Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, r Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny"

Transkrypt

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, r Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 30/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BDGzp 2120B 30/AW/14 jest zakup licencji na. Uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BDGzp-2120B-30/AW/14 (SIWZ), które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedzią. Pytanie: Dlaczego Zamawiający z naruszeniem zasad równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wprowadza wymóg dostarczenia tylko oprogramowania firmy Microsoft tylko w ramach umowy Microsoft Select Plus ( ) z dnia 29 listopada 2011 r. zawartej pomiędzy Microsoft Ireland Operations Limited, a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)? Opis przedmiotu zamówienia nie umożliwia dostarczenia produktów równoważnych (np. licencje firmy Microsoft w systemie licencjonowania Open, Open Value itp.), gdyż tylko licencje w systemie SELECT mogą zostać dostarczone na podstawie umowy o której mowa powyżej. Dodatkowo Zamawiający nie wywiązał się z obowiązku opisania równoważności zamawianych produktów, nie zamieszczając żadnego opisu równoważności, nie wskazując na jakich funkcjonalnościach zależy Zamawiającemu. Tym samym Zamawiający przy opracowywaniu SIWZ nie wywiązał się na obowiązku ciążącym na nim na podstawie art. 29 ust 3 ustawy PZP. W związku z powyższym żądamy zmiany treści SIWZ polegającej na wykreśleniu następujących zapisów: 1) Załącznik nr 1 do SIWZ (projekt umowy) 1 pkt 2 Licencje zostaną udzielone w ramach umowy ramowej Microsoft Select Plus ( ) zdnia 29 listopada 2011 r. zawartej pomiędzy Microsoft Ireland Operations Limited a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji." Odpowiedź: Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonał zmiany treści SIWZ poprzez dodanie w Rozdziale I SIWZ ustępu 5 o poniższym brzmieniu. 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji i oprogramowania równoważnego, spełniającego wymagania zgodnie z poniższym opisem równoważności.

2 Z uwagi na to, iż art. 30 ust. 5 ustawy wyraźnie wskazuje na Wykonawcę jako tego, kto zobowiązany jest wykazać, że oferowane rozwiązania i produkty spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego, Wykonawca do oferty załączy opis równoważności, wykonany zgodnie z poniższym opisem. Tabela I Licencje na równoważne do oprogramowania biurowego Lp. Parametr Opis 1. Nazwa oferowanego pakietu zintegrowanych aplikacji biurowych, równoważnego do oprogramowania, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 1 wiersz 2 tabeli oraz ust. 2 wiersz 2 tabeli, i nazwy oraz przeznaczenie jego aplikacji składowych 2. Nazwa oferowanego pakietu zintegrowanych aplikacji biurowych, równoważnego do oprogramowania, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 1 wiersz 3 tabeli oraz ust. 2 wiersz 3 tabeli, i nazwy oraz przeznaczenie jego aplikacji składowych 3. Producent oprogramowania 4. Adres strony internetowej producenta 5. Warunki licencjonowania Tabela II Warunki równoważności licencji na biurowe Wymaganie 1. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. 2. Zamawiający nie dopuszcza dostawy licencji typu OEM, PKC. 3. Licencje muszą pozwalać na sublicencjonowanie dla jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 4. Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania z wcześniejszych wersji zamawianego oprogramowania oraz możliwości kopiowania na wiele urządzeń przy wykorzystaniu jednego standardowego lub spersonalizowanego obrazu, przy użyciu jednego klucza licencyjnego. 5. Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do licencje/ (SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA) 2

3 instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. 6. Licencje na biurowe muszą pozwalać na przenoszenie oprogramowania pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany stacji roboczej). 7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Tabela III Warunki równoważności oprogramowania biurowego Warunek 1. Oprogramowanie równoważne do oprogramowania biurowego, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 1 wiersz 2 i 3 tabeli oraz ust. 2 wiersz 2 i 3 tabeli, musi spełniać niżej wymienione minimalne wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1) interfejs użytkownika w pełnej polskiej wersji językowej, 2) możliwość zdalnej instalacji pakietu oprogramowania poprzez zasady grup (GPO), 3) możliwość automatycznej instalacji komponentów pakietu (przy użyciu instalatora systemowego), 4) wykorzystanie tej samej licencji na komputerze stacjonarnym oraz na komputerze przenośnym użytkownika, 5) prawo do instalacji udostępnianych przez producenta oprogramowania bezpłatnych aktualizacji w okresie co najmniej 5 lat, 6) możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory) tak, aby użytkownik zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej był automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby ponownego uwierzytelniania, 7) tworzenie i edycja dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526), c) umożliwia wykorzystanie schematów XML, d) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES, 3

4 Warunek 8) możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji dokumentów tworzonych za pomocą aplikacji wchodzących w skład pakietów oprogramowania, 9) możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w wytworzonych dokumentach elektronicznych, np. w arkuszu kalkulacyjnym, 10) możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów elektronicznych pozwalających na stwierdzenie, czy dany dokument lub arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, 11) możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów elektronicznych w wypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji, np. w wyniku wyłączenia zasilania komputera, 12) prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach:.doc,.docx,.xls,.xlsx,.xlsm,.ppt,.pptx,.mdb,.accdb, w tym obsługa formatowania, makr, formuł i formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010 i MS Office 2013, bez utraty danych oraz bez konieczności reformatowania dokumentów, 13) automatyczne wyróżnianie i aktywowanie hiperłączy w dokumentach podczas edycji i odczytu, 14) zawiera narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), 15) umożliwia dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb urzędu oraz udostępnianie narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców, 16) dostępna jest pełna dokumentacja w języku polskim do aplikacji, 17) wszystkie aplikacje w pakiecie oprogramowania biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi, 18) pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych, równoważny do oprogramowania, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 1 wiersz 2 tabeli oraz ust. 2 wiersz 2 tabeli, składa się z następujących aplikacji: a) edytora tekstów, b) arkusza kalkulacyjnego, c) narzędzia do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, d) narzędzia do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, e) narzędzia do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), 4

5 Warunek f) narzędzia do tworzenia notatek, przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR, 19) pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych równoważny do oprogramowania, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 1 wiersz 3 tabeli oraz ust. 2 wiersz 3 tabeli, składa się z następujących aplikacji: a) edytora tekstów, b) arkusza kalkulacyjnego, c) narzędzia do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, d) narzędzia do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, e) narzędzia do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), f) narzędzia do tworzenia notatek, przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR, g) narzędzia do tworzenia i pracy z bazą danych, h) narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych, 20) edytor tekstów umożliwia: a) edycję i formatowanie tekstu w języku polskim, przy czym zapewniona jest obsługa języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalność autokorekty i słownika wyrazów bliskoznacznych, b) wstawianie i formatowanie tabel i obiektów graficznych, powiększanie obiektów na cały ekran, wstawianie obrazów i klipów wideo online, prowadnice wyrównania ułatwiające zestawianie wykresów, zdjęć i diagramów z tekstem, c) wstawianie tabel i wykresów z arkusza kalkulacyjnego, w tym tabel przestawnych, d) wykonywanie korespondencji seryjnej bazującej na danych adresowych, np. pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, bazy danych, narzędzia do zarządzania informacją prywatną, e) automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel, rysunków, automatyczne tworzenie spisu treści, f) określenie układu stron (pionowa/pozioma), formatowanie nagłówków i stopek stron, wydruk dokumentów, g) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, h) praca zespołowa, śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych w dokumencie przez użytkowników, prosta adiustacja zapewniająca przejrzysty widok dokumentu z zachowaniem oznaczeń miejsc 5

6 Warunek wprowadzenia śledzonych zmian, komentarze z możliwością oznaczania ich jako gotowe i dodawania odpowiedzi, i) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, Microsoft Word 2007, Microsoft Word 2010 i Microsoft Word 2013, z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, j) otwieranie plików PDF i edytowanie ich zawartości (w tym akapitów, list, tabel), k) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, l) wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych (o którym mowa w art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U r., poz. 235, z późn. zm.), które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML. m) wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2011 r.). 21) arkusz kalkulacyjny umożliwia: a) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, b) tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, automatyczne polecanie wykresu odpowiedniego do wprowadzonych danych, c) wyszukiwanie i zamianę danych, wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, 6

7 Warunek d) tworzenie raportów tabelarycznych, e) tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), możliwość osadzania fragmentów arkusza na stronie sieci Web, f) obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych; narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, g) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, automatyczne polecanie sposobów podsumowania danych, korzystanie z możliwości tworzenia układu tabeli przestawnej wykorzystującej jedną lub wiele tabel z wykorzystaniem tej samej listy pól, tworzenie relacji między tabelami, tworzenie osi czasu tabeli przestawnej w celu interaktywnego filtrowania dat, h) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, i) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003, Microsoft Excel 2007, Microsoft Excel 2010 i Microsoft Excel 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. j) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, 22) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji umożliwia: a) przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, na monitorze lub tablecie, b) drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek c) zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, d) umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, korzystanie z formatu panoramicznego i rozdzielczości HD, nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, ułatwienia wyrównywania obiektów i stosowania jednakowych odstępów, e) umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, f) możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, g) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie 7

8 Warunek slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, h) pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010 i MS PowerPoint 2013, 23) narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych umożliwia: a) tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych, podział treści na kolumny, umieszczanie elementów graficznych, b) tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów, c) płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji, tworzenie tła z obrazów, stosowanie efektów do obrazów i tekstu (np. cienia, odbicia, poświaty, obrotów 3-W), d) wydruk publikacji, wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej, e) eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF, f) możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 24) narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) umożliwia: a) pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego MS Exchange 2010/2013, b) przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych, c) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, d) tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, e) wspieranie funkcji asystenta podczas nieobecności, f) tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów, g) zarządzanie kalendarzem, udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 8

9 Warunek h) zapraszanie uczestników na spotkania, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, i) zarządzanie listą zadań, zlecanie zadań innym użytkownikom, j) zarządzanie listą kontaktów, udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników, 25) narzędzie do tworzenia notatek umożliwia: a) rejestrowanie informacji przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR, b) przechowywanie i udostępnianie informacji, 26) narzędzie do tworzenia i pracy z bazą danych umożliwia: a) tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów (w tym tekstowych i liczbowych), relacji pomiędzy tabelami, formularzy do wprowadzania i edycji danych, raportów, b) tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów, c) edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych lub bazie danych sieci Web, d) połączenie z danymi zewnętrznymi, w szczególności z innymi bazami danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym, 27) narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych umożliwia: a) tworzenie formularzy (zwykłych i interakcyjnych), b) sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych, c) dołączanie do formularzy plików (z ewentualnym ograniczaniem dopuszczalnych typów plików), d) zaprojektowanie formularza, a następnie przesłanie go w wiadomości narzędzia do zarządzania informacją prywatną, z blokowaniem funkcjonalności modyfikacji formularza, e) obsługę podpisów elektronicznych, f) wprowadzanie elementów graficznych do formularzy, g) obsługiwanie formatów: list punktowanych, numerowanych i zwykłych, pól list wielokrotnego wyboru, pól kombi, przycisków obrazów, obsługę hiperłączy, grup i sekcji wyboru, formantów daty i godziny, selektorów osób/grup. Tabela IV Licencje na równoważne do oprogramowania systemowego Lp. Parametr Opis 9

10 1. Nazwa oferowanego oprogramowania systemowego, równoważnego do oprogramowania, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 1 wiersz 1 tabeli oraz ust. 2 wiersz 1 tabeli, i jego przeznaczenie 2. Producent oprogramowania Adres strony internetowej 3. producenta 4. Warunki licencjonowania Tabela V - Warunki równoważności licencji na systemowe Wymaganie 1. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania oprogramowania i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. 2. Zamawiający nie dopuszcza dostawy licencji typu OEM, PKC. 3. Licencje muszą pozwalać na sublicencjonowanie dla jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 4. Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania z wcześniejszych wersji zamawianego oprogramowania oraz możliwości kopiowania na wiele urządzeń przy wykorzystaniu jednego standardowego lub spersonalizowanego obrazu, przy użyciu jednego klucza licencyjnego. 5. Wymagane jest, aby licencje na systemowe były najnowszą dostępną na rynku wersją systemu operacyjnego oferowaną przez producenta systemu, z możliwością (o ile będzie taka potrzeba ze strony zamawiającego) instalacji wcześniejszej wersji systemu z powodu braku kompatybilności sprzętowej komputera. 6. Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat, oraz możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń peryferyjnych przez Internet. 7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania systemowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. licencje/ (SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA) 10

11 Tabela VI Warunki równoważności oprogramowania systemowego Warunek 1. Oprogramowanie równoważne do oprogramowania systemowego, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 1 wiersz 1 tabeli oraz ust. 2 wiersz 1 tabeli, musi spełniać niżej wymienione minimalne wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1) integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory pozwalającej na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów stanowiskowych w sieci Zamawiającego, 2) rozbudowane polityki bezpieczeństwa polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 3) możliwość zarządzania stacjami roboczymi poprzez polityki (zestawy reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji); narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 4) identyfikację sieci komputerowych, do których system operacyjny jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 5) zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; zdalną pomoc i współdzielenie aplikacji, 6) automatyczne zbudowanie obrazu systemu wraz z aplikacjami (w celu automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową); 7) tworzenie kopii zapasowych (Backup) - automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; przywracanie plików systemowych, 8) zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe ; 9) automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI; 10) zlokalizowane w języku polskim co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; wbudowany system pomocy w języku polskim; 11) zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; 11

12 Warunek system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 12) funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem uczenia się pisma użytkownika obsługa języka polskiego, funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem uczenia się głosu użytkownika, 13) zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi takimi jak drukarki sieciowe, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe, dopuszczanie lub blokowanie urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 14) zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi, funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 15) wsparcie dla Sun Java i.net Framework w wersji 1 do 4.5 możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; wsparcie dla Silverlight w wersji minimum 5.0, wsparcie dla JScript i VBScript możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 16) możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 17) wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. Tabela VII Licencje na równoważne do oprogramowania serwerowego i dostępowego Lp. Parametr Opis 1. Nazwa oferowanego oprogramowania serwerowego i dostępowego, równoważnego do oprogramowania, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 3 wiersz 1 i 2 tabeli i jego przeznaczenie 2. Producent oprogramowania 3. Adres strony internetowej producenta 4. Warunki licencjonowania Tabela VIII Warunki równoważności oprogramowania serwerowego i dostępowego Warunek 12

13 Warunek 1. Oprogramowanie równoważne do oprogramowania serwerowego i dostępowego, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 3 wiersz 1 i 2 tabeli musi spełniać niżej wymienione minimalne wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1) odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej do adresatów wewnętrznych oraz zewnętrznych, 2) mechanizmy powiadomień o dostarczeniu i przeczytaniu wiadomości przez adresata, 3) tworzenie i zarządzanie osobistymi kalendarzami, listami kontaktów, zadaniami, notatkami, 4) zarządzanie strukturą i zawartością skrzynki pocztowej samodzielnie przez użytkownika końcowego, w tym: organizacja hierarchii folderów, kategoryzacja treści, nadawanie ważności, flagowanie elementów do wykonania wraz z przypisaniem terminu i przypomnienia, 5) wsparcie dla zastosowania podpisu cyfrowego i szyfrowania wiadomości, 6) możliwość współpraca w hybrydzie z chmurą obliczeniową, 7) możliwość przypisania różnych akcji dla adresata wysyłanej wiadomości, np. do wykonania czy do przeczytania w określonym terminie. Możliwość określenia terminu wygaśnięcia wiadomości, 8) udostępnianie kalendarzy osobistych do wglądu i edycji innym użytkownikom, z możliwością definiowania poziomów dostępu, 9) podgląd stanu dostępności innych użytkowników w oparciu o ich kalendarze, 10) mechanizm planowania spotkań z możliwością zapraszania wymaganych i opcjonalnych uczestników oraz zasobów (np. sala, rzutnik), wraz z podglądem ich dostępności, raportowaniem akceptacji bądź odrzucenia zaproszeń, możliwością proponowania alternatywnych terminów spotkania przez osoby zaproszone, 11) mechanizm prostego delegowania zadań do innych pracowników, wraz ze śledzeniem statusu ich wykonania, 12) tworzenie i zarządzanie współdzielonymi repozytoriami kontaktów, kalendarzy, zadań, 13) obsługa list i grup dystrybucyjnych, 14) dostęp ze skrzynki do poczty elektronicznej, poczty głosowej, wiadomości błyskawicznych i SMS-ów, 15) możliwość informowania zewnętrznych odbiorców o dostępności lub niedostępności, co umożliwia szybkie i wygodne ustalane harmonogramu, 16) możliwość wyboru poziomu szczegółowości udostępnianych informacji o dostępności, 17) widok rozmowy, który ułatwia nawigację w skrzynce odbiorczej, automatycznie organizując wątki wiadomości w oparciu o przebieg rozmowy między stronami, 13

14 Warunek 18) funkcja informująca użytkowników przed kliknięciem przycisku wysyłania o szczegółach wiadomości, które mogą spowodować jej niedostarczenie lub wysłanie pod niewłaściwy adres, obejmująca przypadkowe wysłanie poufnych informacji do odbiorców zewnętrznych, wysyłanie wiadomości do dużych grup dystrybucyjnych lub odbiorców, którzy pozostawili informacje o nieobecności, 19) transkrypcja tekstowa wiadomości głosowej, pozwalająca użytkownikom na szybkie priorytetyzowanie wiadomości bez potrzeby odsłuchiwania pliku dźwiękowego, 20) możliwość uruchomienia osobistego automatycznego asystenta poczty głosowej, 21) telefoniczny dostęp do całej skrzynki odbiorczej w tym poczty elektronicznej, kalendarza i listy kontaktów, 22) udostępnienie użytkownikom możliwości aktualizacji danych kontaktowych i śledzenia odbierania wiadomości e- mail bez potrzeby angażowania wykwalifikowanych pracowników, np. informatyków, administratorów, 23) centralne zarządzanie cyklem życia informacji przechowywanych w systemie pocztowym, w tym śledzenie i rejestrowanie ich przepływu, wygaszanie po zdefiniowanym okresie czasu, archiwizacja, 24) definiowanie kwot na rozmiar skrzynek pocztowych użytkowników, z możliwością ustawiania progu ostrzegawczego poniżej górnego limitu. Możliwość definiowania różnych limitów dla różnych grup użytkowników, 25) możliwość wprowadzenia modelu kontroli dostępu, który umożliwia nadanie specjalistom uprawnień do wykonywania określonych zadań na przykład pracownikom odpowiedzialnym za zgodność z przyjętymi procedurami uprawnień do przeszukiwania wielu skrzynek pocztowych bez przyznawania pełnych uprawnień administracyjnych, 26) możliwość przeniesienia lokalnych archiwów skrzynki pocztowej z komputera na serwer, co pozwala na wydajne, 27) możliwość łatwiejszej klasyfikacji wiadomości dzięki definiowanym centralnie zasadom zachowywania, które można zastosować do poszczególnych wiadomości lub folderów, 28) możliwość wyszukiwania w wielu skrzynkach pocztowych poprzez interfejs przeglądarkowy i funkcja kontroli dostępu w oparciu o role, która umożliwia przeprowadzanie ukierunkowanych wyszukiwań przez wykwalifikowanych pracowników, 29) integracja z usługami zarządzania dostępem do treści (ADRMS) pozwalająca na automatyczne stosowanie ochrony za pomocą zarządzania prawami do informacji (IRM) w celu ograniczenia dostępu do informacji 14

15 Warunek zawartych w wiadomości i możliwości ich wykorzystania, niezależnie od miejsca nadania, 30) odbieranie wiadomości zabezpieczonych funkcją IRM przez partnerów i klientów oraz odpowiadanie na nie nawet, jeśli nie dysponują oni usługami ADRMS, 31) przeglądanie wiadomości wysyłanych na grupy dystrybucyjne przez osoby nimi zarządzające i blokowanie lub dopuszczanie transmisji, 32) możliwość korzystania z łatwego w użyciu interfejsu internetowego w celu wykonywania często spotykanych zadań związanych z pomocą techniczną, 33) możliwość nagrywania przychodzącej poczty głosowej i dostarczenie w postaci mp3 oraz transkrypcji tekstowej, 34) możliwość pracy off-line przy słabej łączności z serwerem lub jej całkowitym braku, z pełnym dostępem do danych przechowywanych w skrzynce pocztowej oraz z zachowaniem podstawowej funkcjonalności systemu. Automatyczne przełączanie się aplikacji klienckiej pomiędzy trybem on-line i off-line w zależności od stanu połączenia z serwerem, 35) możliwość lekkiej synchronizacji aplikacji klienckiej z serwerem w przypadku słabego łącza (tylko nagłówki wiadomości, tylko wiadomości poniżej określonego rozmiaru itp.), 36) możliwość korzystania z usług systemu pocztowego w podstawowym zakresie przy pomocy urządzeń mobilnych typu PDA, SmartPhone, Tablet, 37) możliwość dostępu do systemu pocztowego spoza sieci wewnętrznej poprzez publiczną sieć Internet z dowolnego komputera poprzez interfejs przeglądarkowy, z własnego komputera przenośnego z poziomu standardowej aplikacji klienckiej poczty bez potrzeby zestawiania połączenia RAS czy VPN do firmowej sieci wewnętrznej, 38) możliwość w przypadku korzystania z systemu pocztowego przez interfejs przeglądarkowy podglądu typowych załączników (dokumenty PDF, MS Office) w postaci stron HTML, bez potrzeby posiadania na stacji użytkownika odpowiedniej aplikacji klienckiej. 39) możliwość w przypadku korzystania z systemu pocztowego przez interfejs przeglądarkowy pracy w trybie off-line przy słabej łączności z serwerem lub jej całkowitym braku, z możliwością przeglądania buforowanych wiadomości pocztowych, 40) obsługa interfejsu dostępu do poczty najbardziej popularnych przeglądarek internetowych, takich jak Internet Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox, Chrome, 41) System musi obsługiwać w sposób licencjonowany min użytkowników. 15

16 Tabela IX Licencje na równoważne do oprogramowania serwerowego Lp. Parametr Opis 1. Nazwa oferowanego oprogramowania serwerowego, równoważnego do oprogramowania, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 3 wiersz 3 tabeli i jego przeznaczenie 2. Producent oprogramowania 3. Adres strony internetowej producenta 4. Warunki licencjonowania Tabela X - Warunki równoważności licencji na serwerowe Wymaganie 1. Licencja na serwerowy system operacyjny musi być przypisana do każdego procesora fizycznego na serwerze. 2. Liczba rdzeni procesorów i ilość pamięci nie mogą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji 3. Licencja na serwerowy system operacyjny (SSO) musi pozwalać na dowolne przenoszenie oprogramowania niezależnie od sprzętu oraz umożliwiać instalację z wykorzystaniem jednego klucza (jeżeli występuje) 4. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i dowolnej liczby wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego. licencje/ (SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA) Tabela XI Warunki równoważności oprogramowania serwerowego Warunek 1. Oprogramowanie równoważne do oprogramowania serwerowego, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 3 wiersz 3 tabeli, musi spełniać niżej wymienione minimalne wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1) możliwość wykorzystania, co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. 16

17 Warunek 2) możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności maksymalnej co najmniej 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. 3) możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych. 4) możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. 5) wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. 6) wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. 7) automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik posiadają testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. 8) możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. 9) wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: a) pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, b) umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, c) umożliwiają kompresję ""w locie"" dla wybranych plików i/lub folderów, d) umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL), 10) wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość, 11) wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji, 12) możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET, 13) możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów, 14) wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych, 15) graficzny interfejs użytkownika, 16) zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, 17

18 Warunek komunikaty systemowe, 17) możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji, 18) wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play), 19) możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, 20) dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa, 21) pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management), 22) możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: a) podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, b) usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - podłączenie SSO do domeny w trybie offline bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. c) zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze, d) praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej, e) centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - dystrybucję certyfikatów poprzez http, - konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, f) szyfrowanie plików i folderów, g) szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec), 18

19 Warunek h) możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów, i) serwis udostępniania stron WWW, j) wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), k) wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, l) wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie min aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: - dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych, - obsługi 4-KB sektorów dysków, - nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra, - możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API, - możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode), 23) możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet, 24) wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath), 25) możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego, 26) mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty, 27) możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF, 28) zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. 19

20 Tabela XII Licencje na równoważne do oprogramowania serwerowego Lp. Parametr Opis 1. Nazwa oferowanego oprogramowania serwerowego, równoważnego do oprogramowania, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 3 wiersz 4 tabeli i jego przeznaczenie 2. Producent oprogramowania 3. Adres strony internetowej producenta 4. Warunki licencjonowania Tabela XIII - Warunki równoważności licencji na serwerowe Wymaganie 1. Licencja na serwerowy system operacyjny (SSO) musi być przypisana do każdego procesora fizycznego na serwerze. 2. Liczba rdzeni procesorów i ilość pamięci nie mogą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji. 3. Licencja musi uprawniać do uruchamiania SSO w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego. 4. Licencja na serwerowy system operacyjny musi pozwalać na dowolne przenoszenie oprogramowania niezależnie od sprzętu oraz umożliwiać instalację z wykorzystaniem jednego klucza (jeżeli występuje). Tabela XIV Warunki równoważności oprogramowania serwerowego Warunek 1. Oprogramowanie równoważne do oprogramowania serwerowego, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 3 wiersz 4 tabeli, musi spełniać niżej wymienione minimalne wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1) możliwość wykorzystania, co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym, 2) możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności maksymalnej co najmniej 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny, 3) możliwość budowania klastrów składających się z 64 licencje/ (SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA) 20

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji nieograniczonych czasowo na oprogramowanie Microsoft wymienione

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi. GCI. 400-1/2013 Załącznik nr 5 do siwz dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego dla Gdyńskiego Centrum w ramach rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny

Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny Zał. nr 13 do SIWZ Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Zestaw komputerowy uczniowski 16 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/108/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego do sal ćwiczeniowych i wykładowych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/221/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputerów przenośnych dla Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia INS/BI-31/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 21 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Zakup i dostawa sprzętu informatycznego, kompaktowego monochromatycznego wielofunkcyjnego urządzenia laserowe, oprogramowania biurowego, antywirusowego oraz akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy

Formularz asortymentowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/53/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa drukarki dla Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją podaną w tabeli

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo