalny obszar pamięci. 22. System transformacji danych SRB musi posiadać narzędzie do graficznego projektowania transformacji danych. Narzędzie to powinno pozwalać na przygotowanie definicji transformacji w postaci pliku, które potem mogą być wykonywane automatycznie lub z asystą operatora. Transformacje powinny posiadać możliwość graficznego definiowania zarówno przepływu sterowania (program i warunki logiczne) jak i przepływu strumienia rekordów poddawanych transformacjom Powinna być także zapewniona możliwość tworzenia własnych transformacji. Środowisko tworzenia transformacji danych powinno udostępniać m.in. a. mechanizm debuggowania tworzonego rozwiązania, b. mechanizm stawiania pułapek (breakpoints), c. mechanizm logowania do pliku wykonywanych przez transformację operacji, d. możliwość wznowienia wykonania transformacji od punktu, w którym przerwano jej wykonanie (np. w wyniku pojawienia się błędu), e. możliwość cofania i ponawiania wprowadzonych przez użytkownika zmian podczas edycji transformacji (funkcja undo/redo) f. mechanizm analizy przetwarzanych danych (możliwość podglądu rekordów przetwarzanych w strumieniu danych oraz tworzenia statystyk, np. histogram wartości w przetwarzanych kolumnach tabeli), g. mechanizm automatyzacji publikowania utworzonych transformacji na serwerze bazy danych (w szczególności tworzenia wersji instalacyjnej pozwalającej automatyzować proces publikacji na wielu serwerach), h. mechanizm tworzenia parametrów zarówno na poziomie poszczególnych pakietów, jak też na poziomie całego projektu, parametry powinny umożliwiać 16

17 uruchamianie pakietów podrzędnych i przesyłanie do nich wartości parametrów z pakietu nadrzędnego, i. mechanizm mapowania kolumn wykorzystujący ich nazwę i typ danych do automatycznego przemapowania kolumn w sytuacji podmiany źródła danych. 23. Wbudowany system analityczny SRB musi posiadać moduł pozwalający na tworzenie rozwiązań służących do analizy danych wielowymiarowych (kostki OLAP). Powinno być możliwe tworzenie: wymiarów, miar. Wymiary powinny mieć możliwość określania dodatkowych atrybutów będących dodatkowymi poziomami agregacji. Powinna być możliwość definiowania hierarchii w obrębie wymiaru. Przykład: wymiar Lokalizacja Geograficzna. Atrybuty: miasto, gmina, województwo. Hierarchia: Województwo->Gmina. 24. SRB musi mieć możliwość wyliczania agregacji wartości miar dla zmieniających się elementów (członków) wymiarów i ich atrybutów. Agregacje powinny być składowane w jednym z wybranych modeli (MOLAP wyliczone gotowe agregacje rozłącznie w stosunku do danych źródłowych, ROLAP agregacje wyliczane w trakcie zapytania z danych źródłowych). Pojedyncza baza analityczna musi mieć możliwość mieszania modeli składowania, np. dane bieżące ROLAP, historyczne MOLAP w sposób przezroczysty dla wykonywanych zapytań. Dodatkowo powinna być dostępna możliwość drążenia danych z kostki do poziomu rekordów szczegółowych z bazy relacyjnych (drill to detail). 25. SRB musi pozwalać na dodanie akcji przypisanych do elementów kostek wielowymiarowych (np. pozwalających na przejście użytkownika do raportów kontekstowych lub stron www powiązanych z przeglądanym obszarem kostki). 26. System powinien posiadać narzędzie do rejestracji i śledzenia wykonywanych zapytań. 27. System powinien obsługiwać wielojęzyczność (tworzenie obiektów wielowymiarowych w wielu językach w zależności od ustawień na komputerze klienta). 28. Wbudowany system analityczny musi udostępniać rozwiązania Data Mining (m.in. algorytmy reguł związków (Association Rules), szeregów czasowych (Time Series), drzew regresji (Regression Trees), sieci neuronowych (Neural Nets oraz Naive Bayes). Dodatkowo system powinien udostępniać narzędzia do wizualizacji danych z modelu Data Mining oraz język zapytań do odpytywania tych modeli. 29. System analityczny powinien pozwalać na dodawanie własnych algorytmów oraz modułów wizualizacji modeli Data Mining. 30. Tworzenie głównych wskaźników wydajności KPI (Key Performance Indicators) - SRB musi udostępniać użytkownikom możliwość tworzenia wskaźników KPI (Key Performance Indicators) na podstawie danych zgromadzonych w strukturach wielowymiarowych. W szczególności powinien pozwalać na zdefiniowanie takich elementów, jak: wartość aktualna, cel, trend, symbol graficzny wskaźnika w zależności od stosunku wartości aktualnej do celu. 31. System raportowania - SRB musi posiadać możliwość definiowania i generowania raportów. Narzędzie do tworzenia raportów powinno pozwalać na ich graficzną definicję. Raporty powinny być udostępnianie przez system protokołem HTTP (dostęp klienta za pomocą przeglądarki) bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania po stronie serwera. Dodatkowo system raportowania powinien obsługiwać: 17

18 a. raporty parametryzowane, b. cache raportów (generacja raportów bez dostępu do źródła danych), c. cache raportów parametryzowanych (generacja raportów bez dostępu do źródła danych z różnymi wartościami parametrów), d. współdzielenie predefiniowanych zapytań do źródeł danych, e. możliwość opublikowania elementu raportu (wykresu, tabeli) do współdzielonej biblioteki, z której mogą korzystać inni użytkownicy, tworząc nowy raport ze znajdujących się w bibliotece elementów raportowych, f. możliwość wizualizacji wskaźników KPI, g. możliwość wizualizacji danych w postaci obiektów sparkline. Środowisko raportowania powinno być osadzone i administrowane z wykorzystaniem mechanizmu Web Serwisów (Web Services). Wymagane jest generowanie raportów w formatach: XML, PDF, Microsoft Excel (od wersji 1997 do 2010), Microsoft Word (od wersji 1997 do 2010), HTML, TIFF. SRB musi umożliwiać rozbudowę mechanizmów raportowania m.in. o dodatkowe formaty eksportu danych, obsługę nowych źródeł danych dla raportów, funkcje i algorytmy wykorzystywane podczas generowania raportu (np. nowe funkcje agregujące), mechanizmy zabezpieczeń dostępu do raportów. SRB musi umożliwiać wysyłkę raportów drogą mailową w wybranym formacie (subskrypcja). Wbudowany system raportowania powinien posiadać rozszerzalną architekturę oraz otwarte interfejsy do osadzania raportów oraz do integrowania rozwiązania z różnorodnymi środowiskami IT. 32. Zintegrowanie narzędzia do zarządzania systemem SRB musi dostarczać zintegrowane narzędzia do zarządzania i konfiguracji wszystkich usług wchodzących w skład systemu (baza relacyjna, usługi analityczne, usługi raportowe, usługi transformacji danych). Narzędzia te muszą udostępniać możliwość tworzenia i wykonywania skryptów zarządzających SRB oraz silnikiem baz wielowymiarowych OLAP. 33. Możliwość tworzenia funkcji i procedur w innych językach programowania - SRB musi umożliwiać tworzenie procedur i funkcji z wykorzystaniem innych języków programowania, niż standardowo obsługiwany język zapytań danego SRB. System powinien umożliwiać tworzenie w tych językach m.in. agregujących funkcji użytkownika oraz wyzwalaczy. Dodatkowo powinien udostępniać środowisko do debuggowania. 34. Umożliwiać szyfrowanie przechowywanych danych. Szyfrowanie musi być cechą systemu SRB i nie może wymagać jakichkolwiek zmian w aplikacjach korzystających z danych. Zaszyfrowanie lub odszyfrowanie danych nie powinno powodować przerwy w dostępie do danych. Kopia bezpieczeństwa szyfrowanej bazy także powinna być automatycznie zaszyfrowana. 35. Posiadać wbudowany mechanizm ograniczający wykorzystanie zasobów systemu operacyjnego (% wykorzystania czasu procesora, pamięć). Reguły definiujące ograniczenia użytkowników lub ich grup w wykorzystaniu zasobów powinny mieć możliwość użycia w nich logiki zaimplementowanej za pomocą języka programowania (np. używanego w danym SRB języka SQL 18

19 36. Posiadać mechanizm pozwalający na i przechowywanie kluczy szyfrujących na urządzeniach zewnętrznych (np. czytniki kart). Rozwiązanie to powinno być otwarte, to znaczy pozwalać na dodawanie w przyszłości obsługi urządzeń nowych, oczywiście pod warunkiem dostarczenia przez producenta urządzenia odpowiednich modułów oprogramowania zgodnych z SRB. 37. Wspierać skalowanie w kontekście wielkości rozwiązania (powinien być dostępny zarówno na platformie wielo-serwerowej, jak również średniej wielkości komputerów i urządzeń mobilnych). 38. Pozwalać na rejestrację zmian w danych włącznie z zapamiętaniem stanu pojedynczego rekordu danych sprzed modyfikacji. Rozwiązanie nie powinno ujemnie wpływać na wydajność systemu i powinno być konfigurowalne bez wpływu na istniejące aplikacje korzystające z danych. Rozwiązanie powinno rejestrować także zmiany w definicji struktur danych (np. zmiany schematu tabeli) 39. Pozwalać na rejestrację operacji takich jak: logowanie, wylogowanie użytkownika, zmiany w definicji obiektów bazy danych (tabele, procedury), wykonywanie przez wskazanego użytkownika operacji takich jak SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. Rozwiązanie powinno być niezależne od aplikacji, wbudowane w SRB. 40. Umożliwiać dodanie procesora do systemu bez konieczności restartu silnika bazy danych. 41. Umożliwiać dodanie pamięci do systemu bez konieczności restartu silnika bazy danych. 42. Umożliwiać tworzenie w dowolnym momencie kopii tylko do odczytu bazy danych z bieżącego momentu czasu, umożliwiać równolegle ich użytkowanie w celu wykonywania z nich zapytań. 43. Posiadać mechanizm pozwalający na duplikację bazy danych między dwiema lokalizacjami (podstawowa i zapasowa) przy zachowaniu następujących cech: a. bez specjalnego sprzętu (rozwiązanie tylko programowe oparte o sam SRB) b. niezawodne powielanie danych w czasie rzeczywistym (potwierdzone transakcje bazodanowe) c. klienci bazy danych muszą mieć możliwość automatycznego korzystania z bazy zapasowej w przypadku awarii bazy podstawowej bez zmian w aplikacjach d. czas przełączenia na system zapasowy poniżej 10 sekund. e. kompresja danych przesyłanych między serwerem podstawowym i zapasowym (w celu minimalizacji obciążenie sieci) f. system musi automatycznie naprawiać błędy pamięci masowej (w przypadku odkrycia błędu fizycznego odczytu danych z pamięci masowej, poprawny fragment danych jest transferowany z drugiego systemu i korygowany) Powinien również umożliwiać tworzenie klastrów niezawodnościowych, których węzły znajdują się w różnych podsieciach komputerowych. 44. Pozwalać na transakcyjną replikację wybranych danych z bazy danych między wieloma węzłami. Dodanie lub usunięcie węzła nie powinno wpływać na funkcjonowanie i spójność systemu replikacji ani nie powinno przerywać procesu replikacji. Dane mogą w takim schemacie replikacji być modyfikowane w dowolnym węźle (ale tylko w jednym 19

20 węźle w danym momencie). System powinien zawierać narzędzie do nadzorowania i wizualizacji topologii oraz stanu procesu replikacji. Dodatkowo system SRB powinien umożliwiać kompresję przesyłanych danych między serwerami uczestniczącymi w replikacji, aby minimalizować obciążenie łączy sieciowych. 45. Umożliwiać tworzenie indeksów na podzbiorze danych z tabeli określonym poprzez wyrażenie filtrujące. 46. Pozwalać na podział danych w jednej tabeli między różne fizyczne pamięci masowe zgodnie ze zdefiniowanymi warunkami podziału. System SRB powinien udostępniać mechanizm równoległego (wielowątkowego) dostępu do danych umieszczonych w różnych partycjach. Dodatkowo powinna być dostępna możliwość szybkiego przesyłania dużych zbiorów danych poprzez mechanizm przełączania partycji (czyli dane przenoszone są z jednej tabeli do drugiej za pomocą operacji na metadanych, a nie przez fizyczne kopiowanie rekordów). 47. Umożliwiać przechowywanie i efektywne zarządzanie dużymi obiektami binarnymi (pliki graficzne, multimedialne, dokumenty, itp.) Obiekty te powinny nie powinny być przechowywane w plikach bazy danych, ale w systemie plików. Jednocześnie pliki te powinny być zarządzane przez SRB (kontrola dostępu na podstawie uprawnień nadanych w SRB). Dodatkowo dane binarne powinny być dostępne dla użytkowników bazy danych jako standardowa kolumna tabeli (dostęp z poziomu zapytań języka SQL obsługiwanego przez SRB). 48. Udostępniać wbudowany mechanizm kompresji zgromadzonych danych. 49. Udostępniać mechanizm pozwalający na zablokowanie planu wykonania zapytania przez silnik bazy danych (w wyniku takiej operacji zapytanie jest zawsze wykonywane przez silnik bazy danych w ten sam sposób) - przenoszenie systemów między środowiskami testowymi i produkcyjnymi, migracji do innych wersji SRB lub wprowadzania zmian sprzętowych w serwerach. 50. Umożliwiać tworzenie indeksów przechowujących dane osobno dla każdej z kolumn tabeli łącząc je następnie w całość. Indeks powinien również wykorzystywać mechanizm kompresji. 51. Posiadać narzędzie do graficznego projektowania transformacji danych. Narzędzie to powinno pozwalać na przygotowanie definicji transformacji w postaci pliku, który potem może być wykonywany automatycznie lub z asystą operatora. Transformacje powinny posiadać możliwość graficznego definiowania zarówno przepływu sterowania (program i warunki logiczne) jak i przepływu strumienia rekordów poddawanych transformacjom. Zestaw standardowych dostępnych transformacji powinien obejmować takie transformacje jak: sortowanie, wyszukiwanie wartości według klucza w tabelach słownikowych, automatyczna obsługa SCD (Slowly Changing Dimension) w zasilaniu, pobranie danych z serwera FTP, wysłanie a, łączenie danych z wykorzystaniem logiki rozmytej, poprawa jakości danych wykorzystująca integrację z dedykowanym systemem zarządzania jakością danych oraz jego bazą wiedzy i reguł walidujących. Powinna być także zapewniona możliwość tworzenia własnych transformacji. Środowisko tworzenia transformacji danych powinno udostępniać m.in. 20

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

I. Serwer. Załącznik Nr 5 do SIWZ. L.p. Nazwa komponentu

I. Serwer. Załącznik Nr 5 do SIWZ. L.p. Nazwa komponentu Załącznik Nr 5 do SIWZ I. Serwer L.p. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120B-58/AW/15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania - uzupełnienie licencji oprogramowania na potrzeby rozbudowy Systemu Informacyjnego Intranet 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Załącznik nr 4.. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Zamawiający zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo