Białystok, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/527/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 6 listopada 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białystok, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 3944 UCHWAŁA NR XLV/527/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 6 listopada 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTW PODLSKIEGO iałystok, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz UHWŁ NR XLV/527/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTW PODLSKIEGO z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm. 1 ) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2 ) Sejmik postanawia, co następuje: 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach na 2014 rok do uchwały nr XXXIV/412/13 Sejmiku z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 roku zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na 2014 rok do uchwały nr XXXIV/412/13 Sejmiku z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 roku zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonać zmian w załączniku nr 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r. do uchwały XXXIV/412/13 Sejmiku z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonać zmian w załączniku nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. do uchwały nr XXXIV/412/13 Sejmiku z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dokonać zmian w załączniku nr 5 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych do uchwały Nr XXXIV/412/13 Sejmiku z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dokonać zmian w załączniku nr 5 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do uchwały nr XXXIV/412/13 Sejmiku z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Deficyt budżetu województwa w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie zł; 2) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie zł; 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie zł; 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146

2 Dziennik Urzędowy 2 Poz ) inne źródła (wolne środki) w kwocie zł. 8. Dochody budżetu województwa podlaskiego wynoszą zł, z tego: bieżące zł, majątkowe zł oraz wydatki wynoszą ogółem zł, z tego: bieżące zł oraz majątkowe w kwocie zł. 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Sejmiku ogdan Dyjuk

3 Dziennik Urzędowy 3 Poz Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/527/14 Sejmiku z dnia 6 listopada 2014 r. Planowane dochody na 2014 rok w tym Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Po zmianie 750 dministracja publiczna Urzędy marszałkowskie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Różne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem:

4 Dziennik Urzędowy 4 Poz Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/527/14 Sejmiku z dnia 6 listopada 2014 r. Planowane wydatki na 2014 rok w tym Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dministracja publiczna Urzędy marszałkowskie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

5 Dziennik Urzędowy 5 Poz w tym Dział Rozdział Treść 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Przed zmianą Zmiana Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Po zmianie Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Ochrona zdrowia Szpitale ogólne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność

6 Dziennik Urzędowy 6 Poz w tym Dział Rozdział Treść 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Przed zmianą Zmiana Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Po zmianie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego iblioteki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Razem:

7 Dziennik Urzędowy 7 Poz Załącznik nr 3 do uchwały nr XLV/527/14 Sejmiku z dnia 6 listopada 2014 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2014( ) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty i pożyczki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu rz. Rokietnica -przebudowa koryta z budowlami w km , gm. Kobylin orzymy, gm. Kulesze Kościelne - dokumentacja projektowa Wnory Wiechy - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dokumentacja projektowa Planta - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Raczki - dokumentacja projektowa Usługa nadzoru inwestorskiego w branży mostowej na zad. Szumowo-Olszynka - zbiornik małej retencji wodnej Rzeka Słuczka - kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta wraz z budowlami w km , , gm. argłów Kościelny, ugustów - dokumentacja projektowa Wodnych w iałymstoku Wodnych w iałymstoku Wodnych w iałymstoku Wodnych w iałymstoku Wodnych w iałymstoku

8 Dziennik Urzędowy 8 Poz Rzeka Skroda - budowa 2 jazów w km w m. Zabiele oraz w km w m. Janowo, gm. Kolno - dokumentacja projektowa Wodnych w iałymstoku Postawelek - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Szypliszki - dokumentacja projektowa Wodnych w iałymstoku Dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu, odszkodowania, nadzory inwestorskie Wodnych w iałymstoku zyżew Osada - zbiornik małej retencji wodnej, gm. zyżew - roboty budowlane Wodnych w iałymstoku Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km w m. kol. iałogrądy, gm. Grajewo - roboty budowlane Wodnych w iałymstoku Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km w m. Przechody, gm. Grajewo - roboty budowlane Wodnych w iałymstoku obra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej - roboty budowlane Wodnych w iałymstoku Remont jazu Góra na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane Remont jazu Strękowa Góra na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane Wodnych w iałymstoku Wodnych w iałymstoku

9 Dziennik Urzędowy 9 Poz Remont jazu Tykocin na rzece Narew, gm. Trzcianne - roboty budowlane Wodnych w iałymstoku Remont jazu Złotoria na rzece Narew, gm. horoszcz - reboty budowlane Wodnych w iałymstoku Szumowo Olszynka zbiornik małej retencji wodnej - roboty budowlane Wodnych w iałymstoku Turośń zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośniance - roboty budowlane Wodnych w iałymstoku Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama - roboty budowlane Wodnych w iałymstoku Przebudowa rozdzielni SN 15/15 kv PZO Rudnia - roboty budowlane Wodnych w iałymstoku Przebudowa Kanału Koryciska w km , gm. Dubicze erkiewne - roboty budowlane Wodnych w iałymstoku Łopusze - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Drohiczyn - roboty budowlane Wodnych w iałymstoku Lisowo - zbiornik małej retencji wodnej - roboty budowlane Wodnych w iałymstoku

10 Dziennik Urzędowy 10 Poz Zakup 3 pojazdów terenowych Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w ugustowie Wodnych w iałymstoku w iałymstoku w iałymstoku Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. rok w iałymstoku Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczno - Nowy Dwór k/m. ieniowce w iałymstoku Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów w iałymstoku Przebudowa skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Piękną w Łapach w iałymstoku Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki w iałymstoku Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km oraz skrzyżowania ul. zyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. iechanowiec w iałymstoku

11 Dziennik Urzędowy 11 Poz Przebudowa mostu w m. Grochy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km w iałymstoku Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km w m. Krasowo zęstki w iałymstoku Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km w m. Klebanka i w km w m. Kajanka w iałymstoku Przebudowa mostu przez rzekę Narew w miejscowości Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami w iałymstoku Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km w m. ulowizna oraz w km w m. Szlinokiemie w iałymstoku Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km przez rz. Potopka w m. Rowele oraz w km przez N w m. Słobódka w iałymstoku Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km w m. Dawidowizna, w km w m. Smogorówka oraz w km w m. Stock w iałymstoku Przebudowa czterech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km w m. Kolonia Szuszalewo, w km w m. Kolonia Grabowo oraz w km i w km w m. Dąbrowa iałostocka w iałymstoku Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km , w km oraz w km w Puszczy iałowieskiej w iałymstoku

12 Dziennik Urzędowy 12 Poz Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów w iałymstoku Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki w iałymstoku Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr w iałymstoku Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m okiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr w iałymstoku Hajnówka - Jelonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr w iałymstoku Obejście Krasnopola - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr w iałymstoku Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr w iałymstoku Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr w iałymstoku

13 Dziennik Urzędowy 13 Poz iechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr w iałymstoku Tykocin - Jeżewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr w iałymstoku Michałowo - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr w iałymstoku Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr w iałymstoku Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa w iałymstoku Sprzęt do utrzymania dróg w iałymstoku Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg w iałymstoku Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania w iałymstoku

14 Dziennik Urzędowy 14 Poz Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim w iałymstoku Zestaw komputerowy Podlaskie iuro Planowania Przestrzennego w iałymstoku Upgrade do programu MapInfo Podlaskie iuro Planowania Przestrzennego w iałymstoku samochód osobowy Podlaskie iuro Planowania Przestrzennego w iałymstoku udowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa w iałymstoku Fundusz Kolejowy Zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim w iałymstoku w iałymstoku Realizacja projektu "Podlaskie - odwieczna potrzeba natury" w iałymstoku Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim" w iałymstoku

15 Dziennik Urzędowy 15 Poz Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa w iałymstoku Podlaski System Informacyjny e-zdrowie w iałymstoku Projekt "Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności - cz. II dministracja Samorządowa" w iałymstoku Obsługa informatyczna Urzędu - wydatki na zakupy inwestycyjne w iałymstoku Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem i realizacją PO KL w iałymstoku Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata w iałymstoku Instalacja systemu telewizji dozorowej w budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w iałymstoku w iałymstoku Montaż instalacji do odprowadzenia wody deszczowej (rynny i rury spustowe) z balkonów budynku UMWP przy ul.poleskiej 89 w iałymstoku w iałymstoku Zakup central telefonii stacjonarnej na potrzeby UMWP w iałymstoku

16 Dziennik Urzędowy 16 Poz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w iałymstoku w iałymstoku udowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym w iałymstoku Zakup fantomów Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w iałymstoku Zakup sprzętu informatycznego - 3 zestawów komputerowych do bieżącej pracy na stanowiskach edukacji, wartości historycznych i kulturowych oraz księgowości Łomżyński Park Krajonbrazowy Doliny Narwi Zakup komputera wraz z oprogramowaniem podstawowym, zakup 2 licencji specjalistycznego oprogramowania do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej (GIS - Geographic Information System) Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej daptacja części holu na pomieszczenia biurowe w budynku położonym przy ul. Kleeberga Wojewódzkie iuro Geodezji w iałymstoku Urządzenia biurowe i programy komputerowe Wojewódzkie iuro Geodezji w iałymstoku Sulin -odbudowa pompowni, gm. Wizna - dokumentacja projektowa Wodnych w iałymstoku Kanał Kuwaski -odbudowa jazu w km w m. zarna Wieś Gm. Rajgród - dokumentacja projektowa Wodnych w iałymstoku

17 Dziennik Urzędowy 17 Poz Usługa uregulowania przebiegu granic i stanu prawnego nieruchomości w obrębie nowoprojektowanych budowli na rzece Rokietnica Wodnych w iałymstoku Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km i w km w m. Milejczyce w iałymstoku Opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej przedsięwzięcia pn.: Nowogród Łomża przebudowa drogi wojewódzkiej Nr w iałymstoku Opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej przedsięwzięcia pn.: iałystok Supraśl przebudowa drogi wojewódzkiej Nr w iałymstoku Opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej przedsięwzięcia pn.: Zabłudów Nowosady przebudowa drogi wojewódzkiej Nr w iałymstoku Opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej przedsięwzięcia pn.: Węzeł Porosły przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr w iałymstoku Opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej przedsięwzięcia pn.: Łomża Śniadowo przebudowa drogi wojewódzkiej Nr w iałymstoku Opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej przedsięwzięcia pn.: Markowszczyzna Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i w iałymstoku

18 Dziennik Urzędowy 18 Poz Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Żednia - Michałowo Doposażenie służb Marszałka w niezbędne narzędzia do przeprowadzenia czynności kontrolnych zakup samochodu osobowego zakup tablicy interaktywnej Usługa nadzoru inwestorskiego w braży drogowej na zad. Turośń - zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośniance Sporządzenie operatu wdnoprawnego na szczególne korzystanie z wód do celów zbiornika małej retencji wodnej na rzece Turośniance Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie Zakup akcji udowa połączenia światłowodowego pomiędzy Wyszyńskiego 1 i Poleska w iałymstoku w iałymstoku entrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi Wodnych w iałymstoku Wodnych w iałymstoku w iałymstoku w iałymstoku w iałymstoku

19 Dziennik Urzędowy 19 Poz Zakup serwera oraz oprogramowania bazodanowego do obsługi systemu opłat za korzystanie ze środowiska w iałymstoku Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa w iałymstoku Zakup aparatu fotograficznego z wyposażeniem w iałymstoku Wydatki inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata Wydatki inwestycyjne zwiazane z prowadzeniem Głównego Punktu Informacyjnego przy UMWP w ramach Umowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju nr DIP/DG-II/POPT/106/14 z dnia 21 lipca 2014 r w iałymstoku w iałymstoku obra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej - roboty dodatkowe z nadzorem inwestorskim Wodnych w iałymstoku zakup pieca grzewczego Wodnych w iałymstoku zakup służbowego samochodu osobowego Wojewódzki Urząd Pracy w iałymstoku

20 Dziennik Urzędowy 20 Poz Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w iałymstoku przy ul M. urie - Skłodowskiej-oznaczonej jako działka nr 1252/7 o pow. 0,1962 ha oraz prawa użytkowania wieczystego w udziale 56043, części działki gruntu oznaczonej nr 1252/5 o pow. 0,1052 ha i w takim samym udziale prawa we współwłasności budynku w iałymstoku w iałymstoku Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródł

21 Dziennik Urzędowy 21 Poz Załącznik nr 4 do uchwały nr XLV/527/14 Sejmiku z dnia 6 listopada 2014 r. Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. Lp. Wyszczególnienie Klasyfikacja Kwota I Przychody - ogółem Kredyty Pożyczki Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłata pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki)* II Rozchody - ogółem Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń * w tym: kwota zł na pokrycie deficytu.

22 Dziennik Urzędowy 22 Poz Załącznik nr 5 do uchwały nr XLV/527/14 Sejmiku z dnia 6 listopada 2014 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok Lp Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL 3 Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL 4 Miasta, Gminy, Powiaty z terenu na realizację zadań w ramach projektu"trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie" Teatr Dramatyczny im. l. Węgierki w iałymstoku Teatr Wierszalin w Supraślu Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie entrum Sztuki w iałymstoku Wojewódzki Ośrodek nimacji Kultury w iałymstoku Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach Książnica Podlaska w iałymstoku w iałymstoku Muzeum Podlaskie w iałymstoku Muzeum Rolnictwa w iechanowcu Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków wyłonione w konkursie 0 15 Województwo Warmińsko-Mazurskie Dotacja celowa na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w rukseli Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru Realizacja projektu "Podlaskie odwieczna potrzeba kultury" eneficjenci Działania 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności eneficjenci Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu 21 eneficjenci Osi priorytetowej IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne 22 eneficjenci Działania 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej 23 Jednostki należące do sektora finansów publicznych- konkurs w ramach Działania 7.1 RPOWP na udzielenie dotacji na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć dotyczących dróg wojewódzkich na obszarze województwa podlaskiego kwalifikujących się do wsparcia w latach eneficjenci Działania 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia eneficjenci Działania 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku w kwocie 908.567.666 zł wydatkowano kwotę 791.338.060,23 zł, co stanowi 87,10%

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 września 2007 r. Nr 211 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2161 Nr X/72/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu na 2001 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA 2008-2013

POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA 2008-2013 Wieloletni Plan Inwestycyjny-tekst ujednolicony Tekst ujednolicony w związku z podjętymi Uchwałami Rady Powiatu w Choszcznie: Uchwała nr XII/109/2008 z dnia 18.04.2008 r. Uchwała nr XIV/135/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Załączniki (część 2 szczegółowa)

Załączniki (część 2 szczegółowa) Załączniki (część 2 szczegółowa) do Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 2014 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo