Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, r Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny"

Transkrypt

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, r Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 30/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BDGzp 2120B 30/AW/14 jest zakup licencji na. Uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BDGzp-2120B-30/AW/14 (SIWZ), które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedzią. Pytanie: Dlaczego Zamawiający z naruszeniem zasad równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wprowadza wymóg dostarczenia tylko oprogramowania firmy Microsoft tylko w ramach umowy Microsoft Select Plus ( ) z dnia 29 listopada 2011 r. zawartej pomiędzy Microsoft Ireland Operations Limited, a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)? Opis przedmiotu zamówienia nie umożliwia dostarczenia produktów równoważnych (np. licencje firmy Microsoft w systemie licencjonowania Open, Open Value itp.), gdyż tylko licencje w systemie SELECT mogą zostać dostarczone na podstawie umowy o której mowa powyżej. Dodatkowo Zamawiający nie wywiązał się z obowiązku opisania równoważności zamawianych produktów, nie zamieszczając żadnego opisu równoważności, nie wskazując na jakich funkcjonalnościach zależy Zamawiającemu. Tym samym Zamawiający przy opracowywaniu SIWZ nie wywiązał się na obowiązku ciążącym na nim na podstawie art. 29 ust 3 ustawy PZP. W związku z powyższym żądamy zmiany treści SIWZ polegającej na wykreśleniu następujących zapisów: 1) Załącznik nr 1 do SIWZ (projekt umowy) 1 pkt 2 Licencje zostaną udzielone w ramach umowy ramowej Microsoft Select Plus ( ) zdnia 29 listopada 2011 r. zawartej pomiędzy Microsoft Ireland Operations Limited a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji." Odpowiedź: Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonał zmiany treści SIWZ poprzez dodanie w Rozdziale I SIWZ ustępu 5 o poniższym brzmieniu. 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji i oprogramowania równoważnego, spełniającego wymagania zgodnie z poniższym opisem równoważności.

2 Z uwagi na to, iż art. 30 ust. 5 ustawy wyraźnie wskazuje na Wykonawcę jako tego, kto zobowiązany jest wykazać, że oferowane rozwiązania i produkty spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego, Wykonawca do oferty załączy opis równoważności, wykonany zgodnie z poniższym opisem. Tabela I Licencje na równoważne do oprogramowania biurowego Lp. Parametr Opis 1. Nazwa oferowanego pakietu zintegrowanych aplikacji biurowych, równoważnego do oprogramowania, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 1 wiersz 2 tabeli oraz ust. 2 wiersz 2 tabeli, i nazwy oraz przeznaczenie jego aplikacji składowych 2. Nazwa oferowanego pakietu zintegrowanych aplikacji biurowych, równoważnego do oprogramowania, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 1 wiersz 3 tabeli oraz ust. 2 wiersz 3 tabeli, i nazwy oraz przeznaczenie jego aplikacji składowych 3. Producent oprogramowania 4. Adres strony internetowej producenta 5. Warunki licencjonowania Tabela II Warunki równoważności licencji na biurowe Wymaganie 1. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. 2. Zamawiający nie dopuszcza dostawy licencji typu OEM, PKC. 3. Licencje muszą pozwalać na sublicencjonowanie dla jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 4. Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania z wcześniejszych wersji zamawianego oprogramowania oraz możliwości kopiowania na wiele urządzeń przy wykorzystaniu jednego standardowego lub spersonalizowanego obrazu, przy użyciu jednego klucza licencyjnego. 5. Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do licencje/ (SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA) 2

3 instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. 6. Licencje na biurowe muszą pozwalać na przenoszenie oprogramowania pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany stacji roboczej). 7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Tabela III Warunki równoważności oprogramowania biurowego Warunek 1. Oprogramowanie równoważne do oprogramowania biurowego, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 1 wiersz 2 i 3 tabeli oraz ust. 2 wiersz 2 i 3 tabeli, musi spełniać niżej wymienione minimalne wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1) interfejs użytkownika w pełnej polskiej wersji językowej, 2) możliwość zdalnej instalacji pakietu oprogramowania poprzez zasady grup (GPO), 3) możliwość automatycznej instalacji komponentów pakietu (przy użyciu instalatora systemowego), 4) wykorzystanie tej samej licencji na komputerze stacjonarnym oraz na komputerze przenośnym użytkownika, 5) prawo do instalacji udostępnianych przez producenta oprogramowania bezpłatnych aktualizacji w okresie co najmniej 5 lat, 6) możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory) tak, aby użytkownik zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej był automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby ponownego uwierzytelniania, 7) tworzenie i edycja dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526), c) umożliwia wykorzystanie schematów XML, d) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES, 3

4 Warunek 8) możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji dokumentów tworzonych za pomocą aplikacji wchodzących w skład pakietów oprogramowania, 9) możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w wytworzonych dokumentach elektronicznych, np. w arkuszu kalkulacyjnym, 10) możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów elektronicznych pozwalających na stwierdzenie, czy dany dokument lub arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, 11) możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów elektronicznych w wypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji, np. w wyniku wyłączenia zasilania komputera, 12) prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach:.doc,.docx,.xls,.xlsx,.xlsm,.ppt,.pptx,.mdb,.accdb, w tym obsługa formatowania, makr, formuł i formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010 i MS Office 2013, bez utraty danych oraz bez konieczności reformatowania dokumentów, 13) automatyczne wyróżnianie i aktywowanie hiperłączy w dokumentach podczas edycji i odczytu, 14) zawiera narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), 15) umożliwia dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb urzędu oraz udostępnianie narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców, 16) dostępna jest pełna dokumentacja w języku polskim do aplikacji, 17) wszystkie aplikacje w pakiecie oprogramowania biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi, 18) pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych, równoważny do oprogramowania, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 1 wiersz 2 tabeli oraz ust. 2 wiersz 2 tabeli, składa się z następujących aplikacji: a) edytora tekstów, b) arkusza kalkulacyjnego, c) narzędzia do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, d) narzędzia do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, e) narzędzia do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), 4

5 Warunek f) narzędzia do tworzenia notatek, przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR, 19) pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych równoważny do oprogramowania, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 1 wiersz 3 tabeli oraz ust. 2 wiersz 3 tabeli, składa się z następujących aplikacji: a) edytora tekstów, b) arkusza kalkulacyjnego, c) narzędzia do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, d) narzędzia do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, e) narzędzia do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), f) narzędzia do tworzenia notatek, przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR, g) narzędzia do tworzenia i pracy z bazą danych, h) narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych, 20) edytor tekstów umożliwia: a) edycję i formatowanie tekstu w języku polskim, przy czym zapewniona jest obsługa języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalność autokorekty i słownika wyrazów bliskoznacznych, b) wstawianie i formatowanie tabel i obiektów graficznych, powiększanie obiektów na cały ekran, wstawianie obrazów i klipów wideo online, prowadnice wyrównania ułatwiające zestawianie wykresów, zdjęć i diagramów z tekstem, c) wstawianie tabel i wykresów z arkusza kalkulacyjnego, w tym tabel przestawnych, d) wykonywanie korespondencji seryjnej bazującej na danych adresowych, np. pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, bazy danych, narzędzia do zarządzania informacją prywatną, e) automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel, rysunków, automatyczne tworzenie spisu treści, f) określenie układu stron (pionowa/pozioma), formatowanie nagłówków i stopek stron, wydruk dokumentów, g) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, h) praca zespołowa, śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych w dokumencie przez użytkowników, prosta adiustacja zapewniająca przejrzysty widok dokumentu z zachowaniem oznaczeń miejsc 5

6 Warunek wprowadzenia śledzonych zmian, komentarze z możliwością oznaczania ich jako gotowe i dodawania odpowiedzi, i) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, Microsoft Word 2007, Microsoft Word 2010 i Microsoft Word 2013, z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, j) otwieranie plików PDF i edytowanie ich zawartości (w tym akapitów, list, tabel), k) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, l) wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych (o którym mowa w art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U r., poz. 235, z późn. zm.), które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML. m) wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2011 r.). 21) arkusz kalkulacyjny umożliwia: a) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, b) tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, automatyczne polecanie wykresu odpowiedniego do wprowadzonych danych, c) wyszukiwanie i zamianę danych, wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, 6

7 Warunek d) tworzenie raportów tabelarycznych, e) tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), możliwość osadzania fragmentów arkusza na stronie sieci Web, f) obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych; narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, g) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, automatyczne polecanie sposobów podsumowania danych, korzystanie z możliwości tworzenia układu tabeli przestawnej wykorzystującej jedną lub wiele tabel z wykorzystaniem tej samej listy pól, tworzenie relacji między tabelami, tworzenie osi czasu tabeli przestawnej w celu interaktywnego filtrowania dat, h) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, i) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003, Microsoft Excel 2007, Microsoft Excel 2010 i Microsoft Excel 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. j) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, 22) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji umożliwia: a) przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, na monitorze lub tablecie, b) drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek c) zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, d) umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, korzystanie z formatu panoramicznego i rozdzielczości HD, nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, ułatwienia wyrównywania obiektów i stosowania jednakowych odstępów, e) umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, f) możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, g) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie 7

8 Warunek slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, h) pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010 i MS PowerPoint 2013, 23) narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych umożliwia: a) tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych, podział treści na kolumny, umieszczanie elementów graficznych, b) tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów, c) płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji, tworzenie tła z obrazów, stosowanie efektów do obrazów i tekstu (np. cienia, odbicia, poświaty, obrotów 3-W), d) wydruk publikacji, wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej, e) eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF, f) możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 24) narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) umożliwia: a) pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego MS Exchange 2010/2013, b) przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych, c) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, d) tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, e) wspieranie funkcji asystenta podczas nieobecności, f) tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów, g) zarządzanie kalendarzem, udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 8

9 Warunek h) zapraszanie uczestników na spotkania, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, i) zarządzanie listą zadań, zlecanie zadań innym użytkownikom, j) zarządzanie listą kontaktów, udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników, 25) narzędzie do tworzenia notatek umożliwia: a) rejestrowanie informacji przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR, b) przechowywanie i udostępnianie informacji, 26) narzędzie do tworzenia i pracy z bazą danych umożliwia: a) tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów (w tym tekstowych i liczbowych), relacji pomiędzy tabelami, formularzy do wprowadzania i edycji danych, raportów, b) tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów, c) edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych lub bazie danych sieci Web, d) połączenie z danymi zewnętrznymi, w szczególności z innymi bazami danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym, 27) narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych umożliwia: a) tworzenie formularzy (zwykłych i interakcyjnych), b) sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych, c) dołączanie do formularzy plików (z ewentualnym ograniczaniem dopuszczalnych typów plików), d) zaprojektowanie formularza, a następnie przesłanie go w wiadomości narzędzia do zarządzania informacją prywatną, z blokowaniem funkcjonalności modyfikacji formularza, e) obsługę podpisów elektronicznych, f) wprowadzanie elementów graficznych do formularzy, g) obsługiwanie formatów: list punktowanych, numerowanych i zwykłych, pól list wielokrotnego wyboru, pól kombi, przycisków obrazów, obsługę hiperłączy, grup i sekcji wyboru, formantów daty i godziny, selektorów osób/grup. Tabela IV Licencje na równoważne do oprogramowania systemowego Lp. Parametr Opis 9

10 1. Nazwa oferowanego oprogramowania systemowego, równoważnego do oprogramowania, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 1 wiersz 1 tabeli oraz ust. 2 wiersz 1 tabeli, i jego przeznaczenie 2. Producent oprogramowania Adres strony internetowej 3. producenta 4. Warunki licencjonowania Tabela V - Warunki równoważności licencji na systemowe Wymaganie 1. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania oprogramowania i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. 2. Zamawiający nie dopuszcza dostawy licencji typu OEM, PKC. 3. Licencje muszą pozwalać na sublicencjonowanie dla jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 4. Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania z wcześniejszych wersji zamawianego oprogramowania oraz możliwości kopiowania na wiele urządzeń przy wykorzystaniu jednego standardowego lub spersonalizowanego obrazu, przy użyciu jednego klucza licencyjnego. 5. Wymagane jest, aby licencje na systemowe były najnowszą dostępną na rynku wersją systemu operacyjnego oferowaną przez producenta systemu, z możliwością (o ile będzie taka potrzeba ze strony zamawiającego) instalacji wcześniejszej wersji systemu z powodu braku kompatybilności sprzętowej komputera. 6. Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat, oraz możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń peryferyjnych przez Internet. 7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania systemowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. licencje/ (SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA) 10

11 Tabela VI Warunki równoważności oprogramowania systemowego Warunek 1. Oprogramowanie równoważne do oprogramowania systemowego, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 1 wiersz 1 tabeli oraz ust. 2 wiersz 1 tabeli, musi spełniać niżej wymienione minimalne wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1) integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory pozwalającej na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów stanowiskowych w sieci Zamawiającego, 2) rozbudowane polityki bezpieczeństwa polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 3) możliwość zarządzania stacjami roboczymi poprzez polityki (zestawy reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji); narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 4) identyfikację sieci komputerowych, do których system operacyjny jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 5) zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; zdalną pomoc i współdzielenie aplikacji, 6) automatyczne zbudowanie obrazu systemu wraz z aplikacjami (w celu automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową); 7) tworzenie kopii zapasowych (Backup) - automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; przywracanie plików systemowych, 8) zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe ; 9) automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI; 10) zlokalizowane w języku polskim co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; wbudowany system pomocy w języku polskim; 11) zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; 11

12 Warunek system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 12) funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem uczenia się pisma użytkownika obsługa języka polskiego, funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem uczenia się głosu użytkownika, 13) zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi takimi jak drukarki sieciowe, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe, dopuszczanie lub blokowanie urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 14) zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi, funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 15) wsparcie dla Sun Java i.net Framework w wersji 1 do 4.5 możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; wsparcie dla Silverlight w wersji minimum 5.0, wsparcie dla JScript i VBScript możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 16) możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 17) wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. Tabela VII Licencje na równoważne do oprogramowania serwerowego i dostępowego Lp. Parametr Opis 1. Nazwa oferowanego oprogramowania serwerowego i dostępowego, równoważnego do oprogramowania, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 3 wiersz 1 i 2 tabeli i jego przeznaczenie 2. Producent oprogramowania 3. Adres strony internetowej producenta 4. Warunki licencjonowania Tabela VIII Warunki równoważności oprogramowania serwerowego i dostępowego Warunek 12

13 Warunek 1. Oprogramowanie równoważne do oprogramowania serwerowego i dostępowego, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 3 wiersz 1 i 2 tabeli musi spełniać niżej wymienione minimalne wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1) odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej do adresatów wewnętrznych oraz zewnętrznych, 2) mechanizmy powiadomień o dostarczeniu i przeczytaniu wiadomości przez adresata, 3) tworzenie i zarządzanie osobistymi kalendarzami, listami kontaktów, zadaniami, notatkami, 4) zarządzanie strukturą i zawartością skrzynki pocztowej samodzielnie przez użytkownika końcowego, w tym: organizacja hierarchii folderów, kategoryzacja treści, nadawanie ważności, flagowanie elementów do wykonania wraz z przypisaniem terminu i przypomnienia, 5) wsparcie dla zastosowania podpisu cyfrowego i szyfrowania wiadomości, 6) możliwość współpraca w hybrydzie z chmurą obliczeniową, 7) możliwość przypisania różnych akcji dla adresata wysyłanej wiadomości, np. do wykonania czy do przeczytania w określonym terminie. Możliwość określenia terminu wygaśnięcia wiadomości, 8) udostępnianie kalendarzy osobistych do wglądu i edycji innym użytkownikom, z możliwością definiowania poziomów dostępu, 9) podgląd stanu dostępności innych użytkowników w oparciu o ich kalendarze, 10) mechanizm planowania spotkań z możliwością zapraszania wymaganych i opcjonalnych uczestników oraz zasobów (np. sala, rzutnik), wraz z podglądem ich dostępności, raportowaniem akceptacji bądź odrzucenia zaproszeń, możliwością proponowania alternatywnych terminów spotkania przez osoby zaproszone, 11) mechanizm prostego delegowania zadań do innych pracowników, wraz ze śledzeniem statusu ich wykonania, 12) tworzenie i zarządzanie współdzielonymi repozytoriami kontaktów, kalendarzy, zadań, 13) obsługa list i grup dystrybucyjnych, 14) dostęp ze skrzynki do poczty elektronicznej, poczty głosowej, wiadomości błyskawicznych i SMS-ów, 15) możliwość informowania zewnętrznych odbiorców o dostępności lub niedostępności, co umożliwia szybkie i wygodne ustalane harmonogramu, 16) możliwość wyboru poziomu szczegółowości udostępnianych informacji o dostępności, 17) widok rozmowy, który ułatwia nawigację w skrzynce odbiorczej, automatycznie organizując wątki wiadomości w oparciu o przebieg rozmowy między stronami, 13

14 Warunek 18) funkcja informująca użytkowników przed kliknięciem przycisku wysyłania o szczegółach wiadomości, które mogą spowodować jej niedostarczenie lub wysłanie pod niewłaściwy adres, obejmująca przypadkowe wysłanie poufnych informacji do odbiorców zewnętrznych, wysyłanie wiadomości do dużych grup dystrybucyjnych lub odbiorców, którzy pozostawili informacje o nieobecności, 19) transkrypcja tekstowa wiadomości głosowej, pozwalająca użytkownikom na szybkie priorytetyzowanie wiadomości bez potrzeby odsłuchiwania pliku dźwiękowego, 20) możliwość uruchomienia osobistego automatycznego asystenta poczty głosowej, 21) telefoniczny dostęp do całej skrzynki odbiorczej w tym poczty elektronicznej, kalendarza i listy kontaktów, 22) udostępnienie użytkownikom możliwości aktualizacji danych kontaktowych i śledzenia odbierania wiadomości e- mail bez potrzeby angażowania wykwalifikowanych pracowników, np. informatyków, administratorów, 23) centralne zarządzanie cyklem życia informacji przechowywanych w systemie pocztowym, w tym śledzenie i rejestrowanie ich przepływu, wygaszanie po zdefiniowanym okresie czasu, archiwizacja, 24) definiowanie kwot na rozmiar skrzynek pocztowych użytkowników, z możliwością ustawiania progu ostrzegawczego poniżej górnego limitu. Możliwość definiowania różnych limitów dla różnych grup użytkowników, 25) możliwość wprowadzenia modelu kontroli dostępu, który umożliwia nadanie specjalistom uprawnień do wykonywania określonych zadań na przykład pracownikom odpowiedzialnym za zgodność z przyjętymi procedurami uprawnień do przeszukiwania wielu skrzynek pocztowych bez przyznawania pełnych uprawnień administracyjnych, 26) możliwość przeniesienia lokalnych archiwów skrzynki pocztowej z komputera na serwer, co pozwala na wydajne, 27) możliwość łatwiejszej klasyfikacji wiadomości dzięki definiowanym centralnie zasadom zachowywania, które można zastosować do poszczególnych wiadomości lub folderów, 28) możliwość wyszukiwania w wielu skrzynkach pocztowych poprzez interfejs przeglądarkowy i funkcja kontroli dostępu w oparciu o role, która umożliwia przeprowadzanie ukierunkowanych wyszukiwań przez wykwalifikowanych pracowników, 29) integracja z usługami zarządzania dostępem do treści (ADRMS) pozwalająca na automatyczne stosowanie ochrony za pomocą zarządzania prawami do informacji (IRM) w celu ograniczenia dostępu do informacji 14

15 Warunek zawartych w wiadomości i możliwości ich wykorzystania, niezależnie od miejsca nadania, 30) odbieranie wiadomości zabezpieczonych funkcją IRM przez partnerów i klientów oraz odpowiadanie na nie nawet, jeśli nie dysponują oni usługami ADRMS, 31) przeglądanie wiadomości wysyłanych na grupy dystrybucyjne przez osoby nimi zarządzające i blokowanie lub dopuszczanie transmisji, 32) możliwość korzystania z łatwego w użyciu interfejsu internetowego w celu wykonywania często spotykanych zadań związanych z pomocą techniczną, 33) możliwość nagrywania przychodzącej poczty głosowej i dostarczenie w postaci mp3 oraz transkrypcji tekstowej, 34) możliwość pracy off-line przy słabej łączności z serwerem lub jej całkowitym braku, z pełnym dostępem do danych przechowywanych w skrzynce pocztowej oraz z zachowaniem podstawowej funkcjonalności systemu. Automatyczne przełączanie się aplikacji klienckiej pomiędzy trybem on-line i off-line w zależności od stanu połączenia z serwerem, 35) możliwość lekkiej synchronizacji aplikacji klienckiej z serwerem w przypadku słabego łącza (tylko nagłówki wiadomości, tylko wiadomości poniżej określonego rozmiaru itp.), 36) możliwość korzystania z usług systemu pocztowego w podstawowym zakresie przy pomocy urządzeń mobilnych typu PDA, SmartPhone, Tablet, 37) możliwość dostępu do systemu pocztowego spoza sieci wewnętrznej poprzez publiczną sieć Internet z dowolnego komputera poprzez interfejs przeglądarkowy, z własnego komputera przenośnego z poziomu standardowej aplikacji klienckiej poczty bez potrzeby zestawiania połączenia RAS czy VPN do firmowej sieci wewnętrznej, 38) możliwość w przypadku korzystania z systemu pocztowego przez interfejs przeglądarkowy podglądu typowych załączników (dokumenty PDF, MS Office) w postaci stron HTML, bez potrzeby posiadania na stacji użytkownika odpowiedniej aplikacji klienckiej. 39) możliwość w przypadku korzystania z systemu pocztowego przez interfejs przeglądarkowy pracy w trybie off-line przy słabej łączności z serwerem lub jej całkowitym braku, z możliwością przeglądania buforowanych wiadomości pocztowych, 40) obsługa interfejsu dostępu do poczty najbardziej popularnych przeglądarek internetowych, takich jak Internet Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox, Chrome, 41) System musi obsługiwać w sposób licencjonowany min użytkowników. 15

16 Tabela IX Licencje na równoważne do oprogramowania serwerowego Lp. Parametr Opis 1. Nazwa oferowanego oprogramowania serwerowego, równoważnego do oprogramowania, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 3 wiersz 3 tabeli i jego przeznaczenie 2. Producent oprogramowania 3. Adres strony internetowej producenta 4. Warunki licencjonowania Tabela X - Warunki równoważności licencji na serwerowe Wymaganie 1. Licencja na serwerowy system operacyjny musi być przypisana do każdego procesora fizycznego na serwerze. 2. Liczba rdzeni procesorów i ilość pamięci nie mogą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji 3. Licencja na serwerowy system operacyjny (SSO) musi pozwalać na dowolne przenoszenie oprogramowania niezależnie od sprzętu oraz umożliwiać instalację z wykorzystaniem jednego klucza (jeżeli występuje) 4. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i dowolnej liczby wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego. licencje/ (SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA) Tabela XI Warunki równoważności oprogramowania serwerowego Warunek 1. Oprogramowanie równoważne do oprogramowania serwerowego, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 3 wiersz 3 tabeli, musi spełniać niżej wymienione minimalne wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1) możliwość wykorzystania, co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. 16

17 Warunek 2) możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności maksymalnej co najmniej 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. 3) możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych. 4) możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. 5) wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. 6) wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. 7) automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik posiadają testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. 8) możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. 9) wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: a) pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, b) umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, c) umożliwiają kompresję ""w locie"" dla wybranych plików i/lub folderów, d) umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL), 10) wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość, 11) wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji, 12) możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET, 13) możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów, 14) wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych, 15) graficzny interfejs użytkownika, 16) zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, 17

18 Warunek komunikaty systemowe, 17) możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji, 18) wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play), 19) możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, 20) dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa, 21) pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management), 22) możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: a) podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, b) usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - podłączenie SSO do domeny w trybie offline bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. c) zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze, d) praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej, e) centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - dystrybucję certyfikatów poprzez http, - konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, f) szyfrowanie plików i folderów, g) szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec), 18

19 Warunek h) możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów, i) serwis udostępniania stron WWW, j) wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), k) wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, l) wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie min aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: - dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych, - obsługi 4-KB sektorów dysków, - nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra, - możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API, - możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode), 23) możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet, 24) wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath), 25) możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego, 26) mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty, 27) możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF, 28) zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. 19

20 Tabela XII Licencje na równoważne do oprogramowania serwerowego Lp. Parametr Opis 1. Nazwa oferowanego oprogramowania serwerowego, równoważnego do oprogramowania, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 3 wiersz 4 tabeli i jego przeznaczenie 2. Producent oprogramowania 3. Adres strony internetowej producenta 4. Warunki licencjonowania Tabela XIII - Warunki równoważności licencji na serwerowe Wymaganie 1. Licencja na serwerowy system operacyjny (SSO) musi być przypisana do każdego procesora fizycznego na serwerze. 2. Liczba rdzeni procesorów i ilość pamięci nie mogą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji. 3. Licencja musi uprawniać do uruchamiania SSO w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego. 4. Licencja na serwerowy system operacyjny musi pozwalać na dowolne przenoszenie oprogramowania niezależnie od sprzętu oraz umożliwiać instalację z wykorzystaniem jednego klucza (jeżeli występuje). Tabela XIV Warunki równoważności oprogramowania serwerowego Warunek 1. Oprogramowanie równoważne do oprogramowania serwerowego, o którym mowa w załączniku do umowy, ust. 3 wiersz 4 tabeli, musi spełniać niżej wymienione minimalne wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1) możliwość wykorzystania, co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym, 2) możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności maksymalnej co najmniej 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny, 3) możliwość budowania klastrów składających się z 64 licencje/ (SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA) 20

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Specyfikacja funkcjonalna oferowanego oprogramowania wymagane podanie konkretnych funkcjonalności na temat oferowanego oprogramowania. Wymagania minimalne dla pakietu

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zał. nr 1 do SIWZ (zał. nr 1 do wzoru umowy) Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zamawiający oświadcza, iż w związku z potrzebą zapewnienia

Bardziej szczegółowo

wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych Strona 1 z 6

wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych Strona 1 z 6 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Oprogramowanie Oprogramowanie musi być zgodne Microsoft Office Standard 2010 licencja edukacyjna, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

I. Formularz cenowy załącznik nr 7 do SIWZ_zadanie nr 7

I. Formularz cenowy załącznik nr 7 do SIWZ_zadanie nr 7 I. Formularz cenowy załącznik nr 7 do SIWZ_zadanie nr 7 L.p. Opis Oferowany producent Oferowany model (oznaczenie typu) Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto 1 2 Licencje oprogramowania "biurowego"

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Zakup oprogramowania w ramach projektu Urząd na piątkę z plusem. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Projektu: Urząd na piątkę z plusem;

Bardziej szczegółowo

A. Oferujemy dostawę 40 sztuk licencji.. zgodnie z niżej opisanymi wymaganiami.

A. Oferujemy dostawę 40 sztuk licencji.. zgodnie z niżej opisanymi wymaganiami. Załącznik nr 5 do SIWZ... /pieczęć Wykonawcy/ Specyfikacja techniczna/oferta techniczna Dostawa oprogramowania A. Oferujemy dostawę 40 sztuk licencji.. zgodnie z niżej opisanymi wymaganiami. Pakiet biurowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa platformy do subskrypcji oprogramowania oraz oprogramowania komputerowego dla Zespołu Szkół w Lubaczowie w ramach projektu Podkarpacie stawia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji nieograniczonych czasowo na oprogramowanie Microsoft wymienione

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec systemu operacyjnego równoważnego Microsoft Windows 7 Pro lub 8.x Pro 64 bit PL:

Wymagania wobec systemu operacyjnego równoważnego Microsoft Windows 7 Pro lub 8.x Pro 64 bit PL: Załącznik Nr 1B do SIWZ Lp. System operacyjny Wymagania wobec systemu operacyjnego równoważnego Microsoft Windows 7 Pro lub 8.x Pro 64 bit PL: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Możliwość dokonywania

Bardziej szczegółowo

znak sprawy : ZZP-173/13

znak sprawy : ZZP-173/13 znak sprawy : ZZP-173/13 załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji nieograniczonych czasowo na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) BDG.III.2510.27.2016.RB Załącznik Nr 1b do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) CZĘŚĆ III 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie niewyłącznych, nieograniczonych

Bardziej szczegółowo

Część I - Zadanie nr 3.1: Pakiet aplikacji biurowych

Część I - Zadanie nr 3.1: Pakiet aplikacji biurowych Część I - Zadanie nr 3.1: Pakiet aplikacji biurowych Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Pakietu aplikacji biurowych na warunkach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza).

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). OP-IV.272.67.2014.NSZ Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). I. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Powiatowy Urząd Pracy w Opolu 45-266 Opole ul. mjr Hubala 21 tel. (77) 44-22-929, fax (077) 44-22-928 http://www.pup.opole.pl; e-mail: opop@praca.gov.pl DO-252-18-2/AM/2007 Opole, dn. 05.09.2007r. dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Chełmiec 07.02.2014 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Nr postępowania: WPR.271-1.2014 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Część III Dostawa oprogramowania

Opis przedmiotu zamówienia Część III Dostawa oprogramowania OP-IV.272.38.2013.EB Załącznik nr 1_3 do SIWZ - część III Opis przedmiotu zamówienia Część III Dostawa oprogramowania I. OPROGRAMOWANIE I 1 sztuka Corel DRAW GS X6 PL Win Box lub inne o równoważnej funkcjonalności.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna CB-VI.272.10.2015 zał. nr 1 do siwz Specyfikacja techniczna Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi/ serwerami (np. w przypadku wymiany sprzętu) oraz możliwość sublicencjonowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę dodatkowego oraz uaktualnienie już posiadanego oprogramowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, numer sprawy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych. Strona 1 z 11

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych. Strona 1 z 11 (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Pakiet 1 KOMPUTER OSOBISTY Lp. Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Formularz cenowy, zestawienie wymaganych

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zapytanie ofertowe: Zakup oprogramowania - Serwerowy system operacyjny wraz z wirtualizacją i wdrożeniem w ramach projektu Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego. Gmina Oborniki Śląskie Oborniki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach Zadania III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach Zadania III Załącznik 1c Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach Zadania III Oznaczenie sprawy W7/2014/Rewit/9 Strona 1 Kod/Nazwa: WI-08 Pakiet oprogramowania biurowego (instalacja sieciowa) Opis: Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje instalację i konfigurację usługi Active Directory oraz serwera Microsoft Exchange oraz modernizację istniejącego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia 1. Kody CPV odpowiadające przedmiotowi zamówienia: 48761000-0 Pakiety oprogramowania antywirusowego 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i oprogramowania

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i oprogramowania Rzeszów, 24 listopada 2011 r. ZP.271.123.2011 Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i oprogramowania Zamawiający publikuje kolejne zapytania i odpowiedzi. Do opisu przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/8/2015 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych dla Działu Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyposażenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Lubaczowie w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców 1. Zestaw komputerowy uczniowski

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa dla Zadania nr 6: Programy komputerowe do zarządzania infrastrukturą)

Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa dla Zadania nr 6: Programy komputerowe do zarządzania infrastrukturą) Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa dla Zadania nr 6: Programy komputerowe do zarządzania infrastrukturą) Opis przedmiotu zamówienia /wymagania Zamawiającego/ Formularz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Opis przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer przenośny typu laptop z ekranem min 15,6 2. Procesor Zaoferowany procesor musi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 3. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I WYJAŚNIENIE TREŚCI FORMULARZA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 3. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I WYJAŚNIENIE TREŚCI FORMULARZA Załącznik nr 3 do SIWZ. Załącznik nr 4 do FORMULARZA OFERTY. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 3. Zakup oprogramowania i sprzętu z zakresu rozszerzonego (Etap 9) / część 3: moduł oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: KZp.2730.30.14 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 1. Komputer przenośny - 1 szt. Lp. Parametr Charakterystyka 1 Typ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/../2015 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania wraz z licencjami dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

ZMODYFIKOWANY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/120/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ ZMODYFIKOWANY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 7: Dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Sztuki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część VI

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część VI Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część VI Załącznik nr 1f do SIWZ 1. Komputer - 4 szt. 1. Opis typu: w obudowie stojącej 2. Opis zastosowania: standardowe aplikacje biurowe oraz prace w programach

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura oraz serwisu dla K-PSI.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura oraz serwisu dla K-PSI. Załącznik nr 2 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. 87-100 Toruń Ul. Szosa Chełmińska 26 Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Komputer nr 1. 2. Komputer nr 2. Załącznik nr 1a do SIWZ i umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Komputer nr 1. 2. Komputer nr 2. Załącznik nr 1a do SIWZ i umowy Załącznik nr 1a do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Komputer nr 1 1. Opis typu: w obudowie stojącej 2. Opis zastosowania: standardowe aplikacje biurowe 3. Opis procesora: dwurdzeniowy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA Nr postępowania: RAP.272.107.2014 Załącznik nr 1b do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane 1 I. Systemy operacyjne 2 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Część 13 Załącznik nr 1.13

Część 13 Załącznik nr 1.13 Część 13 Załącznik nr 1.13 Dostawa licencji na oprogramowanie pakietu biurowego oraz oprogramowanie antywirusowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 13.1 Dostawa licencji na oprogramowanie pakietu biurowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część III. 1. Komputer. Załącznik nr 1c do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część III. 1. Komputer. Załącznik nr 1c do SIWZ Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część III 1. Komputer 1. Opis typu: w obudowie stojącej 2. Opis zastosowania: standardowe aplikacje biurowe oraz prace w programach graficznych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 LP Nazwa komponetu

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 LP Nazwa komponetu Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 LP Nazwa komponetu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemowe w najnowszej polskiej wersji językowej.

Oprogramowanie systemowe w najnowszej polskiej wersji językowej. Załącznik nr 1b Opis funkcjonalny równoważnego oprogramowania systemowego Oprogramowanie systemowe w najnowszej polskiej wersji językowej. System operacyjny klasy desktop musi spełniać następujące wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/87/2015 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zgodnie z projektem umowy 1 ust. 2 i 3 stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ w ramach każdego

Bardziej szczegółowo

G M I N A S O S N O W I E C Sosnowiec, dnia r. WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

G M I N A S O S N O W I E C Sosnowiec, dnia r. WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. G M I N A S O S N O W I E C Sosnowiec, dnia 10.12.2015 r. Znak sprawy: WZP.271.1.97.2015 WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) A. Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem - ALL IN ONE szt. 45

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) A. Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem - ALL IN ONE szt. 45 DOA-III.272.1.19.2016 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) A. Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem - ALL IN ONE szt. 45 1. Komputer w obudowie zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Parametry techniczne i funkcjonalne zamawianych aplikacji

Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Parametry techniczne i funkcjonalne zamawianych aplikacji 1. System operacyjny: Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Parametry techniczne i funkcjonalne zamawianych aplikacji Lp. Opis parametru technicznego i funkcjonalnego 1 System operacyjny klasy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

I. Zaoferowane oprogramowanie musi spełniać następujące wymagania minimalne:

I. Zaoferowane oprogramowanie musi spełniać następujące wymagania minimalne: Projekt finansowany jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Projekt

Bardziej szczegółowo

Część nr 1. min. 8 GB, min 1 slot wolny do przyszłej rozbudowy. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do zapisu nośników

Część nr 1. min. 8 GB, min 1 slot wolny do przyszłej rozbudowy. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do zapisu nośników Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Komputer typu PC - 17 szt. Klasa produktu Procesor Płyta główna BIOS Stacja robocza albo komputer klasy PC Wielordzeniowy procesor klasy x86 do zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: FE/05/05/14 Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nr postępowania: FE/05/05/14 Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Komputer przenośny DELL Inspiron 5537 15,6 FHD i7 4500U/8GB/1TB/8850M(2G)+2YDND 2 szt. lub równoważny spełniający następujące wymagania: a) Masa do 2,4 kg. b)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 21 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miejscowość: Kraków

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miejscowość: Kraków Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości". Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

ZADANIE NR 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 1. Komputer nr 1 Lp. Parametry Minimalne wymagania 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie aplikacje biurowe 3. Obudowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. x86,x64, dla urządzeń mobilnych

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. x86,x64, dla urządzeń mobilnych Załącznik nr 5 do siwz GCI. 341-11/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 laptop model 1 (sztuk 5) opis typ opis zastosowania typ procesora opis wydajności w oparciu o testy wydajnościowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 2 Lp. Przedmiot zamówienia 1 Notebook z pakietem biurowym 27. Wymagane minimalne parametry techniczne dla notebooka

Zadanie nr 2 Lp. Przedmiot zamówienia 1 Notebook z pakietem biurowym 27. Wymagane minimalne parametry techniczne dla notebooka Zadanie nr 2 Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 1 Notebook z pakietem biurowym 27 Nazwa parametru Zastosowanie i wydajność Wymagane minimalne parametry techniczne dla notebooka Notebook będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsk Podlaski: Komputer biurkowy 2014/S 169-300039

Polska-Bielsk Podlaski: Komputer biurkowy 2014/S 169-300039 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300039-2014:text:pl:html Polska-Bielsk Podlaski: Komputer biurkowy 2014/S 169-300039 Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputery stacjonarne wraz z myszką, klawiaturą i oprogramowaniem systemowym 30 sztuk

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputery stacjonarne wraz z myszką, klawiaturą i oprogramowaniem systemowym 30 sztuk Załącznik nr 1 do Umowy nr. z dnia.. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputery stacjonarne wraz z myszką, klawiaturą i oprogramowaniem systemowym 30 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ

SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ 1. Zadanie 1. Licencja aplikacji do zarządzania danymi osobowymi EDM Exe Data Manager, gwarancje aktualizacji oprogramowania przez 12 miesięcy, lub równoważne posiadające następujące

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: dostarczenie, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej maszyny wytrzymałościowej 100kN wraz z zespołem zasilania hydraulicznego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych. Cena jednostkowa netto (w zł) Cena netto Iloczyn ceny jedn.

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych. Cena jednostkowa netto (w zł) Cena netto Iloczyn ceny jedn. (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Pakiet 1 KOMPUTER OSOBISTY Lp. Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Formularz cenowy, zestawienie wymaganych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sieradz: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania, niszczarek oraz materiałów eksploatacyjnych do faksów i drukarek: część 1 - Materiały eksploatacyjne do faksów i drukarek część 2 - Niszczarki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

DOPOSAŻENIE KLASOPRACOWNI

DOPOSAŻENIE KLASOPRACOWNI Postępowanie ZSAT. 271. 241.p2.2015 Załącznik nr 1 Specyfikacja dostaw DOPOSAŻENIE KLASOPRACOWNI Wykonawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu sprzęt, oprogramowanie informatyczne oraz

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy Umowa Nr. Zawarta w dniu.2016 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, NIP: 525-22-83-365, REGON: 015608709, reprezentowanym przez: Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr WAK

Zapytanie ofertowe Nr WAK Ożarów Mazowiecki 27.08.2014 r. Zapytanie ofertowe Nr WAK.042.3.58.2012 Dotyczy Projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ... (pieczęć wykonawcy)... (data i miejscowość) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Komputer przenośny (laptop) OPIS SPRZĘTU: 1. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

- w stosunku do parametrów opisowych - zapisu spełnia lub nie spełnia,

- w stosunku do parametrów opisowych - zapisu spełnia lub nie spełnia, Załącznik nr 6.1 do SIWZ Komputer przenośny dla ucznia 20 szt. Producent:. Model:. Typ:. * Uwaga - W kolumnie pn. Oferowane parametry należy potwierdzić, iż proponowany sprzęt i oprogramowanie posiada

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Opis komputerów i oprogramowania. 1) Zestaw komputerowy dla oddziałów przedszkolnych w Wisznicach (poz. 18, 28, 37, 47) a) Komputer:

Opis komputerów i oprogramowania. 1) Zestaw komputerowy dla oddziałów przedszkolnych w Wisznicach (poz. 18, 28, 37, 47) a) Komputer: Załącznik do opisu przedmiotu zamównienia dla części 3 Opis komputerów i oprogramowania 1) Zestaw komputerowy dla oddziałów przedszkolnych w Wisznicach (poz. 18, 28, 37, 47) a) Komputer: Właściwość lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11 1.1. Nowy interfejs... 11 1.2. Nowe formaty plików... 13 1.3. Podgląd w czasie rzeczywistym... 14 1.4. Nowe funkcje... 14 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań minimalnych

Opis wymagań minimalnych ZP/BP/04/2013 Załącznik nr 1.1. do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis wymagań minimalnych Pozycja 1 Notebook-105 sztuk 1 Ekran TFT 15.6 LED HD o rozdzielczości min. 1366x768, z powłoką matową, nie dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań minimalnych

Opis wymagań minimalnych ZP/BP/04/2013 Załącznik nr 1.1. do siwz (po zmianie treści siwz z dnia 27.02.2013r.) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis wymagań minimalnych Pozycja 1 Notebook-105 sztuk- szacunkowa wartość na zakup notebooków

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/8/2016 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zgodnie z projektem umowy 1 ust. 2 i 3 stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ w ramach każdego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy) ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ. 287 kpl. LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy) ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ. 287 kpl. LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy) ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość Wykonawca wypełnia kolumnę określając rodzaj sprzętu (nazwę producenta; symbol,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 13.10.2015 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostaw. Wyposażenie pracowni geomatyki. Lp. Nazwa Charakterystyka Ilość 1 Stanowisko komputerowe dla ucznia (biurko)

Specyfikacja dostaw. Wyposażenie pracowni geomatyki. Lp. Nazwa Charakterystyka Ilość 1 Stanowisko komputerowe dla ucznia (biurko) Specyfikacja dostaw Wyposażenie pracowni geomatyki Wykonawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu sprzęt i oprogramowanie informatyczne w ramach realizowanego przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/1/2015 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa drukarki dla Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Microsoft Word

Spis treści. Część I Microsoft Word Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Microsoft Office 2010 szybki start 13 Wersje pakietu Microsoft Office 13 Instalator pakietu Microsoft Office na co zwrócić uwagę? 15 Co nowego w Microsoft Office 2010? 18

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania nr postępowania KE/ 01/ 03/ 15

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania nr postępowania KE/ 01/ 03/ 15 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na: Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania nr postępowania KE/ 01/ 03/ 15 1. Zestaw komputerowy o dużej mocy obliczeniowej (6 sztuk):

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

1. Opis sposobu realizacji procesu budowy/rozbudowy

1. Opis sposobu realizacji procesu budowy/rozbudowy Załącznik nr 1 Szczegółowe wymagania dotyczące budowy/rozbudowy U10 - Usługi poczty elektronicznej (wdrożony centralny system poczty elektronicznej w resorcie finansów) oraz integracji ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo