SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie prowadzone dla postępowań o wartości zamówienia poniżej Euro Warszawa, dnia. r. Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 15.1.

2 I. ZAMAWIAJĄCY Siedziba - Adres: Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) ul. Bonifraterska 17, Warszawa Tel.: (0-22) Fax: (0-22) Godziny pracy: Strona internetowa: rubryka Ogłoszenia/Zamówienia publiczne NIP: II. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), zwaną dalej Pzp. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) bezterminowych licencji do oprogramowania MS Office 2010 PRO PLUS wersja Polska w ilości 58 sztuk, którego producentem jest Microsoft lub licencji do oprogramowania równoważnego oprogramowaniu Microsoft. 2. Zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie musi pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności jego pochodzenia (np.: oryginalny nośnik, certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, itp.), jeśli jest to niezbędne dla nabycia przez Zamawiającego praw do tego oprogramowania lub jego uruchomienia, dodatkowo w przypadku licencji równoważnych musi posiadać cechy określone w pkt. 2 Równoważność Licencji - Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego dla każdej licencji nośnik CD/DVD z oprogramowaniem, w liczbie odpowiadającej liczbie udzielonych licencji oznaczonych w trwały sposób: 1) nazwą aplikacji (systemu) poprzez podanie pełnej nazwy aplikacji używanej przez producenta oprogramowania; 2) grupą produktu poprzez podanie grupy w jakiej znajduje się dany produkt producenta Strona 2 z 36

3 oprogramowania; 3) kodem aktywacyjnym poprzez podanie pełnego kodu aktywacyjnego produktu. 4. Wykonawca udzieli na dostarczone licencje co najmniej 90 dniowej gwarancji jakości. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia technicznego w zakresie dostarczonych licencji na oprogramowanie w okresie co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia licencji. 6. Zamawiający oświadcza, że przystąpił do programu licencyjnego Select objętego Umową Select nr 80S60033 nr rejestracji W przypadku zaoferowania oprogramowania Microsoft, Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy licencji Zamawiającemu do oprogramowania objętego zamówieniem oparciu o umowę ramową SELECT (nr umowy 80S60033). Potwierdzenie udzielenia licencji dla Zamawiającego będzie dostępne bezpośrednio na stronie internetowej pod adresem: Wykonawca musi posiadać status Microsoft Large Account Reseller, czyli znajdować się na liście LAR dostępnej pod adresem (posiadać zgodę Microsoft na odsprzedawanie licencji w ramach programu SELECT). 7. Numer referencyjny nadany zamówieniu: Nr 9/2010/ZAM 8. Zamawiający w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. 9. Kod CPV: Pakiety oprogramowania użytkowego IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca dostarczy licencje objęte przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych 1 od dnia zawarcia umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia technicznego w zakresie dostarczonych licencji na oprogramowanie w okresie co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia licencji. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1 dni robocze Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Strona 3 z 36

4 b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. należycie wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie (2) dostawy licencji do oprogramowania komputerowego o wartości co najmniej ,00 złotych brutto każda. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d)sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ. 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów według zasady spełnia/nie spełnia. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1) SIWZ spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) SIWZ winien spełniać każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW DLA POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć: 1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie. 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców. 3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 4) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również Strona 4 z 36

5 wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. b) SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do SWIZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych dostaw będzie potwierdzać wysokość dostaw w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3) składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp w szczególności określonych w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. b) SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Strona 5 z 36

6 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp określonych w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. b) SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2) i 3). Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 6. Dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 8. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 10.W zakresie nie uregulowanym niniejszym SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817). VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. W sprawach dotyczących postępowania, przewiduje się kontakty z Wykonawcami w formie pisemnej, faksem pod nr /22/ lub drogą elektroniczną pod adresem mailowym: SIWZ została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, tj. w rubryce Ogłoszenia/Zamówienia publiczne. 2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Wszelką korespondencję należy kierować na adres wymieniony w Rozdziale I. Strona 6 z 36

7 4. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: - w sprawach merytorycznych: Sebastian Pelowski, tel. (0-22) w godz w sprawach procedury postępowania o zamówienie publiczne: Dorota Zielińska, tel. (0-22) w godz VIII. WADIUM Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie. X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu, w zaklejonej i oznakowanej kopercie. Oferta Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucona. 2. Na ofertę Wykonawcy składa się Formularz oferty wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Oferta powinna zawierać w szczególności cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie wymagane w załączniku dane (w tym zestawienie tabelaryczne). 3. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, wymienione w Rozdziale VI. 4. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: a) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego); nie dotyczy to osób umocowanych do działania w imieniu Wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych; b) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 Pzp. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona Strona 7 z 36

8 przez upełnomocnionego); nie dotyczy to osób umocowanych do działania w imieniu Wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych; 5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze lub ręcznie w sposób zapewniający trwałość i czytelność tekstu. Wszystkie strony oferty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 8. Wykonawca przedstawi: pełną nazwę Wykonawcy, adres, nr telefonu i faksu, nazwiska osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 9. Zarówno oryginały dokumentów, jak też ich kopie (odpisy, zaświadczenia, oświadczenia) załączone do oferty nie będą zwracane Wykonawcom. 10. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzielając wyjaśnień przekaże je wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Ponadto, treść zapytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 11. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Oświadczenie jw. i dokumenty należy zamieścić w zamkniętym opakowaniu opisanym jak opis opakowania oferty, z dopiskiem zmiany. 12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą Nie udostępniać. Informacje stanowią Strona 8 z 36

9 tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.). W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. Uwaga: Wykonawca nie może zastrzec: nazwy (firmy), adresu Wykonawcy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1) Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2010 roku do godziny 10:30 w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, w Recepcji CUPT, piętro XXIII. 2) Kopertę z ofertą należy oznaczyć następująco:... Nazwa i adres Wykonawcy, nr telefonu i faksu (ewentualnie czytelną pieczęć firmową) OFERTA: Dostawa licencji do oprogramowania komputerowego dla CUPT Znak sprawy: 9/2010/ZAM NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 30 grudnia 2010 r. do godziny 11:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert o godz. 11:00, w Sali konferencyjnej na V piętrze w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wykonawców chcących wziąć udział w otwarciu ofert prosimy o stawienie się do godz. 10:50 w Recepcji CUPT, piętro V. XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty brutto będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (w tym koszt licencji oraz wszelkie usługi związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia) w szczególności: opłaty celne, wszelkie koszty dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego, koszty opakowań jednostkowych i opakowań na czas transportu, koszty ubezpieczenia, załadunku i rozładunku, należne podatki, w tym podatek VAT, zysk oraz ewentualne upusty a także pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu dostawy również wsparcie techniczne. Ceny powinny być podane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Strona 9 z 36

10 2. Cena oferty, o której mowa w ust. 1 wyrażona w złotych winna być przedstawiona na formularzu oferty wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ, w szczególności w rozbiciu na poszczególne elementy zamówienia. 3. Ważne dla Wykonawców operujących cenami w obcej walucie: Zamawiający nie dopuszcza oferty cenowej w innych walutach niż złoty. Wykonawca winien skalkulować ceny biorąc pod uwagę możliwe wahania kursu walut obcych na złoty oraz innych składników cenotwórczych. 4. Warunki płatności zostały przedstawione w 4 Załącznika nr 6 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy). Wykonawca wystawi fakturę VAT w liczbie i z zakresem produktów wskazanych przez Zamawiającego za zrealizowanie przedmiotu zamówienia. XIII. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 1. Ocenie według poniżej wskazanego kryterium będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu. 2. Oferty oceniane będą w skali do 100 punktów (maksymalna liczba punktów), z dokładnością do 0,01 punktu. 3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Lp. Kryterium Waga % 1. Cena brutto 100 a) W kryterium Cena brutto ocena zostanie dokonana według następującego wzoru: cena ofertowa brutto oferty najtańszej Kryterium Cena brutto = x 100 % cena ofertowa brutto oferty badanej 4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Po wyborze oferty Zamawiający wykona czynności wynikające z art. 92 i 94 Pzp. Ponadto, najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, który dostarczać ma oprogramowanie Microsoft złoży Oświadczenie, że w odniesieniu do przedmiotu zamówienia posiada status Microsoft Large Account Reseller, czyli znajduje się na liście LAR (posiada zgodę Microsoft na odsprzedawanie licencji w ramach programu SELECT). Strona 10 z 36

11 XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy stanowią Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Pzp. XVIII. PODWYKONAWSTWO Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu przedmiotu zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. ZAŁĄCZNIKI: nr 1 - Formularz oferty. nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp. nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. nr 4 - Wzór wykazu wykonanych dostaw na potwierdzenie warunku w zakresie doświadczenia określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 1 lit. b) SIWZ. nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. nr 6 - Istotne Postanowienia Umowy. Strona 11 z 36

12 Formularz oferty Do: Załącznik nr 1 do SIWZ (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji do oprogramowania komputerowego dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych Nr 9/2010/ZAM my niżej podpisani: działając w imieniu i na rzecz: (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, składając niniejszą ofertę uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym kosztorysem za kwotę brutto złotych (słownie: ), która obejmuje podatek od towarów i usług VAT w wysokości złotych (słownie:. złotych) obliczony według stawki %. Strona 12 z 36

13 Lp. Nazwa towaru Cena jednostkowa brutto Ilość w szt. Wartość brutto w PLN (3x4) MS Office 2010 PRO PLUS wersja Polska lub równoważne 2 58 Wartość ogółem 4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż. 3 dni od dnia zawarcia umowy (maksymalnie do 7 dni). 5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do zapewnienia wsparcia technicznego w zakresie dostarczonych licencji na oprogramowanie w okresie co najmniej... 4 od daty dostarczenia licencji (nie krócej niż 12 miesięcy). 6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia dla dostarczonych licencji na oprogramowanie.. 1 dniowej gwarancji jakości (nie krócej niż 90 dni). 7. WSKAZUJEMY, że przy realizacji przedmiotu zamówienia powierzymy/nie powierzymy 5 podwykonawcom następującej części zamówienia UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 9. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2 w przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Wykonawca wypełnia Załącznik nr 1a do SIWZ 3 należy podać konkretną liczbę dni 4 należy podać konkretną liczbę miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda konkretnej liczby miesięcy Zamawiający uzna, że wsparcie techniczne będzie realizowane przez okres 12 miesięcy od daty dostarczenia licencji. 5 należy zaznaczyć właściwe Strona 13 z 36

14 12.WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: Imię i nazwisko. Adres:.. Telefon:..,.. Fax:. Adres ,, OFERTĘ niniejszą składamy na. kolejno ponumerowanych stronach, zgodnie z następującym spisem treści: 1)... 2)... 3). dnia 2010 roku (pieczęć i podpis Wykonawcy) Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie Strona 14 z 36

15 RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA 6 Załącznik nr 1a do SIWZ Lp. Wymagania dotyczące równoważności zaoferowanego oprogramowania Tak Nie 1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 1.1. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 2.1. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie 2.2. minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2005r. Nr 212, poz.1766 z późn. zm.), 2.3. umożliwia wykorzystanie schematów XML, obsługuje w ramach standardu formatu podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2005r. Nr 212, poz.1766 z późn. zm.). Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz 3. udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i 4. wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w 5. języku polskim. 6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 6.1. Edytor tekstów, 6.2. Arkusz kalkulacyjny, 6.3. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 6.4. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych, 6.5. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów 6 Należy wypełnić rubrykę TAK lub NIE czyli wykazać, że zaoferowane oprogramowanie spełnia lub nie spełnia poszczególne warunki równoważności. Strona 15 z 36

16 informacyjnych, 6.6. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych, 6.7. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). 7. Edytor tekstów musi umożliwiać: 7.1. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, 7.2. Wstawianie oraz formatowanie tabel, 7.3. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, 7.4. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), 7.5. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, 7.6. Automatyczne tworzenie spisów treści, 7.7. Formatowanie nagłówków i stopek stron, 7.8. Sprawdzanie pisowni w języku polskim, 7.9. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, Określenie układu strony (pionowa/pozioma), Wydruk dokumentów, Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, 8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 8.1. Tworzenie raportów tabelarycznych, 8.2. Tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, 8.3. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, 8.4. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), 8.5. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, 8.6. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, 8.7. Wyszukiwanie i zamianę danych, 8.8. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, 8.9. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, Strona 16 z 36

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji nieograniczonych czasowo na oprogramowanie Microsoft wymienione

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nabycie licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo